Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 08, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V 1
aia'
FokKdrcz: západu
Pokrok Západu
8BMI WEEKLT KD1TT0H
PubUalied by National Prfntiař Ce
59-ll So 12th St — Tel II
um
Sabacrttttofl ty mn
$2 SO per yr
Vychází fcaúM atei-y patek
vvdlvá Národní Tiskárna
— —
509-5 1! Jlial 12 ullct- Telefot 100I-
ftídfcí redaktor: - - J Rosický
Předplataé 1
v „tis ňnňlrlina do duma bet přílohy Sloe
uiiakv — —
R DFilohou
kSS!!!]
£ I
a tr_ikwnAM A irMiiifenn __ anaLáS
v nmiwTuvmwi'"vviiM
Do Cech bepHíohy'
gpKlobra
KeJdj pfedplititel oprávněn Jekpr
Ohlášky "
Dbn a riiaé ohiuicj uTeřemuieei aea
Jan kdTepemíekobJedná-cepřlIoeaay Jean
KTňmhnl nhliik obréelné valkaafl mh-
&TJtTCM2E
mm aa au — -1 — — i_ — - ' ' ~ "
ffitw1kS5bťkSnriJití?í
jaan Mjbacpe&iijii kdvt koupi ae mm nové miliony Nu a když to ne
""d:! půjde - nechá se to běžet Však
nkáaknn h&nkoTní lait aaailka lil
ata platiči "ebeekem" na bank imr Bale
S MDtft rica proto i tolik Buaíae plaflt
lam
ka aa koianai aaao ar caapi aataaaa
aru oa Omaao cueago nab aaw 1 are aa
feaantové kol
na araow
nteh panta pUJmaaia kal 1 1- a
lolkT Viaehny aialtky aaafef jaa
l Jodnodacooa adxaaoa paaaa aak-
afataor poa
Pokrok Zápaéu
OtMkaRa%
Omaká Nsbr 8 září 1899
MILOVNICI TJSTRIC TESI SE ZE ZA-
počal již měsíc v jehož angli
ckém jméně nalézá se "r
V MĚSÍCI SRPNU BVLT PŘÍJMY VLÁDNÍ
o #4500000 větší než vydání
To by bylo potěšitelným kdyby
ty příjmy nebyly vyždímány na
trpělivém obecenstvu
CHICAGSKÁ DEMOKRATICKÁ PLAT-
forma: jest osudná Coliseu v kte
rémž byla přijata Jak známo
bylo toto brzy na to zničeno a
nyní při znovu stavění zbořilo se
opět
Dle zpráv z Francie bude tam
revoluce ať dooadne rozsudek
ohledně Dreyfusa tak anebo tak
Patrně že ve Francii až dosud
nnHwWli tom vítSIna má
rozhodovat a vládnout
"
Zdejší World Herald pozasta-
vbj se naa um ze v cnicagticycn
j w_ _a_ _ i_
časopisech hledají se mužští ku
práci domácí a jiné kterouž až
dosud ženské zastávaly a vyvozuje
z toho že se svět obrací A to
teprv nyní!
- Vrátivší se vojínové z Manily
jsou jednohlasně toho přesvědče-
ní ze velící generál Otis jest
nimra který svou nešikovností
pouze válčení prodlužuje To se
již dříve proslýchalo avšak nepo
chybně že má sunou protekci a
ponechán je proto na místě
President McKinley byl o sjez-
du "veteránů z občanské války ve
Filadelfii hlučně vítán a zdraven
Jeden z vysloužilců jej nazval do
konce i nejvčtším mužem světa k
čenjuž jiní hlučně přizvukovali
Až nebude pan McKinley více pre
sidentem bude po celé jeho veli
kostí a on upadne v zapomenutí
tak jako mnoho jiných jemu po
dobných Všecka sláva polní
tráva
Odvedení clevelandského dare
báka Rose z Om aby opět dokazu
je :že tu mime zákonů zbyteč
ných které slouží jen k tomu aby
darfbákům pomáhaly uniknouti
spravedloqsU Chlap špatná má-
" pTnliT' "rye ? " 'V "-
kon k jeho pomoci se přihlásí již
také: nějaký ten advokát a pak
společně tahají zákon a spravedl
nostza noho - Jen méně zákonů
a více spraveamosti národa po
slouží
Rozpočet námořní pro budoucí
rok bude obaášeti opět as I50-
000000 s čehož asi 1 2 o 000 000
bude věnováno na nové válečné
lodě Kdyby se každý rok syna
_
ložila ta částka na zřizováni za-
vodaovtni na západ a na stavbu
kaaaiu aneD ku podpore plavby
zámořské tedy by to přineslo ně-
jaký prospěch kdežto takto nám
to pfinátt pouze každoroční větší
vydání- Cím budeme mít více vá
lečných lodí tím více vydání bu
don vyžadovat každým rokem
V TOPCKA V lUN&AS SESTOUPILA
ta "farmářská jednota údolí mi
Ixfrrakťho Tato jednou chce
rrixlinoct stavba skladišť obil
lUí v rixcých místech zakládání I se
titS a poskytováni farmerům I
íarmerúm
í ťzrr nota cbui držet tak
- " f i c'lzo ml nastane
Ta 1 tylo dobři
rým Hodlá totiž především vy
dat za % 10000000 dluhopisů
kteréž' by nesly 5 procent a byly
splatitelny za dvacet roka Pak
také chce vydati akcie desítidola-
rové kteréž by se mezi členy
rozprodaly Kdyby napřed se
hnali těch $10000000 hotově
měli bychom více důvěry v jejich
podnik
MONTANSKÍ SENÁTOR CaRTER SE
nechal vyslýchat novinářskému
zpravodaji a v interviewu tom
tvrdil že válka na Filipinech bude
skončena do nového roku Bylo
by to hezké kdyby to bylo prav-
jen že se tomu nepodobá Pan
Parter íalzť nnuMal ~± ó áiinaVta
1 %- -
1 Jr " wi ua ta
ma v pozaai otazKu nnancni Ne-
budou-li se prý Filipíny vypláceti
nechají je Spojené Státy s poko
jem Komu' vlastáe se man vy-
pláceti? Národu se nikdy vyplá-
ceti nebudou ten z nich bode míti
'
VŽdv Škodu Mím tiHir nhřnvati
a zdraví mladých lidí milí-
I -
Pokus pak-li se podaří americkým
kapitalistům z Filipín vyraziti
I rin tn r i rnH ari1
V ZÁLEŽITOSTI DkKYFUSOVĚ CHCE
st
získati také jakýsi Amerikán
slávy Je to Karel Bentheim jak
ě J a Baaaa
sám udává rodilý v Denver Col
kterv tvrdí že v Berlín nřeklidal
do Němčiny různé spisy zaslané
r
tam tajně z Paříže Spisy ty po
jednávaly o válečných lodích o
pevnostích podkopech zařízení
armády atd K nim byly Často
připojeny mapy a nákresy jež
Bentheim kopíroval Některé z
těchto spisů prý přišly z Francie
zašité v loutkách jiné docela za
slány byly v obálkách amerického
konsulátu v Sonnebergu Jak
Bentheim tvrdí věděli v Berlíně o
všech novotách zaváděných u voj
ska neb loďstva francouzského tak
dobře a rychle jako se o nich vě
dělo v Paříži ba často i dříve
Slyšel prý také kterak si Činili
vvšší dfistoiníci a rtřiHnfrí nřmAřfí
všech novot zavádě-
J
"'u ponfww je ze-
™£n fna Tento systém vy
"ědačský byl prý placen z tajné
ho tondu a císař o všem věděl
PřSem om špehounství však
inmay nesiysei centneim vyšlo viti
jméno Drevíusa až kdvž tento bvl
I „ "
zatčen' Ono se to hezkv čte
co ten Bentheim povídá jest ale
otázkou zdaž je te také pravda
Trusty jsou zařízení jez dle ná-
hledů některých národu prospíva
jí avšak dle náhledu většiny lidu
oracuiícího více škodí Tm to iect
fe se tyto organísace kapitalistické
šíří stále ať se mluví a píše proti
nim jak chce Tak dochází z Ma-
dison Wis zpráva že American
Tobacco Co tam zařídí s nákla
dem asi x milionu dolarů skladi
Stě na tabák listový aby příště
mohla veškerý tamní tabák skou
piti přímo od rolníků' Je tausku
tečnění dávného snu rolnických
granží které se zabývaly myšlén
kou odstraniti překupníky a pro
dávat! výrobky své přímo sootře-
bovatelům I v tomto případu to
hezky vypadá neb rolník prý ob
drží za svůi výrobek o tolik vise
mnoho-li vydělá nyní sprostřed
kovatel či překupník Jen že ta
věc má háček Rolník neobdrží
za svůj výrobek nic více než-li
dříve obdržel a výdělek sprostřed-
kovatelů splyne v pokladny tru
stu Až pak se trust důkladně
upevní bude diktovati své cenr
rolníkům kteří se stanou bezmoc-
nými Címl doeflí toho že shrábne
nejen výdělky nynějších sprostřed
kováte lů koupě ale i rolníků sa
mých Tak se stává ve všech pří'
pádech že prospěch jejž každý
trust a počátku lidu slibuje zů
stane jen na straně trustu škoda
pak na atraně národa
ii% vlžisssti csaJáa?
'%_ i
-Ufm Vn„lW„ h m au
tím jakou vládu by měli dáti osa
dám či lépe řečeno zemím vydo-
bvtvm Tat otázka iett oalčivon
otázkou politickou iiž od dob ne
pamětných Praví se le lid té
či oné země není schopen sám
sobě vládnouti a proto musí býti
ovládán Musí ma býti dána ně
jaká vyšší vláda vyšší autorita
která by jej ▼ pořádku udržovala
Tentýž argument byl od dob
pradávných používán ode všech
vládců
iwayz naroaove evropsu
hlásili o právo sebeurčení
aby
směli se svými králi císaři a pa
nevolky vůbec brati podlin na
správě země tu bylo vždy naml-
Uso u nžrod sam nu vUdnouti
dnes odpírá všeobecné prlvo Ma
sovací národům rakouským a tvrd
se Ze ten sprostý lid sáno sdbě
vládnouti nedovede A tentýž
argument používán byl naproti
osadám americkým když Žádaly
na zemi mateřské Anglií právo
sebeurčení Kterak jest možno
nyní ' aby čelní politikové ameri
čti používali těchže výmluv těch
že vytáček naproti zemím Spoj
Státy Ubytým?'
Vláda může buď pocházeti od
boha jak se druhdy říkalo nebo
od lidu samého? Kdo přestane
věřiti že bůh ustanovil národům
vládu a vladaře' musí nutně uzna
11 ze viaaa must vycnazeti ze
souhlasu ovládaných Žádnému
národa nemůže býti dána ' vláda
on si ji musí dán sám Ať je to
jiŽ vlida taková či maková' ať se
pod ní národu daří dobře Či zle
je-li vláda[ vůle téhož 'národa
nemá práva nikdo ničeno prot
tomu namítati Tuto pxavdumil
la k "
Dy američtí státníci miu přede-
vším na zřeteli a pak by si nepo
třebovalt hlavy lámat i tím jakou
vládu dáti mají osadám
Ona veliká starost našich stát
níků o způsob vlády državám nově
nabytým má však zcela jiný pod
klad Jim se jedná především
w # # v a wa
""""j zem lecn 7? Pr08Pecn
-H"'- V J™ Je um myši
íe encký kapitál na Kubě
MD11 _ u:i:_ u t
1 uuuiiiu ariiijfiactu ueuyi uy
tak dobře chráněn kdybv náro
dové zemí těch úplně samostatně
nad sebou vládli jako kdybyjím
vládly Spoj Státy O to tuběžf
v první řadě v tom spočívají
hlavní starosti našich Dohtiků
Čím více budou Spoj Státy za
držovati národům oněch nových
zemí jejich samosprávu čím více
je budou obmezovati tím více si
je znepřátelí Z Filipinců neučiní
vláda Spoj Států již nikdy dobré
občany této země poněvač krev
jejich prolitá za samostatnost bude
je roztrpčovati Budou-li Kubánci
dohnáni k tomu aby si dobývali
samostatnost oa spoj atatn pro
1 1 1 1 f f v
niuuui se um propasr mezi země
mi oběma která se nikdy jif ne
vyplní ' ' - Vf!
Nynější vláda Spoj Států rozši
řuje propasr mezi zemí touto a
zeměmi nově nabytými když Jim
samosprávu jejich zadržujcŽ
přátel Činí nepřátele naše a" tím
jen oddaluje ten konečný cfl: sply
nutí zemí těch se zemí touto Nač
těch zbytečných starostí jakou
vládu mají svobodné Spoj Státy
dáti novým zemím těm?' Ponechte
jim volnost ať si dají vládu jaká
se jim bude líbiti Zanéchte je
svému osudu a nanejvýš bděte
nad nimi napomáhejte jim radou
i skutkem a tím si dobudete jejich
vděku Až národové ti poznají
výhody našich zřízení až shledají
že spůsob naší vlády se í pro ně
hodí' pak přilnou k nám budou
dobrovolně žádati přirtčlení k této
republice a stanou se pak dobrý
mi občany této země
LITERATURA :
Nová Vlast První kalendář
který letos objevil se v trhu jest
onen vydaný nákladem - p Ant
Nováka v Milwaukee Kalendář
Nová Vlast pro rok 1900 jest ne
obvceině hnható na záhavnmt
hwhu niVtrá noMVu !:
poUtavé Diknvm lehkvm lo-
hem psané Kalendář tento ordo
ben je četnými vyobrazenímimezi
nimiž nejlépe vyjímá se onen na
titulní stránce se nalézající Obraz
tento představuje Washingtona
seznamujícího choť svou s Laíay
ettem — Cena kalendáře obnáší
pouze 50 cta jejž možno objed
nati u výše jmenovaného nakla
datele " :'
"Národní Album' v právě vy
šlém svém sešitě 18 přináší
skvostné tableau přední dramati
cké naší umělkyně Hanny Beno-
niové tableau malířů Štapíra
c : — a _ i r _ : 1 1 - t_i in r
jiuiuu uiuiii nciuti do-
háče belletriatů Šípka Merbauta
Svobody Stech a a 9 jiných skvost-
ných tabel celkem na 60 podobi
zen Národní Album vychází ná
kladem Jos R Vilímka v Praze v
sešitech po 40 kr Předplatné na
celé dílo to zl jež lze i po část
kách splatili
SlOOOdiařar SIWi
ftmfMtnhntA Umím 4 -
tmi MjU alcap Jeďna mhmk
pfBMCaa a mU bft ira rtupnirk ty
Mana a toieea katar Mjr _—
i7?J~a'"?'9ZmTa!'am Koť " a i c
Jaj aral Kkal aaali fmitauli kM ki
awai imuff aaaf wfu t ro
Í-' Bal CaaarrftCaM aa aEt Mti
aílakaía rHm aa krav a altaa4 Miaraa
ataiaMaaa a- iad aaawL anaia rm
psa
tobiiii in i mm mm tilcaaa aoaMavy
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico Jjež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb -— Zkuste je 79tí
— Farma o 160 akrech a m
oa Linwooa na proaei za mírných
podmínek Hlaste se u Emil Fo
ďa Liňwood Neb dt88tf
— Asi 3 míle od David City
se utopilo 3leté děcko S
Hiodse v nádržce na vodu Hrá
si u vody a nešťastnou náhodou
tam spadlo
— v nakiaaarne v oeatnce se
pracuje pilně se zelenou kukuřici
Za jediný den bylo tu až 32000
krabiček nakládané kukuřice ku
prodeji připraveno
— -II Southerlandu byly rozbi
ty dva vlaky proti sobě jedoucí
Byly naloženy potřebami ku opra
vč tratí z lidí však nepřišel nikdo
o život
! — Nedaleko Auburnu byl těžce
potrkán býkem íarmář Jan Ko
man Uřezal sice zlému býk
rony ten vsak jej povalil a po
šlapal tak že z toho sotva vyjde
r tr I aa
— v xorku uvítaná nyia se
slávou setnina :A I' - plu
ku kteráž prý si přivezla co trofej
své statečnosti dělo odejmuté
povstalcům u Santa Mesa
— V Table Rock uvítali oká
zale jen šest vojínů vrátivších
se s prvním plukem z Filipin
lim na počest proveden byl ma
névr od too pěších 50 jezdců
baterie ze 6 děl se skládající
- T
Duda v Linwood Neb
má na
nnmntt
skladě vázací provázek
větrníky vozy kočáry
vše co k hospodářství se potřebu
je Krajane ucinl dobře když se
u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf
— V severozápadní Nebrasce
nedaleko Cordonu vypěstova
mladý tiskař Arthur Weir na 1
akrech půdy krásnou cibuli pro
trh z čehož prý mu vyplyne znač
ný užitek Kolnici v okolí tom
se připravují pro příští rok příkla
du Weirova následovati
— Z okolí Creightonu dochází
zpráva že se tam s mlácením
obilí pilně pokračuje Výtěžek
úrody bude skvělý ač zrno v ně
kterých: 'místech jest! poněkud
ehčí Také úroda korný bude
Knox okresu letos větší než byla
kdykoliv před tím
— Rolnicí v okolí Columbus
splácejí rychle své dluhopisy za
etošní rok tam bylo o 1165000
mortgagů více splaceno než no
vých přiděláno Podobných míst
asi bude více čímž se dokazuje
že stav rolnický neklesá jak to
populisté stále tvrdí nýbrž po
zvedá se v ohledu blahobytném
— Nedaleko Wahoo zemře!
starý Český osadník Fr Koutný
který přibyl a o Ameriky před 33
éty Pohřeb jeho odbývaný 5
září byl četně navštíven sousedy
což nejlépe svědčí o tom jaké
oblibě mezi sousedy se zemřelý
těšiL
— V Columbus pořádali tamní
občané velkolepé uvítání setnině
K prvního dobrovolnického pluku
nebraského vrátivšího se z Fili
pin Sešlo se k tomu přes tisíe
lidí z okolí a průvod ulicemi po
řádaný byl prý asi míli dlouhý
— V Gothenburgu a Ainswor
thu měli občané tamní příležitost
uvítati jen po jednom vojínu z do
brovolnického pluku nebraského
ale udělali jim na obou místech
slávu velikou — Jak lehce přijde
takto mnohý ničema ku veliké
slávě!
— Guvernér Poynter vypsal
odměnu i 200 na vypátrání a n
svědčení vraha který 19 července
zastřelil v Ricbardson Co Ben F
Stumpa Tamní úředníci okresní
nemají žádné stopy po vrahovi a
vypsání odměny nebude míti také
asi žádného výsledku
— U Brady Islandu byl za
střelen Joseí Zebra (snad Žebra)
nešťastnou náhodou' od svého
spoludělníka T Stevense Dělali
seno a Stevens uchopiv ručnici
chtěl střelit! po ptáku Rina
však vyšla předčasně a náboj
vniknul do oka Zebrová usmrtiv
jej na místě
— - Šerif okresu Saunders Far
ns pyl by malém pniei o život
při konání své povinnosti Byl
vyslán ae za bávajícím rozkazem
na farmu John J Johnsona u
Uead aby provedl zabavení na
základě rozsudku vydaného ale
Johnsca nařídil mo aby se ma
ftt4 z farmy kliiU £rií ovlem
po něm střelil z brokovnice Še
rif se obrátil a střelil po Johnso
novi dvakráte z revolveru však
netrefil jej Za to Johnson střelil
opět a trefil šerifa do prsou ra
men a obličeje Šerif vrátil se
do Wahoo Johnson pak prchl
ale byl zatčen v Ashland
Zprávy osobni
V minulých dnech meškali
tu pp E A Plaček právě z Ma
nilv se navrátivší voifn nrvnfhA
pluku Nebrasky a Tosef lícha
bývalý zdejší spoluobčan již po
kolik" roků' v Milligan usazený a
tam jak se patří aklimatizovaní a
naturalizovaný Přijeli se podí'
vat na výstavu a též Zf l jinými
záležitostmi a bylo nám potěše
ním' ie nit navštívili '
'Minulý týden přijel sem a
po kolik dní hostem byl u svého
synovce pan Jechout z Box Butte
County Pan Jechout jest jedním
z nejstarSIcb osadníků českveh v
oněch končinách něhot oHstřhn
val se tam z David Citv před
čtrnácti léty 'Nyní však se roz
hodl že tamní krajinu nadobro
opustí Jak již našim čtenářům
známo není v krajině té farmaře
ni jistým pro nedostatek dešťů a
hodí se pouze pro dobytkařenf
však ovšem k tomu musí býti
hojnost místa Proto jednotliví
VÍT V ou um™ 8e
stěhuií ponechávaiíce kraiinu v
' : f — uuuovacn oy se nyní ani neoo
rukou těch kteří svá stáda roz- -„-i T„ " v"
m„nu p! t :„ „x "ah : To PIatí "jména o budo-
a~ „_: 1 „
T7n 7nu oqkuqz
měl několik danuft kraianA
dohře místo Tn u rnim (1
" ~ xir :r ~ „7r
"""" u"av"" r ¥¥?c1OBSnc
ji ' é ' 1
vycnoani webraska
— ran v 1 Hašek z uuerne-
ville Kalifornie uDozorSuie nás
ze jsme se myuu majíce za to že
na obrázku českých hochů v Kor-
t__l_ V a I
Deiove vinici jest on tím civili-
lnil Tnm -1 — yU_Jt
pan Anton
při prvním
Korbel Nám se
„„ui„j tA
"
podobalo" pak ale konečně soudil
jsme že to nemůže býti že pan
Korbel nemůže dosud tak mladě
vypadati jak jsme jej na obrázku
shledali Napravujíce chybu mu
sime panu Korbeloví pouze íen
gratuiovati ? že ta ubíhající % léta
a ~
není posud viděti v obličeji jeho
Pan J F Lundák redaktor
íuvydavatel časopisu Niobra-
a spoluvydavatel časopisu Niobra
ra Tribune byl tu v minulých
jinými novináři ze severozá-l
padni Nebrasky podívatt se na
výstavu Bylo nám milo s ním
se setkati
— Tento týden navštívil naši
písárnu p Nunvár ienž působil
poslední léta jako učitel hudby v
Helena Mont Pan Nunvár od
jíždí do Lexington Mo kde ob-
uici ujisin proiessora nuaDy na
ai — r_ & r 1 1
lamni aoiejL
fii- ir ivia
Mtk T k T 7
Matky dítek kteréž trní pronwtm I
aneballným netužením nepotřebují
odkládali se podáváním jim Cbamber-
n w n
wiu a vuun nameay jseoosannje
taaoy opitt ani narkotické Jedy jaké
koiivék a může ae dáti s důvěrou ne
mluvBatům jako dorostlfm Velkv
zdar kterýi provází užívání tohoto
léku při léčení nastuzení a emnon
získal mo schválení a pochvala které
se ten po celjcb Spojených Státech
v mnohých eizfch semfeb Na prodej
ve viecn lékárnách
Zprávy a polková
Sběr Beleslara í SO jf D
odbývá čtvrtletní achůzi příští
neděli dne 10 září Nepřítomné
clenkyně podléhají pokutě
Františka Čapek taj
Sekalky Tjrl ě I
odbývá svou schůzi v neděli dne
10 září ve 9 hod odp v síni p I
rochá Všechny členkvně nechť
se do schůze dostaví
' Stazie Benak taj
Táber Calaaikfis řís fl WOW
Bratří json vyzýváni by se dne
19 září v úterý večer do schůze v
plném počtu dostavili Test to
čtvrtletní schůze a bude na pořád
ku velmi důležité jednání stranu
spolkové síně Fr J Fittle clerk
0O000aTOar0aWft0a10aWfc0oj
V kolhkaoectrí Pok Zin tana k no
axani vaccoaj aivaarmi episjr jes vy
Uv tiakeva v Cechách a neiao roaebrá
mj Úpla aeznam ykch api aaile
ae vseta aa poUdloi adaraia V aesna-
eaa iao avedeev vkchay katy dle
avch pisvt a prl kaidé je avedew
jaay araa jm aoua yeauai a Bona oaof
rjuaaji Mrvám v mua foo aor
tm
Výstava Vítší Ameriky
Nyní když jest již po žních
počínají venkovští hosté navště
vovat! výstavu častěji a u větším
poctu výstavní ředitelstvo ná
sledkem toho také rozmnožuje
denní programy tak aby hosté
pokud možno měli po dobu své
návštěvy zábavy nejrozmanitější
Jednou z atrakcí jež líbí se bez
rozdílu každému jsou dostihy
- r°?8ke' P" mchž udílí 8e ceaV
nejrychlejSJm a nejlepším běhou-
nflm- Kolíských dostihů súčast-
nu'f íe ponejvíce Indiáni kteří na
svých malých' avšak vytrvalých a
rychlých ' konících bleskurychle
projíždí závodní dráhou K zá
vodům těmto neplatí se žádné
zvláštní Vstupné' '
' Jákef oblibl těší s' výborná ká
PeU Berstedtova vysvítá z díků-
vzoani jež zasláno mu bylo zá
stuPc pojišťujících společností
"ieu woyvau zae svaj sjezd na
výstavě Dotyční jednatelé vzdali
též SVŮÍ dík řiditeli hudebního de-
partmentu Thomas T Kellymu
1 ' : '
Na Midway provedenv bvl v v
těchto dnech některé změnv ca
tím Účelem abv atrakne tamní
nestaly se víednínii Změnv tvto
jsou rozhodně zajímavé a hosté
kteří dříve už navštívili některá
tamní - zajímavosti v některých
' 7
vé kde znázorněna jest bitva u
ManUv dále Maur8kém láci
' w
w ' Jovu
ne°y nek z ímavé změny v
kahyrské ulici pak ve Filipínské
l vesnici kde budí pozornost ne
braskh vlatnoA
l J AaaaptuvAjr 91 U
na zemřelého plukovníka StofBn
I berea ienž o í
pmacn a in 1 změn mimo to
ještě zde provedeno
siavaa oaresu uouglas jest
zceia zapinena a četné oroduktv
I vvnlitAuni MkAM _1 _ I y
- j uaaciu uauii ovsem
že výtečné jakosti těší se pozor
nosti všeobecné
-
Mimo velkolepé fontánv iež
uváděna jest v činnost na laguně
la w a # w _
kazay ' večer v 8 bod 45 minutr
téměř úchvatně vyjímá se na téže
Ug"ní Unec v PIame"
nech Přl n8mž provozovatel vše
mi možnými barvami i jich odstí
ny jest obklopován což působí
' v iancicl °aifr
zal se v hrajících si plamenech
z nichž není mu možno uniknouti
Atrakce tato líbí se všeobecně a
vábí k laguně každého večera zá
stupy hostů
Ryby jež byly loni a částečně
též letos nasazeny v laguně roz-
1 —
množily se poslední dobu tako-
vou mérou Že na hladině vodní
I ' — — - — mmmmm
hemží se jich neustále nesčetné
mvoUlvl Pro horlivé rybáře jest
_ j 1 A
V™?' U"aeta J'té
5aocnyn # v8 přísnost a jakou
trar aa talrslrnlln t_f t- " _
' v" vuJlul "
laguně ochladí náruživost jedno
ho každého z nich
ZIMA!
Teď alce JeitS není sde ala je
Dfada daafnrl Vlak
Čechovi aoi Čeice netřeba se 11
stracbovatl aneb zimou se tfáati
neboř Dliepeani je hojna tiaobená
aimnfmi látkami a prodává po 75c
sbolí sa které itory "v miati"
lidají 75c —Spodní teiké a vlnéní
prádlo mužtké teniké a děuké
srovná sa babku-Žakety dSuké
po 80a— Žakety ienaké ca čtvrtina
aeb třetino obyčejné ceny
Mni ie jeta iido iíf nepotopil
J4 proto přece prodávám levnili
dobré a suché sbolfe neili kdoko
livjinbes výminky
Aloisie Zeleni 1315 Ódám cl
Za sníženou cenul
Mime poand nřkolik WtiakA apiae
KrálovskévissénéstoMilsíl
a oxres ceisicky
který a velkoe píli aeatarll a ka velké
avé ikodě vUatnim aikladem rrdd
fiditel mfataké lkal I u 1
ÍMt o apia objemný aeboť íítá W4
atraa velkého formáta a 55 obrat r a
5P?f okrM" í'ockího a aneata
Kaidv rodák mflnú-v _xi K v 1
-~ — j - #j a u -
BwiwuHe 1 aa aptaovatel opravaa
e aia ka Mbtdnati thwa
erae valní aaiieaoe a aéce bodem tft
pnůlTAÚ S)ynf ta tf t 1 a ocitoval
Mlai£aa aaW ae ayml vymkievaj
aa cena kaifav acboT ta tato
r pravd4 áwaoau Hl mm t -
ÍXCzllZr o tr--J3 rr Mí ta O
v:-f svá eíciíni Jcitra