Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 08, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
yJU-Mr)tawaMii% twwiaf baiwtoijí
Pokrok JZAfadu
3
i
)
l
)
AbKESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký í 1 ZCBJ
Odbývá ivé pravidelné acbiie kaldou Čtvrtou
-sedali v městci o 2 h odp valní p Klepetkj
a 11 a Wlulatn ul Fredu L Berka taj Váo
éebek 1W 8 4th 8t Metnik Simon Boka-
f ek 161 H Wllllamiulpokl Fr Mach
Těl Jed Sokol r Omaha
4 odbývá §ré pravidelná aoháze kaídý druh
tvrtek v míwlol veíer ve v místnosti BS
Bo 13tb Bt Fředs Rud Havelka 14W So 14tb
fit tajemník B W Bartoi 1418 rear Poppleton
) ve oíetník Fr J Hala 1418 Poppleton ave
i' Pokladník Ant Kment 1247 Bo lfitb Str
Pedp Sokol TyrS 2 1
odbfvá své ach&ze dvakrát meitCne kaldou
1 neděli a a pondMi v měsíci v aínl Metrová
Celoroínl sehfiie odbiv ae i nedéli v říjnu
polletni achose 1 nedill v dubnu a čtvrtletní
T lednu a srpnu Předseda rr Bvojtck tni
etopředneda Fr Svoboda taj John Chleborád
m JH 15tá ul Oíetník Josef KaSpar 1420 JIÍ
18 ui Pokladník V F Kunci 131Í 8o 18 Btr
vfbor majetku Jos Nímec praporeinlk Jo
Men dosorce Fr Vojtécb
Jan Has Loie ř 5 Ryt Pythla
odbývá ech&ie kaldou ptvní a třetí středo v
mésici v Národní slnt na 13 a Willlam ul Ve
licí kancléř Fred Sláma Btrážoe archivu a
ipeCetl F Jelen IR a Center Strážce flnanoi
Váo Přibyl IW9 Ho lí Bt Pokladník Joe No
vák 13ljU 13 ul
Bohemia Lože ě 814 AOCW
Odbývá sví pravidelná schuie v Národní slnl
kaidouž a 4 středu večer Frant Bvojtek
M7P F W Bandbftusr Záp 1K So 19 8tr„
J V Vacek ACetnik 2210 Bo 14 Btr O Boae
water spol lékař Bee Bulldlng
Tábor ťolombns c 69 WOW
odbývá schdiekatdéí áter v meslcl v Ná
rodní sin! v H n večer Předseda Fr Svoboda
1384 JI 1 ul Místopředseda Fr Berní n Taj
F J Fltle 211 N ffl st 80 Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1224 Jlá 14 ul Prů
vodčí Josef Novotný
Tábor Sebraska { 4771 MWA
odbývá svá pravidelné sch&ze kaldou prvou a
třetí sireau v mniti S
v slnl pana Jana Hrocha Konsul K Pmrkov-
sky UW uominion biíiivuuuiiii oi™
bankéř Jos Vopálka a willlam ulice klerk
J F Přibyi 810 Ulťkory: provouci v uinvi-
vnitřní striii Josef Hrubý venkovní stra
Bart Malhauser: vynoř maiiu nviiw
rád Mlke Votava Karel Bmrkovský a F J
Hanxelín
Tábor Kebiasská Lípa ě 188 WOW
„1 im( Aniht a čtvrtý čtvrtek v
lni Hrochoví JoseíŠíp předseda 1012 Homer
Bt Václav Poleji mlstopřeasooa jonn oaiar
pokladník ÍSOSI Williams A F Novák taj
1203 Paclflc 8t Fr Soukup pr&vodčí
" Sbor VlasUHlava t 29 JČD
oaoyvs strnnwi bhíu"u x - ™ v -
rodní sini o SH hod odp Předsedkyní Kat
Bartol tajemnic M Suchánek 1124 80 13th
fit pokladnice Ksrollna Beránek účetnice
Marie Micnai i biimhuu m
Sbor BoleitlaTa Í 60 JČD
odbývá sbftie kaMou 2 nedčll v pnčsiol v Ná
odnl smi o í h odp Předsedka Ant Kment
1227 JIÍ 15 ulice tajemnice Frantllka Čapek
4314 Martha Bt nčetnlce Marie Příborsk á rob
14 a Oaatellaa bt pokladnice Karolina Flbl
(tar 19U8 13 ut
Sbor Hířída Soré Doby ř 86 JČD
odbývá svéschose každou 3 nedíll v roísicl ve
í bod odp v síni Mewovi Předsedkyní M
i MihM účetnice Em Chleborád 1418
Poppleton ave
Sbor Martha tírore ř 10
v"m4"ci:yároduílňl se4kvniŇelllě
Svoboda místopředHedkyní Anna Brod 1 ta
jemnice Rosle David I2 80 1 Bu Pokladní
íe M Boukalová 1301-14 ul prnvodkyní
i i ~ininí ArtKva v9AvA n AílMl
iranoie ťeee
Khr řwhlň D oř II i 161 AOCW
odbývá pravidelná ch5se katdý í a 4 čtvrtek
' 1 1 1 i w mlatnitl
v měsíci ve u nuu iiuuuiou™ j jí
pana J Havlíčka Národní síni Předsedka
Antonie Hoffman tajem Josle Vacek 2312
Jlínl 14 ni ucemice a mujw iu ™ ~
Pokladnice adm oiunicn wi w
Boeowater 222 Bee Bulldlng
Sbor Lilie 6 9 Kruhu Dřeiařek
dbf vátvá pravidelná sch&se vidy v čtvrtou
oenali v metlici v biihuiii y
sedkynt Marie Jirák íatsJUní 1 nlmito
oředtedkyní Jos Homola tajemnice Marie
Samec lž JII 13 ul pokladnice Kat Wolf
2316 JIÍ 12 ul pr&vodkyn Antonie insaa
Podn bor Sokolek Trri lí
odbývá sví schfiie dvakrát mísiční kaidou
druhou nedíll a čtvrtá otrý v misiol v ainl
Metroví 1315 Jit 13 Ul ueiorocni k:iiuw
bývá e druhou nedíll v fitnu pllletní schbse
arunou ueucii v uuunu w — v
srpnu Prediielkjni Marie Moravec 14UB 14 a
Canum ul místopředsedkyní Kr KouUký
Kájt Boulevard ave tajemníce Staule Benák
I4W JIÍ 14 ul áčstnloe Marie Bílek 39 a Char-
ea unce
TU Jed Sobol t So Omaha
odbývá svá pravidelná sch&ie Jednou měsíční
a sice kaidí lni pondíli v míoi v místnosti
Jana Koutskího na rohu 20 a Q Btarosta
Josef Vonasek taj Frantlíek Katil! 10 a 8
ul očetník Josef Murha pokladník František
Hájek 80 mexl N a U UL
Pnhi Ijiía ř S28 AOCW
odbývá sví pravidelná srhftte 1 a středu
v misicl v slnl o KouHkýbo Thomas lrsec
Eimlstr Fr WelL h Mtotr Práce K J f ltle
taj a nit O a P Btr Jos VácbaU účetní k K
a P ulice Poklad Bedř Ulenstbler 20 a O ul
Tábor ŽiikT Dub i US WOW
odbývásvé schíie kaldou první nedíll r aM-
cl vsím p r ntnita " uiv v™
Kavan munopředseda Frank Hrablk tajem
James Formánek ul metl N a M poklad
Aaion nvooKaii w ui
Řád PalmoTé Dřevo i 7
Kruh Dfevarek v Bo Omase odbývá anblse
vá katdá poslední pondíli v miícl v niwtno-
pMničnl- Kaúe Vomfka mistopredsedka
KaVllfl VUTIMR mi t — i "
rrntib FTofilibinkrlt Frntlik Hr
1 It _ l)Mi( w1 ř 1
Joaephln Bonkal vnitřní atrii Anna Křeček
venaovoi sr
Chas Kaufmati
_ pojišťující jednatel _
O k veřejný notář °
vllonlt mlliriiHcf annlrčnnstL
pr-lá knimjr mxjeiek DnKv!iy vydává
% epiavni fiLKj bivpf w iivW
--" nkkim na nemovitý majetek
MSsnd9ro 13 a Donilax Bl
K camiaa!satppk mezinárod
ni rtuvi v Ódům obdržel
v odboru pivním
Cabinet Beer
ZLALOD MEDALII
tákladí Jeho čhrtnty a Jrto osv
tcicfc pualltujúrícb vtaataaaO
Objednejte st bedatfke o4
Fred Krar Brewiaf Co
1007 Jieksxm St
pfedpUccrte na Knihovnu Ame
rickou PobmIio roční
Dr E Holovtchiner
český lékař
Ofllco un rohu 15 a lloward ul Slie-
ly's Block ř (ItcÍÍ 210
Telefon 1438
V ntmrn k nilrron od 10 do 13 hodin ráno
xl 2 do 4 od pi titul ne a od 7 do V večer
Telefon residence 1674
H Gifíord MD GcoBicM HD
ZRAKU -SLUCHU
I404 FARMÁM UL OMAHA MB
dtS3ml "Is""""— -cislo telefonu 739
The Harris Abstract Co
vyhotovují abstrakty každého
majetku v tomto okresu za
ceny velmi mime
423 Bee Bulldlng Omaha Neb
Oiba StoYB Ssnair Ms
1207 Douglas ulice
mají na skladě vSechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
O D KIPLINGER
rolo X3 a 3Paz33axo
MlMhU a mtmW otictipi
Boíesýláme Amerlcas Favorite TOM MOORB
I HbNKI UKUHUsaooreiKauuiiiiv
Jí
eomct-vui ln-uu(-r Jž-ffik
tj a " I A
Law
onparrort Itr tt bťt ut
AT
foor3oti'ťttfniifl ifM!
Vsill nartlctilarv KltKK
Hotel u města Prahy
v Praze v O maze ij a William ul
Jest 15do než kdy dříve zařízen a při
praven ku poslaze ct hostam
Číst a ootaodlné nokole a chutná i do
hfe nMirravená strava orocestaifcí a na-
vstevovatele Omany jaitoz 1 pro sira-
vnlkv
Plzeňské pivo stále na lepu
7ncmArit Hmflht Rrpvinír Aiu'n nivo
a Jiné nápoje Jakož 1 nejlepší doutníky
1 1 1 I ' _ jt LI
vzuy v iiujui zaauue
K návStevě co nejuctivÉji zve
Jcseí UZlopeto
MAJITEL
Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný
i z&uíený
-LÉKAŘ
r v r
ORDINUJE
V ČESKÉ LÉKÁBN6
F NEDĚLY & SYNA
X
V CRETE MEBRASKA
i
Velkerá předpisy líkařská vyh
iriif v ái Itikární s Drávní
sk r
pvMomlté x neJčlHtáícb a ntiep
4
áích lečebnicb proatreakD gr
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízďu do Chicaga za
světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
lo ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
iest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omazské-
ho neioblíbeněiSím Jiné rychlo
vlaky wiíždí každodenně do Chi
cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce
stovní lístky mažete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
CHCETE
LACINOU
PARMU ?
T- nl _f lif bfltf J ÍAPINK
DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostáni
iTTTCTuMinainn Vlak na kalritf ví le
nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
tnDie kouptu jen tenay aay nupujn ™
íeleínicnlch ipolefnoetl pHmo Jeatli
b„nniia nA UHnatelA kounltc třeba tel
dobrý poiemek ale ne tak levně Jako
kdybyste ae oDratiu pnmo na apoiet
nosL A pak nejste jisti ie poiemek
11 knnnlll iak akntftfaA máte
Chlcaro Miiwaftkee & 8t Paul driba
mápfeasaw akru pocemko poaei imn
_k Klf maatak v naarfách malí-
My iknlv knatalv airi které! Drodavá
po 300aí nelvyís W00 akr Jak aáale-
dujet ledna sesunu notové oiuiea v
pěti rofnlch splátkám a o proceniv urou
I brfs nH dráhv lata
Ilil la mla Aihr nráva maletnické té
vaM peníze jsou Dezpexny -iiavnAiái
miIu mb Piátcai anrtic
ky o ctrkttlář obaabujíct popia líchto
pocemkB na
IL G GAUGEN
LaaHl Cot'r C M k 8L P Rt
KILWAUUK WIS
A5EB &L
ar jL rr-AJBU
w patA
®7
1 ý
NOVINKY Z ČECH
Pfivodnl Informace od xprnvodaje "Pok Záp'
V Praze 2a srpna 1899
Rakousko a Chry- Nerozhodná vláda Kíáská
raaa neinecnv pian situace slavnosti
a schore Bouře a demonstrace v Čechách
Poznejme sel Klerlkálová se trhají Hydra
mllitarittlcká Smis
Rakousko a Uhry Nešťastné to
manželství v němž jeden účastník
prospívá druhý chřadne Rakou
sko živí Uhry a platí za ně miliony
ale proto dává se jimi přece ko
mandovati a sužovati Rakousko
klesá nemá v sobě jednoty ani
parlamentu ba ani pokoje a Uhry
zatím mohutní a den co den no
vých vymožeností a práv si dobý
vají Nejnověji bude Uhrám k
ukonejšení opposice dáno svolení
aby na všech odznacích společné
armády na praporech i na čepi
cích a nápisech a všude byly ná
pisy uherské a znak krom císař
ského orla též uherský Takž
Uhři mají svou polovinu říše už
skoro samostatnou A my? O
my máme víc My máme povin
nost tento rozvoj Uher platiti
Nerozhodnost vlády cislajtanské
to vše zavinila a to nejen neroz
hodnost této vlády Thunovy ale
všech dosavadních Přece z na
šich listů každý i politický laik
právně aspoň tolik porozuměl že
Cislajtanie bojuje boj dvojí a jeden
pro druhý stále prohrává Uvnitř
Cislajtanie bojuje boj národnost
ní vně pak ohrožuje ji boj s ro
stoucími a upevňujícími se Uhra
mi Vnitř mohly býti vlády ra
kouské už dávno hotovy Je přece
asno že naproti německé drzé
rozpínavosti a panstvíchtivosti
při většině slovanské není jiné
pomoci než důkladná ledová
sprcha na rozpálené německé
M BERTILLON A
M
jit
Alfons Bertillon jest vynálezcem systému k'i stotožfiovánf zločinců Jeho systém
pozůstává blavnc z vyměřování pomocí uutroj& M Bertillon byl též povolán
za svědka v záležitostí Dreyfusově v5ak úspěch jeho nebyl takým s jakm
hledělo se mu vstříc
mozky a to sprcha zrušením ne
spravedlivých řádů Smerlingov-
ských a nahrazením jich spraved-
ivými řády volebními Tím rázem
změní se situace Němci jako ve
skutečnosti jsou budou v značné
menšině a byť i v parlamentech
řvali parlamentní pevná většina
provede rovnoprávnost a rovno
právnost národa v Cislajtanii
srovná míru poplatkovou a zabez
pečí svododu osobní Vláda pak
majíc zabezpečny nejdůležitějsí
úkoly své pro země cislajtanské
bude moci se svou většinou účelně
čeliti Uhrám a byť ne náhle přece
stále dobývali ústupků finančních i
morálních Však kdežl Naše
vlády jsou nerozhodné a snad
ostanou Již loni když jel Thun
do Išlu čekalo st rozhodné slovo
Ale Thun podřídil se vůli vyšší a
dle hesla že v Rakousku se nesmí
Němci ani na kuří oko šlápnout
svůj plán na změnu prosincovky
zahodil a začal se Němci na
novo smlouvati a nedůstojně se
tahati Leč kam vedla tato poli
tika? K bouřím ostudě k uzavře
ní parlamentu a k platnosti § 14
Nuže a letos teď v situaci horší
než loniThun byl opět v Išlu I
"Národní Listy" psaly íe se nyní
něco musí státi — však ač Thun
po tři hodiny se radil s panovní
kem nestalo ae nic Aspoň se
jednání tají a to tajení je vždy
nova — prohra Ano Prozradíme
co se stane JNezrušl se prosin-
covka ale vzdor vší zkušenosti
smutné svolá ae znova ten tak
hanebně proslulý] parlament aby
znova pastě zařádil a — byl zavřen
O té nerozhodnosti a té bídy je!
nám Čechům s toho plyne!
ŘlTski rad tt ledy sede Bode
to Julioé podíváni su poslech
nutí Ale jaká pomoc Vláda
myslí že musí svolat říšskou radu
proto aby se vykonaly volby do
delegací jež § 14 provedeny býti
nemohou Chce také dáti i jiné
předlohy k jednání a to takové aby
Němci nemohli proti nim zahájiti
obstrukci a soudí že snad se kára
parlamentní tedy přece hne Ale
kdežl Hned v prvních schůzích
začnou bouře a provést volby de
legační bude mít vláda krušnou
práci Vlastně ne vláda ale pra
vice Ovšem vláda tentokrát má
prý v zásobě nové prpstředky proti
obstrukci Chce změnu jednacího
řádu v ten rozum že protistátním
nezbytnostem jako jest volba do
delegací vyrovnání rak-uherské
rozpočet společ vojenství atd se
obstrukce vylučuje! Nu stačí-li
tento elixíro tom my pochybujem
Neboť i když se na krásně prove
dou volby delegační a vyřídí se
rozpočet co potom? Čí § 14 má
věčně spravoval říši? Despotický
paragraf má Hditi osudy osvícené
ho Rakouska? Jak vidět změna
pailamentního řádu nepomůže
Vždyť vlastně rakouský parla
ment žádného řádu nemá Ten
co je byl sice usnesen sněmovnou
2 března r 1875 tož před 24
lety ale protože nedostalo se mu
sankce císařské přestal mít i plat
nost jako každé jiné usnesení po
slanecké po skončeném zasedání
toho roku a proto už 23 roky ne
platí! Máme tedy parlament
bez řádu proto tak vypadá
Strany pravice spí Kdežto ob
strukce se organisuje pravice má
dolce far niente Psali jsme o
tom Chyba na chybě
Nřmecký plán Němci ztají ob
tíže rakouské vlády dobře a tím
také řídí své činy Operují dvojím
směrem aby donutili vládu ke
kapitulaci Doma štvou lid ně-
JEHO NÁSTROJE
mecký aby donutil poslance způ
sobiti násilný převrat v říšské
sněmovně jímž hodlají uvést roz
hodující kruhy v kritickou situaci
s níž doufají vytěžit vítězství —
venku pak za hranicemi rozdmý
chávají falešnými správami o úti
sku Němců v Rakousku říšskou
vládu německou k diplomatické
mu zakročeni ve Vídni na pro
spěch obstrukce Co vyhraje?
Dle našeho soudu vyhrál by jasný
ciferně i morálně spravedlivě do
ložený obraz Rakouska s náleži
tým výkladem a z něho plynoucí
mi důsledky o spravedlivé nové
úpravě zákonodárské a národnost
ní Tento veřejný diplomatický
důkazy doložený výklad by rázem
zhatil plány obstrukce a přivodil
by konečně žádoucí úpravu pomě
rů cislajtanských Ale naše vlády
nemají rozhodnosti tam kde jedná
se o pravda a právo
Situace Předešlé řádky ji na
značily My alě pro potvrzen
všeho co jsme kdy psali uvádíme
jak poslanci čeští situaci líčí
X
Ctenan naši poznají že vse co
nyní teprve poslanci sdílí t
psali a radili dávno Posl dr
Brzorád napsal pro "JihL Nov
1
přehlednou stať o postupu české
politiky od r 1897 v níž podob
ně jako nedávno dr Engel ve
svém orgánu nemůže se nikterak
nádch nou ti pro poměr české de
legace k vládě hr rhuna Dr
Brzorád opětuje zde že česká
deputace jen 9 těžkým srdcem se
spřátelila myšlénkou aby její
Člen dr KaizL přijal porteíeuille
v kabinetě Tbunově Učinila to
jen proto aby v době bezpaxla-
mentní vlády měla v radl korunní
zástupce "o jehož vlastenectví
vynikajících daievnfch schopno
stech nemalé býti pochybnosti "
Přecházeje pak k poměru české
delegace ku vládě Thunově dr
Brzorád píše: "Vláda hr Thuna
prohlásila že chce vládnouti v
duchu pravice a ve smyslu rovné
ho práva všech národů a převzala
také vůči českému poselstvu celou
řadu závazků jichž vyplnění zna
menalo by značný prospěch lidu
českého a sice jak v ohledu ná
rodním tak materiálním Dele
gace česká zaujala proto vůči němu
postavení blahovolného vyčkávání
které ovšem jen tehdy se může
proměniti v pevnější svazek jest-
iže vláda tato skutečně převzaté
závazky plně a poctivě provede
Dosud stalo se to pouze kuse a
nedostatečně nedá se sice upříti
že i za vlády tohoto ministerstva
některých směrech věc česká
pokročila a není proto snad dobře
pochybovati o dobré vůli této
vlády na druhé straně nasvědču
je však celá řada povážlivých udá
lostí poslední doby jako nedosta
tečné provádění rovných práv ve
Slezsku nedostatečná ochrana
českých menšin signalisovaný ja
zykový zákon dle § 14- atd že
ani tato vláda nemá dosti odvahy
neb moci aby vůči bezpříkladné
mu ' řádění německé obstrukce
našla pravou odpověď Jednodu
chá a jediná cesta zbývá našim
státníkům jednak ukázali konečně
se vší rozhodností obstrukci že
není dovoleno beztrestně otřásati
samými základy říše a na druhé
straně dáti slovanským národům
beze všech zbytečných ohledů co
jim dle práva a spravedlnosti ná
leží Také naše trpělivost a zdrže
livost je u konce — chceme ne slo
va víc ale — skutky!!
Slavnosti a schůze v Čechách —
Doba pro Čechy je sice velmi dů
ležitá ale— ruch žádný Zavládla
u nás pravá apathie Svo!á-h se
v Praze klubovní schůze sejde se
15 — 20 osob Strany svobodo
myslné rokování účastno bývá lidí
od 30 do 50 Venku je lip ale
schůzí málo spíš odborné se ko
nají Tak byl sjezd učitelský v
Cerv Kostelci sjezd rolnictva v
Chrudimi sjezd lesnický v Písku
sjezd hostinských v Plzni hasičů
Praze velocipedistů na Moravě
atd Ze sjezdů mimo odborné
resoluce vítáme s potěšením tou
hu po vyšším vzdělání Takž
zvláště učitelé a zemědělci naléha
jí na zřízení odborných oddělení
učitelského a zemědělského při
vysokých školách — Slavností jest
v Čechách víc pJno Psali jsme
o tom Ze všech nejnnvějších
zasluhuje zmínky zvláště slavnost
v Dolinku kde zakoupen a pa
mátce Hálkově zasvěcen byl rod
ný dům básníkův Pamětihodno
proto že Dohnek lezl u "JJolu"
kde zemřel dr Tul Grégr přítel
Hálkův Kde jeden světlo světa
spatřil druhý je opustil
Bouře a demonstrace v Čechách —
V českých nivách klid ale v ně
meckých zle 18 srpen den na
rozenin císařových bývá dnem
slavnostním Od r 1890 však
stal se dnem demonstrací Vzpo
meSte Omladiny I Pro pár letáků
slov a písní několika mladíků byla
Praha sevřena výminečným sta
vem a pro bouře protižidovské a
protiněmecké v listopadu r 1897
i stavem obležení Letos v Celji
Němci přepadli české studenty
kteří navštívili slovinské zmlátili
je vymlátili okna úřadů zranili
vojíny O Vídni jsme psali 18
srpna v Chebu v Aši a v Kraslici
byly protidynastické bouře úřady
rozbity vojsko kamenováno ale
— vláda díc A je to tentýž Thun
který nás řetězy svázal — náš prý
teď Thun!
Poznejme se Za tím heslem
konati se bůde 10 září v Praze
veliké shromáždění národní všech
stran obojího pohlaví Demokra
ticky smýšlející vrsty českého lidu
mají býti slavností touto soustře
děny aby vzájemně mohly se po
znati a sblížiti ahy vzájemná
úcta a opravdové porozumění
prodchly řady dělnictva živnost
nic tva rolnictva studentstva in
telligence i Ženských kruhů Na
bavnou část neklade se hlavní
Hlavním momentem slav
de dopolední tábor odpo-
ledv pak na slavnosti ve výsta
"v
višti pořádané rozdávány budou
letáky jichž cílem je prohloubiti
porozumění pro opravdové národ
ní cítění a opravdový demokra
tismus Přeď slavností vydáa
bude tiskem také překlad Nauma
nových "Sociálních dopisů k bo
hatým lidem" Zábavní část jejíž
program byl svěřen Člena Nár
divadla pŽelenskémabude prosta
všech triviálností a nechutných
výstupů jimiž o nás tak často
snaží se zábavám dodati ráxal
"lidového" Lidový koncert bodel
pochoutkou O jeho provedení
stará se' pan Kalenský Čestné
předsednictví slavnosti přijal posl
dr Ed Grégr Uznáváme důleži
tost poznání a přejeme si jen aby
neostalo pjuze při slavnosti aby
ale slavnost vtělila se ve skutek
a nesla ovoce svorného postupu
českého lidu preti furoru něme
ckému Jen to!
Klerikálovi se trhají Na Vele
hradě a v Praze — hned dvě schů
ze kněžf kteří nechtí se vzdalovat
lidu českého ale kteří chtí jiti
rukou v ruce s ním Ten poplach
v táboře velmistrů a toho vyšetřo
vání Ale stalo se a my počátek
vítáme s důvěrou že ostatní bude
následovati
Hydra militaristická odvede u
nás ročně tisíce synů a mužů z
náručí rodin a z práce i z chleba
bezohledně v náruč militarismu
na 3 roky neb aspofi na 2 — 6
neděl A aby úporný ten systém
byl ještě nesnesitelnější musí si
branci ze svého tu mučennickou
cestu zaplatiti! To za to že mimo
daS krve celý te rozkošný ústav
vojáčkovský daněmi mozolně
platí!
Smis — Počasí bídné Týden
veďro pak zima déšť nebo sucho
i krupobití přívaly a řáděníboa-
ře jakých nebývalo Ovoce skoro
není Úroda ku podivu na vzdor
tornu místem projde — ica
"Tajemství severního pólu
Návrat Jednoho cestovatele polárního objas
Buje mnohá dosavadní tajemství Praví že
mnoho nové pevniny bylo objeveno při moH
WeddellovS a mnoho otevřeného moře viděno
bylo k Jihu To dokazuje že mocná zeď ledo-'
vá o kteréž hlásali dřívější cestovatelé byla
pouhou domněnkou Cestovatelé polární nej
sou jedinými kteří setkávají se s klamem
Mnozí lide s nezážlvností a dyspepslí klamáni
byli tolikráte že domnívají se že není žádného
léku Vsak oni mohou býti vyléčeni byť 1 sta
lék& Je zklamaly Užívejte jediný spolehliví
lék Hostetters Stomach Bitters kterýž záro
veň vyléíí zácpu nervosnost bezsennost a ne
duhy Jater a ledvin Neberte nic jiného na
místo něho Přihlédněte aby nii vlastni ko
lek kryl hrdlo láhve
Horský turista
hledající velkolepou a krásnou
scenerii nalezne jí v nesmírné roz
manitosti a bohatosti v Coloradu
tak že nežli rozhodnete se ku
cestování bude dobře když napřed
budete hledati všemožného pou-'
čení Dráha Denver & Rio
Grande vydává řadu pěkných
illustrovaných brožur kteréž ob-
držíte všechny když si dopíšete-
na S K Hooper G T & P A
Denver Col 95x10
Rolníci měli bv čisti 'Western ThaiÍ'
vydávaný ětvrtletně od Chicago Rock" -Island
& Pacific dráhy Zašle se rok '
zd rma Dopiite v psaní neb na lístku
na: John Šebestián 95 2m
G P a Chicago 111
— Předplácejte se na Hospo
dáře pouza $1 00 ročně
JIdšluJeme ceny
2 pudahys
Zatleme vám zdarma seznam cen
f i prémii jeS udřlujeme kal- '
dému odkupnlku Piíle:
SO OMAHA
NEB
POZEMKY!
POZEMKY!
s vysokým tvrdým stromovím místy lou
ky a mýtiny dost pramenité vody v nej
lepší části státu Wisconsln kde se vše
dobře daří v České osadé kolem města
Cadott v okresu Chippewa Jsou lacino
ku koupi Zde jii jest mnoho Cechu usa
zeno a pořáde noví přicházejí
O popisy a další vysvětlení pište na
majitele pozemka 97m3
CYPREANSEN BROS
EAU CLAIRE WIS
V BENEŠ v českém oddělení
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Zip jsou k do
stání viechay divadelní apiay jei vy
šly tiaketn v Čechách a nejoo rore bli
ny Úplný aemam Yiech spisA taUe
se rítm na poiádání ad&rma V sezná
ma jaoa svedeny vlechny kasy dle
arýeh nirvft a přt Iraida&a je avedeno
ký kas jo koUk jednáni a kolik osob
vyiadaje PUte o seinam pod adrv
waruMpaia
OtaaJaIva
DnoM § Hf úlem
l
Í
i
I
f
r
I
i
r
a
i'
h
í