Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 08, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Ze sjezdu ČSPS
Co účastník sjezdu detroitského
nemohu pominouti mlčením jednu
důležitou věc a sice tu že na zá
kládě resoluce soustrastí s úmrtím
Rob Ingersolla celá Jednota
CSPS se zatahuje do tábora
nevěreckého Jsem znám co ne
věrec a co takový jsem se přidal k
Jednotě již před 24 roky kdy kan
didátu členství se ještě předkláda
la otázka: "věří-li v jednoho bo
ha" Již tehdy jsem otázku onu
zodpovídal záporně ale stojím
dnes o po vždy na stanovisku
tom že žádná podobná otázka
před Jednotu ČSPS nenáleží
Resoluci soustrasti s úmrtím
lngersolovým jsem napsal sám a
předložil ji pak druhým dvěma
členům výboru resolučního kteří
ji svým podpisem schválili V
této resoluci jsem uvedl v odstavci
druhém:
"V uvážení že i četní odpůrco
vé Ingersolovi vyslovili svoji sou
strasť nad náhlým úmrtím tohoto
zastance volné myšlénky"
Tím jsem chtěl naznačiti že
přijímajíce resoluci onu nestaví
me se na stranu rozhodných ne
vercu kteréžto stanovisko jsem
též krátkou řečí objasnil Resoluce
byla přijata jednohlasně čímž
sjezd naznačil že želí ztráty muže
tak znamenitého avšak nestaví se
rozhodně do řad jeho stoupenců
tím méně aby tam zatahoval celou
jednotu Dle mého náhledu jest
a vždy byla jednota ČSPS (a
snad všecky ostatní podobné) bet
náboienskou nikoliv ale protinábo-
lenskou My přijímáme členy bez
ohledn na jejich náboženské pře
svědčení netžáeme se jich věří-li
co či nic a nemáme tudíž práva
jménem jejich hlásati do světa že
jsme jednotou nevčrců Svobo
aomysincst nevylučuje viru a
mnohý z našich bratrů je svobo
domyslným aniž by byl úplným
nevěrcem Proti tomu budu vždy
rozhodně protestovati aby jedno
ta Č SPS byla zvána nevěre
ckou a v orgánu jejím aby hájeno
bylo stanovisko protináboženské
Vyslancové newyorští obdrželi do
12 sjezdu ode všech řádů instru
kce aby se zasadili o to by Orgán
bratrstva byl bezndboíenským niko-
liv ale protináboženským
Kterak toto protináboženské
stanovisko škodí jednotě ČS PS
o tom jsem se přesvědčil nejlépe
v Texasu Orgán vydávaný
kdysi v Clevelandu od br Snai
dra spůsobil tam veliké pohorše
ni mezi Drairstvem a to nejen
mezi bratry hlásícími se k víře
katolické nýbrž i mezi protestan
ty Slyšel jsem Členy řádu Nová
Osada vyprávěti že musejí Orgán
před dětmi svými skrývatí aby
prý se jim nepokazily A bratři
oni bývali kdysi příslušníky evang
církve veselské kdež svého času
hlásal slovo boží -náš přední nevě
rec B Zdrůbek Patrně že se
br Zdrůbkovi nepodařilo učiniti
z těchto evang věřících nevěrce a
tím méně se to podařilo Orgánu
bratrstva za redakce br Snaidra
Tuto však musím Ještě pod o
tknouti jaké zhoubné následky
mělo při onom řádu Nová Osada
hlásání nevěry v Orgánu bratsstva
Br Jos Orság od téhož řádu jest
nevěrec a psal dopisy do Orgánu
v tomto smyslu čímž na sebe po
pudil veškeré členstvo Pozděj
napsal urážlivý dopis do Ducha
času o Jos Kocourkovi horlivém
katolíku a řád ač většinou z evan
gelikú sestávající za to Orsága
vyloučil Ujal jsem se vylouče
ného a prosadil o Velkořádu státu
lexas ze vyiouceni jeno bylo za
nestanovité prohlášeno avšak mír
se nikdy více do řádu onoho ne
vrátil Kocourkova rodina uklá
J _ 1 _ _ # M
aaia o oezzivou ursaga který se
musel z krajiny té vystčhovatiaDy
dalším úkladům ušeL Znám vše
cky členy onoho řádu a vím že
žili bratrsky mezi sebou pokud
mezi ně nebyl zanesen rozkol ná
boženský A svár ten tam zanes!
Orgán poněvadž zastával stáno
visko protináboženské — nevě-
recké
Mám za to že podobných pří
padů se ndálo více v jednotě CS
PS a proto hájím stanovisko
abr Orgán a celá Jednota zůstaly
svobodomyslnými beznábožen
skýmL Ku prohlášení Jednoty za
protináboženskou měli bychom
práva jen tehdy kdybychom od ka
Idého člena svého vyžadovali slib
le t zříká víry v boha a v každé
náboženství Pokud toho nečiní
me pokud ponecháváme každému
jeho náboženské přesvědčení mu
síme stáli na stanovisku úplně
beznlboženském ka každému ná
boženskému přesvědč ní snášeo
liva
členové Jednoty ČSPS si
mnoho lámou hlavy otázkou kte
rak bychom přivedli do Jednoty
co možno nejvíce členstva nového
a tuto leží jeden velmi jednoduchý
prostředek na snadě Odstrafime
veŠerý ten umělý nátěr nevěrecký
s Jednoty tak aby do ní mohli s
dobrým svědomím přistupovati
katolíci evangelíci i ostatní věřící
Učiňme ji tím čím vskutku jest
Jednotou beznáboženskou a tím jí
1 sobě posloužíme více než veške
rýmí jinými ústupky
Josef Bufiata
Z redaktorských toulek
(PokntfoTánl)
Překročivše průsmyk Marshal
lův nalézáme se již na západním
svahu Skalního pohoří kterýž jest
poněkud rázu jiného nežli východ
ní ' Stráně horské nejsou tak pří
krými aniž tak zalesněny Údolí
kterýmž jedeme se místy rozšiřuje
a vidsti jest jednotlivé farmy —
ranche Pod slovem "ranch"
vyrozumíváme u nás pastviny vč
nované dobytkářství však zde
kazda tarma vůbec nazývá se
ranch Obyčejná farma kteráž
se zavodňuje a obdělává k vůli
plodinám jest jednoduše ranch
Jestliže věnuje se hlavní pozornost
dobytkářství jest to ranch dobyt
kářská — cattle ranch Věnuje-li
se pozornost ovčářství jest to
ovčářská ranch — sheep ranch
atd Jak dalece jsem z vlaku
mohl pozorovati jsou místy dosti
pěkné farmičky kteréž pomocí
zavodňování vydávají hojné úrody
však místy pozorovati jest alkali
ve značných vrstvách tak že půda
vypadá jako silně sněhem posypa
ná Jelikož skrovné vozy úzko
traťové dráhy byly hezky cestová
tely naplněny hledal jsem a nalezl
sedadlo pro sebe v předním voze
pro kuřáky a seznámil se tu s
rancherem ze San Louis udolf
ubírajícím se do Gunnison Vy
právěl že byl jedním z družiny
kteráž vypravila se na dobrodruž
nou cestu svou s vůdcem Pikem
jehož jméno nese nejvyŠší vrchol
v okolí Colorado Springs a již po
40 roků tráví ve Skalním pohoří
Většinu času věnoval tak jako
skoro všichni zdejší obyvatelé
I I 1 # a trV I W
nieaani ziata vsak stesti mu
nepřálo Stěžoval že obyčejně
ti nejzkušenější a věcí 1 poměrů
nejznalejší mají nejméně štěstí
uváděl na doklad četné případy
dovozuje že všechny bohaté doly
kteréž kdy ve Skalním pohoří' na
lezeny byly objeveny byly náho
dou lidmi nezkušenými a věci ne
znalými někdy právě se přistěho
vavsími "tenderfeet" kdežto ti
kdož celý věk věnují tomu povo
láni sotva zdaru se dodělají Aby
mohl pokračovati v hledáni kovů
v horách prospektovánf jakéhož
známky vidíme snad na každém
kopci v každé stráni musil časem
vyhledávat! výdělku a proto pra
coval v různých dobách na ce
stách jež původně byly v horách
zřizovány a na nichž musilo se
platili mýtné podnikatelům kteří
cesty upravili Když pak přikro
čeno bylo ku stavbě dráhy praco
val 1 na té Uzkotraťová dráb
vedoucí ze Salida do Gunnison
vede skoro napořád těmi samými
místy kudy vedla druhdy cesta
vozová kterouž dráha vykoupila
a též v zapomenutí přišla ač
viaku ji na mnona misteru pozo
rovati můžeme Pozoruhodným
zjevem v okolí Marshall Pass jsou
nesčetné vyvrácené a bělající se
kmeny na holých nyní skoro strá
nich a sedlech Spolucesující můj
sděloval mi že neopatrností ce
stujících někdy vzniknou požáry
kteréž lesy u velké mfře zničí
Suché stromy za nedlouho vyvrá
ceny bývají větry jelikož jakmile
uhnijí kořeny v mělké půdě se
skalnatou spodinou nemonou se
udržeti a větry je povalí " Kůra z
nich opadá ale dřevo nehnije a
trvá mnohá leta snad působením
vzduchu Spolucestovatel můj
když mnohá leta marně usiloval c
rychlé zbohatnutí nálezem zlato
dolu odhodlal se ku cestě vol ní j
ší ale jistější a zařídil si ovčář-
skou ranch v San Louis údolí
kteréž od prfismyka Mashallova
jižním směrem k Novému Mexicu
se táhne Dle jeho sdělení zaují
má toto údolí ni 10000 čtvereč
nich mil a má se za to že tvořilo
druhdy nějaké vnitrozemské jeze
ro neboť půda jeho jest naplave-
mna od 6 do 15 stop hluboká
UdoII dosahuje místy al 50 stop
šířky a poboří Sangre de Cristi
vystupuje z něho náhle tak jako
Skalní pohoří z rovin východně
od téhož se rozprostírajících V
San Louis údolí pěstuje prý se
obilí všeho druha vzdor tomu ie
jest 7000 stop nad hladinou moř
skou tak jako všude jinde na zá
padě však jest hlavní sklizní voj
těška kteráž slouží za píci hojně
pěstovanému dobytku Při popi
sování údolí onoho byl můj spo
lucestující přímo unešen jeho prý
krásou a úrodností i příjemností
podnebí Dobytek chováli se u
větší míře ženou ze San Louis
údolí s jara na pastvu až i do hor
ležících na západním svahu Skal
ního pohoří a ponechávají jej tu
po celé leto S nastávajím pod
zimem když nory počínají se po
krývati sněhem sestupuje dobytek
ovšem do údolí za pastvou a tu
tedy snadno pak stáda v podzimu
shledají
Když odhodlali jsme se k n
vštěvě Skalního pohoří těšil jsem
1 1 a au
se kterak pocnutnam sobe na
pstruzích horských o nichž dočí
tal jsem se ve všech popisech hor
coloradských K překvapen í své
mu shledal jsem že až dosud ne
mohl jsem nikde v restaurantech
a hotelích nalézti pstruhů hor
ských na lístku ačkoliv pstruh
jezerní z jezera michiganského na
lézal se tu každodenně Teprve
můj spolucestovatel vysvětlil mi
příčinu toho Když jsme pádili
po svahu západním blížíce se ke
Gunnison viděli jsme na různých
místech u řeky rybáře s udicí ba
v jednom místě vystoupilo as půl
tuctu cestujících z nichž - každý
udicí byl opatřen Spolucestující
vysvětloval mi že v říčce té kte
ráž se do Gunnison vlévá chytá
se hojně pstruhů Projevil jsem
chuť zastaviti se v Gunnison na
oběd tak abych si mohl přece
jednou na pstruhách pochutnati
avšak spolucestující můj upozornil
mne že bych si je musel dříve na
chytati jelikož chytání dovoleno
sice jest zákonem jestli nejsou
pod jistou míru avšak prodej se
tresce tak že kdo na pstruhách
mlsnotu svou ukájeti chce musí
si je dříve sám nachytali
Město Gunnison čítá as 2500
obyvatelů jest vzdáleno 290 mil
od Denver leží 7683 stop nad hla
dinou mořskou a jest stanicí Že
lezniční kde vlak staví k jídlu
jelikož při vlaku úzkotraťové drá
hy není Žádného jídelního voru
Město toto leží v krajině
v kteréž též značně se doluje
Cesta dále na západ vede podél
řeky Guncison Po mnohé míle
sleduje tu dráha tok řeky směrem
západním a severozápadním až
asi ve vzdálenosti 30 mil od Gun
nison pncnazime opět do prorvy
kterouž v tomto pásmu horském
spůsobila řeka jména toho Prorva
tato jest 14 mil dlouhá a neméně
zajímavá nežli řeky Arkansas
Aby cestující lépe pozorovati mo
hli divokost přírody připíná že
lezmční společnost v Gunnison
zvláštní otevřený vůz ku vlaku
volnému použití cestujících z ně
hož nejlepší vyhlídka na propast
se poskytuje Řeka Cimaron jest
v místech těchto ještě mocnčjší
nežli řeka Arkansas ve prorvě své
a vodyjjejízelenavé jako vody moř
ské pádí mocnými skoky přes
skaliska v nepřetržitých takřka
peřejích a mnohých vodopádech
Boky prorvy a skaliska jsou zcela
jiného útvaru nežli ony v Arkan
sas Kdežto tam tvoří boky skalní
jednolitá skála zde skládají se
balvanů rozličných forem barev a
tvarů některé připomínajíce věže
tak jako tak zvaná Curracenti
Needle jiné podobající se rozváli
nam nraau aneD troskám pe
_ i 1 _
vností
Trať nesleduje řeku Gunnison
až na konec její prorvy nýbrž
uhýbá se pak do rokliny kterouž
pádí zčeřenévlny říčky Cimaron
podle kteréž pak stoupá vzhůru k
průsmyku z něhož pak sjíždíme
opět do údolí
Když jsme vyjeli z cafionu Ci-
maronu a počínáme sjížděti do
údolí Uncompahgre řeky nalézá
me se v krajině chudé a pusté po
kolik hodin jízdy Zdá se nám
že jsme se ocitli v té velké ame
rické poušti za jakou druhdy
považována byla celá krajina zá
padně od řeky Missourí Jedeme
jakýmsi údolím v němž jen spoře
jest rostlinstva a stráně jež je po
obou stranách ohraničují zdají se
býti úplně holé bez jakékoliv
známky rostlinstva neb života
usiaine musím aoznau ze co se
týče živočišstva shledal jsem k
mému podivení až přespříliš málo
života ve Skalním Pohoří Ptáček
není skoro ani k uvidění nemluvě
o jiném iivočištvu Jedinou "zvěř"
kterou jsem za mnohodenních po
tulek zďe natrefil byl zajíc jeden
jediný Jediný živočich s kterým
se častěji setkáváme jest zemská
veverka chipmunk jejíž zvěda
vost překonává plachost a kterou
proto často v bezprostřední blí
zkosti pozorovati můžeme Ve
vodách též není ani rybičky Vše
proto prázdno mrtvo
Městečko Montrose čítá asi 2000
obyvatelů vzdáleno jest od Den
ver 353 mil a jest 5822 stop nad
hladinou mořskou Leží v krajině
velice malebné Na jihu pozve
dají nebetyčná temena svá téměř
až k nebesům vrcholky San Juan
pásma mezi nimiž nejvyŠšími
jsou Umcompahgre 14419 stop
a Sneffles 14340 Údolí Uncom
pahgre jest široké a úrodné kde
koliv se zavodňuje V místech
těchto bývala reservace stejného
jména a dvě míle od Montrose
posud nalézá se farma na kteréž
žil náčelník Ourey přítel bělochů
Na jižní straně říčky rozkládají se
výšiny "mesa" zvané Jsou to
daleko se rozprostírající roviny
kdež pěstuje se ovoce a jiné plo
diny L vlaku lze pozorovati v
dáli na nich sady ovocné nejvíce
broskvové Jak mi bylo sděleno
každá plodina se tu nedaří neboť
jest půda trochu alkalickou U
Delta vlévá se řeka Uncompahgre
do řeky Gunnison a podél této
vede dráha až do Grand Junction
kdež vlévá se Gunnison do Grand
řeky
(PokraCovánl tmí)
Dreyfos a telegrafické zprávy
Soud Dreyfusúv přítomně v
Remeši před vojenským soudem
projednávaný přivolal do tohoto
města mnoho zpravodajů kteří na
útraty svých zaměstnavatelů do
světa hlásají sáhodlouhé zprávy o
vězněném židovském kapitánovi
Zpravodajové tito mají ovšem také
velké vydání následkem čehož
musí býti též dobře placeni neboť
hoteliéři remešští vyuŽitkovati
chtějí co nejvíce onu část zvědavé
ho lidu jež majíc dostatek peněz
může si dovoliti podobné výletní
cesty Přítomně dlí v Remeši
více než 150 zpravodajů veškerých
národností mezi nimiž ovšem nej
četněji zastoupeni jsou Američané
Angličané dále Rusové Švédové
Dánové Belgičané Italové ba i
jeden redaktor-z Kalkuty jest tam
přítomen Američtí zpravodajové
jichž jest zde celkem 13 každo
denně zasýlají svým časopisům
sáhodlouhé zprávy o průběhu to
hoto soudu jež vyžadují tisíce
dollarů denního vydání Za tele
grafování jednoho slova do Nové
ho Yorku platí se dle francouzské
měny 50 centimů čili 10 centů
amerických s doplatkem pro jiná
města americká S toho možno
učiniti si pojem mnoho-li stojí
zpráva denního časopisu americké
ho jež zaujímá mnohdy celou
stranu drobného písma Náklad
byl by býval ještě dražší kdyby
se majitelé Časopisů nebyli dohodli
s agenturou (z většího dílu v ru
kou židovských se nalézající) jež
dádává zprávy dle stenogramů
rozdává je v několika exemplářích
svým abonentům
Zajímavo jest Že následkem
rozdílu hodin mezi Paříží a New
Yorkem časopisy vyšlé na příklad
v pátek večer mají již úplnou
zprávu o sobotním líčení
Také anglické časopisy vynaloží
ly velkou sumu peněz na zprávy o
procesu Dreyfusově Mimo tele
grafickou zprávu o procesu dostá
vaje každodenně cianky od 20
zvláštních zpravodajů Veškeré
zprávy a články telegrafují se
Remeše do Paříže a odtud do
Londýna po 15 centimech za slo
vo
Dopisovatelé z Rakouska Itálie
a Belgie zasýlají telegramy reko
mendované za trojnásobnou taxu
totiž za čo centimů a více za slo
vo
Náhlé změny z horka do chlad
na cbladnárána a horká poledne
snadno přivádí játra a žaludek do
nepořádku Dr August Koenig s
Hamburger Tropfen uvedou Žalu
dek v krátké době opět do dobré
bo stavu
Farmaření v Colorada a New
Xexlko
Denver & Rio Grande dráha
"scénická to dráha světová" vyda
la illustrovanou knihu o předmětu
výše zmíněném kterouž pošle
ochotně a bezplatně na požádání
každému íarmeru kterýž si přeje
přesídlení Knížka tato poskytuje
velmi cenného poučení o hospo
dářských ovocnářských a dobyt
kářských zájmech oné krajiny a
měla by býti v rukou každého
kdo si přeje seznali spůsoby far
mařeni ne zavodňováním Pište na
S K Hooper G T & P A
Denver Co l- 95'°
PřHpIáffjU stým rittllas
UMpoďáfe" 49 Cech joaxe
tl&0 nimK
ČEŠI V AMERICE
1 Před nedávným časem usnesli
se občané města Kewaunee Wis
že skolektují mezi sebou S2000
jež darují tamnímu česko - Ameri
ckému Sokolu s tou podmínkou
když jmenovaný sbor postaví dů-
stojnou operní síS Sokol nabídku
přijal avšak nabízený obnos se
neskolektoval V posledních dnech
nabídnuta byla Sokolu kewaun-
skými občany částka 11500 k
tomu účeli avšak ani ta nemohla
býti skolektována následkem toho
z celého podniku sešlo
1 (Černá kronika)— Nevvhoii-
telnou nemocí stížený chicagský
' '
Cech Jan Zach oběsil se minulý
týden v nákladním voze burling-
tonské dráhy blíže Ogden ave a
40 ulice Zacha stíhalo poslední
dobu mimo jeho chorobu neštěstí
za neštěstím neboť v posledních
letech zemřel mu 81etý synek pak
roznemohla se mu nebezpečně
jeho manželka na to i nejstarŠÍ
dceruška Sebevrah byl 35 roků
stár a 12 roků ženat Narozen
byl v Doubravici u Strakonic a do
Ameriky přijel před 18 roky —
Z Oxford Junction Iowa sděluje
nám pan M Podolák dne 1 září
Dnes v 7:30 ráno střelil se do čela
v úmyslu sebevražedném pan Jan
Tábor a smrt byla okamžitá Stáří
a chorobavúbec omrzelost života
byly toho příčinou Pan Tábor
měl v Omaze příbuzné Steigrovi
S obdivuhodnou chladností a roz
vahou vše vykonal Den před tím
uvedl vše do pořádku poslední
vůli si nechal notářem sestavit a
mnohým se vyjádřilže se zastřelí
aie nikdo tomu nevěřil neb to
říkal již kolik roků
1 V okresu Kewaunee Wis
zřízena byla nová pošta jejíž jmé
no jest Rostok a poštmistrem jest
Čech n lna W Člrala V nlmcn
tomto jest již několik pošt jichž
jména nesou český název Nalézá
ee tam na příklad pošta Krok s
poštmistrem p G Woráčkem
pošta Slovan s poštmistrem P
Aug Ripleyem jenž původu jest
sice německého avšak češtiny jest
mocen dokonale a pošta PlzeB 3
poštmistrem p Ondř Mahlíkem
i Krajanka paní Barbora Merk-
— 1
lova z Long Island City má pouze
jen své šněrovačce co děkovati že
jest dosud na živu neboť její
manžel John Merkelnenapravitel
ný to ničema učinil na ni vražed
ný útok Paní Merklová byla
vdovou a matkou několika dítek
když se za Merkla provdala Toto
1% ! WT bled ?Ůcítku
pracovati takže Merklová byla
konečně donucena odloučiti se od
manžela a pečovati sama o svou
rodinu Nalezla zaměstnání v
doutníkářské továrně firmy Kerbs
Wertheimer & Schiffer na rohu
54 ul a 2 ave v New Yorku a
odstěhovala se do Long Island
City bydliště ale tajila z obavy
aby ji manžel nepronásledoval' a
neobtěžoval 29 m m ke čtvrté
hodině odpoledne přišel Merkel do
továrny shora uvedené firmy vy
volal si manželku a mluvil s ní na
ulici Ona se zdráhala prozraditi
mu své bydliště a vůbec nechtěla
s nim ani mluviti To Merkla
popudila tou měrou že vytáhl re-
volver a počal na manželku stříle-
tl
Na štěstí se ale kule odrazila
od šněrovačky avšak Merklová
nruzou omdlela xsa to ničema v
domnění že ji zastřelil uprchnul
a nyní policie po něm pátrá Při
volaný ambulanční lékař zjištil že
Merklová vyvázla beze všeho po
ranění
1 V Clevelandu mají krajané
naši pěknou švandu již jim způ
obili tamní čeští novináři pp
Albieri a Jung Oba byli zamést
nání po krátkou dobu u nového
denníku Američana tam založené
ho brzy re však nepohodli načež 1
se počali vzájemně ostouzeli Do
tohoto nepěkného sporo byl ko
nečně zatažen i p Tůma red
tamní Volnosti který odpovídá p
Jungovi následovně: "Uvědomuji
ale redaktora "Američana'' že
kdykoliv se odváží zneužit mého
jména ve svém listu třeba to vy-
paaaio jitto naananna někdo z
nás dvou bude bit a to velkolepě!'
%T~ I
ťa iuio vynrnzitu oapovida zase
P-
Jung: "Jeho vyhrůžka žes nás
dvou bude někdo bit je zbytečná
také a všech všudr nevím dtoI
uyen se panem 1 umou bil pro
někoho kdo byl zvážen v Čechách
i zde a nalezen přilil lehkým" —
Pakli to půjde v Clevelandu ještě
dále tímto směrem mohou tamní
krajané očekávali hojného pouře-
_ r _ j tii_jt_t 1
mwu Twjciaujrcn pp redaktoru
1 Školství cesko-americké jest
xlmmmt I Lzím Ka__t_n 1 I
mm--' JCIMUV VVIWUBUIBDDrUn1
jejž maloval nadaný český malíř
pan losef Burian a darmé jej new-
yorské české svobodomyslné ško-
le Dne 30 t m uspořádána bude
v Národní budově školní slavnosť
- 1 při kteréž příležitosti obraz bude
odhalen Práce pana Buriana
původní co do myšlénky i co do
provedení jest velice zdařilá a má
značnou uměleckou cenu Alle-
gorické postavysdružené v ladnou
harmonickou skupinu zamlouvají
se pozorovateli co nejpříznivěji
Rozměry obrazu jsou 50 při 74
palcích
% 7 mísíčních rozoořta účetní-
ka Nár Hlav Řádu ČSPS nan
I r
Vác Rychlíka v Clevelandu vysví
tá že za měsíc srpen zemřelo z
10000 členů řádu 14 bratrů a 3
manželky bratrů Po bratřích vy
plácí se Jliooo po manželkách
1 Dva novinářské podniky v
Chicagu budou v těchto dnech
zvětšeny ve svém obsahu jakož i
častějším vydávání ledním z nich
jest časopis Ženské Listy vydá
vaný dosud paní Humpal-Zeman-ovoua
sice každých čtrnácte dnů
nynf vydávány budou každý
týden o 24 stranách! Změnou
touto přešly Ženské Listy též do
jiného vlastnictví neboť je vykou
pila Tiskařská Spol českých Žen
za I4000 — Druhým zvětšeným
podnikem jest humoristický časo
pis Čmucbálek jenž na dále bude
vydáván jako nedělní list nově
založeného denního časopisu od
poledního Jak se dozvídáme
bude hlavním podílníkem tohoto
podniku p Bachman dosavadní
vydavatel Čmuchálka a p Čada
jenž posledních osm roků byl za
městnán v závodě p AGeringera
jako administrátor
II V Coal City 111 kde nalézá
se hornické středisko hodlají do-
"taviti tamní Čechové spolkovou
9Ía Íež sloužili má za české
shromáždiště Za tím účelem
prodávány budou pětidollarové
akce Íimi2 má býli získán zá-
kladní kapitál ku postavení tohoto
českého stánku V projektované
budově bude prý zřízena též česká
Skola-
V tomto horkém počasí svaly
ochabují a stuhnou při nejmenŠím
nastuzení a objeví se bolesti v zá-
dech ale St Jacob's Oel zapudí
všechny takové bolesti
Aeaký právník
Psinu t čísle 9M 7 Lift 8Hí„ toL
Kdokolir DOtFobule orávnlcki nnmnnl ihl
div pana Berkovi prirniks xkuienébo kterf
dlouholetou ikuieiioali iroji mMe krilin&m
83-tf
C H KUBÁT
zkuScnt Cesty prámít
Pisdrna: Bar ker Bloc i roh
15-
Farnam číslo pokoje 32
MflhU Vál l)n£ttl nnllnu mm M
ř leky mluTltl ťiti p4U po In rím ledna
ílohu nmtkoalkb Tkíjwm Npulialn n
ptodej til rtioé knihy k utonl m Ml ancllok
?JTO7W™
siU &íi&Tup-" Wl "iiii1!?"
Jediný Č6Ský
závod olovnlcký strojnický
a zámečnický v Omsze
vlwtof
Leo Barooh
9U9 00 íath Street
Tcleloa 1M7
Zarádíni vodv plynu kantlltace pro
vádí se levně a dobře t43tí
Státní JedaaUktTÍ nr ujii
mv vicuaauae piTBI paapy
Pftl SVÉ rUVSTÉVÉ VÝSTAVY
=
—neopomeňte navStíviti—
MOORISH CAFÉ
ZAHRADU A RESTAURACI
aa výcaodií Mldway
LepSfbo obaloniení a tak lai ul
ítaná m vám nikde dUMmí
Vlechny krajany uctiví tve
CtLaa StUlor
fl Li ¥ T fk I7T TTtTáTI
— obchodník —
Tínem lihovinami
a doutníky
Dobré zákusky Výtečné pivo
Krugovo na Čepu
6ai ÍJt 1 1
roh lackaon „i ř OMAHA NEB
'
_ r