Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 05, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
fa
OMAHA NEBIL V ÚTERf DNE 5 ZÁŘÍ 1899
Drttý&saíkii: Boéaík VIL číslo 102
NOVÉ ZPRÁVY DOM
POLITICKÉ
t Demokratský státní ústřední
výbor v Iowě otevřel počátkem
t týd svojí úřadovnu v Des Moines
a započal činnost Kampaň zahá
jena bude dne 14 září v Dáven
portu a sice kandidátem guver
nerství Fred Whitem Výbor sli
buje velmi čilou kampaň v čemž
ovšem republikáne1 pozadu nezú
stanou
X Pol'tír'ifC'1 hostinu "dolarový
obM" pořádali budou demokraté
v Texasu a sice v Dallas dne
října William I Bryan bude
řečniti tam v týž ďen a v následu
jící a mnczí jiní znamenití řečníci
prý se zúčastní
Z Washingtonu
President vrátil se ze svých
prázdnin a včera odbýváno kabi
netní sezení kteréž trvalo déle
než dvě hodiny Bylo to poprvé
co nový sekretář války Root se
kabinetního sezení súčastnil
Předseda komise filipínské
Schurman byl k sezení tomuto po
zván a podal zprávu o situaci na
ostrovech Formální zprávu prý
nepodá až ostatní Členové komise
se navrátí Vyrozumívá se že
Schurman hledí nadějné budouc
nosti na Filipínách Vstříc Oče
kává prý že s naší rozmnoženou
armádou bude lze " Aguinalda a
povstalce snadno přemoci Ač
prý Aguinaldo má za sebou dosti
silnou stranu domorodců přece
většina jst prý lhostejnou vůči
výsledku povstání Co prý po
vstalce povzbuzuje jest zdejší pro
ti—imperialistická liga od kteréž
Aguinaldo mnoho očekává Je
den z členů kabinetu prý se vy
jádřil že prý posud plány nejsou
úplně zformulované ku potlačení
povstání Vznikla pověst že
gen Otis velitel na Filipinách
: bude odvolán
Vrchní soudce Chambers ze
samoanských ostrovů přijel do
Washingtonu za účelem porady a
předložení své zprávy Zpráva
tato bude ve třech opisech totiž
všem třem velmocím jež zúčast
něny jsou na udržení míru na c
etrovech samoanských O zá
jmech amerických pravil: Máme
krásný přístav v Pago — Pago
Boudě dle rozsáhlosti zdokonalení
vládou tam podniknutých nepo
chybně že hodláme tam zůstati
Obrovské skladiště uhlí které
pouze jenom jedno na celém svě
tě předčí staví se tam nákladem
#400000
S A Warten a
z Denver kteří
"♦tství jako
u r„i 4
[tipovali v okolí Eaele Citv a Dři-
vezli sebou #50000 Jake Di
ckinson byl v témž okolí pó šest
dlouhých roků a přivezl $ 25 000
Z okolí Klondiku vrátil se J H
Laaa s 220000 Mcurath 8
#50000 a C Anderson s #40000
Někteří z navrátivších se vypráví
o nesmírném utrpení zejména ti
kteříž zabloudili do nehostinného
zálivu Kotzebue Jedním z tako
vých jest T C Martin z Chicaga
kterýž odebral se tam před dvě
ma léty a vrátil se nyní úplně zdr
cen na těle 1 na duchu Soudruh
jeho C Cragie tam zahynul D
Vancouver přijel tentýž den par
nik Dingo se 200 cestujícími
Alasky vezoucími as #250000
Nejbohatším z nich jest jistý Bar
kley ze Sev Dakoty kterýž pří
vezi ř 100 000 Ud te doby co
se plavba otevřela na Yukonu
odjelo z Dawson 9447 lidí a 2899
ich tam přijelo V krajině klon
dikeské jest prý asi 3000 lidí
kteří buď musí ji opustit anebo
vydržováni být i dobročinností
Telegrafní linie kteráž se v Alaš-
ce staví jest již pouze 150 mi
od Dawson
Výbucby kotlů
V Copemish blíže Manistee
Mích udál se výbuch kotle
továrně na dřévěné nádobí kte-
ýmž tři dělníci na místě zabiti
čtyři jiní těžce poraněni byli -
Pittsburgu vybuchnul minulý
pátek kotel v Republic železárně
vznikl požár kterýmž továrna
silaě poškozena byla To však
není to nej horší neboť výbuchem
přišlo pět osob o život a sedm k
těžkému úrazu
Dřiví do Afriky
Z Kansas City se sdéluje že
byla smlouva uzavřena na dodáv
u 500000000 stop stavebního
dříví kteréž vyveženo bude z již
ích států do Afriky a použito
lavně ku stavbě Cairo dráhy
Se 20 pilami vTewi st Louisia-
byly uzavřeny smlouvy dle
kterýchž dříví dodáno býti má bě
hem budoucích dvou roků
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Dražší unií
Trust uhelní vzal do správy své
počátkem tohoto měsíce železniční
doly v okolí Pittsburgu a zvýši
cenu na #110 za tunu což jest
zvýšením o 10 až 25 centů
tuně Dříve prodáváno bylo uhlí
v dolech po 85c sž #100 za tunu
To se rozumí že obchodníci musí
zvýŠiti cenu tou samou měrou
Dělnický den
Ve všech větších městech sla
ven byl okázale svátek dělnický
dne včerejšího V Chicagu podí
lelo se na průvodu 25000 až
30000 mužů a slavnost odbývá
la se v Lincoln Parku kdež něko
lik dobrých řečníků se vystřídalo
Též v Clevelandě byl průvod
velký Asi 600 Členů unií se 14
Hudebními kapelami nalézalo se
v průvodu Panovaly obavy že
se snad stanou nějaké výtržnosti
vzhledem k panujícímu dosud
strajku na pouliční dráze Však
nestalo se nic nežli že hudba
vždy umlkla když přiblížila se k
městské radnici Mayor Farley
přičítá to agitacím McKissona
V New Yorku nebyla žádni slav
nost všeobecná však různé děl
nické organisace oslavovaly den
U hrobu Henry George shromáž
dilo te několik tisíc osob a vzpo
mínáno bylo tohoto bojovníka za
práva lidská
Z Kloidlki
Do Seattle přijeli v pátek dva
párníky z Alasky vezoucí 500 zla
tachtivých Šťastných í nešťast
ných dobrodruhů kteříž dohro
mady měli zlatého písku ai za
#500000 tedy průměrem bylo as
#1000 na každého Několik z
nich přivezli sebou ovšem značné
Odporoučí samosprávu pro Kubu
Gen Lee velitel na Kubě po
dal úřední svou zprávu o pomě
rech tam panujících a odporoučí
aby zřízena byla neodvislá vláda
kubská pod americkým protekto
rátem Zprávu tuto podal ná
sledkem nařízení jež dáno bylo
v březnu z odboru válečného všem
velitelům různých osad Zpráva
počíná vypsáním poměrů v Hava
ně a Pinar del Rio kdež prý 6e
dostavuje pořádek a panuje mír
Dále pak odporučuje zřízení ue
odvislé republikánské správy s
presidentem náměstkem a kon
gresem avšak nečiní žádnou
zmínku o nějaké ústavě Otázku
volebního práva odporoučí bedlivé
úvaze a soudí že by Spoj Státy
se neměly vlády tam vzdávat po
kud se tam jiná vláda úplně neu
stálí
Jatky zničeny
v Kansas City vypukl v noci
na sobotu požár v Doldových jat
kách nalézajících se na nížinách
mezi 9 ulici a fekou Missouri
ObeS vypuknul v oddělení kde
se hotoví hnojivo a rozšířil se pak
na jatky samé spůsobiv škody
na #250000 než se podařilo ha
sičům jej omeziti
Nepovedlo se
V noci na sobotu učinili lupiči
útok na vlak v Lincoln 26 mil
severně od Springeld Ills když
týž zastavil aby nabral zásoby
ublí Zřízenci železniční posta
vili se lupičům na odpor Jeden
lupič byl zastřelen
Vytrvalost sese rfile
Ze St Louisů se sděluje že
biskup Janssen odvolal německé
ho kněze kteréhož ustanovil do
irské obce v East St Louisů a
jemuž se Irčané protivili chtíce
míti kněze své národnosti Čemuž
nyní biskup teprvé vyhov ěl
Nic pro aist
Věhlasný chicagský lékař Dr
Senn vrátil se z oěkolikaměáif ní
bo výletu na hawaiské ostrovy &
vyjáďřuje se o nich jak následuj:
Po mém náhledu se dějiny oy i
kují v našich nových državách
hawaiskýcb ostrovech Z každých:
třiceti tamějších domorodců trpí
jeden malomocenstvím Tuber
kulosa řádí strašně na ostrově :
hledím vstříc nenáhlému ale jis
tému vymření Kanaků z těchto
příčin Hawaičané budou v blíz
Ke budoucnosti tak jako severo
američtí Indiáné plemenem minu
losti' Doktor věnoval tam o
í t r V
tazce zdravotní zviastm svou po
zornost nejen vzhledem na domo
rodce nýbrž i na bělochy a radí
všem kdož by měli náchylnost k
souchotinám dušnosti neb revma-
tismu aby se Hawaiska střežili
Poměry na Filipínách
Dopisovatel New Yorkského
Heraldu v jedné z nedávných de
peší sděluje následovní: „Jediní
přátelští domorodci kteréž jsem
nalezl na mé cestě jihem jsou
Morové však i ti nejsou naklo
něni k torna abychom drželi ví
ce země nežli jediné obezděné
město Jolo I ti obyvatelé kteří
nejsou proti nám ve zbrani nás
nenávidí V Manile vzrůstá ne
přátelské smýšlení domorodců
vůči nám každým dnem Daně
jsou v Manile vyšší než za správy
španělské a obyvatelstvo trpce na
10 stěžuje vyiony životni se
zdvojnásobily Domácí policie
I 1 _ V V w
Dyia propuštěna a Američane u-
stanoveni kteří počínají sobě ty
ransky a bez výsledků protože
neznají ani řeč obyvatelstva ani
pachatele zločinů Vraždy a lou
peže jsou četnější nežli kdykoliv
dříve dle tvrzení starých obýváte
Daně a cla vybírají se za
účelem vydržování armády na
místě aby byly použity ku krytí
potřeb obecných Tím protahuje
se válka jelikož udržováni jsou
domorodci v nespokojenosti
kdežto dříve slibována jim byla
dobrá správa Pověsti o nedáv
ných velkých ztrátách nepřítele
jsou pouhými pověstmi kteréž
sdělili ustrašení domorodci Že
by si domorodci přáli americkou
správu jak se úředně hlásá není
souhlasu se skutečností Sta
rosta Balinagu o němž se mysle- [
10 ze jest velkým přítelem Anie
ričanú jest nyní uvězněn jsa ob
viněn že byl vůdcem při útoku
povstalců na Balinag Starosta
města San Pedro Macate iest též
vězněn protože sbíral peníze
pro povstalce
Strajk v loděnici
tr 1 iv f 1
v loaenicicn urampovvcn ve
Filadelfii zastavili strojničí v poč
tu 150 práci minulý pátek Jak
jsme minule sdělili požadují de-
vítihodinou dobu pracovní a zno
vupřijetí některých propuštěných
dělníků Vyžádali si od do věd do
pátku a když neobdrželi odpověd
příznivou tedy splnili hrozbu
Správa loděnice praví že zůstane
tato zavřena až do příštího pon
dělka a že prý vysloužilci kteří
tento týden odbývají tam národní
svůj sjezd budou míti příležitost
loděnici důkladně si prohlédnou-
ti
Státní výstava v lowl
Správa státní výstavy iowské
jest patrně lepší nežli v Nebras-
ce Právě se odbývala státní vý
stava v Des Moines kteráž byla
velice zdařilou jednou z nejzďa-
hlejších ze všech ve státu odbý
váných Příjrry výstavy obnáší
#40000 a jelikož výlohy obnášeti
budou sotva více než #25000
tedy bude přebytek Vé státní
výstavě v Ňebrasce bývá příjem
hojnější avšak čím větší příjem
tím větší schodek
bohatých dědičkách Jsou to:
Princ Alexis Karaďorděvič ucha
zeč o srbský trůn potomek Čeř
ného Jiřího a odpůrce nynější
srbské dynastie Obrenovičů Aby
zmohl Milana a Alexandra potře
buje mnoho peněz a ohlíží se po
bohaté nevěstě S ním zároveň
přijel princ Jindřich De Croy syn
belgického vévody který by také
potřeboval nevěstu s penězi Na
zpět do Evropy odjíždí ruský
kníže Kazimír Lubomírský který
u mnoha peněžních králů zakle
pal ale nikde nevěstu sehnati 1
to nebyl Odjíždí do Evropy
sklamán ale snad se ještě vrátí
OsvĎdčoná uniová kapela So Omažská
pod Hienim ch valní 1 1_ f -_-_ _v -
mámého kapelníka - W JT XQdii
"Síí TÍ 8lužby ctínému obecenstvu ku vSem
příležitostem liiltir -
zábavám Tfletfim fliraflllni pliiMni prflyogflm atd
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ruří
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kaDelníkan
F J Fraňka na 20 a S ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
Utopili se
Blíže Bridgeport Conn uto
pil se při koupání farmer Middle
brook a čtyry dítky it až 14 roků
stáří Koupali se aniž by uměli
plavat přišli do hloubky a nema
jíce pomoci utonuli
Železniční nehody:
U Silver Lake blíže Topeka
Kansas vrazil osobní vlak na zá
pad jedoucí minulý pátek od zadu
do vlaku nákladního Na štěstí
nepřišel nikdo o Život Nehoda
se stala tlm že brzdy na vlaku
osobním dobře cepracovaly — V
Tennesse a sice blíže nepatrné
stanice Toineťs Statiou přihodi
la se nthoda vlaku vezoucímu
Cooperúv cirku-- následkem kte-
xéí 7ko ik vozil se rozbilo a 12
f osob přišlo k poranění
i
Hledají se bohaté dždiíky
V Nt-w Ycrku dlí tři princové
nepochybně za údtU m „lovu" po
Smrt krotltele
Krotitel hadů Filas Fohrmann
měl pevně za to že jest úplně
chráněn před následky uštknutí
chřestýšů pomocí léku jejž byl
vynalezl A skutečně dal se je
dovatými hady uštknouti více jak
uvesieKraie aniž dv mu to Dylo
ublížilo a šel konečně tak daleko
že vybíral vstupné po dollaru
kde diváci mohli býti svědky kte
rak chřestýšové bez účinku jed do
jeho těla vpouštějí Leč přísloví
„kdo s čím zachází tím také
schází" osvědčilo se na Fohrman
novi oznamuje se totiž že lék
na který tolik se spoléhal ztratí!
svůj účinek neboť Fohrmann
zemřel následkem uštknutí
chřestýše
' Sjezd veteránB
Tento týden odbývá se ve Fila
delfii 33 výroční sjezd veterán
ského spolku Grand Army of The
Republic Očekává se velké úča
stenství nejen členů nýbrž obe
censtva vůbec Připravenť totiž
rozmanitý a bohatý program kte
rýž přiláká hojně hostů Admirá!
Sampson s loďstvem severo-atlan
tickým dostavil se ku zvýšen
slavnostní nálady a president bude
odbývati zde přehlídku vojska
oďstva Průvod odbývá se dnes
t bude se nalezati v něm 42000
osob Jedním ze zajímavých od
dělení bude četa kadetek z Topeka
Kansášl" wTato děvčata jsou dcery
veteránů Příští pátek bude velký
průvod námořní Válečné loďstvo
pod admirálem Sampsonem bude
zakotveno v řece Delaware naprot
městu a loďstvo jiné plouti bude
kolem' President bude odbývati
přehlídku loďstva z paluby celního
eutteru Gresham
Trust bude kupovat! od farmářů
Tabákový trust American To
bacco Company hodlá v budou
cnosti počínaje tímto rokem kupo-
vati ve Wisconsmě tabák přímo od
farmářů V Madisonu zřídí velké
skladiště za účelem třídění a uklá
dání tabáku Očekává se' že ná
sledkem toho mnozí dosavadní
obchodníci s listovým tabákem
budou zbaveni výživy
Sjezd llstonošů
V Scranton Pa odbývá se tento
týden sjezd listonošů a očekává
se že neméně než 6000 týchž se
dostaví
Týrání kadetS musí přestat
Ode dávna jest v universitách a
různých vyšších učilištích nehezký
zvyk týrání nově přišlých studu
jících což nazývají "hazing"
Nikde snad neprovádí se tak kru
tým spůsobem jako ve vojenské
akademii ve West Point a každo
ročně dochází stížnosti o ztýrání
kadetů Nový sekretář odboru
válečného Root projevil svým
rozhodnutím tyto dny že týrání
takové trpěti nebude Před dvě
mi lety byl potrestán pro týrání
podobné kadet Smith z Juniata v
Ňebrasce a sice byl na čas z ústa
vu propuštěn Fred nedávnem
dovoleno mu znovu do ústavu
vstoupiti avšak nežli tam byl de
set daů opakoval se jeho přestu
pek a byl na místě z ústavu vypu
zen z nařízení velitele Toto na
řízení schválil sekretář války a
podotknul výslovně na rozsudku
že týrání nových studentů musí
přestat
Debata o trustecn
Ve středu příštího týdne zapo
čne v Chicagu konvence svolaná
občanskou federací za účelem úva
hy o trustech jejich prospěšnosti
škodlivosti a jejich působení na
zájmy prúmyslné a dělnické Sjezd
tento bude jedním x pozoruhod
nějších sjezdů jaké se kdy z jaké
koliv příčiny odbývaly Guvernéři
24 států a 2 territorií ustanovili již
delegace k sjezdu tomuto ze 14
států dostaví se guvernéři sami a
až dosud přihlásilo se asi 50
členů kongresu za účastníky
Všechny náhledy politické i různé
náhledy o trustech budou zastou
pěny a mnohé vynikající osoby se
zúčastní debat a podíleti se budou
na jednání Delegáté z Nebrasky
budou jak následuje: redaktor
Bee E Rosewater bývalý senátor
W V Allen bývalý poslanec W
J Bryan býv guvernér Crounse
poslanec v kongresu R D Suther
land F T Ramson a A H Hip
ple Z New Yorku budou dele
gáty mimo jiné Depew Cochrane
a Schurman Z Ohio zúčastní se
stařičký Sherman původce první
ho protitrustovního zákona Fora
ker Foster a jiní 2 každého
státu ustanoveni jsou mnozí nej
pokročilejší myslitelé a není po
chyby že na otázku o kterou se
tu jedná bude mnoho světla
vrženo
Žlutá zimnice
V New Orleans událo se jedno
úmrtí na žlutou žimnici a několik
případů onemocnění Až posud
nebyl vzbuzen žádný postrach
mezi obyvatelstvem jelikož nemoc
nebeře na sebe posud ráz epidemi
cký Však na obchod zle to pů
sobí neboť přístavy okolních
států budou proti New Orleansu
uzavřeny V Key West též nemoc
tato propukla a událo se jedno
úmrtí Odbor válečný chce odvo
lati dvě baterie dělostřelecké jež
tam leží avšak bude nepochybně
muset býti poslána pro ně zvláštní
loď jelikož na pobřeží floridském
Dy jim nebylo dovoleno vystoupiti
následkem zavedené karantény
z války té béře pensi 1998 Pensi
stů z válek ia-Jiánských jest 1568
vys]ouži'cfi a 8179 vdov pensi
béroucí Všech pensistů dohro-
xnaay Dyio ane 30 června t r
99MI9 což bylo o 2195 méně
než před rokem Během minulé
ho roku zamítnuto bylo 103919
žádostí o pense O zákonu po
sledně přijmutém ze dne 7 červ
1898 soudí komisař že jest pří
mým vybídnutím podvodníkům
aby se ucházeli bez práva o pense
V závěrce praví komisař že naše
pensijní zákony jsou vůči vy
sloužilcům štědrými a výklad
týchž ze strany pensijní úřadovnv
že byl vždy liberálním a kdykoliv
byla nějaká pochybnost vykládá
ny vždy ku prospěchu vysloužilců
1 IJ
Z Manily
Minulé úterý dobylo voisko
naše pod plukovníkem Byrnera
opevnění povstalecké na ostrově
Cebu Vojsko naše muselo stéci
příkrou stráH as iooo stop vyso
kou a to za ustavičné palby a vá
lení kamení Ztráta povstalecká
obnáší 21 zabitých a mnozí byli
raněni a zajati Mnoho zásnh
padlo našemu vojsku do rukou
Z našich pouze jeden důstojník a
dva vojínové byli trefeni kame
ním avšak neutrpěli značnějšího
poranění
Blíže Poraku udála se srážka
čety našich vojínů s povstaleckou
předstráží Jeden z našich bvl
zabit a druhý raněn
Na oslavu Goetheho
Němci v Chicagu Indianapolis
a jinde slavili minulou neděli 150
letou památku narození slavného
německého básníka Goethe V
Chicagu podílelo se na slavnosti
100 spolků se 12000 členy a
20000 jiných účastníků Hudeb
ní kapela pozůstávající ze 100 hu
debníků hrála skladby k nimž
ibretta byly spisy aneb básně
Goetheho Sbor pěvecký pozů
stávající z 1500 zpěváků spolu
působil též ženský pěvecký sbor
600 hlasech Slavnost vynesla
#15000 čistého výtěžku kterýž
bude použit ku zřízení pomníku
slavnému básníku
Naši penslsté
Výroční zpráva komisaře pensí
končící dnem 30 června jeví se
zajímavá fakta vzhledem k naším
pensím Že platíme více pensí
naším vyzloužilcům nežli stojí
vydržování celých armád kterých-
koliv dvou velmocí evropských to
snad naší čtenářové znají O
mnoholi pense zrostou následkem
války španělské to teprve musíme
vyčkat Dle zprávy komisaře ob
náší počet pensistů 753451
vdov po vojínech pensi beroucích
jest 237415 Mimo to dostává
pensi 653 ošetřovatelek Pensí
yplaceno bylo minulý rok #131
17601 a phpočteme-h k tomu
ýlohy úřadovny pensijní atd vy
placeno z fondu pensijního celkem
138555052 Během roku bylo
podáno 48865 nových žádostí a
povoleno bylo 37077 obnoveno
pensí 39 14 a nevyřízených žádostí
jest 477 239 Od roku 1866 vy
placeno bylo pensí #2389910974
mimo to obdrželi vyšetřujicí lé
kaři #15490986 jednatelé pen
sijní #12090178 a výlohy úřa
dovny pensijní obnášely #52237-
28 Pensionistů žije v cizině
300 kteřf dostávají ročně pense
#633309 V Kanadě přebývá ta
kových 3139 v Irsku 415 v Ně
mecku 605 a v Anglii 321 Z
války o neodvislost která! se
skončila před It6 1ety je posud
pensí beroucích a sice 4 vdovy
po vysloužilcích a 7 dcer Hiram
Cronk v severozápadní Části New
Yorku jest jediný pensista t války
roku 181 2 a sice jest ve stáří
99 rokfl - Však vdov po vojínech
DROBNÉ ZPRÁVY
Ku konci minulého měsíce
nalézalo se v pokladně #247880
601 ve zlatě což jest větší množství
zlaté měny než kdy v pokladně se
nalézalo
S vládou německou byla ne
dávno uzavřena smlouva ohledně
dopravy balíčků poštou mezi Ně
meckem a Spojenými Státy a nyní
se vyjednává s vládou anglickou
o smlouvu podobnou
C E McClung profesor ze
státní university v Kansas oženil
se se svou usestřenicí Jelikož zá
kon státu Kansas sňatek takový
nepřipouští oženil se profesor v
Council Bluffs Iowa " :
O městu Columbusv Ohio se
sděluje že jest na pokraji bankro
tu Na výlohy letošního roku ne
dostává se #200000 a nebudouli
prý peníze nějakým spůsobem opa
třeny tak všechny odbory správní
zastaví co nejdříve svojí činnost
K ústí řeky Kuskowin v Álas-
ce vypraven byt vládní celní eutter
Corwin aby vyšetřil kam se po
děla výprava Jesseho kteráž loni
tam odjela a o níž panuje pověsť
že byla Indiány povražděna Je
stliže osvědčí se pověsť pravdivou
tedy budou rudoši tamnější zatče
ni a k soudu přiveženL
Škrobárna v Sioux City a
Nebraska City prodány byly v
minulých dnech společnosti U S
Starch Co založené v New Jersey
Tato nová společnost prý( není
trustem ačkoliv již to že založena
byla New Jersey jest podezřelým
CHRASTE SYtCn OCll
Oči prwkranáne a prkMaesi idar
a a sanajen iuMkofeaU
Itaaáháaí traká iptiwbaje Wleai
Wavy
Jak veik le by jim spimbiló pár rMeckv
irufra a Jica sraka pflmtřnifck brejli
rhtetrtoii Drmkoaautl a náa iW m tn
aetítána l'4mtf
1408 Faraa ! Oatfa KK '