Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 25, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPA
vir ' i' II II
7 II % 1
""V
JLL V
Založen 1871--IUéaflL IXYm
OMAHA 5EBR T PÁTEK DNE 25 SBPNA 1899
Drojtydeanítu: Ročník Til číslo 99
KROK
DU
Z
BOJÍTE
Když družina ze 24 pl plavila
se v pondělí přes řeku Marinquina
pod kapitánem Cranera' lano se
přetrhlo a prám zachvácen byl
proudem kterýž velmi prudkým
jest v místech těch Devět řado
vých vojákfi zahynulo
Do Manily připlul v ponděl
vládní parník Tartar s devatená
ctým pěším plukem Mezi cestu
jícími byl též gen' Joseph Whee
ler a dcera jeho a $1300000 v
kovových penězích přivezeno bylo
na výplatu vojáků
Přes Hong Kong zaslána byla
delší tisková depeše v níž vyličuje
se povšechná situace na Filipi
nech Zní jak následuje:
Filipinští povstalci mají více
bojovného nadšení než očekávati
by se dalo po zkušenostech u San
Fernando a porážkách jež utrpěli
na jihu v bitvách s oddílem gen
Lawtona
Když po slabém odporu opustili
San Fernando opevnili se v An
geles kdež po několik dní lidé
války se neúčastnící museli kopa
ti zákopy tak aby bojovníci uše
třeni byli pro bitvu Utkali se s
oddělením podplukovníka Smitha
a dělostřelectvem po čtyři hodiny
a vůbec kladli tvrdošíjný odpor
postupujícíma vojsku našemu Je
dině té okolnosti žs Filipínci
Špatně střílí je co děkovati že
ztráty na straně naší nebyly větší
V provincii Cavite kde podle
zpráv úřadních povstalci byli roz
prášeni a beznadějně zdemorali-
sováni shromáždili armádu něko
lika tisíc mužů silnou a rozdělili
ji po důležitých městech od jezera
k zálivu
V šarvátkách s povstalci ve
třech posledních dnech ztatili A
meričané několik mužů kdežto
povstalci pochodili mnohem hůře
O těchto operacích zástupci
spojeného tisku dovoleno bylo
poslati pouze nemastnou zprávu
diktovanou od slova k slovu gen
Otisem Censor vpisuje tam pak
obvyklé fráse a adjektiva jimiž
zveličována jsou americká vítěz
ství a zmenšován odpor povstalců
Dle náhledu Otisovajsou časopisy
pouze soukromými podniky a do
pisovatelé jejich v Manile pouze
trpěni
Všecky zprávy z povstalecké
oblasti shodují se v tom ze nedo
statek potravin stále citelněji se
jeví a Že povstalečtí velitelé od pí
rají uposlechnouti rozkazu Agui
naldova ohledně zavírání přístavů
naproti americkým lodím prohla
šují že každá Joď s potravinami
bude vítána Několik parníků z
Manily nalézá se nyní v přístavech
povstalci ovládaných
Sta lidí z povstaleckých linií
přichází do Manily denně a vracejí
se s potravinami a jinými potřeba
mi životními Stráže na cestách
rozestavené praví že 5000 lidí
takových prošlo kolem nich ve
třech dnech a že 45 tun rýže bylo
vyneseno za jeden den v malých
paklíkách Mnohé z těchto věcí
dostanou se povstalcům ale úřady
dovolují tento obchod z ohledu na
utrpení žen a dětí v oblastí po
vstalecké Gen McArthur zařizuje obecní
vlády ve vesnicích na sever cd
Manily
Mayor Baliugu prvního města
kde gen Lawton založil obecní
vládu jenž pokládán byl za odda
ného přítele Američanů uvržen
byl do vězení na obžalobu 2e
osnoval s povstalci útok na město
Američané vyklidili opětně tu
celou krajinu z níž částečně vy
pudili povstalce v měsíci červnu
Domorodci vrátili se opětně do
San Mateo jel třikráte bylo již
dobyto 1 opět opuštěno'
T Uto íattt wem )ot vV-a Mmot-nfrk Catar
bca Bet vfeml oatatnlnil wwml dohro
aiadr teprve před mUo lety povaloval aa u
ramc MTjrlMltolBov Po naoko a mnoho
rokl iékaMjl prohlásili n arame aiiiaí a
ptotptauvall 11 asiata! laky a kdjl aUle ml
átily a ťlnkrm BWKoe vladu prufaUatli
JI la evjlatttalsoa
VMa tlak dokaaala la eatarh Jat atava!
moc a protoia antfeba)a tři inanl Mfoof
Hllav Tatara Care vvraWa a ř i Cbtwf
Totedow Ohio )at tedlnf Marni lak
vtraa J iwoía Valtra v aavkarfe od
M kapek do karové Hitkj Oa elaylerovaa
aa krv allsaaU aetrola Ubaae Oaí aaMaaJi
aui doUart aa kaldf případ kwf mehjl lékeai
tínta vvbqjea Poitete pro otofetaikv
eotTraraL Adreaajta
Ci LBESKTdiOa Toéado O
pndirl aa v lafciraaa m na
BalTt Faaill- PUla Jao
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
' í
Z Washlntonu
t Odbor války obdržel sdělení
z Porto Rica že zř domorodců
tamních dají se vycvičili znamenití
vojáci Byl jieh už odveden celý
jeden prapor a důstojníci nemohou
si je vynachváliti jsou prý pra
covití poslušní a poněvadž nemá
lo se tím pyšní že jsou vojíni
Spojených Států vždycky čistě a
pěkně se strojí tak že 1 naši vlast
ní vojáci mohli by si z nich vzíti
příklad
% Kapitán Oberlin M Carter
jenz pri zvelebovaní přístavu v
Savannah okradl vládu o více než
milion dollarů obdrží nové líčení
jak vyjádřil se generální návladní
Griggs Carter odsouzen byl na
roků do žaláře ale trest ten pro
minut mu byl presidentem Nyní
snad vláda odprosí pana Cartera
že neposkytla mu příležitosti aby
ukradnouti mohl ještě více!
X Guvernéři všech států zasílají
odboru války jména miličních dů
stojníků jez přáli by si míti usta
noveny do plutf ů dobrovolnických
Guvernér nebrasský Poynter
oznámil následující: Plukovník
Victor Vifquain z třetího pluku
nebrasského poručík Ike EPace
z třetího pluku poručík Charles
C Pulis z třetího pluku kapitán
Charles W McDaniel z druhého
pluku poručík Orville E Pedry
1 druhého pluku kapitán James
Cosgrove z prvního pluku kapi
rán Claris Talbot z prvního plu
ku poručík Ernest Welser z
prvního pluku kapitán Charles A
Vickers z prvního pluku kapitán
Charles H- Marple z třetího plu
ku a C Doane z téhož pluku
Gen Otis hrdina jenž ani
nebyl na bojišti filipínském stra
tégjenž nevyhrál ani jediné íitvy
bude pomalu větší než vláda
washingtonská Aniž by se byl
tázal zakázal na Filipíny vstup
Číňanům na základě zákona kte
rýž je v platnosti ve Spoj Státech
Vláda čínská v těchto dnech pro
testovala a tu teprve zvěděli ve
Washingtoně co Otis udělal Na
Filipínách přebývá asi 52000
Čí&anů již nenáviděni jsou domo
rodci ale to nijak neopravňovalo
Otise k jednání tak samovolnému
Mezi Washingtonem a Pekingem
zahájeno bylo diplomatické vy
jednávání
Reedova reslrnace
T B Reed jenž zastupoval
první distrikt státu Maine v kon
gresu a po tři lhůty zastával místo
předsedy poslanecké sněmovny
podal již guvernéru Powersovi
svoji resignaci Přeje si aby vešla
v platnost 4 zářím Reed byl
nejsilnčjším kandidátem president
ství proti McKinleymn v roce
1896 Nadále věnuje se právni-
ctvl
Jones poběží neodvisle
Toledský mayor Jones ozná
mil že poběží neodvisle za guver
néra státu Ohio Byl před časem
žádán aby stal se kandidátem
sdružených dělnických stran avšak
oa odpověděl že nebude se uchá
zeti o úřad ten dokud nesezná že
skutečně si toho občanstvo přeje
Jones hlásíval se dříve ku straně
republikánské
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Vrazedaí trampové
Na nákladním vlaku dráhy
Great Western tři trampové jeli
na slepo a když je brzdaři J E
WiUon a Conney Matthews do
padli blíže Marshalltown Iowa
chlapi tasili revolvery a zabili oba
zřízence dříve než tito k obraně
se přichystat! mohli Po té sho
dili mrtvoly pod kola a když vlak
poněkud zmírnil rychlost skočili
dolů Jakmile zločin byl objeven
telegrafováno na všecky strany a
horlivé pátrání zahájeno Panuje
domněnka £e lotři skrývají se v
lesích u Grinnell la
Saloava s ladliay kaM Craw
Z Billinga Mont sdělují se
podrobnosti o úmluvě uzavřené
vládními komisaři rudochy kme
ne Crow jíl 1100000 akrt ote
vřeno bude k osazování Za pfcta
toto zaplatí vláda #11300001
čehol asi #300000 přijde aa za
vodňování reservace dokončení
stok nyní započatých a udržování
jich v pořádku Asi #50000 bude
vynaloženo na ohražení různých
Částí reservace za účelem ochrany
indiánských stádkdeŽto za $150
000 zakoupeno bude více dobytka
a za #50000 ovcí bude též kou
peno Asi #25000 bude výhra
zeno na stavbu novyen skol a
#100000 bude upotřebeno na
různá zvelebení jimiž zlepší se
stav rudoebů Zbytek peněz ulo
žen bude v pokladně Spoj Států
při úroku 4 procent z čehož vy
pláceno bude #10 ročně každému
jednotlivci mimo #12 jež nyní už
rudoši kmene Crow od vlády do
stávají Jak vidno smlouva je
velmi výhodná pro Indiány Musí
ovšem ještě býti schválena kon
gresem nežli vstoupí v platnost
ale není pochybnosti že se tak
stane Crowům zbude ještě 2000
000 akrů pozemků čili 1000 na
každého mužeŽenu i dítě z onoho
kmene
Zločiny
Daniel Montgomery zámožný
farmář bydlivší dvanáct mil seve
rozápadně od Milan Mo zavraž
dil v úterý časně ráno svoji ženu
roztříštiv jí lebku kladivem chtěl
zabiti ioletého syna svého a pak
podřezal se břitvou Chlapec vy
hnul se ráně jež byla po něm
rrířena a odběhl k sousedům kdež
způsobil poplach Když tito přišli
do obydlí Montgomeryho byli oba
manželé mrtvi Farmář byl po
delší dobu „ nemocen a zločin svůj
spáchal nejspíše v návalu okamži
tého Šílenství — V New Yorku 25
letý ženatý doutníkář John Lan
dauér zabil sebe a pletou Joseň
nu Englovou s níž udržoval ne
dovolený poměr Oba střeleni
byli do srdce
Také nejsou dosti vlastenečtí}
Jako v Nebrasce tak i v Jižní
Dakotě mají potíže se sehnáním
peněz ku dopravě svého pluku ze
San Franciska do státu Zprvu j
se rozhlašovalo' že dostatečný
obnos sehnán bude soukromými
sbírkami ale když vlastenectví
občanstva podrobeno této jedině
správné zkoušce nastalo veliké
ochlazení a každý se vymlouval
že takové věci mají se uvaliti na
státní pokladnu Poněvadž ale
guvernér Lee nechce zadlužiti
stát a k účeli takovému žádných
peněz není navrhuje se svolání
mimořádného zasedání sněmu pro
jeví-li páni poslanci ochotu nésti
sami cestovné a jiné výlohy Asi
7 polovice slíbili již tak učiniti a
pouze dva telegrafovali že se svo
láním zvláštního zasedání sněmu
nesouhlasí a že útraty nebudou
hraditi ze své vlastní kapsy
Veliký požár
Požárem kterýž zničil 800 do
mů a natropil škody asi za dva
miliony dollarů navštíveno bylo
město Victor v Coloradu v pon
dělí odpoledne Čtrnáct bločků
obsahujících téměř celou obchodní
část města lehlo popelem Všecky
časopisy vyhořely ale už opět vy
cházejí pravidelně zásluhou tiskař
ských závodů z okolních měst
Dobrých devět desetin shořelých
budov bylo dřevěných a ty buďou
opětně postaveny z cihel a kame
ne Victor jest nejdúležitějším
městem v jižním konci pověstné
zlatonosné krajiny podél Cripple
Creeku První dům byl tam zbu
dován v roce 1893 ale nyní čítá
město na 13000 obyvatelů Původ
ohně znám není
Bavlna v Texasu poškozena
St-louisskému časopisu Post
Dispatch oznamuje se z Dallas že
bavlna značně byla poškozena
horkými větry jež vály celý min
měsíc Naděje na nějakou větší
úrodu jsou nyní úplně zmařeny a
dle všeobecného náhledu sotva
čtvrt žoku po akru bude sklizeno]
Dle toho Sklizen bavlny obnášela
by pouze 1000000 žokú v celém
státě
Nová universita
V pozůstalostním soudu v Den
ver otevřena byla v těchto dnech
poslední vůle zesnulého George
W Claytona a tu bylo shledáno
le téměř všechen majetek odkázán
je ku založení nové university v
Denver Obmýšlený ústav vyli
čován je podrobně ▼ poslední
val i Zesnulý lidumil vzal si vzor
se známé beznábolenské Girardo
vy koileje ve FihadelSi Důvěrníky
budou veřejní úřadníci mezi nimi
též předseda nejvyššího soudu
Poslední vůle vypracována byla v
1892 od kteréž doby majetek
Claytonův značně na ceně poklesl
ale přece dosud zbývá asi milion
dollarů na založení university
Spolkový soudce Hallet jmenován
jest správcem pozůstalosti
Skandál v ústavu choromyslných
i Guvernér Cage předložil ve
středu správní komisi ústavu cho
romyslných v Agnes Cal svoji
zprávu o výsledku vyšetřování
jež zavedeno bylo s dosavadním
řiditelem dr Sponaglem Týž
usvědčen byl z mnohých zločinů
mezi nimiž znásilnění jest jedním
z menších Většina svědectví ne
hodí se ani pro veřejnost Také
vraždy se bídný ten lotr dopustil
Sponagle byl sesazen a na jeho
místo jmenován Dr J H Crane
Též dva jiní podřízení lékaři byli
propuštěni ježto byla jim dokázá
na neschopnost Sponagle bude
trestně stíhán
Hrdina Funston v nemocnici
t Časopisu Star v Kansas City
sděluje se z Manily že gen Funston
nucen byl odebrati se do nemocni
ce aby podrobil tam léčení sta
rou ránuutrpěnou ve válce kubán
ské jež neočekávaně začala krvá
cen frunston nevrátí se iiž k
činné službě neboť lhůta jeho
vyprší 2 září a také vymohl si již
dovolení aby jeti mohl domů s
plukem kansasským Funston už
má vojny zrovna dost Sého
času vyjádřil se že odebéře se na
Kubu a tam věnuje se dobytkář-
ství
Historie pověstného bandity
'Černý Jack" jehož pouhé
jméno nahánělo každému strachu
byl chycen a tlupa lupičská jeř
po více než dva roky terrorisovala
lý jihozápad jest roztříštěna
Do kanceláře dráhy Colorado &
Southern v Denver přišel ve stře
du ráno telegram v němž sděluje
jednatel zmíněné společnosti W
H' Reno že onen raněný lupič 1
jenž sám přepadl texasský expres
ní vlak 16 srpna stotožněn byl
nade všecku pochybnost jako
Tom Ketcbum známý příjmím
"Černý Jack" V úterý večer
pokusil se o sebevraždu ale v čas
byl spozorován Když byl vzkří
šen sdělil strážci že napsal hi
storii o všech přepadeních pro
vedených jeho tlupou a že kniha
Čítatt bude 200 stránek Z celé
družiny pouze G W Franks
soudruh McGinnisův jenž zatčen
byl v Larlsbad N M jest na
svobodě Sam Ketchum bratr
Tomúv zabit byl během stíhání v
červenci kdy šerif Farr z okresu
Huerfano v Coloradu byl usmr
cen McGinnis nalézá se ve vě
zení "Černý Jack" jenž ležel v
nemocnici poslední dny jevil
známky těžkomyslnosti a když se
mu zdálo že není pozorován ovi
nul si kolem krku tkaničku z pol
štáře a utahoval ji co jenom síly
měl Bolestí však mimovolně
sebou cukal a strážci si ho povši
mli Po dlouhém namáhání byl
vzkříšen a stěžoval si proč nene
chali ho zemříti Na Torna Ket-
chuma živého neb mrtvého vy
sazena jest cena #10000 a peníze
ty připadnou zřízencům jež zatče
ní provedli
Zprávy z armády
První nebrasský pluk jenž to
likráte proslavil se na Filipínách
propuštěn byl ve středu ze služby
Spojených Států S výplatou vo
jáků započalo se po obědě v 1
hodinu odpoledne a do 5 hodin
bylo mezi ně rozděleno asi #140-
000 rnslusne nbnosy různily se
od #150 do #475 dle důstojen
ství vojáků Všecko odbylo se v
tichosti a důstojně Každý z ka
pitánů rozloučil se se svojí setní
nou srdečnou řečí a mužstvo odmě
nilo laskavá slova jásotem Na
tvářích všech dobrovolníků zrači
la se radost ie opětně vrátí se do
klidného života občanského Po
výplatě spěchali do města aby
vyhledali si strávní domy nebo
hotely ježto přijetím posledních
peněz od strýčka Sama přestala
se o ně vláda starati Pluk vyjede
ze San Franciska dnes ráno ve
dvou zvláštních vlacích Asi 25
hochů nebrasských zůstane v Ca- j
liíorniíi aspoS na čas Někteří
práci tam obdrželi jiní odjedou
km nirlílvl přátel ve státě tom
Osvědčená uniová
Kdokoliv služeb Kapely této potřebuje nechť §e obrátí přímo na kapelníka p
Fraňka na 80 a 8 ul So Omaha aneb zavolá čfslo telefonu 45 tamtéž
F J
bydlících Na žádost guvernéra
nebrasského gen Shafter dovolil
dobrolníkům že mohou zůstati v
táboře až do odjezdu tak aby ne
museli platit za nocleh kdyby si
toho nepřáli — Ve středu večer
vládní parník Sherman vezoucí
pluk californský objevil se náhle
před Zlatou Branou První zprá
vu Jotom podal časopis Call a sice
pomocí telegrafování bez drátu
Do města zaslána byla následující
depeše: "Všecko dobře na lodi
Nikdo nezemřel během plavby"
Zpráva o objevení se Shermanu
byla povelem ku tropení poprasku
jaký San Francisko hned tak ne
zažilou Parní píšťalý hlaholily
děla houkala a vůbec kde kdo se
činil aby příjezd domácího pluku
byl náležitě rozhlášen Sherman
připlul dříve než se očekávalo i
proto připravovaný uvítací pro
gram nemohl býti jak náleží pro
veden
Zprávy osobni
— Pan Jan Beran z Verdigre
F Lenger z Niobrary navští
vili nás ve středu Byli zde spolu
s panem F Vlastníkem co zástup
ci z okresu Knox ve státní kon
venci populistů Myslíme že není
v žádném okresu čilejších v poli
tice krajanů nežli v Knox County
čemž svědci jiz to ze ze 17
zvolených do konvence z onoho
okresu vyslanců bylo 12 Čechů
většinou ovšem rolníků kteří pro
pilnou dobu dostavit! se nemohli
Jak dalece víme byl též pan Fr
Svoboda z Howard County vyslán
cem ve sjezdu populistů
— Pan V F Bulínz Thayer
County navštívil nás ve středu
Byl tu co zástupce v populistické
státní konvenci a při té příležitosti
prohlédnul si též výstavu Pan
Bulín býval dříve občanem crete
ským po dlouhá leta však před
pěti lety přesídlil se na farmu a
jest tomu povdččen že tak učinil
— Pan Jos Zerzan s manžel
kou a dcerou Emmou — spolu se
zetěm p Šafaříkem a jeho man
želkou meškají ve městě našem a
navštívili včera výstavu Mezi
jiným dozvěděli jsme se od nich
že v neděli pohřben byl ve Schuy
ler F Eliáš bývalý tam něj Ší ob
čan který po několik let byl v
Oklahomě a posléze v Iowě kdež
zemřel
Výstava Větší Ameriky
V posledních dnech počíná na
vštěvovati výstavu větší počet
hostů zejména venkovských Není
pochyby Že příštím měsícem naši
venkované zajedou si do Omahy
ku návštěvě výstavy jež nyní
jsouc výstavními předměty zaplně
na nepopiratelně měla by přivábiti
hojně venkovských hostů již i
proto když veškeré železniční
společnosti snížily jízdné na ně
které dny v měsíci Výstava letoš
ní tak jak jest nyní upravena ne
zadá si ničím od výstavy loSské
takže nikdo nebude litovati cesty
kterou sem za tím čelem podnik
ne Kdokoliv z krajanů navštíví vý
stavu nechť neopomene zajiti do
do Havajské vesnice jež nalézá
se naproti Maurskému paláci V
divadle ve vesnici se nalézající
jest zřízeno jeviště na němž kon
certují pěvci ze Sandwichských
ostrovů jichž produkce vyvolávají
bouře potlesku přítomnými hosty
Jest opravdy málokdy popřáno
těm kteří navštíví jmenovanou
vesnicí na výstavě vyslechnouti
jinde sladké a melodické písně
těchto ostrovanů jež téměř a po
svátným citem jsou přednášeny
Mimo pěvce produkují se zde i
havajské tanečnice jichž nevinné
a přece okouzlující tance budí zá
jem kaidžao
kapela So Omažská
pod fixenlm ch valní I X "1
loámóno kapelníka -ST J aCXStZjJfkZSli
nabízí ave služby ctěnému obecenstvu ku viem
příležitostem jako: Maaaaaaav
záfaTain Tfletfiffl iiTafllim poMUflni prfiyoaflm atď
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí -
Zítra bude na výstavišti neoby
čejně živo neboť řiditelstvo bude
hostit 10 pennsylvanský pluk
vracející se z Filipín Vojáci uvi
táni budou předsedou řiditelstva
Millerem načež prováděni budou
výstavou Program pro sobotu
určený jest sestaven pečlivě takže
přivábí do hradeb výstavních tisíce
hostů kteří mimo to zvědavi bu
dou spatřiti statečné hochy penn
sylvanské
Z NAŠEHO MĚSTA
— Státní konvence fusionář
ských stran demokratů populi
stů a stříbrařských republikánů
konané zde v úterý odbyly se
beze všech zvláštních příhod a
každá strana byla něčím podělena
Za člena nejvyššího soudu jmeno
ván byl populista Silas A Hol
comb z Custer okresu a za správ
ce státní university demokrat
Edson Rich z Douglas okresu a
střít rařský republikán J L Tee
ters z okresu Lancaster Všecko
šlo hladce jak to narafičeno bylo
fusionářskými manažery Jedi
ným vážnějším odpůrcem Hol
combovým byl ex-senátor Allen
ježto však dříve již veřejně pro
hlásil že se kandidatury vzdává
byla nominace prvnějšího zajiště
na Nejpodařenějším shromáždě
ním byla konvence stříbrařských
republikánů strany to jejíž pou
há existence jest švindlem' neboť
ze svých stoupenců nemůže sehna- "
ti ani slušný počet lidí do konven
ce Byl tam také ' dán návrh na
pozvání Bryana aby řeč přednesl
avšak předseda státního výboru
J N Lyman prohlásil: "Pánové
rád slyšel bych pana Bryana v
této konvenci ale musel bych se
styděti před ním že je nás zde tak
málo" Platformy všech stran po
dobny jsou ovšem jako vejce
vejci neboť musely býti napřed
schváleny vrchními inženýry fusi
onářské mašiny Odsuzována jest
hlavně válka na Filipínách trusty
jež připisovány jsou na vrub stra
ně republikánské a pokus na sta
žení vládních papírových peněz a
nahražení jich měnou bankovní
Populisté zvolili si též nový státní
výbor a nás zajímá že okres Ho
ward zastupován bude Čechem p
C V Svobodou ze St Paul
— Výbor jenž pověřen byl se
stavením programu na uvítání
nebrasských dobrovolníků dohodl
se již na některých podrobno
stech Plukovník Mulford přijal
pozvání do Omahy jménem celého
pluku ale setniny z jiných měst
odebéřou se asi většinou do svých
domovů ačkoli dráha Burlington
ská ochotna jest dovézti je tam
zdarma z Omahy Kdy vojáci při
jedou není dosud jisto Pojedou
li přímo můžeme je očekávati v
pondělí zastaví-lt se však v Salt
Lake City přijedou až v úterý rá
no Dobrovolníkům připravena
bude snídaní na nádraží Burl
ingtonském načež pak uspořádán
bude průvod jakého prý ještě
Omaha neviděla Řeči přednese
ny budou v radnici kdežto hudba
Bellstedtova hráti bude vlastene
cké sbory až průvod kolem půjde
Pennsylvanský pluk přijede do
Omahy v 7 hodin zítra ráno
kdežto pluk nebrasský dorazí na
Burlingtonské nádraží v 6 hodin
v úterý ráno Mayor Moores vy
dal provolání "ku každému muži
ženě a dítěti města Omahy" aby
oba pluky % náležitým nadšením
přijali a příbytky své jakož i
místnosti obchodní okrášlili
— Společenská zábava ve pro
spěch Českého hřbitova uspořádá
na bude v nové Sokolské síni v
neděli dne ta září Všechny
spolky a příznivci jsou žádáni o
hojné súčastnění se Začátek ve
dvě hodiny odpoledne Vstupné
pán i$c dáma toc 99ti
Předplaťte se oa knihovnu Asae
ríckoa poax #100 nísX