Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 22, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK- ZÁPADU
n:
JĎr
Ose
ÍMklACAtl InVIaiKitrni) 'Ji
OMAHA NEBR Y ÚTERÍ DNE 22 SRPNA 1899
Drojtýdennítn: Ročník VII číslo 98
? Stt
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Reed se podžkuje
Amos L Allen sekretář před
sedy poslanecké sněmovny T B
Reeda vyjádřil se že se týž v ně
kolika dnech poděkuje tak aby
mohla býti vykonána v listopadu
zvláštní volba jeho nástupce O
nominaci ucházeti se bude Allen a
obdrží prý ji V Maine a zvláště
ve starém Reedově distriktu je
to ovšem totožno se zvolením
neboť demokraté staví tam kandi
dáty pouze pro jméno
Alger sekl prý politikou
Z Montrealu v Kanadě kde
mešká právě gen Alger dřívější
sekretář války dochází zpráva o
interview lež měl tam s jedním
novinářem Vyjádřil se že zane
cbal politiky a že hodlá si dopřát
odpočinku a věnovati se svým
soukromým záležitostem Alger
vyjádřil svůj vděk tisku kanadské:
mu za to že nevrhal se na něho
tak bezohledně jako časopisy
americké
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Sensaíní poprava
V Rockville Md oběšeni byli
v pátek černoši Armistead Taylor
a John Alfred Brown pro zavra
1 idění Louise Rosensteina a ženy
ieho Na lešení Taylor odvolal
své přiznání před souďem a pio
hlásil že Brown neměl nic spole
čného s vraždou Brown rovněž
tvrdil až do posledního dechu že
ie nevinen W E Belt z Chica
ga v jehož rodině býval za dáv
nvch času Brown otrokem o
půlnoci získal od guver Lown
dese slib že zakročí ve prospěch
odsouzence budou-li s tím soud
cová Henderson Motter a nejvyšŠÍ
soudce McSherry souhlasili Soud
cové Motter a Henderson ochotni
byli naříditi odložení popravy
avšak předseda McSherry: odepřel
odporučili zakročení guvernérovo
Po vykonání popravy Belt poslal
guvernérovi Lowndesovi telegram
v němž praví že jeho a nejvyššího
soudce McSherryho čmí zodpo
vědnvm za Dopravu nevinného
j m
muže
Živelní pohromy
V pátek večer tornádo zachvátil
dům a maštal Bardena Shermana
blíže Faulkton Již Dak Maštal
roztrhána byla na kusy při Čemž
zahynul I7letý syn Shermanův a
obilí též velmi poškozeno Také
kroupy na některých místech pa
daly a vítr rozválel stohy obilní
ale zprávy o tom docházejí poma
lu a zní neurčitě
Jaký Život taková smrt
Řádění tlupy lupičů jež po
dlouhou dobu udržovala obyvatel
stvo okresu Clay v západní Virgi
nii v neustálém postrachu učině
na byla rázným způsobem přítrž
Lotři vyloupili a vypálili několik
venkovských krámů a majetníky
ztýrali avšak když ve své drzosti
zašli tak daleko Že nádraží želez
niční spálili uspořádána na ně
pod řízením šerifa Stephensona
pravidelná honba Lupiči když
shledali že jsou se všech stran
obklíčeni zatarasili se v jednom
! domě blíže Eldorado a vyhrožovali
každému smrtí kdo se k nim při
blíží Šerifova družina zahájila
tedy palbu z winchestrovek a ban
dité brzy vztýčili bílý Šátek na
znamení že se vzdávají Crump
Arbogast strůjce mnohých zloči
nů nalezen byl zaitřelený a Ro
bert Reidy jiný lupič byl smrtel
ně poraněn Ostatně členové
tlupy vzdali se šerifovi
Safenrock v New Yorko
V pátek přijela do New Yorku
lorda Thomase Liptona yachta
Shamrock jež zivoditi bude s
americkou yacbtou Defeneder o
pohár kterýž Amerika při posled
ních závodech vyhrála Shamrock
přijel v průvodu parol yachty Erin
kterouž tažen byl 2000 mil kdež
to 1200 urazil sám Plavba z
Anglie nastoupena byla 3 srpna
Yachta natřena jest barvou bledě
zelenou a veškerým zařízením i
tvarem Činí dojem velmi příznivý
Při vjezdu do přístavu měla na
těini vztýčený modrý praporec
britického loďstva a zároveň to
kromou vlajku lorda Liptona ze
lený jetelík na žlutém poli se ze
leným rámcem
udku
Ve sta 0 i ohioské
Columbus ze ' pátek óoletá
černoška El-za Day a poněvadž po
deset roků trpěla různými choro
bamí rozhodnuto provésti na ní
pytvání Objeveny byly podivné
věci V žaludku shledáno totiž
pět řápků ze stříbruých lžiček
deset jehel a ve vnitřnostech dal
ších padesát jehel nalezeno Nej-
podivnější jest Že Černoška nestě
žovala si nikdy na nějakou znač
nější bolest v Žaludku
Ze svéta průmyslu a práce
Korporacím jež vlastní veliké
přádelny ve Fall River Mass
ucmena byla nabídka aby vypro
daly závody new-yorskému syndi
kátu a dle všeho bude přijata
Korporace počtem 36 kapitaliso
vány jsou na $18153 7°°- —Trust
vyřabitelů skleněného zboží stol
ního uskutečněn byl na schůzi v
Pittsburgu a nanejvýše tři závody
zůstaly mimo kombinace — Že
lezniční společnosti jež vlastní
uhelné doly v Pennsylvanii utvo
řily trust s kapitálem $64000000
— Na sjezdu mezinárodní typo
grancke nnie přijata byla mimo
jiné resoluce jíž prohlašuje se že
žádný Člen tohoto sdružení neměl
by náležeti k milicí Také po
štovní spořitelny po " způsobu
evropských byly odpoťuieny
Resoluce na schválení zásad stra
ny sociální zamítnuta byla velikou
většinou ale nelze popíratí že i
v unii typografické vždycky až
úzkostlivě konservativní propa
ganda sociální -začíná nabývati 0
hlasu — - V rudných dolech mi
chiganských hrozí všeobecná stáv
ka havířů Dělnísi jsou nespoko
kojeni s přítomnou mzdou a dese
tihodinnou dobou pracovní
První poprava v Klondiku
Cestující připluvší do Seattle
Wash ze Skagway na Alasce
přinášejí zprávu o první popravě
v Klondiku Byli totiž 4 srpna
oběšeni v Dawson City dya Indi
áni Joe Nantuck a Jim Nantuck a
jeden běloch Edward Henderson
Poslednější usvědčen byl ze za
vraždění svého soudruha jménem
Petersona na' stezce blíže Marsh
Lake v září 1897 Indiáni za
vraždili Wiltiama Mahana na řece
McClintock v květnu loSského
roku a postřelili přítele jeho
Jamese Eoxe Původně súčast-
něni byli na vraždě čtyři rudoši
ale dva zemřeli ve vězení v Daw
son City minulý podzim Poprava
odbyla se soukromě a nic zvláštní
ho se při ní neudálo
Zprávy z armády
Po sestavení deseti nových
pluků dobrovolnickýoh číselná
síla naší armády dostoupne 95045
mužů což jest pouze o 4893 mé
ně nežli počet kongresem povo
lený Na Filipiny posláno bude
asi 55000 mužů a nepostačí-li to
ještě další pluky budou vypraveny
do Manily Je též dosti možno
že dojde k sorganisovánf tří do-
brovolnických pluků jízdních
Plukovníci a podplukovníci pro
nové pluky byli již jmenováni
Jsou to vesměs důstojníci z pravi
delné armády Ostatní důstojníci
dosazeni budou na odporučení gu
vernérů jednotlivých států Ku
odvádění pluků zvolena následující
místa: Fort Snelling v Minn
Fort Crook Neb Fort Riley
Kan Tábor Meadův Pa dva
pluky Fort Niagara N Y Fort
Ethan Allen Vt Fort Leaven
worfh Kan kasárna Jeííersonova
Misouri a South Framingham
Mass — Vojsku jež na Kubě ko
ná službu poskytnuta bude příle
žitost ku zotavení se ve Spojených
Státech Pluky se vystřídají tak
že na ostrově bude stále náležitá
hotovost k udržení pořádku Nej
dříve obdrží prázdniny jeden pra
por desátého pěšího pluku jenž
koná službu v Matanzas Záro
veň zavedena byla v armádě jedna
důležitá novinka Jednotlivé plu
ky jež až dosud neustále se stě
hovaly budou totiž mít i nadále
stálá bydliště ve svých pevnostech
Vrátf-li se pluk ze alužby v cizí
zemi půjde přímo do pevnosti z
níž vyšel a tamtéž uchýlí se vojá
ci onemocněvší v cizině Vojsko
pohlížet i bude tak na pevnost jako
na domov svůj a tím piý značně
poslouženo bude všeobecné kázni
— Na rozkaz vydaný s odboru
války pluky 37 31 a 34- ode
béfott m bez odkladu do Saa
Franciska odkud po krátkém pří
pravném cvičení v táboře v Presi
ďio odjedou na Filipiny Ostatní
pluky budou nyní kvapem násle
dovati — Z Kuby dochází zpráva
že onemocněl tam na žlutou zimní
ci major R B Harrison syn ex
presidenta Harrisona jenž na
ostrově zastává úřad vrchního
inspektora armády
Lesní požáry
V severní části státu New Yorku
hoří lesy a celé vesnice jsou pová
žhvě ohroženy V okresích Jeffer-
rson St Lawrence a Lewis za
mnoho tisíc dollarů krásných stro
mů padlo již za oběť dravému
živlu a nedostaví-li ss v čas deště
škoda bude ohromná Z někte
rých osad lidé již se vystěhovali a
na tisíce farmářů bojují jak nejlé
pe mohou proti požáru jenž stále
větších rozměrů nabývá
Otráveni limonádou
Dvě stě osob otráveno bylo ve
čtvrtek v Oregon 111 limonádou
již na výletu pily Dosud nikdo
nezemřel ale několik nemocných
ještě není mimo nebezpečí Ne
hoda stala se na výletu Novodo
bých urevara onresu ugie n?
němž podílelo se asi" 3000 lidí
Odpoledne vyskytly se první pří
pady onemocnění a do večeťa už
museli býti povoláni lékaři z celého
okolí aby se otráveným náležitého
ošetření dostati mohlo V kan
celáři jednoho lékaře teželo na
podlaze třicet nemocných Někte
ří výletníci když začali cítiti ne
volnost vypravili k domovům pě
šky neb v povozech a namnoze
klesli v bezvědomí vedle cesty
kdež nalezeni byli a svezeni do
města Otrávení zaviněno bylo
nejspíše výtažkem z citronů ob
drženým pomocí chemického pro
cesu kterýž limonáda obsahovala
Nejhůře onemocněly děti
Nečistý gasolin zavinuje smrť
V Detroitu během několika po
sledních dnů sedm osob zahynulo
následkem výbuchu gasolinu a
proto úřady zahájily pilné vyšetřo
vání a svědectví znalců předlože
no porotě koronerově Táž roa
hodlá že výbuchy zaviněny byly
nečistým gasolinem prodávaným
Rockefellerovým trustem Stan
dard Oil Company Bylo totiž
zjištěno že gasolin pomíchán byl
s petrolejem a tím stal se snadno
výbušným Jednatelé trustu ne
mohli to zapříti ale'tvrdí že neví
jak se to stalo že gasolin s petro
lejem se smíchal
"Růžek" na vejce
Když někdo skoupí většinu ně
jakého zboží v trhu takže po
jistou dobu ovládá cenu jeho říká
se tomu v bursiánské řeči růžek
(corner) Takový obratný tah
provedl syndikát new-yorských
velkoobchodníků jenž v Kansasu
skoupil sedmdesát kár vajec a ty
též ve východních městech prodá
pó 16 centech tucet V drobném
prodávati se budou vejce asi po
20 centech
Z filipinskéhobojišté
Povstalci počtem 800 udeřili
na město Angeles ve Čtvrtek ráno
ale byli zahnáni do hor dvanáctým
plukem Na americké straně nikdo
nepadl a ztráta povstalců známa
není
C T Spencer zpravodaj ma
nilských Times jenž střelen byl
do hlavy rrinulou středu zemřel
ve čtvrtek
Gen Otis oznámil odboru války
jména dvou zabitých a patnácti ra
něných vojáků
O válečných operacích poslal
gen Otis depeši tohoto znění
datovanou v neděli: "Podplukov
nfk ze šestého pluku pěchoty s
osmdesáti muži zahnal na útěk asi
100 povstalců skrytých v záko
pech blíže Tibuan v horách ostro
va Negros při čemž měl tři muže
lebce raněné Nepřítel zanechal
za sebou devatenáct mrtvých
šest ručnic a všecko záložní
střelivo Povstalci byli asi ozbro
jeni Tagalové již přeplavili se
z Panay na Negros v malých
Člunech
"První poručík Alfred Drew z
prvního pluku pěchoty byl na
místě zabit a poručík Willis Uline
z téhož pluku těžce zraněn v
sobota při útoku na povstalce
okolí Angeles Žádné jiné ztráty
" Gen
Otis oznámil též jména
mřelých vojáků
osmi ze-
DROBNÉ ZPRÁVY
Do proti-trustové konference
jež konána bude v měsíci září v
Chicagu přihlásilo se již 36 států
Ve Washington Ind vyjela
si paní Henselová se svými čtyřmi
dítkami a přítelkyní slečnou Amy
Dillonovou na výlet kterýž velmi
smutuě skončil Když vraceli se
k domovu vjeli s kočárem na pře
vozní loď aby přes řeku se pře
plavili avšak v tom provaz se
přetrhl loď pošinula se od břehu
a kočár spadl do vody Všichni
zahynuli neboť diavý proud je
kvapem unášel a děti ani nemohly
se dostati z kočáru
Porota jež vyšetřovala hro
zné neštěstí blíže Bridgeport
Conn při němž přes třicet osob
zahynulo svalila zodpovědnost na
řidiče káry kterýž jest mezi
mrtvými a zároveň prohlásila že
společnost nedbala bezpečí obe
censtva Mimo to odporučila
zvláštní zasedápí sněmu za úče-
lem přijetí zákonu jímž zajištěna
byla by bezpečnost cestujících na
elektrických kárách
Blíže Brantley Ala lynčován
byl rozezleným davem černoch
Charles Hunt jež pokusil se o
znásilnění vdovy Stephen Bartley-ové-
Blíže Empire Mich roztrhl
se v sobotu kotel mlátícího stroje
a tři muži byli na místě usmrceni
a jeden smrtelně poraněn
V North Lea venworth dostali
se " dobrovolníci z 32 pluku do
rvačky s nějakými černochy v ne
děli při čemž postřelen desátník
Johnson a jeden černoch téhož
jména Všecka policie musela býti
vyvolána ku skrocení rváčů
Na jezeře Michigan strosko
tal se v neděli skůner Hunter Sa-
viage za divoké vichřice a pet
osob mezi nimi dvě ženštiny a
6leté děvčátko zahynulo
Blíže Allison v severový
chodní části missourskébo okresu
Nodaway 2iletý Albert Anderson
pohádal se se iyletým Thomasem
Downingem k vůli holce v neděli
odpoledne a byl jím na místě za
bit těžkým kamenem jímž do hla
vy ránu dostal Vrah utekl do
lesa a dosud nebyl dopaden Oba
hoši pocházejí z vážených rodin
farmářských
Několik mil severně od Fila
delfie srazily se v neděli dvě před
městské elektrické káry a třicet
osob bylo poraněno
Ve Fulton Ky lynčován byl
neděli černoch Squab Bolin
jenž před třemi týdny s Henry
Stewartem oloupil a zastřelil far
máře Gail Hamiltona Stewart
lynčován byl už dříve
Mexický president Porfirio
Diaz slíbil že súčastní se slavno
ti kladení základního kamene pro
novou vládni budovu v Chicagu
9 října bude-li mu zdraví dovo
lovati V Pierre Jižní Dakota paní
Jennie Weston skočila v sobotu
do cisterny se svým iletým hoší
kem Bertiem a oba utonuli Do
mácí neshody dohnaly ženštinu ku
spáchání hrozného činu
Zprávy spolkové
Tiber Colombus Žís 69 WOW
Bratří! Tímto vás všechny vy
zývám byste se dne 22 srpna v
plném počtu do schůze dostavili
Bude se jednat o velmi důležité
věci a tudíž jest přítomnost vás
všech nezbytná
F J Fitle clerk
fiU Palatkýě 1 ZČBJ
odbývá pravidelnou schůzí v neděli
dne 27 srpna ▼ spolkové místnosti
na 13 a William uL Dtleži té jedná
ní předléhá nechť se každý dostaví
V J Šebek taj
0 A B National Eneampment
Utňné Nitky k )lid do Filadelae t
O- A R řistionsl Ecampment prodávali
M v dnech 1 S t 4 táH po PeoDiyl
vtniké krátké dráze jediné dvojtntfové
dráM 1 Chicag Piite U K Dering
A O P Agt 24J1 So Clark 8t Cfaicago
ohledné dovoiBéBo a rychlovlska
Wiítft st ci "npdirV
nepřítel zahnán na útěk
Osvédčoná uniová
pod řízením chvaině
známého kapelníka
příležitostem jako:
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
P J FraBka na 20 a 8 ul 80 Omaha
Výstava Větší Ameriky
Kiditelstvo výstavní stará se
všemožně aby hosté spatřovali
neustále něco nového a zajímavé
ho při každé své návštěvě výstavy
Tak na příklad získána byla pro
výstavní produkce světoznámá
plavkyně Cora Beckwithova jež
produkuje se na západním Midway
v nádržce kde provozuje pozoru
hodné výkony plavecké Jest věru
radost podívati se na hbité její
pohyby ve vodě jež každým oka
mžikem mění a obecenstvo chvíle
mi až v užas uvádí Beckwithová
jest mladá žena jejíž postava jest
takřka stvořena ko podivuhodným
výkonům plaveckým
Káva V Liptoňovi ceylonské
Čajové zahradí (Lípton'a Ceylon
Tea Garden) uspokojí i toho nej
vyběravějšího a nejlepšího znalce
kafíčka Nalézá se zrovna západ
ně od budovy auditoria Když
jdete na výstavu vezměte si sebou
lunč a dejte si ho tam k uschová
ní a až budete chtít pojisti vraťte
se a můžete používati židlí a stolů
v zahradě O co jim se jedná jest
abyste zkusili jejich kávu kterou
prodávají za 5 centů koflík aby
ohlašovali Paxton & Gallagher's
plynem praženou Java a Mocha
kávu Česká prodavačka tu za
městnaná ochotně obslouží všech
ny krajany a krajanky
Příští pondělí dne 28 srpna
koncertovati bude v auditorium
mužský kvartett jenž jest znám
po celém americkém severozápadě
pod jménem "Northwestern Male
Quartet" Program sestávati
bude povětšině z klasických skla
deb jež vynikají nejen svou obtíž-j
ností v provedení nýbrž i rozkoš
nými melodiemi a mistrným před-!
nesem Naši pěvci neměli by si [
nechati ujiti tuto příležitnst a dle
možnosti měli by se dostaviti v
pondělí do auditoria a zde vy
slechnouti znamenitý tento pěve
cký sbor tak aby mohli pak posou
dili správně různé přednesy zpěvů
sborových a tu a tam mezi námi
přednášených
#
Minule uvedeno bylo nedopa
třením v referátu o Bellstedtově
koncertní kapele že produkovat!
se bude na výstavě dvakrát týdně
což jesí omyl neboť jmenovaná
kapela koncertovati bude dvakrát
denně
Železniční společnosti "Union
Pacific" "Burlington'' a 'Elhorn'
rozhodly se že vysýlati budou tři
poslední dny v tomto měsíci z
různých částí státu do Omahy vý
stavní vlaky za značně snížené
ceny v tom domnění Že obyva
telé Nebrasky příležitosti této uži
jí a houfně navštíví výstavu Větší
Ameriky Tak na příklad dráha
Union Pacific vysýlati bude vlaky
dne 29 30 a 31 srpna z různých
svých stanic za následující ceny:
Z míst odkud platí se jízdné do
Omahy od lt75 do $250 sníže
no bude jmenovaué tři dny cena
dvou jízd (do Omahy a zpět) na
cenu jednu a z míst odkud platí
se jízdné dráže než Í2-50 bude
státi jízdné pro obě cesty pouze
osmdesát procent jednoho jízdné
ho Zpáteční lístky budou mí ti
platnost na dobu tří dnů Usta
novení toto platí u oněch želez
ničních společností jež svrchu
jsme uvedli Lístky možno si vy
zvednouti na vSech stanicích těch
to drah
KnlMupsctvl Pokroku Západo
Máme na skladg velké množství pi
& tibavných a poučných te vácet
moinch oborů iíivadelní spisy mi
me viechny ji jvd k dostiu! v růi
nych sbírkách Piíte li o mnam
obdríUte jej idami Adresujte jedno
ram uptas
kapota So Omažská
!bv
zábavám Tfletlm fliTacLIflm pomni prfiYoflfim atdi
Za úplnou spokojenost a výtečnou budím se ručí
aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a nei
yosnost amizí po Jednodenním užíváni Dr
ířI158Great Nenro Bestorer Zaílete sl pro
$200 láhev na zkoušku Obdržíto Ji zdarma
Dr E Kline Ltd 631 Arch St Philadelphia
Pa- HlODT&tf
Hledá se CTiíKS kalhoty ves
94x3
joe ťapež Albion Nebj
JÍŠ! TirrWl PÍ ?ariS a ? 3?° akrech v Stan
ili UlUUtU tonOoblíže01arksonNeb
Ma prodej na libovolné splátky 220 akrft zdě
láno ostatní luka a pastva VSe oplotčno
VSecky stavby co farmě náleží v dobrém po
řádku Živf
farma Je bez dluhu Koupě chtivý nechť se
hlásí u WC Macha Clarkson neb u Jos KaS
para v Prague Neb dt92hiatí
Farma na prodej
Neb 4H míle od North Lcmp 140 ftrř vldě?
no Obvdlí Blále a studní kil _T-raJrz(??la-
hotově zbytek na pátku nffJ Sn
dt78tť
mísu au iew Exchange Bldg
So Omaha Neb
Na pj?)deí }fd"nebo?)8t?vebniehlo
M„n 1 9 v Kaspaťs přídavku L-
pnV?n8nadnEodmínky- nebo na výměiu zá
cokoliv cenného Chas E WiriiíMn
96ml 36 U B Nat Banlr Rlrto
" — —Ol vuiuua 11 0 U
Na prodef velmi lacino Cnf
TM ° blížf jat6k Z Žkn!tn Okolí
TItle čistí Prodá se buď za hotové aneb se
íást počká ale za hotové se dá pěkná srážka
K doptání u právníka Berky New York Life
!£ig'?£'řaz?' I60" Jana Rosického v ti
skárně Pokroku Západu grtí
Douglas Block Omaha Neb
Jestli chcete zapoííti obohod aneb vystou
plti z obchodu doplžte mi
Mám pozemek na výměnu za obchod smí Se
ný železářský atd Čtěte následující: Řeznický
obchod za 200 Hotel za 1475 Máslárna tóoo
Hostinec Í800 Grocerie 700 Holirna Í358
Restaurace Í190 Venkovní obchod $2500 Mám
obdělané farmy v Nebrasce a Coloradu na
prodej aneb na výměnu a tudíž Jest mým ob
chodem naiéztl buďkupceaneb prodávajícího
Jakémkoliv Navštivte mne
31 Douglas Block Omaha Neb
dt94ml Telefon 1989
1 '-v
Společenskou
ZÁBAVU
ve prospěch feského národ
ního hřbitova
pořádá '
Hřbitovní - Spolek
v neděli dne 10 září '99
V SOKOLSKÉ SÍNI
Zaíátek ve 2 hod odpol
LetoSním rokem bylo Jak známo za
potřebí mnohých oprnv na hřbitově
což vyžaduje velký náklad na kterýž
běžné příjmy nedostačují a proto je
fa iiuubii luimursanymi pnimy jel
S "fti Proto nadějeme se že příznivci
g naší sníastní se v hojném poítu
S R vše potřebné postaráno je v hojné
ni míře Vsecbnv zva tmiMm iihtnvní_
Lho spolku Vý-Tsor 1
sGMgisašyai@isissifljiaiSfiiči5isi§
Skvčlou Zábavu
TJSPOŘlDÁ
Katolický O Sokol
v sobotu dne p záři 'pp
t síni pana Jana Hrocha
Jako vždy tak i tentokráte bude o
pobaveni hosta hojně postaráno
V úcU všechny zve
Pořádající týbor
VELKOLEPOU
ZÁBAVU
uspořádá
I Sbor Martha kmi
řátlo 10 Krabu Dřsvmtek
T sobota ine 28 irpna 99
v nové SOKOLSKÉ SÍNI
Ovýtetnos badbn chutné Uk tl
aky s všbee o potoaveat bosU Jo
Vlechsy v ScU ivs WJ
rrn 1TtI t? — I
US SIS MISI
GíJnííoíílíl
— srodivá vataU latíso
1LEVI 75&:a£rca