Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 18, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
JPOKRÓK ZÁPADU
řOM(U ZAPAOU
na'ézá m ve známé
" v 1
lékárně flm fíermdka
v Ušle 126Ó jii íj ul
bliU Willianu
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovat!
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
nalézá se v l 509-511 již 12 nt
- M AStlí KflAM
na již stranS města vlastní krajan
"V F Kunol
1244 jiinl IJ ul
KTalvXtM r£anv manu vSphn rimhn
uzenek salámu šunek a vůbec všeho co
v obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
l NAŠEHO MĚSTA
— Ve čtvrtek týden ubytovali
se v jednom z nejpřednějšich ho
telů ve městě Q- L Howard a
manželka z Denver Následujícího
dne ženština odejela na návštěvu
do Iowy a muž také opustil Oma
hu vyjádřiv se vůči klerkovi v
hotelu že byl někam telegraficky
odvolán ' Zároveň požádal za
cenné věci uložené v železné
pokladně hotelní a ty byly mu též
vydány Brzy potom ženština se
vrátila a ptala se po svém manželi
Když bylo jí řečeno že jest pryč
šla rovnou na pojicejní stanici a
tam vyprávěla historku jež zní
dosti zajímavě Pravila že po
chází ze Syracuse N Y kdež
čtla oznámku v novinách že
Howard hledá hospodyni Poně
vadž nežila se svým manželem
mužem to velmi zámožným roz
- bodla se požádati o místo Byla
lt přijata a hned ujala se svých po
vinností Později Howard zača
U Xni7t! nsfnnu nflTftrnncí a
J —-v-"- ť
konečně nabídl jí sňatek Ona
'byla k tomu ochotna a na jeho
návrh odhodlali se odejeti do Da-
koty za účelem vymožení rozvodu
- od prvního muže Na celé cestě
vanicnvali se v hotelích iako man
želé a v Clevelandu dala ženština
Howardovi k opatrování }iioo a
Šperky mající velkou " cenu V
Omaze se domluvili že ona zajede
]ca přátelům do Elhot la a že
setká se s Howardem na další
- cestě do Dakoty Jak románek
- skončil podáváme výše Policie
zahájila sice pátrání po Howardo
ví ale s malou nadějí na výsledek
Chlapík měl dosti času upláchnou
' ti z města a nikdo neví kam se
t poděl
— Já ono se řekne le je ta neb
ona mouka dobrá Ale nejUpít jest
Wilberská Zvonečka a Aksamita
— Roland Robinson 61etý ho
íík těžce byl poraněn na 32 :
:Spaulding ul v úterý o půl páté
-odpoledne Zasažen byl štěrko
vým vlakem na tratích dráhy Miss
ouri Pacific a na zadní části hlavy
utrpěl ránu jež patrně až k mozku
sahá Ubožák odvezen byl do
nemocnice na výstavišti kdež lé
kaři Hostetter a Mercer jej ošetři
li Není mnoho naděje že zacho
ván bude na živu Ubohý hošík
dotroěl kolem půlnoci Neštěstí
přihodilo se mu na cestě do neda
leké grocerie katnž poslán byl
matkou „ E S Normay očitý
svědek nehody praví že zřízenci
vlaku nejsou za smrt dítěte zod
4 povfcdni ježto chlapec rozhlížel se
iínou 'stranu nežli odkud tlaf
s přijížděl a nedbal výstražného
l™uiuJu j~ r
k neuvěření že matka poslati může
ÍMii!ti A(tt áa kránra ofea ÍpIpz-
niční trati
— Kdo chce mít zuby bez
V 1 JLI I
siné ten jde k A P Johnsonu
rubnímu lékaři 140a Farnam uL
Telefon 1561 tf
— Kožešník Shukert vypsal
tooo odmlay na vypátrání 1 upi
ti kteH okradli mo za #10000
tzxxsH a plXIííneiv noci neděle
ViftxL Jakjil jsme se zmí
tej vid tyto diny byly Shukert o
vi k xuctoriuí cfea zimu a nile
ť'j fccsifai dámám omažským
ClJt tntX U vlečky
-— Dr B F Crummer zaháji
tažení proti lékařům kteří provo
zují praxi ačkoli nemohou se vy
kázati že graduovali z nějaké
řádné kolleje Prozatím vyzdvih
zatykače na Dr D W Johnsona
z č 171 1 Vinton ul a na čínské
ho lékaře C Gee Wo jenž má
kancelář na sev 16 ulici Po
slednější je prý v Chicagu a za
něho léčí CÍSan jenž ví o lékař
ské vede ještě méně než pan
doktor sám
Originál Buďweiser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vfaa a kořalky stále též
na skladě dt4itf
— Z okolí Ord zasíláno bylo
do Omahy asi tisíc prérijních "slí
pek avšak doprava jejich byla za
stavena a náklad zabaven Mimo
to budou stíháni střelci kteří hu
bili ptáky tyto v zapovězeném ob
dobí
— Zdejší klub obchodníků sú
častnf se také chicagské koníeren
ce ohledně trustů pětičlenou dele
gací
— "Skokan" Johnson jenž na
západní Midway vrhá se se značné
výšky do vodní nádržky poraní
se povážlivě v neděli večer Na
razil totiž hlavou na cementové
dno nádržky a musel býti dopra
ven do nemocnice kde zprvu se
obávali Že utrpěl otřesení mozku
ale později zjištěno že pochrou
mal se pouze na ramenou a na
mohl si svaly krční
— Chcete dáti svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?
Zda-li ano nechte je navštěvo
vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně r
Západu a dozvíte se jak ušetříte
peněz na školném ft
— V úterní schůzi městské
rady náčelník hasičstva Redell a
městský elektrik Schurig podali
svá odporučení jak by se dalo
zameziti neštěstím jaké událo se
při požáru u Mercer Chemical Co
Redell odporučuje aby všecky
elektrické dráty v obchodním stře
du města schovány byly pod zem
čímž jedině úplná bezpečnost na
stane Žebříky jichž držadla byla
by insolována zmenšily by nebez
pečí ale neodstranily je Mimo
chodem zmínil se Redell o tom v
jak bídném stavu nalézají se
všecky potřeby hasičské hlavně
hadice jež při každém požáru
praskají a později oylo také usne
seno zakoupiti jich 3000 stop a
zaplatiti za ně až budou peníze v
dotyčném íondu Městský elektrik
odporučuje aby náčelník hasičstva
zplnomocněn byl zaraziti proud
ve všech drátech jež by hasičům
překážeti mohly a přeřezati tytéž
aby dva hasiči přiděleni byli k po
žárnímu odboru s povinností pře-
sekávatt "živé" dráty aby spo
lečnosti elektrického osvětlování a
pouličních drah přinuceny byly
poslati po jednom neb více napí
načích drátů ku každému ohni
kteří podrobeni by byli rozkazům
náčelníka hasičstva a konečněaby
každá taková společnost musela si
zaopatřili poplašný zvon ve svých
strojírnách Poslední dvě odpo
ručení vtělena byla v ordinanci
přijaté jednohlasně městskou ra
dou
— Nížepsaná vyzkoušená ba
bička dovoluje si tímto ctěným
cumam naoianouti svou pomoc
při porodech Za spokojenost se
ručí Anna Svoboda
oitf 142a Williams ul
— Výbor obchodníků pověře
ný uspořádáním uvítání vrátivším
se omažským členům prvního plu
ku a vůbec všem vojákům kteří
snad s nimi do Omahy by zavítali
dohodl se již na některých podrob
nostech Tak na příklad z nádraží
uspořádán bude průvod do zbroj
nice pro kterýž zjednány již
některé kapely ' mezi nimiž jsou
Bellstedtova jež nyní na výstavě
koncertuje kapela sedmé wardy a
hudba kadetů vyšší školy Všecky
podřízené výbory pilně pracují
aby uvítání setniny bylo skutečně
velkolepým
— Policista Blum dokázal
pondělí večer že neleká se tako
vých překážek jako jest špinavá
voda missourská když jedni se o
zatčení provinilců Súcastnil se
totiž ve své povinnosti výletu na
parníku Jacob Richtman a během
plavby přišly k němu dvě ženšti
ny se stížnosti že byly okradeny
hedvábné deštníky Policajt
skuteční vypátral zloděje dva
chlapíky kteří se mu celou cestu
vyhýbali a zatkl je aviak kdyi
parník blížil se jiŽ ka svému pří-
tav&i dlouboprsfáci žbluňkli do
vody a dliali na policajta dlouhý
nos Špatně všaťpočftali': Blum
skočil za nimi a byl u břehu dříve
než oni Počkal si na ně a odvedl
je bez dalšího dobrodružství na
stanici kdež podána proti nim
žaloba z krádeže -f
— V bývalé školní budově na
13 ulici bude odbývána příští ne
děli odpoledne schůze zástupců
českých svobodomyslných spolků
již svolává čilý sbor Vlastislava
č 29 J č D za účelem porady
o založení "nedělních dětských
besídek" v nichž dítky naše na
bádány by byly k lásce ku české
mluvě a české zemi Mimo to
byl by každou neděli odpoledne v
besídkách proveden dítkami při
měřený zábavný a poučný pro
gram jenž byl by ušlechtilou zá
bavou všem oněm besídky ony
navštěvujícím dítkám Doufáme
že nebude jediného spolku svobo
domyslného v Omaze jenž nebral
by podílu na tomto pcdniku Jest
žádoucno aby do schůze této do
stavili se mimo zvolené zástupce i
předsedové neb předsedkyně oněch
spolků jež pozvání od sboru Vlasti
sláva dosud neobdržely následkem
toho že dotyčné spolky schůzi
ještě neodbývaly v tomto měsíci
tak aby byly mohly zástupce svého
do jmenované schůze vyslati Pro
volání sboru Vlastislava nachází
se na čtvrté straně tohoto listu
— Mnozí Krajane Dyailcl na
jižní straně města neví dosud Že
jedním z nejlépe zařízených řez
nických krámů ve měsiě nalézti
lze na rohu 16 a Williams Krám
vlastněn jest Jos Nejepinským
jenž každému s ochotou poslouží
nejen vždy čerstvým masem ale
zároveň vším co v obor jeho spa
dá Výrobky uzenářské nelze lepší
a levněji koupiti nikde t88tí
— Ochotníci Těl Jed Sokol
připravují se ku otevření divadelní
sézony na velkolepé představení
k němuž vybírají některé poutavé
historické drama Prostorné je
viště nové Sokolovny bude moder
ně zařízeno takže bude možno
hráti bez obtíží kterýkoliv ctéj z
naší historie napsaný Dodáme-
li k tomu ' že účinkovali budou
nejlepší naše ochotnické síly není
pochyby že stánek Thálie bude
příští podzim v nové budově' dů
stojně zasvěcen
— První váhavá v fsnlrnlnvn2
od iejí otevření bude pořádána
dámským sborem Martha Grove
10 Kruhu Dfevařek a sice v
sobotu dne 26 srpna Jmenovaný
sbor Činí rozsáhlé přípravy ku dů
stojné zábavě a není nejmenší
pochyby že zdaří se úplně dle
přání členkyS jmenovaného sboru
neboť za dobu svého působení
získal si sbor Martha Grové ne
sčetně přátel kteří zajisté všichni
učiní si dostaveníčko v Sokolovně
dne 26 srpna
- Ve středu ráno započala ko-
ronerova porota s vyšetřováním
tajemného úmrtí Černocha Tames
Smitha jnž zemřel v městském
vězení když byl mu policista
Inda zásadu ránu pěstí Lékaři
dosud jsou toho náhledu že smrt
černochova zaviněna byla roztří
štěním spodní lebeční kostí ale
čím to způsobeno bylo udati ne
mohou Dr Ralpb přiznal však v
křížovém výslechu že Smith po
zasazení rány mohl žiti ještě ně
kolik hodin a že udeřením pěstí
mohlo býti způsobeno krvácení a
smrt Obhájce Indův chce totiž
v porotě vzbuditi domněnku že
Smith poraněn byl dříve než ho
policajt zatkl ledním z důleži
tějších svědků byl policista Va-
nous jenž vzal Lewise Indovi
kdvž zatčené černochv na ctanici
přivedl Týž tvrdil rozhodně že
Žádná střelná rána nebyla vypále
na O tom ostatně věděli by prý
též lidé v okolí neboť onehdv
když ve vratech vězení zastřelili
psa sběhlo se tam nejméně pade
sát osob Lewis jenž zároveň se
Smithem byl zatčen - přiznal se že
hodně pili ale rvačku prý neměli
žádnou ' V - křížovém výslechu
připustil všaki že Smith oohádal
- -
se s černoškou Agou Grahamovou
a s ř4 příčiny došel si domů pro
revolver kterýž později Lewtsúvi
odevzdaL ťříručí koronera Swan
sona Baker udal že do ránr na
špičce nosu vložil pouze jehlicí do
vlasů a tím prý nemohl přece kosť
roztříštit! Rána vypadala jako
by způsobena byla od kulky t
revolveru kalibru 22 Baker svěd
čil že viděl mnoho střelních ran
a téměř vždycky tak vyhlížely —
Včera pokračována bylo ve vý
slechu ale nic zajímavého na jevo
nevyti o Očekává se že dnes
ioquest bude skončen - i
— Spor mezí Školní radou a
dělnickými otganisacemi tni ko
nčeni vyřízen- Rada st taráiris
U aadite britfbwk do prie vý
hradní uniové dělníky kdekoli to
možno bude a že poradí neunič
vým dělníkům nyní nezaměstna
ným r aby k organisacím přistou
pili1 Za to prohláSen byl strajk
zahájený proti školním pracím na
jaře loňského roku za skončený
— V poslední schůzi poradní
kontise zadán byl kontrakt na vý
živu městských vězňů J S Stono
vi za 84 centů za jídlo Je to o
1 cent méně než dosud se platilo
J L Twarley & Son obdrželi kon
trakt na dodávání píce při násle
dujících cenách: Otruby I1350
tuna žlutá kukuřice č 3 29 j4
c buši nejlepší seno v trhu
$645 tuna oves 273 centu za
buši a sláma $525 za tunu
t3£"Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako nialvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepičkal A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma
— Při produkci s divokými
zvířaty v Hagenbeckově zvěřinci
na západní Midway ve středu ve
čer Will Ray nebezpečně potrhán
byl velikým africkým lvem zva
ným Tasraanským ďáblem Ray
převzal místo prof Troosta jenž'
obyčejně produkci řídí a když se
sklonil aby si tkaničku u střevíců
zavázal dravec vrhl se na něho a
srazil jej k zemi V okamžiku
zaťal lev své ohromné drápy do
hlavy krotitelea způsobil mu ránu
k jejíž zacelení potřeba bylo 25
stehů Pouze rázným zakročením
ostatních zřízenců zachráněn byl
život Rayův
— Soukromá zábava pořádána
bude příští neděli pěveckým od
borem Tělocvičné Jednoty Sokol
v nové Sokolovně k níž mají
přístup všichni Členové Sokola a
uvedení hosté Program jedle rče
ní výboru bohatý po němž násle
dovati bude taneční zábava Ve
čer předkládány budou hostům
chutné zákusky členkyněmi odbo
ru Vstupné pro £len Sokola a
pozvané hosty obnáší pouze 10
centů
— V těchto dnech navrátil se
z Filipín pan Pred Šalda Člen
signálního sboru ve službě Spoj
Států Pan Šalda jest zdráv a
vesel z čehož zajisté těší se jeho
četní přátelé jichž má zde hoj
nost z doby dřívějšího svého po
bytu v tomto městě
— V referátu o slavnost otevře
ní Sokolské' síně dne 6 srpna ne
dopatřením vynecháno bylo jméno
Praha lože č 328 AOUW jež
účastnila se průvodu in corpore
což tímto opravujeme
— Včera odbývaly se demo
kratičké předvolby za účelem vy
brání delegátů do okresní kon
vence jež v pondělí v síni Ost-
hoffově zasedne Byly dosti živé
neboť v některých wardách naél-
zaly se dva lístky v poli V první
wardě byli zvoleni: John Zellar
Ed J Dee Allen McCann Joseph
Weisnur M J Roacb John
Hellwig Thomas Greeley John
Hroch John P Mulvihill Anton
Fixa Frank Lemerux Ve wardě
druhé byl výsledek následující:
Adam Sloup Lee Herdman Old
řich Jelen James Kelly Stanley
Letovský Frank Fixa James D
Murphy John Endrit Robert
Aitchison Albert Hoffman Fred
Moore
QEUQflTJSaO
uumspoa ttsmte— p w— m 1
rimeckých zákona
HTM f
1
maOau alf taMlM-Bav
OctctiíiSa a cilovcíkfia
V kaifckmectvf Pok Zin iaoti k do
itivt vteeluiv divadelní pUy jel vy
ily tUkem v cechách a nejaoo rotebtá-
y úplný seinam viech spina sau
m rtem u požádání KUrma V sezna-
mm fsoa vedeny viechny kasy dlt
vycii aisvi a pfi kald&n je vedeno
akjf kas Jn kolik jWaáaí a kolik oao
vyiadnjc Piitc seznán pod adr
V ideétlnma stavu
Svétlét místnost
ITadlDytek ixilstei
Dokonalé zéisotoy
a skutečné výhodné koupě jsou body zastoupené v našem od
dílu s obuví pro ženské Chceteli se přesvědčiti
čtěte následující :
Ženské Oxfords
černé Southern Tie a ves ti Dg
svršky jakož i serolt cloth top
oxfords— nejnovějSl vzorky— do
bré pohodlné úhledné střevíce
hotovené pro "Nebraska"— ma
jící cenu $250 na prodej zde v
naSem svčtlétn obuvním depart
mentu za
$175
'iW
Vyléčím koktání
Referenci : Nejpředněji! lékaři v Omaze
Podrobnosti zdarma Julia E Vauchaa
duHrl 430 Kamire Bldg Omaha Neb
Heyn-ův dar JeSté mésfc
Kuldý vf le udílen nám byl stHbrn?
koflík — prrnl cena — za krásnou fotografii
v nedávná konvenci fotografiBtfi — vzdor to
mu budeme vSak dávatl zdarma krásnou po
dobiznu ve vodových barvách v pěkném
rámci s kaídm Jednotlivým tuctem platino
kablnetrích aneb větiich fotografii Podo
bizna v barvách vodových sama má oenu
1250 ťrez vidíte se!
fotografista
813-81o-817
J 15 al Omaha
VÍTEJTE ČECHOVÉ!
VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYl
Použijte výhody laciných
Tf Mnich cen jízdních ilo Omany!
Přijďte se podlvati na výstavu Vltíi
Ameriky a uietřite mnoho penft
nakoupením viech potřeb v
i L BBANDEI8 k SOS 8
MAJITELÉ -
severozápadní roh 6 a Dopglos ulic
' (ve středu samého města) '
Oraalia £Te"br
Čaii klerkovi kaidim oddíUni
Ntjvitíi távod pro prodej v drobném na
tápadi SOO prodat aiů
Kdyi piijdete do Omaby navivte ten
to závod než odjedete
Boston Btore lest neienom tsn neivřtSi
závod pro prodej v drobném na západě
nýbrž zároveň ten nejoblíbenřJSÍ a nej
známřjM NaSe pravidlo kupovatl i pro
dávali pouze len za hotové to za mnoho
milionfi ročně poskytuje nám příležito
sti kteréž nemá žádný jiný závod na zá-
{adě a proto mftžem nabíaeti Vám vždy
ep&f zboží ca ménč peněz oež jiní
Viditelný zrnit našeho obchodu den ze
dne jest příčinou toho že hledíme otpo
koiití přání a požadavky našich odběra
telů Nic nepřeháníme každá věc se
prodává podle zásluhy a každý odbor v
nsiem nesmírném závodě řídí se tímtéž
pravidlem v každém jest výběr úplný %
naleznete to vše co se v něm požaduje
My prodáváme vte co muž ženssneb
dět ko obléká od hlavy al k patě Jakož I
mnohé jiné potřeby domácí lak o kober
ce draperie lněné zboží klenoty atL
- Žádáme Vát aby lite povalovali nái
sto-e za své shromaždiště když jste v mě
stě My víme že se vám to vyplatí u nás
kupovatL
České prodavače naleznete v ksidéa
oddělení
BOSTON STORE
OMAHA
J L BXARBErS SOHS sMj
M W Corswr MU Dooflas ft
Zveme vás ab jste astaaovOI si nál
závod co místo kde se sejdete kde si od
počinete dopis sspUete a VQbec kde vy
konáte vln co třeba kot ta nsiyjetesv&j
luně poJiUevé pkklfky odloiiu kdyko
liv během denní doby sobi odpočinete
M j oietfíaM vále feklíkv a dá e rám aa
nř eheckv beu vil vf iohv Pro leaeki
vydriajea avláitaí pfíjbMef pokoj
1 ?ri3 J!l sárí
1 r
AMďA 1£ A JAt
Pokrok Aog 18 99
Ženské Oxfords
chladné pohodlné rozumní zho
tovené střevíce— íluté neb černé
welt oxfords— nová English Špič
ka— každý pár zaručen— můžem
vyzvati kterýkoliv obchod obuv
ní aby-se střevíci takovými vy
kázaly jak v hodnotě modě i
ceně— Cena u Nebraska pouze r
S190
jiaiBiasiaiBJssiaisiBiisiBisianwEiisiE
ZÁBAVU
Společenskou
ve prospich českého národ
ního hřbitova
pořádá
Hřbitovní - Spolek
v nedřli dne 10 září '90
V SOKOLSKÉ SÍNI
Zaíátek ve 3 hod od pul
Iietoiním rokem bylo Jak známo ta
potřebi mnohých oprav na hřbitově
což vyíartuje velký náklad na který
běžné příjmy nedostačuji a proto Je
spolek nucen mimořádnými příjmy Jej
a arjru rroto nauejeme se ze priznlTol
É~ dkSÍ soiastni se v hojném poltu
O vle potřebné postaráno Je v hojné
fmiře Vicchny zve Jménem hřbitovní
ho spolku 'V-í-bor
Ul p lil topení
prodává velmi lacino
í LEVÍ 715So13th Street
Cechové!
Nakupte sobé obuvi
Vyprodávám zásoby obuvi z obchodu
Whitney-ho a tyto jsou téměř vyčerpány
Každý pár střevíců jež zbývali jest roz
hodně výhodnou koupí Některé jsou
pouze 25c na dolar — nejsou zrovna nej
nověJSÍ mody jsou viak střevíce dobři
Naíe nové zásoby zajisté uspokojí kaž
dého jak módou tak neobyčejně nízký
mi cenami
Anton BiUk český prodavač vyhlédne
vám vhodnou obuv
Za úplnou spokojenost te ručí
C J Carlson 107 jii 16 ul
Tmi - - naproti HajrdenV
V Omaze se koupí lacino
ale kdo ebee koupit nejlevněji musí
na 13 a William k
ALOISH ZELENÉ
o kteréž ví každý v Omaze že slřlžní
zboží látky i botové řaty lze koupiti
a nf levně jako nikde jinde
Právě leem obdržela z Chicaga brfn
jsem byla na koupi rozmanité české zbo
ží Jako kanafasy látky a Jiné zboží pro
zensae uymsy pro mužské ata
HavHřvovatelé vvstavv kteří zavinilí
do české čtvrtě "do Prahy" nechť se jen
ptatí po "Zelené" a každý jim ukáže
in&j závod
ie:bf potřebujete cokolivěk z oboru
zboží střižního ozdobného galanterni-
un oeo spounino praaia atd přijďte a
budete překvapeni a udiveni jak levně
vse prodávám
Aloisie Zelená 13 14 William St
CHR D0ERING
—obchodník —
n vínem lihovinami
a doutníky
Dobré zákusky - Výtečné pivo
Krugovo oa Cepu
roh jMkoii°iIi i 0'HA' NEá
96m3V
CHRAŇTE SVÝCH OČÍ!
011 preskeemaaie a překlepneme zdar
t
mm st aweenjesne spetejeal
tkiaí zrak a sriseknJe keleaí
UavyM
a ÍWi~m piriu
"'fÍLf" ~" P4i brvtlL
ajm mww m SIWSUIMI BS% ale S lO
lamě 1I1 WsXí
lltSraraaaaL m C3UEA