Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 18, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
GO0000000C00C00000O00000
Zvěstujte zprávugry
Mladým 1 starým 2e staré spolehlivé
Dra Petra Hoboko Jest zasazeným do
mácím lékem v tisících domovech
Přebírá místo lékómy a lékaře Jest
vidy připraveno Zastavuje vývlti nemoci najed
nou ošetřuje tak starosti a výlohy Lze Je obdržet!
pouze od místních jednatelů Nenl-11 k dostáni ve
vašem mistč obraťte se písemně: Dr PETER
FAHRNEY 112-114 So Hoyne Ave Chicago 111
JOIIjV boekiioff
VELKOOBCHODNÍK
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805
NeJleplI druhy jaké v trhu k dostán! Jsou mám na skladě Prodávám Je na quarty I gullony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
prodávají ve velkém :
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčinf— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží
i l2l9-'223 Harnoy ulice - - - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
IO- JETTBE ±na5itel-
V8'l
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
METZŮV ©
vyrábí vyhlášený a po celém M n+ofur íntAh Objednávkám věnuje se
západe za nejlepíí uznaný l'K IXU
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí ±%££2}1 výtečný ležák
5
V závodu Pokroku Západu používáme Dt-nsmore paci stroje JIŽ po kolik roka
úplným o[-okojonlin a niužome Je svědouilte odporouíotl
tgEvMflj)
Trápí-H VáS zácpa máte-li
1 žlutou pleť kola pod očima sláb-
nete-lt
Severuv Životní Balsám
Vát ozdraví dodá Vám nové ži
votní tily 75ct
Bolesti hlavy jon často
tak prudké ie ncmůícte ani pra
covat! Severovy Prášky
proti bolestem hlavy pomohou
vidy 25 ct
1 PrÚjeiil j& mnoho lidí usmrtil
svláítř pak klesá jím mnoho tisíc
détl kaldoročnž v hrob
SEVERŮV
Lék (rotí choleře a přijmu
má rychlý a jisty účinek 25 60c
BolákV vředy hnisavé rány
čerstvé i zastaralé řezy spáleniny
a opetfemny znoji nej ic pe
SEVEROVA
Masť na ráay a boláky
25 ct
CeiVy Pobf dřtfnj mnoho
obtíH
ScYerůr Červokaz
vypudí červy t tčla sesílí a opraví
záiívafí soustava
35 ct
SeverovaRižováMasť
odrií pleť čisto a jasno 25 ct
Zvttštd léky za $300
dtótf
PIVOVAR
Y KLU HazvláStní pozornost
PSACÍ "STROJE
tanu nvni nezhvtnou notřebou v kitidém
obolu xié a možno říci že v každém xamfritná
m kde se více pito ťH koupi pttmího stroje
dlužno přlhUžetl lilRvnft k JednoduohoHtl a do
kontilOHtí zFfzenl nelniť to zariiCute trvanli
vost V třeli V ohlfdPfh aniž Jakycbkollv&k
Jloycta Jest neprudstlílt-jlním
Pilte sl o popisný katalog na
United Typewriter & Supplies Co
lT-wr TTorlc City m OmaJasi lT'br
Mají-li děti VaSetácpu
nebo chcete-li sami jemného léku
příjemné chuti berte
Síverův Laxoton
Účinek pravidelný jako hodiny
25 ct
Prudká bolesť t krai ta-
často přijde s nenadáni
Severova Hojivá náplast'
zbuví Vás bolestí rychle a trvale
25 ct
Atlet OCl nechf lest tpňao-
4 V a V#
ben čímkoli odstraní
Severova Zlatá Mast na oči
nejlepU oční lék na třetí
25 ct
Svrab (praJivina Sli chrást)
zmizí často jediným natřením
SeverovoD Mastí
proti smfct vyraiciltáffl
Dobrá na lišeje a vyraiky 50 ct
SOUChotitiy anřt plic a zá-'
duch počínají nastuzením a kaliem
SeveriSv Balsám pro plíce
uživi li se bo v čas vyléčí každý
kaM „ 25 a 60 c
Severova Pomáda ca vlasy
činí je hebkými a lesklými 25ct
pc&ete-li pepis cecod
JSA A-
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
CRETE Neb 13 srpna '99
Redakcí Pokroku Západu Oma
ha Neb Ctěná redakce! Do
volte mne trochu místa ve Vašem
ctěném listu bych mohl podat vy-
světlení bratru J A Hospodský
mu vydavateli Přítele Lidu ve
Wilber Nebr Bratr J A Ho
spodský v minulém čísle svého li
stu podává referát o slavnosti
dvouletého trvání Z Č B J po
řádané řádem Nebraska číslo 3
dne 6 srpna v Crete Neb Bratr
J A Hospodský pochybil že se
nezeptal výboru proč se ta slav
nost tak Špatně vydařila on je
nom kritizuje výbor a moji mali
čkost Moje celá vina je jenom
ta že jsem dal návrh ve schůzi
dne 2 července by byla podobná
slavnost pořádána Nebylo jed
noho člena neb členkyně ve schů
zi by byl proti tomu ale všichni
pro Ale někteří páni bratří kte
ří ve schůzi nebyli když se to do
zvěděli byli proti tomu a také se
všemožně vynasnažili by z oné
slavnosti udělali hotový paškvil a
také se jim to podařilo Jenom
ti zaslouží podle onoho referátu
za to dík Podle starého přísloví:
Moc psů zaječí smrt ale náho
dou nejsem zajíc tedy mne nemo
hou usmrtit a moje jméno poká
let proto že se pokálet nedá
Přiložené Vám zasílám onen refe
rát a posuďte sami jak je psán
Věděl jsem to dřív než vyšel Pří
tel Lidu protože bratr J A Ho
spodský ho přednášel ve Wilber
po salonech dříve než jeho list vy
šel Předně musím upomenout
bratra T A Hospodskýho že náš
řád se jmenuje Z Č B J niko
liv Č Z B J Program že byl
LYCEUM
Budova v níž projednáváno Jest druhé
i_ _: „ í V _ nn:iX iii
UU reilfllDSaUlUlUU f JUIU BTUU
tuš po svém návratu z uauiova
1 I K
budově
jenom na papíře a nebyl prove
den není mojí vinou Na výbor
byli zvoleni následující bratří: Fr
Herget Karel Olexa a moje mali
čkost Výbor se sešel brzy po
schůzi a rozdělil si práce a každý
z nás měl vypracovat program
Program byl přijat co vypracoval
bratr K Olexa Bratr F Herget
si vybral báseB kterou chtěl před
nést sám a sice: "Vzdech národa
českého" bratr K Olexa si vzal j
sólový výstup "Hadrník" Neznal
jsem ho a také nic neuškodil byl
přednesen dobře Na mně bylo
bych opatřil řečníky Prvně jsem
požádal bratra Václava Daniela
ten ale nesouhlasil se slavností a
tak mně odepřel Pak mně bylo
uloženo bych dopsal bratru A V
Koubovi v Milligan Neb proto
Že býval naším členem hned u č
S P Š Bratr Kouba mně ode
psal Že to nemůže přijmout skrze
obchod ale když bude moci tak
že přijede co host Pak runě bylo
uloženo bycb dopsal bratru S L
Kostoryzu z Omany ten též ne
mohl přijet za příčinou slavnosti
v Omaze Bratr Jan Rosický byl
též odcestovalý takže jsme ho též
nemohli požádat Tak jsme byli
pořád bez řečníka až 31 červen
ce jsem mluvil osobně s bratrem
A V Koubou Crete na veřejném
cvičení pořádaném Tělocvičnou
Jednotou Sokol tak mně přislíbil
když bude jen poněkud moci že
přijede Byl jsem takřka jist že
bratr Kouba přijede ale on nepři
jet Co se tedy toho týče že ne
byl program jenž proveden jako
byl na papíře jsou vini jenom ti
kteří přemluvili bratra Hergeta
jenl měl přednášet ona básefi'
"Vzdech národa českého" kterou
si vzal na starost K pohoštění
jak Vis pohostil to samí víte
mni bylo řečeno Ze ona baseA
přednese bratr Jeniita a! teprvé
Sis® JH° ' já
na místě jsem se dozvěděl že ji
nemá a že nemůže přednést nic
jiného jenom co umí Co se mně
týče který nejvíce dostává v onom
referátu hned ze začátku ve své
řeči pravil jsem žé nejsem na nic
připraven by ode mně obecenstvo
neočekávalo žádnou řeč složitou
vzal jsem za základ heslo které
vyvinuje karakter Nechci opa
kovat slova která byla ve Vašem
listu překroucena od zdejších Va
šich pomocníků ale ujišťuji Vás
že kdyby bylo takových tlachalů
více než jich je hnedle by se
zavřely všechny trestnice a pole
pšovny a též i soudy ale Vám by
to uškodilo Nedivím se že ne
znáte naše základní heslo to jest:
"Pravda Láska Věrnost" když
neznáte ani naše jméno Ten celý
paškvil jste zosnovali jenom proti
mně protože se zastávám vždy a
v každém místě pravdy a počest
nosti Jsem u řádu Nebraska už
téměř šestnáct roků a moje práce
jsou známy žádný mně nemůže
moje jméno pošpinit proto že
jsem ho zdědil po svém otci a
také ho odevzdám svým potom
kům úplně čisté tak jako jsem ho
obdržel já Nevynáším se nikde
jsem jenom pouhým dělníkem a
také se nikde do předu neženu
ale vždy a v každé době jsem ho
tov trestat bezpráví páchané na
bližním Jsem rád že žádný z
těch řečníků nepřijel proto že
výsledek by byl stejný Doufám
že náš řád bude pokračovat zdár
ně ku předu S úctou
Jan Daniel
MANITOWOC Wis n srp
na 1899 — Ct red Pok Záp!
Není příjemnějšího pocitu v tomto
slzavém údolí jako když se
upřímní přátelé téměř po 30 le-
V RENNĚS
prelfčanf g kapitánem Dreyfusem jest glo-
í 1 1 1 1 í 1 ti f í VSvnnl v ntmy an nalévá DrpV-
ivuivuiuau v li w i u v v - v ~j -
1 r T ! I l ~
ostrova naicza se pres unci naprou ww
tech opčt sejdou a se upřímně a
srdečně pobaví Mé a mojí man
želky přání bylo navštíviti našeho
svna ienž po dva a půl roku
lékařskou praksi ve Schuyler
Nebr provozuje Ač jsem již
dvakráte v Nebrasce byl před tím
překvapilo mě toto městečko ty
české nápisy neboť krajané naši
ve všech oborech tam jsou za
stoupení a mimo to vlastní skoro
každý jednu dvě až tři farmy
Ač můj tyn si vyhledal městečko
to sám a přestěhoval se tam po
sedmileté praksi z Chicaga ne
přijel tam docela neznámý neboť
byl uvítán hojně krajany s který
mi já sám byl velmi dobře znám
z Manitowoc a Kewaunee Co
Wisconsin neboť když jsem před
dva a třiceti roky přibyl ze staié
otčmy do Manitowocu tu po
čtyřech a šesti letech mnoho zdej
ších osadníků se zdvihlo a vystě
hovali se do Nebrasky kde větší
na se jich usadila ve Schuyler
Colfax Co v Crete Wilber Sa
lině Co a okolí a nelitují toho
vedeť se jim tam výborně V
době mé návštěvy mínil jsem se
pozdržet pouze přes měsíc červen
ve Schuyler tak abych byl doma
na "čtvrtého avšak museli jsme
ku všeobecnému přání slavnosti
této účastniti se ve Schuyler
Slavnost byla nad očekávání vel
kolepi neboť dostavili se hosté
z celého okolí na mnoho mil
Byli jsme svědky slavností která
trvala celý den až do druhého
rána a která nám utkví v paměti
vždy Za mého krátkého pobytu
mezi Vámi drazí krajané sešel
jsem se nejen s mými bývalými
wisconsinskými přátely nýbrž
mimo to seznámil jsem se s více
krajany s kterými jsem se upřím
ně a srdečné pobavil totiž pp
Lamhofer Balaban Chrastil
bratři Prokešové Novotný Dole
žal Křivohlávek Cuba Zerzan
avlíček Svoboda Procházka
Bednář Kovařík Mrázek bratři
Sobotové Pešek a Loukota Dále
jsem se sešel s mými starými
známými z Wisconsinu: pp bratři
Dwořákové Bohman Foldové
Lodlové Sinkulové prof Pospí
šil a manželé Holubovi Těmto
poslednějším jsme zvláštním dí
kem zavázáni za jich vskutku
upřímné pohoštění po dobu poby
tu našeho mezi nimi Přáli by
chom si kdybychom jim to mohli
oplatiti Buďte ujištěni přátelé
že nadále třeba vzdálen od Vás
budu duchem mezi Vámi Na
shledanou Váš Frank Sixta
SCIO Oregon 11 srpna —
Ctěná redakce! Zasílám vám vý
střižek ze zdejšího časopisu "Sant
iam News" kdež činí se zmínka
o naší osadě a též úsudek o na
šich osadnících jest podán Mne
těší velice že tak dobrý úsudek
anglický list o nás pronáší a pro
tož doufám že překladu poskyt
nete místa kterýž zní následovně:
'V tomto čísle nalézá se výkaz
mnoholi pozemků bylo prodáno v
tomto okolí během minulých šesti
měsíců z kteréhož viděti že po
čet akrů prodaných obnášel 3087
a obnos za ně stržený 156100
Scio nečinilo mnoho ve směru
ohlašování svých zdrojů a výhod
v porovnání s jinými městy v
údolí Kdyby tak bylo činilo
tedy celkový výsledek byl by
mnohem větším Je zde teď usa
zeno 25 českých rodin čítajících
asi 125 osob a jsou to vesměs
dobří občané schopní a ochotní
pracovníci a přinesli sebou dosta
tečně prostředků tak že mohou
platit za vše co koupí Založili
si loži svého vlastního bratrského
podporujícího spolku a zřídili si
sfB v kteréž odbývají schůze
jakož i veřejná shromáždění vše
ho druhu Mají výbornou hudební
kapelu pod řízením prof Jos
Cibulky kterýž se vyznamenal v
kruzích hudebních v omařské vý
stavě minulý rok Mají též schop
né síly mezi sebou ku pořádání
představení a pan V Chládek jest
zručným "kouzelníkem'' Mnohá
města a městečka v Oregonu po
dala čas od času výkaz o tom že
se tam lidé usazují avšak pochy
bujeme že které z nich může po-
dati výkaz jenž by se rovnal
tomu který dnes podáváme když
se vezme v úvahy co kde bylo
vynaloženo práce a peněz na
ohlašování v porovnání se Scio
Prodeje tuto zmíněné učiněny
byly vesměs přičiněním R Sliel
tona jediného a spolehlivého po
zemkového jednatele ve Scio
kterýž má zásluhu o to že se
všichni tito lidé zde usadili Vý
kaz: Během minulých šesti měsí
ců 25 českých rodin se usadilo
ve Scio a mnohé jiné ještě při
jdou Zakoupili tu za £60000
pozemkového a jiného majetku
Vystavěli sí5 a založili loži české
ho bratrského spolku Mají vý
tečnou kapelu na foukací nástroje
pod řízením prof Jos Cibulky
Jsou to lidé přičinliví a šetrní a
přispějí k vývinu zdrojů naši
země V následujícím jest výkaz
jejich hlavních koupí jež učinili
během několika minulých měsíců
z nichž většina byla za hotové:
2 W
p o
% ?
-i o
3 cp
5' o
m
ř
rr 3
o o
í S
wf 9
2 H 2 s
—
Cl
O O
-° S a
o a 2
2- ST %
n n
O CT
— i_ o £ 3
c
ca
rr 5'
c o ry r
o
s
O oo
O
—
o rr
3 ? 3
fc o
o
00
4
0" U li N Ul m M
OOOKOlnMCiinO
oooooooooo
oooooooopp
Tak píše onen časopis Zname
nám se v úctě Joseí Veselý
Konejiící a bojících vlastností
Cbamberlain's Oongh Retnedy jeho
příjemná chuť a rychlý a trvalý úči
nek tiskaly pfízeS vioda ssesJ
Udsm Na prodej vs vioch lékárnách
"Jasné zvony hučí drsně
a bez tonu"
Shakesne&raflv nnnl tindf Hn fl(nA fuň
r- — —
Ony jsou mrzuté málomvslné' chorobné
nervosni— ootiz soDě samým a svým rodinám
Jich veseU smysleni zmizelo a ony se zdají
jako ty zvony smutné a bez tonn Mohou
uzivati
McELREE'S
Wine of Cardui"
Ono přinese ženskému ostrojí zdraví a
zdrav! míní ilvn! rovnováhu tlchoeť a silu
Ono obnoví žensky život a silu Vzpražl
čivy které utrpení a nemoc poruiily Jest to
dokonalý lék Jaký kdy byl odhalen aby vy
léčil slabé Zeny a dal jim dokonalé zdraví a
učinil Je slastnými a vábivimi (1 00 za láhev
a všech lékárníka neb u vyrábíte!! : "The
Chattanooga Hedlcal Company Cbattanooga
Tenn"
taf česká čítači látka se žasl na požádáni
Rev J W SMITH z Ctmdea S D píie:
"Hoje manželka užívala Vlno of Cardui pro
spadnuti lůžka a ono ji uplnS vyléčilo
Zastávka ve Washingtonu a
Philadelphii
Lístky do New Yorku připouští '
desetidenní zastávku ve Washing
tonu a Philadelphii a nestojí o nic
více než lístky po pennsylvanské
dráze z Chicaga Pět vlaků každo
denně vyjíždí z chicagského Union
nádraží na východ po této dvojná
sobné dráze skrz Indiánu a Ohio
O jizdní řád ceny dopravní a jiné
zprávy obraťte se na HRDering
A G P Agent 248 S Clark St
Chicago 111 95x3
nejsiaríl ieský lékárník v Nebr as če
tná lékárnu v Prague Neb
Je vždy čerstvě zásoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky šťá
vičky prášky mastě pro různé bolest
jako podlom IfellonJ mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě
pro koňské boláky láky pro koňskou
koliku různá mazání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkujíc
proti píchání y uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a bolení hlavy mast
proti kuřím okám užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života n
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovoláva
je se Vaší přízně doufám že v čas
potřeby navštívíte vždy
A MAftlNDU
Cesta na východ přes Wash
ington Příležitost navštíviti národní ka
pitol naskytuje je když se koupí'
lístky přes Washington za tu sa
mou cenu jako po pennsylvanské -dráze
přímo do Philadelphia a
New Yorku Povolení ku deseti- -dennímu
zdržení se ve Philadel- -phii
poskytuje se na všechny list--ky
do New Yorku nechť vystave
né přes Washington aneb přímo
O další zprávy hlaste se u H R
Dering A G P Agent 248 So
Clark St Chicago 95x3
HOLD TIIE
REC0IIC3
2S
DELVIEZQE
MYtUES
Ridíea
o w trnům
I
LOtm Ol MM
MIMU
ásmira oauptmra
Supsrfar ta sl ottes husyietlw of
prie ▼rš far CstakgM
aad as
HmTsrte
"a m utrA mu