Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 18, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
KOi iyn c i — a iipauy rn jeuuuui muy w
f±vT The Harris Abstract Co íhosl°va?'wPropk°p Ve]k pl!t
bývá m i nedíii t Mjnu Jan Rosický Ratolesť Mladoce-
a%u_ dubnu a etvrtietni vvhotovuií abstrakty každého J T 74- 7ánA Hv
maietku v tomto okresu za
ceny velmi mírné
423 Bee Bull&infs Omaha Neb
AbUESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Pnlnckf i 1 ZCBJ
odbývá své pravidelní schnie kaádou ítvrtpu
neděli vméslcloí h odp v siní p Klepetky
na 13 Wllllam nl Fred L Berka taj Vác
Šebek 1407 8 4th 8t áíetnlk Simon Boku-
eck IMS Williams ulpokl Fr Macn
TM Jed Sokol t Omaha
odbývá tvá pravidelná schoae Vatdý druhý
ítvrtek v tnltot veíer ve místnosti
Bo 13tb 8t Předa Bud Havelka 14W 80 14tb
w tajemni d rw -
ATeTifietaik Fr J Vtakft J4JS 'Wň}?" ve-
Inlrisunib Ant K tnťuL DU AOVU Obr
Podp Sokol Tjrš í 1
1 _Á41I a 9 nnnHAll
▼ lednu a srpnu Předseda Fr Byojtek mí
stopředseda Kr Byouoaa taj jpnn uuieiwraa
lítillt 15tá nl dtetník Josef Kašpar 1420 Jli
iTul Pokladník V F Kunci 181(1 80 18 Str
výbor maietku Jo Němec praporecnia Jos
Ueri doiorce rr vojtecu
lan Hnu Lole c 5 Brt Prthla
Odbývá schoie kaldou pivní a třetí středu v
n1 Námdnl nl na 18 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Fred Sláma Btrátoe archivu a
síetl F Jelen 16 a Center Strážce flnanol
Váo Přibyl 809 80 18 St pokladník Jos No
vák 131Í Jli 13 ul
Bohemia Lole ě 814 AOUrV
odbývá avá pravidelná achíie v Národní alnl
i v Vmek óíetnik M10 80 14 Str O Bose-
water spoL lékař tub Bee Bulldlng
Tábor Columbos ě 69 WOW
í 1110 mtatcl v Ni-
nlíinl vTh- Předka "Fr Svoboda
1SM Jli 18 ul Místopředseda Fr Bemin Taj
Vl 211 Sheelv Block Omaha Nebr
ťnkludmk V J Nepodal 1824 Jli 14 ul Při
vodil Josef Novotný
Tábor Kebraska ě 4771 MWA
odbývá svá pravidelné scbfcse kaidon prvou a
třetí středu v mésicl v osm hwlin veír
v slnl pana Jana rirocna ruwu "i"--
aký 118 Dominion Btt navouci ran or™
bankéř Jos Vcpélka 8 a Wllllam ulice klerk
J F Přibyl 810 Hlokory: pravoaci v ynwi
' ( -J # UK4 vnnUnvnl Stráž
Bart Maihauaeri výtor majetku Jan Ohlebo-
rid Mlke Votava narci ouiruí - -
Bantelin
Tábor Nebi ašská Lípa l 183 WOW
juíí vua íinih h řtvrttf Čtvrtek
(nl Hrochoví Josef Sip předseda 1018 Homer
8t Václ av Poleji m }toPwaena £™°™
tviit aaniK i- ni"°t :v — —
Í208 ťiiciflc Bt Frank Sova prftvoacu
Dr E HolOYtchiner
český lékař
Office na rohu 13 a Howard ul Shei
Block ř dveří 210
Telefon I43i
V nlasal 1# M jIaOAH' Ařl 1A sin Ifi Kwlln PátWV
Telefon residence 1674
H (KM Ml GeoBiCaEli MD
ZRAKU SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NIB
dt33mt TsiawCislo telefonu 73Í
ČEŠI V AMERICE
li Následující výflatky ze srpno
vého čísla Bratrského Věstníku
orgánu Z č B J podávají do
jista důkazu o zdárném prospívá
ní: Za měsíc červenec oznámeno
přijmutých členů 194 a sice u ná
sledujících řádů: Praha 108 Green
Bay 16 Přemysl 15 Cechomora
van 11 J A Komenský b JJen-
ver 5 Zlatá Svoboda 4 po třech:
Mladočech Nový Tábor a Mil
waukee Po dvou: Nebraska Zo
ra VlariUlav I Záoadní Rolník
mmm ~— ~— f T v
a Lipany Po jednom řády Ce-
D
rob 13
DonMiaMí a
jiudy
Sbor Tlastlslara i id JČD
Nabytých zkušeností jmenovaného
elektrotechnika má být použito při
zavádění elektrického systému v
Praze Z New Yorku odjel pan
Rybák do Providence Odtud ode
béře se do Bostonu dále navštíví
niagarské vodopády a odtud ode-
- m % V t
béře se do Lhicapa celkem zarzi
se v Americe asi měsíc a pak přes
Paříž odebéře se do Prahy
11 Dle oosledně vydaného půl-
letního výkazu vládne spolek pro
postavení útulny českých starců a
stařen v Chicagu jměním $14876
32 v čemž zahrnuta jest i cena
pozemku na němž má býti útulna
postavena Výměr pozemku ob
náší 4a-39 akru a zaplaceno za
něj bylo $5150
T Soolek startfch osadníků če
ských v Chicagu pořádá příští ne
děli druhou výroční slavnost
svého trvání Ke SDolku tomu
náleží neistarší osadníci chicagští
z nichž mnozí žijí v městě zahrad
téměř půlstoletí Ku slavnosti
byl vydán památník jenž napsán
byl dr J Habenichtem a p A
Preclerem
1 ] I n n f r1 lti n I —
5 riunuu a _ „
t_ vr _ " mvJ 1 Do řiditelstva ceske ponsru-
KIPLINCJ-ER ?MLu7nrs a Rratř( od jící společnosti v Milwaukee která
Krkonoš po jedné řády: Palacký v tyto uny uy uctUC s"
PlzeH Nový Tábor a Denver a sovana zvoien Dyi z
a nHnoruřeno vrchním lékařem Jn L- Peťura Oba zvoleni byli
„u íÍj: iíuíí a v J na dlouhý termín Jakmile se ři
měsíci červenci uvedeno do Jedno- ďtestvo ustaví společnost zahájí
: J-L íjíja - fiD0'svou činnost 1 doufáme že se ne-
iy o Buvybii uuu a sice vntu - #
R9V řfslo 6 v Green Bav Wis: uc iU"6U1-
Pmvsl říslo 6a v Tisch Mills I i V Detroit Mich zahájen
Wis Oregon číslo 65 vScio 'bude příští neděli sjezd jednoty
frp Havlíček Borovský číslo 66
v Abie Neb Jan Žižka číslo 67
v Yukon Okla Terr a cechomo
ravan číslo 68 v Brainard Neb
V měsíci červenci zemřel jeden
člen Josef Martinek i Milwaukee
Oila Slw Rspair Ms
1207 Donfrlas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím 1 to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
o
chů Lumír Záře Západu Hvě
zda Svobody Jiří Washington a
Svobodná Obec Odporučených
čekatelů vrchním lékařem k při
jmutí na pojištění do 6 srpna jest
8s — Za měsíc červenec přijmu-
to dle došlých zpráv do Jednoty
celkem 76 členkyří z kteréhožto
oočtu připadá na řády: Vladislav
- —
19 Jan Rosický a Západní bvor-
nost po 11ti Mladočech 10 Ce
chomoravan 5 Prokop Velký
Faxzxazxi
Eoxesýláme Amerlcas Favorite TOM MOOBE
IwriMUou y Mil Ěmui umři
CMpMI lBUMtATt
Tik tff im ool
ty SattMU OoJle A 8 A7
tpQmnmallf l bnur JITy
ilIIIIIK SrSABtS COSSBrOM StHOOL
" w - - - w
oru
LITERATURA
Laskavostí přítele pana Antona
Preglera dostalo se nám Památní
ku starých českých osadníků v
Chicagu 111 kterýž byl vydán ku
druhé výroční slavnosti starých
osadníků jež se bude odbývati
příští neděli 20 srpna Myšlénka
vydati památník jest bez odporu
velmi pěkná a místná 1 časová
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Ku tahdienl "Mamřntv" a "H-
buttna" turistických budov Pohor-
ské jednoty "Radhošť' na Pustev
ních podáváme následující zprávu
Na budovách těchto jež jsou
vzorem lidových staveb pracovalo
v roce 1897 tři měsíce průměrně
30 v roce 1898 šest měsíců 60
osob a v roce 1800 tři měsíce 25
Hotsl o města Prahy
odhfvá srboze katdou 1 nedíll v mřsicl v Ná-
I™?'""! "I nKhšVYn lží to 18th
'iini Karolina Beránek úíetnlce
Marie Michal 1 Maaaon St
Sbor Boleslara i 60 JČO
[Frag-ao Hotel]
v Praze v Omaze ij a William ul
ČSPS v němž projednáno má
býti několik velice důležitých
otázek pro jmenovanou Jednotu
Jednou z nejchoulostivějších vyří
zení bude nepochybně otázka pla
tů podle stáří Je zcela jisto
že
Ve fondu z něhož se úmrtí vyplá-1 na sjezdu bude vyvolána neboť
Ipot nfí kHv dříve zařízen a při
praven ku poBiuzeci iiusiuiu
odbýviscb&se každou 2 nedíll v méslcl v Ná- bře přiKravená strava pro cestmjfcl a na-
rw n n Ol D UUU rrmioouiiai f HLCVUVaiClD U1UOUT oavii fcM vf pitu
1227 jjí ifi ulice tajemnice r rnii ypigy
t3U Martha Bt ňíetnloe Marie rnnorav roo
U aCMtellaa Bt pokladnice Karolina Fibi-
kr 1XJB 10 u
Sbor Hfěida Soré Doby í 86 JČD
odbývá své sch&te kaídou 8 nedíll vmésicl ve
1 bod odp v siní Metsové Předsedkyní M
Engeltbaler ta) Vilbeyplna Bartošová 1M4
ih st 2etnlce Em Uhleborád 1418
ťoppleton ave
Sbor Martha tirere i 10
odbývá tvé pravidelné achise vidy 4 nedíll
V ilslcl v Národní síni Předsedkyní Ne lle
Svoboda mlstoDředsedkyní Anna Brod 1 ta
jemnice Husle David 123 Bo 1 Bt pokladní
ST Bou kalová iaui-li ul prSvodkyní
Fannie Peáek
hr ťWhle D oř H í 161 AOUW
í-j kK a 4 ítvrtek
v mii!i ve ave nou uuiwkmmw vr--
1D1 SlUt rivuovuMa
Plzeňské pivo stále na tepu
7nmonltJI rtmaVi Rrpwinor As'n nivo
a liné nápoje jakož i neJlepM doutníky
▼zay v nojne zasoDe
K návštívě co nejuctivěji zve
Josef 3Clapetl£0
MAJITEL
Dr ČEPELKA
jí
A
Antonie Hoffman tajem Josle vacea- au
JUnl 14 nl áíetnlce A Bvojtek iMíto oj
okiHniri Anna Blanicko SDOlk lékař t
Dana J Havliíka v Ná
ADWUfl
llinl 14
flosewater 821 Bee Bulldlng
Hhor Mile i 9 Kruhu Dřerařek
dhfvásvé Dravtdelné sch6e vidy v ítvrton
aedeU v mésicl v místnosti p J Hrocha rrea
Ji
A
JÁ
A
i
4
knuPi Jirák liMS llinl lt ul místo
předsedkyní Jos Homola tajemnice Marie
íamec lž Jli Mul pokladnice Kat Wolf
S316J1Í lí nl průvodkyní Antonie Třiaka
Podn abor Sokolek Tyrš i 1
h4š á srh&ae dvakrát misií ní kaidpn
s
J
druhou nedíll a čtvrté sterý v mftsioi v smi
Metsovš íaia n w ui -iuru-ui i"-
bťá se druhou nedíU v říjnu pftlletnl schose
rpno ťtaiedkyn Marie fioroeo™
71
Teutokrátejak se z titulní stránky osob totiž tesařů zedníků a ná
tli 1 _ _ I I #t tr i 3
aozviaame sepsán pamaiuin icuiu aenniku vrcnni aozor naa stav
dr Jan HabenichtaAntonPregler bami převzal architekt a stavitel
a jelikož práce konána byla na Michal Urbánek ze Vsetína Z
srjěch není tím CO asi původně se ehn stavební kanceláře vvŠlv též
obmýšlelo Úvod věnován jest nákresy na stavby jež s neobyčej-
vypsani puvoau zaiozeni spomu nou přesnosti vyhotovil jjusan
starých osadníků načež pak ná- Jurkovič O budovách těch jest
sleduje stručný popis Chicaga a po- jeden hlas totiž že tak krásných
čátků osazování se Čechů V textu lidových staveb není nikde v celé
nalézají se podobizny obou nej- koruně české Letos vystavěna
starších dosud žijících osadníka a kuželna ve valašské secessi a zvo-
sice paní Marie Pechové kteráž I njce jest pravým skvostem valaš
přistěhovala se tam v roce 1853 a ské lidové stavby Kdo vstoupí
pana Jana Haismana kterýž přijel do "Maměnky" jest neobyčejně
O- J— v --T- — j™r "t"-'
před 51 roky Ze črta psána byla košné lidové malby provedeny dle
V _L i _ 1 jAl-_ á ~ n l I # T "V J t
jen na specii 10110 uuidtciu nákresu jurnovicovycn oa iren-
Že mezi nejzasloužilejšímí ochot- štátského malíře Jana Bartoše
nflri v lot ILaAaBitÚrh Tipni 11Vfdín nXUolr fUZt Aa naeA Tir
pan Anton Jurka kterýž přece po kovičových od Karla Krejčího v
„Xl„i:i 1 K1 „!!f i fXlom fliVarr- T _í_:__U T? VJt
ského divadla a u starých osadní- mistra stolařského ve Frenštátě
ků dojista zanechal nejhlubší a Nábytek líbí se tou měrou že zá
nejtrvalejší dojem Jiné opome- možné rodiny české objednávají
nutí shledáváme v tom že není sobě jej přesně dle těchto vzorů p
časopisu "Národních Novinách" bídkou nákresy pro nábytek brněn
kteréž přece po více než jeden rok ské 'Vesny' shotoviti Nejvzácnější
tu vycházely dříve než se šestou- úpravou však vyniká jídelna "Li
pilo družstvo jež je vykoupilo a bušín" Lví podíl na ní mají
na "Novou Dobu" překřtilo Ne- věhlasný mistr Mikuláš Aleš jenž
u 1 f v v _ I w
píšeme toto co výtku nyprz spise pr0 ni nakreslil ngury Undráše
co upozornění a v té naději že Juráše Stavinohu a Janošíka po-
-
šuměn siaivtu usauumu uuaiaia nansKeno Dona ivaanosie a sv
se o to aby sepsány byly v kaž- Václava a akademický malíř Štap
dém ohledu správné a důkladné fer z Prahy jenž malby ty s veli
děuny Oecho chicagskycn jez kou horlivostí i péčí provádí a
uveřejněny budou v památníkách tyto dny bude hotov O budovách
pozdějších Bylo by též ku přání těchto bude v příští době velice
aby každým rokem vydáván byl mnoho psáno neboť jsou takořka
Památník do něhož by přispívali nevyčerpatelnou studnicí lidových
sian osaanici vzpominKauu jam motivu v umem
by snesen mohl býti bohatý mate
riál z dob našeho probouzení se
zde v Americe a skutečného ná
rodního nadšení Za výtisk Pa
mátníku jsme příteli Preglerovi
skutečně povděčni
Svoian — Redakcí pana F B
Zdrůbka vyšlo v těchto dnech 4
v Cechách promován}
1 skulený
WTATTwf nSfkKY V TíUKYPtTSOVĚ SOTTDTT
j a - j 4 1 ' — — — — — — — — — —
I 1 uk lnx noltlr rflnlitr v ArwhAm sniifinfm nřplfřpnf bftnltiSna Dřev
vivw jsou ubouj jc -v ---j - -" - _ -„rrrr _"iirr-j: f~
vým Mercier byl ministrem války t době kdy odbýván byl první eoud nad
Jjreyiusem a anazu se vsemomc lj ucdi iuiuj iiuiuuuh uji tovm~
ní vinr frrlorp lest v tomto soudu zástuDcem vládv a orávníci Labori
oa
NEDĚLY & SYNA
V CBETE NEBRASKA
t7_Il__X nftAnUw UtlrKikA VtthrW
yvfynw j
tovnjl sevuto itksrnes pravnea
nUnll n1ťla4iph al n tlen
Uch léčebních prostředku gr-tf
Jana Kouiskýl
lMf Vnnáiwk
ll„ áíetník Josef
Hájek SO meat
ORDINUJE
v ctBttit uinAnriB r I
cl ie noiovosi pres ř7ooo posia
čitelná ku krytí 7 úmrtí ač plat)
se do fondu toho dle rozvrhu na
1000 dolarů měsíčně v stáří do 25
let 50 centů do 30 let 60 centů
do xk let 70 centů do 40 let 80
centů do 43 let 90 centů a do 45
let $100 Přes 45 let přijímaj
se Členové k pojištění pouze na
Isoo V záložním fondu nalézá
se skoro Mooo tan ze umrini
ří_(-i ucuui r j " — — o-— lionu se £diu£uiuj vuuaa iia v
bo na rohu aQ-Brosta 8větla denního je Nortb Western ts{c dolarů To jest stav finanční
ef í ucha pokladník řrantiiek dráha Vlak vyjíždí z Omahy v hakým nemůže se Žádná jiná
HaOui- Tinn nriifMf v A:ic večer xix lx:
est v tomto soudu zástupcem vlády a právníci Labi
Invan 6hn ktpH vřrnř tnl( nři Drpvfiuovi liž
JCiAlEiU K C aVUOajšS v ™ - — - — — — j - l " ' J ~ - + —
_ _ _ t _ J I1L I AlkaialA
QODJ prTalDO aouau prcu i-iyrnii ruj uuujtblcuu
Canton nl mistopředsedkyní Kr Kouuay
tan nonievara ao "J"™" nn t —:„"
1419 Jl 14 nl átetníoe Marie BUek 8Í a Char
les unce
SOUTH OtAIZA
Tli ji Knkol v Ho Omaha
odbývá své pravidelné schose lnou ™SÍ{n denní vlaky a jízdu do Chicaga za
1™ kmldé lni nondíli v mísiol v místnosti _ °
Jftdiná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo-
„ m f„f Í5L ! 1 tředu téhož dne do Chicaga Vlak t
odbývá své pravidelné eenSie JU a streau
v mesicl v siní n KouUkýho Thomas lo-ec jest v popředí doby nynější a
Eimltr fyíMKtídJ Kcl nma)
iř ulice Poklad Bedř Plenstbler 80 a O ul
Tibor ŽIŽklT Dob í 115 WOW
l v tlnl p Franka í a B ulce Předneda Kr
HiriD mMUajruař!-a a-sea-ass ií" — n
James Formáíek Sft nl med N a M poklad
Anton Pivoňka SL a J ul
6ád Palaaoré DřeTO í 7
Kruh Dřevařek v 8o Omaae lbývá sch&je
i kiHš lrfni nondíli v mínící v mistno-
_ -1 4 k U ría Vnniákl
Marie Vomsía IlosUilná
AJt L an(4inFw1UtfikaL
rinicnirw sura r -aUe
Vocásek H Ho Str íalrmnl
Frantlika Pivoňka bankérka Kranl lita Jív
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
tento
jest
u cestujícího obecenstva omažské-
ho nejoblíbenějším Jiné rychlo
vlaky vytízdi každodenně ao cm
cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce
stovní lístkv můžete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE
CHCETE
LACINOU
rrantwsa nvousa nniri~i-~ -
7 1 uaM líuli nrflTňdEL
Joaephln Bou kal vnitřní ttrás Anna Křeček
venkovní strái
Chas Kaufmaiia
_ pojišťující jednatel -O
I veřejný notár °
latomije -ejlep pojurnjlct apnojtt UelesnUlnrch společnosti pHino Jestli
nlá a kupole maWk nemovitý vydává kunuieto od lednatelu koupíte třeba tíí
: - _ - _ j_ a w 1 — "
'eplvnl lvy a -'r"VJ — ~w — — i dobrý po
F-AJaTvIU ?
Teď snaa n Jli aazov-xe i -
a DOBRÉ poumky Jsou nyní k dostáni roby neplatil že však měl %
jiná Jed
nota česká vykázati
Josefa Zoubková z čísla 790
Allport ulice v Chicagu zažalo
vala u - superiorního soudu pro
střednictvím právníka p Churaně
loži Lincoln číslo 1326 Rytířů a
Dam Ctí na vyplacení úmrtní
podpory po svém v květnu ze
mřelém manželi Josefovi jenž
býval členem dotyčné podpůrné
organisace Žaloba zní na JJ 1500
Lože zdráhá se úmrtní podporu
vyplatiti ježto Zoubek delší do
bu neplatil příspěvky a pak byl
ze spolku vyloučen Vdova však
udává že muz teiI po čai cho-
loží
t-a!a na ne movitý majetek
fham &ui) nl 13 a Pontia nl
lreTvTsconalnu
I J — —
iiaiu nviievnpii a nei
mfiia koupit! jen tehdy kdyi kapaje od
dobrý pocemek ale ne tak levně jako
11 LI — — nl nA
auVDTStO Se ooraua primu um myvinv-
zaplatit až bude opět
zdráv Vyloučení ze spolku ne-
hvlo orv Zoubkovi nikdy ozná-
meno Také prý Zoubková do
stala účet na I12 jež lože za
Zoubka zaplatila a kdyi peníze
nosL A psa nejsie iikii jwk™ tvui - - r — —
který Jata koupili Ukéskute máte splatila vrátil prý jí je výbor
ChicKOMirwukeoA8tPau dráha 'LXn
_ a jrrHMi m a n rtswmm ar n nnnpi inu iu&g m tw# " —
BIS piviwrw aam Lnwui-w — 7 I v #
_ a il _l_ t1 11 WAtMi nrrwtává 1
ciensay -r- pKM nrv Mt znovu Dfnat do
r auyiaemseww_ar j --"- -"— m _%_ Ai 11 -
dajei ledna sesunu notové ostaiea i noze tec jsa cuui uccuici c
_ "T- i l P"" " i u 7 TYh 4 poaroDii lenarsue pronuace ou
áOAK: ni Pn "fl koapíUod_drihy Jaté F r
IjUUIIICV juvva i iiatL to máto aoore prav o Btajcuiicae uu v—
vaiw v"'~° imy "r uí - ----i nemocnici
Na tamlasiaslppskti mezinárod
ni výstave v udsh bwwki
V IUDDTB DIVniiU
2Erac&T lststaUc
napsalo a nadebatovalo se o ní již
velmi mnoho a většina členstva
řádů ČSPS přeje si toho aby
opět byla na sjezdu vyvolána
Také k založení záložního fondu
nepochybně dojde Ohledně za
řízení tohoto fondu se náhledy
různí S iedné stranv se navrhuie
— — - — # v '
aby se rozepsala pro založeni Ion
du nstá percentní dan na poklad
ny různých řádů a dále aby každý
bratr přispěl do něho M dani z
hlavv každoročně Jiní navrhuií
vyplácení plné úmrtní částky po
zůstalým az po dvou rocích a po
zemřelých v 6 měsících vyplácet
jen JS500 po zemřelých v jednom
roce {700 atd a ty částky do tisl
ce zbývající ponechávat na fond
Je totiž zamýšleno kolektovat na
každé úmrtí Jtiooo ale část těch
odrážek kdyby Člen nebyl dva
roky u Jednoty strhávat k dobru
záložného fondu Tento návrh
málokdo uznává za praktický
spravedlivý neb zákonitý Jinou
záležitostí která na sjezdu bude
vyvolána bude asi otázka phpu
stčnl manželek Clenu k stetnvm
Drávúm a výhodám iakvm se těší
členové sami jako to s úspěchem
1 1 Ě I 1 Ě
zavedly jine urairsae organisace
— Jednota ČSPS hledí dle
všech známek zaříditi své vnitřní
zákony a pravidla dle ZČBJ
jež všechna tato ustanoveni ve
svých stanovách provádí ač kdy
v minulém sjezdu CS-PS o tom
rokováno byli zástupci fedrující
tyto návrhy podezříváni a témě
kacefováni Jest to ovšem pro
Jednotu ČSPS- prospěšnořídití
se pravidlem better late than
nevěr"
číslo ročníku V svobodomyslné nost a zvláště synové oslavence
revue česko-americké "S vojana" O čelakovském promluvil spisova-
v Chicagu 111 Číslo toto je o 5 tel Kar Kns
arších a vyznamenává se množ- Movt t0krok v rakouské armád
stvím pěkných článků jež jsou Kterémusi geniálnímu stratégovi
výbornou četbou pro myslící naše (a takových je v Rakousku od jak-
krajany "Svojan" zaslouží si ijva habaděj) zrodila se pod zele-
svou tendencí a svou vnitřní hod- ným chocholem epochální myšlén-
notou aby byl co nejhojněji pod- ka jej vedle vlastní grandiosnosti
nnrmi&n lra2M4rm evnKnlnmvalnm XJKř' — „XJ — l í _a
v mu ubuu - v j — svcuci 1 u ucvacuui iiuiiiauiiusu pu-
krajanem v Americe Předplatné vodcově neboť směřuje hlavně k
obnáší na rok 80 centů jež možno dobru a blahu ubohých marodů ve
zaslati na jednatele p Al Va8ouč- vojenských špitálech atd Od ny-
ka 150 W I2th Str Chicago něiška totiž bude se na voiákv
— 1 — — j
11 kdvž nastane hodina menáže zvo
nit Na každý případ buďe to
HOVORNA velebnější než dosavadní způsob
p0S'rrínr různých vojenských skladišť velice
nepodépaané a anonymní naleanou značné zásoby Zvon
TTafnTT MCDALtl
tik IwM Jtn Hrtntf a irmo ostí-
Objednej W al bedalíka od
Frei- Krxř Crewlsi Ce
ÍOOT Ja1aaMst St
nejlevněji! moinoa cena Pište si anglib
Iky o ciranisr oosanujici popis mam
1 poiemaa nn — '
n O OAUGEN
Land Com'r C M A 8t P Ry
11LWACKZE WIS
A5EB flA
předplácejte na Knihovnu Ame
tickoa Pense Itoo roční
éV XTJUSZX
WPftT A
mfišTi :
1 V těchto dnech přijel do New
Yorku pan Rybák elektrotechnik
x Prahy který na vyzváni města
Prahy podnikl studijní cestu po
Americe Jeduá te o prostudová
ni amerického systému trolleyové
ho ku kterému! úČeli obdržel pan
Rybák od města Prahy tooo zlat
Jest nutno stále dbáti abychom
během horkého počasí žádných
nezáživných pokrmů nepožívali
pakli ale vzdor torna přec nezáliv
nostl trpíme přivede používán!
dra Augusta Koeniga Hamburgen
Tropfen Žaludek opět do pořádku
Předplácejte Hospodáře tvým
přátelům do Cech
Památce Čelakovského V sobotu
a v neděli dne 2 a 3 srpna kona
la se v Strakonicích v Čechách
slavnost Čelakovského Tím uctě
na byla památka pěvce "Ohlasů"
v rodném jeho místě kde před sto
léty spatřil světlo světa Z Prahy
zavítala k slavnosti četná společ-
jUTjprasilv tm auuuj uiu' usni
pobodlaébo místa v kolt
značné zásoby zvonů jež musejí
být velice přesně zhotoveny i
pokud se týče váhy Ta na př
předešlý týden dopraven byl do
brněnského voienského skladiště
uv 11 tvís oa # ~ —
mnoho-li PlnÝ vagon nových zvonů Dokud
Vaniček byly zvony na nádražích působily
1 ¥_'!_ 1 1
rozrucu ve spnaiecn Duaou maro
dům líbeznou hudbou Šťastnf
BRAINARD Nebr — Ct red
Pokroku Západu" Odpovězte
laskavě v Hovorně: Mnoho-li mál
císař rakouský denně
ročně a měsíčně F J
Odf — Mimo příjmů soukro-
0 V # A ll 1 l
myen totiž výnosu asiz 20 siaiKu
korunních a rodinných má služné "v'lové' e ™seJf na tyto zvoneč-
' „ ky taky platit a šťastní páni mini-
a ' „i„: stři že smějí beztrestně sice chu-
IUVIUU ic suuiy vio- a uiuuvu
trnnlitnie Měsíčně to obnáší Qasum uuue nousio xaanovai
'_ v xu~:~ „„ixi~ ale za to takovéto důležité novm-
775 OUU UCUUCUUUWC I
BvaiKV 4y 3 1 _: __- „
- ~ - - - a conn acnnn Twnnír i7iit4 Mmi
Iovavv nd vm tvuiI nuj UCllldjl
se B 'nenfítelpm' řpeřní
1 wbw-u 1 ment
1 1 if x -ji: -:( xLn„ I
icai v iiuvuiuci6uu mou ui-iauu i
_ _ vístava V Kutné Hoře r rnnn
zviastni cenu pui-aouary z toku - - - -
I Vvetavnl vvhnr IrAnal nnahHn e#kA_
844 a 1853 Mane Kočová "" u"
~T '' J I vi v ni ca netavil Aa Aoi:At
Č?— Nemají Vyšší cenu mají I„„ř _A „ 1
- y_ iraiaiuivu wuuwiu 1CUSCUUU
však půldolary z r 1852 za něž -
piausep03Ou Macháček předsedou hosnoHář
Niklové hodinky zdarma za ského oddělení okresní starosta
200 obalů z Diamond "C" mýdla Al- Výborný předsedou prúmy-
PoŽádejteo ně svého groceristu šlového oddělení J Procházka
& 1 1
picuscuuu tcbuuoiogiciceno od
dělení t odboru pro výstavu
učednických prací ředitel Hlavá
ček Jednatelem odborů těchto
posledních zvolen Antonín Jůna
Smlouva ohledně propůjčení Lorce
k výstavě byla schválena
Matka vypráví jak zachovala
tlTOt své dcerušce
Jsem matkou osmi dítek a má cd
velkou zkušenost s léky Minulé léto
moje malá dceruška měla průjem ne]
horšího druhu Mysleli jsme lezem řě
skoulela všechno um Jsem jen
nnmvnloln avšak nie neDrosDfvalo
Viděla Jsem ohlášku ve vašem časo
pise ie ChamberisiVs Colie Cholera
& Diaborrea Bemedv se moc odporou
či a poslala jsem ihned pro íanev
Osvědčila se nejlepaím lékem Jaký
laorn kil míla v dnml ZaehovnJ má
deeruice iivot Ráda bych aby kaídá
maua vedéla jak vywcny ick to jeec
Kdybych to byla vedíU dříve bylo by
ml to uspořilo moc oskosU a mé malá
deeroke umo trápeni V ucti Mra
Geoire F Purdv Liberty B L Na
prodej ve všech Ukáruácb
vw wv přiliv jm ticw imoocnrcn uaiar
aem neá vásml ostatními nemocemi dohro
mady a teprvé nřed málo lety povaioval se aa
nemoc nevyléčitelnou Po mnoho mnoho
1 i' jpvuiwu mm nemoc aoieisu a
předpisovali tel místní léky a kdyi stále nl-
JI aa aevyleíltelnoa
Věda však dokáaala U caUra Jest sjtavnl
aenrae a protol aotrebaja te lata val letěni
Hall v Catark Cnra vyrábí n a f i Cneoey
A Co Toledo Ohio les ledlnv ImÍTuI
ha Jest ponií ván vnitrné v dávkách od
kapek do kávové Uíťky Oa Wlaknle srovná
l knr I llali áttmU tlu n1 7
so doUart aa kaAdý případ který nebrlTéM
ttojrynoj-aw Poále ji pro obialky
C 1 IHI5ET a Co Toleda O
Prodává as v lékárnách aa ISa
all's Paaaiy PUla Jaoa MjteadL