Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 11, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
adkesář
ÍESKfCHSPOLKŮ
f OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ
odbývásvé pravidelní schůze každou ítvrtpu
neděli v měsíci o 2 h odp v slnl p Klepetky
na 13 a Willlam ul Předu L Berka taj Vác
Šebek 1407 B 4th St úíetnlk Simon Roku
sek 1M8 Williams ul pokl Fr Mach
TM Jed Sokol v Omaha
odbývá své pravidelní scbŮM každý druhý
Čtvrtek v měsíci večer ve své miitnotti 222Í
Ba ™th Bt Předs Kud Havelka I4OT Bo 14tb
Bt tajemník B W Bartoš 1418 rear Poppleton
aveToíetnlk Fr J Fiala 1418 ftppleton ave
Pokladník Ant Kment 1847 Bo 15th Str
Podp Sokol Tjrrl í 1
odbývá své schůze dvakrát místí ní každou
1 neděli a 3 pondělí v měsíci v síni Metrové
Celoroční schůze odbývá se I neděli v Hjnu
pfilletnl schůze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
T ledna a srpnu Předseda J'r Syojtek mi
itopředseda Fr Bvoboda taj John Ctoleborád
l!S4a liž 1M4 ul Metník Josef Kaípar 1480 JI
lSnl Pokladník V F Kunci WJÍBo 18 Btr
v bor majetku Jo Němec praporeěnik Jo
líerz doiorce Fr Vojtěch
Jan Hus Loie i 5 Ryt Pythia
rfhtrá u-hltMi Itaidnn mvni a třetí středu v
měnící v Národní lnl na 18 a Willlam ul Ve
licí kancléř Fred Sláma Strážce arcbivu a
nečetl F Jelen 15 a Center Strážce flnanol
Váo PHbyl BOB Bo 12 Bt Pokladník Jot Ko
vák 1810 jíl 13 ul
Bohemia Lože ě 814 AOUW
odbývá své pravidelní scbftze v Národní síni
každou í a4 středu večer Frant Bvojtek
u o 5 w nnrthmiři- Kán 1909 Bo 12 Btr
J V'Vacekocetnikí10tto 14 Btr O Bose-
water spol lékař xs ee miuuing
Tibor Colnmbus ě 69 WOW
nrihfvá schůze každé 8 fiterý v měsíci v Ná
rodní inl v 8 b večer Předseda Fr Svoboda
1334 ji 18 ul Místopředseda Fr Bemln Taj
F J Fltle ail Sheely Block Ornaba Nebr
PnklHdmk V J Nepodal 1SÍ4J1Ž 14 ul Při'
vodil Josef Novotu
Tábor Nebraska i 4771 MWA
odbývá své pravidelné schůze každou prvou a
třetí středu v měsíci v osm hodin veíer
v siní pana Jana Hrocha Konsul K Bmrkpv
ský 1113 Dominion St návodčí Jan Brázda s
bankéř Jos Vopálka3 a Willlam ulice klerk
J F Přibyl 810 lilOKory i pruvuuui uviw
vnitřní strsž Josef Hrubý venkovní stráž
Bart Maihsuser: výbor majetku Jan OnUsbo
rád Mike Votava Karel Bmrkovský a F J
Hanzelln
Tábor Hebrasská Lípa i 183 WOW
odbývá schůze každý druhý a čtvrtý čtvrtek v
slnl Hrochoví Josef Šlo předseda 1018 Homer
St : Václav DoleJI místopředseda jonn saiar
nokladnik 10 Williams A F Novák taj
1203 Pacific Bt Frank Bova průvodci
Sbor YlaBtlslava 29 JČD
odbývá schůze každou 1 neděli v měsíci v Ná
rodní slnl o K hod odp Předsedkyně Kat
ni tinnW M Suchánek 1124 80 13th
flt DoVladnlce Karolina Beránek úietnice
Marie Michal 1808 Masson St
Sbor Boleslava ě 60 JČD
nHhěvá achftze každou 2 neděli v měsíci v Ná
rodní siní o n odp Předsedka Ant Kment
i lit 16 ulice tajemnice Frantllka Čapek
1314 Martba Bt íeetnloe Marie PřlborsVá roh
14 aOastellaa Bt pokladnice Karolina v 101
gar 1208 jll 13 ul
Sbor Hrizda Nové Boby i 86 JČD
odbývá sví sch&re kaidou 8 neděli v roěsiol ve
í hod odp v slnl Metwvě Předsedkyní M
Enaelthafer tal Vilbelmlna Bartoěová 1234
Bo - 13th Bt úietnice Em
Cbleborád 1418
Poppleton-ave
Sbor Martha tírove i 10
fwihvvá ave Dl
nmvMnlná ichAze vidv 4 neděli
u v — i fsMiftriuAr1lrvně- Anna Brodil ta
něsícL v Károani smi
FreaseaKyne neiue
rv
imnt-'Rmie David W Bo 10 Bt pokladni
12
ce M Boukalová 1301-14 ul průvodkyně
Fannie fetea
Sbor Čechle D oř H ř 161 AOUW
odbývá pravidelní sebtie kaldý 2 a 4 čtvrte k
pravidelní scbtie
1 ve dví hod od
v tněslc
!1 ve ave nim iwiwiwji"
HavlUka v Národní síni
ledne v místnosti
i síni Předsedka
pana J
I „ VI 94IO
lžni 14 ul úietnice A Bvojtek 1537 Bo 26Bt
Koftowiitcr
niriiLininA Anna biuiiicku idui v v
Bee Bulldlng
Sbor Lilie £ 9 Kraba Dřevařek
dbývá své pravidelní sch&ie vždy ▼čtvrtou
id - - nUmti n J Hrnha Před-
aedk vně Marie Jirák 124A jižní 16 ul místo
předsedkyně Jos Homola tajemnice Marie
Bamec lžw Jit 13 ul pokladnice Kat Wolf
2318 Jll 12 ul prftvodkyní Antonie Tříska
Podp bor Sokolek Tyrš i 1
odbývá sví schfise dvakrát měalíní každou
druhou neděli a Čtvrté otěry v megioi v smi
w - x i'jk i i „i fiAinrAnl aohaie od
bývá se druhou neďíll v říjnu palletní sch6se
druhou neděli v dubnu a ítvrtletnl v lednu
rpnu Předsedkyně Marie Moravec I4ia M
Cantoa ul místopředsedkyní Fr Kquuk
8606 Bouievard ave tajemnice Btaile Bena
1412 Jll 14 uL úistnioe Marie Bílek a Char
les unce ____________
SOVTH OX~C--~X-ft
Til Jed Sokol t So Omaha
odbývá sví pravidelní schlse Jednou měslíní
umiAl in( nnndáli mínící v místnosti
joaer vonasea w r ruii- " 7
ul éíetník Josef Mucha pokladník František
Hájek 2A meii N a u ul
Praha Loie i 828 AOUW
odbývá sví pravidelní scb&ae 1 a S středu
v měsíci v slnl o Koutokýho Tťmas iTsec
a- i v W„Mh Mllr Prána F J Fltle
taj a T meíl Ó a P Btr: Jos Váchal áěetnlk
P ulice Poklad Bedř Dlenatbier 80 a O ul
Tábor Žliktr Dab l lli WOW
H4K4i m-mí kalilnu nrvni neděli v měsí
ci v síni p Franka 20 a 8 ultoe Předseda Fr
Kavan místopředseda Frank Hrabik tajem
Jamea Formánek 26 ni mai N a M poklad
Anton Pl volka 2L a Q ul
Rád ralmoré Dřevo l 7
Kruh Dřevařek v Bo Omase odbývá ecbtse
sví kaldí wwlrdní pondělí v měniči v místno
sti Br Kouwkých Marie Vomííaa DAstolná
řiruÍDk-v KaUe Vomaíka mut4Hředertk_
atie Vocásek Vtl Bo "tr iajemnloa
Frantllka Plvoíka bankírka Frantllka Bvo
boda soukromnice ltrUra Kck rvodCI
Josephln BouRal vnltřat airaa Anna KřeCek
venkovní svraa
Chas Kaufmati
_ pojišťující jednatel ~
O a veřejný notář °
v_~ vllnJ( mlllfiitlct aimLoěiifiatL
Dmuti a kupole msWk nm"vliý wdáví
VvplavBÍ lístky t Evropy a do kvropy aUL
wtse na nemovitý majetek
PlsinaMpnili l3aDoola ni
Na zamlsslulppske mezinárod
ní výstave v Omaxe obdržel
v odboru pivním
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
ráklae Jeho Hetoty a jeho osv
leich a puailBuJicich vlaMaosti
Objednejte si bedaťkeod
Frd- Kntf Brewtx Co
1007 JaekaoB St
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou Pouze #100 ročně
Dr E HolOYtchiner
český lékař
OSU-e na rohu 15 Howard ni 8het
Block l dreří 210
Telefon 143
V ntasrně k nalezenod 10 do 12 hodin rána
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer
Telefon residence 1674
H GiflordMD 6eoBicnell MD
sdruftemi lélcsvH
ZRAKU -SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB
dt33m ""Cislo telefonu 739
The Harris Abstract Co
vyhotovují abstrakty každého
majetku v tomto okresu za
ceny velmi mírné
423 Bec Buimg Omaha Neb
i93!_a
oeský prAvníJ
Píc&r&i t íitli 931 1 7 Lifi Bldi OzaL
Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle
dá v Dana Berkovi právníka skuleného kteří
dlouholetou ikulenostl svoji mUe krajanom
nalim kdykoliv správně poslouzitl as-u
C H KUBÁT
zHSeiiHestt l)rT_it
Phárna: Barier Block roh If a
Farnam Číslo pokoje 22
I
1207 Dontrlas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
O D KIPLINO-ER
rola 13 a Faxx-sar_
DoatníaíMf a taMřmcíí oticHoi
Bozesláme Amerlcas Favorite TOM MOOEK
a HEnni UKUHUBuODrencaouiniav
Study
pprored by icmidr rasv
esiora Kiprt4iii(Wl %A
ompHMl itMttuefora
Lats
_ TIM IP
TIM ipáV umm Mtjr
pfwrtanlty to tmu ýr"
AT K2
HN BtMdmU —Afj
wm
jr_Aerji coBinraaiiawÉ tv-ooL q¥Iá%
ll a_-HlaM _thv
7
nejstarll český lékárník v Nebrasce
má lékárnu v Prague Neb
Je vždy Čerstvě xásoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky šťá
vičky práiky mastě pro různé bolest
jako podlom [řellon] mast pro otravu
krve začínající v cončetinácb mastě
pro kofiaké boláky léky pro koňskou
koliku rAztiá maiáni pro lidi i pro do
mácí zvířata to vle připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v ušfcb proti rýmě pro
ti bolení zubů a tolení hlavy mast
proti kuřím okám užíváni pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života u
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
bo psal kterýkoliv doktor Dovolává
ie se Vaší přízně donfám že v čas
potřeby navštívíte vidy
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-
ho nejoblíbenčjším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi
cařo v a v o:cc večer ce
stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
CHCETE
LACINOU
FARMU ?
Teď snad vi iH každí £0 LACINÉ
DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostán
jenvTWriconiinii Vlak ne kaidvile
nejlépe nellevníjl a oelapoiennveji
mfiZa koupit! jeo tebdy kdyi kupole od
fleznlťnich sooleřnostl nřímo Jeatlt
kupujete od Jednatelů koupíte třeba él
dobry pozemek ale ne tak levně Jako
kdybyste m obrátili přímo na ipoleí
noat A pak nejste jisti ie pozemek
který Jste koupili Uk skutečně máte
enicafo MiiwauKee t ot rui urana
má nřeaftaOO akrft nožem kú todél trati
v cb bllie mésteíek v oaadácb mají
cích Ikoly kostely td kteréi prodává
po S 00 ai nelvýíe $800 akr jak násle
duje: jedno lešti ou hotově ostatek v
pěti ročních splátkách s 6 procenty droka
Pamatulte kdyi koupíte od dráhy Jste
jisti i máte dobré právo majetnlcké ie
vale peníze Jou bezpečny a koupiM za
nejlevněji! mol nou cenu PUte ai uglie
ky o eirkulář obMhajícf popil těchto
pozemka 11
U 0 GÁUGEN
UndCom rC MA8LP Ry
KILWAUKEE WIS
AX£B Sk
r j
W řlT A
Na dno oceánu
Pro Pokrok Západu píle Henry Ch Mayer
oyvaiy siatni poiapoe a namorniK
na váleCní iodl Iowa
V
Neurvalí jsou Malajci když
opijí se kořalkou tu pro dosti
malou neshodu tasí nože a běda
tomu kdo přijde jim v cestu nejsa
ozbrojen dobrým revolverem
Revolver udržuje je v uctivé vzdá
lenosti a byť byli spití do němoty
rána z revolveru působí na ně tak
že jsou posluSni každého rozkazu
Jakmile paprsky vycházejícího
slunce rozletí se po hladině moře
nastane čilý život v lovištích
Malajci hotoví si snídaní sestáva
jící z rýže a když tuto rychle
shltnou rychle chystají se ke se
stoupení na dno mořské Zvonec
zavzní a práce počíná I
Každý potápěč má vak s sebou
do něhož sbírá škeble perloplodné
a když nasbírá jich plný vystoupí
na povrch vyprázdní vak a začne
práci znovu '
Někteří Malajci tak zvaní pa-
bčrkáři potápí se s kamenem
mezi šlapadly Když dosáhne dna
rychle shrne vše kolem sebe do
vaku a několika mocnými odrazy
vypluje na povrch ku svému stanu
To opakuje se několikráte za se
bou dokud není prací unaven
Tito potápěči nevydrží dlouho!
Často zachvátí je smrt na dně
moře poněvadž každý trpí chrle
ním krve neb záduchou
Vstoupil jsem s druhem svým
do hlubiny bych zřel divy zde
vykouzlené Ubírali jsme se kolem
korálů vyjímajících se jako krásné
sochy a vzdalovali se lovišť tak
aby ruch tamní nás nevyrušoval
Zvolna po mírném svahu vstu
povah jsme do prohlubně kde
podmořské rostliny tvořily maleb-
KDE DLÍ PRESIDENT MCKINLEY
President McKinley odjel na letní prázdniny k Jezeru Champlaln blíže Plattsbur-
gu N Y kde ubytoval se v hotelu
ma vzniea ucuvatny a vzaucn lest cisiy
téměř "tvořené místo pro unavené lidi
nou a dojmu plnou scenerii Korá
lové věnce a hřebeny poutaly oko
lidské měrou nevýslovnou Cítil
jsem ze nacnazim se v novem
živlu a zdálo se mi jako bych
vstupoval do říše pohádek Houfy
ryb prchaly předjnámi z květeny
podmořské! Malé a velké želvy
rychle zalézaly před námi v hou
štiny což přimělo mne k té nej
včtší opatrnosti neb jak lehce
mohl zde býti ukryt živočich jiný
nám nebezpečný Zadržel jsem
druha svého a obrátil jej směrem
kolem korálu k severu kde lo
viště se nalézala Zvolna pro
plétali jsme se korály na cestě
zpáteční když pojednou mocné
trhnutí mne málem srazilo ke dnu
Soudruh můj stále kráčel ku předu
nepozoruje že zůstal jsem po
zaďu Počal jsem zkoumati pří
činu trhnutí a po bedlivém zkou
mání seznal jsem že zapletl jsem
se do obrovské korálové vásy (cup)
a to tak mocně že čím více na
máhal jsem se vzdušnou rouru
vytáhnouti tím více jsem se za
plétal Studený pot vyvstal mi
na čelel Býti čtyřicet stop pod
hladinou zapleten vzdušní rourou
mezí korály toť bylo povážlivé
Zůstal jsem chvíli státi
Druh můj stoupal vzhůru ne
pozoruje mé nepřítomnosti Roz
čilení mnou lomcovalo (neboť ne
zbývalo mí jiného nežli dáti zna
mení k rychlému vytažení a rouru
přeříznouti Chvíli jsem váhal
poněvadž mohlo to míti smrt v
zápětí avšak shledav že nemožno
jest se vyprostit vytáhl jsem nůž
v pasa zastrčený načež vssil jsem
několik mocných doušků vzduchu
do sebe přeřízl mocným rozma
chem vzdušní rouru a odevzdal
se do ochrany přátel nad hladinou
Cítil jsem jak lano mne vytahuje
a jak rychle stoupám vlak dech
můj krátil a já ztratil vědomí
nalézaje se ještě 13 atop pod hla
dinoo Kdyi byl jsem vytažen
počali mne mocně tříti a palčivost
léku mne probudila Rozhlédnuv
se kolem sebe viděl jsem se ob
klopen ostatními potápěči a příte
telem svým který třel má prsa
Hluboce jsem si oddechl neboť
byl jsem zachráněn!
"Měl jste štěstí" pravil mi
přítel "o minutu později a nebylo
by více pomoci!"
Druzí vyprávěli mi že jsem byl
v obličeji černý když mne vytáhli
a nikdo že nedoufal že se probu
dím! "Ach to není nic'' pravil do-
hlížitel ke mně po chvíli když
seděl jsem v kabině "poctivému
potápěči stane se toto často! Toto
není nebezpečné horší jsou žralo
ci! Bpjíte se žraloka?'' tázal se
mne pohlížeje dobrácky v můj
udivený obličej nad touto otáz
kou "Eh vidím to na vašich
očích'' pravil "že se jich neleká
te Výborně možná že v brzku
se s nimi setkáte!"
Žraloci! — Obludy tyto mají
zuby ostré jako pilu kteréž v půli
mohou našince překousnouti a
dozorce se mne najednou zeptá
zdali se jich bojím! Pocítil jsem
jakousi divnou nikdy před tím
nepocítěnou touhu ' setkati se
tváří v tvář s tygrem moře s har
punou v ruce Od toho dne při
vstupování do hlubin nebyl jsem
bez harpunv a toužil isem ne
dočkavě po okamžiku abych
dravcem tímto se mohl setkati a
harpunu mu vraziti do těla Avšak
žralok nechtěl mi přijití v cestu
ačkoliv v místech těchto jich dosti
se objevuje
Spustil jsem se tedy hlouběji do
moře vzdálen jsa značně od lo
višť abych prohlédl si rostliny
mořské a sbíraje škeble perlo
plodné!
Byl isem pilně zabrán ve svou
Cbamplain Scenerie tamní a ceio okou
jenz oživuje a sesuuje puče jem 10
práci že nepozoroval jsem velkou
rybu u mne v bezprostřední blízko
sti se pojednou nalézající Teprv
když jsem se vzpřímil chtěje uči
niti krok ku předu uzřel jsem ji a
zachvěl jsem se Stál jsem před
obrovskou rybou s délí as 20
stop Pohlížela na mne upřeně a
tlama její vroubena byla zuby
špičatými "Toť žralok" po
myslil jsem u sebe a rychle učinil
jsem dva kroky zpět a rozehnav
se pravicí v níž harpuna se nalé
zala mocným rozmachem vrazi!
jsem nástroj tento do těla žraloka
Ryba několikráte mocně šlehla
ocasem do vody čímž rozvlnila se
voda v mém sousedství a jako
šipka zmizela nade mnou na hla
dině Dal jsem rychle znamení k
vytažení načež sdělil jsem dohlí
žiteli že utkal jsem se se žralo
kem jejž jsem harpunou proklál
načež zmizel 1 s mojí harpunou
Rychle vsedli jsme do člunu
pátrali po žraloku a vskutku ob
jevil se nám po chvíli žralok plo
voucí břichem vzhůru Dohlížíte
dal se do hlasitého smíchu když
hákem jsme chytli rybu mrtvou
Takové žraloky dítě zabije
smál se "vždyť jest to rejnok
který mimo ryb ničeho se netkne 1
Tak vida neškodného rejnoka
proklál isem harpunou a ke vše
mu chlubil jsem se že zabil jsem
žralokal Netřeba ani vyprávčti že
dlouhý čas byl jsem terčem po
směchu za nešikovnou ránu zasa
zenou na — rejnoka 1
iTeJlepůi za — 'óeclv
padesát let Mra Wlntkw's "oothl
lyran matkami podivan llrh ditkám v dol
advi áWxtivatt aoubkv Jat Vvraiovinl
adyi doativaji šminky Jat VjrnaoTÍnl
aod a abavovánf spinku charavv m nasl
noci a abavovánf spinku cfaaravfm Dásled-
ken noteal sune piactcins aitkemr yeeui m
aallet al ihiw-d pro liber "Mra Wlrmkv
kem boieai sub plaUcim dítkem? JestU aao
Mlet si ihned pro liber "Mra WH
oolhlnyroa)"pro dítky doeUvaJIcii
Coa Jrho )nat neodhadnuteltiá fjleri
OUDBV
a bobi-
aiu trpícíma diUn ihned Spoletatt hal
nátky rifi pralese arenlu J taladek a
trava yWl kolika arniko dáaaě asaírai
sápal a ouoe avesesn smcbs awroji -are
WlMtow Boothiaa řvtrm" oroditky anahkv
aal
Wlnatow 's boothiae Syrop" proditky anabk
dostává licí Jest pFilema choti a taat ph1pl-
tadaé a aefcrtMFKch a aelleDtb-B aeaakvc
Maarek spatřovat v Sro) Statee Jest
a nrude} vaasfe Mkiraikt po ceteni avtO
tVn £ lahvv Bafl Jisti a
Hra Wlaaavw-t aothiaf
ssssssssssssssssssssss:
Bledé ženy
Chřadnoucí matky
Chorobné dívky
Mlezflou zdraví a blaženost cktul-ll
V lékárnách ho není Pouze zvláštní
Jednatelé Je prodávají O podrob
noiti adresujte:
okusy s kapalným vzduchem
Necí tomu ještě půl ' století co
bylo ustálenou naukou fysiky že
plyny rozeznávají se od par tím
že nelze uvésti je ve skupenství
kapalné Nauka tato otřesena
nejprvé skapalněním kyselině uhli
čité a pak poznenáhlu i jiných
plynů avšak plynné prvky kyslík
dusík vodík atd přece všemi
tehdejšími pomůckami nebylo lze
zkapalnit Ale konečně podařilo
se to přece a nyní lze získati zka
palnělý vzduch tak snadno a po
měrně levně že se pomýšlí již i
na technické jeho zužitkování
Tak netušených výsledků se
dopracovali nástupci Cailleteta a
Pieteta v oboru mrazové lučby
toho se ani před 22 roky ovšem
ani tito první luštitelé plynu ne
mohli nadití Čím dále pak tím
větší důležitosti nabývá tento obor
učebný nejen v ohledu vědeckém
nýbrž i v praktickém životě samot
ném '
Že kapka zhuštěného vzduchu
na dlani nepálí (mrazem) překva
puje nás nemálo zejména známe
li účinky přechlazeného kovu na
kůži naši A přece je tomu tak
říčina neočekávaného tohoto
V V V VI
zjevu lezi v tom ze zicapaineiy
vzduch k naší kůži nelne pobíha
je po ní v kuličkách podobně
jako rtuť
Kapalný vzduch vypařuje se
velice zvolna tak že na příklad
Arsonvai mohl nositi kapalný
vzduch v prosté láhvi přes ulici do
pařížské akademie věd Ano ka
palný vzduch můžeme po hodiny
zůstaviti v otevřené nádobě pro
stě přikryté skleněným příklopem
aniž by se sám v plyn přeměnil a
z nádoby zmizel Příčinou toho
jest nízká teplota — 190 až —
220 st C na níž kapalina setrvá
vá odpařujíc se na povrchu
Kapalný kyslík jest silně para-
magnetický t j magnetem jest
přitahován právě tak jako železo
Naplníme-li zkoumavku kapalným
kyslíkem a zavěsíme-li ji na niti
můžeme podloženým magnetem
polohu zkoumavky tak měniti
jako by tu visela tyč železná
Hodíme-li kousek železa do ka
palného vzduchu zkřehne tak že
se na kusy rozpadává Podobně
rozpraská a rozpadá se železná
nádoba jestli že do ní nalejeme
kapalného vzduchu Měď a pla
tina zůstávají však tažnými a kuj
nými i při mrazu — 191 st Ná
doby z těchto obou kovů můžeme
tudíž kapalným vzduchem bez
nebezpečí plnití
Avšak kapalný vzduch jest lát
kou velice výbušnou neboť zka
palněním jest 748kráte zhuštěn
Uzavřeme-h korkem otvor kovové
nádoby která jest kapalným
vzduchem naplněna nastane záhy
mocný výbuch při němž zátka
velikou silou z hrďla nádoby vyle
tí A přímo velkolepý jest pokus
houbou kterou v kapalném
vzduchu smočíme Přiblížíme-h
k takové houbě hořící sirku vze
jme se náhle celá houba a roztr
hne se s výbuchem na drobné
kousky
Párykteré z kapalného vzduchu
vystupují jsou těžší nežli vzduch
padají k zemi tak že jimi po
kusný stůl pokryt jest jako hustou
mlhou' Vejce a kaučuk plovou v
kapalném vzduchu a zkřehnou
při tom tak že prasknou a roz
sypou se nám na kusy vyndáme-
li je z něho
Ponoříme-h spodní konec zkou
mavky v níž kapalný vzduch se
nalézá do sklenice a lihem ztu
hne líh a mění se na těleso tak
pevné že je pak z nádoby vyklo
pit! můžeme Tím 6píŠe podaří
se nám tento pokus se rtutí která
již při 40 st tuhne a stává f ko
vem kujným A skutečně se jil
povedlo z takové pevné rtuti vy
kovati kladivo
Na 'delší dobu uchovat! kapalný
vzduch dan se ovšem nejlépe
Dcwarových skleněných nádobách
(i) DR PETER FAHRNEY II r I W
112-1M So Hoyne Ave Chlufo in li OPOKOi YA
Dra Petra
se dvojitými stěnami mezi nimiž
jest vzduch pomocí rtuťových par
úplně vyčerpán Když pak otvor
jímž byl vzduch odstraněn byl
zataven a když do vnitř nádoby
naleje kapalného vzduchu srážejí
se rtuťové páry jako souvislé
zrcadlo na zevnější stěně vnitřní
nádoby chráníce její obsah před
sálavým teplem V takové nádo
bě byť i byla otevřená uchová se
ztužený vzduch nejdéle
Popsané právě pokusy konal
profesor ďArsonval s kapalným
vzduchem jejž si ve své laboratoři
sám připravil Přístroj jeho jest
nej modernější zhušťovací zařízení
Lindovo s trojitou hadicí proti
proudovou Zařízen jest na po
hon elektrický o síle tří koní
V této části zorné jest vlce nemocných Catar
bem než vieml ostatními nemocemi dohro
mady a teprvé před málo lety považoval se za
nemoc nevyléčitelnou ro mnono a
mnoho
roků lékaři Ji prohlásili
předpisovali též
místní léky a když stále mi
za nemoc místní a
nuly se úiinkem nemoc vylecltl problaaill
ii vu nAvvli££(tAlnnii
Věda viak dokázala že catarh Jest ústavní
nemoc a protož potřebuje též ústavní léčení
Hall-fiv Catarh Cure vyráběn u P J Cbeney
& Co Toledo Oblo Jest Jediný ústavní lék
v trhu - Jest používán vnftřnS v dávkách od
10 kapek do kávové lžičky On účinkuje zrovna
na krev sliznuté ústroje télesné Oni nabízejí
sto dollarů za každý připadkterý nebyl lékem
tímto vyhojen Pošlete sl pro oběžníky a
dotvrzeni Adresujte #
E J tHENEY Co Toledo O
Prodává se v lékárnách za 75c
Halťs Family Pills Jsou nejlepii
Adresář spoM
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obě Dakoty
Hlavní Jednota v Montgomery Mína
odbývá své schůze každou 4 sobotu v měsíci v
síni F V StaBka o 8 n veíer Velkopředseda
J Nestával Velkotajemnm v stanea
Velkoúčetnik Jos E Sokol Velkopokladmk
Josef Haruika
Č I v Montgomery Mlnn
odbývá své schůze každou čtvrtou nedáli v
licí Předseda rr n etane xajemnn
Fr Mixa Účetní k Jos E Sokol Pokladník
Tomái Havel
II Mladočech v Le Sneur Center
Minnesota
odbývá své schůze každou 2 neděli v měsíci
síni IOOF Předseda Jakub Kreník tajemník
V Sténán Lexlneton Mlnn účetník Jan Bi-
cek pokladník Vic Kráva
Č III v St Fanl Mlnn
odbývá své schůze každou 3 středu v misíol
Předseda Jan Bednář tajemník Frank Skok
683 West 7th St úcetník Frant Bělka 504 Ool-
born st Bt ťaul minn
Karel Havlíček Borovský i IT v
Minaeapolis Mlnn
odbývá svá schůze každou 1 nedéll v rnisici v
síni i 281 corner of Washington & Cedar ave
So Předseda Petr straka taj Aueust menai
1411 8 St So pokl Josef Pospiéii úcetník Jos
Aubrecht 1922 2H 8t 8o
Č T v Sově Praze Mlnn
odbývá své schůze každon 4 nedéU v měsíc
Předseda Vojta Ubalupsky taj r J novot
ný úcetník Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Mlnn
Komenský ě TI v Hajward
Minnesota
odbývá svá schůze 1 neděli v měsíci Předa
Jos PelU dozorce Jos Funfár taj K Fanfár
ulenvuie Mlnn ncetnia J nucera poniaa
Matěj Beneí Oakland Mlnn
Karel Yellký ě Til v Hově Třeboni
Minnesota
odbývá své schůze každou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
děetuík Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
Kllkeney LeSueur co Mlnn
Č TIII Rovnost Owatonna Mina
odbývá své schůze každou 1 neděli v měsíci v
síni Č 8 P 8 Předseda Fr Maixner tajem
ník Anton J vanous ocetnm Karel Kinf
bofer pokladník Josef A StranskýOwatonna
Mlnn-
Spolek ř IX v Pine City Minnesota
odbývá své schůze každou čtvrtou neděli v
mesicl rreaaeoa Anton ravea mistopreaseaa
Jan Štochl tajem Jns Bárto box 32 Beroun
Ofetmk Jan nejda Jineuuy aunn pouao
Frant Pávek
Č X Čechoslovan v OUria Mina
Předseda Karel Kohn mlstoDředaeda Mat
Petříčka tajemník Frant W Kvěch -box 2S4
Ollvla Mlnn aěetnlk Bedřich Booek jpoklaď
aik Václav G Plovhart
Čechle ě XI v So Osahá Heb
OdbfváM-háMkaždf drahf čtvrtek v měsí
ci o osm hodin večer v síni J Koatskýho Před
eedaVáe Snajdr tajemník Jan KontakýnaSt
a Q uU úcetník Jan Hajný pukl i Kotri
Čísla XII Chřadla v Kaeiae Wls
odbývá své schůze každou třetí sobota v mi
eicl v T Bodin veíer Předseda Joa Dniek Wl '
Haererit_ tal Joa Steh ík lMUwaukM
8b atetnik J L 8ya I0at Híf a St
ZdokonaJeaé kkrUr
cafleaMvam O O
ka prohWdBUtl
llcb Jaou tm
aejBOviiH druhy
ebiapeo t dívky —
nro aiaae seo a
MxMi Trvalé a pavaá _
Vil
OO OeHa w ua&ma+t90
OO Avllvurtesa-
ma
laaoo
ReaileoMca Jloe asáase ca SW illJa tUM
(iTJOalivMi PiitadBeao mlavoradaoa aa
bidka Obrátkový tataiog sdarasav
CAau íjajsai u jsiiujt
WWVaa Barva St M-m Cklcamlll
PMliecjt trfn f HUlla
SI558Y: r
sa
X Ji " 7j TV aW