Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 11, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok ZApadu
ZPRÁYY _ZÁM0ŘSKÉ
jvavsteva iiaisktno loďstva ve
Francii V úřad nich kruzích pa
řížských potvrzuje se zpráva že
ku slavnostem pořádaným v srpnu
za příčinou 25 století od založení
přístavního města Marsejllu při
bude též italské válečné loďstvo
President Loubet se marseilských
slavnosti nesučastni protože se
rozhodl že po celý srpen Paříže
neopustí Pozvání které zaslalo
nu město Marseille proto s díky
odmítl Vládu při marseillských
slavnostech bude „zastupovat! mi
nistr námořnictví
Vyvez králičího masa X Astra
lii zabývali se obchodníci po
dlouhou řadu let vývozem krá
ličího masa a vydělaných králičích
koží Maso upravuje se zvlášt
ním způsobem Králci totiž dá
vaií se k ledu a úplně zmrzlí
vkládají se do plechových krabic
Jak oznamuje 'Revue scientifique'
bylo loni pouze z Nového Zélandu
exportováno 2250000 zmrzlých
králíků a 7750000 kusu koží
Jsou pak firmy které denně vyvá
Že jí 15 — 20000 králíků za něž
platí střelcům kteří na ně pořádají
honby až 20000 franků týdně
Tím se stalo z králíka jenž svého
času považován byl v celé zemi za
tvora naprosto neužitečného
zbytečného zvíře velmi prospěšné
a hledané
Slavnosti Van Dycka v dntwer'
pich V srpnu bude uspořádána
v Antwerpách dvojí holdovací
slavnost na paměť Van Dycka
jehož se slaví třísté narozeniny
Velký portretista antwerpský je
den z největSích mistrů flámské
Školy bude uctěn velkolepým slav
nostním průvodem který bude
představovoti dějiny umění od
nejstarších dob Pro uměními
lovné kruhy bude míti ovšem větší
význam druhý oddíl slavnosti
sice: výstava nejlepšich pracf ge
niálního umělce Bude to skvělá
manifestace umělecká Kdo bude
chtít poznat celou velkolepost
mění a tvoření Van Dyckova musí
oavŠtíviti tuto výstavu která po
čtem vystavených prací i bohato
stí prý předčí i proslulou loňskou
výstavu Rembrandtpvu v Amste
rodámě Výstavní komitét má
svůj pomocný komitét v Německu
Anglii a Itálii odkud byly získány
pro výstavu mnohé drahocenné
práce Dycko vy Královna angli
cká propůjčila některé nejslavnější
práce Van Dyckovy vůbec z An
glie bude výstava velmi hojně
obeslána rovněž z Francie a
Itálie
Vojsko v anglických osadách Na
vojsko jež posílá Anglie do svých
osad si obyvatelstvo jejich trpce
stěžuje a má k tomu také nesčetné
a závažné příčiny Vojenská
správa verbuje totiž a posílá do
osad mužstvo jaké může sehnati
které pak jest tam pravou metlou
obyvatelstva s nímž nepočíná si
celkem Šetrněji ostatně ani lepší
vojsko anglické Z příčiny té
vznikla v některých anglických
osadách snaha aby vojsko toto
nahradilo se domácím jež cítilo
bys obyvatelstvem a nedopouštělo
by se následkem toho takových
přehmatů a pro bezpečnostní služ
bu hravě by vystačilo Některé
kolonie zejména kanadská obrá
tily se s podobnými návrhy již do
Londýna kde dostaly se í do par
lamentu a přetřásány byly ve
schůzi dolní sněmovny při rozpo
čtu ministerstva vojenství Vláda
anglická jak se zdá příliš nechvá
tá žádostem těmto vyhověti pro
tože k domácímu vojsku osadnímu
aemá důvěry Nechuť tato vy
svítá 1 z prohlášení parlamentního
sekretáře Wydhama jenž se vy
slovil že kdyby osady přišly s po
žadavkem aby směly prováděti
odvod k vojsku způsobil by se
tím Anglii obtížný úkol jenž vznikl
by při smlouvách osadami ve
Věci této Kdyby však některá
kolonie chtěla převzíti určitou
Cist branců provedla by se při
měřená změna a přáním jejím vyšlo
by se vstříc- Vláda vyjednává
prý nyní a Kanadou a předložila
jí své návrhy o nichž mi se vy
slovitl O podstatě těchto návrhův
aelze vlak nyní ještě nic sděliti
černohorský kníle Nikola m sultán
Sultánovo poselstvo vyslané na
svatbo následníka Danda pozú
stávalo z marlila šakira paly s
LJ tLA jeho pobočník Terfik
trj Ctatyli kfiOetem Nikolou
I ' zJÚ ve slivším slyšení Kníle
jl r:j velmi ndíltxL li ar lil
tlrrzlú kzZtú psaní sultánovo a
t"Tr:Lý řsrk (v ctní tooooofr)
: 3 i ±3 tzili a IXJ S&ltiaflv
W " rzi t~~2 'l jzLo
podal nový důkaz svého přátelství
1 toho jak vysoce st váží vzá
jemného přátelství knížecího
Kníže maršálu ihned oplatil ná
vštěvu a každý den zve jej k sobě
na oběd Maršál jest okouzlen
laskavostí knížete Přátelství sul
tana a Abdula Hamida a knížete
Nikoly je více než formálné a
zdvořilé: jest upřímné s obou
stran po léta pěstované a při každé
příležitosti osvědčované Všechny
známky nasvědčují že přátelství
obou balkánských panovníků za
nedlouho sehraje v dějinách Bal
kánského poloostrova velkou a
překvapující úlohu N
Hoheniollerové a saíit Wettinovi
Král saský Albert slavil v min
dnech 5oleté výročí dne v němž
obdržel řád "pour le me rite" a
slavnost tato provázena byla pro
jevem z něhož zrejmo ze rakou
ský spojenec z roku 1866 požívá
jiz plné důvěry a lásky panovni
ckého rodu německého pruských
Hohenzollerů Faktum toto jest
sice již dlouho známo a zjevno
ale nebyl mu dán se strany Hohen
zollerů ještě nikdy takový výraz a
důraz jako nyní Císař Vilém po
slal králi Albertovi dopis ve kte
rém vzpomíná jeho statečnosti ve
válce s Dánskem a Francií - o válce
Rakouskem r 1866 není v dopi
se zmínky — a žádá jej aby ve
vyznamenání jehož se mu před
50 lety dostalo spatřoval důkaz
ze cisaf a armáda nezapomenou
nikdy nepomíjitelných zásluh krá
le jež získal si jako vůdce vojska
o věc německou Na tomto
projevu nebylo však dosti neboť
za hostiny obdržel král Albert
ještě telegram císaře Viléma jenž
zní: "Srdce mi káže abych Ti k
dnešní slavné upomínce vyslovil
znovu nejsrdečnější blahopřání
Nechť silná ruka Všemohoucího
Tě milostivě provází a mně dlouho
ještě zachová věrného a rytířského
přítele" Tato slova císaře Viléiaa
naleznou zajisté jako vždy dosud
v Německu hojně vykladačů kteří
probírají vše co německý císař
řekne — a stalo se tak i v posled
ní době — jako by se jednalo o
věštbu delfické Pythie
Z ČESKÝCH VLASTÍ
ťcdřekly se v ťraze brojí se
poslední dobou proti spolku "Do
mácnosť' poněvadž prý jeho pů
sobení jest úplně zbytečné Na
obranu její však vystoupily tamní
"Katolické Listy" jež odmítají
útok proti spolku tomu vedený
jenž prý jest velmi užitečný Mimo
iné praví "Katolické Listy" že v
případu rozejití se spolku případ
nouti má jeho jmění dobročinnému
spolku "Gisela" ve kterém by
dcerky (doslovně dle K L) po
schudlých měšťanech Živnostní
cích a řeholniclch v Praze přiučova-
y se domácím pracím a hlavním
předmětům — To se zase jednou
povedlo! Jsme zvědavi zda pp
řeholníci pošlou "K L" opravu
Za "opravu" by to přece stálo
protože páni řeholníci se dosud
nesmějí ženiti a tím jest jich le
gální a církví uznávané 'otcovství'
na každý způsob vyloučeno O
nemanželských dcerkách přece
nemůže býti ani řeči
Tak národní učitel V Praž
ských Novinách čteme o tom
bližší zprávy jak pan učitel Ro
man Nejedlý v Litomyšli přišel k
briliantové jehliti kterou mu
"věnovala" kněžna Thurn-Taxiso-
va Když manžele iriurn-laxi-soví
si prohlíželi kapli svého zám
ku zahrál p Nejedlý na varhany
svoji "skladbu" K zdvořilé otázce
kněžny co to hrál odpověděl že
svoji" myšlénku a při tom ji
ihned připravenou skladbu poní
ženě odevzdat Dle zprávy Praž
ských Novin se skladba Nejedlého
kněžně tak líbila že ji ještě ténož
dne celý večer na pianě přehrává-
a Ze piana pří krátké návště
vě v zámku ani nebylo nebude
nikdo pochybovati jako spíše o
zdravém rozuma tohoto také če
ského učitele a skladatele který
takovéhle věci sám o tobě nechá
vá tisknoutL
Skrejckovski srostli dvojčata o
nichž jsme již několikráte zprávu
přinesli vrátila se opět do Cech
aby si odpočinula delší dobu ve
krásném a lesnatém zátiší mlýna
kvěcbovského jenž leží na řídce
Smutné tekoucí od Jistebníce k
Bechyni hned vedle silnice z Ho
dušína do Milevska libují si ie
mohou v Čechách delSÍ doba po
býti Nové engagement do Ame
riky odloženo aa doba pozdější
Na měsíc prosinec svány jsou do
Edinbarga ve škotska a rozhod-
noa se o ffijetí ens{ementa to
tets ti ca podzim — Jsouce aa-
aileté a těší se zdraví nezlomné
mu Rády pobíhají Josefa téměř
Růženu nesouc po zahradě
anebo v hospodářských staveních
kdež nyní čilý ruch sklizně nasta
ne Otec i matka jejich hospodaří
na svém majetku ve Skrejchově
Opořan kde se srostlá dvojčata
narodila a ponechávají dcery panu
otci a jejich švagru mlynáři Cho
cnoiovi jenz ma jejicn sestru za
manželku — Zajímavá jest v re
klamnfm Životopisu anglickém
Liverpoolu tištěném poznámka
že mluví zběžně "German and
tiavanan" s výkladem že jest to
nářečí původního jazyka slovan
ského Ó té anglické zeměpisné
a národopisné důkladnosti
Slepý tabil koktavého Hrozný
případ udál se dne 18 m m v
Dol Újezdě u Lipníka Dva lidé
dali se v hostinci do hry v karty a
při té z malicherné příčiny povstala
hádka Jeden druhému předha
zoval tělesní vady a konec toho
byla — vražda Do hostince v
Dol Újezdě "přišli večer někteří
tamní občané Několik jich jak
obyčejně zasedlo ke kartám a ně-
všímali si ostatních Pojednou
však od stolku hrajících slvŠeti
bylo nadávky Hrající Lenoch
hodil Spatně kart a "kibicující"
na jedno oko slepý Čuda jej na
to upozornit Lenoch dopálen
tím začal Čudovi nadávati "slepo
Bů" Tento nemešal a opakoval
též nadávku ty "beblofiu" Ho
stinský věda jak daleko dojíti by
to mohlo shasil ihned světlo a vy
vedl hosty z hospody Na ulici
pokračováno bylo v nadávkách a
Dolák který šel s oběma po chví
li přiběhl nazpět k hospodě a po
čal volatí: "Honem Francku
pojď dolů Lenoch je zabitý"
Hostinský ihned seběhl a utíkal
polooblečen na místo činuodkudž
když seznal' že Dolák mluvil
pravdu a Lenoch skutečně ranou
nožem do srdce leží tu zabit
ke starostovi by mu zločin ozná
mil a pak jel ihned na kole do
Lipníka pro četníky kteří ihned
zločince sebrali a odvezli ke staro
stovi Lenoch "koktavý" byl
již starý člověk asi 6oletý Cuda
zločinec asi 45letý Lenoch mi
mo to byl klidný občan který ni
komu nikdy neublížil a byl pro
svou povahu v Újezdě ctěným
Cuda vyznamenával se však vždy
výstřední povahou ffl
Na cestách Svatopluk Čech je
v Paříži kde se míní zdržeti delší
dobu Svým přátelům v Čechách
posílá jako každý turista lístky s
pohledy — Do Prahy zavítal ma
líř Jaroslav Věšín profesor malíř
ské a průmyslové školy v Srědci v
Bulharsku Byl vládou bulhar
skou vyslán ku studování podob
nýcb ústavů v Rakousku a Ně
mecku
Násilnosti vídeňských Ne~mcůspl
chaných na Sokolech ubírajících
se k slavnosti Fuegnerovějak po
drobně jsme již zprávu o její prú
běhu přinesli súčastnily se také
ženy "Německé ženské íurie
pomáhaly německým mužským
zákeřníkům a házely na příchozí
Cechy láhve a postříkaly několik
českých dam vitriolem Očitý
svědek viděl popálené ruce české
dámy když přicházela do Foerger
strasse chránila si rukama obličej
a oči před útočníky To bylo její
Štěstí neboť jinak by ji bylvitriol
popálil v obličeji a poranil snad i
oko: uama ta přepadena byla v
průvodu jiných dam k pánů do
nichž bušili hole německých Žáků
Mommsenových — Z pramene
naprosto spolehlivého oznamuje
se že majitel velkorestaurace
která pro sokolskou slavnost byla
najata pan Stablener očekával v
den slavnosti náměstka starostova
pana Drchkovského i učinil mu
nabídnutí že mu ihned vyplatí
tisíc zlatých jez prý má "k dispo
sici" když výbor "Sokola" od
pořádání slavnosti upustí Pan
Drchkovský peněz nepřijal a od
větil pana Stahlenerovi Že slav
nost konati se bude byť by Něm
ci sebe větií sumou peněz zmařiti
ji chtěli Peněz Fuegner nepo
třebuje Slavnost test demokracie K
podnětu národního dělnictva po
řádají zástupcové všech demokra
tických vrstev spolků a stran
slavnost české demokracie a sice
ve dnech 13 a 15 srpna (v neděli
v úterý) Ku slavnosti spojilo
se dělnictvo rolnictvo živaostni
ctvo Sokolstvo i studenstvo de
mokratické knihy inteligence u
mělci i Ženy Slavnost konána
bode aa výstavišti Projektovaná
slavnost sleduje vážnější cíle
Pfedni je její účelem přiblížili k
sobi růzae vrstvy lidové seznámí-
ti ie a rroďc&aoU aaviižako-i
Slénka demokratická znova má
býti vzpružena v plné své síle 1
svěžesti Za tím účelem už do
poledne dne 13 srpna konán
bude veliký tábor české demokra
cie Při odpolední slavnosti jejíž
program stanoví Se velice pečlivě
rozdávány pak budou letáky jimiž
povinnosti demokratické národní
sociální a humánní všemu českému
lidu zvlášť důrazně budou připo
menuty Z Brna a z Vídně ku
této slavnosti jsou ohlášeny již
zvláštní vlaky
Arcibiskupství pratské o něž se
vede po úmrtí kardinála Schoen-
borna tuhý zápas má následující
panství a statky: JJobřeiovice se
Stědříkem a Sulicemi Dolní Bře
žany s Hodkovicemi a Zlatníky u
Prahy LouBovice u Vlašimi Ro-
žmitál Nový Rychnov Červenou
Rečici u Pelhřimova Světec u Bí
liny Týn nad Vltavou Voušov u
Dol Královic Veškerá výměra
arcibiskupských statků obnáší 24
539 hektarů a katastrální výnos je
oceněn na 134143 zl
Památce Foerchtgotta—Tovaíov-
skho skladatele četných překrá
sných písní které po celá desítiletí
hlaholí po vlastech českoslovan
skýcb a plní srdce lidu mocným
zápalem vlasteneckým vzdán byl
rodném jeho městě Tovačově v
neděli dne 23 mm měsíce upří
mný hold "Občanská Beseda"
tovačovská na památku pětadva
cetiletého úmrtí Arnošta Foercht
gotta uspořádala tuto slavnost
která byla důstojnou vzpomínkou
zásluh tovačovského rodáka K
slavnosti v mohutném počtu zaví
tali do Tovačova české pěvecké
spolky z Vídně kde zesnulý po
éta tak zdárně působil Byly to
"Slovanský zpěváčky spolek' a
jednoty "Lumír" a "Tovačovský"
Velké výpravě Cechů vídeňských
stál v čele přítel oslavence p dr
Jan Lenoch advokát Z Prahy
přibyl do Tovačova pěvecký krou
žek "Tovačovský" V sobotu
večer dne 22 července bylo
uspořádáno zastaveníčko u krásné
budovy měšť školy která stojí na
místě kde býval rodný domek
Tovačovského Na Školní budově
je zasazena nová mramorová deska
se zlatým nápisem: "Zde narodil
se 28 prosince 1825 Arnošt
ťoercntgott-iovacovsky (T ve
Vídni 18 prosince 1874)" Po
zastaveníčku jež provedli vídefiští
pěvci byl přátelský večer ve dvo
raně hotelu "utři králů" Nej
okázalejším bodem slavnosti byla
nedělní odpolední produkce všech
spolků pěveckých na louce za
zámkem tovačovským při níž
účinkovalo více než 400 pěvců
Obecenstvo v počtu asi 6000 osob
skvělým průvodem odebralo se
tam z města Programovou čásť
zahájil ředitel měšť Škol Vlad
Novotný uvítáním hostů načež v
pěkné řeči ocenil umělecký chara
kter Foerchtgottův
První česko-moravská továrna
na stroje v Praze Valná hroma
da konaná dne 24 dubna tohoto
roku usnesla se zvýŠiti základní
jistinu zlat 600000 — na zlatých
2000000 — vydáním 7000 no
vých akcií po 200 zlatých tím způ
sobem že v první řadě vydáno
bude 3000 kusů akcií ze kterých
1500 kusů připadne na vlastníky
starých akcií tak že obdrží každý
na 2 staré akcie jednu akcii nové
emise Ostatních 1500 kusů této
emise umístí správní rada buď ve
řejným upisováním neb prodejem
na burse Ve případech prvých
ustanoví správní rada cenu akcie
která však v žádném případě ne
smí klesnout pod 200 zlatých
Zvýšení základní listiny jevilo se
již dávno nutným vzhledem k vel
kému ročnímu obratu který se
pohyboval v minulých letech mezi
i'8 až a'2 milL zlatých Mimoto
jeví se v závodě samém nutné do
plnění posavadního zařízení doko
nalými stroji aby byla výroba ry
chlejší a levnější Vedle toho u
znala správní rada za výhodné
zříditi ještě odbor nový stavbu
lokomotiv který zabezpečí závodu
stejnoměrnější zaměstnán L Roz
hodnutí to jest chvalitebné neboť
ač jest strojnictví v Čechách a v
Praze nejvíce vyvinuto al dosud
nebyla ani jedna lokomotiva v Če
chách vyrobena
Český livnostntk v titinl — Kra
jan nái Fr Novák vyučený se
dlář a stavitel kočárů osídlil se po
dlouholetých zkušenostech jel zí
skal t nejpřednějších kočárni
ckýcb závodech v hlavním městě
království rumunského Bukurešti
kde stal se samostatným živnost
níkem 'Závod svůj stále zvele
boval a rozšířil jej v poslední do
bí aa továrno která ramlstnává
značný počet dXlaictva Novák
rodiny Pro dítky následníka trů
nu prince Carola a princeznu
Alžbětu zhotovil před nedávnem
nový vůz tak prakticky a úpravně
zařízený že o něm i tamější časo
pisy přinesly velmi pochvalné
zprávy Vůbec zajímá náš krajan
mezi bukureštskými průmyslníky
místo vynikající
Starosti a horka mohou způso
bit! snadno ztrátu chuti Dr Aug
Koeniga Hamburger Tropfen při
vedou však opět brzy žaludek do
pořádku chuť k jídlu navrátí ja
kož i celou ochablou životní sílu
znovu povzbudí
Potřebujete dokonalý šicí stroj'?
Když jsme počali nabízetl čtenářům
jsme v úmyslu ani za cíl opatřovat!
bez ohledu na jejich dobrotu a dokonalost nýbrž blavnf věci ku kteréž jsme
přihlíželi bylo vidy to aby dostalo se naším příznivcům a odběratelům nej
dokonalejších strojů ta ceny tovární
ré časopisy Jiné stroje aajlMiaijll Kdybychom tak činlti chtěli mohli
bychom nabízetl stroje za doplatek 110 00 a£ 115 Však nám jest tak dobře
známo jako našim čtenářům že není pravdivějšího přísloví nežli: "táce za
láci — peníze darmo1' Proto opatřovali Jsme čtenářům ne stroje nejlacinijšf
ale stroje dobré za ceny tak levné jak dobré stroje mohou opatřovány býti
totiž za ceny tovární hotovené v
továren v zemi
Stroje kteréž jsme pod jménem
nejsou tak zvané 'rodinné" stroje totiž nfzkoramenné nýbrž jsou to stroje
obyčejné jakéž sn z pravidla prodávají
místními Aniž jsou to stroje podle nějakých zastaralých a Již vyšlých pa
tentů nýbrž stroje opatřené neinovějšími zařízeními a zdokonaleními To se
rozumí na stroji "Pokrok Západu" nejsou vltchn zdokonalení vlsok Jlnob
strojů tak jako nenaleineai je na žádném jiném stroji Každý stroj má Jistá
zdokonalení kteráž nejsou na žádném jiném již k vůli rozdílnosti když ne
ze žádné jiné příčiny Však stroje "Pokrok Západu" vyrovnají se každým
mýtu i těm nejdokonalejšfm Továrna
est nejen jednou z největších jak výše
lejšícb kteráž stále opravy ravádí Jak známo před dvěmi lety mobil jsme
nabídnout! stroje se spouštěcím ústrojím kteréhož druhu stroje časopisy
z pravidla nenabízejí To bylo zdokonalení velKél Však nyní můžeme s potě
šením sděliti o
novém a důležitém zdokonalení
I '" " aAsniws
Stojan licího ttroje "Pokrok Západu" opatřeného kullfkaml t loZlukich
jak naxnaíeno
A sice pozůstává toto v tom že stroje "Pokrok Západu''
opatřeny Jsou nyní
KULIČKOVÝMI O LOŽISKY '
Ví naší čtenáři co to znamená? To znamená ještě mnohem větší lehkost
v chodu ačkoliv stroje "Pokrok Západu" již nyní šly zcela tiše a velmi lebce
tímto zařízením docíleno bude toho že půjdou ještě lehčeji nejlehčeji ze všech
Snad není zapotřeby našim čtenářim dlouho vysvétiovati co znamenají
kuličková ložiska ale může býti že některým z našich čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení u vás ti Každé kolečko se musí
točit! na nápravce neboli ose Tato osa na obou koncleb spočívá v ložiskách
neboli lůžkácb v nichž se točí Obyčejně jsou ovšem tato lůžka rovná a v nich
tře se osa plnou svou délkou V minulých několika lete ch však zejména od
té doby kdy zavedeny byly bicykly u nichž především snadný chod se vyža
duje zaváděny byly opravy v tom směru že lůžka v nichž osy koleček se po
bybují vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně lůžko v kte
rém se osy pohybují a třou Tím ovšem tření uvedeno na tu nejmeuší míru a
zajištěn tak nejlehčí možný chod Tento vynález kuličkových lůžek osvědčil
se tak znamenitě u bicyklů ie se Jej chopili vyrabitelé polních strojů a vše
obecně nyní hotoví stroje pouze s kuličkovými a válečkovými lůžky Teď
došlo I na stroje šicí a zavádí se lůžka kuličková při nich totiž při osách
hlavního hnacího kola
Poklad aa prtfot lilek Iw-tkoit roj "Pokrok
opaltoaek kullfkaml
Ceny strojů námi nabízených vzdor
nřny Stroj "drop-btad cablnet" totiž
se třemi šuplíky po každé straní a ledním uprostřed kuličkovými loilak
stojí nyní Jako dHvo tS&OO stroj číslo 4 ae dvěmi šuplíky po kaidá straně
a Jedním uprostřed 12300 a stroj číslo t s jedním loplíkeoa po každá strnu
a Jedním uprostřed 13400 Stratas pevni posazeným liefa ostrojím i tou o
dva dolary levnější Vaeni této tabrsnto J Jii I předplatná na časopis aa rok
ZarněajMBM úplné uspokojeni a vita Jísai by stroj v Jakémkoliv ohledu'
haď v dokonalosti úhledaosU prád aneb eeaskollv Jiném oevynovoval a !
oelíbUvraSM peníze nazpět kdyi st do dnů aUblití
Objedná ky neehf tfijoa se laskaví
Jediný óeskýT
závod olovolcký strojnický
a zámečnický v Onuzc
O
rlwtnl
Leo Barooli
503 80 13 tli Stret
Teleloo 1M7
Zaváděni vody plynu kantlince pro
vádí ie levně a dobré t43lf
Státní jednatelství pro Jedině srtdě
né Clereííuidské plrai pumpy
Pánům úřadníkům spolků
Úíetnf (obchodní) knihy jay Ldg
ers lournaU denní knihy a jiné f
T5c nahoru n Pokrmu ?áuadu
našim šicí stroje co prémie neměli
jim stroje proto jen že by byly levné
Nenabité)! jsme jak činily snad někte
jedné z největších a nejspolehlivěiších
"Pokrok Západu" nabízeli a nabízíme
za ceny skoro trojnásobné Jednateli
kteráž naše odběratele jim! zásobuje
uvedeno nýbrž i jednou z nejpokroči-
Stroj ' Pokrok Západu"
jest jedním t prvních kterýž
opravu tuto zavádí a sice ve
všech hlavních lůžkách sto
jann počtem třeeb jak vidětl
Je na vyobrazení Jež výše po
dáváme Kolo setrvačné totiž
velké kolo při stroji přlpevně
né a pravé nohy opatřeno jest
dvěffi kuličkovými lůžky g
nichž kailé čítá patnáct ku
liček Ota kolečka Jež přenáší
síln ze šlapadla na kolo se
trvaěné opatřena Jest též
lůžkem kuličkovým obsahá
jícím deset kuliček
Ti z našich čteuářů kto
řf potřebují šicí stroj mohou
býti ujištěni když al objed
nají stroj "Pokrok Západu"
ie obdrží stroj nejnovějšf a
nejdokooalejší soustavy a oej
novějšími a nejosvědčenějif
ml zdokonaleními a to za ce
no skoro Jen Jedná třetiny
toho co stojí obyčejný itroj
prostřednictvím Jednatelů
Zapadá"
loupeny
tomuto zdokonaleni tótlvK -—i
ae spouštěcím šicím litmiim xi
pod jed nod ochot! adrseoe:
-7 r tZ 73 jm cyxí j 2
j-t Uii čsčintzlixa panovtkki
Poirol: Zdpodu Onahs ITcb