Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 11, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok zap&dv
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakousko Princ waleský roz
hodl se že navštíví Mariánské
lázně v Čechách k vůli svému
zdraví Za tím účelem byla pro
něho najata celá řada pokojů y
hotelu weimarském
vykonati mi bylo
mu vojáku
Anirlie Brttická bitevní loď
Sanspareil jež vracela se v úterý
z manévrů vrazila ao angucxe
jako americké-[vstání Bojovníků kmene Mayo
není tolik lako YaquisO amz jsou
tak stateční však vydatná pomoc
pro povstalce test to dojista
Nynější vzpoura Yaquisů přičítá
2 manévru vmiua uu u6m „„ %f % i
ít-- t - u ženě lež lest známa u Mexiká
! MrT7rian notonila ii nů ve státech Chicuahua a Sonora
SOUTH OMAHA
! — Minulé úterv zemřel v neb-
rasském hdsoitálu pro choromysl-
né krajan Jan Šrámek jehož
rodina bydlí na 20 a Wyman ul
Zemřelý náležel k Těl Jednotě
— t-ií_ Mkn leiiz fisnnve ucasiuui c
Snosnost "East Lothian" obná- P J™™ nnllřh ' „„ nAMvn bvl ze síně
uxx( íena ml na neveaomv 11a onrum- r 1 — j
seia 1039 mu uulu ------- - o
n a MimA!(Atf4nl vnnif MHA UT V li v wvwa-w - — - I A
ÍC ř" -k-' - 1—--1 - -xx „iia tx odpoledne brameic zanecnava
lodě na druhou ph telegrafování — „TZ" I"" Vw hiu di manželku a pět dítek
Kov rmmAxi řlrótll — v AnrIH reuvuwiiv -— -y —
zase přetřásá se živě otázka trans- vůdkyní indiánského boje proti -Obec zdejší také má svůj
t -1 1 U _ X kla I UeiULUUllIi 1CUUV AiiVJ J I UdIUK UIUll UK1C3U CU yvw% "
(MÍSU ucpvujl-uv Uv r „ v C- _L_„t - -o _
třásána po tak dlouho dokud ne- Dojovnut mei u sepeoui za ni pres soooo za
n : ' erczv na lenoz zaam suuc i nrnvinnrn ze aauu udiiut v
DUuC vaiKa proniassua fiuguci i ' — ' 1 — -
iest ve svvch požadavcích De- byla tištěna modlitbička Po po- okresním vězení Vlroce 1890
' " - ADTn Ha uaceai iqquiu uuyuui "FUia kqv esie : dví v uiaiuusu
w-Ubo -v- vniU i zásohuie ie "svatá Teresa ' do Paso Texas dle něhož za srovnání ulic v South
r~"r :- - ' ' _jx 1- „- ml - 1 „xi nu„„
Pojednou však zmizela amz by obecní správa po dohodnuti s
kdo věděl kam Teprvé nyní vy- komisaři vyvezla na své útraty
šlo na jevo že nalézá se ve středu některé ulice s tím dorozuměním
vzbouřených Indiánů YaquiS'
ských
Koutakýho ve středu v 5 hodin
se Dři vvmeuuvaui idui i icaugi- -
Nlmecko Císař Vilém přijal
ve středu v audienci na své lodi
Hohenzollern kotvící v Kielu
amerického poslance kongresního
z Chicaga Geo Edmunda Fossa
jejž provázel kapitán Bechler
Císař ' Vilém rozmlouval s oběma
tři čtvrtě hodiny během kteréž
dobv -vzpomenul též admirála
Deweybo V rozmluvě o ueweym hojně střelivem a zbraněmi — v
orohlásil císař 1 Vilém že nevěří st Tohns v Novém Bruncviku v
r _ i j _
zorávám iež časopisy o manil- Kanadě nalézá se deputace Finů
it_- k nnui iiurtnilv f oss 1 L-cí-f inu vin im ahiv nfonlAnli
QnCUl lliuiiuii mtvv—v khii jawu j uu —~ j f
odpověděl na to že právě přijíždí krajinu tamní zdali hodila by se
z Terstu kde s vídeňským vyslán- ku založení finské osady jež má
cem naším a admirálem Deweyem sestávati z několika tisíc Finů
hoyořili o poměrech na Filipi- kteří jsou rozhodnuti vystěhovati
nir-h v5aW o možném nepřátelství se ze Své vlasti poněvadž naba-
S JNemeCKem ncuyiu yij pu" izui se pry iviausitc vwuj luaicuu xriuunc uiuuuwihojiu - „
veno ani slova V další řeči vy cara Ministr kolonií Joseph minulých dnech poškodily výstavu no kiesi Dy na poiovicKu p
ir:tt_ niniinMn n i „MXf„f í £„„„x„x u u V Tineno oDnosu a mmiu iu
1 X _X_--IA i VT (JIU II 1_XL nol£ Ve KLCI1 UIUV1U111 SC U1UU SU""''
lOÚStVa iaK ua iiauc ucuivvn aOSl guveruciu Huyuiuuuiamia) uuuuvdLll ui ramnaj uv uoiv- i -
zákonům museli bytí vyživovaní
_í p cu L11 1 x i„j„x - nA okresem tak ze obec platm ma
JcDal ZaiU&UU lunu — ISKVll nuuiisi igcuiuwvu au v uiwuiEii wui wuw - -
byl jim nápomocen raaou i sobeny byly aesti znacne sKoay fu j- --
skutkem Také řiditelstvo muselo najmouti orainance porusui i v uu
_ x jiil u k„ nnm vezen arzani dvii rreuseuct
5a Domingo ťovstanl na V 1 u™í Hortor uznává
m a r ii i rsm hq n innvarn i KAvau v — — —
ostrově dominickém stale více se "fW ' -x- nímM
rozmáhá Vůdce povstalců isi- ak HStku o res přece jenom má prý slušnou
dro Jiminez jenž chce státi se mělo však z počátku nesraze s v J n„hedáv4nf
' i - t % § fi ha niu nnnAtran7 rnrf n n ai ri i w-swfci r- — —
Francii jest nyní soud s Dreyfu- presidenterr ' repubUKy Kava ™- u měla aspojs pozvolna
sem jenž projednává o™n - _' 7J: dělníci nechtěli pracovali pod 2S uplácena
jvi n iháioni crn i uiuuzi ac Kduvui uuciu - - t
POQucll V ícuuca bm-j- w iv
Výstava Větší Ameriky
lže stravování vězSů bude jí odčí
táno s obnosu kterýž na zvelebe
ní ono vynaložila Částka tato
obnášela asi $ 4000 kteréž okres
dle zákona povinen jest městu na-
hraditi Potom dluh poslednější-
na
imerické jest
Při své
návštěvě v Anglii bude německý a
císař hostem královny Viky po
dobu iednoho týdnu v zámku
Windsoru Vilém přibude do
Anglie v měsíci listopadu
událostí
Francie Hlavní
ve
íádné vvtržnosti se neudály ač v dominické že nedovolí povsiai
ranních hodinách zástupy lidí
shromažďovaly se před Lyceem
kde soud iest projednáván Při
zahájení vzbudila všeobecnou po
budou míti na výstavě
centů za hodinu následkem čehož
asi 70 orocent dělníků kteří se k
# t
-a— xt Ir Draci Dnniasni uaviauiu ac uu-
tUlU Učíval UI-CUH íajffc I v v -
účelům operačním Z Puerto ma amz Dy prací pnjan
~
Kiarta na navu oznamme se íc
tam zatčeno bvlo nakolik Domini-
fUllt Aima" tr tiBarli la canu uiu uoiuacui ucuutnu sdoikv vv j vv uimcia&uu
cnHri Dáma tato účast- zákonů Dle nejnovějších zpráv schůzku a sice v budově shromaž-
nila se dosud všech procesů jež nachází se celá provincie Vega ve Jovací kde tábor Columbus (če-
--l — 1 — en( o a Um zbrani vsak oodroDnosu povsiani skv) c t7 a taoor Aiia c 1 se
Drevfusovou a praví se že jest odtamtud nelze nyní očekávali svými vycvičenými uniformovaný-
horlivou stoupenkou vězněného
kapitána Jméno její není veřej
nosti známo proslýchá se však
Se jest velmi bohatá o čemž také
svědčí její drahocenné skvosty
Akustika sálu iest bídná Sám
— Za měsíc červenec zatčeno
bylo v South Omaze 138 osob
hrom ale způsobil pouze nepatr
nou škodu
TRŽNÍ ZPRÁVY
ChlctRO 10 rpn 18M
V zdelilm trbn urodiv! ie Dlanlca téméř ci
tntI mnu Inko Doiátkem t dne Clelo 2 Dro
dávala te viera ta T0®71c pro UK it &% a pro
prosinec zi 7IH@"Mc Í Tra 01810 Pr0iT
a ca 9fíc
KulinHm nanf til T cani Tviif lei t vlak T ce
ně artilené neboť prodává ee Helo I aboií bo
toví ra 82!ic pro stárl za aofte a pro proainee
o vi dři! ae v reni ostatním obilím Clalo
t- prodává te za HMG&ZIH pro zář! ia 19% a pro
proeiuac za 9%c Urea bliy prodav ie Clilo
Žito prodává ae atále za cena ochablou Cla 2
z 53c
Wmen lest říalo 2 za ÍS%(čti40c
Lněné řemeno prodává ie za 98c aeverozápad-
nl za 1103
Prodej hovězího dobytka byl včera velmi íllí
a také cena za uSJ byla velmi dobrá Dobytek
všeho drohn brl prodáván o lf@15c dráže tnkie
možno Hel že letos ieřtí tak vysokou cenu ne-
mZl 1ikn tvtn dnv Voli vvkrmenl Dradavall se
po $5-60®iM voli k žirn za $350®485 krávy a
jalovice jano za IS 35) texasěU voli za H75@4BU
Cena vepřového dobytka nyn ponéknd kleeá
vra lavll se dbvtek o 5ai0c TSžké knsr Pro
dávají M po $300@4-0 proBtředni po $425®
470 lehké po H60®480
Omaha 10 irpna 1899
Cena bovSzibo dobytka ndržnje ae ve Blatné
NaWětii nontávka bvla do vykrmeném do
htbn 1nX nrodával se v£era o 10 až 20 ctá drá'
nvl minul tíden- Poptávka po dobytka k
žíru byla též íllá Tučnf voli prodávali ae víera
r t i(vaR 85 většinou do KW voli k 21 ru do
$300@190 vétiinon po 1425 a krávy a jalovice
prodávaly se po Í5@400
Vepřový dobytek prodává ee poněkud luclnejl
následkem boinébo přivozn aviak vzdor tomu
cena jebojeat uspokojivá Třžký dobytek pro
dával ae za I400@440 prostředni za 14 32
£%485
Vejce jsou laciné čerstvé prodávají ie po 11c
tneet
MiSln lest eenv též nezmSnSné obyčejné Dro
dává se za ll@12c nejlepží etolní 13®14 z má
Ilnven IftSLlSc
Drbbež lest též ceny stejné slepice prodávají
se za 8c Jarní kuráta lUffilz zacnny a nnsy
9wA 9a HriK krocani živi za 8c
Rrnmborv Drodávaii ee lučino bnůl za 30®ic
Seno je ceny ustálené nezměněné (69iKSt750
tana dle jakosti
Kůže čerstvé íís 1 Jsou po cw 05ic
Pain-Killer
IPEBRY DAVI8
Jistý a beipttnf lék v kaldim
případu neduhů břišních jest -
Páin-Killer
To Jest rozhodně pravdou a ne
lze na toklásti dosti důrazu
jednoduchý bezpečný a rych-
ie působící v případech
iřečl Me rermatismn
I011K7 nastuzeni wm%:
Um DOIBMZflDl'
r
DVĚ VELKOSTI 25c a 50e
Mijte jej u sebe ' SiřezU se ná
podobeni Kupujte pouze pra
vý — Perry Davis
-Na prodej všude)
►
r
m
G H BREWER CO
pohrobníel a pUěoratelé koní
420-423 sev 26 ul So Omaha Neb
tf - aaallM_jrelefon íliloJ
Solené iíe 1 8Wc íís a 7Hc Telecí 8 až 10c
St Louis 10 srpna 1899
Pšenice jest cenyvyžlí Červená ííslo S
- Do obydlí radního Trainora podává se z x pro n mmc
1 _ nro orosinee za 72c Tvrdá 6islo í jest za 8
třetí wardě uhodil V pondělí Kukuřice drži se stále v cené pevné c í za
Jlc pro záři za 80Jéc pro prosinec za 2BX@
28% centu
Bavlna je ceny ustálené prostředni 5%c
Hayti Poměr mezi republikou mi četami budou se produkovati
Havti a Spoienými Státy je srdeč
nv o čemž svědčí ta okolnost že
vláda haytská dovolila zříditi ame
ncké vládě meteorologickou sta
niri coi nřed časem odepřela
r f-
Mimo to bude pořádána hostina
které účastní se značně hostů
Program jest pečlivě sestaven
takže nerií pochyby že nebudou
se účastníci výborně baviti
# #
Majetníci v okolí 17 a S
ulice žádají aby poslednější byla
učiněna schůdnou mezi 18 a 19
ulicí a most zbudován přes 17
ulici
V úterní schůzi městské
radv člen Kelly vyzval mayora
aby sdělil proč nezjednal zvláštní
nolinstv ku orovádění zákona o
tr j — —
nedělním zavírání hostinců k če
muž solnomocněn byl městskou
radou Mayor odpověděl vyhý
bavě že nic takového neudělá
když Kelly dále si stěžoval že na
obhaice Dreyíusův Labori musel č- ento vykládá se v ten smysl
nastavovat! uši chtěl-U slyseti Ue Srjoiené Státy maif značný vliv Středa iest vyhrazena nž po
otázkv a odpovědi při výslechu „ tamuí sorávu několik tvdnů za dětský den a tu
— - _ 1 m — ď ivs"
ač byl pouze tři kroky vzdálen— JHka Ze Zanzibaru dochází moíno říci že jest také nejčetněji radu vrháno jest neoprávněné
V úterý roznemohl se Dreyfus ' „ ní cn Mnuam# navštíveným dnem v týdnu : Vši- DOdezření z úplatnosti prohlásil
takže během dne dvakráte musel Mtmvx rnrmnň fenX chni Indiáoi na výstavě se nalé- mavor sarkasticky že těleso toto
býti k němu povolán lékař Oše- 4n jest též jinak ostrovem zajíci parádovali hlavními ulicemi sám ojjstf ježto členové jeho po
UUVClCltlVU jww j----
ieho PÍ Dreyfusová která po
Lešetínský kovář
T?pí1 ti?kolika letv wdána bvla
tni vťnravnáoiserl Svato-
Ceno x ni otrtfmi tahy poněmčován{
tv a vřelá láska lidu českého li řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor
nen:covacím a zapiau vzaor svůj živo
tem neboř za tronemcovaieiy bioji mu
rní rameno "íAkona a soravedlnosti"
Básea psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vláda ii skonfiskovala! Jen něco mál
výtisků před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce presveacem
90 nfWriem vstříc rtřání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením snisovatele báseň tuto v
celé odpoledne dlela u nemocné
ho — Ve středu odbýváno bylo
s Dreyfusem tajné sezení jež
trvalo od 6:30 ráno do 11:45 do
poledne Generál Chanoine jenž
prohlíží tajná akta jichž jest cel
kem 400 jest téměř se svou prací
hotov Veřeiné líčení odbýváno
bude zítra Mnohé dokumenty
byly psány v Německu Při pře
líčení nenalézá se v sále nikdy
více než 300 lidí kteří však jsou
vzdáleni od místa kde Dreyíus
zasedá nejméně 100 yardů —
Francouzské ministerstvo vnitř
ních záležitostí vydalo prohlášení
v němž rozhodně se popírá jako
by německý velevyslanec v Paříži
princ Muenster-Ledenburg byl
navštívil markýze Gallifeta fran
couzského ministra války při kte-
šinou mohamedánského
Mexiko
"""c"' i ' !_„ ' ' ~ ~X~ X-f tCihn vvrfání
AnwpUa Ostrov ten nachází mesia a oapoieaua ponuky uyiy vzneseni jsou naa vsecKO laxove ~---r-rv-y pmvli1i
se 350 mil severozápadně od dostihy indiánské jež všeobecně pqdezření Mezi jinými přijata Během Pn íhoroku rozebránoprvé vy
ostrova Madagaskaru a jest kolo- se líbily Bylo to zajímavé podí- byla ordinance nařizující srovná- fnl}
r „i- viní na sune nuže iaK na svyen „f o niír ori () ku a oovoiu- !"":- —
nu irancouzsKou uujvaicwua ---- — ~ ™ 7
jlj: „íf „x malých avšak vytrvalých konících {c{ umfstění železných beden na
DiesKuiytiuc pivuauui y itj odpauKy na rozicii unc v uutuuu
dišti jež nalézá se v severozapaa- nj nat[ města
ni časti výstavy v upne tem- oonděln{ xkolnf
to dostiham nebylo zaane j a Beck
Příští úterý jest na výstavě den vadní principálka slečna Helen
nebrasských redaktorů jimž za- Seelev dána mu k ruce Pro
slalo řiditelstvo zvláštní pozvání chemickou laboratoř usneseno za
Rozumí se že bude v ten den na koupiti deset drobnohledů
výstavišti živo neboť řiditelstvo
zajisté učiní vše aby hosté byli
spokojeni se vším co na výstavě
lze spatřiti
naleiší úpravě a větSím formátS než
I - - i n ~- vy 1 _ 00
bylo prve Basen tvoři smnu o 00
stranácn a proaavame 11 pomoci
Čech se zaručením za S0c z druhého
vydáni (ana kmna vaine tezsi za ootu
K dostáni za notové u
Pokrok zapaau
OmnhoNb
W G SL0ANE
obchodnlol
i CO
Mim
1
v íísle 407 409 411 se v 86 ulice
Bouin umanu
7hn4K ma nmňivt rlll libosti buď za hOHrfé
neb na splátky U
VELKOLEPÝ
KONCERT!
přiíli sobolu dne 12 srpna
ve Wiesnerově zahradě na ossé
a Hickory ulici
ZároveS účinkovati bude vyhlá
šený evropský contortionist a mistr
hudby na citeru :
GEORGE NOVELLO
— spolu s —
ANNOU EFFERODT
vokalistkou a švýcarskou zpěva
čkou Vstupné zdarma
Dostavte se a budete spokojenu
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp json k do
stání všechny divadelní spisy jei vy
šly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný seznam všech spisů zašle
se všem na požádání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
6vých názvu a při každém je uvedeno
jaký kus je kolik jednáni a kolik osot
vyžaduje Pište o seznam pod adre
tou: Pokrok Západ
Omaha Neb
Neookoie indiánské v Mexiku
béřou na se ráz stále povážlivější
Mexické vojsko pod velením gen
Torresa shromážďuje se poblíže
tvrze Bicam iež jest hlavním sta
nem Yaquisů neboť jest tam shro
mážděno více než 2000 divokých
Indiánů — Od generála Torresa
došla zpráva že nalezeny byly
mrtvoly Remley-ho a Millera po
věšené na stromech avšak ruce a
nohy byly jim prý uřezány Vláda
shromáždila dosud celkem 5000
Pro zdejší výstavu získána byla
velkolepá íontána jež převezena
sem bude ze St Toseph a umístěna
réžto příležitosti měl prý německý mua na DOtlačení indiánského bude v lagooně Fontána doveze
velevyslanec žádati aby žádná povstání a každým dnem sesiluje na sem bude dnes a v činnost
indiskretnost nebyla vyslovena pořet mužstva Při posledně o- uvedena bude nepochybné ve
b 1 - l L — t nlnnu I v V IT ' 1 1 I 1 Y T)~_r A X- k„A
běnem projeauavaui ticjfuov znamene srazce na řece xaquioyi civrien veter navine c uuw
případu vůči Německu kterou by zaDt vynikající Mexikán A Eares pracovati každý večer po 30 minut
vix tl„ An tAin 7íl#SitOSti _ t T : X1„rr Ki1tr a X:!í Kiirlo wol lrr1ní iíí Aniem
ncuinau lvv — — 1 z nci uiuutiu m in d w y J "J'J I" vi w~r — j
zatahováno — Obhájci Dreyfu- spaleny Vláda mexická dala Ya- než ona na světové výstavě
sovu právníku Laborimu zdá se qUi8Qrn 250000 akrů nejlepších
býti předseda vojenského soudu DOzemků v rozkošném údolí avšak
w 1 _
ani s tím neisou povstalci spoko
jeni Mimo to dostával každý In
dián žena indiánská i dítko na
reservaci měsíčně 35 liber kukuři
mohli na pozemcích pěstovati obi- mou cenu jako po pennsylvanské
vtla um dráze nřímo do Philadelphia a
v— r— r~~-j '
vláda 300 párů volů všechny no- wew xorku rovoiem auueseu
nnme1r nntřrhv a semena iako dennímu zdržení se ve Philadel
-r ' - - I _!
dar Vzdor tomu však Indiáni phu poskytuje se na vseenny iibi-
Tnnast nřed oo tatím proti obžalo
vanému poněvadž při oslovování
ho nočíná si Příliš vyzývavé a ne
šetrně Naproti tomu počíná si
Dreyíus právě tak avšak tomuto
nelze se prý diviti ponévaaz cio
věk jenž více než čtyři roky ne
vinně trpí nemůže chovali se
jinak vůči svým trýznitelům La
unr ntatně doufá pevně že ona
lrnunítí deset drobnohledů za
% 200 a řioo povoleno ku dalšímu
zásobení téhož odboru Na ná
vrh učitelského výboru usneseno
snížiti počáteční plat učitelek
$45 na $40 a zvýšiti plné služné
ze ř6o na $65
— Pondělní déšť opětně po
škodil ulice a komisař Ross má
plno práce aby je aspoB částečně
do pořádku uvedl Opravy tyto
vyžádají si z lačnou částku peněz
nphoť vvmolv isou někde velmi
hluboké
— Dle zpráv dobytkářů kteří
sjíždějí se do zdejších jatek za
obchodem z různých částí státu
VCOMi u vw rv j t „ oooooo bušlů
'"S™"'
— v Armourovvcn íaisaca uu
wnieíitnar navštívili naronni Ka-1 - -
nsiKy pres vasaugiou lu -
ošetření rány Dr Schindelem do
praven bvl do svého domova na
28 a R ul
Mockof
valued a
We receive
Irom 1U0U0 to
25000 letterj
cvery day
15
m
měrní
a
llaaaSL
lataaaEB
Issiaisoia
Samara
'sjaaillJS-s
55
0
Wi own and oceupy the talleat mercantile buildlnf in tne world W har
over 1000000 cuatomera Sixtecn hundred clerka ar conatantly
enc(ed filling out-of-town ordera
OUR GENERAL CATALOOUB ia the book of the people— it quotea
Wholeaale Pricea to Ererybody haa over 1000 paf 16000 illuatrationa and
60 ooo dcacríptiona of articlea witb pricea It coata 7a cente to print and mail
cech copy We went you to have ene SEND FIFTEEN CENTS to ehow
your food faith and we'll aend you a copy PREE with ell chercea prepaid
K03IT60UERY WARD & WT'SX££Mk
IV
bori ostatně aouia pevné ic uu jar Vzdor tomu vsán inaiant pnu posnyiujc oc u uuj wv
tajná akta jež v nejbliŽších dnech nestarali se o polnosti nechali vše ky do New Yorku nechť výstave
budou prozkoumána přesvědčí hynouti a starali se spíše o pití né přes Washington aneb přímo
ntAr Drevíusovv úplnř o jeho :aV nravl oan Peter B Chisem O další zprávy hlaste se u H R
„pVině prominentní americký obchodník Dering A G P Agent 248 So
Iv Guavmas neboť cd 21 června Clark St Chicago 95x3
„ t„i ntii většina iich bvla stále opilá a ji
f _ ':i-:fm: nhm itl ňého nechtěli dělati než hodovatu
íkÝmL Hostin účastfiují se nej- Další zpráva dochází o postavení
'xrt „ rrilovÉ talStf akoi 1 inaiansaeno amene wyo jcu
vy „ _m:rilw Ku vzbuzuje vážné nepokoje v tam
amra - r-:—"--- tSi " fch kraEfcb Indiáni kmene Ma-
IVrLvh ínterviewoval vy- yo jsou mnohem inteligentnější
-i10vně vzhledem ka než Yaaoisové a po dlouhá léta
CechovO a jejich zápas
o samosprávo
— Firmě A Bloom & Co vy
dáno bylo povolení ku stavbě
hoblovárnv na Railroad ave a O
ul Stavení bude 30x60 stopách
dvě poschodí vysoké a náklad vy
počten jest na 2 500
Horský turista
hledající velkolepou a ' krásnou
l
scenerii nalezne 11 ▼ nesmírné roz
manitosti a bohatosti v Coloradu
Do Tellowstone Parku!
Nová a nejkratší cesta po
TCli1-S~rr Pnlr Tin WtňitlX bvll V
isialiik nnl a nf&Amim
uiuyivi V — j
nAtvem kterott připravil pUJ Pi- t k nežli rozhodnete se kul
Iiacln A
da pro literární klub Atorovr knihov- _
bt v New Yorku a opravil pak pro mS- cestování bude dobře když napřed
íčnfk Midland Monthly TentoCefckf KuJete hledali všemožného pou-
Denver & R10
zaujímají množství ti- Hna Jaaa žilky Jana AmoKo Grande vydává ladu pěkných
ořliezau na ainiww — _ - I mtiakbo a Jofa Janimana -ea :n„~„„rK hrořnr kterál ob-
wluii tvto demonstrace doma sic an arainycn poicmiu pox íocttVb v kolkách lra iit) ' 1 u Ca 1 1 jwi-
schvaluji íyto u""" „__ -11 Hntl nřfVU-1 ?_T? m-ii rř-Liho-1 držíte všechny když st dopíšete
Mně je ÚP oý ?:ro„ - — -T~ -oiu %SrXSTt M K Hoípr G T 4 P A
IkUtKBHH — ' I IZSCt 1 rVMW M
ranmanve a 00 aiouna leia r —
-—"a 1 a MiEkv tmn nroxuriD u i_
novu " i — a:i m(™ n rpu-rvri oodél fekv CaT-fcii --kAi čenL Urana
poctám jež DO oceaav j~ ~r T "I Vř_rf ""mKr t ímňii Kn
ffiezdu a americkou půdu: "Ne- t ayo e -jj "-7 J-n™a Ce
wr - ~ 3 oj a e # p n n nnvm av 11 iot iaii 1 —————— _
1 tSro 1
Iaclná
jizdcu
A ODBOČKÁCH
Dottavalky projíidt rovinoa a po celé dráae aaakytajf atkráiai
aceari Činíc ceatn do Kocay aonataia vwnu pnvaoaoa
UnteínosL ie krajana boji uu H - —
íepi 7i Wiilp cbt-f tímto pcnahaUTfo-l-
Pokrmk Ziek4a
I DéQver Col
95oiTe'í:a SIS