Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 11, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKROK ' ZAPADO
Pokrok Západu
j BRMI-WEEKLT EDITION
Pabliahed by National Printin Co
'509-llSo 12thSt — Tel 1008
Ssteristtofl ty mtO
$250 er year
Vycfcezi každá Aítery' a ptfuk
Vydává - - národní Tiskárna
509-511 jlial 1 2 nlIce-Telefos 1008
šidící redaktor: -
j Rosicky
1 Předplataái
V refetí z dodávkou do doma bez přílohy UMO
B přílohou ''i"-
Poítou pro Spojené Státy a Kanadu
Knihovny Americké v
B Knihovnou ArrTickdu M
Do Cech bez přílohy
H nKlohon
A
SUO
Kaidý pf edplntiteloprávnen Je k premU
=7=
1
Ohlášky
lAmt
vihrtťk-í natec čítáme 7&cDM la třikrát
Xzná obiáienS blahopřáni úmrtí a Jiná Stá
rna tl00 tři aalce za kaádé aveřeináof
Nanhf k' " nrotn nřlloii obtadnávca tolik
pěnic Jak velkou obíááku míli ti přeje Ceny
ohlášak na delii doba oznámí ae ochotní na
požádáni
ZáaUky penim
jsou nejbezpečněji! kdyi m koupí na peíti
neb expreaeu "Money Order" a ty nám se
zaíle Tát ▼ refiztrovnném dopiae aneb -ukázkou
bankovní jest zásilka Jista Kdo
rhca nlatitl -cbeckem ' na bank nechr a&il
o 85 centfi říct proto i tolik muliné platit
banku za kolekci aneb af koupi eminku
(draft) na Omaku Chicago neb Mew Vor
8-cntov kolky Vlechny záailky neebí Jmu
mísu dranntrn nentz Diumame Ha i i
'♦o:
' — - Pokrok Západu
i Omaha !
-Mslány poa jeanoaucnon aareeoa pouze iu
Omaká Nebr 11 srpna 1899
CO ZAVINIL NEBOŽTÍK NÁRODNÍ
Výbor tak zlého aby byl po sv
smrti vláčen obracen a tahán?
Vždyť za života svého byl tvorem
velmi nevinným a skonal tak tiše
klidně — jako by usnul Proč
mu tedy nedat už pokoj ?
Ze každý Člověk kajde svého
mistra osvědčilo se i na Čecho
žroutu Wolfovi jehož hlava zrně
nila poněkud svůj tvar následkem
souboje s jedním německým po
slancem Wolf může mfti aspoS
tu útěchu že na něho nevyzrál
Cech --'v'
Noviny důsledně oznamuji kdy
president McKinley byl a kdy ne
byl v kostele Za každou návště
vu v chrámu páně může obětovati
životy několika mladýcn lidi ve
zbytečné a násilnické válce na Fi
lipinácb To se mu všecko od
pustí — jenom když chodí do
kostela
"Děkan" Tichý a "prevor'' all-
portského kláštera jenž svoji ne
urvalostí a hrabivostí zprotivil se
i hodně natvrdlým katolíkům sla
vili skoro současně 25leté jubile
um kněžství Proč jenom ty
dva nedal Národ-Katolík "porto
grafovati" vedle sebe Par nobile
fratrum čili po česku jsou to dva
povedení hoši
Ze služba na Filipínách byla
dobrovolníkům protivná ukázalo
se nejlépe na pluku nebrasském
Nebylo snad na celém souostroví
brďianěisí oreanisace nad náš
pluk ale když Otis přišel k nim
s nabídkouaby dále ještě sloužili
zdvořile se poděkovali Zůstalo
jich v Manile celkem 33 ale z
těch ani jediný nedal se znovu od
véstl A přece měl Otis tolik
smělosti že zasílal do Sp Států
depeše jak prý všichni dobrovol
nici zrovna non tounou aby se
mohli dále rváti s Filipínci pro —
vlastence kteří z nových osad
chtějí kořistit
UPITííí dočkali jsme se dob kdy
práce ' hledá dělníka Farmáři
marně ohlížejí se po žencích
když nabízejí #3 denně při stravě
železniční kontraktoři zvýšují Srna
hena mzdy a přece jim lidé utíkají
tváře obchodníků se jasní a želez
sice a plavební společnosti stěžují
si ze ' nemohou zastati veškeren
dopravní obchod při nejlepší vůli
Jsou sice stávky ale ještě nevy-
PfclU ani jediná k vůli snížení
mzdy jak byli jsme uvyklí slyšeti
za -šťastně minulé éry špatných
časů { Dělníci chtějí míti podíl na
blahobytu zaměstnavatelů a hlásí
se důrazně když "páni" sami si
aa ně nevzpomněli Bude to vy
žadovati veliké geniálnosti u de
mokratických řečníků aby lidé
byli na pfesrok přesvědčeni že se
jim vede zle
NaD UDaJOVÁHÍM CEK OnSZ V
jeho zodpovědném místě guverné
ra a zároveS vrchního Velitele na
crovech Filipínských xaííni se
VZlú vLsobecná neliboat Každý
ČIti tV li fll tich velikých
tl:c!i vcpio naše n&nílo pra
ťzlf pokrok a x vríUívfídi ae
C sslkterý málasks-
' Iťrrar-jCr Vť-rltaW
výraz úcty 'a důvěry gen Otisovi
v Manile" Bylo by to právě na
čase z ohledu na všeobecné odsu
zování onoho důstojníka dobro
volníky z Filipin se navrátivšími
Ať jsou ti hoši z Nebrasky z
Pennsylvanie neb z Utah jejich
vypravování v ohledu tom úplně
se shoduje Všichni do jednoho
vyhlašují generálního guvernéra
za neschopného starocha jenž
vůbec nehne se z nádherného pa
láce v němž jak někteří praví
kvapem bohatne Vysmívají se
jeho neznalosti krajiny na níž
udržoval je v boji a často odvolal
v hodině vítězství Proklínají jeho
neyšíniavost ku zbytečným útra
pám jimž blbá jeho kampafi je
vystavila a všichni prohlašují že
Filipinci kteří se pouze vysmívají
Otisovi nebudou nikdy podrobeni
dokud on zůstane vvrchním velite
lem v Manile
V těchto dnech zemřel muž
jenž získal si velikou zásluhu o
probuzení nového jihu - Jest to
bývalý guvernér státu Georgie
Atkinson Týž vstoupil na poli
tické kolbiště za zvláštních okol
nosti V té době pokládáno to bylo
za velikou smělost když někdo na
jihu odvážil se kandidovati pro
nějaký vyšší úřad kdo nesúčastnil
se občanské války na straně kon
federační Atkinson vystoupil a
jedinou jeho platformou byla po
ctivost v úřadě a schopnost Ve
škerá Šlechta jihanská byla proti
"novému člověku" avšak za to
lidem mladším zamlouval se tento
muž jenž neznal žádných rozdílů
společenských a ku každému cho
val se dle toho jak zasloužil
Když Atkinson zvolen byl velikou
většinou guvernérem staří konfe
deráti kteří pouze opovržení vůči
němu projevovali ani nechtěli
tomu věřit Občanstvo brzy po
znalo jaký je to rozdíl mezi těmi
"válečnými hrdiny" a mužem jenž
do úřadu přináší pouze poctivost
a schopnost a nežádá ohledů k
vůli své osobě neb zásluhám
jichž docela v jiném působení si
získal a Atkinson zvolen byl opět
ně Na neštěstí tělesná soustava
jeho byla slabší nežli nezdolná
vůle a proto musel se vzdáti poli
tiky : Svým vystoupením proká
zal však celému jihu službu veli
kou - ' Rozboural oltář starého
modlářství a na jeho místě zbudo
val trůn ~ občanské rozšaf nosti
Mužů takových třeba by bylo více
zvláště až se vrátí do občanského
života všichni ti "hrdinové"
války kubánské a filipínské
Z politické arény
Až dosud všecky republikánské
státní sjezdy prohlásily se pro vá
ečnou politiku presidenta McKin
eyho Začalo to v Ohio a poně
vadž známo bylo že president
platformu schválil dříve než čte
na byla v konvenci v ostatních
státech řídili se dle toho a tak
politika imperialistická přijata
byla aspoB pro nynější dobu za
jeden ze článků republikánského
vyznání víry Dnes už není nej
menší pochybností že příští ná
rodní sjezd strany této schválí
počínání administrace vůči Fili
píncům a je dosti možno že aspoň"
mezi raalcy odporučí phvtéleni
Kuby Když to ne poukáže se
na nutnost dlouhé vojenské oku
pace což ve skutečnosti zname
nat! bude tolik jako přivtčlenL
Lidé si na to americké panství
zvyknou a později až takoví staří
vlastenci jako Gomez Cisneros a
jini vymrou snad sami zádati
budou aby přijatí byli pod ochra
nu Columbie
Ve straně demokratické větši
na a tJryanera v cele stavi se
nepřátelsky proti válečné politice
republikánského presidenta avšak
jednomyslnosti v tomto ohledu
není Přes to očekávati lze že v
národa! konvenci demokratické
imperialismus dojde odsouzení na
předním místě platformy Dle
přítomných ukázek budou však
demokraté vytloukat! hlavní kapi
tál z množení se výrobních kom
binací jež nazývány jsou obecně
b nesprávně trusty Zdá se
však že otázka tato na přesrok
epotábae tolik' jako by byla
táhla letos před několika měsíci
dy noviny byly plny zpráv o
tvoření se milionových kartelů
Lid poznati mohl že i tyto mo
hutné kombinace podléhají záko
nům obchodního světa a že do
jisti míry samy ae reguluji Tra
sty aorf aaisované od t ledaa
tohoto roka byly vezmeš nesmír
ná rfelrantalisováay a následky
toho aevybautela! at dostavily
LLd jríi kisly ttsU o #150
n in t" :'_!_! a
jisté bezpečné úrovni nelze říci
— snad až všecka voda z nich
vyteče což trvati bude ještě hod
ně dlouho Jeden statistik totiž
vypočetl že 4S7 trustů kapitali
sováno jest na 737°7833S3"z
čehož pouze $1628876900 re
presentuje skutečný majetek a
ostatetc je "voda' V tomto pře
kapitalisováaí spočívá právě ne
bezpečí a škodlivost trustů Řidi
telé jejich chtějí vypláceti divi
dendy na kapitál kterýž ve sku
tečnosti nikdy neexistoval a potom
vyssávají dělníka a okrádají spo
třebovatele jak jen mohou Zku
šenost několika posledních měsíců
ukázala však? že ani trusty nejsou
vyjmuty z pravidel o poctivém
obchodování Nastalo klesání
jejich akcií a v tom průměrný
volič spatřuje větší záruku : že
trusty neporostou do nebes než
v naparování se proti nim politi
cké strany jež stala se pověstnou
neplněním slibů Trusty "nepo
táhnou' tolik jak se demokratičtí
pohlaváři těší a ostatně republi
káni se též proti nim rázně pro
hlásí a bude tedy záležeti na tom
komu voličstvo spíše uvěří Řek
ne-li někdo Že jsou ve straně
republikánské trustovní magnáti
možno mu odpověděti že jsou ve
straně demokratické také a bude-
li dále tvrditi že trusty vzrůstaly
za vlády republikánského presi
denta může se mu snadno doká
zati že za správy demokratické
také se tvořily a mimo to jediný
zákon proti nim přijat byl řepu
bhkánským kongresem
Nejvíce živosti dodají však pří
štímu národnímu politickému zá
pasu popuiiste 11 vuuec si na
něco takového potrpí Jest jich
málo ale vždycky to nějak nara
fičí aby se o nich hodně mluvilo
Naděje že dají se udržeti ve spol
ku s demokraty selhaly úplně
Populisté vystoupí na přesrok ne
odvisle a Bryan už je do svého
tábora nepřiláká i kdyby mě
ještě líbeznější hlas a příjemnější
úsměv Prohlásili to na sjezdu
Kansas City a kdekoli pořádal
již konvence státní všude kandi
dují svoje vlastní úřaduíky Že
však mnoho hlasů seženou o tom
pochybuje se všeobecně a proto
očekávati můžeme že obě staré
strany ucházeti se budou o přízeB
populistickou hlavně ovšem- ve
státech kde jsou důležitým neb
dokonce rozhodujícím činitelem
Příští presidentská volba nebu
de- postrádati zajímavosti Boj
mezi dvěma vzory měny bude
opětně sveden a mimo to volič
stvu dána bude k rozhodnut!
otázka zdali Spojené Státy mají
nastoupiti politiku osadní aneb
držeti se nauky Monroeovy Kdy
by nebylo otázky stříbra většina
národa prohlásila by se pro po
slední neboť válečné nadšení
#"K VI W
nyní jiz umeie vyživované vy
chladne do roka úplně
Zprávy osobni
— Krajané Josef Junek Josef
Fabry a Josef Palaš z Weston
Nebr byli zde v minulých dnech
aby sobě prohlédli výstavu dříve
než započne další píle s mlácením
vybíráním kukuřice Při té
příležitosti navštívili též naší
tiskárnu a byli překvapeni roz
sáhlostí závodu i zajímavostí jeho
— Pan Jan Šafránek ze St
Paul Minn přijel do Omahy
předvčírem Jest kapelníkem při
vojenské hudbě a organisuje no
vou kapelu pro pluk který se má
odebrati na ostrovy Filipínské
Nevíme jak posud zde pochodil
jestli získal totiž některé ze zdej
ších hudebníků pro kapelu svou
Pan Šafránek jest výborným a
znamenitým hudebníkem a zajíma-
vo jest že 1 syn jeho je též kapel
níkem vojenským
— Pan Čeněk Duras kasír
wilberskébo banku navštívil Oma
hu za různými obchodními záleži
tostmi včera a měli jsme potěšení
chvilku s ním stráviti
FarmafcBi t Colorada a New
flexiko
Denver St Rio Grande dráha
"scénická to dráha světová" vyda
la íllustrovanou knihu o předmětu
výše zmíněném kterouž poile
ochotně a bezplatně na požádán f
každému íarmeru kterýž si přeje
přesídleni Kalika tato poskytuje
velmi ceaaébo poučeni o faotpo
diřských Ovocnářských a' dobyt
kářských zájmech oné krajioy a
měla by býti v rukou každého
kdo si přeje aeznati spůsoby fár
cxle&í zavo£2ovixíai Pilt na
S C i:rr~r? C T é P A
NEBRASKA
— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri-
co doutníky z Wilber Neb tÍ7g
— Farma o 160 akrech a míle
od Linwood na prodej za mírných
podmínek Hlaste se u Emil Fol
ďa Linwood Neb dt88tf
— Prodám neb pronajmu ko
várnu ve Wilber Kovárna 44x44
stř Obchod dobrý všechna práce
za hotové Dopište na J J Burke
Wilber Nebr dtgox4 i
— SúČastněte se velkolepé vý
prodeje zboží ze zásob které vy
koupeny byly Frank J Kunclem
v Crete Neb zé Návodu Newman
& Cořf Za {5000 zboží bude vy
prodánu za méně nežli kupní
cenu 88tf '
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vázací provázek
pumpy větrníky vozy kočáry a
vše co k hospodářství se potřebu
je Krajané učiní dobře když se
u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf
V celém poříčí Platte stě
žují si farmáři na veliké škodyjež
natropeny byly pondělním deštěm
Posekané obilí bylo téměř úplně
zničeno V townšipu Elkhorn
stojí voda na několika polích zvý
ší dvou stop Kukuřice jež po
válena byla větrem také zle
utrpěla
— Deště jež vítány bývaly v
Nebrasce jako požehnání zaČíaaj
tropit škodu Kolem North Bend
v obresu Dodge napadlo ve dvou
hodinách čtyři palce deště kterýž
poškodil drobné obilí jež dosud
nebylo sestohováno a jsou obavy
že brambory začnou hniti Ně
která pole jsou úplně pod vodou
— V sobotu 26 srpna oslavo
vati bude lože Jaa Žižka č 295
AOUWv Clarkson odhalení pra
poru a zároveS své šestileté jubi
leum Program započne ve
hodiny odpoledne v síni pp Novák
a Veverka Slavnost tato potká
se zajisté v probudilé osadě clark
sonské s úplným zdarem Děku
jeme za pozvání
— Hrozným způsobem přišel o
život 2oletý syn okresního po
kladníka MFWasmunda z Rush
yille Nakupil pravé stoh a tu
shodil podávky jež do měkké
půdy se zabodly Když při slé
zání se stohu dostal se na vzdále
nost osmi stop od země skočil
Va %
nesrastnou nanoaou zrovna na
podávky jichž násada zaryla se
mu celých osm palců do těla
Ubohý hoch zemřel na cestě
domovu
— Zajímavá soudní pře zadána
byla v krajském soudu v Salině
County Jest to pře firmy bratří
Heřmanů v Lincoln proti wilber
skému Blue Valley banku kterýž
prý spenčžil mnohé směnky pro
Antona Heřmana zaměstnávané
ho v závodě bratrů svých jež prý
náležely firmě Anton Heřman
jest velkým socialistou před Bo
hem i lidmi a nepochybně si my
slil že jest úplně v právu když
se dělí s bratry svými o to což je
jich jest
— Státní auditor Cornell odevzdal
těchto dnech #1784023 Ame
rican Cbicory Company jež větší
část obnosu tohoto rozdělí mezi
farmáře od nichž čekanku ku vý
robě náhražky kávové kupovala
remie tato povolena byla sněmem
hned v roce 1896 avšak zákon
zněl velmi nejasně a tak se celá
věc protahovala až do nynějška
Jmenovaná firma platila dodavate
lům tg za tunu čekankového ko-
ene a nyní doručí každému ještě
po 1150 farmářům připadne
asi 113000 a ostatek zbude firmě
— Případ státu proti ručitelům
rranica niuona dví skončen v
a a m a
Blair a ručitelé vyrovnali se za
placením obnosu přesahujícího
#7800 Hiltoa býval olejním in
peatorem a ponevaaz nasel že v
r a
dotyčném zákonu neděje se zrnin
1 ______ " a
aa o gasounu přivlastňoval si
všecky poplatky za prohlídku
zmíněné tekutiny Byl Žalován
státem a nyní teprve po čtyřech
étech případ řízen Hilton stále
ručitelům sliboval že se vyrovná
ale když došlo k zaplacení pro
hlásil ' že ničeho nemá a tak plná
tíha zodpovědností dopadla na
ručitele
— Podivným tvorem musí býti
pojišťovací komisař Bryant - Je
dobře známo Že byl po léta horli
vým tem peren cliřem ba probibi-
člkem ale Ze by zbof &oval maho-
medánství to málo kdo věděL A
seje tomu tak V přednášce
před Ugoa Epworthovoa známou
ia£odistsckoa oranisad zaii
&rl ta Is líarrrxrtví iailxla
konci 'pravil: "A přece v tomto
ohledu bylo mahomedánství úspě
chem po čtrnáct století Říkám
to ne že snad bych byl Mahome
dánem ale věřím že víra Maho
medova léčí veliké a osudné po
klesky" 1
— Guvernér Poynter nikterak
netají se tím jak protivným j mu
Proutův senátní výbor jenž vyše
třováním nedávno skončeným
objevil jisté nepěkné praktiky po
pokratických pánů úřadníků Vý
bor zaslal totiž zprávu svoji gu
vernérovi aby uložena 'byla v jeho
kanceláři jak se v takových pří
padech děje avšak iMr' PoynteV
vrátil ji zpét 6 podotknutím že
výbor- uznán byv pouze Senáteni
přestal existovat! po odročení sně
mu a že všecko 'jeho počínání od
té doby postrádá úřaďního rázu
Proto také zpráva ' na niž guver
nér pohlíží jako na dokument
čistě soukromý nemá prý místa
mezi veřejnými záznamy jeho
kanceláře
— Velikým pánem musí býti
wymorský mayor' Dodds V únoru
shořely ve jmenovaném městě tři
dřevěné budovy náležející krajanu
Franku Labelovi a poněvadž na
lézaly se v požárních hranicích
nechtěl mu dovoliti mayor aby je
dal opravit V pondělí přivedl si
však pan Label dělníky a začal se
správkou To tak rozčertilo ma
yora ze vyvolal hasičstvo a sám
řídil strhování budov přes protest
majitelův Ani veliká okna nebyla
ušetřena a všecko zlovolně zniče
no Pan Label odebral se do
Beatrjce na poradu se známým
advokátem gen Colbym a zadá
proti městu žalobu Náhled mezi
právníky jest že obec bude nuce
na platiti slušnou částku za legra
ci pana mayor a "
— Rozrušující událost sběhla
se v úterý kolem desáté hodiny
dopolední ve Fremontu Sam
Pope karbaník ze řemesla střelen
byl pětkráte svým dřívějším spo
lečníkem E Teromem a není na
děje na jeho zachránění Jméno
vaní muži měli malý cukrovinkový
a tabáčnický krámek na Main ul
a v zadních místnostech jakož i
nahoře vydržovali hernu Před
několika dny se nějak nepohodli a
Jerome vykoupil svého společníka
Popeas Týž stále tvrdil že byl
ošizen a prodléval většinou v
krámku V úterý vyzval prý ho
Jerome nahoru s ujištěním že se
jako přátelé vyrovnají avšak sotva
že na schody vystoupil začal do
něho zrádný společník stříleti Po
spáchání zločinu utíkal Jerome k
řece Platte kdež byl později
zatčen Lékaři praví že všeckv
kule vnikly do těla Popeova ze
zadu a ze strany Jerome tvrdí
že jednal v sebeobraně avšak ta
okolnost že téhož dne ráno koupil
si revolver nasvědčuje že měl
zločin v zámyslu Chlap ten Ženat
jest s dcerou z jedné nejpředněj
Šfch rodin fremontsklch jež ne
měla ani tušení jaké ohavné ře
meslo muž její provozuje
HOVORNA
Pouze dotazy plnyn jménem tazatele opattoné
uojauu noromona a oapoveai vopisy
nepoaepaan a anonymní nahnnou
pobodiaábo mula v kuti
LYNCH Nebr— Prosím sdělte
Hovorně zdali se musí letošní
rok deedovat pozemky v okresu
Boyd jestli vám totiž jest něco o
tom známo losef Boháč
Odp — Podle zákona jest každý
povinnen po pátém roce osazení a
ne déle nežli do sedmého roku
pozemky "deedovat" nebo-Ii po
dati důkaz osazení a požádati o
patent
Říká se že za horkého počasí
způsobuje neuralgie nejhorší ne-
moce Ať za zimy aneb za horka
eci je
St Jakobs Oel rychle a
jistě
Cestorání ve Skalném PohoH
"Scenic Line oí tbe world" drá
ha Denver & Rio Grande poskytu
je turistům v Coloradu Utah a
Novém " Mexiku výběr výletních
místa cestovatelům transkontinen-
tálním nejvelkolepější scenerii
Dvě zvláštní a rozdílné dráhy ve
dou Skalním pobořím a lístky ve
skrzné jsou použitelný po které
koliv z nich Jest to přímá dráha
do Cripple Creek největšího tá
bora zlatokopů na světě Dva
vlaky jezdí denně s Pullmanovými
a s turistickými spacími vozy mezi
Denver San Franusco a Los
Angeles a Denver a Portland Nej-
epšf drába do Utah Idabo Mon
tany Oregoaa a Washingtonu
přes Ogdea Gateway Pište na
K Hooper G T 4 P A
Denver Cel o UattrovasJ poyis-
svobodomyslným
kům v Oroaze
spol-
Nížepodepsaný výbor sboru
Vlastislava č 29 JCD dovoluje
si jménem svého sboru vznésti
tímto provoláním žádost na všecky
české svobodomyslné spolky v
Omaze jimž záleží na tom aby
dítky českých rodičů vychovávány
byly v duchu jenž budil by v nich
úctu lásku k českému jazyku a
české zemi bv se schůzích svvch
j — j —
nejblíže odbývaných v úvahu vza
ly myšlénku zavedení "nedělních
Českým
dětských besídek" v nichž dítky_
čeBké vyučovány by byly každou
neděli hodinu neb dvě v češtině
dále kde každou neděli odpoledne
proveden byl by dítkami zábavný
program pozůstávající z deklama-
přednášek z dějin ' českých jež
ovšem povolané síly na starost by
vzaly Výdaje s vydržováním po
dobných besídek dětských nejsou
téměř žádaé takže není příčiny
proč by nemohly býti zastoupeny
ve výboru besídkovém všecky naše
spolky ať dámské neb mužské
Schůze svolávána jest na odpole
dne ve 2 hodiny dne 20 srýna do
budovy býv české Školy kam jsou
zváni delegáti všech svobodomysl
ných spolků ku společné úřadě o
tomto podniku Od oněch spolků
které do té doby nebudou schůze
odbývati" jsou žádáni ct předse
dové neb ct předsedkyně by do
stavili se do dotyčné schůze jako
zástupci svých spolků
Krajané! Uskutečnění nedělních
dětských besídek jest pro náš
český dorost velmi užitečné což
zajisté každý upřímný Čech dozná
a proto předpokládáme že nebude
jediného spolku svobodomyslného
zde v Omaze jenž odepřel by
účastenství na tomto podniku jenž
nepopiratelně musí míti blahodár
ný vliv na naše dítky Mládež
naše v besídkách nejen že osvojo
vati si bude dokonale český jazyk
nýbrž bude míti v nich též ušlech
tilou zábavu v pečlivě vypracova
ných programech jež přivábí za
jisté i Četné rodiče oněch dítek
jež besídky by navštěvovaly My
dále předpokládáme že s námi
souhlásí každá česká matka jež
raději uvidí dítko své v oněch be
sídkách dětských než abv toulalo
se leckde po ulici ve společnosti
mnohdy nezbedných a znemravně-
iAr-h lít Aa í AV U
jak mravním tak i tělesným lehce
přijíti mohou Doufajíce že ct
spolky naše vezmou v úvahu
upřímnou naši snahu směřující k
dobru českých dítek a České věci
vůbec jakož i Že všechny spolky
zastoupeny budou svými zástupci
ať už předsedv předsedkyněmi
neb jinými Členy ve výše uvedené
schůzi znamenáme se za sbor
Vlastislava č 29 J Č D
Výbor
Změna vlajky červeného kříže
Agituje ae nyní o to aby iměntna byla rlal-
ka Cerrena kříže Spolek červeného křile Jeat
znám ilroko daleko trým proeptlnm pasobe
nim Zdá ze to bfUikodou měnltl známku
kterál znamená tak mnobodobroty a UdzkozU
ve zp&aoba Jlnám Jakou bonoal ae Hoatettera
Btomacb Bltlera Ta Jde ku kořenu ikuro ne
moc -zaludKu-elnic Jej allnym a Ulfm Zdravý
zalndek bez Tfmlnky znamená zdravá tílo
Mteli zacpu neitravltalnozt dyzpepail ner
Tosnoet bezaennont neb obtila lnnl nh
ledvinová zkuste Hoztetten Smrmu-h hiim_
Ta IMi tyto neduhy po pal etoleti Přihlédnete
a tomu aDy na viaatnl kolek kryl hrdlo lán
v Zprávy spolková
Tábor Colnmbns ěís 69 W0W
Bratří! Tímto vás všechny vy
zývám byste se dne 22 srpna v
plném počtu do schůze dostavili
Bude se jednat o velmi důležité
věci a tudíž jest přítomnost vás
všech nezbytná
F J Fitle derk
Hekolky IjrfíL
odbývají svou schůzi v neděli od
poledne dne t3 t m v síni p J
Hrocha Všechny členkyně nechť
se do schůze této dostaví
St Benák taj
Kolnici mřli by ati 'Wktkr Ta ail
vydávaný ttmletni od Chicago Rock
laiand a Padne driby ZaU m rok
darmá - Dopijte v paaoí neb na Katka
na: Joiii Skbkstuii to tm
O P A Chicago 111
prodává valzal lacino
1 LEVÍ 715 So 13th Street
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze r 00 ročně
KcíiicpectTf Pcircia Zžpíia
Mám na akladi velká r
aa aibarnfch a mofnict mm zJ-l
ijoiach obor Divadelní apiay zna
T1"" JJ- doatinl v ris
oMríLsaJ-rJ-tUma AMteMae
Dl!
i ni
~jf " mc' - r"" —