Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 11, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
1-4
m r rM
V sávodu Pokroku Západu pouíiváme Dcnsmore psací stroje jlí po kolik roka
i dplnfni uspokojením a mfiieme Je svědomití odporoutetl
VELKOOBCHODNÍK - d42tř
všeho druhu vfnom lihovinami a likéry
413415 jižní 15 nl Omaha Neb Telefon 805
Nojlepli druhy Jaká t trhu k dostání Jsou mim na sklade Prodávám Je na q uarty 1 gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém s —
Tlaíené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a eportovské iboží
)2l9-'223 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B TBTTBE maíitel-
v'í
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon ▼ South Omaze 8
METZUV PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém MaAit fnýílf ohjednávkám věnuje se
7ápadč za nejiepSÍ uznaný JTICliiUY lviítllV zvláštní pozornost
Omalia Brewing Ass n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
1 Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný
i zkušený
ORDINUJE
V ČESKÉ LÉKABNi
F NEDĚLY & SYNA
V CRETE NEBRASKA
Velkere předpisy lékařské vyho
tovuji e v této lékárně právně a
svědomité i neJilsUlch a nejlep
flen ittPDntcn prostředku gr-tt
Jedno natřeni často dostačí
aby vypuzeny byly bolesti z kaž
dé části třla vezme-li se k torna
SEVERŮV
OLEJ Sv GOTHARDA
SOctfi
KřiČMl dítě celé noci dostá-vá-H
zoubky a má li horkost
SEVERŮV
TIŠITÉL DĚTÍ
je titišf uspí a vyléčí
25 cto
SEVEROVY
PILULKY
pro játra spraví
Varn stolici zbaví
Vás nadýmání ob
tíží z větra zabráni
vzniká mnohých
nemocí
28 cti
SEVERŮV
PRO PLÍCE
zastává posud nej lepším
lékem proti nastuzení
chřipce chrapotn a bolet
stem v krku
Vyléčí každý kaicL
25 SO cto
Q
k
6
o
o
o
a
o
o
o
o
Máte-11 obtiže smočením fe
zavktt bolesti v zádech Baton
SEVERŮV
S1UTEL LEDVIN A JATER
Vát rychle vyléčí
75ctft a$L23
Vypadáváni Vlasít jest sarea
tým boloa hlav nemá nikdo rád
SEVERŮV SILITEL VLASŮ
způsobí Váza bájný vxr&st vlasů a
fini je jemnými
60 cti a fim
( ZYlíitd Uiy n $300
( v
PSACÍ-STROJE!
Jnon nvnf nezhvtnnu ootřnbnii r hnidám
obchod! a mošno Hel íe v kittdém gaměstná
nl kda se vfce nite Pfl kounl miai!ho strota
dlutno přlhllíott bltvní k Jednoduohostl a do
konalosti iřiieof neboť to zarucute trvanli
vost V těchto ohledech anll jakfebkollvtk
Jiných Jest oepředstlžltalnýin
Plita si o popisný katalog na
United Typewriter & Supplies Co
%Tvw Totk City m QrnaŤia Meťte
Hotel u města Prahy
[Frag"ue Hotel]
v Praze v Omaze ij a William ul
Jest lépe než kdy dříve zařízen a při
praven ku posluze ct hostům
Čisté a pohodlné pokoje a chutná i do
bře přigravená strava pro cestující a na
vštěvovatele Omahy jakož i pro strá
vníky Plzeňské pivo stále na tepu
Znamenité Omaha Brewing Ass'n pivo
a jiné nápoje jakož 1 nejleplí doutníky
vždy v hojné zásobí
K névStěvě co nejuctivěji zve
Joseí miepetlc©
MAJITEL
Jste-ll stizeni
SEVERŮV
LÉK PRCT' REVMATISMU
rychle Vám pomůže
$100 '
Ztratili }ste chuť k Jídlu?
Jste slabými nevrlými ?
SEVEROVA
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám
síly a veselé mysli 60c a $100
Kdo trpí sla
bostí nervů vysí
len ostí třesavkou
torno pomůže jen
SEVERfiV
NERYOTON
Dámy po porodu
měly by ho vždy
uiivati $100
BALSÁM
i
Y
?
V
V
n
Nečistá kreVjMtpKSnoa vřt
iiny nemocí Máte-li vyrážky
na těle boláky a vředy jste-U
ospalí mnuti
SEVE9ĎV KRVEČISTITEL
Vás urdraví $100
Yaie iena nebo dcera řasto
trpí rftzaými chorobami ienský
SEVERŮV REGULÁTOR ŽENSKÝCH
NEMOCÍ
učiní je sdravými kvetoucími
krásnýmL
pcd::tMI p£s c:=sd y
S)
j-T
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
MONTGOMERY Minn 5
srpna 1899 (Odkud ta sucha?)
Jest to velmi smutné čtení a po
slouchání o tom suchu po mnohých
krajinách které trýzní rolníky
jejich dobytek jejich kukuřic:
jejich vyhlídky a jejich kapsy
Ještě smutnější jest podívání na
ty vypráhlé půdy na tu spálenou
trávu vyschlé potoky a studně
nedostatek pastvy a vody pro do
bytek schnoucí kukuřici na polích
pilně vzdělaných a upravených
Odkud to vše? Bývávalo to také
jindy jak v starých knihách čteme
a jak bible sděluje býval to v ná
rodě Židovském vždy jejich bůh
který národ ten navštívil a trestal
za jeho prý hříchy Toť se rozu
mí že kdo čte a věří bibli po
slouchá kázání těch mudrců poma
zaných kteří nic jiného nečtou a
nevědí nežli co v té staré knize
stojí soudí stejně a vykládá si
sucho to co trest za hříchy lidské
Oni věří že bůh řídí a spravuje
osudy naše jako osudy Israelitů
spravoval a že když jsme zlí a
hjíšní posílá na nás sucho mor a
hlad válku a podobné anděly své
jak to v bibli zovou Při své mou
drosti ale zapomíná že tresce i
také nehříšné Kdybychom tomu
věřiti měli tož bude první naše
pomyšlení zdali jest ten trest boží
k něčemu dobrý účelný a sprave
dlivě rozdělený Jaké hříchy má
náš národ? Mnoho jich arci
mnoho Vraždy loupeže podvo
dy úpadky zlodějské opilství
humbuky bůdle atd Avšak při
bedlivějším přihlédnutí vidíme že
nejvíce zločinů těch páše se ve
městech větších od obyvatelstva
jejich neboť na venkově mezi
rolnictvem objeví se zločin podob-
TENNESŠTÍ HOUSLISTÉ ZVÍTĚZIVŠÍ PĎI ZÁPASECH
Praví so že obyvatelstvo Tennesské miluje houslisty Bob Taylor v době kdy
ucházel se o guvernérstvi učinil housle hlavním činitelem při schůzích a byl
zvolen V západní íásti státu odbývají se každoročně zápasy Letošního ro
ku byl zápas odbýván v Dyersburgu a obrázek náš ukazuje nám vítěze
ný jen zřídka takže na první po
hleď to vyhlíží od boha velmi ne
spravedlivým CoŽ trest suchem
jest trest pro měšťáky? Ba oni
jsou raději když neprší když si
mohou každý den pohodlně a bez
deštníku jiti do práce pracovati
jiti na procházku a zbaviti se blá
ta na ulicích by nemuseli stále
boty cíditi Jim sucho svědčí
neboť vody k pití i mytí i k zalej
vání mají všude dosti a jiné
nepotřebují Za to však rolníkovi
když se nedostává vody schází
mu vše neb jeho majetek hyne
jeho práce jest marndu Kdo
z věřících toto uváží musí ne vy
hnutelně si pomysliti že ten starý
pánbůh jest nesmírně hloupý a
nemoudrý když tresce přímo lidi
nevinné a vinníky nechává bez
trestu ba jim ještě vyhovuje neb
že je bezmocný že už pranic ne
dovede že jest nespravedlivým
aneb že docela se o svět a lidi ne
stará ani o měšťáky ani o rolní
ky ba snad docela že nijakého
takového boba není že dávno
musel umřití a býti pochován —
nikdo neví kde A kdo takovým
věřícím může mít i za zlé když je
přímo kázání a čtení bible přivádí
k takovým pochybnostem a ku
ztrátě víry v boba v jeho mou
drost prozřetelnost a spravedl
nost? Ano tak to musí přijití
Kdo jenom trochu přemýšlí musí
poznati ie ta stari báchorka o
pámbíčkovi jest zrovna tak prav
divá jako o čertoví Meluzině a
Rybrcoulovi Vltavan
GLASSTON N D — Ct red
Pokroku Západul Dovolte mně
zmínit! mi ve valem ct listu o
krupobití jei postihlo naSi kraji
na posledního července provázeno
byvii prudkou bouří Krupobití
vytlouklo mnoha farmářnm pseni-
ci oves a ječmen takže na ně
kterých polích nezůstal téměř ani
klas Vichřice rozmetla několik
maštalí a my kteří právě sváželi
jsme 5 vozů sena museu jsme
schovati se pod vozy abychom se
zachránili S úctou W Sojka
LYNCH Nebr — Ct red
Pokroku Západu! — Dovolte mi
ZmÍDiti se několika řádky o našem
zákoutí v Boyd County jenž činí
kvapem utěšené pokroky od té
dtby kdy četněji se zde osadníci
usazují Na místě pustých préri
jí vlní se nyní krajem zlaté lány
pěkného obilí a louky a pastviny
krásnou zelení osvěžují oko pozo
rovatele Obydlí íarmářů jsou
úhledná a myslím že není třeba
podotýkati že ona českých farmá
řů jsou ze všech nejlepší — Dne
4 července odbýval zde řád Lipa
ny č 56 ZČBJ slavnost ve pro
spěch síně kterou chce jmenovaný
řád letos postaviti V našem okre
su nalézají se dva řády ZČBJ a
sice Karlín č 40 a Lipany č 56
V polovici minulého měsíce dlel
mezi námi dr F A Sedláček z
Tyndall S D jenž přivezl sebou
p Jos Pra večka který byl řádem
Lipany ku léčení jmenovanému lé
kaři svěřen Pan Praveček jest nyní
úplně zdráv Dr Sedláček ukázal
se býti spolehlivým lékařem jenž
neklade velké peněžní poplatky za
léčení Dne 15 září zavítá opět
do Lynch aby navštívil některé
osoby stížené chronickými choro
bami a jiným opět aby poskytl
lékařské rady v různých nemocech
Městečko Lynch vzdor tomu že
již jednou téměř celé vyhořelo
učinilo v poslední době značný
pokrok Čechové jsou zde četně
zastoupeni a pp Praveček a Ko
ráb mají pěkně zařízený smíšený
obchod a mimo tyto jsou zde ještě
dva jiné obchody jichž majetníky
jsou jinonárodovci tito mají však
prodavače české V jednom jest
zaměstnán p Daniel Nelša v dru
hém pak bratr našeho mlynáře p
Alojse Vlny Mimo to máme zde
českého řezníka p Peklo doutní
kářskou čdkou dílnu o Žíznivé se
zde stará vypálená kopa pan Jan
Sedláček a není věru rolníka
jenž zavítá do města aby se u ně
ho nezastavil Mlýn zdejší nalézá
se též v českých rukou neboť
náleží pp Vlnovi a Tomkovi již
právě nyní dokončili artézskou
studni z níž prýští voda 4 Y% pal
covými rourami 16 palců nad po
vrch a při stlačení trubky jedno
palcové až 60 střevice do výše
S úctou Jos Boháč
Matka vypráví jak zachovala
život své dcernšce
Jsem matkou osmi dítek a mám
velkou zkušenost s léky Minulé léto
moje máli dceruška měla průjem nej
horiího druhu Mysleli jsme ie zemře
Já zkoušela všechno uai Jsem jen
pomyslela avšak nie neprospívalo
Viděla jsem ohláška ve vašem časo -pise
ie Cbamberlaln's Colic Cholera
& Diahorrea Bemedy se mne odporou
čí a poslala jsem ihned pro láhev
Osvědčila se nejlepiím lékem jaký
jsem kdy měla v domě Zachovala mé
dcerušce iivot Ráda bych aby kaidá
matka věděla Jak výtečný lék to jest
Kdybych to byla věděla dříve bylo by
ml to uspořilo moc úzkosti a mé malé
dcerušce moc trápení V úctě Mra
George F Fordy Liberty B I Na
prodej ve viech lékárnách
Moka vis aaiieiti pottoa sa tri mtafoe an-
Íllckv salaviU CWtl a taitl: poila vias tetna
loba aaakooika Taká Jsess scmal a mim na
prodej tri rasa kalhv k aerai M Hti aacllcká
Krni sateaJI a vydávia v sSHtecsi SpMnorý
ajMHcío-ectý sMvaik který bad ijej vět a
sajte awia via aa akáeka Pista arai
Adresa: H trHkss K W IStfe St Plfssw
Z AMERICKÉHO SVĚTA
Výsledky stávek
Velké stávky zřízenců pouličních
drah v Brooklyně a v Clevelandu
jež rozrušily mysl všeho dělného
lidu amerického zavdaly podnět
ku důkladnému sestavení počtu
stávek za minulých sedm roků jež
vyvolány byly v hlavních průmy
šlových městech amerických Dle
statistiky komisaře práce Carrolla
D Wrighta v New Yorku vyvoláno
bylo v minulých sedmi letech v
New Yorku 2614 stávek v Brook
lyně 671 v Chicagu 528 v Bosto
nu 267 a v Alleghany a Pittsburgu
251 Sečteme-li stávky v New
Yorku a Brooklynu kterážto mě
sta tvoří nyní Větší New York
obdržíme číslo 3285 jež ukazuje
nám že ročně vyvoláno bylo prú
měrno ve Větším New Yorku 470
stávek Porovnáme-li s tímto po
čtem město Chicago shledáme že
na toto město připadá ročns prů
měrně 75 stávek Vzdor tomu
však že v New Yorku vyvoláno
bylo nejvíce stávek nepresehtuje
ztráta jimi způsobená takový ka
pitál na straně zaměstnavatelů
jako stalo se pří stávkách v Chi
cagu Kdežto v New Yorku ztrá
ta zaměstnavatelů za sedm minu
lých roků stávkami způsobená
obnáší celkem 14000000 jest na
proti tomu odhadnuta ztráta chi
cagských zaměstnavatelů na $14-
000000
Jinak jeví se však poměr na
straně stávkujících neboť ztráta
dělníků newyorských za sedm let
obnáší $15000000 kdežto ztráta
dělníků chicagských nepřevyšuje
$10000000 Poměr ztráty za
městnavatelů v Pittsburgu k děl
níkům tamním jest též velmi kři
klavou známkou jež praví nám že
dělnictvo ničeho nezíská stávkami
naopak spíše jimi ztrácí Za mi
nulých sedm let ztratilo dělnictvo
tamní celkem $9000000 kdežto
zaměstnavatelé ztratily pouze g2
600000 Maně vtírá senám o
tázka kdo spíše oželí a může ože
leti jmenovaný obnos zdali dělni
ctvo jež jest živo' jak se říká z
tuky do úst oněch $9000000
aneb zaměstnavatelé kteří ztratili
ani ne plné tři miliony? Co záleží
zaměstnavatelům na oné částce
oproti onomu ohromnému kapitá
lu ' jejž - ztratilo dělnictvo oněmi
stávkami jimiž celkem vzato ni
čeho nezískali neboť poměr jenž
jeví se ve výsledcích stávek ve
výše jmenovaných městech zná
zorněn jest statistickými fakty v
číslicích 4449 proč : 4429 proc
Zbytek procent 1128 zůstává
nerozhodnut o nějž rvou se obě
strany Z těchto číslic uzná za
jisté každý nepředpojatý dělník že
stávky ve většině případech a cel
kem vzato nejsou v posledních
létech vydatnou zbraní dělnictva
neboS ztráta jeho výdělku mnohem
tíže jest nesena než ona zaměst
navatelů Ztratí-li dělník při stáv
ce po dobu svého nezaměstnání
$100 pociťuje ji po dlouhou dobu
i tehdy když po její urovnání
vstoupí opět do práce kdežto za
městnavatel ztratí-li stonásobný
obnos ztráty dělníka uvážíme-li
poměr nikterak není jeho existen
ce ještě poškozena Mimo to vy
skytují se případy při stávkách že
dělník zpět do práce se nedostane
takže doba než obdrží další za
městnání pohltí opět částku peněz
jež mnohdy jest takovému dělníku
osudnou To jsou fakta kterými
zabývají se v nynější době vůdco
vé dělnictva neboť i oni uznávají
že stávka v přítomné době není
tak účinnou zbraní jakou měla by
býti Jestli přijdou k náhledu Že
stávka pro příští dobu jest bezú
spěšnou jest ovšem otázkou
Zajímavým úkazem jest též ono
faktum že každých jedenáct roků
vyskytují se ve Spojených Státech
stávky abychom řekli přímo epi
demicky právě tak jako finanční
krise dostavují se téměř každých
20 roků Tak na přiklad v polo
vici let šedesátých byly po celých
Spoj Státech velké stávky všeo
becné jež po jedenácti letech opa
kovaly se zastavením práce želez
ničních zřízenců v roce sedmdesá
témsedmém V létech osmdesátých
tedy po jedenácti létech propukla
velká stávka "Q' v níž súčastně
ni byli zřízenci dráhy Chicago
Burlington & Quincy a jež vedena
byla až na nůž V tomto desítile
tí připadá pak velká stávka brook
lynski a clevelandská jichž vý
sledek ovšem nebude též uspoko
jivý pro stávkující zřízence uváií-me-li
ztráty jež během doby tvé
zahálky utrpěli
Zúhrtnifni bchod Spojených Státě
roka 1898 zmohutněl vzdor
válce ipanělsko-amerícké Dle
zprávy statistického departmeota i
v Novém Ygrku vyvezeno bylo vý
robků průmyslových i zeměděl
ských za 1255494358 dollarů
kdežto dovoz páčil se jen na 634
958299 dollarů Převyšoval tedy
export dovoz o 620526129 dolla
rů Vývoz produktů zeměděl
ských stoupl od roku 1880 kdy
činil 685961091 dollarů na 851
922450 dollarů Vývoz fabrikátů
průmyslových udán jest číslicí
307924994 dollarů kdežto v roce
1880 činil jen 102856051 dollarů
Mezi výrobky průmyslovými nalé
zají se mnohé které vážně ohrožu
jí industrii evropskou ocel tex
tilní produkty minerální oleje
měď a j Vývoz železa a ocele 6e
od roku 1868 zdesateronásobil
činí 82774958 dollarů Rovněž
zdesateronásobil se v téže době
vývoz textilních výrobků (v roce
1899 za 19594480 dollarů) Nej-
větší rozpjetí měl vývoz mědě
Kdežto v roce 1868 páčil se na
479488 dollarů činil v roce 1898
na 35 millionú dollarů V poslední
době ohrožen jest také dovoz
cukru do Spojených Států který
v roce 1898 obnášel 76 millionů
dollarů Zabráním Kuby a Porto
rica bude americkým výrobcům
možno stlačiti dovoz cizího cukru
na polovinu
Vyhlííi Jako docela jiná Pani
Marie Petráková 271 Detloff ul v
Clevelandu Ohiotrpělareumatismem
bolestmi v zádech a na prsou a plivala
krev Šest lékařů ji léčilo beze všeho
výsledku Ona praví: "Byla jsem už
skoro zoufalá když jsem počala Dra
Petra Hoboko uzívati Nemůžete si
představit! jaká změna se se mnou
stala Barva se mi vrátila do obličeje
a každý se diví jak dobře vypadám
Jsem nyní úplně zdráva a vyhlížím
jako docela jiná"
Nflze je dostati u lékárníků- zvlášt
ní jednatelé je prodávají Adresujte:
Dr Peter Fahrney 112 114 So Hoyne
Ave Chicago 111
1 Dixie & ColnmMa mlátičky nfcbI1
sou nejlepiím! spořiteli obili
II Nepřekonatelný jetelový slnplřoviitK
uspoř! vám í více semene jetelového nežil
každý jiný stroj a důkladně Je zSisti
III A &T rolnici a tažné parní stroje
Jsou nejlehčími a nejpevneJSimi na světě
IV A & T řezací stroje 'tfffiV
anvi KU stavenm a olcuuuui poireue
Vyráběny jtou
Aultman & Taylor
Machinery Co
Mansfield Ohio
tWPUU H obráMktnj
katalog a smMfe M o (ma
te Krta h83t36m
JJdělujeme ceny
3 pudahifs
Zašleme vám zdarma seznam cen
li prémii jei udělujeme kal
dému odkupnlku Pište:
SO OMAHA
NEB
HOLD THE
Dianí § llfita
111
w
RSC3IIC3
MM
DELU0E2DE
5=
LOTUS OIMM
ABTHtTB OáaDDCn
Ssznilnf to sJ ottos éhiisiilUis sf
prics Trlss far Cstalopsi
ftVSB pámtat