Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 11, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Z&pkdu
NOVINKY Z ČECH
PAvodot Informace od spravodaje "Poli Zip
— ica V Praze 34 července
Zvykni dani v Bakousku Výstraha Vídal
Politická situace ajejt kriUka Novy
punktátor Úroda v Čechách Smis —
Zvýšené dane v Rakousku Nebude
pro vás nezajímavo seznati kterak
u nás dle nových finančních před
loh císařským nařízením dle §14
vydaných zvyšují se ceny nejdůle-
žitčjších a nejnutnějších potřeb
Zvyšuje se dan z cukru a sice z
dosavadních 13 zl na 19 zl Zvý
šení to nastalo dnem 1 srpna t r
Týká se i veškerých pohotových
zásob u kupců přes 20 kg u sou
kromníků přes 10 kg Za zásoby
tyto se musí tudíž dopláceti po 6
kr za kg dle množství zásobu vy
míněnou převyšujícího Prémie na
vývozní cukr budou jen dvě za
cukr od 90 do 99 '3 procpolarisa
ce 1 zl 60 kr za 1 q za cukr s
polarisací nejméně 993 proč 2 zl
30 kr Výška prémií 9 milL zl
zůstala beze změny Přihlášky
starých' zásob cukerních jež pře
vyšují uvedené množství 10 pokud
se týče 20 kg mají se díti mezi 1
—3 srpnem pod následky 4 — 8
násobného zvýšení zamlčení doda
tečné daně po 6 kr za 1 kg DaB
pivní zvýšena o o '3 kr t j ze
167 kr na 1 7 kr Da3 z líhu
zůstane nezměněna rovněž tak
kontingent líhu jenž obnáší i
378000 z čehož přikázáno této
polovině říše 1017000 tudíž o
19542 hL více než doposud O
těchto 19542 jest uherský kontin
gent menší Současně prohlášené
změny sazeb celních týkají se
cukru piva líhu a petroleje Clo
z petroleje dosud 2 zl a 2 zl 40
kr zvyšuje se na 3 zl za metr
cent vyjímaje petrolej z Rumun
ska Od 1 srpna tedy budem
míti dražší cukr jen o 6 kr na
1 kgf
Výstraha Vídni Sobotní zulu
kaíerské řádění Němců ve Vídni
proti sokolfim svědčí že žijeme v
ýnarchii Proto lé vhod no tu
VídeS upozornit! že í jí může být
oplaceno VídeS je stolicí rakou
ského mocnářství Němci tam ne
jsou výlučnými pány a všichni
ostatní jejich nevolníky Do Vídně
plynuly a plynou krvavé peníze
ostatních národů Veřejné budovy
videSské patří všem rakouským
národům protože všichni na ně
platili a Češi mezi těmi národy
nehrají podřízenou úlohu VídeS
byla a jest pasořitníkem rakou
ských zemí Na VídeS máme
všichni rovné právo byť byla ně
meckou nebo čínskou VídeS nám
ničeho nedává jen od nás bere
Slovanů žije ve Vídni přei $do
000 Tak značná část obyvatel
stva plnící vzorně své povinnosti
nemůže zbavena býti svých občan
ských práv Vláda jest povinna
práva ta hájit a starati se o bez
pečnost víde&ských Slovanů V
Praze kde je pouze 30000 Něm
cův i se Židy mají všeho v nad
bytku a Slované ve Vídni nesmějí
mít ani jediné veřejné školy! Není
to křiklavé bezpráví není to vra
žedný útisk? Co to za nestydatost
křičeti ještě Že Slované v Rakou
sku utiskují Němcel Němci na ten
křik nedostali dosud náležité od
povědi) ale dá bůh že dostanou
Jestliže VídeS sklesne na normální
nízkost Litoměřic ' Chebu nebo
Liberce bude-li nesnášelivou jako
tato města pak musí přestat býti
stolicí mocnářství! My pří tom
ničeho neztratíme My máme své
zemské stolice jež jsou beztoho
ode dávna ve prospěch Vídně
zdekapitovány! Pracujme tedy v
tom směru nelefime a VídeS
zkrotne
Politická situace a kritika U ve
řejněním vyrovnacích předloh
nastal konec největších obtíží
vládních jak jsme posledně sdělili
a tím nyní jakýs takýs klid Ne
chceme se opakovati a poukazuje
me své čtenáře k posledníma své
mu dopisu k němuž jen málo do
dáváme Klid je ale to klid před
bouří V drahé polovici října
sejde se znova říšská rada a ní
dostaví se hluk i chvíle kritická
Neboť jisto je že necouvne-li vlá
da Němci spnstí zářivěji než
dříve poněvadž sází až na poslední
kartu! Codvne-li vláda musí
zaČítí čeli škoda jen že se
my čest k boji opravdověji a pev
Biji nechystáme Nale listy místo
oranisace národa a nad Jen í pe
ttrjí kritika namnoze revolvero
vca ktá zoitooxí kde kdo ve
r ™1 pracce tak ipSe malt ntž
cr-Tjvr Kabode dlouho
a tis mCxit citt býti a!
tii ftctrrm
Vrzlz o útsxá tí tlxb
' ' 1 C1LJ tzzj virr
: c -7 crz ::~:-jc
zakročení Výbor sešel se a roz
hodl takto: Povolanou instancí
která dosavadní činnost poslanců
posouditi po případě schváliti
nebo odmítnouti má jsou voliči a
jich důvěrníci Tito již příštího
měsíce budou povoláni aby tak
učinili Uznají-li po zralé úvaze
že národní strana svobodomyslná
změniti má vůči vládě svou takti
ku budou všickni poslanci povin
ni podrobiti se tomuto rozhodnutí
a nastaaou všechny důsledky z
tohoto obratu plynoucí- Kdo by
nesouhlasil složí mandát a zjedná
voličům možnost aby svou důvě
rou pověřili jiného kandidáta To
je přirozený postup všude tam
kde politicky se jedná kde neroz
hodují nadávký ani podezřívání
ani planá íráse lidí kteří sice o
politických věcech naivně mudrují
ale jakživi nic kloudného nevyko
nali — Na druhý měsíc tedy v
srpnu nastane konečně uvažování
Yěcné Cas už je
Noyf punktitor Jak známo
Němci vydali letos svůj program
Rozebrali jsme posledně co Češi
naproti tomu mají učimti Ale
zatím co tiskli jste naši úvahu —
ejhle staročech jakýs otrok vlád
ní zakukleně vytrousil se s brožu
rou nadepsanou "Svatodušní pro
gram německý'' a přemlouvá nás
Cechy abychom se stanoviska
rakouského se k programu Němců
nezatvrzovali abychom se neroz
pakovali vzíti aspoS hlavní zásady
jeho za základ k jednání s Němčil
Není to otrok tento nový punkti
tor? Dostane se mu ale poučení
všude
- Úroda v Čechách Letos nejlépe
je viděti které pozemky lépe byly
zpracovávány a v síle jsou neb
na takových je mnohem lepší úro
da nežli na půdách špatnějších a
nedostatečně vyhnojovaných Na
sypkých a chudších na látky po
travní půdách započaly žně které
letos asi jen sotva prostřední
budou neb celé krajiny trpí rok
co rok a zvláště letos častými zá
plavami Řepky se sklízí' silně
Se vše opozdilo vše současně
dozrává Velké množství plevele
je na závadu vyzrání i sklizení
úrody neb obilí bude musiti dlou
ho na hrstích ležeti až plevel
úplně uschne Následkem dříve
panujících chladen a stálých sil
ných dešťů opozdila se sklizeň
sena i ŽeS řepky a veškerého obi
lí Vichry a prudké lijáky pocu- j
chaly silně obilí takže sklizeň
bude obtížná a strojů těžce jen
bude se moci upotřebitL Žita
jsou zubovatá pšenice rezavá a
jař silně zastydla — ostala řídká a
krátká Místem zvláště níže po
ložené pozemky jsou přívaly za
neseny tu a tam úroda vymočena
a zničena Cukrovka je nestejná
vyhání mnoho vyběhlic Lny jsou
krátké a řídké Zemáky se kazí
Mák i luštěniny jsou dosti pěkné
jen místem utrpěly větry a přivály
Nejen plevele ale í hmyzu všude
bylo mnoho stromů ovocných
proschlo Ovoce není skoro žádné
a co bylo většinou spadlo se stro
mů Někde ovtem bude lip Zá
leží to na jakosti půdy ale valně
nebude nikde as Zlé to naděje
Smis Kdy se narodil Hus?
Řeknete 6 Července 1369 Ale
nikoli Nejnověji dokázánojest
že vlastně data jeho narození
určitě nevíme Ale dá se odhad
nouti skoro s bezpečností takto:
Hus narodil se nejspíše v prvé
polovici r 1365 Tedy památka
jeho padá o 4 roky dříve
Provisorní most přes Štvanici
který způsobil tolik hluku v Praze
na radnici bude státi co nejdříve
Ještě na podzim počne se se
stavbou
Úplatný žid Lueítschuetz který
jak jsme referovali chtěl aplatiti
městského radu Jecha sumou 2500
zl aby hlasoval pro koupí zkra
chované židovské ledařské společ
nosti obcí pražskou octl se před
soudem Ale Žid se ze všeho vy
točil Dokázal že nechtěl Techa
uplatit že mu byl dlužen za zboží
kočárové a vozové a ta prý dal
těch 2500 zL co splátku O ty
filuto židovská 1
Jiný žid Diamant tupil veřejně
v hostinci Ústřední Maticí škoL a
její úřadnictvo Byl žalován ale
prosil odvolal veřejně a zaplatil
pokory na aao xL
Pohoda dnes chladnější s de
štěm Ale minulý týden bylo
vedro a socho Pozdraví
Eam£}rf s hojících vlastností
CfcaaberbuVs Gonga Easssdy Jabo
tcaaá chat ryetl a trvaly ta_
ks tiskaly mu rfart vláda SMd
Ea ga atnfcj w viach KSiralca
— Tři koty "medicated" mýdla
čitlorCo tČznzM za 50 cbda z
Odpovéd' na dopis pana F Nestá
vala ze dne 12 května '99
Candaba Ph Isl i čeťce
Ctěná redakce Pokroku Západu
prosím uveřejněte následující:
Dvanáctého května byl v Po
kroku Západu uveřejněn dopis od
pana Nestávala datovaný v Ma
nile 20 března v kterém se pán
tento pokoušel popsati vojenský
život na Filipínských ostrovech
Jest však patrno že p N neby
očitým svědkem mnohého co ve
svém dopise tvrdí a tudíž neví o
čem mluví jinak by nechtěl tvrdi-
ti pověsti které nemají žádného
základu
Nebyl bych jej uznal za hodna
odpovědi kdyby se nebyl tak
drze a urážlivě vyslovil o dvacá
tém druhém pluku pravidelného
vojska který si toho nikterak ne
zaslouží Z najížděk jeho mluví
více zášť než rozvaha jinak by
se neodvážil tvrditi něco co ne
může dokázati
Z jaké příčiny si pan Nestával
vyjel právě na 22 pluk nevím
jsem však jist že dopis ten byl
psán bez rozvahy jak by jenom
nezkušený chlapec mohl psáti
Pakli chtěl utvrditi někoho Že
jeho regiment jest lepší než jiný
tedy se minul cíle nikdo kdo je
alespoS částečně obeznámen
vojenským životem mu to neuvě
ří Jsem jist že Uncle Sam ne
vybíral všechny darebáky a zlodě
je Qak je p N ráčil nazvati) jen
pro 22 regiment Pakli pan Ne
stával skutečně myslí že takoví
ptáci jsou ve vtjsku k nalezení
tedy nemusí daleko hledat neboť
jich nalezne ve svém regimentu
tolik jako v jiném Doufám že
p N si podruhé rozmyslí co dě
lá a nebude v posuzování jiných
tak ukvapený
Uznávám že se ve vojsku na
lezné dosti špatných karakterů
zvlášť v nynější čas kdy se bére
hnedle každý kdo přijde proto
se však nesmi odsoudit! všichni k
vůli několika špatným kteří se
naleznou všude Pan Nestával
vypisuje porážku 22 pluku za
pomněl však poznamenati za ja
kých okolností porážka ta byla
utrpěna Dobře pamatuji přího
du tu z 18 března a zde podám
některé podrobnosti bych pře
svědčil čtenáře' že zbabělost
(kterou p N 22 pluku připisu
je) zde nehrála žádnou úlohu
Čtyry setniny 22 pluku byly
vyslány na nepřítele který se
skrýval as 5 mil jihovýchodně od
města Pasig a od kteréhož byl
očekáván toliko slabý odpor
Domněnce té vše nasvědčovalo
neboť když se obě strany srazily
povstalci hned počali couvati
Naši myslíce že jest nepřítel
slabší následovali jej jak rychle
mohli Kdyby byli věděli že pro
ně povstalci strojí pasť jistě by
nebyli za nimi tak spěchali Až
dosud mysleli že mají co činiti
toliko s několika muži brzy se
však přesvědčili že tomu tak není
a že mají proti sobě velkou pře
silu Povstalci couvali stále až
vlákali naše do rokle obklopené
na obou stranách skalnatými strá
němi Nyní je měli v pasti což
také hned dokázali tím že do
nich začali se všech stran páliti
Jaké bylo našich hochů překvape
ní nikdo kdo v bitvě nebyl ne
může si představit! Hrozné po
stavení v jakém se nyní tak náhle
octli není k popsání Toliko
vojín kterému kule kolem hlavy
hvízdaly může o podobné situaci
souditi Tam kde očekávali od
por asi 300 mužů náhle octli se
uprostřed tisíců Nyní byli se
všech stran tak obklíčeni že již
nemohli ani couvnouti Kule do
nich takřka pršely Každý hned
se ukryl jak nejlépe mohl což
byla jediná záchrana která jim
zbývala Co také mohli dělat
proti takové přesile? Mnohé však
ani úkryt nezachránil neboť po
vstalci stříleli hůry Zde "ku
bánští hejskové" okázali z jakého
těsta jsou dělání neboť byli tak
řka jediní kteří se odvážili z
úkrytu a opláceli kuli za kalí
jako to dělali na Kubě Ovšem
málo jim to prospělo jejich kule
se jen odrážely o kameny Comp
E byla v nejhorším postavení
vlak také ztratila většina mužů
Nebylo by je snad nic zachránilo
kdyby nebyla přikvačila noc a
zhoubné dílo povstalců nezasta
vila Pozdě večer přiUa pomoc
to vlak již hnedle bylo po bitvě
Ztráta byla 32 raněných a 4 — $
zabitých Jsem rád že mohu
změn šiti počet podlých z st na
26 neboť nerad vidím mnc&o
pnUtiai krve Ovšem zkazím
tis p Iletívtlavi radost on by
nejspíše viděl rád celý 22 pluk
pobitý zvláště pak ty "kubánské
loaíry" nemohu mu však pomoci
pakli nechci lháti
Dále poznámka pana Nestáva
la že generál Lawton když se
dověděl o půtkách mezi pluky
kalifornským a 22 (o kterých mi
není ničeho známo) poslal 22
ku předu a kalifornský nechal v
zadu nemá rovněž žádného zá
kladu V ten čas o kterém p
N mluví generál Lawton právě
přijel ze Spojených Států a velení
ještě nepřevzal Generál Wheaton
velel v ten čas a Lawton s bitvou
u Pasig neměl co dělat neboť
převzal velení až teprve 22 — 23
března Dále učinil poznámku
že kalifornský pluk musil bodáky
a kolbamt rozprášiti povstalce a
tak zachrániti 22 pluk Zase
jeden důkaz že neví o čem mluví
Ani v kubánské ani ve filipínské
válce nepřišly nepřátelské strany
k sobě blíže než na 200 yardů
Ani v jednom případu nepřišly na
bodáky tím méně na kolby nebo
pohlavky toho jsem si jist
Skoda že těch "kubánských
hejsků nezbylo více Spoj Státy
nepotřebovaly by tolik "hrdinů
jako p N kteří tak rádi bojují
po "hokynářsku' a zneuctívají
jména vojínů kteří na Kubě více
zkusili za těch 14 dní než který
koliv N za celý ten čas co zde
byl
Co se týče vojenské discipliny
kterou pan Nestával 22 pluku
tak drze upírá tu nemusím hájiti
poněvadž vím že se takové po
známce každý vojín musí zasmáti
Pravidelné vojsko a bez přísnosti!
Pakli p N věděl že bude dopis
jeho uveřejněn tedy měl zároveS
vědět že dopis ten bude čisti lid
vzdělaný který zná vojenská pra
vidla jaká nyní panují tak dobře
jako on ne-li lépe Snad nechtěl
dokázati že dobrovolník přísněji
jest držen než pravidelný vojín
kterému jest velitel jeho cizincem
a od kteréhož nemůže očekávati
přátelskou ochranu když se něčím
proviní kdežto dobrovolný dů
stojník jest "one of the boys' a
často se musí obávati aby až
přijde domů neztratil zaměstnání
což by se mohlo státi kdyby byl
tuze přísný na svého zaměstna
vatele který byl prostým vojínem
jeho setnině Pakli tento byl
cíl p N tedy jej lituji 'ani jeho
babička by mu to nevěřila Ještě
iným způsobem dokáži že pravi
delné vojsko jest přísněji drženo
než dobrovolné Pan Nestával
se zmínil co škody zde vojsko
americké nadělalo a co krásných
věcí bylo zkaženo a vydrancová
no £e to nemá být v tom s
ním úplně souhlasím Kdo však
více pálil a drancoval? Dobrovol
ník' nebo pravidelný voják?!
Dobrovolník t Tím nechci říci že
by to pravidelný vojín nedělal
kdyby měl tu stejnou příležitost
Jemu však bylo zakázáno něco
brát neb kazit a on zná svého
velitele a ví co by následovalo
kdyby svévolně porušil rozkaz
Dobrovolníku také to bylo zaká
záno on však také zná svého
pána a ví že "Jack s kterým
třeba chytal ryby přimhouří jed
no oko Příklad tento se ovšem
nevztahuje na všechny Většina
jak pravidelného tak dobrovolné
ho vojska jsou mladíci z dobrých
rodin vzdělaní a dobrého kara
kterů a tudíž příklad můj kterým
chci p N toliko okázati jak
planá jest jeho narážka o disci
plině vztahuje ne na ty kteří
jsou vinni
Skutečně pan Nestával učiní
épe když pújHe zpět na farmu a
nechá kritisování lidem kteří to
mu rozumí a jsou k tomu schopni
Mohl by přijití čas kdy by svojí
prostořekosti pykal ježto lehko
jest tupiti a pomlouvali avšak
těžko dokázati S úctou
B Jandera 22nd Inf
Candaba Ph IsL
Pozn — Dovolím si ještě uve
řejnit! dopis v kterém generál
Wheaton gratuluje 22 pluku po
bitvě u Polo 27 března kde Col
Egbert byl zabit a kde se 22 pluk
vyznamenal a o Zemi se pan Ne
stával zapomněl zmínit
Dopis od generála Wbeatona
st pluku Překlad z anglického
Bylo mi vidy známo že as
jest považován za bojovný pluk
to vlak co dokázal pod mým ve
lením dokazuje Že to není toliko
bojovný pink ale dle mého uzná
ní první ze všech pluků ve Spoj
Státech aejlepší a nejudatněji! v
celém světě To co zde as pluk
dokázal získalo ma moji neobme
zenoa chvála a nadiení Pro od
vahu udatnost a aebeobiuvoat v
konání svých povinností se jim
Lidný jiný pluk nevyrovná Ne-
2Cdo trpí
nechutí k jídlu
muže býti Jist ie játra nejsou n něj v pořádku
Sv- glug giuburgci $Mptm
regulují Játra a čistí žaludek
nalézám dosti slov abych mohl
projeviti obdiv a yážnost kterou
cítím pro každého důstojníka a
muže v 22 pluku "
General Wheaton
velitel 3 brigády
V Žádné domácnosti by
neměla cbyběti "Pralská domácí
mast" Jest osvědčeným prostřed
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními
zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: Ivdt6ib5tf
Prague Import Co POB 253
New York City
V Omaze se koupí lacino
ale kdo chce koupit nejlevněji muií
na io a w miam a
ALOISn ZELENÉ
o kteréž ví každý v Omaze že střižní
zboží látky i hotové fiaty lze koupiti
u ni levně jako nikde Jinde
Právě jiem obdržela s Chicaga kde
Jsem byla na koupi rozmanité české" ebo
í jako kanafaiy šátky a jiné zboží pro
zensae aymsy pro muzsse ata
Nsvítřvovatelé vvstavv kteří lavftalf
do české čtvrtě "do Praby" nechr ae Jen
ptají po "Zelené" a každý jim ukáže
mfij závod
echť potřebujete cokoli věk z oboru
zboží střižního ozdobného gaíanterní
ho neb spodního prádla atd přijďte a
budete překvapeni a udiveni jak levni
vse proaavam
Aloisie Zelená iji 4 Widiam St
iiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiuiiiiiii
TjCiib a Žižka
Krásné dva litoerafovaná ob-azt
tfedstavuiící čeuke velikán v Hnut
Žižku hodící ae pro spokové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyn na skladě Prodáváme ie oba do
f 100 aneb co prémii k Pok Západu ra
nopiateir auc rourou Západu
Omaha Neb
uiiiiiiiiiiNiiwiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiin
FRANK E BLI88
proaavaf
prodávat hoví dobytka
O BLIHS
Kterýkoliv a nich pracnje
komisionář se
2jo New Exchange Building
Vietnotná IiMa vinuta m vlam zacvikám 1 1
sajýlatelim přiseti Vaše Jeat uetlve íádám
xrni cnj um pouiuoiaaMaiHBi
is9e-
ŠESTÝ PŮLLETNÍ VÝKAZ
Geiai llial Fin lis Co
: TZájemné proti otml
o ac ▲XX
Hrab příjem a prémii sa prvfcb fert uMet
n" "
Vtrtrt " '" -
Ztráty aaplaoeoa ta prvfeb test tntafei 18W
oa laKxeni potec nou u
Cárite vé penise v Xebraaee pejUtlaíai ae a Geraaa Mutual fiplecaotl
ZDE UVÁDÍME NÉKTERI
J FOLDALInwood Heb
J J HOŠEK Havenna Neb
a rULUA cianuoo neb
4 ij oiuDuiM nowmia neo uw w w EKT4 Hcburler Neb
0HN MMdH' 8YucTírřCBANDALUDo2NeÍBř' Nort B
Státní závody v Nebrasce
U8POŘADANY BUDOU
L v Crete Nebr ve
TT 33Od6ll IO
-TO Jed
Viechny sokolské jednoty v Nebrasce budou
na závodech těchto zastoupeny
Ceay jíriaíeh lístkft aa drákách biioi rafat taiieaj
S actoa viechny ave
!
' Jsem nucen jsa v peněžní tísni
prodati za cenu jakoukoliv 320
akrů krásného a bohatého pozem
ku buď v celku neb na kusy Po
zemek tento nalézá se ve Wheeler
Co v Nebrasce 5 mil od města
Bartlett a 18 mil od měst Erikson
a Harrington Za vyhotovení
dobrých papírů se ručí Každý
kdo si přeje může pozemek si pro
hlédnouti a přesvědčit! se že jest
dobrým Jednejte co nejrychleji
neboť pozemek musí býti prodán
:rr B F Záruba
266 Washburn Ave
W94X3I113X2 Chicago 111
Dlouhé žití
mfiže si každý zajisti ti tím že bude
řádně žiti střídmě Jíati a střídmě piti a ve
v5em užívati svého rozumu ochuravMi
Sererfiv životni balsám
jistě mu pomůže V chorobách žluči a
jater nepravidelnosti stolice bolestech
hlavy unavenoati v nervosnosti přináší
rychlou úlevu a jistou pomoc Účinkuje
přímo na iluč a podporuje vyměšování
této nejd&ležiiějSÍ ífávy v lidském těle
Cena 79 centů
Bolesti spojené 1 chorobami svalů a
tvazfi revmatismem každého druhu
otoky
Severáv Olej sr Qotharda
rychle zažene Jsa antiseptickým čisti
a bojí Při vymknutí stuhlostl a strnu
losti ddfi koná pravé divy Cena 60 ctft
W F SEVERA
český lékárník
CEDAR RAPIDS IOWA
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladS velké množství spi
sů zábavných a jpoučných ze vSech
možných oborů Divadelní apisy má
me viechny jež jsou k dostáuí v růz
ných sbírkách PiSte al o aznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
duíe Pokrok Západu
Omaha Weh
I JOB BLIHB
1 J H BLIHS
prod ovclaren mol
prodarai dob ret?
v tajmo rfch lákanlká
živým dobytkem
South Omaha Netraska
FruL Wtlmuin vlantutrni v rVilr rv_
I tnitný co řád rif a TtdomUf mni s ochotou
I ooaiousi Krajan? v reci česat
pojiSfujlcl spolčí
manu
IW
INUtt
(WB7S0e
ae1a5at
&Mt it
twn
JMUB46
taň ' "_""""
Xei J vThlto U)amnlk
Z NAÍICH JEDKATELÍ:
O r BPILDA Oblowa Neb
L M MARTIN Waboo Neb
v b cunuAU Hiu mil Neb
Vávrově Parku
Zdil 1G09
Sekl v Croto j
POŘÁDAJÍCÍ výbor