Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 08, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -POKROK ZÁPADU
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
FLOYD O T — Ctěná redakce
Pokroku Západu! Dovolte abych
podal zprávu ve ct Vašem listu o
Stavu úrody v naší krajině —
Pšenice je zde většinou vymláce
ná a je dobré jakosti nesypala
však mnoho poněvadž byla mrazy
seřídlá Štěpných broskví je zde
pořídku však pláSat bude hojně
jakož i jablek a vína Kukuřice
slibuje úrodu neobyčejně velkou
neboť pršelo vždycky když vláhu
potřebovala Bavlny nepěstuje se
tolik jak by dalo se očekávati
postavených čistíren z nichž dobrá
polovina bude zaháleti — Doposud
měli jsme zde obtíže se železnič
ním spojením neboť nejbližší sta
nice odtud nalézá se ve vzdáleno
stí 30 mil Je to stanice Perry
Jest to velmi nepříjemné tak
daleko na stanici zajíŽděti však
vyhnutí není Když vydáme se
na takovou cestu s povozem na
táhneme jednoduše plachtu na
vůz jako činí vystěhovalo nalo
žíme kuchyňská kamínka s nádo
bím a pokrmy dříví atd takže
možno nám zastaviti kdekoliv se
nim zlíbí — Však těmto nepříjem
nostem bude nyní brzo učiněn
konec poněvadž dráha Santa Fé
pokládá koleje z Cofíeville smě
rem k Fawnee Stillwatter a Guth
rie takže pro příští časy budeme
míti ku stanici pouze 4 neb 5 mil
Podél nové tratě staví se nyní
mnoho nových městeček a není
pochyby o tom že krajané naši
kteří přáli by si zaříditi v někte
rém z rich obchod učinili by
dobře Kdo z Čechů přál by si
zakoupiti v krajině této nějaký
pozemek neb pronajmout! jej
nechť obrátí se na mne a já mu s
ochotou odpovím a seč mohu i
poradím S úctou
Jan Znamenáček
LITERATURA
Hospodář Minulou středu vyšlo
číslo 12 roČ IX nejdokonalejšího
českého časopisu "Hospodář'' v
němž vedle četných vyobrazení
nalézá se celá řada poučných
Článků a rad do všech oborů ame-
rického hospodářství spadající
Není snad jediného hospodářské
ho časopisu v české řeči vydáva
ného jenž mohl by řaditi se po
bok tomuto časopisu do něhož
přispívá nejméně dvacet odborní
ků v americkém hospodářství
Vydavatelstvo stále zdokonaluje
časopis tento nehledíc na vydání
s tím spojené majíc to blahé vě
aoBií že krajané česko-američtí
uznávají cenu "Hospodáře" ve
svých rodinách V čísle tomto
oznamuje vydavatelstvo že spoji
lo se s vydavatelitvem "Domácí
ho Přítele" od něhož převzalo
adresy odběratelů "Domácího
Přítele" následkem Čehož bude
čtenářům jmenovaného časopisu
docházet Hospodář na místě Do
mácího Přítele jenž na dále vy
- dáván nebude "Domácí Přítel"
byl měsíčník věnovaný zdravo
vědě do něhož-přispívali téměř
tyšichni vynikající lékaři česko
améričtí Dosavadní odběratelé
Hospodáře spojením tímto pocho
pitelně získají neboť od nynějška
bude Hospodář podávati pojedná
ní zdravotnická ve stálé pravidel
né rubrice v jejíž redigování uvá
zal se osvědčený dlouholetý nej
pilnější a nejzasloužilejší spolu
pracovník Hospodáře Dr Č H
Breuer Tím přijde vydavatelstvo
dojista vstříc přání všech svých
odběratelů kteří uznávají že zna
lost zdravotnických poměrů jest
pro každého veledůležitou a podá
vání rad a pojednání jak nemoce
neb neduhy domácími prostředky
léciti lze obzvláště když k lékaři
daleko bude dojista neocenitel
nou stránkou pro každého čtenáře
Hospodáře — Předplatné na Ho
spodáře obnáší pouze J100 na
rok a zásylky mohou díti se pod
touto zcela jednoduchou adresou:
Hospodář Omaha Nebr
▼yfelď Jaké docela Jimi Pant
Karto Patrikova t?l DeUoff al v
Clevelandu Ohlotrpéla reumatitmeni
bolestmi ▼ sideefa a na pnou a plivala
krev ScstUkařftjilééilobeMTiebo
výsledku Ooa praví: "Byle Jsem ui
ekoro zoufali když Jsem počala Dra
fetn Hoboko ufívatl Nemůžete si
představit! 1 směné se se mnou
Itala Bern ee mi vrátila do obličeje
kalif ee diví Jak dobře vypadám
jM nyní oplné idráva e vyhlížím
Jiko docela J-aá"
rba Je doatati a lékárníků - tvUUt
cl jtfnata1 Je prodávají- Adresujte:
Cr rtter Ttbnxj 11J-114 80 Horné
Ave CUcaca t!U
— Tři krry Wiceted" mf&l
:rrj rr-J a 50 ctili t
--5 "CTr'"x
Žaponka
Podává J W
V zemi květů jsou hlavními
bohy bohové lásky a Žaponci vy
dávají se za přímé jejich potomky
Zena je tam pod přímou ochra
nou veliké národní bohyně slavné
Amatéry ssouomikaminomikoto
což znamená nebeské světlo císa
řovna bohyně panna a proto
postavení ženy v Zaponsku jest
výlučné a neřídí se tím co přika
zuje přísné učeni Kontuciovo
Žena jest sice tradicí pokornou
otrokyní proto však nicméně těší
se veliké pozornosti jako pramen
střed všeho blahobytu mužova
Jestliže v občanském životě má
přednost muž má žena přednost
v manželství
Historie císařoven dokazuje
jakým způsobem žena v Žaponsku
je ctěna A tak ačkoliv v zásadě
nejvyšší moc náleží jen mužům
přece za mimořádných okolností
císařovna projevila své vladařské
hopnosti šlechtici a vojsko ne-
váhali dáti jí titul
'mikadky ' a
poslouchali ji tak pokorně jako
nejpřísnějšího muže Jmenovitě
mikadce Džingo-Kogo Zaponsko
jest zavázáno za dobytí Korey
což stalo se krátce před zahájením
křesťanské éry
Žaponci kteří porovnávají krá
su s blahodárným světlem sluneč
ním hledí na ženu jako na nej-
dražší poklad mužův a neopomi
nou ničeho čím by zvýšili jeho
lesk Od ní žádá se mravní bez
úhonnost v rodinném životě a v
poslední době znalost moderních
jazyků zejména írančiny angliči-
ny pak historie zeměpisu šití
vaření zkrátka řečeno co žádá se
od mladých evropských dívek
Společenské a domácí povinno
sti nutí Žaponku že nemůže se
obírati vychováváním svých dcer
o nechává si peuze vrchní dozor
nad nimi a hlavní práci svěřuje
kojné která zřídka opouští svou
svěřenku před jejím provdáním
Často zůstává v její službě po celý
život ale spíše jako oddaná pří
telkyně nežli služka Je skuteč
ně také její nejbližší důvěrnicí a
družkou Láska dítěte k rodičům
tím nijak netrpí jelikož první po
vinností kojné jest naučiti svou
svěřenku ctíti otce a matku
Život mladé dívky ačkoliv jinak
podrobuje se všeobecným pravi
dlům morálky Buddhy a Koníu-
cia plyne velmi vesele uprostřed
různých prací a zábav dovolených
shovívavým žaponským právem
Zaponka ač nemá té svobody
jako mladá Američanka přijímá
své družky a sama je navštěvuje
chodí do kostela divadla a čajá
ren ale vždy v průvodu své kojné
nebo jiné spolehlivé ženy Jindy
může í přijímati návštěvu mla
dých lidí na př svých bratranců
ale vždy v přítomnosti kojné nebo
matky Ona však nikdy sama
jich nenavštíví a nesmí nikdy v
průvodu jejich vyjiti z domu
Evropanky hrají na piano Ža
ponky pak na "koto" jakýsi druh
harfy Je to nástroj méně hlučný
za to však harmoničtějŠÍ nežli
piano
Oblíbeným zaměstnáním Ža
ponky jest básnictví Ohebnost
zvučnost a veliké bohatství Ža
ponštiny hodí se znamenitě k ver
šování Hudba- poesie a velice
rozšířené kreslení a malování
mohou jen přispčti k vyvinutí
uměleckého vkusu a proto zcela
přirozeno když Žaponka jest
nejuhlazenější a nejkoketnější ze
všech asijských žen
Koketnost jest důsledkem usta
vičné touhy líbiti se "Všechny
musíme zemřít" praví se v jedné
básni princezny Komatši "a pro
to žena nemá se báti smrti ale
ztráty krásy' Žaponky znají
všechny tajnosti toilety Ani je
diná dobře vychovaná Žaponka
nevyjde na ulici nebo nepřijme
návštěva aniž si před tím neupra
vila tvář Znamenalo by to ne
dostatek dobrého tónu Žaponští
vofiavkáři mají množství prostřed
ků o nichž Evropané mají sotva
slabé ponětí dle zkažené vůně
těch jež byly přivezeny do Ev
ropy Nejpodivnějším takovým vý
robkem jest barva které užívá se
k barvení zubů Ostatně zuby
černí si jen před nějakou velkou
slavností a ozdoba ta náleží vý
hradně provdaným ženám
Ženský oblek sestává z lehké
hedvábné košile barvy bílé neb
jiného světlého odstíoa z hed
vábných bílých punčoch ze sukní
z hře bií hedvábné látky a vylíva
aíbo látko jeni na prsou jest
sUZen Ui l rillú jen hrdlo a
pásem kterýž obepjat ještějiným
širším pásem Hrozné čínské
střevíce Žaponky na štěstí neznají
a anve nevěděly ani o šnčrovačce
Než politika donutila dvůr mika
dúv obléci evropský šat a ženy
pyly nuceny sáhoouti k šněrova
Čkám
Česání učí se Žaponky dlouho
Vlasy mají obyčejně husté měkké
dlouhé a tenké ošetřují je pečlivě
a napouštějí voňavkami Móda
vyznamenává se v Žaponsku velí
kou stálostí Dřívější móda stačí
úplně nynějším Zaponcům
Etiketa zachovává se přísně
ale ve věcech lásky ustupuje do
pozadí Rodiče radí dcerám př
volbě ženicha jimž tento před
staven jest v divadle v klubu
nebo v čajárně kde mladí lidé se
jdou se jako náhodou pomocí
svatů
Žaponci neznají zvyk věna
mnohem více hledí se na mravní a
fysické vlastnosti nevěsty Úcta
k rodičům cení se neobyčejně vy
soko jelikož jest zárukou šťastné
ho manželství Manžel obyčejně
jest povinen zabezpečiti živobytí
své manželky je-li chudá pracují
oba společně aby uhájili živobytí
Ale tak jako chudá dívka může
provdati se za bohatého muže
tak také chudý mladý muž může
dostati ženu s velikým jměním
Láska všechno překonává
V případě když chudá mladá
dívka zamiluje se do bohatého
mladíka tak že začne churavěti
rodiče snaží se vypátrati příčinu
jejího bolu Vyptávají se jí pro
střednictvím kojné nebo důvěrné
přítelkyně a vypátravše jméno vy
voleného svěří svatovi aby ozná
mil na příslušném místě city jejich
dcery Ve většině případů mladý
muž svolí k sSatku třeba aniž by
spatřil dívku Ten jenž by za
takových okolností odmítl sňatek
byl by pokládán za necitelného
kdyby mladá dívka následkem
ví a
tono zemřela upadl by v opovr
žení a stěží by se oženil
Obřady svatební jsou symbol
cké Sestávají ze stálého uho
sťování z jednoho poháru napl
něného rýžovým vínem (sakéra)
něhož pije nejdříve nevěsta pak
rodičové snoubenců a konečně
sám ženich Obřad ten opakuje
se třikráte za velebného ticha a
pokaždé vždy s novým pohárem
Saké jest symbolem oddaností
lásky milosrdenství a všech
ostatních citů iež zpříiemSuií
život Oddavky jsou v Zaponsku
splynutí dvou rodin v jednu Ob
řady konají se v salon ženichově
vyzdobeném obrazy
Druhého dne po svatbě mladá
žena obarví si zuby a oholí obočí
následkem čehož její pohled na
bude zvláštního výrazu výsměšné
živosti a melancholie Po něko
lika dnech novomanželé konají
svatební návštěvy poČínajke se
svými rodiči Hosté i navštívení
podělují se dary V některých
provinciích návštěvy tyto nahra
zeny jsou posíláním několika
zrnek červené rýže Pak nastává
obyčejný Život
Život Žaponky v ničem neliší
se od života Evropanky leda
snad tím že má složitější domácí
povinnosti při tom však navště
vuje divadla koncerty mořské
lázně atd
Jest však jedna podivná věc:
vydržování několika milenek pod
manželským krovem Zákon
uznává pouze jedinou zákonitou
manželku ale dovoluje 12 milenek
mikadovi 8 dajmiovi (feudálnímu
šlechtici) 3 samurajovi (vyššímu
důstojníkovi) a 1 jistým osobám
které vynikají bohatstvím nebo
svou činností Milenky tyto stojí
níže nežli zákonité ženy ale děti
jejich mají skoro stejná práva
jako děti zákonité K manželce
svého pána chovají se jako mladší
sestry Poslouchají ji ale ne
otrocky Žárlivost jen v řídkých
případech ruší klid a svornost
těchto rodin Žena jest věrnou
družkou Žaponcovou po celý ži
vot Přísloví praví: "Možno si
vzíti nehezkou ženu ale aspoň
milenka musí býti hezká Tak
nezřídka se stává že některý daj
mio nebo třeba sám mikádo roz
loučí se se svou milenkou jako s
drahou hračkou a obdaří ní ně
kterého ze svých věrných sluhů
Se zákonitou rnaníelkou nesmí se
nic podobného státL Kejšťast
nějšf dobou Žaponky je stáři
Vychovavši děti a oženivši nej
fttariího syna zbaví se všech sta
rostí a spoléhá se ve všech do
mácích věcech na nevěsto
Cnnejiíeí a bojících vlastností
Chasa berlaJns Ouagn Besedy jeho
příjemná etor a rychlý a trvalý tlL
tav rivaly mm yftnj Hade metl
ICLZzě Ca £3±3 ve vixi irirafťa
Zdravověda
Život lactva mimo íkolu
Rodině náleží pečovati o to aby
vedle duše o jejíž vývoj stará se
škola i tělo pokračovalo Chlapec
nemá civěti stále doma u knih
nýbrž dopřej si pohybu Procitá
zka každodenní v létě koupání s
plování v zimě bruslení zaměstná
svalstvo která Žádá si také činno
sti přiměřené Nejeden dychtivý
Čtenář dřepí raději za stolem vše
cek zahloubán do "zábavné" kni
hy nějaké Jen aby to nebyla
četba nevhodná! Živá obrazotvor
nosť dětská pídí se právě po tako
vých knihách které ji povzbuzují
Příběhy o loupežnících divoších
tajemných příhodách atd nejvíce
jí bývají vhod ♦
Dobrá četba v době nepohody
neb únavy příjemně zaměstná du
cha časem i poučí a ukrátí prázd
nou chvíli
Divadlo a koncerty hodí se je
nom mládeži dospělejší K hudbě
buďtež vedeny jenom děti prozra
zující nepopiratelnou chuť a vlohy
ale tak aby nepohlcovala všechen
čas a dopřávala mladému tělu i
zábavu a pohybu
Co se tělocviku týká má zase
lékař slovo Jenom iest pokárati
především nemístnou bázlivosť
některých matek které se dovolá
vají všelikých úrazů tu a tam při
tělocviku se přihodivších a zdrá
hají se děti do tělocviku pustiti
Bujná krev mládeže žene pak ta
kové na uzdě držené bytosti k di
vokým a nezřízeným hrám jakmile
jsou jen okamžik bez dohledu
Tělocvik prospívá silám a všemu
tělesnému vývoji mládeže Bedlivý
dozor zkušeného učitele je dosta
tečnou zárukou že dítko úrazu
neutrpí Stalo-li se někdy něco
není vina při učiteli ani při tělo
cviku nýbrž vězí jistě v přílišné
divokosti chlapce která by si
třeba zjednala průchodu jinde a
přivodila úraz mnohem povážli
vější Nepatrná odřenina nebo
boule není dostatečným důkazem
nebezpečnosti tělocviku Ostatně
těmto nepatrným nehodám lze
ujiti
Jsou ovšem případy kde tělo
cvik není vhodný Pří některých
chorobách každý lékař všechen
prudší pohyb zakáže Srdeční
vady souchotiny padoucnice ký
ly (průtrže) choroby kostí a klou
bů tělocviku nedovolují Ostatně
aanem pnpaae jest nejiepe se
a v v -
lékaře otázati zda by dítěti tou či
onou nemocí stíženému tělocvik
neuškodil
Tělocvikem podporuje se pře
devším činnosť svalstva Ji2 proto
nesluší nafi zapomínati an u
chlapců kteří mnobo hodin atráví
nehybně a knih svalstvo pfiměře
ně se zaměstná Čilejší pohyb
sválo pozvedá výměnu látek Oběh
krve }e silnější dýchání rychlejší
hlubší činnosť kožní usnadněna
— a vše to má v zápětí lepší cbuť
jídlu skoro hlad žízeň a po
únavě zdravý a osvěžující spánek
Svaly sesílí a tělo nepodléhá tak
snadno škodlivým vlivům nemoci
Hbítosť otužilosť statečnosti vy-
trvalosť zdobí každého a dobrými
jsou průvodci životem dnes tak
nesnadným
Ze tělocvik má i účinek léčivý
na některé choroby shledáno lé
kaři mnohokráte Úspěchy jsou
mnohdy znamenité
Tělocvik má se konati v- míst
nostech (tělocvičnách) vaodně
zřízených (prostraonýcb vyso
kých vzdušných bez prachu) za
stálého dozoru zkušených učitelů
Děti mají míti lehký šat a obuv
Vedle tělocviku ku potěše duše
učením umdlené také hry zavádějí
se novější dobou všestranně I
tělo podporuje se hrou Vždyť je
to čilý pohyb Veselý smkh jak
dávno víme dobrý je lékař Rov
něž bruslení jízda na kole plavá
ní Šerm atd tělu obratnosti my
sli pružnosti dodává Ovšem tu
platí zlaté zrnko pravdy: Ničeho
příliš
Bolesti trapné trvalé bolesti Jak
těžce Je aoaJíroe Jaké dobrodinnl tak
rychle jak možno se Jich tbaviti! Za
lidný prostředek nebude trpící vděč
nějším nežli ta sětoinámý Anker
Pain Ezpeller protože tile Wiího
není proti reumatismu pakostnicl ne
uralgli a podobným bolestem Poutě
23c a 60c ta láhev
ecfcotntttni a cnovcíkfici
divila
V knihtmpectví Pok Zin iso k do
stání viechay divadelní spisy Jei vy
Uf tiskem v Čechách a ntjMm roiebri
y Uplaý sesaaa viech spi talie
m rlem mm požádáni zdarma V Kut
na jsoa aredenv viechay kasy dl
vých rátvi a při každém je m vedeno
)ak? stm je kolik jednání a kolik oaof
vy lada je Pi&Uo seaaasa andadn
rum ztjmtn
Za sníženou cenu]
Máme posud několik výtisků splaš
Královské včnné mésto Mělnil
a okres mělnický
který velkou píli sestavil a ku velké
své SkodS vlastním nákladem vydj
řiditel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť čitá 934
stran velkého formátu s 55 obraty a
mapou okresu mělnického a tnésta
Každý rodák mčlnický míl by chován
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště" Pan spisovatel oprávQV
e nás kn nabídnuti zbytku spisu ca
cenu valně sníženou a sice budem tyl
prodávali nyní za $200 i s poStovol
zásylkou Dřívřišf cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu jt
V pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu
Omaha Jieh
Sdokonalý šicí stroj?
Můžeme právem říci že Sici stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulých
6 neb 7 roka naSím odběratelům nabízeli Jsou dokonalejšími nežli stroje Dabl
zené kterémkoliv líním časopisem českým Každý rok utvrzuje rás v tomto pfe
svědčení neboť ačkoliv str j Pokrok Západu nabízíme na zkouSku na80dnA a
komu by se nelíbil v jskémsollv ohledu tomu vrátíme peníze nět a přijmeme
strol od něho po zkoušre takové přece nsud nepřihlásil se nikdo Jenž by byl
chtěl stroj vrátiti To jest dostatečným důkazem že Sici strc! "Pokrok Západu"
Jsou neJdokonalejSími tak dokonalými Juk vůbec které stroje tu ':tl muže
Až posud prodávali Jsme prodáváme a ovSem prodávat! DKdoie stroje 8 oby
čejným zařízením při kterímzsvrSck totiž část obsahující hlavní pracující část
stroje připevněn Jest na plose stolku nehybně VSak tnoda vyžádala si těž zmřnu
ve stavbě Sicích etrolfi VneJlepSích domácnostech chtějí míti nyní stroje při
kterýchž svriek čili část obsahující celé pracující ostrojí stroje gpouSti se pod
plochu stolku šicího a na mfstě obyčejná bedničky kterouž se pracující část pH
obyčejných strojích přikrývá přiklopí ne stroj pouze deskou na pantech zavf e
nou tak že tvoří šicí stroj když jest po práci uzavřený rovný stolek Jak viiiítl
Jeat na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicích strojů nazývá se
Drop-Head Cabinet
4 r &
V
ay-iiu'iftwrw-'' msm-m— ZLTTLZ—m -m+Lm v-1"' - Citar
DROP HKA1 CABINET ČlS 4
Jelikož pečujeme vždy o to aby aaSím čt(?nář{im a odběratelům dostalo se
vždy to nejlepší a ae)novéj5í proto s potésenim edčlujerae že jsme učinili opa
tření takové abychom mohli šicí stroje tohoto druhu našim odběratelům posky
tovati a sice ta ceno až nžasně nízkou vibledem ku obyčejné ceně krámské
Drop-head cabiaet stroje prodávány Jhou jednateli za 165 botově aneb za f75
na splátku My obstaráme naším předplatitelům "drop head cabineť' stroj Pokrok
Západu se zaručením úplné spokojenost a vrácením penčz do třiceti dnu kdyi
by se nelíbil jak následuje:
Stroj Drop-head Cabinet Pokrok Západu čís 5 střetni
šuplíky po každé straně a Jedním uprostřed $2600
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky
uprostřed jak vidětl jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed $2400
Ovsem že mimo "dtop-head cabinet" prodávali budeme též nadálo jako-dosud
strojo obyčejné soustavy Jakéž jsme po minulá léta odbčratelflm naiimi k Jejich
úplné spokojenosti obstarávali a sice stroj "Pokrok Západu" Jak vidřti Jest na
vyobrazeni následujícím prodáváme za nááíedujlcí ceny:
~S&~7
-- — — —
6lcf stroj "Pokrok Zápa lu"
V ceně kteráž jest vVše uvedená za strofě zahrnuta lpt n
i předplatné na
Kiidjf stroj opatřen jest českým I
Tiechnv tvto stmle tbotovenr
lion eo nejdůklsiloMI tručnrmi ie
meilnfky % nejleptfho mtteriálu a
Jsou elejrantul úpravy Cluněk Jest
nejnovéjsího a nejlednodusálho za
řízeni tak tvan samoDavlékacf Cívka
— — — — — ~uuuii umu viozime-u li
pravým spbsobem do ilibku tedy usadt selez Jakékoliv zvláštní pozornosti dou
bfm tsstrčenfm sama do pravé polohy Každ stroj mi tli samočinný naviják a
všechny potřebné pHstroJe Jako obrubovákv aapoifváky sbéráky atd ÚDlnoa
sbírku V úhledné skřínce kteréž ohdrii se zdarma 7 -plnm
Vtnátmt hebcí v Ikich stonlteb a MmdAria im k váli vfdllka iu u - - i_u
MbkfaM IptteUM ro Hltím iackajM
(tmsraoaatHMt7to tra)r1aw a Srvsrnj ss tuUrri a ta eeay tovirat s asVtrlBM tia Uk
Swlei U t thttn- vjloky kvttt kf yJraala co vdtlck o kapM stAtolrh Wrii:i s BUakh I
iaamkk J4atetl4 kteK vUckul ckit s mmé bftt slvt s siati proto vrdilantu
OptkajtB B trnka nviUl
Zaralajem iplaea spekejeaeat a aahízíaie
uu j hkuii mm mv oaa se ay v jaaesaaeiir eaieaa mm€ t dekeaalestL
ihledsmtl práci arh v eVmkeliv jiaém aeryrevaal se Bejleatisi strtllau
lže Jej de té Mj kdykoli vrátit! a ehdrií své aeaíze aaiaet
Kty I tfcbto wmtn }H I rk 1 l unía)t a t WH aotaorSill
4obHsbotom S acJaoTtai saofeMwIraiBil s
Zirmka BarxUAijt M u pMitraK al aU
Rodina
HIsm Mrajl
-troj lacta]
!thjl
ésaéri aantc áMt aoaakaa mnlISi Jt„llri i i f™?
% ankoaaU an aréd krymka hjttnm )] aaaaracoaati araMkO d Itala 4 aarnsl vlit
í"""1" ™" aaawea pr
jaata t mwumi avutron Ut JakaatroJ
A m _ m a — A - -
iia tv a sapbay f ia iw § s a tapUky 117 Cla teí saal 818
V lata tn lakmto la a-taa aM lil srtitlakil aarok aa Mn TA~ 1 _
Poiroi
3TheBig4
1 IliTifi l rnlnmMa mlátittf 2L£a
a' áVáAIU U WV1U1UUIU UělUUVatJ ucjipo
ou něj lepil ml pořltell obili
n Kepretonatelnf Jeteloy t dnAinA
tinpořl vim Ú více semene jelelovtiho nefll
kaidylny stroj s důkladní je selstl
IIL A & T rolnické a tažné parní stroje
jsou nejlehčími s aejpevnějiiml as víti
IV A X T řezací strofě
jmu tHdy prv s
dMvl ku stavební a oLchodni potřebí
Vurábény hov
presne seřežou
Anltman & Taylor
Machlnery Co
Mansfleld Ohio
httalty nattf m Um
to Krtu b83t36m
po každé strané a jedním
vyobrazení $2500
šuplíkem na každé straně
8troj "Pokrok Západu" Čía 8
a 8 šuplíky po kaidé straně
a jedním uprostřed -43400
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplí
ky po každé straně a Jed
ním dlouhým uprostřed jak
vlděti na vedlejším vyobra-'
íení 12300
Tentýž stroj čís 8 s jedním
šuplíkem po každé strané
a jedním uprostřed 12200
Víecliny tyto stroje Jsou téže sou
stavy a téboi dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně řlnl
pouze a jedině jen počet iuo
II
S4í ''k 8r°Je dodáváme buď i
u!- uiwuwveuo — wave aneb
z uuooveno světlé dle ptaui
časopis na rok
anglickým návodem k zacházeni s ním
3-
7S
vloží se do eluůku a poubřm zatáhnutím
Mstilo km v nnmArkm
vlem káel stroje e4 nás ktani Jeti
)dt tak lila a Mca tk klarř rtrol ItU mkšl
vfla aaaAVafrk aakidaM adMnlaila am M
JtkI ahrtajU Caana1 Jlat rfm Mmul&ai
to ttmj "UniU~ MroJ tefV íiU att4 -Tia
ms tiaintttavtr tUoa s Mamtlai fa
Fakrek tapt4a a taraCta Ht aa a rokl
Zipodu Orrha 27cb