Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 08, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -POKROK ZÁPADU
Založen 1871-Roénfk £fc-
Ví
0MA1IA NEBR Y ÚTERÝ DNE 8 SRPNA 1899
Dvojtfdenníku: Roéník VII číslo 94
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
" Z Washingtonu
% Mezi pozvanými hostrai
slavnosti chicagského dne 9
ku
říj
na kdy kladen bude základní ká
men pro novou vládní budovu by
také kanadský předseda kabinetu
Laurier a generální guvernér Oba
slíbili své účastenství když pozvá
ní původně zasláno jim bylo
avšak nyní odřekli ačkoli jeden i
architektů chicagské budovy F
W i ítzpatnck schválně k nim
do Ottawy zajel Laurier pravi
upřímně že za přítomných pomě
rů kdy spor o hranice Alasky na
tropil tolik zlé krve do Spojených
Států nepojede a poradí též guver
nérovi aby doma zůstal Časo
pisy americké stavěly prý stanovi
sko Kanady zúmyslně do falešné
ho světla a tu snadno státi by se
prý mohlo Že by hostům z Kana
dy dostalo se urážek od nezodpo
vědných osob
i Odbor státu se dovídá že ve
Francii hlavně mezi třídou rolni
ckou povstala silná oposice proti
vzájemné obchodní smlouvě se
Spojenými Státy uzavřené Vláda
dosud doutá ze docili většinu ve
sněmovně ale musí napjati všecky
síly
X Bývalá královna hawaiská
jež ve Washingtonu bydlí temný
mi barvami kreslí poměry panující
ve své vlasti "Dnes není tam
spravedlnosti" vyjádřila se vůči
zpravodaji Postu "Domorodec
není na stejné úrovni s bělochem
před zákonem a i někteří cizinci
shledávají že nemohou se dovolati
práva Zákony prováděny jsou
ledabyle Vláda jest oligarchií na
místě republikou Vrtochy řídí
správu veřejných záležitostí Ne
mluvím se žádnou hořkostí a chci
pouze vystihnouti skutečný stav
věcí Obyvatelé ostrovů nevědí
ničeho o svém osudu ani o způ
sobu vlády jakého se jim dosta
ne" Ex-královna hawaiská na
lézá se ve stálém styku se svými
bývalými poddanými a proto ho
řejší vyjádření má svůj význam
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Horká vlna
jež činila život skutečným břeme
nem minulý týden rozprostírala
se po veliké části Spojených Stá
tů Nejparnčjším místem ve čtvr
tek byl St Louis kdež úřadní te
ploměr vykazoval 99 stupňů ale
na ulicích měli až 105 Podobně
bylo v Peorii Cincinnati Spring-
fieldu a jiných městech V Iowě
v některých místech vystoupil te-
plomČr aŽ na 100 stupňů Událo
se všude dosti slunečních úžehů
ale jsou to vesměs lehčí případy
Ze zlatonosných krajin
C F Periolat jenž posledně
přijel do Seattle VVash od Mědě
né řeky a Cookovy zátoky v Alas
ce přináší zprávu že minulou ne
děli přijel do Juneau parník Dora
s velikým počtem nemocných a
ožebračených rlatokopů z krajin
těch Ty nejnuznější zaměstnáva
la vláda při mzdě I50 měsíčně'a
nemocní kurdějemi jsou bezplatně
odváženi V první polovici Čer
vence čtyři těla nalezena byla v
průlivu u Valdes Připlula po
řece ledem ale následkem po
kročilého rozkladu nemohla býti
totožněna V červnu jistý muž
a Žena přišedší z Denver utonuli
v řece Kakuk kdež člun se s nimi
překotil Tělo ženštiny byle po
zději nalezeno a #700 ve zlatě
vzato ze šata Mrtvola muže ne
byla vylovena Jmenoval prý se
Langley Havíři opouštějí Coo
kovu zátoku každým parníkem a
málo ui te jich nalezl ve vnitro
zemí Do San Franciska přijel
parník Charles Nelson cestující
mi z Klondiku Všichni vypravu
jí že je v Dawson City zle V
hostincích a na každém roba je
plno lidí kteří ochotni jsou pra
covat! za jakoukoli mzdo
Kostry preáilstorklýca llvotkil
Vědecká výprava podniknuti
vynikajícími učenci na útraty drá
hy Union Pacific dodělala se
znamenitých výsledku Na Frče
zeout Mountain - ve Wyomingo
vykopala celá tři tuny pozůstatků
m CTutt jel obývala těmi dííve
než člověk stal se pánem přírody
Nejcennější objev učinil Dr Wil
listOD z kansasské university
jenž našel kostru plaza kterýž
měřil osmdesát stop a byl dvacet
vysoký Družina zůstane na ho
rách ještě delší dobu
Ztabílá pomsta ovčáku
V pondělí týden čtyři zakuklení
jezdci vtrhli do ranče senátora
Warrena z Cheyenne Wyo na
lézající se v okresu Logan Col
začali stříleti ovce v právo v levo
Dva mladí pastýři ve zděšení utek
li poněvadž jim vetřelci vyhrožo
vali zastřelením Když cizinci o
dejeli a pastýři se vrátili shledali
že 200 ovec bylo pobito dalších
šedesát potlučeno tak že z větší
ho dílu v krátce pošly a mnoho ji
ných skopáno koňmi a zmrskáno
racnaieie teto naneonosti jsou
nejspíše zaměstnanci dobytkářské
firmy jež nedávno vpustila na
pastviny několik tisíc kusů dobyt
ka přes to že ovce senátora
Warrena po dva roky se tam
pásly
Zprávy z armády
Ve čtvrtek pennsylvauský pluk
vystoupá z parníku senátor na
pevninu a dostalo se mu téhož
nadšeného přivítání jako plukům
předešlým Dobrovolníci pean
sylvanští vypadali zdravější a sil
nější nežli hoši z Nebrasky a
Oregonu což přičítali lze tomu
že po delší dobu před vyplutím
nekonali již obtížné služby V
čele pluku kráčel pod plukovník
Barnett a na znamení smutku nad
úmrtím velitele Hawkinse měl
připevněnou fla šavli černou stu
žku což působilo na nepřehledné
davy hlubokým dojmem Obje
vení se praporu plukovního jenž
na cáry je rozstřílen vyvolalo
všude veliké nadšení V táboře
umístění ' byli pennsylvanští vedle
pluku nebrasského s nímž na
Luzonu často se stýkali Na vý
chod - pojedou společně ve zvlášt
ních vlacích
Ze svita průmyslu a práce
V Clevelandu udály se ve čtvr
tek opět výtržnosti Kára na Jen
ning ave byla vyhozena ?le nikdo
nepřišel k nebezpečnému poraně
ní Na Pearl ulici byla kára ka
menována a konduktér tasil revol
ver a vypálil tři rány směrem od-
udž kamení lítalo Blíže nádraží
dráhy Nickel Platte na západní
straně bylo na káru třikráte stře
leno a hned potom zahájeno bom
bardování kamením V městě na-
ezá se již pouze asi 500 miličáků
strašpytlové bojí se že násilno
sti vypuknou opětně ve velkém
Lucius F Mellen dřívější dozorce
městského chudobince stlučen
byl poněvadž jel ve skébské káře
Stav jeho vzbuzuje vážné obavy
Charles C Trieste holič byl prv
ním člověkem zatčeným pro podí
lení se na boykotu Odepřel prý
oholiti policistu Isaacse poněvač
týž jel ve skébské káře — Důklad
ný přídavek musela dělnictvu své
mu poskytnouti pivovarnická firma
Reisch Bros ve Spnngfieldu 111
aby zabránila hrozícímu strajku
Schválila totiž uniovou škálu
mzdy tak že strojfídiči budou na
dále dostávali $240 denně za osm
hodin práce na místě dřívějších
$170 při rahodinné době pracovní
a topiči 1 175 denně na místě dří
vějších $133 — Na pouliční dráze
v Eau Claire Wis vypukla stávka
a došlo již také k několika menším
výtržnostem Společnost vyhro
žuje že zastaví úplně dopravu
nebude-li jí zajištěna náležitá o
chrana Vlastenci zlobí se na Astora
Jak ve zptávách telegrafických
jsme se zmínili William Waldorf
Astor jenž v srdci dávno ui byl
Angličanem! a zemi tuto nenávi
děl odřekl se také veřejně Spoje
ných Států a slíbil poslušnost krá
lovně Viktorii To náramně do
pálilo mnohé vlastence v této
zemi kteří rádi říkají ie nemůže
býti větší cti nad americké občan
ství Dr F W Crowe obsta
rožný zámožný lékař z New Yor
ku jest jedním z takových V
posledních dnech mluvil neustále
jenom o Astorovi a jeho renegát
ství a přemýšlel jak by "největif
ho domácího pána na světě
smělným učinil Konečně v pá
tek přišel na nápad kterýž není
sice nový ale zdál se mu Jplně
vyhovovali Oblékl velkého dle-
vinlbo panáka do kostkovaných I
šatů na hlavu posadil mu černý
Fedora klobouk na ruce natáh
jemné rukavičky na nohy střevíce
z patentní kůže a když přiby
figuře této na prsa veliké návěští
se slovy "Astor zrádce" vyvez
to na zjednaném povoze na Long
acre square Aby celý proces byl
hlučnější najal si třicet mužů s
dobrými hrdly ku tropení rámusu
Když všecko připraveno posazena
figura v houpací židli na sud pro
sáklý petrolejem a přiložena sirka
V okamžiku "Astor'' se smažil a
zástup lidí zjednaných i "dobro
volníkú" tropil pekelný ryk Tím
přivábena byla též slavná policie
ale doktor byl zatím prví Po
Astorovi" zbyla jedině jáma
asfaltu vypálená Zatčen byl sice
vozka najatý výstředním lékařem
ale propuštěn ze stanice beze vše
ho obtěžování Dr Crowe bude
pohnán k zodpovědnosti za pro
pálení asfaltu
"Výkvět národa"
Mezi dobrovolníky 29 pluku a
pravidelnými vojáky v pevnosti
McPherson blíže Atlanta Ga
vypukla ve čtvrtek odpoledne
rvačka při níž osm mužů bylo
poraněno Rekruti dobrovolni
ckého pluku obdrželi výplatu a
dle starého "chvalného" zvyku
šli se do města ochlastat Když
se vrátili začali s pravidelnými
vojáky hádku k vůli nějaké mali
chernosti a než tomu mohlo býti
zabráněio už se mleli Stříleli
po sobě a bodali bajonety tak
zuřivě že celá setnina pravidelné
ho vojska musela býti povolána
ku zjednání pořádku Osm mužů
leží ve staniční nemocnici a ně
kteří sotva vydrží Důstojníci
odpírají sděliti podrobnosti Zprá
va o jiné lotrovině spáchané
'výkvětem národa" dochází %
Filadelfie Konduktér J ~ Clim
inson z pobřežního vlaku na
Pennsylvanské dráze smrtelně
zraněn byl v zápasu s pěti opilý
mi vojáky členy 28 dobrovolni-
ckého pluku kterýž nyní odvádí
se v táboře Meadově Vojáci
vsedli na vlak v Harrisburgu a
odešli na zadní platformu jedné z
kár V Leaman Pláce asi čtyři
cet mil od tábora Meadova Cli-
minson poručil jim aby šli do
vnitř To oni odepřeli učiniti a
když konduktér chopil jednoho z
nich za rameno vrhli se všichni
a neno viak pyl zastaven a
ostatní zřízenci spěchali na pomoc
konduktérovi jenž byl omráčen
prudkou ranou do hlavy Po pří
jezdu do Filadelfie raněný muž
dopraven byl do nemocnice kdež
shledáno že jedna strana tČa je
úplně umrtvena Lékaři praví
ze zemře isaward Muiugan a
V v - 1 m t
ames Reilly dva z jeho útoční
ků byli zatčeni kdežto ostatní
tři utekli Lotři súčastnili se prý
útoku na vrch san-juanský a proto
jeden časopis nadepsal zprávu o
lotrovském kousku "Zločin san-
juanských hrdinů" Do káznice
nebo docela na šibenici patří ta
koví hrdinové!
Zkouška pro ženichy
Zdravotní komisař milwaucký
Dr F C Schulz ve své zprávě
ku městské radě odporučuje aby
působila v zájmu přijetí zákona
kterýž předpisoval by lékařskou
prohlídku pro všechny ženichy
přihlásivší se o povolení k sňatku
Komisař obšírně zmiňuje se o ná
sledcích jež povstávají pro po
tomstvo splozené nezdravým
otcem a Číslicemi dokazuje že
nemoce vznikající z těchto příčin
stále více se rozmáhají Jedině
dohledem nad osobami vstupují
cími ve stav manželský hlavně
nad mužskými lze prý zamezit!
řádění všelikých dědičných a
ošklivých chorob
Konze o delilctvo na fintách
Nikdo nepamatuje takovou nou
zí o dělnictvo ve žních jako letos
V severozápadní Iowě jižní Min
nesotě a jižní DakotS Ženštiny i
děti dělají v polích a přece ieště
práce vázne Mulům ba i ho
chům nabízeno jest po #2 denně
avšak ani za tu cena není jich k
dostánL Naděje na velikou žefi
v severozápadní Iowě znační po
klesly Obul vypadalo sice mno
hoslibné jak snad nikdo se nepa
matoval ale přišly déiiě a vichří
ce pokazily všecko V posled
ních dvou týdnech zmíněná část
stltn postižena byla třikráte
cyklonem áilt lil ae t proudech
aspoň každých 48 hodin Far
máři budou nyní rádi vydá-li
pšenice deset bušlů po akru Ku
kuřice též značně utrpěla ale do
sud slibuje hojnou úrodu
_J "Kozí skopovlna"
Chicagský časopis Daily Kfews
učinil "hrozné" odhalení že tisíce
angorských koz zabíjeno jest v
měsících zimních a časně z jara
každotýdně v chicagských jatkách
a maso jejich prodává se za sko
poyé Kozy tyto dováženy jsou
ponejvíce ze severozápadu Ze
záznamů v jatkách vychází na
jevo že některý týden až 8000
koz bylo poraženo Vládním in
spektorům bylo to dávno známo
avšak oni neuznali za dobré zpra
vit! o tom veřejnost Kozy prý
jsou zdravá zvířata a když maso
jejich obecenstvu nevědomky
chutnalo proč mu kazit apetýt
mysleli si páni inspektoři
Dllnícl také mají nijaké právo
Přísedící appelačního tribunálu
v Chicagu soudce Windes roz
hodl že stávkáři mohou přemlou-
vati dělníky u hrmy kde straik
byl prohlášen ku zanechání prá
ce bmčií též navstfviti továrnu
neb závod firmy a všemi mírnými
prostředky zrazovali jiné dělníky
od zabrání jich míst jakož i pře
mlouvali ty kteří již pracují ku
podílení se na stávce Rozhod
nutí toto vydáno bylo v případě
žaloby firmy Frazer & Chalmers
jež minulý týden vymohla si zá
pověď kterou zakazovalo se stáv
kujícím slévačům přibližovati se k
továrně a jakýmkoli způsobem
obtěžovati dělníky kteří místa
jejich zaujali
Skočil s brooklynského mostu
Počet "hrdinů" kteří skočili s
mostu brooklynského rozmnožen
byl opětně o jednoho Je to
Henna Hauser pokladník známé
ho new-yorského divadla Herald
Square Když jel ve Čtvrtek od
poledne v elektrické káře přes
jmenovaný most z ničehož nic
vyskočil vyšplhal se na zábradlí
a než mohl mu kdo zabrániti
vrhl se do bezedné hloubky Na
štěstí dopadl zrovna vedle jedné
převozní lodi a byl vytažen jak
mne nao vooou se oDjevii v ne
mocnici shledáno že skok nebude
mít i pro Hausera žádných trva
lých následků Odvážný kousek
spáchal prý v opici
Zlořečil na lešení
Ve Van Buren Ark oběšen
byl v pátek černoch John Maxey
jenž po náležitém soudním líčení
usvědčen byl ze znásilnění Chlap
do poslední chvíle tvrdil Že jest
nevinen a když v pátek na lešení
se nalézal klnul občanstvu okresu
Van Buren a svolával naň kletbu
boží pro nespravedlnost jaké se
na něm dopustili — V St John
La oběšen byl téhož dne Ital
Frank Naska jenž před třemi
roky zabil tři své krajany a pora
nil dva jiné
Z KUBY
Vynikající jeden obchodník ha-
vanský Kubánec rodem jenž vel
mi dobře obeznámen je s celým
ostrovem praví že zavedení všeo
becného práva hlasovacího zname
nalo by vzniknntí černošské re
publiky asi jako Hayti
Dnešní lidnatost Kuby jest
1250000 dusí a mezi 400000
voliči nalézá se 50000 Spančlů
bílých Kubánců 125000 těch kte
ří tvrdí o sobě že jsou běloši
3 5pookdežto černoši měli by 200-
000 voličů Zároveň však pred-
okládati třeba že asi polovička
panělů nesúČastnila by se hlaso
vání a počet jejich tenčil by se
každým rokem Kubánci již ne
budou nadále sesilováni bílou krví
španělskou budou vymírati co
zatím černoši jimi znamenitě pod
nebí svědčí budou mohutněti ne
ustále Proto r padesáti letech
obyvatelstvo Kuby tvofiti bude
2000000 černochů a 250000 bě
lochů Dle náhledu onoho ob
chodníka zvítězili by černoši hned
při první volbě na celé čáře To
muto vzniknuti druhé černé re
publiky dalo prý by se zabrániti
pouze přivtSIentm Kuby ku Spoj
Státům buď jako území neb jako
státu neboť v případě tom mohlo
by se počítali na neustalý proud
bflého přistěhovalectva te Spoje
ných Států
Osvědčená uniová
pod řízením cbvalnS
známého kapelníka
nahtcf
příležitostem ja
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka n
P J Franka na 20 a 8 ul 80 Omaha
Nešťastná neděle
Na šedesát osob zahynnlo při dvou
katastrofách
V neděli udála se dvě neštěstí
jež svým dosahem zachvějí i duší
nejotrlejší Blíže Sheldon Conn
elektrická předměstská dráha vy
jela z kolejí a sřítila se s mostu
vedoucího přes mlýnský rybník a
dopadla do hloubky padesáti
stop Cestující byli téměř samí
výletníci kteří ztráviti chtěli
krásný den v přírodě a tu zpívali
si vesele netušíce že anděl smrti
už po nich sahá Ze 43 osob
pouze dva lidé unikli s menším
poraněním 36 těl bylo brzy po
tom vytaženo a dvanáct těžce ra
něných bylo dopraveno do nemoc
nice v Bridgeportu odkud ambu
lance povolány Hrozná záhuba
životů lidských vysvětluje se tím
že při dopadnutí káry do hlubiny
těžká kola a čtyřtunový motor
zaryly se do dřevěné konstrukce
a cestující v pravém smyslu toho
slova rozmačkaly Kdo za ne
štěstí je zodpověděn těžko je říci
Očití svědkové praví že kára
ttháněla přílišnou rychlostí Zří
zenci jsou oba mezi mrtvými
Vina ovšem dala by se právem
uvaliti na společnost elektrické
dráhy jež most neopatřila zá
bradlím
Druhé neštěstí stalo se blíže
Bar Harbor Me a byli to opět
výletníci jichž existence způso
bem neočekáváným a ' hrozným
skončena Na neděli zakotviti
měli proti Bar Harbor válečné
lodi americké a tu společnosti
železniční vypravovaly výletní
vlaky ku Mount Desert odkud po
parníku jede se do Bar Harbor
Vlak kterýž opustil Bangor v
8:25 ráno vezl nejvíce cestují
cích mužů žen i dětí Po pří
jezdu v Mount Desert každý s
radostí spěchal na Čekající parník
Sappho neboť osmimílová pro
jížďka po tiché hladině mořské
slibovala požitek Když však
nejvíce lidí se nalézalo na pla&ko
vém můstku vedoucím z přístavi
Ště na parník praskl týž a v oka
mžiku přes 150 osob zápasilo
zoufale ve zpěněné vodě patnáct
stop dole Mužstvo lodní ihned
započalo se záchrannými pracemi
Tonoucím házeny provazy a pásy
avšak málo kdo měl tolik ducha
přítomnosti aby jich použil Ne
srastni lidé tiskli se k sobe a v
celých skupinách klesali do beze
dné hloubky Ti co vytaženi
byli z vody jenom s těží přišli k
sobě a někteří ještě zemřeli
Ihned telegrafováno bylo pro lé
kaře na všecky strany vzalo to
vsak pal noainy nez prvni se
dostavil Do poledne vytaženo
bylo osmnáct těl a dva lidé ze
mřeli na parníku Určitý počet
mrtvých nebude tak brzy zjištěn
ježto právě silný odliv panoval a
tu je dosti možno že některá
těla byla odnesena na moře
Z FILIPÍN
New York World obsahuje de
peši z Hong Kongu v níž se tvrdí
že prý povstalecká junta se pře
stěhovala do — Manily Bylo prý
jí v Hong Kongu příliš horko ná
sledkem bdělosti amerického kon
sula VVildmana a proto Crisanto
Lichando pokladník junty ode
bral se směle do Manily stavěl
se přátelsky vůči Američanům a
tak získal si důvěru gen Otise
Za ním následovali ostatní Členo
vé junty a ti co byli příliš známí
americkým úřadům nahraženi byli
jinými domorodci
Dnes vypluje z Manily parník
Sheridan a minnesotským a jiho
dakotským plukem
Říká se ie za horkého počasí
způsobuje neuralgie nejhoršf ne
moce Ař za zimy aneb za horka
léčí je St Jakob Oel rychle a
jisti 1
topola So OmažsKá
itvá mIi
zápaiám vf letím flTafltm pohřbfim jrtwffla atd
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí
aneb zavolá číslo telefonu 46 tamtéž
Živelní pohromy
Hroznou katastrofou postiženo
bylo minulý týden pobřeží florid
ské při zátoce Appalachee Zápa
do indický buran kterýž neočeká
vaně se přihnal vzdul vlny moř
ské do takové výše že až na pev
ninu se přelily a velkou spoustu
způsobily Městečko Carabella
smeteno bylo doslovně z povrchu
zemského Na dokách nalézalo
ss přes 400000 stop dříví a 50000
sudů terpentýnu což všechno bylo
odneseno a třináct plachetníků vy
hozeno na břeh V Carabelle zů
staly státi všeho všudy čtyři cha
trče a ačkoli ztráta na životech
lidských byla na Štěstí malá jisto
jest že jedna černoška zabita byla
stavením jež na ni si sřítilo Zprá
vy docházejí velmi spoře neboť
spustošená krajina jest odlehlá a
má špatné spojení s ostatním svě
tem Městečka Mel
Mills zničena jsou úplně a výletní
místa Teresa a Lanark zle utrpěla
Hosté zakusily mnoho strachu á
nepohodlí ale životy zachránili
Pohřešuje se pouze patnáct mužů
kteří chytali ryby na malém ost
růvku před vypuknutím bouře
Vítr vyvinul takovou sílu že jeden
osobní vlak odvát byl sto stop s
kolejí a každý z cestujících utrpěl
nějaké poranění Koleje dráhy
Carrabelle Tallahassee a Georgia
vymlety jsou na vzdálenost třicet
mil Ze zálivu bylo vyloveno pět
lidských těl Jsou to nejspíše
plavci — Z PrestonMinn telegra
fováno bylo ve čtvrtek: Toto mí
sto navštíveno bylo dnes nejhorší
elektrickou bouří ve své historii
jaká kdy zuřila ve zdejší krajině
Mnoho škody bylo natropeno vě
trem a bleskem za nimiž násled
ovala průtrž mračen Každý vozo
vý most na míle daleko byl odne- '
sen neh zle poškozen Železniční
společnost přišla o dva mosty a
značnou část trati na dvě míle od
města Lidé žijící v nížinách byli
zatopeni tak že museli se vystěho
vali a chlévy a maštale odneseny
při čemž mnoho kusů dobytka za
hynulo Škoda odhaduje se na
$500000
Dobytkářský syndikát
Zprávy že sešlo s ohromného
dobytkářského syndikátu kterýž
vykoupiti měl některé největší
ranče v Texasu a Novém Mexiku
byly předčasné George B Lo
vins původce plánu tohoto vyjá
dřil se v New Yorku že pokračuje
uspokojivě Celkem počítá se na
25 mil dol kapitálu na zakoupení
rančí na nichž mohlo by se pásti
600000 kusů dobytka V syndi
kátu bude zastoupena též jateční
společnost Swiftova a John W
Farwell známý chicagský kapita
lišta Zprávy osobni
— Včera jsme byli potěšeni ná
vštěvou pana Fr Běle pokročilé
ho farmáře z Rushville Nebraska
který se se svou rodinou do Oma
ny přistěhoval a hodlá zde delší
dobu pobýti z příčin zdravotních
— Minulý týden dlel v Omaze
Jan Soukup spolu vydavatel
katolického týdenníku Vlastenec
jenž vychází v La Crosse Wis
Pan Soukup přijel do Nebrasky
se svou matkou aDy prohlédli si
zdejší výstavu a mimo to aby na
vštívil přátely své v Bruna
Paa J Rosický redaktor L l
vrátil se dnes ráno z prázdnin jež
užíval ve Skalním pohoří ▼ lázních
v Colorado Springs a Glenwood
Springs t Coloradu posílen a
osvěžen ku další práci Manželk
jeho přijela již v soboto '
Starosti a horka mohou 1 „
biti snadno ztrátu chuti T kde i od-
Koeniga Hamburger Trlbclk! T
vedoa však opět brzjdioříte klrkoi
poládkn choř k jídV tpoáw
kol i celou ocUbvfet£3
znova povibudLi p('j'ci scj