Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 01, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
i
POKROK
lL'J" ť i OMAHA NEBR V
1
Založen lSá--Ifcs
OMAIU NEBR V ÚTERÝ DNE 1 SRPNA 1899
Dyojtdenníku: Roéník' VII číslo 92
i
I W
í
5
%
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
% Státnímu odboru sděleno by
lo guvernérem louisianským Fo
sterem Že tři z lynčovaných Itala
v Tellulah byli americkými obča
ny To neshoduje se 8 vyšetřová
ním italského konsulátu v- New
Orleansu kterýž zjistil že oběti
davu byli vesměs italskými pod
danými Guvernér ujišťuje vládu
že všemožné podniknuto bude ku
vypátráni vinníků
Alllance s Anglií?
Kongresní poslanec T W Bai-
ley vyjádřil se v Houston Texas
"Jsem úplně přesvědčen že ná
rodní administrace vstoupila v
úmluvu s Anglií za účelem uza
vření alliance na výboj i odboj
Myslím že příčinou proč nebylo
to ohlášeno světu jest že presi
dent z politických ohledů bojí se
tak učiniti'
Po "fusi" v Kentucky
Populisté v Kentucky postavili
svůj celý státní lístek a ulevili si
obvyklým nářkem proti oběma
starým politickým stranám Vzpo
měli si také na pana Bryana pro
něhož prý populisté v Kentucky v
roce 1896 hlasovali a litují že se
dostal do tak špatné společnosti
jako jest Goebel demokratický
kandidát guvernérství V platfor
mě prohlašují se pro vládní vlast
nictví veřejných monopolů a na
vržení Whartona Barkera z Fila
delfie za presidenta a Ignáce
Donnellyho za místopresidenta
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Návštžva presidenta Dlaze
Je to ui jisto nade všecku po
chybnost že mexický president
Diaz navštíví Spojené Státy letos
na podzim- Bude se podíleti na
slavnostech kladení základního ka
mene pro novou vládní budovu v
Chicagu načež ve zvláštním vlaku
procestuje velikou čásť země a
navštíví mnohá čelnější města
Kdyby chtěl vyhověli všem po
zváním musel by ztráviti ve Spo
jených Státech aspoň rok
Vražda v druhém stupni
Ve Wardner Idaho skončeno
bylo přelíčení s Paul Corcoranem
jenž byl obžalován ze zabití Ja
mese Cheynea při dubnových vý
tržnostech v uhelné oblasti tamní
Porota rozhodla že spáchána byla
vražda druhého stupně jež trestá
se v Idaho vězením od deseti roků
až na doživotí
Pětinásobný vrah
Do Los Angeles přijel šerií
Pierce z Kirkwood okres Kay
O T aby odvezl si Clyde Matto
xey jenž obžalován byl z vraždy
Pierce praví že zločin z kteréhož
se má Mattox zodpovídati je už
jeho pátou vraždou Chlap ten
omilostněn byl jednou presiden
tem Clevelandem a jednou presi
dentem McKiuleym Nyní je svá
zán na nohou í rukou aby nemohl
utéci Mattox pochází z dobré
rodiny a dostalo se mu slušného
vzdělání
Všichni chtíjí býti důstojníky
Před Časem obíral se odbor
války myšlénkou zorganisovati
Čásť dřívější kubánské armády v
jakousi národní gardu avšak na
základě pozdějšího pozorování
otva asi k tomu dojde Téměř
každý voják kubánský chce prý
býti důstojníkem a to hned aspofl
plukovníkem Poněvadž ale dle
plánu odboru války Kubánci míli
se nalézati pod velením důstojní
ků amerických není ani pomyšle
ní le tato "milice'! dělala by do
brotu a proto bude nutno vydržo
vali nadále na Kubě vojsko ameri
cké Na Porto Ricu dříve již
odvedeni byli četní domorodci a
jsou prý dobrými vojáky
Přivítáni Alferovo
t Odjezd dřívějšího sekretáře vil
ky Russell A Algera x Wash
ingtonu oeprovázely lidné ían fá
ry aniž ořadníra světě zavládl
smutek ale za to přivítání jeho v
domácím státě Michiganu bode
skutečně královské Zítřek bude
t Detroitu svátkem Mayor May
bury vydal provolání k obyvatel'
atvit aby co nejokázaleji pozdia
rilo aedivB&o zistapc Kicfcc
nu v KaDinetu Mctvinleyove a gu
vernér vyzval ku slavnosti této
celý stát Všecky dráhy oznámily
do Detroitu poloviční jízdné na
dnešek a zítřek Uvítání Algero
vo má ovšem značný politický vý
znam Předně má se dostati
Štulce presidentu McKinleyovi a
za druhé má se posloužiti kandi
datuře Algcrově do spolkového se
nátu '
Protest černochS
Afro-americká liga státu Indi
ány vydala provolání y němž ozý
vá se proti lynčování černochů na
jihu čili jak se v dokumentu tom
praví "utracení lidského života
bez soudu porotního" Liga tvrdí
že během posledních sedmi roků
1300 černochů bylo lynčováno
neb upáleno na jihu a ani třetina
z nich nebyli obviněni ze zločin
ného útoku na ženštiny Trest
smrti je prý spravedlivým na zlo
čin tento ale měl by býti vymě
řen jedině po spravedlivém líčení
před porotou Provolání útočí
též na vlády těch států jež proti
spolkové ústavě zbavily černochy
práva hlasovacího
Živelní pohromy
Divoká vichřice provázená li
jákem snesla se nad okresem
Plymouth v Iowě v pátek pozdě
odpoledne a natropila velikou
škodu V Akron stržen byl most
přes řeku Sioux průčelí několika
domů se svalila a mnohé maštale
a stodoly byly rozváleny Asi tře
tina pšenice a ovsa byla zničena
úplně kdežto kukuřice se opětně
zmůže Nežli vichřice se přihna
la panovalo děsné vedro tak že
několik případů úžehu slunečního
událo se na polích Bouře zasáhla
až do Jižní Dakoty kde též krou
py padaly a přes 25000 bušlů
drobného obilí bylo zničeno
Ovečky vyhniny z ovčince
Několikráte již zmínili jsme se
o bouřích v osadě sv Patrika v
East St Louisů kde irské ovečky
vzpírají sé uznatr německého kně
ze za faráře a Žádají Ajryše Bi
skup Jansen z Belleville opětovně
pohrozil jim trestem neustanou-li
ve svém vzdoru ale nemělo to
žádného účinku Odhodlal se tedy
ku prostředku nejkrajnějšímu —
vyobcování z církve a tak v neděli
se všech kazatelen katolických
bylo čteno že 1200 osadníků při
svatém Patricku v East St Louisů
vydáno jest na pospas ďáblu do
kud se nepolepší a vrchnosti cír
kevní neuznají
Ze svita prSmyslu a práce
V Chicagu vyšli na stávku cihlá
ři a následkem toho asi deset tisíc
stavebních dělníků přišlo o práci
Strajkáři Žádají schválení uniové
škály mzdy čemuž zaměstnavate
lé rozhodně se protiví Dráha
Great Northern propustila 3000
svých japonských nádenníků Ne
pracují prý dobře a mimo to děl
nické jednoty v Montaně zdvihají
proti nim stále důraznější opposi
ci — V Clevelandu zavládl po
měrný klid ale vojsko je tam
dosud a v pátek večer byla ještě
jedna předměstská kára vyhoze
na Obecenstvo vytrvale boy kó
tuje společnost pouliční dráhy u
níž stávka panuje a každý se
ohraŽuje kdo nařčen byl že jel
ve skébské káře Mnozí obchod
níci když obvinění podobné bylo
proti ním vzneseno až J500 na
bízejí tomu kdo usvědčí je že
přestupku toho se dopustili Je
dině káry z "panských' Čtvrtí
vozí pasažéry Drobní obchod
níci ani nechtějí ničeho prodávati
vojákům a gen' Axline velitel
milice jim vyhrožuje trestním
stíháním poněvadž prý jednáním
takovým ruší jistý státní zákon
Axline dostal se do sporu mi-
yorem Farleym poněvadž nechtěl
dovoliti aby miličáci konali po
licejnf službu Dle jeho náhledu
vojsku přináleží zakročiti jedině
tenkráte kdyi výtržnost se staia
a policie nemůže ji utišiti V
tom podporován jest guvernérem
Bushnellem Na rozkaz mayor&v
každý kdo zatčen bude pro há
zení kamením neb kladení pře
kážek na koleje pouliční dráhy
bod obžalován ze zločinu a ni
koli s pouhého poruieof měst
ských ordinanci jak al dosud se
dílo Mayor veliký demokrat
jaat v&be zrovna zuřivým atran-
Domov pro Deweyho
Residence pro admirála Dewey
ho bude přece zakoupena Výbor
sehnal již na příspěvcích $16
700 a k tomu co nejdříve přidáno
bude £5000 sebraných New York
Journalem Sbírky budou zasta
veny ještě před připlutím admirá
lovým do New Yorku Obnos vý
še jmenovaný složen byl více než
23000 osobami Výbor oznamu
je že domov pro admirála bude
zakoupen - i kdyby neobdržel ani
jediného dalšího dollaru Záleží
pouze na tom má-li to býti resi
dence nádhernější neb skro
mnější "-
' Na výzkumné pouti
Družina učenců jež asi před
měsícem vypravila se na Alasku s
E H Harrimanem z New Yorku
jenž všecky výlohy kryje potkala
se s úspěchem znamenitým dle
zpráv některých členů výpravy z
Tacomy Wash Nejdůležítějším
objevem je vypátrání zátoky jež
na dvacet mil vniká do pevniny
Zátoka tato pojmenována nezná
mý záliv Mimo to objeveny čtyři
nové ledovce z nichž největší po
jmenován po Harrimanovi
Odvážná loupež
Neobyčejně smělá loupež spá
chána byla v Dyersville la v pá
tek kolem půlnoci Neznámí lotři
vešli do stanice na dráze Illinois
Central několika ranami omráčili
správce staničního a odnesli jej
do nákladní káry na tratích Po
té roubili železnou pokladnu a
ukořistili přes $475' Zraněný zří
zenec nevzpamatovat se až za ně
kolik hodin a nemůže podati nej
menšího popisu lupičů ježto pře
kvapen byl při telegrafování když
měl hlavu sehnutou a omráčen
hned první ranou
St Louis protestuje
Obyvatelstvo st -louisské zdvih
lo ráznou opposici proti odvádění
chicagských výkalů do velikého
průplavu kterýž byl už dokončen
a spojovat! se bude s řekou Missi
ssippi Maýor Ziéngenhein zaslal
dlouhý připiš presidentu McKin
leyovi v němž poukazuje na nebe
zpečí jež vzniklo by tím kdyby
výkaly z Chicaga vpuštěny byly
do řeky Mississippi z níž tisíce
lidí béřou svoji pitnou vodu Ke
konci žádá mayor aby povolení
nedávno vydané sekretářem války
na vpuštění vody z jezera Michi
gan do průplavu bylo odvoláno
VŽznéný milionář
Advokát Charles J Hughes z
Denver požádal soud Spojených
Států o vydání "habeas corpus'' v
zájmu James A Dolea milionář
ského majitele dolů jenž vězněn
jest v Colorado Springs poněvadž
nechtěl uposlechnouti rozkaz di
striktniho soudu v okresu El
Paso jímž bylo mu nařízeno aby
vzdal se rozsudku na f 700000
získaného podvodně v Iowě proti
svému dřívějšímu společníku J
Burnsovi Soudce Hallett o žá
dosti za habeas corpus rozhodne
Žlutá zimnice v zemi
V invalidovně blíže Hampton
Va objevila se žlutá zimnice a
vyžádala si už tři oběti Mimo
to asi třicet veteránů stůně Zvěsť
tato způsobila v celém okolí ve
liké zděšení a nejpřísnější karan
téna zavedena proti invalidovně
v níž nalézá se asi 4000 starých
vojáků Z Washingtonu vysláni
byli již lékaři aby nemoc vyše
třili a vrchní lékař Wyman z ná
mořnické nemocniční služby od
jede do Hampton v několika
dnech Nákaza objevila se v ú
stavu v polovici minulého týdne
ale bylo to zprvu' tajeno
Obítl války filipínské
časopis Times v Seattle Wash
přináší seznam obětí jež vyžádala
si válka na ťilipinách až do 2
června Celkem padlo tam 765
mužů — 23 důstojníci 699 pro
stých vojáků a čtrnáct civilistů
přidělených k armádě Z 23 dů
stojníků šestnáct bylo jich zabito
na bojišti dva utonulí a pět ze
mřelo jich na nemoce Ze 699
prostých vojáků 294 zemřeli na
riny utržené v bitvách devět bylo
jich nihodou zabito 23 še utopili
a sedm spáchalo sebevraždu
Prval nchraaaký plakloau
'První nebrasský pluk kterýž
pf ca rok melkal na Filipínách a
sáčastnil se vlech vitiícb bitev
přistál v sobota v Sa Frmaáaka
"Hancock'
Měl plavbu pokojnou
o poho
dlí dobrovolníků bylo všemožně
postaráno tak že nabyli průměr
ně deset liber na váze od vyplu
tí z Manily Pouze čtrnáct bylo
jich přivezeno nemocných ale
žádný nebezpečně Hancock při
vezl celkem 1136 vojáků Mimo
pluk nebrasský nalézaly se na
něm též dvě batterie dělostřele-
ctva z Utah a šest propuštěných
vojáků z 22 pěšího pluku Vši
chni mají "války filipínské až po
krk!' O tom svědčí nejlépe ta
okolnost že z nebrasského pluku
pouze jeden voják dal se opětně
odvésti a 25 zůstalo jich v Ma
nile aby se obchodu nějakému
věnovali Ostatní všichni s ra
dostí domů se vrátili - Včera
pochodoval nebrasský pluk od
přístaviště do tábora v Presidio
Celé město bylo na nohou a do
brovolníci byli nadšeně pozdravo
váni všude kde se oblevili Vy
kračovali si rázně a pevně neboť
všichni sesláblí a nemocní vezeni
byli v ambulancích Těchto po
sledních bylo asi čtyřicet
' Železniční neštěstí
'Lavina jež utrhla se z roz-
bředlého úboči horského a sřítila
se na koleje dráhy Erie zavinila
srážku při níž strojřídič a topič
expressního vlaku byli usmrceni a
22 osoby poraněny Neštěstí udá
lo se míli od -Lackawexon N J
sobotu krátce před půlnocí
Lavina dopadla zrovna před ná
kladní vlak a svrhla několik kár
na vedlejší koleje po nichž blížil
se rychlostí padesáti mil za hodi
nu expressní vlak chicagský - Pa
rostroj zaryl se do trosek a přední
tři vagony nakupily se na sebe
Náraz byl tak prudký že jeden
Pullmanův spací vůz roztržen byl
ve dví a cestující vyhozeni ven na
obě strany Ihned telegrafováno
bylo do Port Jervis pro lékaře a
ošetřovatelky a pomocný vlak do
stavil se na místo neštěstí asi v
půL hodině Ranění dopraveni
bylíido nemocnice kdež dostalo
se jim náležitého ošetření Pouze
dva zraněni jsou těžce ale také je
naděje že zachováni budou při
životě Strojřídič Outwater a to
pič Sells usmrceni byli na místě
Z fllipinskébo bojiště
Odbor války obdržel následu
jící depeši od gen Otise v pátek
ráno: Hall s tisíci muži dobyl
Calamba důležitou strategickou
posici na Laguna de Bay zahnav
300 povstalců Oddíl sestával z
částí Čtvrtého pluku jízdy 21
pluku pěchoty a washingtonských
dobrovolníků převážených ve člu
nech a loďkách za průvodu dělo
vých člunů Na naší straně byli
dva vojáci usmrceni a jedenáct
poraněno Ztráty povstalecké zná
my nejsou Čtyřicet španělských
zajatců bylo osvobozeno Dlouho
hledaný španělský jeden dělový
člun nalezen byl v zálivu Na toto
město táhl Lawton v dubnu když
dobyl Santa Cruz ale nemohl se
tam dostati následkem mělké
vody
Z HAWAII
Sopka Mauna Loa na Hawaii
je opět v činnosti Hilo a celý
ostrov jsou obestřeny kouřem a a
úbočí hory žene se láva proudem
tak že roviny na ovčácké ranči
Humuula jsou celé zaplaveny
Kapitáni lodí stěžují si že kouř
leží sta mil nad mořem a plavbu
velmi nebezpečnou činí Sopka
Kilauea také se probouzí a dle
všeho co nejdříve začne chrliti lá
vu Frank Davey Američan vrá
til se z návštěvy vulkánu Praví
Že je tam osm kráterů ale pět je
mrtvých ačkoli dle různých zná
mek souditi lze že ještě nedávno
byly v Činnosti Jeden ze tří ostá
ních kráterů chrlí lávu dým oheS
a ohromné poloroztavené balvany
jež vyletuji tak vysoko že vy
chladnou nežli dopadnou k zemi
Daveymu a družině jeho vzalo to
patnáct hodin slézti horu od Čin
ného kráteru k temeni kde ko ]
ně jejich byli zanechaníDva muži
upadli v třeštění následkem žízně
Byla prý to hrozná cesta Na
vrcholu hory bylo zima kdežto u
kráteru panoval pekelný žár Této
náhlé zn:ěně nemůže sebesilnější
soustava tělesni vxdorovati : —
Dvanáctý srpen výroční den za
vedení americké vlády slaven bu
de jako svátek po caUm ostrově
na vládním parníku
Osvúdčoná uniová
pod řízením chvatně
známého kapelníka
li
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje neckí se obrátí přímo na kapelníka p
F J Fraňka na 20 a 8 ul So Omaha
Z KUBY
Náčelník policie Galloz Guana-
jay zatkl tnnqua Kivieru vůdce
banditů kteří nedávno vyloupili
pokladnu v Mariel a ukořistili ve
likou sumu peněz Riviera tvrdí
že celou loupež sosnoval major
Acosta z kubánské armády a lupi
či byli vesměs dřívější povstalci
Pokladna byla vynesena za město
každý z "hochů ' vzal si část
peněz Největší podíl doručen
Acostovi a majoru Bulnesovi Ri
viera praví dále že Acosta na
kradl mnoho koní a mezků a měl
plán na oloupení nejpřednějšího
hotelu v Gunajay
DROBNÉ ZPRÁVY
Železná kostra nové budovy
Westinghouse Electric Company
East Pittsburgu Pa sřítila se
ve čtvrtek a pět dělníků bylo za
sypáno Joseph Pfister z Kings-
ville Md zůstal na místě mrtev
a pět mužů bylo poraněno Byli
dopraveni do West Penn hospita
lu a je naděje že budou zachová
ni při životě
V Baltimore oběšeni byli v
pátek čtyři černoši Cornelius
Garrdner John Meyers Charles
James a Joseph Bryan První tři
usvědčeni byli ze zločinného úto
ku na malou Annie Baileyovou a
Bryan z vraždy Mary Packové
ženštiny s níž žil
Chicagský řezník Luetgert
jenž zabil ženu svoji a uvařil ji v
kotli na vuřty za což odsouzen
byl na doživotí do Žaláře "zemřel
ve čtvrtek v jolietské káznici
Advokát Pratt z Chicaga tvrdí
nyní že se mu Luetgert ke zločinu
přiznal ale poněvadž pokládal to
za proíesionelní tajemství nevy
stoupil jako svědek Luetgert
popíral vinu svoji až do poslední
chvíle
Cena stavebního dříví zvýšena
byla včera o 50 centů na tisíci sto
pách Je to už letos páté zvýšení
Majitelé dřevařských ohrad mají
více zakázek nežli mohou vyříditi
a proto dřou obecenstvo jak se to
jenom dá
Krvavá domácí tragédie ode
hrála se blíže Clarksburgu Ind
v pátek William Randolph 18
letý hoch střelil svého otčíma
Wesleyho Beckovera do prsou
načež přiložil si revolver ku spán
ku a zabil se na místě Beckover
raněn je těžce
LITERATURA
"Z nedávných 'dob" jest název
úhledné knížečky Viléma Krou
žilky vydané nákladem vydavatel
ské firmy Aug Geringera v Chi
cagu v níž spisovatel líčí lehkým
a vzletným slohem romantické a
realistické črty z doby minulé
války Ipanělsko-americké Knf
žečka se pěkně čte a majíc slušnou
úpravu neměla by scházeti- v
knihovnách našich krajanů neboť
i cena její jest laciná — stojí pou
ze 25c Objednati ji lze u nakla
datele p A Geringera 150 W
I2th St Chicago 111
'Amertfan " V Cle velaniě po
čal vycházeti před týdnem denní
list pod ohlavením "Američan"
jehož redaktory jsou pp P Albi
eri a V A Jung "Američan ve
svém programu uvádí že v politi
ce vésti se bude nestraně hlavní
jeho snahou však prý bude aby
krajanům svým prospěl ať již v
politice neb jinak V Clevelandu
již několikráte pomýšlelo se na
vydávání denního časopisu jenž
tlumočil by smýšlení většiny tam
nich Čech A a proto s toho stano
viska není ani jinak možno aby
směr jeho byl jiný ne nestranný
poněvadž každý jiný směr byl by
finančnímu rozkvětu tifanbný již
k vůli tomu že nalézají se tam
dvě frakce katolická a svobodo
myslná jel obě rády bndoa pod-
kapela So OmažsKá
nabízí avé služby ctěnému obecenstvu ku rlem
- příležitostem Jako:— — "zazaaaa
fletlm diTaíllIin poMFliflm prflyoflllm attt
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí
aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
porovati dobrý denní list avšak
jenom tehdy nebude-li míchati se
do jejich záležitostí Ohledně po
litiky nepochybujeme o tom že
nezaujme "Američan" během do
by nějaké určité stanovisko List
jest pětisloupcový a čtyřstránkový
úpravy obstojné
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 81 července 1899
Zprávy docházející o žluté ilmnicl na jihu Ja
kož 1 ta okolnost že evropská úroda bude celkem
prfiměrná způsobily klesnutí ceny plenice téměř
n lVi centu Ozlmka Číslo 2 prodává se za 71®
71Hc pro záři 6e%369Xc pro prosinec za 71%c
KukuNce též poklesla v ceně neboť prodává
se Siftlo i za 31Kc pro zář! za S0c a pro prosi
nec za 29 i-Jc
Oves prodává se v ceně nezměněné ííelo 2 za
23®24 bily za 22(S23c
Zito jest ceny stále laciné prodává se za 51 X
©MVic
Ječmen jest za 32@34ic
Lněné semeno prodává se za 97c pro září za
Mc pro říjen za 9554c severozápadní tl OOKt
jihozápadní 97c
Cena hovězího dobytka v chicagském trhu ne
ní sice vjeSÍ aviak jest pevná a poptávka jest
čilá Pěkné vykrmené těžké kafj prodávaly se
věera za l58'Vg595 obyčejné kusy s prostřední
váhou za (440@9 85 voli k žíru za H 01 ©4 80
kiávy a jalovice za S300@500 texasíti voli za
3 50®530
ťoplainé zprávy z Virginie o žluté zimulcl těž
poněkud účinkovaly na vepřový dobytek a cenu
Jeho č&ítečuě snížily Těžké kusy prodávány by
ly věera za $39 ©46" prostřední za $430®
465 lehké za $4M@470
Omaha 81 července 1899
Minniý týden byl celkem příznivý pro ty kte
ří dobytek do trhu přiváželi Dobytek sem dove
zený byl průměrně tněný takže prodáván byl od
!0C@565 jeden náklad dokonce za $585 Nej
větší poptávka byla po dobytka ienž vážil od
1000 do 1100 liber K porovnáni nnoho-ll sem
bylo pfivezeno dobytka za poslední měsíc uvá
díme následující Číslice:
Hov Vepř
8kop
12807
11695
15909
Celkem za min týden 1300 42065
lyoen itonc xs c oe íiuno 44jH
Týden koní 15 Sce 13007 '69168
tvden koní 8 č'ce
10004 41695 8764
lyaen Konc i cce
13838 60427 7381
Uovězí dobytek prodával se včera za uspoko
jivou ceno ba prodáno bylo zde několik nákladu
pěkných kusi za které se platila $565 ačkoliv
nelze říci byla-li to cena slulná za tak pěkné vo
ly poněvadž V trhu cdejiim takoví M jeiti ne
vyskytli Celkem prodávali se krmeni voli la
$48565 nejvíce za $515 jateční krávy a jalo
vice za $360®425 ach přiváži se vlak velmi
málo voli k žíru prodávali se ra $300(480 vět
llnou po $850
Vepřový dobytek drží se v ceně slnené ai nej
lépe! odbyt má dobytek lehký který se prodával
vSera za $4 S7M@440 prsstřednl za $435
Vejce jsou laciné Čerstvé prodávají se po 10c
tucet '-''
Máslo jest ceny též nezměněné obyčejné pro
dává e za ll@12c nejlepií ttolni 13@14 a má
Hoven 18@19c
' Drůbež jest též ceny stejné slepice prodávají
se za7Kc jarní kuřata 11@12 kachny a husy
živé za 6@6K krocani živi za 8c
Brambory prodávají se lacino bull za 25®40c
Seno je ceny ustálené nezměněné $5 50@900
tuna dle jakosti
K &že čerstvé ííg 1 jsou po 7!ic ílt 2 6c
Solené Cis 1 6%o čís 8 7Kc Telecí 8 až luc
St Louis 82 Července 1899
Plenice jest ceny levnějií Červená Číslo í
prodává se za 69KC pro září za 69X®63XC
pro prosinee za 72X c Tvrdá Číslo ! jest za 68Q
° centi
Kukuřice drží te stále v ceně ochablé C í za
81c pro záři za 2i%c pro prosinec za T7c
Bavlna je ceny ustálené prostředni 5e
Tii& a Žižka
Krásné dva litcgTafované ob'azj
Představující české velikány- Husa a
Žižku hodící se pro spokové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyat na skladě Prodáváme je oba po
f 100 aneb co prémii k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu
Omaha Neb
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na akladS velké množství spi
nu zábavných a poučných e vSech
'aožných oborů Divadelní spisy má
nie všechny jcZ jsou k dostáni v rúa
ných sbírkách Piite si o seznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
d"íe lrok Západu
Otoaha neb
CHRASTE SVÝCH OCll
Ml fmkMBsUM a prakWtom wiu
MraiaJesM aaaakajemL
Xaaákáaí rrúi iriMtaJa Mcaf
UbvTm
-
od IkM kotoaisi který tratei aal
jak volka Uvy by flm wttaobOofár vMacky
vybvMfcfe a Jhcb svaka pftaaMcayeh fetajl
rTerkse své oéi afakoasssM a aéa ale sa
VAoc "VtvoVA Co