Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 28, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen i7i~iiocn vC
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 28 ČERVENCE 1899
Dvojídenníku: Ročník TH čísl 91
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z WMhlnftono
% Ah Yu ze Šanghaje v Číně
ienž vstoupil do námořnictva v r
1884 a v poslední době přidělen
byl ku vlajkové lodi admirála De-
weyho Olympu oDdrzei $30 me
síčaí pense ježto trpí nevyléčitel
nou plícní nemocí Jest to první
ČÍBan jemuž dostalo se pense od
americké vlády
i Ve středu odejel president
McKinley se svojí manželkou
družinou na několikatýdní prázd
niny k jezeru Champlain v maleb
ném pohoří Adirondack
V těchto dnech meškal ví
AVash nirtoně senátor h-Ikins ze
Západní Virginie jeaž byl během
administrace Harrisonasekretářem
války a v novinářském interviewu
vřele zastával se Algera za jehož
správy bojována byla prý nej
uspěšnější válka v historii Spoj
Států Elkins pravil mezi jiným:
"Sekretář Alger přinucen byl sná
šeti spoustu nezasloužených ne-řku-li
surových útoků On neza
sloužil si té hany ale stál mužně
pod spíláním jež jinak mohlo býti
vrháno na presidenta čas jej
ospravedlní Nastane co nejdříve
reakce v jeho prospěch
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Pokročilé snahy obce detroitské
Detroitský mayor Maybury po
slal městské radě zvláštní posel
ství v němž upozorňuje těleso
toto že na základě jisté staré
ordinance má městská rada právo
stanovití jízdné na pouličních drá
hách Dotyčná ordinance praví
že jízdné nesmí obnášeti "více
nežli pět centů" z čehož dovozuje
mayor že rada může je snížiti
Poselství mayorovo bylo odkázá
no právnímu výboru V téže
6chůzi podána byla resoluce jež
nařizuje že veřejné výsady mohou
býti udělovány jenom tenkráte
kďvž občanstvo všeobecným hla
sováním k tomu svolí Je to ná
vrh na zavedení tak zvaného rete
renda aspoH v otázkách veřejných
výsad se týkajících
Dvě" nové bitevní lodi
Dvě nové veliké bitevní lodi
Kearsarge a Kentucky jsou již
tak dalece hotovy že kontraktoři
požádali za dodání osmipalcových
děl pro hořejší věže Očekává
se že první zkušebná plavba pod
niknuta bude v září
Život pro zlato
Do San Franciska přijel v úterý
parník Bertha s 97 cestujícími a
asi 1 1000 000 ve zlatě Ze zmí
něného obnosu $400000 náleží
Alaska Commercial Company
pouze tři zlatokopové přivezli si
značnější částky Někteří mají
sice po tisíci neb dvou ale 25
přišlo jich úplně bez centu V St
Michaels je prý zle neboť hrnou
se tam lidé z Dawson City kdež
ani nádennické práce dostati ne
lze Nejzajímavějším cestujícím
byla paní H W Bensová jež zů
stala jediuá na živu ze I7člecné
výpravy vydavší se v Červnu r
1898 k průlivu Kotzebueově Vši
chni ostatní zahynuli na kurděje a
podobné choroby Svého manže
la jenž byl vůdcem výpravy oše
třovala plné tři měsíce a když on
zemřel zůstala samotná v divo
kých pustinách Po devítimílové
chůzi lesem našla chýži kde tři
rybáři přebývali Roznemohla se
tam avšak cizinci všemožně jí
ošetřovali a zachránili před smrtí
Rybáři pohřbili také manžela její
ho Nešťastná výprava vyplula
na parníku Elk a teprve když pí
Bensová vrátila se na jaře do Nu
late zvěděla Že všichni členové
družiny pomřeli Mužstvo parní
ku Bertha tvrdí též ie krajina ko
lem mysu Nomova je velmi boha
tá na zlato ale to se stále popírá
prospektory kteři tam po žlutém
kovu pátrali
RoxftodiBti ve prospéci osada f ks
Před nedávnem odbor vnitra
vydal rozkaz kterými nařizovalo
e bělochům usazeným st indián
ské reservaci Cast Lake aby se
bez odkladu vystěhovali jelto ne
měli lidného práva na pozemcích
tich m nsazovatt Z toho povstal
veliký poplach a poslanci i sená
v X v veškerým vlivem
svýh n o to aby roz
kaz tew yčián Sekretář
vnitra Hiu tk neodstoupil sice
úplně se zauyátého stanoviska ale
dovolil že běloši mohou zůstati
na půli sekce 15 kde nalézá
se
téměř celé městečko Cass Lake
ale že musí se vystěhovati ze sekce
16 kde také někteří bydleli Po
zemky na vyjmuté půlsekci budou
nyní vládou rozprodány a kupcům
zajištěno trvalé vlastnické právo
černoši vraždí
Z Navasota Tex sděluje
se
houstonskému Postu: V pondělí
večer udála se výtržnost ve Fu
quově krámu osm mil severně
odtud při níž tři běloši zabiti byl
černochy Černá sebranka zapá
lila kostel náležející bělochům a
když osadníci ohe& hasili byl
přepadeni černochy a Tuck Moo
dy Will Fuqua a Van Wright za
střeleni Běloši z celého okolí se
ozbrojili a pustili se za Afrikány
Nechtějí železného oře
Z Lewístonu v Idaho oznamu
je se že Indiáni stále povážhvěj
ohrožují dělníky pracující na sta
vbě tratí dráhy Great Northern
Náčelníci íozhodli se sire ve spo
léčné schůzi že nebudou klásti
podniku žádných dalších překá
žek avšak mladí rudoši zhovadilí
kořalkou od bělochů nakoupe
nou zahnali onehdy divokým ře
vem a hrozivými posuBky dělníky
nyní slibují že již nebudou žer
tovali a pustí se do vraždění
ueinici velmi jsou poděšeni ne
boť nikde na blízku není vojska a
zřízenci maršálovi daleko nedo
stačí
Pomník Lafayettův
Robert J Thompson tajemník
výboru pro postavení pomníku
slavnému Francouzi Lafayettovi
jenž pomáhal též Američanům ve
válce za neodvislost obdržel ka
belogram od francouzských úřadů
Paříži v němž se mu oznamuje
že schváleny byly plány sochaře
Bartletta Pomník tento postaven
bude z výnosu sbírek jež pořádá
ny jsou školními dítkami ve Spo
lených Státech o Odhalení určeno
bylo americkou komisí na den 4
července 1900 Sochař Bartlett
nalézá se už v Paříži
Sládci šidili vládu
Někteří sládci ve Wisconsinu a
Minnesotě po delší dobu Šidili
vládu falešnými údaji o várkách i
prodávání piva bez kolků V Pod
vodům těmto přišel nyní na stopu
vládní inspektor vnitrozemských
daní McCoy jenž po tři měsíce už
měl podezření že v pivovarech se
něco podezřelého děje Poněvadž
podvodníci jsou samí bohatí a vá
žení lidé spokojila se vláda pouze
nahražením obnosu o kterýž byla
ošvindlována a jména vinníků ta
jí Celkem zaplaceno bylo asi
$50000 na pokutách a zpátečních
daních
Americký professor do Turecka
Prof D A Kent jenž aŽ do
sud působil na hospodářské kolle-
ji iowské v Ames povolán byl tu
reckou vládou do Cařihradu aby
tam přednášel o vědeckém rolni
čení Byl k tomu odporučen tu
reckému vyslanci sekretářem země
dělství Wilsonem Prof Kent
vypraví se na místo svého nového
působiště v několika týdnech
Pohřeb Ineersollův
Pohřební obřady nad tělesnými
pozůstatky velikého nevěrce Ro
berta Ingersolla byly velmi pro-
stinké Na místě všech obvyklých
obladů a chvalořečení o nebožtíko
vi přečtena poslední krásná báseň
Ingersollova "Declaration of the
Free'' již ještě na několik dní
před smrtí poopravil a čteny vý
fiatky ze spisů jeho Zvláště do
jemné bylo opakování pohřební
řeči kterou Ingersoll nad svým
bratrem přednesl U rakve se
členy rodiny seděl známý slepý
milionář Chas Broadway Rouse
nejstarŠÍ přítel zesnulého Věnce
květiny vyplňovaly celé dvě
světnice a soustrastné dopisy a
telegramy docházely od pátku ne
ustále Mezi jinými byl též te
legram od gen Otise Ve středu
došlo truchlící rodinu 300 dopisů
a telegramu Tělo vystaveno bylo
na márách květinami pokrytých a
tisíce lidi putovalo neustále do
krásnébo letohrádku aby napo
sledy popatřilo ve tvář velikého
svobodit e a lidumila V týl den
tu
došla též rakev jednoduchá černá
schránka smutečním flórem pota
žená ale beze všech ozdob Vče
ra odvezeno bylo tělo do Fres
Fond na Long Islandu a tam spá
leno za přítomnosti rodiny a nej
bližších příbuzných
Oé velkých jezer k moři
Inženýr George W Rafter
jenz vede dozor nad vymery pro
zamýšlený průplav od velkých je
zer k atlantickému oceánu dokon
ca jiz sve předběžné prače a se
stavil svoji zprávu Projektován
jest průplav třicet stop hluboký a
340 stop široký od jezera Erie k
jezeru Ontario kolem Niagar
ských vodopádů z jezera Ontario
řekou Oswego do stejnojmenného
jezera a skrze údolí Mohawk do
řeky Hudson Nej větším problé
mem jest jak schrařiovati vodu
pro naplňování tohoto průplavu
na jeho různých úrovních a přece
nepoškoditi tovární závody jež
béřou vodní sílu z okolních řek
Zločiny
F Thever soletý příštipkář
zastřelil 24letou slečnu Dorothy
McKeeovu na pobřeží mořském v
Long Beach Cal v úterý ráno a
po té sám sebe smrtelně zranil
Thever žárlil na mladého muže
jménem Bakera s nímž dívka ráno
vyjela si na bicyklu Vystřelil
též po Děm ale chybil— Matthew
Stanford jeden z nejpřednějších
bílých farmářů okresu Wash
ington Tenn zastřelil ve středu
Prestona Carsona a po té odebral
se do domu jeho a postřelil dvě
dítky své oběti ve věku 4 a 6 ro
ků Mladší zemřel Stanford byl
chycen a uvězněn v Jonesboro
Oba muži pohádali se při polní
práci — Nad pomyšlení brutální
vražda spáchána byla ve West
chester Pa Černoška Fannie
SUvensonová roztříštila nemluv
fiátku svému hlavu sekerou a po té
hodila mrtvolu vepřům Bestie i
se svým mužem utekla ale pátrá
se pilně po ní — - Charles Wolf
nagel sešílel náhle ve svém domo
vě v Brazil Ind na středu v noci
uchopiv sekerku zabil ženu
svoji a dvě dcerušky ve věku od
osmi do dvanácti roků a po té se
podřezal dlouhým nožem
Jihanská slavnost
V okolí Bainbridge a Brinson
Ga po delší dobu řádila již hor
da černochů jež neštítila se lou
peže ani vraždy a zločinné útoky
na běloškách páchala s ďábelskou
chlípností Když přepadena byla
vážená rodina farmáře Ogletree a
manželka rolníkova znásilněna
před jeho očima vzchopilo se ob
čanstvo k Činu Ozbrojilo se
rozdělilo na několik oddílů a pu
stilo se za lotry Černoch Sam
mons jménem jenž podílel se na
zločinu v domácnosti Ogletreeově
dopaden byl první a oběšen bez
zbytečných průtahů avšak dav
pátral po vůdci roty Charlesi
Mackovi V úterý byl dopaden
lynčování jeho odbylo se způ
sobem "slavnostním'' Byl při
veden k místu posledního zločinu
u kterémuž Sammonse navedl a
zdvižen na vysoký dub Sotva
že nohy jeho země se zbavilv
zahájena palba tak že nastříleno
do něho více olova nežli vážil
Potom byl sňat dolů rozřezán a
každý z účastníků jichž bylo asi
00 odnesl si kus těla na památ
ku Běloši slibují že nepopřejí
si odpočinku dokud všecky zlo
činné černochy nepobijou
Přlstžhovalectvo
Dle úředního výkazu počet při
stěhovalců do Spojených Států za
uplynulý fiskální rok končící 30
červnem i8qq obnášel celkem
11625 0S0D s'ce I95i277 muž
ského a 116348 ženského pohla
ví Za předešlý fiskální rok při
stěhovalo se do Soustátí 229299
osob a to 135775 mužského a
93524 ženského pohlaví Dle
různých národností přistěhovalců
bylo: Z Rakouska 87 m a 32
i z Bulharska 19 m a 1 ž z
Čech a Moravy 1162 m a 1164
£ Chorvatů a Slovinců 7266
m a 1366 ž Kubánců 1074 ra
a 300 £ Dalmatinců Bosfianů a
Hercegovců 279 m a 70 1 Fran
couzů 1428 m a 850 JL Němců
14741 ro a 11890 £ Hawajců
78 m a 80 i Židů 21153 m-
16262 L j Maďarů 567 tn a 233
Li Irčanů 13720 m a 18625 -
Italft 55333 m a 2339 J
ponen 3171 m a 224 1 Litvínů
5291 m a 1567 Ž: Černohorců
4 m a 1 ž Poláků 18191 m
10275 z Kusů :2oi m a 513
ž Rusínů 872 m a 528 ž Srbů
62 m a 7 žj Slováků 10324 m
a 5514 ž Spanělů 889 m a 56
ž Oproti roku předcházejícímu
přibylo za poslední fiskální rok
do Soustátí o 82326 více přistě
hovalců Státníka třeba na Filipínách
Gen Thomas M Anderson
jení velel první brigádě vysazené
na ostrovy Filipínské vyjádřil se
v Chicagu vůči zpravodajům: "Za
generálního guvernéra těchto
ostrovů měl by býti vybrán nej-
lepŠf z našich státníků On měl
by říditi směr jakým nutno jest
se bráti a vojenské úřady měly by
vykonávati pouze jeho rozkazj
Jak nyní věci se mají gen Otis
je civilním i vojenským guverné
rem ostrovů Zastávaje obě tyto
funkce je nejabsolutnějším a nej
libovolnějším vladařem na světě
ani ruského cara nevyjímaje Dle
mého náhledu vojenská moc měla
by pouze prováděti směr a cíle
civilní administrace"
Smutný návrat
Převozní parník Morgan City
kterýž přeměněn byl na nemocen
skou loď' přijel v pondělí do San
ranciska z Manily s více než
400 nemocnými a pozdravujícími
se vojáky Při vyplutí bylo jich
476 ale tři zemřeli během plavby
na úplavici nemoc to na niž
většina vojáků trpí Odjezd z
tropických krajin a mořský vzduch
měly na nemocné tak blahodárný
vliv že z celého počtu pouze 22
nemohli opuEtiti lůžek po přistání
San Francisku Téměř každý
pluk zastoupen je mezi vrátivšími
se vojáky
Vidli jak Saxton byl střelen
Před soudce Tuthilla v Chicagu
předveden byl isletý Russell
Hogan z Canton O jenž tvrdí
že viděl jak střelen byl George
D Saxton bratr manželky presi
dentovy Hoch zatčen s byl pro
nepořádné chovaní a na otázky
soudcovy proč z domova utekl
odpovídal: "Stál jsem zrovna
přes Lincoln ave od domu paní
Althousové kdež pan Saxton se
děl na verandě a viděl jsem jak
paní Georgeová jej střelila Z
obavy že by mně mohli něco udě-
ati kdybych řekl co jsem viděl
odešel jsem z domova a toulal se
od té doby po světě" Hoch pra
vil že otec jeho R M Hogan
jest správcem Aultman Manu-
factunng Co v Cantonu Týž
byl interviewován zástupcem Spo
jeného tisku a pravil že neví
zdali chlapec jeho viděl vypálení
osudné rány Byl prý nemocen
když výstřely zazněly hoch
odešel na ulici podívat se co se
stalo Mladý Hogan žádán byl
ako svědek obhajobou i státem
Obhajoba chtěla ním dokazovati
u večer vrazay pyia mlha a
temno tak že nebylo viděti přes
ulici kdežto stát dokazovati chtěl
pravý opak toho
Osudné koupání
Edna Curtis Millie Detrick
Inez a Mabel Nealovy dcery vy
nikajících občanů z Caldwell
Kan utonuly v jezírku při neda
lekém výletním místě Drury zva
ném v pondělí odpoledne Dív
ky s několika jinými družkami
koupaly se v řece a jedna z nich
zašla do hloubky Jala se volati
o pomoc a ostatní k ní spěchaly
ačkoli žádná neuměla plavati
Čtyři utonuly a slečna Edith
Batlinova jež nejdříve byla vyta
žena přišla k sobě Celé měste
čko truchlí nad tragickou událostí
touto Dívky různily se věkem
od 16 do 19 roků
Ze svita průmyslu a práce
Clevelandský strajk na pouliční
dráze vyžádal si v pondělí první
oběť a zajímavo je že smrtící rá
na byla vypálena skébem kteří
všichni byli společností ozbrojeni
Když Broadwayská kára blížila se
k Orange ulici byla uvítána hlu
čícím davem a také nějaký kámen
břinkl občas do oken Podél
káry jel na koni igletý Henry
Cornweit syn řezníkův a posmí
val se konduktéru Hawleymu Ve
všeobecné vřavě nikdo neslyšel
co bylo řečeno avšak v tom kon
duktér akočil káry pustil se za
Cornweitem jenž tryskem ujížděl
Lotrovský skéb tasil revolver
OsvĎdčcná liniová
Za úplnou
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
Fraňka na 20 a S ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž ~
F J
pozorně namířil a
trefil hocha
zrovna do spánku
Ubožák sko
Zástup za
nal téměř okamžitě
ražen nenadálým
krveprolitím
dovolil konduktérovi odejiti ku
káře kdež byl zatčen a odvezen
na stanici Je obžalován z vraž
dy v prvním stupni Pondělek
byl zvláště bohatý na násilnosti
Kára Pearl ulice byla bombardo
vána blíže Holmden ave a Ška
drona jízdy jež ujížděla zjednat
pořádek' byla uvítána velikými
prskavkami kteréž praskotem
koně děsily tak že tři vojáci byli
sraženi dolů Kára byla vyhozena
nitroglycerinem ale k vážnějšímu
poranění nepřišel nikdo Po
dobně stalo se jiné káře mezi
předměstími Wickliffe a Will
oughby Zde bylo několik cestu
jících pořezáno roztříštěným
sklem Přítomnost 1300 milič
ních vojáků ve městě zamezila
páchání násilností ve dnech ná
sledujících Přece však tu a tam
kára byla přepadena a skébští
zřízenci ztýráni Skébové s re
volvery stávají se stále nebezpeč
nější Ve středu opět jeden ne
uniový konduktér postřelil kleté
ho chlapce Franka Wrighta jenž
klidně stál ve dvéřích domu otcov
ského Stalo prý se to náhodou
lotrovského skeoa policie "ne
může" najiti Káry vypravovány
jsou téměř na všech liniích ale
vozí pouze policajty Lidé raději
jdou mnoho bločků na káry Little
Consolidated kdež není stávka
Výbor městské rady kterýž minu
lou stávku urovnal hodlá se o to
pokusili opětně Vyhlídky na
nějaký zdar nejsou právě nejlepŠí
Předseda společnosti Everett pro
hlašuje že přijme do práce 150
zřízenců přihlásí-li se jako jedno
tlivci avšak stávkáři vyžadují
rozhodně uznání unie a zaměstná
ní všech starých zřízenců — V
New Yorku k vůli malému platu
vyšli na stávku poslíčkové u
Postál a American District Tele-
graph Company Strajk nejvíce
pocítila ulice Wall kde soustře
děni jsou bursiáni a spekulanti
všeho druhu Hoši parádovali
ulicemi a jakmile někde nějakého
skéba shlédli hned se do něho
pustili Doprava depeší všude
yelmi vázne Stávku podobnou
mají v Cincinnati a aby to bylo
veselejší zastrajkovali si též roz
nášeči novin kteší požadují větší
procenta z prodeje Došlo už k
četným výtržnostem neboť hoši
v domnění že policie bude je
šetřiti počínají si velmi vyzývavě
Poslíčkové kteří vzati byli na
místa stávkářů jezdí v drožkách
provázených policajty vzdor to
mu však přece někteří byli pora
něni kamením Mnozí policisté
odnesli si boule a odřeniny a po
ručík Pope rozraženou má celou
tvář Stávka prodavačů novin
byla ve středu urovnána — Ve
válcovnách firmy Spang Chalfant
& Co v Pittsburgu obsazena by
la místa stávkujících pudlařů čer
nochy Panují obavy před další
mi nepokoji neboť ostatní dělníci
prohlašují že nebudou s nimi
pracovati — V New Yorku stáv
kuje asi deset tisíc krejčí — Po
kus otevřití tavfrnu Globe v Co
loradu při deseti a dvanáctihodin
né práci se nezdařil Dělníci
požadují osm hodin práce denně
jsou však ochotni podffditi se
rozhodnutí státní rady arbitračnf
kteráž nyní spor vyšetřuje Ježto
ale trust ohlásil že nedá se vázati
výnosem zmíněného tělesa jest
málo naděje že stávka brzy urov
nána bude — V ocelářských a
železářských závodech společnosti
Republic v East St Louisů zvý
šena byla mzda 1000 dělníkům o
16 procent
Bnďte tm
a užívejte Chamberlainův lék proti
kolice choleře a průjmu viem bole
tem žaludku veškerým neprsvidel
nosům vnitřiHMtt Vyléčí vidy
kapola So Omažská
pod řízením efavalní _jt
zuiiaébo kayuUilka a£T W - aGT XQjZLJSLS
nabízí své služby ctínému obecenstvu ku víem
příležitostem Jako:— -aHam
zábavám f yletnra flirafllom poram prfiyoflfim Úl
spokojenost a výtečnou hudbu se mři '
Z filipínského bojiště
Vládní parník Sheridan kterýž
odejel 25 června ze San Franciska
s posilou pro armádu Otisovu
přistál v pondělí v Manile V den
16 července spozorována byla na
dráze parníku ohromná vodní
smršť a tu kapitán nucen byl uči
niti okliku několika mil aby se jí
vyhnul
Gen Otis obdržel dopis dato
vaný 2 července a podepsaný
Charlesem Blanfordem a Fred
Heppem důstojníky z nemocen
ské lodi Reliéf kteří zajati byli
Filipinci naproti Paranaque 30
května V dopise praví že je s
nimi zacházeno co nejšetrněji ale
oba jsou ve velkém napjetí z oba-
vyže přijdou o svá místa Hlavně
z té příčiny prosí gen Otise aby
se jich ujal a o osvobození jejich
se přičinil Gen Otis učinil již
příslušné kroky ve směru tom
Blanford je příručím strojřídičem
a Heppe třetím důstojníkem
Dva augustianští mniši kteří
přijeli do Manily z Hong Kongu
byli zatčeni a jak se praví měli
při sobě doklady že sloužili Agui-
naldovi Nesli mu depeše od
junty y Hong Kongu '
Otis vede nyní válku proti lu
pičským hordám na ostrově Ne
gros a podává nadšené zprávy o
velikých vítězstvích Major Byrne
zaskočil prý družinu 450 mužů
silnou a zabil jich třetinu i s vůd
cem jejich jistým Španělem neb
španělským míšencem Poručík
Evans pronásledoval po té prcha
jící a zabil tři a zajal jednoho
lupiče mimo to ukořistil sto kusů
dobytka mnoho kopí a "bolos"
veliké zásoby potravin a zničil 100
chatrčí Americké vojsko muselo
míti při sobě nějaké zázračné ška
pulíře neboť celkové ztráty obná
šejí pouze jednoho zabitého a
jednoho raněného Na Luzonu
zabit byl od poslední zprávy jeden
voják a dva poraněni V nemocni
cích zemřeli čtyři a jeden poručík
John L Moore z 51 pluku iow
ského spáchal sebevraždu
Odbor války obdržel tři depeše
od gen Otise:
První sděluje: Bandité v horách
na ostrově Cebu olupují a zastra
šují obyvatelstvo v pobřežních
městech V pondělí poručík Moore
s oddílem 23 pluku pěchoty při
obhlídce v horách byl přepaden
při čemž jeden vojín jehož jméno
se neudává padl Ztráta nepřá
telská pět banditů zabitých a
sedm zajatých
Druhá depeše týkající se orga
nisace dobro volnických pluků na
Filipínách praví: Bell získal asi
500 mužů Wallace dosud na
jihu má asi 400 Locket nyní
odvádí má přes 400 žádostí jež
rychle dochází Mohl bych zde
odvésti celý pluk samých voličů
Třetí depeše oznamuje: Bouře
se poněkud utišila Sherman zá
sobil se uhlím a odjíždí ve středu
s veškerým vojskem z Californie
Grant nabírá uhlí a vypluje asi ve
čtyřech dnech s dobrovolníky ze
Sev Dakoty Wyomingu a Idaha
Minnesotští připravují se odplouti
na parníku Sheridan až bude vy
ložen a zásoben uhlím Ostatní
dobrovolnické organisace odjedou
jakmile přichystány budou pro ně
parníky
Parník Sherman jenž vyplul ve
středu z Manily s plukem cali
fornským veze také 275 vojáků
jichž lhůta vypršela
Ještě Tíce padělatelů
Tajná policie odkryla opét bandu pádila
telí a (mocnila ae reikábo mnoiatvi faMnck
penet kterft Jsoa tak dokonal provedeny
ta ob7ejnJ ílorík ani by — nenadál ta jaoa
falelné Vici oenní Tidycky nalnxnoa padělá
Ml a cejmena vihlMni Hoetettera Btonach
Bittata mi moo ho nápodob! tel & rtak nle aa
Ji neryrorná proti nestra vitalnoaU dyapepsU
tácpe Ber ToaoosťJ a rieobeene oalibloaU
Bittera a Tede do pořádku v laiadka a
kdyl talndek Jest v dabrent pefádka alá
bojBoa dobré krve Ttas apaaobaai Bittera
dosUhaoa sídlo aflj a (Uoatt a aarritl sila
slabým a oeaaMaL Stlefta se před yWstat
kari kb pějete