Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 25, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ROKROK ZÁPAD
U
Založen 1871--KoéníkX J
OMAHA 5EBR T ÚTERÝ DNE 25 ČERVENCE 1899
Dvojtdennítn: Rojník Til číslo 90
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
X Peter Jansen jeden z nejzná
mějšfch republikánů v našem stá
tu bude nepochybně jedním z
dvanácti komisařů kteří zastupo
vat! budou vládu Spojených Státu
na pařfžské výstavě příštího roku
Spolkový senátor Thurston vy
mohl si totiž na presidentu Mc
Kinleym slib ten že president
Jansena do čestného úřadu toho
jmenovati bude a také ve smyslu
tom tajemníku Hayovi instrukce
dal Očekává se že president
jména dvanácti těchto komisařů
zašle kongresu ku Fchválení ihned
jakmile zasedání zahájeno bude
t Předseda senátního výboru
na vojenské záležitosti spolkový
senátor J R Hawley prohlásil
těchto dnů v Meriden Conn že
ministra války Algera ku resigna
ci dohnaly "žluté" sensační časo-
- pisy O resignaci Algerově pro
hlásil Hawley následující: "Mi
nistr Alger byl uštván a pronásle
dován časopisy těmi jež očekávaly
od něho konání zázraků Požado
valo se na něm by vypravil od
hlavy do paty 75000 vojáků v čase
tak krátkém že mimo božské pro
zřetelnosti nikdo jiný dokázati by
toho nedovedl Útoky na generála
Algera byly vyvolány bez jakékoli
příčiny neboť on pracoval tak
jak nikdo jiný dokázati by nemohl
Časopisy jemu nepřátelské hledaly
chyby ve všem a všude Celé vlaky
měly býti vypraveny na okamžité
požádání nestalo-li se tak byl
tím prý vinen Alger Pakli někte
rý velkoobchod v určitém čase do
dávku nesplnil byl" proto Alger
kaceřován Jedna stížnost stíhala
druhou všechny byly bezpodstat
ny seosaíní íasopisy tropily pe
kelný povyk a těžily velké peníze
Nikdy a nikde na celém světě ne
byla taková armáda v tak krátkém
čase vypravena jako naše Ministr
Alger jest pilným a přičinlivým
pracovníkem a president nikdy by
resignaci jeho nebyl přijal kdyby
tak zuřivě sensační časopisy neby
ly ministra Algera kritisovaly Za
takovýchto poměrů nemohl ovšem
president nadále Algera v křesle
ministerském udržeti Pokud mne
se dotýče přál bych si by nástup
cem Algera stal se náš vyslanec
ve Frk icii gen Horace Porter"
% Ku konci minulého týdne při
byl do Washingtonu sen Fair
banks předseda americké komise
na upravení hranic území AlaŠky
Komise tato společně s komisí an
glickou v posledním zasedání svém
se neshodla a z toho vznikly ne
milé zápletky Po poradě a pre
sidentem a ministrem zahranič-
nich záležitostí Hayem vyměněny
byly vládou anglickou a kanad
skou mnohé telegramy tak že
možno za to míti že sporná otáz
ka bránic bude v příštím zasedání
společné komise ku oboustranné
spokojenosti vyřízená Zasedání
zahájeno bude v Quebecu na pod
zim tohoto roku Přítomně celá
záležitost ta způsobuje oběma vlá
dám mnoho nepříjemností a vede
ku vážným nedorozuměním
X Minulou sobotu nabídl presi
dent McKinley úřad ministra vál
ky na místo odstouplého Algera
new yorskému právníku Elihu
Rootovi jenž také úřad ten přijal
a nastoupí 1 srpna t r Nový
ministr Elihu Root narodil ae
15 února 1845 v Clinton N Y
Studoval na koleji Hamiltonově a
na new-yortké universitě práva
Právnickou praksi provádí od r
1867 Po více jak dva roky až
do července 1885 byl spolkovým
návladoím pro jižní cbvod státu
New Yorku V politice byl povždy
velmi činným zastávaje úřad před
sedy republikánského klubu a pod
Mimo toho jest i jinak činným v
Životě veřejném
X Novi politická dělnická stra
' na v níl sastoupeny mají býti ve
lkeré dělnické unie a reformní
livly ▼ mest New Yorku byla
prozatímně zorganizována minu
lou neděli ve schůzi Central Fede
rated Union na níl podílelo se
ikolik set delesátft různých díl-
tkkfcb aniL Pravidelná kooven-
n cr:"r j:rt ci 7 srpna r
KRONIK UDÁLOSTÍ
Výhoda pro docytkáře
Ministerstvo vnitra svolilo těch
to dnů k tomu aby stáda dobytka
hovězího pasena býti mohla na
jistých pozemcích reservace Uin
tah v Utah Před nějakým časem
bylo pasení dobytka na reservaci
té úplně zakázáno neboť majitelé
velkých stád ovcí strojili se na
dva milliony ovcí tam vehnati
čímž by pozemky ty byly značně
poškozeny Nyní však minister
stvo vnitra zákaz ten odvolalo a
svolilo k tomu aby po šedesát
dní 200000 ovcí mohlo se v jistých
okrscích pásti Ovčáci mají se
mezi sebou dohodnouti mnoho-li
ovcí každý tam pásti má Překro
čení takto vymezených pozemků
bude trestáno úplnou zápovědí a
odebráním pastvin
Obžalován z vraždy
Minulý pátek odpoledne vznesla
velká porota v New Yorku žalobu
z vraždy na Roberta B Moli-
neuxepro otrávení pí KJ Adam
sovy Po celý týden velká po
rota případem tímto se zabývala
vyslýchajíc svědky a-odborníky a
teprve v pátek po půlhodinné po
radě zaměnila smýšlené jméno
"John Doe" za Robert B Moli-
neux a tohoto z vraždy obvinila
Proslýchá se že mimo něho stí
hán bude Walter S Swayne z
New Haven Conn pro spiknutí
na základě prohlášení jeho že
otravnou lučebninu kteráž smrt
pí Adamsové zavinila prodal r
1897 Harry Cornishovi
Oklahomský vrah zatčen
Policie v Los Angeles Cal
zatkla těchto dnů jistého Frank
Jonese o němž má se za to že
vlastně jmenuje se Clyde Mattox
po němž shání se úřady v New
kirk O T kdež vraždy se do
pustil Šerif z Newkirk telegra
foval náčelníku: policie v Los An
geles že odtamtud poslán byl na
jméno Frank Jones do Los Ange
les malý kufřík a domnělý Frank
Joneš že není nikdo jiný než hle
daný Mattox což tento po svém
zatčení také doznal leč o spácha
ném zločinu odepřel dále mluviti
Náčelník policie v Los Angeles
telegraficky požádal o bližší po
drobnosti a instrukce
Stávkář sebevrahem
Tkadlec Isidore Sikka jenž v
těchto dnech vyvolal bezúspěšnou
stávku ve vlnářské přádelně Bota
ny v Passaic N J zastřelil se
minulý pátek z omrzelosti Života
Bylo na něho vystaveno několik
zatykačů a mimo toho nejsa s to
práci po stávce v jiných dílnách
dostati zoufal si
Indiáné neduvéřujl
Flatmouth náčelník Indiánů
usazených na reservaci Leach
Lake v Minnesotě navštívil těch
to dnů úřadovnu časopisu "Pilot
ve Walker Minn aby si postěžo
val na nešetrné a podvodné jedná
ní vlády Flatmouth byl ve vá
lečné zbroji nabarven a peřím
ozdoben Pravil že svolal na
34 července schůzi stoupenců
svých do bývalé jednatelny kdež
rokovati se má o jednání vlády
kteráž část reservace té bílým
osadníkům otevřela Z toho In
diáné soudí že vláda Spojených
Států hodlá i ostatní část reser
vace po čase otevříti a Indiány
majetku jich zbaviti Všeobecně
se soudí že vláda bude nucena
vynaloíiti mnoho důvtipu a diplo
macie nežli přesvědčí nespokoje
né rudochv ze poctivé a nimi
smýšlí
Mulatki
Do okresní nemocnice v Cbica
gu dopraven byl pozdě v noci na
minulý pátek jistý obstárlý muž
August Williams a roztříštěnou
lebkou V zadním domě Čís 147
Wells ul bydlela rodina A Gube-j
hka kteráž pro dlužný nájem do
sporu přišla a Williamsem jehož
synovec majetek onen vlastní V
bádce rozhorlit se Williams tak
že tasil revolver a počal střfleti
nejen na Gubelika nýbrž i na
ortatní sousedy kteří ovsem na
útěk ae dali Mezi těmito byl i
jistý Getzelman jehož manželka
vidouc muže na útěku chopila
klacek a tímto bila Williams tak
al stařec a roztříštěnou lebkou k
zemi klesL Getzelmanová byla
tak rozzuřena i sousedé měli
čzzú ftícn ael obttitk reion
jí vyrvali Getzelmanová a Gube
liková byly zatčeny
Nová záplava v Texasu
Z Childress 200 mil severo
západně od Dallas v Texas ozna
muje se že minulý čtvrtek celé
šíré okolí postiženo bylo hroznou
průtrží mračen čímž ohromná
škoda způsobena byla Pokud
sporé zprávy došly největších
škod utrpěla dráha Colorado
Southern jejíž tratě a mnoho mo
stů bylo odplaveno Řeky Pease
a Malá Červená jakož i jich pří
toky jsou do značné Šíře rozvod
něny Jaký osud stihl tamní
osadníky není dosud známo ne
boť celá krajina jest řídce osaze
na městečka jsou malá a daleko
od sebe vzdálena Lze se obáva
ti že několik lidských životů
padlo dravému Živlu za oběť
Průtrží mračen tentokráte stíženy
byly následující okresy v tak zva
ném texasském Panhandle: Child
ress Cottle Hardwan Wilbarger
Hall Motley Donley a Collings-
worth
Zlato v Kansasu
Jistý železniční úřad nik v městě
našem prohlásil těchto dnu že dle
úplně spolehlivých zpráv nalezeno
bylo zlato podél řeky Šmoky v
Kansasu zvláště pak v okresích
Elis Treco a Logan Nedávno
jistý muž přivezl odtamtud do
Otnahy vzorky drobného štěrku
mezi nímž nalézala se zrnka zlata
Zkoumáním seznáno že tuna štěr
ku toho nese od $16 do $32 zlata
Do krajin těch přijíždějí kapitali
sté z Topeka a z Iowy aby zlato
nosné pozemky kteréž dosud po
$4 až $S za akr se prodávají ve
velkém skoupili Zlato v kráji tom
nalézá se však v takovém štěrku
že tavírny nemohou jej zpracová
vati a proto musí býti postaveny
tam závody aby dříve štěrk spra
covaly než ku dobytí čistého zla
ta se přikročí
Ovčáctví se vzmáhá
Z Pierre Jižní Dakota ozna
muje se že letošní stříž vlny ob
nášeti bude 500000 liber Rok
od roku chov ovcí ve státu tom
utěšeně pokračuje a cena vlny jest
dosti slušná oď 14 do 15 centů
za libru Velmi mnoho ovcí bude
posláno nyní do trhů
Nenašli zlato
Před osmnácti měsíci utvořila
se ve Fort Scott Kan společnost
za účelem hledání zlata v Alašce
Společnost ta na vlastním parníku
vypravila se do St Michaels a pře
zimovala na řece Koyokuk 2300
mil od St Michaels Ač byla
značnou sumou peněz a potravi
nami na dobu dvou roků zásobe
na přec zakusili dobrodruzi ti
mnoho nesnází a nedostatku a zla
ta nenalezli Dva členové výpra
vy té těžce kurdějemi onemocněli
takže lékař nařídil jim jen rostlin
nou stravu' jisti Pro brambory
musili někteří a! na ito mil dale
ko Nemoce děsně řídily mezi
všemi odvážnými dobrodruhy a
zbylí členové oné výpravy vrací se
nyní domů
Telegrafní spojeni s Alaškon
Kladení telegrafních drátů pro
váděné vládou Dominia do AlaŠ
ky pokročilo již ku Five Fingers
tak že do dvou měsíců bude úplné
spojení až do Dawson Mimo to
ho položen bude kabel z Vancou
ver B C do Skagway v Alašce
kdež přítomně nalézají se dva zá
stupci společnosti londýnské kte
ráž povolení k tomu si vymohla
Vražda ze Žárlivosti
Ze Salt Lake Utah sděluje se
že minulé pondělí v předním tam
ním restaurantu zastřelen a stlu
čen byl B C Morris V jídelně
restaurantu dlel právě J H Ben
brook a jistou Lidou Strombergo
vou ze Stromsburgu Neb po
cházející když tu do síně vstoupil
Morris který též o lásku dívčinu
se ucházel Mezi aoupeři došlo
ku hádce až konečně Benbrook
tasil revolver a Morrise smrtelně
postřelil načež rukovětí revolveru
do bia vy jej tloukL Morris po
malé chvíli poraněním svým pod
lehL Strom bergova má za sebou
nekalou pověsf jako dobrodružná
Ženština
Velký poilr
Minulou neděli večer zničen byl
ohněm v Eaat Toleda O velký
elevator na trati dráhy Cmannati
Hamiltoa A Dayton v nimi při
ví cUIrss tjla sz9c9
1
věži 1 budovy a hned na to násle
dovály za sebou dva mocné výbu
chy 'které celou budovu v trosky
rozmetaly Při druhém výbuchu
hlídač byl z budovy vyhozen na
ulici" leč nepatrně jen poraněn
Za půl hodiny celá tato před
čtyřmi roky postavená budova
byla hromadou oharků Východ
ní společnost elevator ten vlast
nící ? odhaduje škodu na budově
na 175000 jest však na £185000
pojištěna Ohromná zásoba obilí
pojištěna nebyla a proto ztrátu utr
pí zasýlatelé
Dost vrahem
Geo Wright jenž byl minulou
neděli odpoledne hostem v domo
vě Jos Grippena v Muscatine
la zastřelil k večeru v domě tom
paní Grippenovou a na to zastře-
liti hodlal i Grippena: Tento
však pustil se s ním v zápas a
zahnal jej na útěk Wright dvě
ma policisty pronásledovanýukrý
ti se chtěl za městem v jezírku
leč byl tam nalezen po tuhém
zápasu přemožen a odveden do
vězení kde jest bedlivě střežen
Grippenovi v několika dnech měli
odejeti do Merrill Wis a na roz
loučenou s přátely pořádali v ne
děli odpoledne hostinu ku kteréž
též Wright byl pozván Wright
rozveden jest od dvou žen a má
se za to že vraždu tuto spáchal
ze žárlivosti
Tři černoši lynčováni
V sobotu v noci chycen byl u
Iron City Ala jakýsi černoch
jenž dopráven byl do Saffold
kdež poznán byl jako jeden z
útočníků na pí J E Ogletree-
ovou kteráž těchto dnů třemi čer
nochy znásilněna byla Černoch
ten v neděli časně ráno byl u mě
stečka toho lynčován a později na
cestě u Troy nalezeny bylý mrtvo
ly dvou Černochů kteří jak se za
to ir měli býti rovněž do Saffold
dopraveni
ÚspČšná cesta Wilmingtonu'
C C Todd velitel křižáku
Wilmingtonu podal těchto dnů
zprávu svoji o "cestě Wilmingtonu
po řece Amazonu Křižák ten po
řece Amazonu urazil až do Iqui
tos cestu 2300 mil dlouhou a
mohl ještě dalších 400 mil plouti
kdyby mohl s důstatek uhlí do
stati Wilmington vypraven byl
po řece té aby vyšetřil polohu a
přírodní poměry krajů podél řeky
té položených a získal vzácné
druhy zvířat pro zoologickou za
hradu ve Washingtonu Poslání
křižáku toho setkalo se s úplným
zdarem Po celé cestě dostalo se
lodi důstojnictvu i mužstvu vře
lého uvítání a přijetí a pouze v
jediném místě v horním Peru celá
posádka osady šest mužů čítající
před křižákem dala se na útěk a
trvalo to dosti dlouho než dva
vojáci na místa se vrátili a ti
teprve byli požádáni aby úřadům
přednesli žádost by Wilmington
ku další plavbě povolení dostal
Slušný počet různých živočichů a
ptactva dodáno bylo již z Wilm
ingtonu do Washingtonu
Hromadný lynč
V městě Tallulah La lynčová
no bylo min čtvrtek pět Sicilianú
sice e Joe Defatta Chas Defatta
Frank Defatta Sy Derferroch a
Joe Cereno kteří spikli se o za
vraždění váženého tamního lékaře
dr Hodgese jehož také Joe De
fatta smrtelně postřelil Frank
vlastnil několik koz jež za noci
pravidelně ležely na pavlači úřa
dovny dr Hodgese jenž mnoho
krátě Defatta požádal aby přítrž
tomu učinil leč marně Minulou
středil Hodges zastřelil jednu
Defattovu kozu a když druhý den
Defattu z domu svého vypudil an
tento na něm zadostiučinění žádal
spikli se všichni tři Defattové a
jich dva přátelé na zavražděni dr
Hodgese což také minulý čtvrtek
k večeru provedli Dr Hodges
stravoval ae v rodině Kaufmanově
a jda a Kaufraanem kolem obchodu
Defattova napaden a udeřen byl
do obličeje Chas Defattou Nežli
ku obraně své mohl tasiti revolver
vypálil Joe Defatta ze dveří ob
chodu po něm dvě rány x ručnice
jichl náboj trefil lékaře do rukou
a podbřiM Sotva rány ty za vzně
ty všichni spiklenci uprchli do
obchodu Defattova kdel ozbroje
ni jsouce ručnicemi dlouhými
ttlit t rettrítf fyrzli Zpráva
pšenice Ohefi spozorován byl
nejprvé okolojdoucími ve vysoké
Osvědčená uniová
pod Nz-nfm cbvalně
rnámého kapelníka
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
F J Franka na 80 a B ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
o útoku tom brzy po celém městě
se roznesla a šerif s příručími
svými vypáčivše dvéře po tuhém
zápasu Italů se zmocnili Tři z
nich byli ihned dopraveni do vě
zení načež hledáni byli Chas a
Joe Defatta a když ti nalezeni a
vedeni byli do vězení shluklý lid
se jich zmocnil vyvedl do jatek za
město a tam je pověsil Na to lid
vrátil se do města ku vězení od
kudž byli další tři spiklenci vyvle
čeni a rovněž za městem pověšeni
Právě zasedající velká porota u-
znala že lynčovaní se spikli a že
za to pověšeni byli osobami poro
tě neznámými Frank Defatta
těšil se velmi špatné pověsti Před
třemi léty zastřelil černocha jenž
mu ukrásti chtěl meloun a Joe
Defatta asi před rokem zastřelil
přístavního zřízence Mathewse v
Milliken's Bend jenž kolem ob
chodu jeho kráčel Defattové vy
chloubali se že mohou činiti co
chtějían prý peníze jejich všechno
zmohou
Na počest Algera
V sobotní velké schůzi města
Detroit jíž předsedal mayor usne
seno bylo uspořádati velkolepé
uvítání R A Algerovi jakmile z
Washingtonu do domova svého v
Detroit se navrátí
Nesmí vystoupit!
Na trasportním parníku Indiá
na jenž těchto dnů do San Fran
ciska z Manily přistál držáno jest
jedenáct mužů tři ženy a dvě
dítky Filipínci kteří jako hudeb
níci zjednáni byli účinkovati na
výstavě Větší Ameriky v Oinaze
FilipiHané tito odpluli z Manily
se svolením vojenských úřadů
leč přistěhovalecký úřad v San
Francisku pokládá je za osoby na
kontraktní práci sem přivežené a
proto zapověděl na břeh jim vy-
stoupiti a nařídil by zpět do Ma
nily posláni byli Proti nařízení
tomu posláno bylo do Washingto
nu odvolání
Rlsiko práce
Při kopání hlíny pro Buckeye
Sewer Pipe Co v Akron O zasy
páni byli náhle min sobotu tři
tam pracující dělníci a jeden divák
velkou vrstvou hlíny vážící na
400 tun Vykopány byly jen jicn
mrtvoly
Ze svita průmyslu a práce
Stávka zřízenců pouličních dráh
v Clevelandu nabývá hrozivějších
poměrů Srážky stá vkářů a lidu
s nimi sympatisujícího s policisty
a skéby jsou na denním pořádku J
Minulou neděli trvala srážka té
měř nepřetržitě po tři až čtyry
hodiny u stájí na Holmes ave
Každá kára byla kamenována a
několikráte také z obou stran z
revolverů se pálilo Na štěstí
pouze jedna žena byla do prstu
střelena Policie zatkla v okolí
tom 35 osob Podél ulice Broad- j
way nestačila policie davy lidu
rozháněti Tam zatčeno bylo 15
nebo 20 stávkářů Na jižní straně
města na ulici Bortin na 1000
osob kamenovalo káru na níž na
lézali se dva policisté a vzdor této
ochraně byli jak řidič motoru tak
i konduktér oba neunovf značně
potlučeni jednomu z nich přera
žena byla dvě žebra Ze zástupu
postřelen byl policistou jakýsi
Wennick To ještě více lid roz
čililo takže policisté neušli lyn
čování kdyby na ochranu jich
nevystoupil jistý katolický kněz
Teprve přivolaný vůz plný polici
stů zástup ten rozehnal Na rohu
Petrie a Broad way ve středu če
ské osady develandské shromá
ždil se v neděli odpledne zástup
lidu na 3000 hlav čítající a zatara
sil trať Směrem tím jedoucí
kára na níi nalézal se seržant
jeden prostý vojín a tajný Kelso
byla zastavena Seržant a vojín
nasazenými bodáky jali se lid
rozháněti mezi tím co řidič motoru
překážky odstraňoval Lid ne-
cul Cl K roscjiu iinregj nam
I Stál okna kárv Nikdo nebrl co
I viloví zrrr"i a fTzz in t'ir-
kapela So Omazská
nablzf sv sluřby ctěnému obecenstvu kn vlem
příležitostem Jako: i
záliaTáiD Týletfim fliTafllfirn pohřbfim prfiYOflflm atti
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se mři
káři byli zatčeni Po delší době
teprve policie lid rozehnala a káru
do stájí dopravila Na Orange
ulici stávkáři svalili na trať velký
balvan a kolem něho rozdělali
ohefi takže jízda na trati té celou
hodinu byla téměř nemožnou
Největší však rozruch vyvolán byl
vypálením nitroglycerinového ná
boje nebo náboje se střelnou ba
vlnou v noci o jedenácté hodině
na Euclid ave při čemž šest osob
po většině na nohou bylo více
méně zraněno a celá přední čásť
káry utržena a roztříštěna Kdo
náboj ten na trať položil není zná
mo Okolní obyvatelé viděli
chvíli před výbuchem jakéhosi
muže v kočárku na rohu Kensin
gton ulice jenž slezl a ku trati
kráčel Tam několik okamžiků
postál a na to rychle ujel Výbuch
byl velmi prudký neboť jím domy
v celém okolí byly otřeseny a rána
byla na dvě tři míle slyšitelnou
Jest to věru štěstím že nikdo ne
byl výbuchem zabit Většina ce
stujících odnesla to jen leknutím
Mayor městečka South Brooklyn
nařídil městskému maršálu aby
zatknul každého neuniového zří
zence pouličních dráh jenž nosí
tajně zbraně Společnost poulič
ních dráh oznámila státní arbitra
ční radě že nepřeje si její zakro
čení poněvadž dělníci kteří min
pondělí práce zanechali nejsou
více za zaměstnance pokládáni
Očekává se že mayor města Far
ley povolá k udržení pořádku tři
neb čtyry setniny milice v městě
se nalézající jež pohotově již jsou
službu nastoupiti Mezi těmito
jest i baterie dělostřelectva Bude
li třeba požádán bude i guvernér
aby několik setnin milice do Cle
velandu poslal — Stávka zřízenců
pouličních dráh v Brooklyně jest
již jako skončena a sice vítězství
se sklonilo na stranu společnosti
Od soboty až na jednu trať na
ulici Nasau jezdí káry pravidelně
Společnost ochotna jest do práce
opět vzíti všechny stávkáře až na
ty z tratě ulice Nasau — Rovněž
tak i v New Yorku možno stávku
za prohranou považovati neboť
pouze na trati druhé avenue a
kolem strojíren několik set polici
stů patroluje Na ostatních tra
tích jezdí se pravidelně — Na
stávce horníků v Evansville Ind
ničeho se nezměnilo Stávkáři
minulou neděli odpoledne odbýva
li velkou schůzi v síni Ústřední
Dělnické Jednoty a rokovali o
svých vyhlídkách Po schůzi té
požádali dva vrchní policejní ú
ředníci majitele uhlodolů Jchna
Inglea aby své skéby-černochy
odzbrojili Ingle prohlásil že tak
ochotně učiní pakli stávkáři také
složí zbraS Poukazoval při tom
na to že Černoši nosí zbraS veřej
ně kdežto stávkáři mají zbrafi u
sebe ukrytou Situace jest dosud
velmi vážnou
President do Nebrasky
Prvý příručí ministra války
Meiklejobn předložil včera úředně
pozvání presidenta by súčastnil
se uvítání prvého pluku nebra-
ských dobrovolníků v Lincoln
24 září President slíbil pozvá
ní tomu vyhověti pak li oršem
bude mu zioŽno cestu na západ
podaiknouti
t Robert C Inreraoll t
V pátek v poledne zemřel nej
větší svobodář a nevěrec ameri
cký Robert G Ingersoll v domi
svého zetě Walstona Browna
blíže Dobbs Ferry nad řekou
Hudson Pohřeb konán bude
dnes Mrtvola spálena bude v
krematoriu na Fresh Pond L L
a popel uložen ▼ příbytku rodiny
již zesnulý tolik milovaL Jak
dnešní telegram oznamuje zaslán
byl na rakev téi věnec od českých
svobodomyelaíka (Bohemian Freo
Thinkers) vlak odkud ae neudá
vá (O životě a působení Ir— :x
nollovt tmils'izz ta v č ' "~3
rilzla ti rcJ
r