Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 21, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
NOVINKY Z ČEC11
ftvedol lihmiM od ipinvodaj "tk Záp
—ica V Praze 4 červ'ce
Situační přehled: Bltuace politická teaká
domácnost? moravská Stávky Jací Jíme
kubici ' Dodatek k imrtl arcibiskupa
pražského Kdo bude Jebo nástupcem?
Situace politická V této polo
vině říše vznikly nešetřením práv
parlamentní většiny seskupení to
stran v pravici známé mimořád
né poměry v jejichž púdé výte
čně jde k duhu paragraf čtrnáctý
Nejnověji upraven jím byl státní
rozpočet na celou polovinu roku
dobu to zajisté pro prozatímnost
tohoto upravení velmi dlouhou
Znamenáť ona opatření že po
případě až do konce nynějšího ro
ku 1899 říšská rada nemusí býti
svolána
Kdyby bezpočetné zájmy neně-
meckých národů byly tak hojně a
všestranně opatřeny jako jsouná
rodní zájmy německé mohlo by
se konečně i uznati že působnost
paragrafu čtrnáctého obstrukční
menšinou parlamentu vynucená
jest jakýmsi paedagogickým pro
středkem jímž se má uvésti záko
nodárcům na říšské radě na pa
měť že se musí pro své úkoly lé
pe a věcněji připraviti aby záko
nodárná jejich činnost více hověla
názorům jež o působení parla
mentního zřízeni ustálily se v my
slích všech pokročilých lidí
Avšak takto dopadá tíha ná
sledků jež měly stihnouti vlastně
jen vinníky zcela na jiná bedra
Předem jsou to strany tvořící
většinu parlamentu jež zbaveny
byly takto svého ústavního práva
strany kteréž nad to až příliš
úzkostlivě dbaly všech zájmů stát
nich jak vláda zájmy ony pocho
povala
Za to německá menšina obyva
telstva nejen zůstává v držení čet
ných svých výsad a nadpráví ale
opírajíc se jednak o zastaralost ná
zorů byrokracie jednak o totož
nost smýšlení s ní postupuje bez
ohledně a útočně všude tam kde
má převahu početní neb moci a
zasazuje neněmeckým menšinám
národním rány čím dáie tím citel
nější A ke všemu usiluje se nově hou
ževnatě i s nejvyšších míst k zí
skání nové většiny v níž by byli i
Němci!!! A vláda se v tom obo
ru činí aby došla k cíli Tušuje
své záměry chlácholí a ujišťuje
ale — má svůj určitý plán a za
tím se žene A kterým zázračným
ViíčeM fhce Ptevřft Němcům
brány?
Otázka jazyková je elaborátem
na němž pracuje vláda ku kone
čnému skoncováni Nepochybno
je - že směrodatnými vládě zůstaly
požadavky Němců ve svatodušním
programu jejich nestineat vy
čkávací stanovisko vůči pravici
děje se jen do té chvíle než po
daří se skonstruovat "střední stra
nu" na jejíl otganísaci pracují
starší ústaváci němečtí klerikálo
vé a poslanci bukovinStí Lur
grovci jsou na pochybách dle oň
ciosních výpočtů však bude Lue
ger vržen německými liberály
nacionály a sociálními demokraty
do "střední strany" událostmi
boje o volební reformu vídenskou
Poláci drží vrch situace zatím tr
vají na nynější pravici s Mladoče
chy ale opustí je až krise dostou
pí kritického stadia až bude jazy
kový zákon vyhotoven a vládou
připraven do života Tak se hrou
tí pravice pod tíhou systematické
ho vystupování Němců její pro
gram ustupuje před svatodušním
programem německým a Němci
očekávají jen spásné chvilky aby
přelezli zdi rakouského Jerusalé-
ma Konec pravice se blíží zdá
se rapidně zdaž i konec české
politiky? Vyčkáme
Vt vnitřní leskt domácnosti dobře
se dtí úpadek v němž loví re
akce Pod domněle tichou hla
dinou našeho politického života
proudí již nyní silné proudy nové
strany která pracuje iisaem oř
ganisacf politickou i hospodář
skon Strana klerikální! Po ti
ku spolcích politických a odbor
ných začíná organisací hospo
díískon zakládá továrny obcho
dy kupuje prodává i prostřed kuje
záležitosti osob i věcL Není ko
stela Ikoly vesnice města kde by
kleríkálové nepřipravovali si půdu
pro vid pKSií Kaplani a faráři
jsou nejagilařjlími agitátory toho
to bašti jel řídl hru výbor rakou
tlíio cptskopáto ft Vídni a ulíí
a Erntvcina v čele s Hradce
CIIjtJ Prahy Naic politické
i~---v rrcti tona nic Bohužel!
C::l±r ti sarail
O r r~:U Krovci akci ZUa-
5
Li=sy"
že poslanec dr Tuček jako před
seda klubu Českých poslanců na
sněmu markrabství moravského
požádal ve smyslu resoluce klu
bovní předsedu stálého výboru vy
rovnávacího hraběte Žerotína aby
výbor ten svolal — hr Žerotín
však odvětil že nyní mnoho vy
nikajících členů výboru toho dlí v
lázních a že tudíž výbor bude mo
ci býti svolán snad teprve ve dru
hé polovici Července Rozumíte
té odpovědi?
Němci cítí pečínku k Čemu by
jim byla smiřovací kosť?
Jak vidět ta naše situace není
hezká Ale nezoufejme jen dej
me se jednou už do práce volám
znovu a půjde to!!
Stávky Celoměsíční stávka děl-
nictva textilního průmyslu v Brně
byla skončena v sobotu a dělni-
ctvo odneslo si z ni sleveni na
pracovní době o půl hodiny nepa
trné zvýšení mzdy a nějaké ústup
ky v továrním pracovním řádě
Vedle toho odnáší si dělnictvo ze
stávky poznání kdo jsou mu přá-
tely kdo nepřátely V Cechách
odbylo se několik stávek lokálněj
šího významu dvě v Praze v
Transwaldě a Hořicích Vláda
držela fabrikanty a dělala pro
středníka který i tu nejvíce vyzí
skal
Jact jsme my kubici! Kukátko
pár obrázků: Naši na Moravě
prohráli při nedávných volbách
ďo obecního zastupitelstva města
Ivančic jež již plných deset let je
v rukou českých a kde je Němců
a židů asi tři sta Čechů ku třem
tisícům Druhý a třetí sbor opa
novala strana staročeská sbor
první vyhráli — spojení Němci a
židé Zase doklad k tomu že
pracujeme od deseti k nule
Jiný doklad ř
Pro lesk zde na vojně byl zavřen
v Písku český učitel Mirvald na
3 měsíce do Žaláře a — má býti i
zbaven úřadu učitelského A co
myslíte že jsme učinili? Předeji
ti Mirvaldovo odsouzení přede
jiti jeho bezdůvodné sesazení na
še poslance ani nenapadne Za
to hned jsou zde se sbírkou o
kterou se Mirvald neprosil! Po
řád táž a táž slabost táž a táž
nevýbojnost totéž a totéž sná-i
šení příkoří jež oslaZujeme si
hesly obětavosti a nepravé "své
pomoci Pořád "národ sobě"
Za to ale slyšte Žijeme jinak:
V éře pivovarů! Každé město
má svůj pivovar každý městský
rada akcie jeho a kdo proto ne
odbírá městské pivo nedostane j
místo u úřadu ani ve škole ne
dostane práci ani pochvalu Tak
jsme zkubíkovatěli!
Čtěte jen místní plátky Vino
hradské Smíchovské Pražské a
přesvědčíte se
Nejsme tedy kubíci?
Primas odpollvá K ňplno-
sti reterátu dodáváme neuona
vzpomínek a zpráv '
Po smrti pražského arcibisku-
ml a 3 1_ Ě
pa nraoete acnoenDorna aocna
zejí z Falknova překvapující zprá
vy kterými objasňuje se příčina
náhle nastavší smrt bdéluje se
že smrt kardinála urychlena byla
éčením dle methody Kneippovy
V nejbližším okolí paláce Nosti
cova tvrdí se dokonce že tímto
léčením byla katastrofa vlastně
zaviněna Doktor Votava jenž
rozpoznal bned při první návště
vě zánět plic doporučoval pri
masovi království českého aby
povolal konsilium professorů a
sice tři z university pražské a
dvou z university vídenské Ná
vrh dra Votavy nebyl přijat za
to ale z Woerishofenu povolán
dr Baumgarten ředitel Kneippo-
va
léčebného ústavu V kruzích
lékařských přetřásá se zajímavá
otázka že dr Baumgarten vůbec
doktorát nemá neboť ho řízením
disciplinárním pozbyL Doktor
Baumgarten léčil arcibiskupa jenž
stížen byl zánětem plic ledovými
lázněmi což je dle moderní vědy
lékařské methoda naprosto nepří
stupná Lékařské kapacity věnu
jí této záležitosti náležitou pozor
nost
Kdo bude nástupcem tvltnlléko
arcibiskupa ěralskika hr Schoen-
horná t Otázkou obsazení uprázd
něného stolce knížete kněžského
v hlavním městě českého králov
ství obírají se již nyní dosti pečli
vě zdejší kruhy duchovenské i po
litické NáleŽíf hodnost arcibi
skupská v Praze třeba se neopí
rala o tak bohaté důchody jako 1
Olomouci k nejdaleiitčjSím ▼ celá
K5L Arcibiskupa pražského jsae
auie císař avlak jednotlivým bi
skupům dovoleno jest k nčiainé
ma vyrvání přednesli svá ptání a
aávrby Taká od vlády vyUdá
si rT3rti dstré adisf ull
opírati může své rozhodnutí
Tvrdí se plnou určitostí že v
kruzích vlivuplných ustálen jest
názor dle kterého vzhledem k ná
rodnostním poměrům v království
českém nezbytným jest požada
vek aby nový arcibiskup byl do
konale mocen jazyka českého V
první řadě pomýšlí se na kompe
tenta z kruhů šlechtických Mezi
kandidáty nemnohými počtem
jmenují se tři: x kníže Schoen
burg nyní 37letý mnich v klášte
ře na Slovanech v Praze syn ně
kdejšího místopředsedy panské
sněmovny (velmi veselý pán) kte
rý prý správně mluví česky a
hrabě Nostic-Rhieneck 4oletý
člen řádu jezovitského který je
professorem theologie v Belgii a
studoval na českých školách střed
ních a 3 hrabě Berchthold rov
něž člen řádu jezovitského který
absolvoval české akademické gy
mnasium v Praze Mimo to jsou
předmětem rozpravy: biskup dr
Říha z Budějovic a velmistr řádu
křížovnického dr Horák Jaké
bude rozhodnutí nelze ovšem dnes
předvídati ale povinností povola
ných faktorů jest působiti dle
možnosti k tomu aby arcibisku
pem v Praze stal se kněz sprave
dlivý ovládaný nelíčenou láskou
k lidu zejména k lidu českému
jenž tvoří valnou většinu jeho ar
cidiecésy apoštol lásky a dobroty
který pochopil svůj úkol a nedo
pustí aby z kruhů duchovenských
hlásány byly zásady jimiž v po
slední době tak smutně se prošla
vil pražský kanovník dr Friend
Český lid a jeho zástupci mají ne
popiratelné právo žádati aby no
vý arcibiskup nejen znal dokonale
jeho jazyk nýbrž aby mel 1 žádou
cí míru porozumění pro jeho sna
hy osvětové i národní
Matiřni slavnosti v Praze konaly
se od 30 června do 3 července
xo června byl koncertní den 1
červenec oslavily děti svou slav
ností 2 červenec vyplnily spolky
a korporace 3 červenec věnován
dozvukům Co máme psát o slav
nostech? Bylo ošklivo pršelo—
ale lidu plno a — to ostatní už
znáte Nálady všude až dost
peněz pro Matici snad také Jest
jich potřebí
Husovy slavnosti jsou ohlášeny
v celých Cechách Přednášky
zpěvy deklamace Kdyby tak
bylo těch slavností méně u nás a
za to toho Husova ducha více kde
bychom byli? Ale proto přednáš
ky o Husovi plně oceSujeme a
přejeme si aby jen z nich byl
užitek aby se vžily !
Herecká slavnost konala se ve
prospěch jednoty českého here
ctva ve čtvrtek 29 června na
Střeleckém ostrově Vydařila se
za spoluúČinkování skoro celého
divadla znamenitě Výnos přispěje
dojista potřebné rodině herecké
notně
Májoví slavnosti slaví se i u nás
ač zvyk to německý! Ale naši
vlastenečtí kněži to chtějí Na
hřbitově je tedy májová slavnost:
světla nesčíslné věnce spousty
kočárů lampiony a kytice všecka
sláva pro nebožtíky bezcennástá
la nejmíň stotisíc zlatých A jděte
od hřbitova: řady starých žebráků
žebraček mladí otrhanci na
něž čeká kriminál tuberkulosní a
strhaní dělníci — už jen za zdmi
hřbitovními našlo by se dvacet
příležitostí aby zmrhaných stoti
síc mohlo být užito rozumně
trvaleji a k větší cti nebožtíkův
A jděte dál: ulicemi potlouká se z
hospody do hospody bezpočtu
lidu propadajícího alkoholismu
pro ty lidi by bylo lze zřídit lido
vé paláce s divadly slušnou žába-
vou přednáškami čítárnami— bez
alkoholu potkáte děti s řetkvičkou
a sirkami potloukající se mimo
domov do pouhé noci — ty dětí
měly by být zaopatřeny v ústavech
vychovávacích ▼ nichž by našly
vlídný domov a kas světlejšího
života vidíte ženy propadlé x bí
dy prostituci — ty by mohl zachra
Bovat ústav "Domovina kdyby
veřejnost měla pro něj smysl
peníze vidíte staré dělníky pro
něž by měla být obstarána staře
cká pense když celý život pro
společnost se dřeli zdravé byty
by měly být zjednány sterým a ti
sícerým rodinám s kouskem za
hrádky— Ale ne! Af živí trpí pro
mrtvé se zatím do mrtvé neplod
né Půdy zahrabávají bez užitku
statisíce a miliony!
"fen když oslavujeme
Historik dá poslednímd esítiie-
tím n nás dojista jméno "éra slav
nost ní"! Pozdrav! — ica
Cx?ie tlií
a ulívtjti Cbaabtrlalaftv lék proti
kaliem caotsře a přijat vím bol-
ttaas fc£xAa a vtiiarfm aemravMal'
TSMttt VjlZl tllf
Slavnost Junumannova v Htiti-
cícn
— ica V Praze 4 července 1
Bylo na jaře r 1878 kdy ne
smrtelné památce předního budite
le Josefa Jungmanna vzdala od
halením pomníku okázalým způ
sobem svůj hold Praha Včera
učinila tak rodná jeho víska Hudli
ce Učinila tak způsobem srdeč
ným Slaveno odevzdání znovu
zřízeného rodného domku Jung
maanova Hudlicím což umožněno
obětavostí záložny vinohradské
Imposantní průběh a ráz slavnosti
nebyl zmenšen nepříznivou poho
dou dne Tisícové a tisícové
shromážděného lidu českého účast
nili se pocty vzdávané geniu
Jungmannovu a ze srdce úctou a
vděčností překypujícího tryskal
nelíčený a jásavý jejich hold
Hostů bylo mnoho z blízka 1 z
dáli Rodiště jungmannovo pe
strým hávem se přiodělo Milý
dojem působila též dekorace ne
dalekých Zahořan a Král Dvora
Přečetné davy seskupené pod ná
vrším na němž zbudován rodný
krov oslavencův jásavě zdravily
průvod jenž přibyl na místo o
#11 hod V přední části nádvoří
nedalekého mohutného poprsí
Jungmannovana improvisovaných
sedadlech zaujali místo hosté Na
svahu návrší sestoupili se Sokolo
vé banderisté střelci a hasiči v
malebné skupiny které obklopily
se všech stran nepřehledné zástu
py lidu Dle přibližného odhadu
neméně než 30000 osob upínalo
zraky své na řečniště odkudž
především promluvil starosta hud
lický Uvítal shromážděné vřelý
mi slovy načež promluvil nadšeně
dr Herold Tklivými slovy na
stínil dobu která spadala v čin
nost Jungmannovu Bylo v době
nejtěžší kdy již již zdálo se že
zdolán bude národ český že již
na věky upadá nepaměti do propa
sti tato tak mohutná větev slovan
ského lidu Jazyk český když
veřejná moc sklonila se k národu
cizímu byl ponenáhlu vylučován
z míst a úřadů nejvyšších ze spo
lečnosti statni z vysokých skol z
literatury a vědy a stěží zůstával
již jen majetkem venkovského
lidu Leč když zdálo se že na
dešel okamžik kdv národu české
mu bude lze zasaditi ránu posled
ní — v té době odehnal genius
národa českého zběsilé odpůrce
cd zdánlivé mrtvoly a dal mu bu
ditele a křísitele mezi nimiž místo
nejpřednější zaujímá oslavenec
Řečník líčil dojemnými slovy mlá
dí Jungmannovo který před 125
lety v chaloupce Hudlické spatřil
světlo světa a jenž za životní úkol
vytkl sobě povznésti národ svůj z
hrozícího úpadku a přivésti jej k
novému životu ' Byl to úkol ne
snadní úmorný a nevděčný leč
Jungmann ujal se ho s upřímnou
áskou a obětavosti UcnaDie k
prácí volal nečinné povzbuzoval
práci českou organisoval věda že
tak jen bude lze zabezpečiti kme
nu našemu existenci národní
Jungmann který svojí slovesností
a slovníkem postavil sobe pomník
nehynoucí byl po dobu půlstoletí
čele ruchu národního Práce
vlastence bedlivého avšak stojící
ho při tom povzdálí ruchu veřej
ného vynesla mu jméno tichého
genia Ctižádostivým nebyl ve
domí že práce jeho neúmorná a
nezištná nalézá následovníků že
český národ probírá se z dosavad
ního utrpení a poníženi a že stává
se ponenáhlu sebevědomým náro
dem byla mu vděkem ne j větším a
vyznamenáním nejcennějSím Prá
ce Jungmannova 1 pro dobu ny
nější zachovává velký jeho vý
znam Bvl velkvm Cechem ne
pouze smýšlením nýbrž též
práci důkladné soustavné a ne
sobecké doprovázené největším
doufáním a nadějí v lepií život
Naději Že národ český bude
znova žiti čerpal z vědomí Ze je
tento jeaom ratolestí na velké a
mohutné lípě slovanské a že proto
nikdy nemúžo zajiti jsouc chráně
na košem větví ostatních Proto
spatřoval Jungmann veškera bu
doucnost Slovanstva ve vzájemné
lásce a družnosti a jakkoli horou
cně miloval svůj národ a jazyk
český pro nějž zevlech lijících
svých vrstevníků snad nejvíce by!
vykonal byl by sobě c plna srdce
přál aby kulturní jednota všeho
Slovanstva urovnána byla jediným
a jednotným jazykem slovanským
A řečník končil: "lungmann ač
povahy mírumilovné klidné byl
srdnatým a statečným i vítězným
v obraně své národnosti A tak
my kdyaoii jae mok na osmi na
m ? — 1
rodnost aa náš jazyk český na
naši národní Čest musíme odlosib
svoji bolobičí mírnou povaha
Ubopiti se prostředk akovýck
ylhký vzduch jarní
i Revmatlsmns jp-
a Neuralgii
Nejlepllm ▼ takých utrpení lékem jest
St eJeiooTos Oil
abychom zrovna tak vítězně boj
svůj provedli skutkem a bychom
nepřátely naše právě tak jako
ungmann umlčeli a zahanbili
Mír v této zemi na poctivých zá
kladech — boj až do konce až k
vítězství toť slib který si dáváme
pomníku velkého Jungmanna
miláčka národa českého jemuž
budiž provolána nehynoucí: "Slá
va! Sláva! Sláva!"
Po Heroldovi mluvil starosta
okresu Křivoklátského Mach a
zástupce národního dělnictva Ji
ránek kterýmž slavnost ukonče
na Po ní následovala lidová
slavnost spojená s veřejným cvi
čením sokolským Cvičenci do
rostu berounského provedli cviče
ní s tyčemi při' hudbě Slavnost
byla pořádána odpoledne a neutr
pěl pěkný průběh její ani neustá-
ými přeprškami
'ařížsko-česká korrespondence
V Paříži 6 července
Pan Lev Bourgeois v Haagu —
První delegát francouzský na me
zinárodní konferenci míru si do
vedl velmi rychle mezi znamenitý
mi diplomaty všech zastoupených
států Evropy v Haagu zajistiti
důležité místo
Je na jevě že zvyk vyjednávání
kuloárech sněmovny mezi stra
nami a trakcemi a odrazeni piklů
pletek proradných přátel neb
neúzkostlivýčh odpůrců zjednává
vytříbenou znalost osobností do
dává mysli obratnosti která ka
ždému diplomatu první je pod
mínkou
Let mezitím co politiků vět
ná pouze zručnosti ve vyjedná
vání malichernosti nabude a de
bat o maličkostech zříci se nemů
že dovedl pan Bourgeois denním
nicotnostem zbytečných namnoze
debat uniknouti a věnoval bohaté
své zkušenosti službám všeobecné
civilizace a Francie Jestiť to
věru historickou úlohou této země
jaksi jejím údělem karakteristi-
ckým že ve všech obdobích od
křížových výprav až po revoluci
stále pro humanitu všeobecnou
víc pracovala než sama pro sebe!
Pan Bourgeois pochopil oka
mžitě — a to mu věru k největší
slávě sloužiti musí — že jsa dele
gátem a představitelem Francie v
šlépějích francouzské tradice po-
kračovati musí a dostál též své
úloze jak náleží Neboť dával
vždy největší účasť vůči nejlfbe
rálnějším nejvelkodušnějším a nej
lidštějším návrhem na jevo fran
couzský duch ale není jedině ide
alistický nýbrž i praktický: i v
naději na veliké blaho člověčen
stva budoucnosti nemůže nikte
rak nerozpoznati neméně důležité
blaho lidstva budoucnosti Proto
také nezanedbal pan Bourgeois
nikdy jakmile svou thési postavil
na rozřešení transaktionelnL Je
dině jemu je co děkovati že mezi
delegáty povstalé polemiky necn-
lácholil že uvedl to co všem návr
hftm bylo společno přes to že se
snad diametrálními být zdály a že
takovou formuli stipuloval s kte
rou všichni souhlasili -
Zaujal mezi svými kolegy roz
hodně jedno a nejpřednějšfch míst
a dosáhl jistého stupně autority
Jedině jemu vděčí Francie ono
postavení na konferenci míru je
hož je skutečně hodna
Nová podmořská loď "Morse"
spuštěna včera v eberbourgském
arsenála do moře "Morse" je
tvou "Gustava Zéde" ale menší o
146 tunách 30 m délky a 375 m
fiířkv Elektrický troj akkuma
latorský žene jediný lodní šroub
Rychlost obaáší třináct uzlů za
hodinu Loď přístrojem torpédo
vým opatřena čítá posádka osmi
muži a jednoho důstojníka Nová
loď vystaveaa dle projektu první
ho lodního inženýra Komaxzobi
ho který spouštění a první vyjSď-
ka soba HáL
J
"Ubohá Francie!" křičí jistí
krátkozrací mluvíce o nynější si
tuaci francouzské — píše španěl
ský časopis "Imparcíal'' a pokra
čuje následovně: c'My kterým
se v okamžiku největších nebez
pečí jen pohrdání od ostatních
národností dostalo ano my máme
právo dnes po vědě ti: "Když do
mácí nepořádek jednoho národa
ostatní národnosti tak zajímati a
nadchnouti dovede pak je to roz
hodně neomylným znamením že
jeho vliv jeho sílu a jeho ducha
uznává celý vesmír
Senegalítl střelci expedice Mar
chanda Setník Mangin z výpra
vy Marchanda odcestoval včera
do Toulonu převzal opět velení
170 senegalských střelců a pokra
čuje ve výcviku těchto kteří jak
oznámeno vojenské přehlídky v
den národního svátku 14 t m
se súčastní
Pomník na hřbitově Pére La-
chaise — antický sarkofág na
vysokém podstavci a před ním
římská socha — kdež leží pozů
statky neznámých oběti kastrofy
bazáru charité je dostaven Dá
tum: "4 května 1807'' a nápis-
'Město Paříž" zdobi hlavici so
chy
♦
Zasedáni francouzské sněmovny
ukončeno Po přečtení dekretu
skončeno zasedání sněmovny před
sedou panem Deschandem roz-
oučili se poslanci a odebrali se
na prázdniny A Saissy
Cíl bohatého čloréka
Vyjádřeni te boháče te hodlá ténovatl sko
ro veikeré ivé ohromné Jmíul dobročinném
tcel&m epáaobllo maíoou potornost To Je
proto Ze se tim docílí mnoho dobra Je to
chvalitební inaba aviak Jion mnohé Jiné
p&aoby Jlmli doolli ne přivě tak mnoho do
bra VeamSte ku přikladu Hostetten Stomaon
Bittera - americký lék Po padeiát roka lóíl
tácpu djripepsll a váecbny neduhy pocháze
jíc! xe Ipatného tráveni Tento lék udril falu
dek v dobrém stavu a stolici pravidelnou
Jest to obdivuhodný allltel a budovami trlra
vi Zamezuje tét malarll tlumici itKdavou a
horkou Požadujte Jel a uallujte by vám dali
ten pravý Přihlédněte sdafl nái vlastni ko
lek kryje hrdlo láhve
kle nič ho ty pěnivá
zpívají vilchnl kdož se posilnili vý
tečným Metiovým mokem jaký ho
stům nabili krajan MasaiaBCsW
Keirel IMared
v čísle 612 Jlinf 10 ulice
OMAHA NBB
V
I nej
Kdo
nfalda most na desáté ulici popoide půl
bloku dále a nalezne útulek všech unave
ných s ifuiivých taotr
Jediný ČeskýxTD
0 závod olovnický strojnický
v t zámečnický v Omize
vlastni
S03
lStte StfMt
Telelon 16ST
Zavádtal vody plyna kanalisace pře
vádí se levně a dobře Mátí
Státaí Jeéaatelství are Jedial eevMie-
aé Clevtfaaeské plvat pumpy
Mol 11 niosta Prahy
[Fraorae XXotol]
9 Prau 9 Omate rj m William ml
Jest léoe aei kdv dříve zařízen a při
praven ka poslaic ct kostbm
ČisU pohodlné pokoje a chutná I do
bře ptiarmvená strava pro cestujíc! a na
vltévovttele Omany jakot i pro strá
vntky Pluntki pivo sídle na lepu
Znamenitá Omaha Brewing Asťa pivo
e jiné nápoje jaket l nejlepii doutníky
vidy v hojni tlsoM
K Bávitlvi co nejuctivěji zve
Tcoef EZlepa)tlror
MAJITEL