Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 21, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OKROK ZÁPAD"
U
OMAHA KEBE Y PÁTEK DNE 21 ČERVENCE 1899
Dvojtýdenníkn: Ročník VII číslo 89
UMViivu mj t m uvviuk
Z
BOJIŠTĚ
FILIPÍNSKÉHO
Z Manílv oznamuje tisková de
peše že domorodci v provinciích
Albay jižní a severní Camari
nes pokouší se svrhnouti panství
Tagalů Došlo prý už k několika
srážkám mezi těmito lidmi a tlu
pami Tagalů jež vykonávaly tam
místní vládu Domorodci v uve
dených krajinách jsou ochotni
prohlásiti příchylnost ku Spoje
ným Státům jakmile posláno bude
tam vojsko k jejich obraně
Odbor státu obdržel v úterý dů
ležitou depeši od filipínské komise
a veřejnosti sdělil z ni následující:
Pomocí vojska obecní vlády byly
zařízeny v sedmi důležitých mě
stech v provinciích Manila a Cavi
te Pracují znamenitě a dobrý
účinek jejich jeví se nejlépe v tom
že mnozí povstalci vrací se do
nich s prohlášením že už se na
bažili války Někteří i zbraně
přinášejí Soustava tato bude
rozšířena i do jiných měst jež o
to žádají Neustálý úspěch v
tomto směru znamená počátek
konců celého povstání Komisaři
praví že celková situace je zrovna
taková jak vylíčil ji gen Otis ve
své depeši ze dne 26 června s
tou výminkou pouze že několik
přístavů na jižním pobřeží Luao
nu na Leyte a jiných ostrovech
bylo otevřeno obchodu V jižní
části archipelagu všude jeví se
ochota uznati svrchovanost Spoj
Států
V depeši o níž se zmínka činí
sděloval gen Otis v podstatě ná
sledující: "Jedinou nadějí povstaleckých
vůdců je pomoc Spojených Států
Předpovídají blízké svržení pří
tomné administrace a uznání jejich
neodvislosti Spojenými Státy To
je ten vliv kterýž jim umožňuje
držeti jejich lidi pohromadě Mezi
nimi panují neustálé nešváry a
iádná civilní vláda neexistuje
Obchod s přístavy jež nejsou v
naší moci zapovězen poněvadž
povstalci měli 1 toho největší vý
hody Nejsem sám jist zdali byl
to moudrý krok ježto lidév pří
stavech takových postrádají potřeb
životních a obchodníci trpí veliké
ztráty Obmýšlím uděleni [obchod
ních výsad ačkoli povstalci budou
z toho míti největší prospěch
Soudy zdejší jsou v Činnosti pod
vedením schopných Filipínců"
"Na ostatních ostrovech panuje
poměrné ticho poněvadž očekává
se výsledek na Luzonu Obyva
telstvo touží po obchodě a žádá
více vojska k vůli ochraně před
povstalci Věnuji nyní pozornost
hlavně archipelagu Jolskému a
ostrovům Palawanským 'Naše
vojsko osvědčilo pravé divy vy
trvalosti Povstalci sotva srazili
by armádu 3000 mužů silnou Ná
sledkem častých porážek jsou
zdemoralisováni a rozptýleni v
malých tlnpách"
V úterý obdržel odbor války od
gen Otise následující depeši:
"Neustálé lijáky a vichřice zdržují
pokrok v přístavu Dobrovolníci
z Colorada vypluli včera na parní
ku Warren a s nimi zároveB odeje
lo 130 vojáků jichž lhůta vypršela
Dobrovolníci caliíornští přijeli na
parníku Sherman z ostrova Ne
gros Loď musí býti zásobena
uhlím a mimo to sečkati až utiší
se tajfůn kterýž nyní zuří"
Španělská komise jež pově
řena byla vyjednáváním v
zájmu propuštění španělských za
jatců vrátí se co nejdříve do Tar
lacu plnomocenstvím vyjedná
vání ukončili S výkupným bylo
to zařízeno tak že peníze uloženy
budou na bance odkud si je po
vstalci vyzvednou až v době po
zdější tak aby jich použiti nemo
hli k vedení války proti Spojeným
Státůta
V posledních dvou dnech měli
na Luzonu tak silné lijáky že i v
ulicích manilských třeba je loděk
k udržování spojení Okolní kra
jina vypadá jako ohromné jezero
V měsíci Červenci spadlo již 35
palců deltě Povstalci okrytí na
břehu Rio Grande vystřelili ve
středa několikráte na dělový člun
Laguna de Bay zabivše jednoho
vojáka a poranivše dva Pobřeží
bylo bombardováno a povstalci se
rozutekli
tlOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washinfftonn
V úterní schůzi kabinetu jed
náno bylo o prohlášení novinář
ských dopisovatelů v Manile kteří
stěžují si že generál Otis nedovo
luje jim telegrafovati pravdu
Vláda nechá prý stížnost úplně
nepovšimnutou ježto má v gen
Otise plnou důvěru!
X V úterý podepsána byla vzá
jemná obchodní smlouva mezi
ostrovy Bermudskými a jinými
západo-indickými osadami briti
ckými a Spojenými Státy O
smlouvě podobné jedná se též s
Francií
X Na žádost občanské federace
v Chicagu jež svolává konferenci
ohledně trustů na den 13 září
vyzváni budou naši konsulové v
Evropě aby vyšetřili působení
trustů v zemích kde v úřadních
hodnostech se nalézají a zprávu o
tom odboru státu podali
X Odbor státu obdržel zajímavý
dopis od osadního úřadu britické
ho v němž obsaženy jsou plány
Anglie na zbudování obchodu me
zi přístavy britickými a Západní
Indií a rovněž mezi Kanadou a
skupinou ostrovů západo-indi-ckých
Kontrakt na udržování
paroplavebního spojení mezi
Southamptonem a Jamaikou byl
už zadán a jiné co nejdříve budou
uzavřeny ' Společnosti dostanou
$10000 roční subvence pro každý
parník z čehož polovičku platit
bude vláda anglická
V poslední době stále určitěji
proskakovaly pověsti že prý ame
ričtí černoši staví se nepřátelsky
proti administraci k vůli vedení
války s plemenem jim spřízněným
na Filipínách Presideut jenž
ovšem na přesrok opětně "pobě
ží" zavolal si v pondělí černošské
vyšší úřadníky v administraci a
přeptával se co je na tom pravdy
Byl ujištěn že pověsti tyto mají
velmi málo podkladu ve skutečno
sti a že černoši jsou nadšeni jako
vždycky pro stranu republikán
skou X Sekretář války Algr jenž
neustále popíral že odstoupili
hodlá z kabinetu podal svoji re
signaci ve středu presidentovi
čímž překvapil celý úřadní svět ve
Washingtoně Praví se že ku
konečné roztržce zavdalo příčinu
Algerovo přátelství s guvernérem
michiganským Pingreem jenž ne
souhlasí s presidentovou imperi
alistickou politikou Alger bude
kandidovati do senátu proti sená
toru McMillanovi a byl by se po
zdějipoděkoval ale nikdo neoče
kával Že by to nyní učinil Má se
všeobecně že doslouží do konce
roku Resignace vejiti má v plat
nost na 1 srpna neb dříve' dle
přání presidentova
X Konsul Spojených Států Jen
kins na San Salvadoru telegrafo
val ve středu odboru státu že re
publika ta jest ve stavu obležení
následkem revolučních piklů
X Ve středu vrátil se do Wash
ingtonu senátor FairbanLs před
seda společné komise kanadsko
americké Vyjádřil se že po ná
vštěvě Alasky dospěl k náhledu
Že záležitost sporných hranic dá
se nějakým způsobem urovnati
DROBU É ZPRÁVY
Distriktní návladní Spojených
Států ve Floridě upozorněn byl z
Washingtonu ady dával pozor na
flibustýřské výpravy jež chystají
se vyplouti z pobřeží proti Hon
durasu Nicarague a jiným středo
americkým republikám kde strojí
se vzpoury
Městský adresář v Minnea
poliš obsahuje 97800 jmen z
čehož se lidnatost města odhaduje
na aaoooo Čili o 2500 více než
li loni
V Milwaukee vypukl v úterý
požár v Grace hotelu a když hasi
či byli téměř s prací svojí hotovi
celá budova se sřítila Asi dvacet
bylo jich pohřbeno v troskách
Byli odvezeni do nemocnice kdež
se pochybuje o uzdravení tří nej
hůře zraněných a v noci nalezena
v hromadě cihel a kameni mrtvola
Edwarda Haleyho Ženatého hasi
če 1 Čety L y
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Indiáni se prý polepší
Rudoši kteří stříleli antilopy na
hranicích mezi Wyomingem a Již
ní Dakotou a postavili se proti
zřízencům šerifovým když hrože
no bylo jim zatčením jsou Sioux
ové z jednatelny Pine Ridge
Vrátili se už do reservace a poně
vadž vyjadřují lítost nad svým po
čínáním a slibují ' že se polepší
nebudou asi dále stíháni
Pomoc obitím texasské povodni
Příspěvky ve prospěch obětí
texasské zátopy scházejí se dosti
rychle a mnoho tisíc dollarů bylo
už odevzdáno svému účelu Hroz
ná katastrofa vyvolala účastenství
i v cizině Tak na příklad ital
ský král Humbert a členové jeho
kabinetu zaslali prostřednictvím
konsulátu v New Orleansu 3000
lir (asi $600) guvernéru Sayersovi
a z Kanady dochází hojně pří
spěvků Kentuíti rytíři
Pověstný okres Clay v Kentu
cky má opět o jednu krvavou affé
ru více Je to přímý následek
nepřátelství mezi rodinami Bakerú
a Whiteú jež vyžádalo si již více
životů lidských Nešvár podob
ný panoval mezi rodinami Philpo
tů a Morrisú od roku 1897 kdy
James Philpot zabit byl Aaronem
Morrisem ale dříve nežli zemřel
usmrtil Williama Bundyho příte
le Morrisova V poslední době
nepřátelství vypuklo s novou prud
kostí neboť Philpotové a Morri
sové rozdělili se na dvě strany v
afféře Bakerů V pondělí zatčen
byl pro nějakou příčinu Robert
Philpot příručím šerifem Thacke
rem a když skládal za sebe záru
ku střelen byl někým ze zadu
To bylo povelem ku všeobecné
bitvě mezi přívrženci Philpotú a
Morrisů Asi patnáct minut hřmě
ly rány z ručnic a revolverů a
když se kouř rozplynul shledáno
že Robert Philpot Ed Fisher Ed
Morris Jim Griffin a Hugh Gri
ffin byli na místě usmrceni a tři
muži těžce zraněni Pete Philpot
byl jediným z účastníků jenž
unikl bez pohromy Nejhůře po
raněn byl Granville Philpot" jed
nonohý veterán z občanské války
v níž bojoval na straně severní
Sloužil několikráte v kentuckém
sněmu a během své civilní kariéry
zabil tři neb čtyři lidi Ed Fi
sher jeden z mrtvých čítal tepr
ve 23 roky ale také už skolil tři
muže Ostatní účastníci bitvy
mají minulost podobnou V kra
jině kde svedena byla krvavá řež
obyvatelstvo je poděšeno a obavy
před dalšími násilnostmi panují
V městečku Manchester zastaven
byl veškeren obchod a nikdo ani
na ulici se neodvažuje
Ze svita průmyslu a práce
Před podvýborem průmyslové
komise v Denver zasedajícím vy
povídal v pondělí John R Wright
předseda unie dělníků z tavíren o
příčinách jež vedly ku stávce v
trustových závodech Pravil že
dělníci bojují za osmihodinnou
dobu pracovní a vytrvali by na
stávce i kdyby zákon dotyčný
prohlášen byl za neústavnf (což
už se též stalo) To by prý mělo
býti cíleni veškerého dělnictva
bez ohledu na to zda-li snad
mzda bude snížena Wright pra
vil dále 2e dokud tavírny ne
vstoupily do trustu všecka nedo
rozumění byla přátelsky vyrovná
vána mezi zaměstnavateli a dělni
ctvem ale nyní je dělnictvo se
svými požadavky bezohledně a su
rově odbýváno — Mzdy dělníků
v bavlnárnách v North Smithfield
R I byly podruhé již zvýšeny
Společnost jednou již dobrovolně
přidala dělnictvu svému ale za
městnanci nebyli s obnosem zvý
šení spokojeni a vyšli na stávku
Nastalo zvýšení druhé a práce
opět zahájena — V Brooklyně
vypukla stávka zřízenců na po
uličních dráhách jež váině ochro
mila veškeren obchod ve městě
tom a způsobila nepohodlí každé
mu kdo nucen byl kár používati
Stávkáři tvrdí Že společnost po
rušovala po dlouhou dobu zákon
o desetihodinné době pracovní a
odpírala platiti jim za práci přes
čas Obecenstvo i úřady sympa
lisují se stávkáři avlak policie v
zápětí potlačuje každou výtržnost
Městská rada Velkého New Yorku
přijala resoluci kterou poukazuje
že dělníci vyhnáni byli na stávku
"nespravedlivým zacházením a ne
dostatečnou mzdou' a vyzývá kor-
poračního návladního a distriktní
návladní z okresů jež obec new
yorskou tvoří aby korporace do
nutili ku zachovávání zákona o
desetihodinné době pracovní —
Stávka na pouličních dráhách v
Clevelandu jež nedávno byla u
rovnána vypukla opětně Zrádný
monopol nedostál svým slibům a
závazkům a tak dělnictvu nezbý
valo nic jiného nežli jiti na stáv
ku znova Několik menších vý
tržností se již událo — Slavný
spolkový soud ve Fort Scott
Kan zasáhl do stávky v uhelné
oblasti tamní a netřeba podotýka
ti že v zájmu kapitálu Soudce
William vydal zápověď kterou za
kazuje se uhlokopům "překážení
kažení obmezování boykotování
a poškozování obchodu uhelných
společností vstupování na jejich
majetek shromažďování se blíže
téhož neb zastrašování vyhrožo
vání boykotování a obtěžování
kteréhokoli ze zaměstnanců spo
lečnosti'' Zástupci korporaci měli
tolik drzosti že žádali aby sdru
ženi havířské prohlášeno bylo za
organisaci nezákooitou ale to
zdálo se i panu soudci trochu
mnoho — V jedné ze železáren
společnosti Republic ve Spring
fieldu 111 začalo se pracovati po
několikaleté zahálce Asi 200
dělníkům dostalo se zaměstnání
Pěkný pan poštmlstr
M A Alton dřívější poštmistr
z JUorain U jenž dosloužil svoji
lhůtu na 1 dubna zatčen byl v
úterý na obvinění že okradl žen
štiny v úřadovně jeho zaměstna
né o % 16688 Byl předveden
před komisaře Uhla a dán pod zá
ruku {1000 V žalobě se tvrdí
že během úřadování Altonova
zvýšeno bylo služné některým
klcrkům ale pan poštmistr to
zatajil a přídavek vstrčil do vlast
ní kapsy
Zločiny 5
- V tak zvaném "andělském tá
boře" havířů v Californii Henry
Eltringham zastřelil Johna W
Clarka ve svém bytě Dopadl ho
zrovna když spáchati chtěl zlo
činný útok na ženu jeho a tu bez
meškání tasil revolver a několikrá
te po něm vypálil Eltringham
osvobozen byl porotou kronero
vou Clark súčastnil se války
jako člen prvního pluku kansas
ského a propuštěn byl loni v říjnu
následkem chatrného zdraví Do
mov jeho byl v Kansas City —
Při stíháni železničních lupičů
kteří přepadli osobní vlak blíže
Folsom Col asi před dvěma
týdny zastřelen byl šerif Farr a
dva Členové jeho družiny těžce
zraněni nedaleko Cemarron v No
vém Mexiku Také jeden z ban
ditů byl postřelen a poněvadž
druzí dva soudruzi vzali ho sebou
a maji pouze dva koně je naděje
že budou dopadeni spolkovým
maršálem Forakerem jenž za nimi
se pustil — Onen raněný lupič
zatčen byl ve středu na ranči
Lambertově na Ute potoce kamž
zašel si k vůli lékařskému ošetře
ní Má ruku přeraženou hned
pod ramenem Byl v něm stotož
něn Sam Ketchum pověstný ban
dita — V pověstném na zločiny a
všelikou nevázanost iowském okre
su Appanoose John Frasee za
střelil v neděli večer Brazila D
Course zrovna když mu týž nabí
zel láhev s kořalkou k přípitku
Oba muži měli proti sobě nějakou
starou zášť V téže části okresu
nalezen byl před několika dny B
Flanigam mrtev na železničních
kolejích a porota koronerova roz
hodla že jedná se zde o vraždu
Pachatelé nejsou známi
Žtlezalcaf icitistí
V Haverhill O na dráze Nor
folk & Western srazil se v úterý
osobní vlak s vlakem nákladním
Tři muži byli na místě usmrceni a
čtyři poraněni Jsou to samí zří
zenci železniční až na jistého Čer
nošského (rampa Příčina srážky
nebyla dosud zjištěna — Rychlík
na dráze Illinois Central vyjel z
kolejí blíže Lenzberg Illinois
pří čemž topič byl na místě zabit
a Čtyři cestující poraněni Zají
mavo je že strojřídič McConghie
jenž vytrval na svém místě vy
vázl bez pohromy
Osvědčená uniová
pod řizením chvalně
známého kapelníka
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
F J Frauka na 20 a S ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
Smutný konec dobrodružné pouti
Z pětičlenné družiny jež vy
pravila se z New Yorku před pěti
léty hledat báječný diamantový
důl na západním pobřeží Alasky
vrátil se pouze jediný Je to H
C Hoffman strojník zaměstnaný
dříve v Baldwinových dílnách ve
Filadelfii Tři dobrodruzi Walter
Dodds z Paterson N J James
LaBelle z Kanady a jistý French
zemřeli na nemoce Osud čtvrté
ho Henry Martina z New Yorku
není znám Dle Hoffmanova vy
pravování družina odejela ze San
Franciska v červnu roku 1894 v
malém kupeckém skůneru kterýž
plul do krajiny ležící mezi Kuha
boo a Ikpik Pung řekami známé
jako Černá jáma kde dle pově
stí byl nejbohatší diamantový důl
na světě Potravinami zásobeni
byli na dva roky V Kaakaku
LaBelle zemřel na nemoc jež
podobala se neštovicím a brzy
potom Dodds a French postiženi
byli toutéž chorobou Nežli by
tak trpěl jako LaBelle French
se zastřelil a Dodds se zásobou
potravin byl zanechán pozadu s
tím dorozuměním že dohoniti
měl Martina a Hoffmana až by
udělalo se mu lépe Od té doby
nic nebylo o něm slyšeti Martin
a íiottman razili si zatím cestu
do Kevoltkogu vesnice blíže kra
jiny zvané Černá jáma Osada
tato obývána jest ruskými ute
čenci z vězení sibiřských kteří
oba dobrodruhy oloupili a drželi
je v zajetí Hoffman oddělen byl
od Martina a vzat do jiné vesni
ce kde konati musel těžkou prá
ci Za měsfc podařilo se mu u
téci a tu odebral se do malého
města Sesían na Koykuk řece
kde ležel nemocen několik měsí
ců O Martinovi přes všecko
pátráni ničeho se nedověděl
český hošík poraněn
Z Montgomery Minn sděluje
nám Vltavan: V neděli 16 t
m jistý Kishermeister přejel 5ti
letého chlapce paní Pelantové
zraniv jej na čelisti nebezpečně
takže musí být v lékařském oše
třováni Onen Kishermeister byl
prý také redaktorem anglického
časopisu a ' snad i majetníkem
když ale nechtěl nikdo jeho ča
sopis čisti byl nucen jej vypro
dat Zda-li paní Pelantová za
kročí soudně proti němu není
dosud známo
Z KUBY
V pondělí oslavován byl na
Kubě výroční den vzdáni se Sant
iaga Nad veřejnými budovami
vztýčeny byly prapory a v klubech
pořádány hostiny Večer vystro
jen byl veliký banket pro všecky
důstojníky kteří buď na vodě
neb pevnině súčastnili se obležení
Santiaga a pro novinářské dopiso
vatele kteří v dobách těch zpra
vodajskou službu konali
Jako v Matanzas tak i v pro
vincii Santiago' rozšiřováno bylo
revolucionářské provolání pode
psané kubánským generálem Du
anym Domorodci jsou vyzýváni
aby strhli "proradnou cizí vlajku"
a "raději zemřeli na bojištích
nežli žili jako "bídní zbabělci
spoutaní jako zločinci" Provo
lání končí: "Vy kdož zamítli
jste mrzký kov kterýž měl vám
zaplatiti vaše zbraně jež tolik
obětí stály budete opětně věděti
jak používati jich na bojišti
kdyby to bylo nevyhnutelno háji
ti naše spravedlivé právo neboť
velicí a mocní jsou malí a zbabělí
když čeliti musejí spravedlnosti a
pravdě"
Nelze dále tajiti že na Kubě
sorganisována byla pravidelná re
voluční strana a hlavním stanem v
Havaně a juntou v Mexiku Vo
jenským úřadům jsou prý známí
vůdcové hnutí tohoto ale ony ne
chtějí jich zatýkati ježto v očích
lida nadělali by nich mučenní
ko po čemž agitátoři tito balí
kapela So Omažská
nabízí sví služby ctěnému obecenství! ku viem
příležitostem Jako — —
Zábavám Týletflm fliTacUfim poalMiii prfiyoflflm itfl
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ruíí
Rozumní lidé pohlížejí na vydává
ní revolučních provolání jako na
práci nezodpovědných osob ne
boť žádný člověk zdravých smyslů
nemohl by prý doufati nyní v
úspěch revoluce
Policie vykonala v úterý pro
hlídku v domě Francisco Mořena
v Havaně a zabavila třicet beden
patron pro ručnice dvacet beden
patron revolverových pět karabin
a jeden revolver
Zprávy spolkové
Tábor Columbus Čís 69 WOW
odbývá svou pravidelnou schůzi
dne 25 července 1899 a poněvadž
předléhá velmi důležité jednání
jsou bratří žádáni by se všichni
do této schůze dostavili
Frank Svoboda F J Fitle
vel konsul klerk
Řád Palacký l 1 ZČBJ
odbývá půlletní schůzi příští neděli
dne 22
července v místnosti spol-
kové
V Šebek taj
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 20 července 1896
Plenice udržuje ee gtále v cení nízké banižíí
ežli z počátku týdne Ozimka prodává ie číslo
2 po 70c pro září za 71c a pro prosinec za 'H%
Jarka prodává se číslo 2 za 70@71c
Kukuřice lest sice laciná avšak jest ceny pe
vněji! Prodává ce & 2 ca 32%@33Xc pro září
82@Hc Pro prosinec za tň%%%
Oves též poněkud stoupl v ceně neboť prodá
Ti se č g za 25c bílýza27!4c
Žito prodává ae za 53c
Ječmen í 2 za 3IH@40S4c
Lněné semeno za (100
Dobytek hovězí prodává se v ceně uspokojivé
cena Jeko jeítě stoupá NejlepSÍ drnb prodával
se včera za $575@585 krmení voli za $55f@
570 prostřední za t500@fi20 krávy a jalovice
$S5@40O texaeětí voli 1-3 60@525 knnen( zá
padní voli za H65®565
Vepřový dobytek udržuje se stále v ceně znač
ně vysoké Těžký prodává se za 420@485 pro
střední za $20@450 a lehký za $125@475
Omaha 20 července 1899
V zdejiích jatkách jest poptávka po dobytku
doatl čilá a následovně i cena jeho pro prodávají
cí uspokojivá Krmení voli prodávají se po 1440
©530 větílnon po $510 jateční krávy a jalovice
prodávaly ae po $l40@870 větílnon po (3 25
Nejvíce bylo přivezeno do trhn krav jei prodá
valy se po $200@485 větílnon po $325
Vzdor tomu Ce přiváži se vepřového dobytka
neobyčejně hojit drží ae v ceně stále vysoké
Včera prodával ae po l415S42f větílnon po
$417
Vejce jsou ceny ustálené čerstvé prodávají ae
po 11c
Máslo jest ceny též nezměněné obyčejné pro
dává se za ll@12c nejlepií stolní 13@14 z má
iioven 18@19c
Drůbež jest též ceny stejné slepice prodávají
se za 7tt@8c jarní kuřata 14@1S kachny a hnsy
živé za 6@6H krocani živí za 8c
Brambory prodávají se poněkud laciněji boil
za4n@45c
Seno je ceny ustálené nezměněné $5Sfl@900
tuna dle jakosti
Kftže čerstvé čís 1 jsou po 7Kc čís 2 6Jc
Bolené čís 1 8Mo čís 2 7Hc Telecí 8 až luc
St Louis 20 července 1899
Pšenice jest ceny ochablé a o něco lacinější
Červeni číslo 2 prodává se za 70%c pro září za
713íc pro prosinec za "4c Tvrdá číslo 2 jest
za 68@a8Víc
Kukuřice drží ae stále v ceně ochablé 8 í za
81 Wc pro ziři za 31KI&31WC pro prosinec za
! 28 centu
Bavlna je ceny ustálené prostřední 6%c
Úmrtí a díkůvzdání
Tímto oznamujeme svým známým
že milovaná manželka a matka naie
ANNA KOTOUČ
semřela po trapné rok trvající nemoci
v Pleasant HUL Salině Co dne 10 čer
vence 18W ve staří 59 roka a 12 červen
ce vložena byla v l&lko země Zemřeli
narosena bvla v Zalíbení v Čechách v
kraji chrudimském
Vtirmatkn naiem vzdáváme srdeč
né diky viem kteří se pohřbu sdčast
nlli aneb Jakýmkoliv annsobem svou
soustrast nám projevili Vřelý dík pla
tli zvláště dárc&m květin a p Václava
Danielovi sa iebo dojemnou řeě v domě
matka I na hřbitově a kapele Pálko
vé sa pěkrou hudbu
Jan Kotouč manžel
Josef Eduard synové
Emilie Anna dcery
Vic Kosteček Ad Roháč zeťovi
Aana Kotouč snacha
Ochotníkům a cnovEíkfio
diY2dla
V koihkapectrí p0k Zip jsou k do
stáni vfccbnv divadelní spisy jel vy
lij tiskem v Cechách a nejsosi rozebra
ný Uploy aexnara všech piaft talie
ae v sem na poiadioi zdarma V aema
na jsoa vedeny všechny kuy di
vch risvA m pří kaidem j vedeno
jak j kns Je koUk Jednání a kolik oaot
Tyiadnje Piite o aeznasa pod adrt
w Pokrvti Zizmtm
i