Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 18, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
PQMIU ZÁPADU
" nalézá m ve známé
lékárně JSm fíérmdka
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
aalézá se v l 509-511 JU 12 nl
m MASNY KRÁM
naiž straně města vlastní krajaa]
"V F ICuiiol
ilslo 1244 jiinl IJ ul
Nejvžtší zásoby masa všeho druhu
uzenek salámu šunek a vůbec všeho co
T obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
I NAŠEHO MĚSTA
— Unie sklepníků a Číšníků v
okresu Douglas stala se skutečno
stí Ve schůzi konané v pátek
odpoledne v Arlington hotelu
zvolili si úřadníky a zároveň dele
gáty do Central Labor Unie v
kterémž ústředním tělese budou
zastoupeni
— V pátek konán byl inquest
koronerův nad pozůstatky Nellie
Flickové jež otrávila se lauda
nem ve středu večer Výrok vy
dán byl okolnostem přiměřeně
ale pravá příčina sebevraždy ne
byla zjištěna Flickovi přišli do
Omahy teprve před několika mě
sici a byli zde málo známi Man
žel ženštiny pracoval v dílnách
Union Pacific Praví se Že pří
činou sebevraždy byla ztráta osmi
dollarů
— Kdo chce mít zuby bez
bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1 40a Farnam ul
Telefon 1561 ti
— boudce (jordon odepřel ur
čití záruku pro Charlese Moorea
jenž třemi ranami pěstí zabil ku
chaře DeMolinse a tak lotr musí
setrvati v okresním vězení až do
véhq předběžného výslechu Ch
líoore mlčí jako němý patrně na
radu svého obhájce bývalého
okresního návladního Baldridgea
Policie byla upozorněna že přá
telé Mooreovi zastrašují státní
svědky Tak na příklad drožkář
Fred Meyers vyhrožoval Williamu
Partcbnerovi jenž byl svědkem
vraždy a nejzávažněji! výpovědi
před porotou koronerovou učinil
Je "půjde za DeMolinsem odváži
li se svědectví své opakovati před
soudem'' Meyers vzat byl do
-vazby a sezná snad brzy že za
strašování svědků je choulostivým
sportem ' r
— Výběrčí vnitrozemských da
ní Houtz ' pod jehož právomocí
nalézá se Nebraska a obě Dakoty
vyhotovil již svoji zprávu za berní
rok skončený měsícem červnem a
z té vychází na jevo že příjmy
jeho kanceláře obnášely $3428
07938 což je o celý milion více
nežli v roce 1898 To ovšem čá
stečně lze přičísti na vrub válečné
dani jež vynesla hodně přes půl
milionu
— Ve zvláštní schůzi Central
- Labor Unie konané ve čtvrtek
večer bvlo oznámeno že onřt
— —
jedna velká firma byla získána pro
časné zavírání Je to People's
Farniture Company jež až mina
loa sobota závod svůj v šest hodin
savfela Mezi důležitějším jedná
oíaa bylo přijeti resoluce v níž se
mZesky vrstvy M obyvatelstva a
xvláltě časopisy vyzývají ku pod
porování výstavy VětSf Ameriky
— Chcete dáti tvým dítkám
čzbídio obchodního vzdělání
1 v
?Tže
ZZ-H ano nechte le navštěvo
vat Omaha Commercial College
jfnl m iuuii vuuwuk icuy
ca dííve přihlaste v tiskárně P
Zl~ia a dozvíte ae jak ušetříte
peníz na školném- ít
Ffed nedávnem přijala míst
ili rada ordinanci jež ukazuje
froiiTánl železničních lístků z
' ra ze dveří aeb na ulicí a
f ' 5 13 vyXadnte od každáao
r " rr~na jíeiupníka záruku
' "V ři víItwIU boia za
neplatné a napálený cestující ni
čeho nemohl si na nich vzíti
zvláště koupil-li lístek od nějaké
ho švindléře na ulici Tomu má
se zabrániti zmíněnou ordinanci
Každý překupník musí býti zod
pověděn že lístek jím prodaný
je skutečně dobrý Některým ob
chodníkům nelíbila se ordinance
tato a proto jeden dal se zatknou
ti pro nevyhovění její opatřením a
k distriktnímu soudci Bakerovi
obrátil se o tak zvané "habeas
corpus" jehož povolením neb za
mítnutím měla býti rozhodnuta
ústavnost ordinance Soudce Ba
ker rozhodl že městská rada měla
plné právo přijmouti ordinanci
takovou a proto překupníci lístků
jsou povinni jí vyhověti nechtějí
li přijíti do nepříjemných styků s
úřady
Originál Budweiser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4 itC
— Když J P Kehoe majitel
pícního obchodu na sev 24 ulici
prodával nějakému neznámému
muži oves upustil do příhrady
tobolku obsahující I440 Tobol
ka zmizela a onen zákazník na
něhož má Kehoe podezření že ji
našel také se více neukázal
— První závažné a skutečně
sensaČní svědectví proti Woolf
Zachariovi a Filipu Nathanovi
obviněným ze zúmyslného vypá
lení vlastního nábytkového ob
chodu podáno bylo ve čtvrtek
když John Clark dřívější zaměst
nanec firmy byl předvolán Týž
udal že rozvážel zboží a mimo to
konal všelikou jinou práci Den
před tím nežli oheS v závodě po
vstal povinnosti jeho zavedly jej
na třetí poschodí kdež setrval až
do 5 hodin odpoledne V tu dobu
nebyly tam rozházeny třísky a
vchod nebyl zabarikádován ná
bytkem jak shledali jej hasiči
když k ohni přijeli Také prý ne
bylo to zvykem rozhazovati třísky
po podlaze aby se nábytek ne
odřel Clark vypovídal že toho
dne žádný nábytek nebyl do závo
du přivezen což je ve zřejmém
odporu se svědectvím Zacbari
ovým jenž vysvětloval zatarasení
dvéří na třetím poschodí tím že k
večeru nábytek obdrželi a na
schodech ho složili " Nejzajíma
vějším bylo svědectví Julia Kapla
na jenž dokazoval že Zacbaria
ukazoval mu kde oheS založil a
mimo to tvrdil že přeslechl hád
ku mezi Zachariou a Nathanem o
pojistné jež jim vyplaceno bylo
Kaplan způsobil několikráte vese
lost svojí vznětlivou letorou a
hrozně lámanou angličinou
— Já ono se řekne ie je ta neb
ona mouka dobrá Ale nejlepH jste
Wilberská Zvonetka a Aksamila
— Konečně vyhlédnuto bylo
místo pro nemocnici v níž útulku
najiti mají lidé trpící nakažlivými
chorobami Je to na majetku Geo
W Forbese jihovýchodně od je
zera Florence tři čtvrtě míle od
řeky míli od městských hraníc a
čtvrt míle od nejbližšího obydlí
Nalézá se tam dům maštal a sklep
a to pronajala komise za f 25 mě
síčně Majitel uvolil se též po
staviti ještě jedno stavení 16x20
kdyby to potřeba kázala Domek
ve Fontanelle parku bude nyní
prodán a nemocnice v Miller
parku kde nalézá se ještě jeden
pacient spálena Nemocný bude
ovšem přestěhován do nového
obydlí — Radost že konečně na
lezeno bylo místo pro neŠtoviční
nemocnici netrvala dlouho Po
kazil ji soudce Scott jenž na žá
dost několika sousedů Forbesova
majetku vydal zápověď kterouž
zakazuje se městu nemocnici tam
zařídit!
— Pádem s okna třetího po
schodí zabil se David Hill želez
niční nádenník patrně švéd Po
jedenácté hodině v sobotu večer
přišel do noclehárny Cbarlesa
Clemma č ion Farnam ulice a
po zaplacení deseti centů odebral
se na lůžko Bylo na něm znáti
popíjel trochu ale opilým ne
byl V téže světnici s ním spal
Fred Scheller výstřední Néraec a
týž tvrdí že slyšel jak v noci
Hill vstával a žel k oknu ale více
si ho nevšímal až když dlouhá
nepřítomnost jeho začala mu být
nápadnou Vyhlédl prý ven a
zaslechnuv dole sténáni upozor
nil na to klerka noclehárny Hill
nalezen byl v bezvědomí na Želez
né mříži nad přísklepím Posláno
pro policii a raněný odvezen na
stanici a pozdXji do nemocnice
Clarkaoaovy kdež zemřel v nedě
li oípcUdse Jeíto ležel těsně o
pclicša daco&ívá m ie spadl
sám V případě vyhození z okna
byl by ležel dále- Hill patrně
chtěl se nadýchati chladného no
čního vzduchu usnul a dolů se
sřítil í V městě byl úplně neznám
a bude učiněn pokus vypátrati
jeho příbuzné To snad dá se
docíliti pomocí dopisů jež byly u
něho nalezeny 1 '
— Nemírné pití sklátilo aaleté
ho Johna E Prendergasta z č
1516 Sherman ave do předčasné
ho hrobu V sobotu večer vyšel
si na flám a vrátil se až v neděli
v hodin večer Chtěl se poněkud
osvěžiti a tu omylem na místě
pepermintu napil se kyseliny kar
bolové Bylo sice ihned posláno
pro všecky lékaře v sousedství
avšak mladý muž dokonal asi za
hodinu Zesnulý byl synem ko
váře James F Prendergasta za
městnaného u Industrial Iron
Works
— Potěšitelno je že časné za
vírání obchodů stává se všeobec
ným V sobotu zavřeli v šest
hodin i Hayden Bros Boston
Store a Nebraska Clothing Co
jež zprvu tak odpíraly učinitl Ve
skutečnosti prodávalo se jenom v
jednom velkém obchodě a tam
Členové Central Labor unie roz
dávali lístky v nichž vybízejí
obecenstvo aby nepodporovalo
obchody jež ' nechtějí dopřáti
svému personálu odpočinku Zá
kazníci přečtení lístků šmabem
se vraceli ' i u-
-— KdyŽ M J O1 Connell za
městnaný v dílnách Union Pacific
sekal v sobotu večer trávu na
svém dvorku v č 1923 již 13 ul
kosa zajela mu do nohy nad kole
nem Byl ihned přivolán lékař
jenž shledal Že muž trpí velikou
bolest ale je naděje že nedostaví
se otrávení krve a tak rychlé u
zdravení bude následovati '
— Soudce Gordon vyřídil v so
botu případy proti bicyklistům
zatčeným poněvadž neměli svíti
len Šesti uložil pokutu #1 a
útraty a zároveň" trest tento su
spendoval a tři propustil Mezi
poslednějšími byla než jedna žen
ština jež musela býti propuštěna
z té příčiny že nikdo nevystoupil
proti ní jako svědek obžaloby
— ' Okresní pokladník Heimrod
oznamuje že za prvních šest mě
síců přítomného roku bylo vybráno
na daních 145504629' proti
139654097 za tutéž dobu v róce
minulém a 1336250 30 v roce
1897 Asi $80000 zastaralých
daní bylo zaplaceno To nejlépe
dokazuje že i Omaha pocítila
zlepšení poměrA
— Povolení k sňatku vyzvedl
si Louis J Říha ze South Omahy
a Anna Pivc&kova taktéž ze
South Omahy Ženich jest 33
stár a nevěsta 18 roků
— Minulou neděli pořádal Pod
porující Sokol č 1 výlet do An
heuserova parku jehož účastnil
se značný počet příznivců jmeno
vaného Sokola Přítomní bavili
se za zvuků hudby tancem a přá
telským hovorem ve stínu koša
tých stromů při sklence piva dlou
ho do večera Vážná výtržnost
neudála se žádná
— Na stavbě TěL Jed Sokol
pracuje se nyní se zimničníra
chvatem tak aby mohla býti účelu
svému odevzdána v ustanovený
den 6 srpna Program slavnosti
otevření síně jest již úplně vypra
cován a týž slibuje býti důstojným
k tak významnému odevzdání síně
Češstvu omažskému Slavnostním
řečníkem bude p S LKostoryz
red Osvěty jak se nám sděluje
Na programu zastoupena jest též
uniová hudba p St Letovskébo
jakož i pěv odbor TěL Jed Sokol
Vačer účínkovati bude kapela p
Havlíčka Lze očekává ti že slav
nost otevření Sokolovny bude
jednou z největšícb slavností v
české Oroaze pořádaných -
— Mnozí krajané bydlící na
jižní straně města neví dosud- že
jedním z nejlépe zařízených řez
nických krámů ve měsiě nalézti
lze na robu 16 a Williams Krám
vlastněn jest los Nejepinskýmy
jenž každému s ochotou poslouží
nejen vždy čerstvým masem ale
zárove& viím co v obor jeho spa
dá Výrobky uzenářské nelze lepií
a levněji koupiti nikde dt88tl
— Smělá loupež spáchána byla
na dnešek kolem 1 hodiny ranní
v hostinci Andersonově na 20 a
Castelar ulici Dva mladíci černě
odění a maskovaní vstoupili totiž
do hostince a přinutili hostinské
ho a čtyři hosty aby zvedli ruce
a aai se nehýbali jinak ie zle ae
jim povede Hostinský vida ne
zbytí podrobil se načež lepwi
vybrali z refistru $4 95 a kte
rýmiž pak rychle z hostince ae
odstranili ' aniž by nějaká stopa k
jejich (vypátrání po nich zůstala
Hostinský Anderson o loupeži té
to telefonoval na policejní stanici
pochybuje se však že podaří ie
lupiče vypátrati "
— -Krajan Václav Myslivecjenž
obžalován byl B & M dráhou Že
odcizil z kar 20 veřejí uznán byl
včera soudcem Cockrellem nevin
ným Obžalovaný zastupován byl
českým právníkem p C H Ku
bátem jehož písárna nalézá se v
čís 22 Barker Block roh 15 a
Farnam ul
— Manželům Koláčkovým ze
mřela včera dvouletá dceruška
Marie '
— Krajan Jan Mareš z Wilber
zemřel zde ve stáří 33 roků
— Ve včerejší schůzi republi
kánského klubu druhé wardy
konané v místnosti na 20 aCastel
lar ulici navrženi byli delegáti do
soudcovské konvence Jsou mezi
nimi též krajané Frank Urban a
Frank Honza
— Včera odpoledne skončilo
přelíčení proti ručitelům zprone
věřilého státníhopokladníka Bart
leyho a to způsobem dosti sen
sačním Soudce Fawcett dal
totiž porotě instrukce aby vynesla
rozsudek ve srospěch státu na
plný obnos zpronevěření i s úroky
což činí celkem $64638245
Porota uČiniti může výminku pou
ze u paní Fitzgeraldové jejíž ob
hájce tvrdil že nebyla při zdra
vém rozumu když záruku pode
psala V deset hodin večer porota
odevzdala zapečetěný rozsudek
kterýž bude dnes otevřen
SOUTH OMAHA
— Po delší dobu bídný stav
třinácté ulice působil značné bo
lení hlavy obecním úřadům south
omažským Nedávnými dešti způ
sobeny tam byly hluboké výmoly
a město nemělo peněz na správku
Z těchto nesnází bylo nyní vy
svobozeno nabídkou okresní ko
mise že ulici uvede do téhož
pořádku jako byla na jaře po
stará-li se město o její vyčistění a
posekání divoké trávy Něco
takového pokladna south-omaž-ská
přece ještě vydrží a tak s ma
lým nákladem zbaví se zodpověd
nosti za nehody jež udály by se
na rozbité a vy mleté ulici a uchrá
ní se mnohých soudů na odškod
né Okres patrně třináctou ulici
v těch místech považuje za cestu
a proto hodlá ji v pořádku udr
žovati — Vývozní obchod jatek south
omažských vzmáhá se neustále
V pátek Swiítova společnost ode
slala do štětina v Německu osm
vagonů suchého nasoleného masa
a dvě káry téhož výrobku do Fin
ska J H Robertson řiditel
potravního odboru společnosti
vrátil se v těchto dnech ze západu
a pravil Že vyhlídky na obchod
nikdy nebyly tam lepší Přinesl
veliké objednávky na maso do
Alasky a jiných míst na dalekém
severozápadě a praví že všude
spokojeni jsou s výrobky south
omažskými — Pan E J Sejkora stěžuje
si Že armáda spásy pěje své do
jemné písně téměř každého večera
před jeho lékárnou a tak obchod
mu odráží
— Všecky Školní budovy v So
Omaze opatřeny budou záchran
nými východiŠti v pádu ohně a
sice pohodlnými schody tak aby
dítky v pádu nebezpečí mohly se
ven dostatí což by ovšem po
žebříku nešlo Zvelebení toto
provedeno bude nákladem asi
$2000
— Lékárníci zdejší uspořádají
si ve čtvrtek výlet do Riverview
parku Klerkům dovolili že se
mohou přijít podívat až večer
zavrou krámy
ITleefcayi
nEUDATlSDO
rrnrr— 7J"'
(
J 7 soaoln zaTlržEB 1 6 Min yečer p°
Pumové podložky
- ?:0:"'í 'i v--- ' 1 ' ' ':
Jest to xvláítní ohlavení oznámky není-liž pravda? Avšak můře
me vám ukázati druh kufrů s (rumovými podloikami v niebi shledají
úlevu skladači nákladů Staré druhy kuřrů s cele~železnýml roby do
padly k zemi s otřesem jimi polovina předmětů v nich se nalézajících
přišla k rozbití kdeito při kufrech opatřených pružnými podložkami
jste u cíle své cesty tapezpečeni ie vie naleznete v dobrém pořádku
Nemáte ani ponětí o rozsáhlém množství kufrů jež má Nebraska na
ruce Máme kufry cestovní kufry hodící se ku převážení výbav kufry
se zařízením proti poškození předmětů ohněm kufry s ocelovými
okraji všech druhů a cen Máme padesát rozličných druhů Jestli se
odebéřete na prázdniny učiníte dobře kJyi se o nás poohléJuete po
kufru nebo vaku Máme spoustu vaků — vaky laciné 1 dražší Máme
vaky hedvábím uvnitř vyložené vaky s mosamými ozdobami vaky
skládací _ Jestli potřebujete cokoliv v tomto oboru navštivte
— Pan Josef Koutský zadal
právě kontrakty na stavbu deseti
domů na 24 ulici mezi Q a R
— V South Omaze také vzmá
há se agitace v zájmu časného
zavírání obchodů Tak na pří
klad pět nej přednějších klenotní
ků dohodlo se že zavfrati budou
krámy o půl sedmé každé pondělí
úterý a pátek až do měsíce září
— Ačkoli ve veřejné schůzi
konané dnes týden bylo patrno
že nadšení občanstva pro stavbu
nové vyšší Školy je pranepatrné
agitace tato dosud nezanikla
Nyní se navrhuje aby město kou
pilo přítomnou budovu vyšší Ško
ly a zřídilo v ní radnici požární
stanici a dole vězení Za peníze
stržené mohla by školní rada po
stavili důstojnou a pohodlnou
vyšší školu Poukazuje se že
město platí nyní $40 nájmu ze
stavení kde nalézá se požární
stanice $15 povoleno jest na ná
jem mayoru Ensorovi a to všecko
mohlo by býti ušetřeno kdyby
obec vlastnila svoji prostornou
budovu Návrh tento získává
dosti příznivců a možná že dojde
k nějakým rozhodným krokům
ve směru tom
— V sobotu v noci vybrala po
licie černošský klub kterýž schá
zel se v Pivoňkově bločku Stalo
se tak z té příčiny že pivo tam
bylo prodáváno bez povolení a
hráno o peníze
—-Nabídky na srovnání 22
ulice od O ke Q přijímány bu
dou až do poledne 24 července
Odhaduje se že asi 50000 krych
lových yardů země třeba bude k
náležitému vyplnění této ulice
což vyžádá si asi $4000 nákladu
Kontrakt obdrží nejspíše Dan
Hannon jenž vyváží 23 ulici a
proto může prodávati zemi velmi
lacino majetníkům na 22 ulici
Seznam hudebnin
K dostání hotové v knihku
pectví Pokroku Záp
Česká veselost sbírka p&rod huuto
ristických zpěvů a ucén pro dva tři i rit
hlasů průvodem piana Sbírku tuto
tedinou tvého druhu mbžeme vřele od-
Doručili Ct SDolk&m CÍbanfm l nrhnl
nlckým neboť obsahuje hojnost pHhot
nyca lomicuycn vysuipa k zaoav&m De
sedám atd Máme na skladč následujíc!
sešity:
3 Operace komický trojzpSv pro 8
mužské hlasy 1100
7 Polka pro tnerlotiny íili brkaky
hudební tert pro 4 mužské hlasy s pro
vodem piana A
9 RoznáSecJ kultftrv komické duetto
pro tenor a bas prav piana 80c
1S Babfil a Záducha komické duetto
pro niiSÍ a vyiší hlas $100
Besední koncetcy sbírka původnícb
skladeb obsahující:
1 Pozdrav do vlwtl pfaen na slor
Bol Jablonského pro servet upravil V
Zoula (r Clevelandn O) Cena pnrt:
tury i hlasů 410L
2 Samařský trojlístek budubif f-r
to i klariaety a f agot ' ""x
Kinder Elavier Bchule Yorúbnagea
v SchwarU cena 80c
Láska Pyliivorova komické dueto pro
1 tentory prův plana tlSft
Král Belnditetánie AU Kabal Kanda
bar LXXIL komická opereta Cena
partitury I teita ~ Sl-8
4 Osadná plsel (Hudba a pten k
tpjnomen clnobfe Eliiky Peškové Vf
ordiv ber sv 6)
Ocfcotdkfcn a cflovčíkfim
divíila r
V knihlrapectW Pok Záp jsou k do
atlní Tlechny divadelní pUr jel vy
41 jr tlakem v Cechách a nejsou rozetn 4
ay Úplný aettusa vlech spUt talie
a viean aa poiádiní sd&rma V sezna
ná jaoa aredenr viechsty kasy dla
vých násvi a ptí fcaldeai je aTeaeao
jaký kas j koLk jednáni a kolik oao
vytMaje PiSte o acsnasa pod adre
nuMUTMa
Pokrok July 18 W
e
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladč velké množství spi
nu zábavných a poučných ze všech
ložných oborů Divadelní spisy má
me všechny je2 jsou k dostání v růa
ných sbírkách Pište si o seznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
l-še ' Pnk-ok Západu
Omaha Neb-
neobyčejné výhodná
nabídka
Abychom ve xnámost uvodil nsie portré
tové medailony ve vodových barvácb budeme
dívati od 1 června do 1 července Jednu s
téohto kráaných ruině malovaných podobí ie a
pékni inrimovanýcb tdartna U&Mým tuc
tem platino kablnetnft-h aneb včtftich podo
bizen Toto Jest nabídka neobyčejná Jelikož
neJrnenJí pekný portrétový medallton prodává
se viude ta neméně než tě Ml My Vám dáme
Jeden velkosti Vaftebo obrazu přirozených
barev úplně zdarma a fotosrafleml Jak svr
chu uvedeno Navitlvte studio a podívejte se
na ni Přijďte bez odkladu
fotograflsta
818-315-317
J 15 nl Omaha
CHRAŇTE SVtCII OCÍ!
Oři prosksnmame a prohlédneme xdar
mi i zaručujeme uspokojení
Namáhání zraku spfisobaje bělení
hlavy
Množ! lidé bolením hlavy trpfoi ani netuli '
Jak velké úlevy by jim sponobllo pár vědecky
yybraoýcb a Jich zraku přiměřených brejli
líechtesvé oíl proakoumatl a nás nic za to
neíliáme dtWmStt
1408 Farnam ul — xa— 0MAH1
Hotel u músfa Prahy
[Fragrae Hotel]
p Praze v Omaze ij a William ul
Jest lépe než kdy dříve zařízen a při
praven ku posluzect bostum
Čisté a pohodlné pokoje a chutná i do
bře přigravená strava pro cestující a na
vitevovatele Omahy jakož i pro sirá
vniky Plzeňské pivo stále na lepu
Znamenité Omaha Brewino- Ass'n pivo
a Jiné nápoje jakáž i nejleplí doutníky
vždy v hojné Zásobě
K návStžvé co nejuctivěji zve
JcseX 3depetls:o
MAJITEL
HOLD TIIE
O-V MTLLKa
AJSjajjsjBSjjajsji vaaHBl
LOCTB aiHM
Ulál
ABTvrm oaapnrnL
Sanrfof to afl ocfatn arrtanactrvv sf
7lk Vristior Catalofiat
' aad sa way
#? f Mi taká
U-ta sU
narMs
7 Hakvc "UhttU Totx
(íí
Jí