Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 18, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok ZApadu
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Americký pavillon na výs tavili i
K návrhu městského rady pJecha
usnesla městská rada pražská aby
stavební úřad vyšetřil cenu ameri
ckého pavilloqu na výstavišti s
dále zdali dá se materiálu jeho
dobře použiti k opětnému posta
vení načež má býti podán měst
ské radě návrh o koupi pavillon u
Nástupcem tesnuttho arcibiskupa
který církevní hodnostář se stane
ovšem není dosud známo V kru
zích církevních vyslovují se vážně
o kandidatuře brněnského bisku
pa Fr S Bauera
Zasnoubeni před soudnou stolici
Řeznický mistr pan Inocenc Ku
lička v Brně je z míry dobrý muž
jenže v jatce se často dopálí když
některá milostinka či kuchařinka
v mase se mu přebírá a jeho zby
tečně týrá Pan Kulička není
žádný krobián jen trochu prudké
povahy Tuhle přišla k němu do
krámu paní Kočičková pro dva
věrdunky hovězího masa Pořád
se v mase hrabala pořád hubová
la až se pan Kulička dopálil i
otázal se nechce-li na věrdunky
masa celou svíčkovici A při tom
hodil po paní Kočičkové svíčkovi
ci která dopadla na její letní
klobouk za nějž poctivě zaplatila
devět zlatých Z toho byl soud
Paní Kočičková Žalovala Panu
Kuličkoví nechtělo se na kriminál
ale pozvání nedalo se odmítnouti
Nastudoval si skvělou obhajovací
řeč a tu také udal na soudcovu
otázku cítí-li se vinným či co na
mítá proti obžalobě "Slavný
soude jsem úplně nevinný čistý
jako padlý sníh Já nejsem žádný
krobián a špatné maso nemám
Paní Kočičková u mně kupuje
snad tři roky Ke krobiánovi by
tak dlouho nechodila a mé ženě
byla na funuse Přišla ke mně
pro dva věrdunky hovězího masa
Já byl tenkrát trochu mrzutý
Víme — byl jsem před tím platit
daSku a tuze mne dopálilo že páni
na úřadě mluvili se mnou trochu
z ostrá Našinec si musí v jatce
za dvě šestky všecko dát líbiti a
tuhle za ty velké daně " Soud
ce pana Kuličku přerušil ' 'No —
paní Kočičková dlouho vybírala a
pořád kritisovala Já měl moc
práce a tak jsem jí nabídl že pro
ni uříznu dva-vtírdunky ze svíčko
vice Vzal jsem svíčkovou a ta
mi nějak v rozčileni z ruky vy
padla zrovna na ten nešťastný
klobouk Víme — nejsem žádný
krobián s lidmi umím pěkně za
cházeti ale za vypadnutí svíčkoví
ce z ruky — nemohu Ostatně ten
' klobouk zaplatím ať stojí třeba
stovku" Při této řeči se paní
Kočičková nejvýš rozčilila Jí prý
se nejedná o zaplacení klobouku
nýbrž o přísné potrestání pana
Kuličky za urážku kterou jí před
více lidmi učinil "Jsem vdova a
nemám nikoho kdo by se mne
zastal ale mám z čeho žití a nový
klobouk nepotřebuji od pana Ku
ličky Já chci jen zastání chci
aby byl potrestán Stovku ať si
nechá má dvě děti — siro tečky"
"Tak stovku chcete sirotečkům
schovat ale jejich tátu chcete při
vést do kriminálu Zlaté srdce!
Dobře že nemáte dětí!" "A co
vy si o mně myslíte že bych ne
mohla býti dětem dobrou matkou?"
Soudce uznal za nutné přeruŠiti
řízení a odporučil stranám vy
jednávání o smír Pan Kulička s
paní Kočičkovou pokračovali v
hádce Žalobkyně hrozila novou
žalobou na slova že by nebyla
dětem "dobrou' matkou Pan
Kulička postrašen vyhrůžkou za
čal s rozhněvanou vdovičkou smíř
livě Právní lástupci obou stran
jej v této náladě podporovali
Rozhovor o smíru měl překvapu
jící výsledek Smír uzavřen se
závazným slibem zasnoubení vdov
ce p Kuličky vdovou pí Kočič
kovou Paní Kočičková slavně
prohlásila že si ho vezme aby
mu dokázala Ze dovede býti dě
tem "dobrou" matkou A pan
Kulička slavně prohlásil že si ji
vezme aby se dokázalo že on
není žádný krobián Krobián a
by i přece nevzala!
Keiiriďte svém sousedovi
protože Je stastnýa a vy klelí na
jali prouce on m směje Kdežto vy
vzdycháte Keni třeba o nic statnij
tím než vy ale kref jeho Je čistá a
silni kdežto vale Je slabá s zkalená
Jitra jebo konají svou práci kdežto
nU nikoli Dra Petra Hoboko vritl
via dobré zdraví a oáaledovné i vese
lost tfelao Je obdrieU o lékárníků
tífcri snlstnich Jednatelfl ▼ malém
scbo ůo&ilě až na Dra Petr Fabr
mrji 113-114 So Eovbo Ave Cbteago
r- -
trfa f řítil la
i Ceti jsxm
Straussové — otec a syn
Napnul Ud Bcepaukl
Dne 10 června uspořádán by
ve Vídni ve Volksgarten-u veliký
koncert ve prospěch pomníku pro
slulým skladatelům Lannerovi s
Straussovi (otci) prvním čarodě
jům lehounké hudby ze staré před
březnové Vídně
Náhle vstoupil kapelník Ziehler
na podium a několika tklivými
slovy oznámil publiku že Jan
Strauss (syn) přeď malou chvíli se
světem se rozloučil
Publikum vstalo jako na povel
bez hluku na tvářích překvapení
lítost a ta se stupňovala stále ví
ce když orkestr přidušené zanral
známý valčík "An der schoenen
blauen Donau " "Král valčíku"
Jan Strauss II dožil
meno ana strausse otce a
Jana Strausse syna tak těsně spo
jeno jest s melodickou skočnou
hudbou taneční že i zpráva o
smrti Jana Strausse syna vybavila
a na rty vpravila úryvky té nebo
oné z přečetných melodií
Straussové a Vídefi byli celkem
nerozlučnými Mistři Jan Strauss
otec a syn byli nejpopulárnějšími
muži říšského veleměsta V je
jich hudbě zračila se povaha a
temperament "veselého města Fe
aků" nad modrým Dunajem V
tonech Straussových valčíků je
vše čím slynula "Vídefi za starých
dobrých časů' — dobromyslnost
veselost — lehkomyslnosť pla
chost" chcete-li i melancholičnosť
i starověkost je v ní rozněcující
kouzlo jako v čistém víně rakou
ském jež dozrává na výsluní roz
lehlých strání Wienerwaldu
Vídně dnešní není Straussovská
hudba ohlasem
Dnes jiné Časy zavládly
Dnes je ta tam stará "Gemueth
lichkeiť' patří už mezi legendy
Dne9 hučí den ze dne po Vídni
bouřky vášoivých sporů a kruté
nenávisti kmenové
Ale ještě si vzpomenete na sta
ré časy když v ústraní zasedne
Vídenák při skleničce při níž
"sladce plyne čas'' za zvuků val
číků Wienerluft a Wienerleben
jakoby na nové lidi dýchaly starým
kouzlem
Jan Strauss otec i Jan Strauss
syn mají o Vídefi znamenitou zá
sluhu Do zlých časů zachovali
jí starou dobrou pověst" Ale ku
podivu Jan Strauss syn s Janem
Straussem otcem neměli v obapol
ném styku ani stopu té "Gem
muethlicbkeit" která z jejich kom
posic vane Senior nemohl odpu
stit juniorovi že — mu dělá kon
kurenci
Plodnost Jana Strausse syna
byla ohromná Valčíků složil
450 scénických skladeb složil
čtrnáct
Velicí lidé jako Rich Wagner
Brahms mluvili o něm jako o
umělci prvního řádu
#
-
Jan Strauss syn narodil se v
roku 1827 Otec jeho spolu s
Lannerem královali v staré Vídni
jako kapelník a skladatel tanců
Syna nechtěl mít muzikantem
Obchodu ho určil a na techniku
poslal Ale syn neměl pro ob
chod a pro "tělocvičnu ducha''
pro mathematiku smyslu Roku
1844 vystoupil v sále Dommayero
vě v Hietzingu s kapelou svou na
prvním koncertu
Otec se na syna rozhněval a
hněv do smrti (zemřel r 1849) ho
nepřešel ' '
Po otcově smrti převzal syn
jeho orkestr jezdil po světě kon
certoval a komponoval živen jsa
čistou nebdatelnou tvůrčí vášní
Roku 1862 přiměl ho Ofíenbach
ku skládání operett Roku 1871
zjednala mu první jeho operetta
"Indigo' veliký úspěch ve Vídni
a v Paříži
Od té doby veliké množství
veselých skladeb Straussových
proletělo vSemi scénami světa
Strauss senior chtěl mít syna
boháčem! Jak chtěl stalo se
třeba že junior nešel sloužit Mer
curovi ale — Terpsychoře
Důchody jebo byly ohromné
Tantiémy ze skladeb jež vyprodal
jednou pro vždy obnášely ročně
okolo 40000 zl r č
Zůstavil po sobi značný maje
tek Palác pět domů činžovních
a villu
Universálním dědicem svým
jmeooval "Jednotu přátel hudby"
Žena jeho a dvě sestry mají poji
štěny veliké důchody
Vídefi se kazí Strauss I měl
znamenitého následníka Strausse
II Ale tento nemá následníka
důstojného Operetta stále více
triviální se stává a nová vídenská
hudba taneční nevyniká nad pro
střednost
Malíř—cestovatel
Rusové v posledních letech vě
nuji velikou pozornost svému vy
sokému severu jehož bohatství
zejména zvířeny vyčerpávali až
dosud vskutku lupičsky hlavně
Norové ' Dlouhá léta v arktických
těchto končinách cestoval známý
K Nosilov jehož obrázky z Nové
Země vzbudily oprávněnou pozor
nost a nyní jeho cestu nastoupil
malíř Borisov
Minulého léta Samojedové obý
vající krajní severovýchod evrop
ské Rusi spatřili ve středu svém
muže jenž zevnějškem nijak se
nelišil od ruských lovcův který
však prováděl kousky jež byly
synům severu záhadnými Když
kočovníci položili se táborem ne
pospíchal aby zalezl do teplého
"čumu ' (stanu) ale celé hodiny
trávil na mraze pozoruje oblohu
nebo jako moře rozvlněnou tundru
při Čimž cosi maloval na plátně
pestrými barvami
Byl to mladý ruský krajinář A
A Borisov jeúž přibyl do vlasti
ubohých kočovníků jen proto aby
studoval barvy jimiž tak oplývá
polární obloha Výsledkem jeho
prací bylo sedmdesát studií malo
vaných za nejnepříznivějších pod
mínek temperatury a počasíAvšak
cestování Borisova po tundře
jeho pobyt na březích jugorského
aru těchto nových vratech z
Evropy do Asie jeho výlet na
VajgaČ posvátný ostrov Samojedů
jsou pouze úvodem k rozsáhlému j
podniku
Borisov letošního roku hodlá
podniknouti na sever novou roz
sáhlou výpravu ne však aby do
sáhl severní točny jako Američa
né Peary a Wellman ale chce
studovali sever z umělecké strán
ky Cílem jebo cesty jest východ
ní a severní pobřeží Nové eměaž j8 na jihu os na jaře „
ifnei1 ilfnp AmlnA n n t n A n- X n 1
uujuu 9nuiu uuiug uc-uamc
kromě stránky umělecké bude sle
dovati i cíle jako všechny ostatní
polární výprava
Tento měsíc vypraví se na cestu
na parníku se svými společníky
(kapitánem třemi námořníky ku
chařem a dvěma Sámojedy s ro
dinamij se zasopami potravin na
tři roky rozkladným domkem a
jachtou na 40 tun ku pobřežní
plavbě od Archangelska k Matoč-
kinu Saru Když mine tento prů-
iv jenž dělí Novou Zemi na dvě
nestejné polovice vystoupí v se
verovýchodní Části a zde u potoká
Načujeva (blíže BěluŽÍ zátoky)
zařídí si zimní sídlo Toto místo
vybral si již r 1896 kdy navštívil
ostrov s dvěma přírodozpytci z
kazafiské university Až bude dům
postaven a zásoby složeny Bori
sov na dlouho zůstane odloučen
od vzdělaného světa
Zbytek leta použije výprava k
rozvážení potravin na různá místa
na východním břehu: skladišť
těchto použije výprava na dalších
cestách budoucího roku Na jaře
1900 začne hlavní práce výpra
vy: postup její na sever podél
východního břehu Nové Země
Psi potáhnou na saních potraviny
a malířské potřeby Cesta se bu
de konati zvolna jelikož malíř
bude se často zastavovati aby
maloval Ostatní Členové výpravy
budou se zabývati sbíráním pří
rodnin astronomickým a meteo
rologickým pozorováním lovením
mořských ryb a zvířat
Borisov koná svou vývravu s
pomocí státní (25000 rublů) sám
však přidává 7000 rublů tak že
celá výprava bude státi asi 35000
rublů
Nová země objevena byla Rusy
ač nedá se to listinami dokázati
První zmínka o ní v literatuře
spadá k r 1 556 a pochází od an
glického námořníka Štěpána Bur
rongba Na Novou Zemi dopra
vili bo ruští obchodníci a od nich
dověděl se že země tato nazývá se
"Novaja Zemlja" Kromě toho
na západním poorezi byly jim
nalezeny kříže s ruskými nápisy
rozvaliny zimních sídel atd Ruso
vé velice podrobně znali břehy
Ledového oceánu a plavby po něm
konali mnohem dříve
První mapu N Z zhotovil Ho-
anďan Vilém Barens Dne 4
července 1594 poprvé spatřil N
Z a prozkoumal její západní břeh
až ke krajnímu severu kterýžto
mys nazval Hoeck van Begeerte
(mya Touby) Na druhé cestě r
1596 obeplul tento mys ježto však
jeho loď obklopena byla ledem
byl přinucen přezimovati na se
verovýchodním břehu N Z
Ledové zátoce na 76 st sev šíř
Bylo to první přezimovánf o němž
jsou zprávy Mapa Barensova
ačkoliv byía neúplná a primitivní
měla veliký význam praktický
zeměpisný Řídíce se zprávami
nasbíranými Barensem holandští
velrybolovci směle pustili se do
arktických končin Tyto plavby
jejich trvaly až do druhé polovice
XVIII století Aspoň ještě roku
1788 setkali se zde s nimi ruští
lovci
Cesty ruských a holandských
plavců na Novou Zemi neměly
pro zeměpis velikého významu
neboť i o nejzajímavějších z těchto
cest došly nás íen neurčité a ne
jasné zprávy Známo že r 1664
holanská loď "Flaming" první po
Barensovi obeplula mys Touhy a
dostala se do Karského moře a
1668 objevila Matočkin Šar
jen Barensovi zůstal neznámým
ačkoliv ruští plavci znali jej dobře
již koncem XVI století
Dále Známo že prvním mužem
jenž prošel celý východní břeh N
Země byl Rus Sava Loškin
(1760) obešel celou Novou Zemi
čemuž potřeboval 3 léta a
zimy Konečné roku 1700 rusky
lovec lakov Cirakin navštívil Ma
točkin Šar a celý jej procestoval
Od r 1819 začínají systematické
pokusy ruské vlády ku prozkou
mání pobřeží Nové Země Z
příčiny té vyslán tam kapitán
Litke (později admirál a místo
předseda carské zeměpisné spo
lečuosti) jenž pro veliké obtíže
nakreslil pouze mapu jižního
Části západního pobřeží až k mysu
Nasavskému Východní a sever
ni pobřeží procestované Loški-
nem zůstávalo neznámým Pro
zkoumati tyto končiny obral si
za úkol Pachtusov jejž možno
postaviti po bok nejslavnějším po
lárním cestovatelům Když po
celé mládí zabýval se oblíbenou
myšlénkou byl ve 32 roce po
slán na východní pobřeží N Z
na útraty kupce Brandta a lesní
ka Klokova Ztiáviv zimu 1832
obyčejné loďce obeplul východní
břeh až do MatoČkina Sara Jeho
mapy a meteorologická pozorová
ní "podaná ministerstvu námořni
ctví obrátily k němu pozornost
ruské vlády a již r 1834 byl
Pachtusov velitelem vládní vý
pravý která měla prozkoumati
východní a severní pobřeží Pach
tusov po návratu z výpravy ze
mřel v Archangelsku nervovou
horečkou V jeho pracích pokra
čoval jeho soudruh Civolka jenž
na N Zemi po dlouhé chorobě
zemřel Po smrti Civolkově zá
jem o Novou Zemi na Rusi utuchl
Jestliže malíři Borisovu podaří se
proniknouti tak daleko jak má
vypočteno bude po Loškinovi
prvním ruským cestovatelem v
této Části ostrova
Nová Země není na zvěř tak
chudá jak by se souditi mohlo
Řeky východního pobřeží oplývají
lososy (salmo alpinus) břehy tu
leny a mroži a uvnitř země slídí
hejna bílých medvědů Všeho
toho bohatství užívají nyní jen
Norové na škodu Rusů
Borisov pochází z Vologdské
gubernie jiz v mladí toulal se
rád po lesích a nocoval pod širým
nebem u ohfiů lovců V prvním
mládí dostal se do Solovek a tam
oblíbil si polární moře s tajem
ným jeho hukotem a čarokrásnými
barvami Byl v Murmaně na
plachetní loďce se Samojedy pro
plul Matočkin Šar a viděl také
Karské moře Ale i taková pří
prava zdála se mu nedostatečnou
Proto si zajel na Bolšezemeljskou
tundru a ostrov VajgaČ jak jsme
se již nahoře zmínili
Od vytrvalosti i talentu Boriso
va možno očekávali kořist' zname
nitou Je-li dobře aby redaktor odpo
roučel patentové medicíny
Ze Sylván Vslley News Brevard S CL
Jest otázkou zdali redaktor časopi
su má právo veřejně dporoočeti ni
kterýs tícb různých patentových léků
Jfmii tem jest zaplavena aviak v
zájma trpících považujeme za svou
povinnost říci dobré slovo pro Cham
berlafn's Chólie Diarrboea A Cholera
Bemedy My známe a pouří vá ve tento
lék v naif rodině po dvaot roků a
shledali jej vidy spolehlivý m V mno
ha případech dávka tohoto léiu oSetři
dlouhé hodiny utrpení n-i přijde
lékař My nepolíbíme dplně a vý
hradně na iidný lék že vléí aviak
viřfme fe kdyby láhev Cbamberlsitťs
Diarrboea Braely bv!a vMy po ruce
a ožívala se při p5tkn nemuče pře
deSlo bv ae mnohému utrpení v ano
býeh případech nebyli by třeba povo
Uvatl lékaře Ti byla aíp O naie zku
šenost po DÍuii!Jch dvet roků
Na prodej ve vlkech lékárnách
: ' : ' : ' : : ': ': :
Rukopisy Králodorsky a Zelenohorský
NeUtsríí Msnlcké památky české
K nim připojen Jest fotolitografický snímek čtyf stran původních rukoplsií
a frovází je vysvětlivky o původu nálezu a Hporu o jich pravost a důkladná
přednáška o jich kulturním významu kterou mCl dne 25 května '90 v (nl
Těl Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius Rukopisy aahraují následiijici
tpévy hrdinské milostné a zlomky :
Rukopis Králodvorský:
bábcj a Slavoj (v původním znění staročeském)— Ctlmír a Vlasla v— Jaro
mír a Ba:eláv— BeneS Heřmanov— Jaroslav— LidnSe a Lubo' — Zbihofi--Telen—
Kyřice— Opuštěná— Růr_— Žehulice— Skřivánek- Jahody
Rukopis Zelenohorský:
i BáseíT "Libuíia soud" a Zlomek básně "Sním"
Cena pouze 25c Adresujte Pokrok Západu Omaha Neb
iTř'
e ? e Vře
dokonaiy šicí stroj?
Můžeme právem říci že Sici stroje "Pokrok Západu" která Jsme po minulých
O neb 7 rokft naším odWraielftm nabízeli jsou dokonalejšími nežli stroje nabí
zené kterémkoliv 1!nm časopisem ieským KaJdý rok utwzuje rAa v tomto pře
svědčení neboť ačkoliv str j Pokrok Západu nabízíme ns zkoušku na 30 dmi a
komu by se nelíbil v jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze p6t a přijmeme
gtro) od nebo po zkonsee akové přece rsud nepřihlásil se nikdo jenž by byl
chtél stroj vrátitl To Jest dostatečným důkazem že Sici ttK'K "Pokrok Západu"
Jsou nejdokonalejSfmi tak dokonHlými Juk vftbec Uteró stroje n "5tl infiže
Až posud prodávali jsme prodáváme a ovšem prodávati "bido ta stroje s ohv
cejným zařízen'm při kterémž svrkk totiž část obsahující hlavni pracující část
stroje připevněn jest na rlo$e stolku nehybní Však moda vyžádala si též zmčnu
ve stavbě šicích strojů V lejlepších domácnostech chtSjí mftl nyní stroje při
kterýchž svršek čili část Obsahující celé pracující ústrojí stroje spouští se pod
plochu stolku šicího a na místě obyčejné bedničky kterouž se pracující část při
obyčejných etrojích přikrývá přiklopíme stroj pouze deskou na pantech za včse
nou tak že tvoří šicí stroj když jen ro p-át f uzaviený rovný stolek jak vidí li
jest na siroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicích strojů nazývá s
Drop-Head Cabitiet
DKOP 1ISAD CABINET ČÍS 4
Jelikož nečuleme vždv o to abv naším čtenářům n odběratelům dostalo se
fždvto neilepftí a nelnovčjSÍ proto s
tření takové abychom mohli šicí strojo tohoto druhu nnším odběratelům posky
iovati a sice za cenu až úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské
Drop-head Cibinet stroje prodávány jsou jednateli za 403 hotově aneb za $75
na splátku My obstaráme naším předplatitelům "drop head cabincť' stroj Pokrok
Západu se zaručením d plné spokojenosti a vrácenior peníz do třiceti dnů když
by se nelíbil Jak následuje:
Stroj Drop-head Cafcinet Pokrok
šuplíky po každé straně a
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky
uprostřed jak videtl jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed
titXAm I~ m(mA iMAfvl1fl yltnA"
strojo obyčejné soustavy jakéž jsme po
rfnlné annkninnnati nhatnrilvnli ft nice
vyobrazeni následujícím prodáváme za
Slcf stroj "Pokrok Zína-lu" ťta
V cené kteráž jest výše uvedeni za stroje zahrnuto Jest jfí
i předplatné na
Kaidý stroj opatřen jest Českým I
Tíechnv tyto stroje zhotovřnv
Jsou co nejdůkladněji změním i f e
metlníky s nejlepoíhoy materiálu a
tsou elegantní nprsvv Clunék jest
ne J novějšího a nejlednoduřiího za
řízení tak zvaný samonavlékscf Cívka vloží se do tluuku a puubým zatáhnutím
za konec nitě jcstčlunek navlečen Jehla jest ssmouiazovscí totiž vložíme li Ji
pravým spusoucm oo ziaonu lenyusaaise nei jasezoiiv cviaami pozornosti pou
hým zastrčením sama do pravé pulohy KaJdý stroj má též samočinný naviják a
vtechav potřebné nřfstroie lako obrnbovikv zaooiívákr sběří k v ibl rfnlnnn
sbírka v úhledné skřínce kteréž obdrží
Kcrodcm obchod v licirh trojlck s aesroditiaa i k vil! v? dílko Aall Jfea itmk které!
aabtirfaw Ipatof JH proto jrm U oo atdaijSi
ÍUnáři opt!ima tjto strojo pří no Stvárajr
polovici si S třetiny JMoby ktrái hj pIjsiU co rf
poduorakk Huťll kteH Hlebnl rh- Bari tyti
OpakajsoM co n sircfca pravili:
Zaraajeai éplaea spokojenet a nabízíme
Uše fey sbledall de 10 dni ie ky v jaéaskollT ehleda M v éekoaaUitU
ikledaesti prár-1 aek v eVaiVollr Jlaéai aevjrevaal se kejlepUa stroj i m
iie jej éo té My kdkII vráUU a eMrií své peaíze aaxset
Xítdf teebto Kroj saneoa )et I mki a Htm uniijt ar So )rt a)aojlI anwtarr
SohN sbotoTOa x)amliiail 4ufc(iaao{ai t
a kterákoUfta et j so oaraiu tvIdso JkfaioUk tpowbtat a l
Zinká aoTstakajo m aa ptiatro)oa jk! 4
Rodina
ooBéri pMC jot paoeka4 innt)M S oFkoll pn wllwm doit1 pr- poa-ofajo i4 knoA
% aokaml pro ptid krvjtovokoo orckeoi ]j ifonhmtí otjokll a 4 teoto Jm lonrfl lk
Je4"tsrk4 proto fr-rmuď MKtf aofo ot til aaoM tr Whk o nm'V~fm oovV
jáhim a EokaoVrml pK-mJI Uk )akrii
pro4ÍTÍBO a opatfojroM aalía 4)rratAai ta
CU t s t Uslíkj $U (ís 4 t lepbky 117 Cla seT lasl ItS
V léta trr uknata ) oraní té pl pMptotao aa rr aa Pokrok ZAoaa aa Booooaaf
E Oato r4roti tU tánf a—jaw r
vyšlí n4ksdem Pokroku ZApadu
potěšením sdělujeme že isme učinili opa
Západu čís 5 s třemi
jedním uprostřed $2600
po každé straně a jedním
vyobrazení $2500
šuplíkem na každé strané
$2400
vwt éX ~AAn IL I
minulá léta odběratelům našim k jejich
strni "Pniirnlr ZinuIn" luk vlrljtl lat na
následující ceny:
Stroj "Pokrok Západu" čís 5
s 8 supliky po každé straně
a jedním uprostřed 12400
Tentýž stroj čís 4 a 2 supli
ky po každé straně a jed
ním dlouhým uprostřed jak
vldéti na vedlejším vyobra
zení t2300
Tentýž stroj čís S 8 jedním
šuplíkem po každé strané
a jedním uprostřed $2200
Všechny tyto stroje jsou té£e sou
stavy a téhož dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně činí
pouze a jedině jen počet Šup
líků Stroje dodáváme buď s
dřeva ořechového — tmavé aneb
t dubového světlé dle přání
caso:ls na rek
anglickým návodem k ucházení s nim
se zdarma
Jedujte fnim jra Moapfcoo tMmt Btlrfc
u tutor g u ernf tovární s aaVtrlsi tlat tok
otlek éo kape stitokk Mutelt a nlrtnich I
tlrl amst proto vydiUvatk
všem kéol stroje e4 aás ksnpí Jest
Já tak tito B lebeo jak ym kterfatioj JtU ailio
!bm tra]l rft Berfe MtaM odberrtell n fm Ml
troj lariBtJM jakff ot') eaoop4 jl4 rra odhtntelaoi
opatrajf J"t to Mru) "Rodina" ÍHroi tenta lili n oi fU
M4mfrk tím la OftVo pou )rm pro '-airoan - procl
Pakmk Zi(4i a mv M t% Tffl
taHwol aXaml Im4 cp:
a )aaoiala