Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 18, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Nápadu
G
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakousko-Uhersko — Pro úča
stenství na pouličních demonstra
cích zatčen byl ve Vídni socialista
Brettschneider a odsouzen na Sest
týdna do vězení — Pro svedení
líletého děvčete malíře Diefenba
cha zatčen byl ve Vídni rytíř
Spaun — Istrie jest jevištěm vý
znamného vítězství Slovana tam
ních nad Italy Chorváti a Srbo
vé tvoří v zemi dvoutřetinovou
většinu však výbojní Italové stále
bylí ve většině úřadu a ve sněmov
ně ' Nyní povolila vláda zřízení
slovinsko-chorvatské školy v Pasi
ni proti čemuž Italové brání se
zuby nehty — Na hřbitově Wei
dingu u Vídně odbýván byl po
hřeb ženy jež spáchala samovraž
du následkem trýznění se strany
muže Pohřbu súčasfnilo se asi
800 lidí mezi nimi í muž zemřelé
Klid posvátný byl udržován mezi
přítomnými dokud nebyla rakev
spuštěna do hrobu jakmile "Sak
první hrouda dopadla na rakev
počalo shromáždění kupiti se ko
lem muže zemřelé ženy a s nadáv
kami v ústech: "Vrahu!" počali
mnozí do uěho tlouci takže za
chvíli byl samá rána a modřina
Policisté se ho ujali
Itálie — Námořní poručík De
luca vyslanecký attaché ve Wash
ingtonu přibyl v sobotu do Říma
na přání admirála Bettola ital
ského ministra námořnictví Tvrdí
se že Deluca odevzdá Bettolovi
plán na radikální opravy v ital
ském námořnictví jež budou míti
podklad na amerických vítězstvích
v poslední válce španělsko-ameri-cké
— Dvě italské válečné lodě
přivítají admirála Dewcy-ho v
Středomoří jménem italské vlády
— Příjezd Deweyho do Terstu
očekává se zítra Zde bude při
vítán manilský hrdina též četnými
Amerikány jakož í vyslancem To
werem a konsulcm Hoosfeldem
Z Terstu odebéře se Dewey do
Tyrol kde zdrží se nějakou dobu
aby zdraví své poněkud zlepšil
tamním horským vzduchem
Nlmecko — Syn zemřelého Bi
smarka princ Herbert Bismark
stává se stále více neoblíbeným u
německého lidu ' V těchto dnech
věnovaly ženy hamburské 1000
marek na věnec ze stříbrných du
bových listA jejž chtěly položiti
na Bismarkovo mausoleum ve
Fridrichsruhe Proti tomu však
opřel se princ Herbert Bismark
omlouvaje sé že není dovoleno
žádné věnce na otcův hrob poklá
dati navrhl však dámám aby vě
nec věnovaly do Bismarkova mu
sea v Scbenhausenách S tím ne
byly však hamburské dámy spo
kojeny a proto rozhodly se že
věnec uloží v radnici hamburské
— Následkem uzavřeni skol a
úřadních prázdnin opustilo Berlín
od 8 do to července 100000
osob — Severoněmecký Lloyd a
Hambursko-americká paroplaveb
ní spotečnost dopraví na čínské
úterní 100000 tun železničního
materiálu určeného ku stavbě drá
hy Německem koncessované Do
voz proveden bude na zvláštním
parníku — Císař Vilém aby se
ani na chvíli nepřestalo o něm mlu
viti zaslal u příležitosti odhalení
pomníku "velkého kurfirsta" jed
noho z jeho předků následující
chvástavou depeši: 'Jsou nepo
piratelné známky že stejně jako v
tomto Mém slavném předku i ve
Mně sídlí pevná a nezlomná vale
která mne nutí vytrvati na dráze
jednou zaujaté přes všechen od
por a rzdor" Depeší touto chce
Vilém dáti na jevo že od stanovi
ska jeS zaujal svou předlohou
protistávkářskou neupustí za žá
dnou cenu a vůli svou prosadí
vzdor všem překážkám jež by se
mu v cestu kladly — "Vláda ob
mezila v těchto dnech přívoz masa
z Belgie poněvadž bylo dokázá
no Ze americké vývozní firmy
jež mají zakázáno maso do Něme
cka vyváleti zasýlaly vývozy tvé
do Belgie odkud pak pašovány
byly do Německa Aby tomu se
předešlo bude prováděna přísná
kontrola masa z Belgie přiváže
ného Francie — V městečku Aubu
gne asi 10 mil od Marseillu
došlo ve čtvrtek k srážce mezi
Francouzi a Italy během kteréž
byl jeden Francouz Italem bod
nut V sobotu došlo k opětné
srážce při promenádním koncer
tu a opět jeden Francouz byl
bodnut Policie byla % Merseillo
rychle povolána která za nedlou
ho Italy zkrotila — Kdyl paní
Dreyíosová minulou sobotu vrace
la a s návUívy a svého manžela
r %"~'í v rr-rrs fzzlrtzx
N - " - f
mnich ženských spolků které pro
jevily jí své sympathie v jejím
osudu — Oslava pádu baštily vy
dařila se letos znamenitě výtrž
nosti neudály se žádné ač velké
množství lidí v Paříži 1 jinde de
monstroyalo — V Jižní Francii
odbýval se zápas býka s lvem v
městě Roubaix po způsobu špa
nělských zápasů však celé to
představení se nevydařilo Lev
nechtěl totiž pustiti se v zápas s
býkem a když tento byv drá
žděn několikrát lva bodl svými
rohy zakousl se král pouště bý
kovi do ucha načež opět uchýlil
se do kouta Obecenstvo které
platilo veliké vstupné na tuto
"ušlechtilou ' zábavu nebylo tím
nikterak spokojeno a chtělo pe
níze své zpět — Dreyfus slyše
zvuky hudby při oslavě pádu
baštily byl prý velice dojat po
něvadž to bylo poprvé co slyšel
hudbu po pěti téměř letech —
Vládní zástupce chystá pro soud
Dreyfusúv asi 150 svědků a ob
hájci vězněného mají prý také
asi 150 svědků Dle toho vyšlý'
cháni svědků vyžádá si asi mě
sic času Zola za svědka povo
lán prý nebude
Anglie — Správa obchodního
musea filadelfického vyslala před
dvěma roky na cesty Williama
Harpera aby shromažďoval pro
ústav tento vzorky hlavních po
třeb hospodářských a průmyslo
vých u všech národů užívaných
Harper nalézá se nyní v Londý
ně na zpáteční své cestě a ku
zpravodaji novinářskému vyjádřil
se následovně: "Sbírky které
nashromáždil jsem během dvou
leté své cesty ze všech dílů svě
ta mají cenu větši než 150000
Nalézá se mezi nimi právě tak
francouzský model stroje jako
ruské hrábě při dělání sena uží
vané textilní zboží ze střední
Asie vedle bavlny z Hong-Kongu
a nástrojů kovkopů z Transvaa
lu" — Harper chválí naše kon
suly kteří prý svědomitě starají
se aby obchod a vývoz ameri
cký pronikl do všech zemí —
Markýzka Salisbury-ová umírá na
zámku 1 Walmer blíže Doveru
Již po tři roky trpěla vodnatel-
ností V minulých měsících stav
její poněkud se zlepšil však nynf
stižena byla ochrnutím takže
smrt očekává se každou chvíli
Předpokládá se že markýz Sali
sbury : vzdá se po smrti manžel
ky své předsednického křesla mi
nisterského již také proto po
něvadž není s to zažehnati vále
čné mraky nad Transraalem a
Anglií se vztahující
Špantlsko — Francouzská eská-
dra sestávající z dvaceti lodí
přistála v neděli v přístavu bar
celonském
Kréta — V Canei došlo v so
botu ku srážce mezi francouz
skými a italskými vojíny při
čemž byli čtyři bojovníci poraně
ni Jeden Francouz a jeden Ital
zraněni jsou smrtelně — Další
výtržnosti se očekávají
Transvaal — Neshoda mezi
Anglií a republikou Transvaal
skou trvá dále a mraky válečné
těsněji stahují se nad republikou
Boerů Anglie vysílá do Jižní
Afriky stále nové vojsko a na
březích tamních nezakotví téměř
jeden anglický parník jenž ne
přivezl by vojíny k rozmnožení
tamní armády anglické
Japan — V uhelné pánvi v
Kiushu zasypáno bylo 200 hor
niků a žen hrozným výbuchem
plynu ZachraBovací práce pod
niknuty byly právě když loď
Olympia která zprávu o neštěstí
zvěstovala vyplula na moře Po
čet usmrcených dosud znám není
Katarrk nemile býtl vylétal
mUtnfml aplikacemi poaOadl tyto namoboq
doaibnoauVdlaoedunu Katarrh )at krernl
mih MiuUTnl neduh a k Tvlétoni lebo táno
ttobi Jest léka vnitrních fUll' KaUrb Cura
DfiTftn vaiiraa pasnoi pnno na arav a ansaar
tá blánv Haifa Katarrh Cara nan( Usem
maatltkifakm Byl předepsán jedním t ae
leptich lekafa teto ml po mnoho let a Jest
dosud prarideloe předpisován Skládá ae
n)lrpMch aillTek Jel )aoa sněmy spola
oejleptiail prostředky krev ftlcíml a etlnkn
Jeprtmonaalianata Dlanr Dokonali kombt
naca drou těchto přísad Jeal p hlínou tak
tásratnca vreledkl léčeni katarrh u ZeJ le
te al o dosTMCenr
V i CHKltlY A OO majitel TOLEDO a
la prodej lekaralkl aa TSe
HelTe Fantly pilulky jaoa aejleplt
Mk# ptwnt)c
Kdokollr potřebuje priraieké poateei sel
H vpaaa Rerkerl prirnlka iknseoefee který
dloaaoMoa Ikaauawtl erojl aiUe krajaaaa
aayaoUT apraraa poeto uuu mít
Dnna tma
iri)Dtdřííij
ČEŠI V AMERICE
1 "Český den" který pořádán
byl v Tyndall v South Dakotě
dne 11 července na památku
3oletého založení osady v Jižní
Dakotě byl důstojnou manifestací
českého lidu tamního Město
bylo bohatě okrášleno četnými
prapory takže vzalo na se slav
nostní ráz jakého nejsou tamní
obyvatelé pamětníky Den byl
slavnosti velmi příznivý a proto
velkolepý průvod jehož účastnilo
se asi 3000 osob vyniknouti
mohl v plné své mohutnosti
Průvod byl asi míli dlouhý a se
stával z 50 jezdců z okresu
Charles Mix kteří tvořili jakýsi
předvoj dále zastoupeny zde byly
řády Z č B J a sice řád Jan
Rosický č 24 z Yankton a řád
Hvězda Západu Č 41 z Tábor
dále Jednota Č S P S katoli
cké spolky z Táboru a Vodřian
rytíři sv Jiří ze Scotlandu setni
na táborských ostrostřelců členo
vé G A R v Tyndall hasiči
členové Dřevorubců a česká far
mářská unie v Utica V průvodu
vyjímaly se velmi pěkně některé
allegorické vozy z nichž nejlépe
líbil se onen představující "prv
ního přistěhovalce v roce 1869
dále onen Jednoty Č S P S
znázorHující "Strýce Sama a dce
ry Slavie" jež představovala malá
děvčátka mimo tyto bylo zde ně
kolik allegorických vozů rolni
ckých jakož i obchodní vůz bratří
Ptáků představující vystěhovale
ctví do Ameriky v roce 1855
Když průvod prošel hlavními uli
cemi města odebrala se většina
účastníků jeho na bowery (stinné
místo) kde vlastni program slav
nosti byl proveden Zahájení
programu uvedl předseda výboru
pro český den p J Zítka uvítací
řeč přednesl mayor p Bouza dá
le následoval zpěv "Dcery Če
chie" přednesený pěveckým klu
bem českou slavnostní řeč před
nesl prof B Šimek ze státní uni
versity iowské koncertní směs
zahrála niobrarská kapela zpěv
To my Country and Thee" před
nesl pěvecký klub anglickou řeč
přednesl hon R J Gamble z
Yankton koncertní směs zahrála
táborská kapela zpěv "America"
přednesl pěv klub českou řeč
přednesl páter Bouška z Tábor
zpěv "My beautiful Bohemian'
přednesl pěv klub a závěreční
řeči přednesli pp J Zítka a B
Simek Každý z řečníků byl ob
darován krásnou kyticí Odpole
dne pořádány byly dostihy kofi
ské a bicykhstské a různé hry
byly prováděny Večer bylo po
řádánodivadlo "Dřdkflv kalmuk"
fraška ve dvou jednáních a "Vě
no" fraška v 1 jednání jež těšilo
se četné návštěvě
1 Z dvojmužství obžalována
byla v Clevelandu Františka Sou
kupová avšak v čas ještě zmi
zela se svým nezákonitým mužem
Soukupem aniž policii možno
postřehnout! v kterou stranu se
párek uchýlil Clevelandská Vol
nost o celé této záležitosti píše
následující zprávu jež charakte
risuje jmenovaný párek: "Paní
Soukupová která doufejme ne
unikne státní káznici zanechala
po sobě pověsť prahanebnou a
odůvodněnou Soukup patrně
byl pod pantoflem tak zvanou
punčochou neboť zanechal po
sobě sousedy doznané bědování
že jeho žena jest safi a že on s ní
má trubl protože ona by mohla
být jeho mámou jinak ale páre
ček ten je k pohledání a ať uchý
lil se do Detroit neb kamkoliv
jinam učiní krajané dobře zdali
budou na stráži A neilépe by
učinili kdyby slotu nechali za
tknout Ku snazšímu lapení to
hoto nečistého' párku podotýká
me že on dopadá na nohu a ona
vypadá jakoby stála kmotrou
samého PanbůračnáschrániL Sou
kup zvláště má-li páru což jest
velmi často naříká že místo ženy
má bábu a zena — bába dle tvrze
ní souseda má jej osedlaného
"Maj je mladší sakra to je ale
mordyje koukejte na mne já jsem
kštel chlubfvala se bigamistka
u souseda ale jen do té doby než
jsme jí podrželi zrcádko před oči
ma Pak prchla a český Cleve-
and má méně ostudy"
1 Nová moucha která letos se
zde objevila tak zvaná "moucha
íbalka" (kissing bug) ' vyskytla
se již t sousední lowe První
obětí mouchy líbal ky stala se kra
janka pani F C Kolářová ze
Cedar Rapids la jel při dojení
krávy byla štípnuta líbalkou nad
pravé oko kolem 6 hodiny mina-
on sobotu Krátce u to počal
otírej rt VLcLllarri ttZxÚ a aice
oko již neviděla Když domácí
prostředky nic nepomáhaly povo
lán byl lékař jenž předepsal léky
ku zmírnění otoku Otok počal
po té mizetí avšak za nedlouho
obličej pí Kolářové počal znovu
otékati a sice mnohem povážlivěji
než poprvé Otok provázely pak
bolesti v hlavě jež rozšířily se
konečně do celého těla takže
stav paní Kolářové jest kritický
— Prof Ofenbach známý odbor
ník v hmyzoznalectví vyslovil se
o mouše líbalce následovně: "Jsem
na rozpacích kam tohoto brouka
vřadit Že by bylo jeho zálibou
hubičkování nepopírám ale také
nevěřím Že kousnutí má za ná
sledek otok a v mnoha případech
i smrt v tom nespatřuji pranic
divného Zdá se mi to být jeden
z brouků kteří se živi masem
zdechlin V kousadle uvázne jim
trochu mrtvolového jedu jejž pře
nesou do rány učiněné na Člověku
vůbec na živém tvoru což má za
následek slabší neb prudší otravu
krve někdy i smrt K tomu
ostatně není potřeba tak statného
brouka dokáže to i moucha
zvláště i masařka která také do
vede vpilovat správněji vřezat
svůj sosáček do rtů aniž by komu
napadlo ji obviSovati z náruživo
sti hubičkování''
1 V Clevelandu konečně dojde
snad k vydávání nového denního
listu jenž redigován bude pp P
Albierim a V A Jungem ze Cedar
Rapids který na místo nového
svého působení již odjel Jakým
směrem list bude veden doposud
známo není
1 Před několika dny pověřila
paní Marie Pfeifrová bydlící v
čísle 113 vých 71 ulice v New
Yorku advokáta F Nekardu aby
v zájmu jejím převzal žalobu proti
řádu Hora Kutná čís 53 C S
P b na zaplacení $1000 úmrtní
podpory za Hynka Opitze který
se dne 27 června 1802 utopil
Opitz nezanechal žádných pokrev
ních příbuzných v Americe vyjma
jediné neteře pí Marie Pfeifero
vé a tak stala se tato jedině
oprávněnou dědičkou Jelikož
řád Hora Kutná odepřel vyplatiti
peníze byl zažalován zmíněnou
paoí již r 1895 prostřednictvím
advokáta Maurice Rappa který
však až do této doby záležitost
celou zanedbal z příčiny že řád
podal protižalobu na čtyřnásobný
obnos 7a požadavek proti Opitzo
vi Právník Nekarda tvrdí však
že pohledávka tato není na úkor
nárokům pí Pfeiferoyé která jest
oprávněna k plnému obnosu i s
úroky K projednání žaloby při
jde asi záhy po soudních prázd
ninách Buďte UŠÍ
a užívejte Cbamberlainflv lék proti
kolice choleře a prfljma všem bole
stem žaludku a veškerým nepravidel
nostem vnitřností Vyléčí vidy
"ALFiU-DE LÁVAL" '
CnEfiL] SEPARATCHS
DeLaval Alpha ♦Baby'
OdatFedlrky (metany oj
ly prrnlml a odrlovinr
▼Idy na stupni co nej
lepil a oejlaclneJM Za
rotujeme ie naaa Jsou
lepilml nei refkere Jiné
dle técbto nápodobené a
padělané a schváleny
Vfce nei 180000 Jich nyní
tm) tni oaDornikTasnaiGi
UKiTBno a prona ev jiui
leh
desetkráte tolik co Ttech
os'atnich dohromady —
UietH K OO al 1)000 na
Jedná krárě roín ríoe
neá csasnTánlm mléka a
lí00 at 1600 rotná víc
nei odstředlTkoa nalim
nápodobenou Stroje tyto
- pro rok im Jeou cnacni
sdokooalená PIMe si o
katalog Tt6Blm
THE CEUlUSEPmTCa co
IIabbovm A Casat tra
CHtcaoo
174 CoaTLMOT BTaefT
Mi VOM
PUreMalt
lymsiiEY
biuKO
DISTILLED AND
D0TTLED AT THE
WllkSprHsS
DistihehV
GUARANTEEO -r —
PURITY
5TRCNGTH AND
FLAVOR
K dostiaf v Ukáraick hotelích a ve
vfccfc saáaacli obchodech
Hua a Žižka
Kr£%o4 drm litcfraforanl obnij
ředtTai5c( CemkáT velikáov Haaa a
Žižka bodtef e pro apoUtoT a vefejné
míataoati Jakoti pro rodiny SBáaa
mMatlBafc IodáTáaB ] po
tt-OO mméb evmiii k Pak timům aa
a 1
W J J J" J i 1 1 -i 1 y im
i : %
Pain-Killer
(PERIIY DAVI8 )
Jistý a bezpeíný lék v kaldém
případu neduhů břiínUh jest
Pain-Killer
To Jest rozhodně pravdou a ne
lze na toklástl dosti důrazu
jednoduchý bezpečný a rych
le působící v případech
křečí iaSle reYMsmn
koliky nastuzení neuralgie
irljmn kropn Meníznbfl
DVĚ VELKOSTI 25c a 50c i
Mějte jej u sebe Střežte se ná- 4
podobeni Kupujte pouze pra
vý — Perry Davis
s ~ ♦ Na prodej vSude 4
jfik o iQ -o-
G H BREVVER CO
pohrobnícl a pAJčovatelé koní
130-423 sev 26 ul 8o Omaha Neb
tf §Baaate__ Telefon čisloSO
W G SL0ANE & CO
obchodnici s
Dtti DádoMni ronlety
t čísle 407 400 411 sev 96 ulice
South Omaha
Jbbbbbbbbm__ Telefon 231
Zboží se Drodává dle libosti bnď za hotová
neb na splátky 41tf
Tsovi
xxmoliá
NA DRÁZE ANEB
Přímá dráha
DO VŠECH MÍST
na tápadí :
'8 PicTO'
Méstská úřadovna: 1302
BROS
Volkd snfžonf cen
grocorním a masarskdm departmentu
OBJEDNEJTE TELEFONEM ČÍSLO 591
ďoukLa eitdL
Nejlepšl patentová minnesotská
mouka ti 00
Patentová Snow White Pastry
mouka 90c
Velký pytlík čisté Graham 25c
t2 lb ovesné mouky 25c
10 lb přebraných fazolí 25c
Zavařeniny ettd
3 lb rajských jablíček 7£c
3 lb sladkých brambor 70
3 lb Pork Čt Beans a omáčkou z
rajských jablíček 7 4 c
3 lb drcených ananasů 8c
3 lb broskví I2}4c
3 lb Bartlet hrušek iitfc
IMfétslo -reJoe a sýr
NejlepŠÍ máslo z másloven 19c
Čerstvé máslo z venkova 14 až 16c
Dobré máslo 14 až 16c
Čerstvé vejce tucet ne
ŮaJ a
Drobný čaj 20c
Na sluncí sušený Japonský čaj 3 sc
Gunpowder čij 40c
Rozdrobená Java a Mocna káva 10c
Krabice šunky 3 K c
Sladká nakládaná slanina 6íc
Špek číslo t 7jác
Nejlepif šunky : 1 1 c
Sušené hovězí maso krabice toc
HAYBEM O BBOB
immmm
DO TEXAS
Yajnieroyy BoíTetoTé spací rozy atolnt
joMoré rozy na M MuCu
NejlepSÍ dráha do všech uiíít ' '
Kansag Indiánském území Texasu
Mexiku a na ťaciflckém pobřeží
Jde přímo do !
Dallas : ' Ft Worth ffillsborflb
Wa2ahacMoWaoo Temply
Salton ' T&jlar Oakesvillfli
íiockhart Senrietta ' Sas llarcoa
La Granget - Pentoa " Alrarado
tlOUSTON GALVESTOn AUSTI3
I SAN ANTONIU '
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání všechny divadelní spisy jež vy
šly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný seznam všech spisů zašle
se všem na požádání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých rázvu a při každém je uvedeno
jaký kus je kolik jednání a kolik osob
vyžaduje Pište o seznam pod adre
sou: Pokrok Západu
Omaha Neb
CHLADNÁ MÍSTA
V DOSAHU DRÁHY
vestibulové vlaky
denní
Farnam ulice Omaha Neb
Boh 16
Dodge ul
10 lb bílé neb žluté kukuřičné
mouky 8c
10 kusu mýdla ku praní 25c
2 pytlíky pěkné jemné soli 5c
Sklenice se zavařeninami 7 Jác
Kbelík Čisté huspeniny 15c
Kornový škrob paklík 30
2 lb sladké kukuřice 6#c
2 lb fazolí 6#a
2 lb ranného hrachu jtfc
1 lb krabice čistého prášku k pe
čivu
oc
Velké Mezzina lemony tucet 15c
Velké krabice ryb 10c
Red Cloud Kanadský sýr'i2#c
Pěkný sýr hotovený z másla 10c
Cihlový neb limburger sýr ia#c
Švýcarský sýr 14c
kéLva
Río káva T tajíc
Golden Santos káva 15c
Java a mocha ajcv
Old Gv java a mocha 29c-
Roast Beef velká krabice 20c-
Hovězí jazyky krabice 70c
to lb sádla v krabicích 82c
NejlepŠÍ slanina 8c
Bologna jaternice 5
EM