Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 18, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FCňCRÓIC ZA-PKDXJ'
Pokrok Západu
BBMI-WEEKLT EDITION
FubUehed by National Prlnting- Co
50M1 So I2th St r-TTel 1008
Sukacrlpttoa t awn - f $i SO r vtar
Vychází
fcaid ater
patek
Vyiávé - - -i Národní Tiskám
S09-SII jijáYii'tTTlw l00$'
(Udící redaktor : 7 - - Rosický
_i „J —
Předptataéi
V mit dodávkou do domu bei pHloby 00
BpHlohou -
Poltoo P~ Spojen Státy a Kanadu bel
Knlbony Americké DU
I Knihovnou An-Tlckou
Do Čech bei pHlohy
Každ f předplatitel opráTaěn Je k premlt
Ohlášky
tu na tom bude hůř nežli svaty
Januarius ' Američané jsou zrov
na tak vrtkaví jako "dagos"
Mnozí společenští "opravAri"
zrazují massy lidu od politické
činnosti poněvadž prý to "vše
cko není nic platné a že cestou
zákona nedá se zlepšit! stav lidu
dělného Jaký je to klam uká
zalo se již několikráte a posledně
zde v Nebrasce přijetím zákona
kterýž práci ženskou obmezuje na
deset hodin denně a ne více než
šedesát hodin týdně Zákon tento
vešel v platnost na i července a
pohleďme co už dobra bylo jím
způsobeno Zde v Omaze téměř
všecky obchody zavírají v šest ho
obstáli v této zkoušce ohněm ny
ní je chtějí kantorovat! panáčkové
z nichž žádný nikdy před tím se
neosvědčil jako státník a politik
Tu nikdo se nemusí diviti že ko
nečně vydral se zouíalý skřek z
[jejich sevřeného hrdla Děti ve
Školách našich stále učeny jsou
vlastenectví z památných slov
Patrika Henryho: "Dejte mi svo
bodu nebo smrt" ale naši ny
nější "státníci" mysle jí patrně že
snad jedině Američané miluji svo
bodu za kterou nějaké oběti při
nesli jejich předkové nyní již na
dobro vymřelí 1
Na mnoze v této zemi byla oběť
přinesená Spojenými Státy v zá-
tS00
UM
I a V V a
rfin v Rohtn večer na místě v de- jmu řvUDy náramné přeceňovaná
„o xin'a nnilrihni ačkoli skutečností jest že vláda
změna nastala i v jiných městech paše nikdy nebyla by se ujala o-
V některých závodech začali sice svoboditelské práce nebytí vyno
ctřMat JoncU sflv tak ahv mohli zeni bitevní lodi Maine
zálivu
petádán!
Stíf moženost neboť deset hodin prá- vychrtlým a bos
niie MjWSiílff1?! ce denně je až dost jak pro pouze dokazovali
ukáíkou bankovní jest liyllka Jista _ -_í _ „ VM„r umetu
V
Drobní a rttn owMkj ww gi p° ' „ „!„„„ havanském A tu dlužno parna
4— _ bitu iianlM Bf nniMiniVťB IirillfMU V IIUU I II11LI VJ IC V1CUU W CLtl SB LVS VV wmm i
droSnrobiiUyobytejn - „hledali iaké tovati že Kubánci vydatně pomá
mbujiei patce ciimo iowu- T i J - — -— —--j s i
Jtzni obíáěení blahopřání ímrtí a jini íif nMná„ t{m V7rcM a radžii uvo- halí našim vojákům ve válce proti
IJcbťiu J prowpHioií objednérce toni zavírat v šest hodin Mv Španělsku Někteří naši důstoj-
'-TeíffeaonM neohlížíme na zákon do- níci sice posmívali se těm: opále
Z-£Aí-t I O
tvřnv iaWn na Mni ví akou vv- nym spojencům sirýma oauia
svoji maličkost
ibeckem" na bank nechť talie enskou tak oro mužského a RUDanci vojsku našemu poma-
snhotní veřerní nráce ie skuté-1 halí o tom svedena ta OKOinosi
řnťřm harharstvím: av£ak ořece že byly jich plné nemocnice před
— j - - v_
spatřujeme v něm pokrok a to Santiagem vesměs se urany uu
pokrok docílený zakročením zvo- ranami Vtipně podotkl tenkráte
i-k 4 a va va%i7 VA cen O O Howard stařičký vo-
pracovní pečlivěji přihlížel k vol- jevúdce z občanské války jenž na
' I ir t v t ' i 1 _ i _
hám a bvl ODatrnvm Dři hlaso- ftUDe pusoDU se spoiecnosu
J r _ i vv v t_ _ __ Jíl i_J
vání pro kandidáty soudcovství veneno Krize ze Dy raa veaeinae
a do shora zákonodárných brzv Kubánci ku svým ranám přišli
bv dosáhl uskutečnění mnohých když se bitev nezúčastnili
tužeb
ocenta více proto íe tolik mulinu P'VU
#i n rmhu fVi trn neh Ne'
uimvw „_ -tr_ ' i7íi:_ 11 Imhi
-centové koikv ywcnnj m "tu" j~
sliny pod jednoduchou aareeou pouxe um-
Pokrok UpnAn
Omaha Neb
Omaká br 18 řerťce 1899
Politické sjezdy ať republikán
ské demokratické neb populisti-
cké přijímají ostré resoluce proti
trustům Škoda že trusty nejsou
jako zdi Jericha aby padly pou
bým rámusem
Dva lidé začínaj! ví nuditi trpě
livý národ americký Mr Alger
svým ujišťováním že mu ani ne
napadne aby se vzdal křesla se
kretáře války a Mr Bryan svým
tvrzením že stříbro bude mlti v
olatíormě příští demokratické
konvence opětně vynikající místo
Národ-Katolík má dosti Dopiso
vatelů v Nebrasce a tů snad aspoS
některv neopomene obohatili ru
briku "Z katolického světa'' zprá
vou o upláchnutí velebného pána
Rhianharta ze
Čásť
Předzvéstl bouře na Kubě
Minulý týden upozorněny byly
vojenské úřady na Kubě na letáky
jež rozšiřovány byly mezi domo
rodým obyvatelstvem a v nichž
pobádán lid jest ku vzpouře a slo
vy plamennými poukazováno ja
ké bezpráví pácháno je na Kubán
cích Fo těžkopádném úvodu v
němž vybízeni jsou Kubánci aby
vyhnali "lstivého orla jako vypu-
těch peněžních obětí jež vyžádala i
n I Klam
si vaixa se Dpaneissem rvuuaui
byli by rádi nesli' když ochotni
byli zaplatili Španělsku sto milio
nů dollarů za uznání neodvislosti
A tu ještě pamatovati třeba že
poslední chvíli maršálek Blanco
řídě se instrukcemi z Madridu na
bídl Kubáncům úplnou neodví
slost budou-li pomáhatt Španěl
sku naproti Spojeným Státům
Kubánci však jako čestní muži
— Václav Janeček bydlící v
precinktu Midland u Schuyler
zatčen byV šerifem na stížnost
svého syna jenž tvrdí že je otec
choromyslným Janeček to popí
rá a tvrdí že by se ho ostatní
členové rodiny rádi zbavili a proto
žalobu proti němu podali
Ve Friend událo se v po
slední době několik nočních lou
peží Neznámí zloději navštívili
obydlí paní McDougallové jedna
tele od B & M dráhy Gordona a
konečně mayora Burkea V kaž
dém případě nezískali ani totik
aby byli odměněni za své namá
hání - -
Guvernér Poynter obdržel v
pátek následující telegram z Yoko-
hamy datovaný 14 července:
"Japonská plavba rozkošoázdravi
znamenité " San Francisko 28
července" Telegram nebyl pode
psán ale není pochybnosti Že
pochází od velitele prvního pluku
nebrasského Mulíorda Nebras
ský pluk pluje na nejrychlejším z
vládních parníků a tím vysvětliti
lze že už 28 Července mohl by
býti v San Francisku Z Manily
vyplul 1 července
-— Před senátním vyšetřujícím
výborem bylo několika svědky
tvrzeno že ex-guvernér Holcomb
věděl o podvodech jež byly pá
chány při sčítání hlasů po volbě v
roce 1897 kdy rozhodováno bylo
o některých ústavních dodatcích
avšak že odepřel zakročiti Hol
comb vydal nyní veřejné prohlá
šení v němž praví že tvrzení toto
jest "nízká fabrik ace vědomý
nedbal toho Když byl nesen na
farmu Pavlíčkovu byl tak rozčilen
neustále prosil příručího šerifa
awea aby no zabil mc po-
ednfch zpráv stav jeho se kva
pem lepší
— Pořádnou ostudu svým oveč
kám a katolické církvi vůbec vy
vedl farář kostela sv Petra a
avla Joseph Rhianhart ze Stein-
auer v okresu ťawnee mizei
náhle minulý týden a ačkoli zprvu
bylo tajeno zjištěno nyní že
pláchl 8 paní Henry Schmidto-
vou svoji bývalou kucnarkou
Michael Steinfferi městský maršál
bratr ženštiny jež k vůli veleb-
níkovi pokálela čest svoji jako
anželka řádného muže pustil
se za párkem a přišel mu na stopu
ve Spnngfíeld 111 kdež Rhian
hart se zastavil u svého známého
faráře Sturma Ježto však neměl
zatykače musil se opět vrátit do
Nebrasky Sturm tvrdí že neví
kam se velebný kollega jeho se
svojí souložnicí odebral On prý
radil aby nechal ženštinu a
podrobil se trestu jaký mu církev
za provinění jeho vyměří a potom
že může pásti duše oveček dále
ázati opět lidem o mravnosti Po
djezdu ze Steinauer párek zasta
vil se v Lincoln a když zdálo se
w v 1
um ze isou v nepezpecne duzko-
sti od domova odejeli do Illinoisu
a nejčernějŠÍ lež'' a žádá
příležitosti ku svému ospravedlně
ní Ex-guvernér neuznává záko
nitost výboru ale nechce prý aby
jméno jeho bylo špiněno
Blesk nějak neobyčejně řádí
letos v Nebrasce Blíže Bartlett
v okresu Wheeler usmrcena byla
ve středu Nellie Huff dcera vy ni
kajícího dobytkáře a několik osob
jež zároveň s ní ve voze se nalé
— Dlouholetý osadník Maúi
towocský a všeobecně chvalně zná
mý obchodník tamnější p Sixta
ubíral se Omahou minulou středu
s chotí svou k domovu z více než
měsíční návštěvy u syna svého
Dra Sixty ze Schuyler Red t 1
již asi po 10 roků neměl potěšení
p Sixtou se setkati a proto bylo
mu tím milejší ze se v umaže
zastavil a nás navštívil Pan Sixta
patrně zdravím jen kypí a bude se
ieště dlouho těŠiti ze života což
—
srdečně přejeme mu i choti jeho
pana
faráře
S NÁVRATEM DOBROVOLNÍKŮ z Fili
pin začnou se asi objevovati v ča
sopisech hrůzostrašné historky o
hromadných mordech domorodců
dili domýšlivého a hladového špa
nělského lva" praví se v provolání: m ani tušení že snad Spojené Stá
"Budiž jenom jedna myšlénka ty jež rády se vyhlašují za aej
Steinauer s paní l Při nás' Pikud vlaÍka naSf nebude svobod aější národ na světěj avo-
Schmidtovou jež za svobodna BC =" - ooau oy jim buPu: „r v
bvla kuchařkou důstojného pana " Antonio pouze spoustu ni- rjváříme-li všecky tyto okolnů
""""" I stí nesmíme se divitt ivupancom
uroana roie nase oonaie poKiaay
a naše krásy Američané nás kla
mou Oni jsou našimi tyrany Jsou
pán v našich paláců a tvrzí Chlubí
se svojí mocí a bohatstvím a nás
— -T_ -T-iit :
naKMlrii tnřn ramftl oonívadí "í"
uayiuau " — f MT T I e a a 1 W T V 1
ki::)iAiA'l n iicM kun pyi zaDit ve ctvriex po
mrv vinil nesnáze do nichž uuju xťuuUcui Fu=K
vláda americká se dostala a neme-
1-uzonsKycn jimna Uwuua snžují vUsti a víry
z larem o Puu "T Tak nemůže to dále jiti Spojené
varen cnieji pvcui-u uu s EHbftm
vé lidí jak jsou hrozní "když se
do toho dají" Ať se k vůli tomu
nikdo nerozčiluje Dobrovolníci
neisou ani z polovice tak zlí a
1 m
krvežízniví jako se dělají
aneb potoky krve zaplatití za svoji
ctižádost Buďte připraveni až
vlasť vás zavolá Zatím co muži
konati budou svoji povinnost
nechť sestry jejich za klenoty ku
lidu kterv neivíce krve prolili za
ideu svobody v druhé polovici
tohoto století že se bouří a v od
pírání neodvislosti bezpráví vidí
Jest jenom k přání aby vláda
washingtonská prohlédla v čas a
a zamezila opakování filipínského
dramatu na Kubě
NEBRASKA
Farma o 160 akrech 2 míle
Andrew Anderson mladý muž
zaměstnaný na farmě Johna Char
lese dvě míle severně od Nystek
Ve středu večer byla nebezpečně
popálena bleskem paní Henry
Bursová z Osceola Setrvala
bezvědomí sice několik hodin ale
lékaři doufají že se pozdraví
Zajímavá žaloba byla podá
na proti pěti hostinským z Platts
mouth A Brobackovi A Nitko
ví Fred Egenbergrovi Ed Do
nátovi a K H Goosovi Paní
Julia Benscoter bydlící přes řek
na towské straně ve jméně svém
a dítek žádá od nich $5000 ná
hrady poněvadž prodali 10 února
tohoto roku lihoviny manželi její
mu Johnu Benscoterovi Týž
studeného
l j ě ~ě — l - ř L iMVév-a yj j#ww
Admirál Dewev - podal si též pují ručnice a děla jak jednou již oa unwooa na prouej z mvujM tn v nliÉce v piattsmouth
"mal" na dolárkv k nimž činili Ať árnv#R dř a í obvazkv POQmineK masie se u r-nui rui- „
nrnXn ifiit n Tinfnnpnř Snanřll nnnw na vaetavnf tolrntirf I da LmWOOd Neb dtOOtt
i"" — r --
ského loďstva v zálivu manilském
Tím jako "národní hrdina' kle
sne o několik stupňů v očích
svých obdivovatelů- Takové jsou nem "Betancourt"
ty nynější časy Vítězné hrdiny Ačkoli ůřadní depeše ujišťují
nevítá již 'trub a kotlů znénl zlaté 2e ro%otim netřeba se obávat:
učinilL Ať zárovett dělaií obvazkv podmínek
z cupaniny na zastavení teKouci j-iuwww
krve svobody Ve všem bude vá- — Okres York má svého kandi-
mi duše vašeho náčelníka" Pro- dáta pro úřad nejvyššího soudce
volání toto podepsáno jest jmé- t to distriktní soudce S H Sed-
ostruhy nejsou jim slavnostně
DřiDÍnánv aniž panna rúzolicl a
zlatovlasá věnčí jim ' vavřínem
hrdé hlavy Dnes hrdinství na
dání často čest a láska měří se
na dollary Až k zadušeni pro
zaickým je ten nynější věk náš
V jednom méste v Itálii mají
"skutečnou'' krev jistého světce
bezvědomí s ranou na hlavě a ru
kama i nohama omrzlýma Od té
dobv několik prstů muselo mu
býti odSato tak že stal se mrzá
kem a nemůže vyživovat! svoji
žádné vzpoury je to velmi smut
né že vůbec dojiti muselo ku po
dobným výbuchům nenávisti vůči
Američanům v nichž Kubánci
vítali své osvoboditele a s nimiž
zárovefi krváceli ú El Caney a San
Juanu Co vláda naše má za lu
hem ohledně Kuby to snad ví
nouze metnooisticKV ran dud k
gewick o jehož oblíbenosti svědčí rodinu Líčení vedeno bude před
nejlépe to že je jediným repubh- spolkovým soudem v Omaze
kánemzvoleným kdykoli soudcem
v tomto distriktu -
Známý denník Whitelaw
Reidův New York Tribune ob
sáhoval minulý týden sensační
tvrzení že prý ex-senátor Allen
také zauial vládní pozemky na
základě kongresního zákona o ná-
vř v Lw T: k I iSmn e MrKinl#w IrazriOU nelell I
iuu~- j--- -ásnh )ttptA w-1 manovi inuuuc
jak se dobrý ten muž jmenoval a naDoznemoau I -„-" ZTT tisku v nichž praví že v
ta krev má ae vždycky na jeno pya T 7 LrM íJu K „ svém životě nezabral jed
svátek v lahvičce proudili jinak Američane na ostrove uiewom
očekávají -se pohromy pro celou už nn uložena jakás "zkouSk - —'—-n' komisař Herman vymlouvá
Mm
w VřHcf ae na ten den kolik zralosti ' Men aoxazau americ- — -
Wěj ~- - — - — — — — 1 I
hodin modlí před soškou toho kým iřadníkům ne snad néjakym cenu
88tí
vátého Januana a neproudí-h
krev začnou mu spQati Nedo-
stačí-li to tak toho ubohého svět
ce vlastně to dřevo vezmou
vláčí je po ulicích jako ubohého
Peruna ▼ jedné legendé Mavllčko
vě Začne-li te krev prouditi
ihned zablácenou sošku postaví na
Biwfiím místě na oltáři a bia-
státníkům a znalcům národohospo
dářským nýbrž generálům a po
nich té menší šarži že se dovedou
sami ovládatL Tato podmínka je
sama v sobě velmi zajímavá - Ku
bánci během revoluce udržovali si
svoji vlastní vládu kteráž třeba
lže neměla stálého sídla vykoná- běhlí
vala všecka bezpečnostní opatření
1 ze j _u _ j 1 a Mikri na -fiT nnotn
lÉia veiikvo vrcnvaiuu uuuic i—— j
vlaatnrxf i m záaluhv sv Tanuaria vedena byla revoluce Dle naieho
Tak e nám zdá že een Otis vy- náhledu lid kterýž dovede ti zaří-
tnnniei mílo závidění bodné diU a udržovali v lidu za takových
filoze tohoto italského patroaa okolnosti doredl by se také ovli-
a~ iriw nrliltldati v době míru Hciumey 1 ce-
# w
Kdvi
kiyl prohliaiL ie povstalec akro
ti s 15000 muli hlučně a vysoko
ZI!t civalaxpivy veUktho voje-
CJx Hčji ale Ajuin!-
čj C'nl ca ťJl dixei-a a Otu
lým tvým štábem nepotřeboval
tolik státnického důmyslu jako
Comez Cisneros a Uasso Vlád-
íaouti lidu kterýž platí jako mou
rovatý daV vyptané pouzo pro
má na skladě vázací provázek
pumpv větrníky vozy kočáry a
vše co k hospodářství se potřebu
je Krajané učiní dobře když se držkách Tribune tvrdila že vy
u něho přihlásí než budou jinde hádření toto učinil komisař pozem
chtít kouoiti dmtf kového úřadu Herman Allen
_ cnx jitnUn ů aaslal ihned depeše komisaři Her-
celém
inou sto
odvolání
te ny
ní že nic takového neřekl a že je
ta všecko nedorozuměni Pozemek
zabral totiž jistý William F Al
len t Omahy a nikoli William
Allen dřívější spolkový senátor
Nebrasky
— V pondělí týden byl by
málem přišel o život krajan M
Diviš známý farmař bydlící asi
sedm mil severozápadně od Schuy
ler Když t potahem tvým vjel
na železniční koleje přihnal
nákladní vlak a vrazil do koní
Jedno zvíře zab'to bylo na místě
a druhé muselo býti zastřeleno
kdežto Diviš sám vymrštěn byl
vozu a dopadl asi ttopu od koleji
Zranil se v obličeji a na ruce
avšak vážnějšího vnitřního pora
něni na štisti neutrpěl Byl od
netán na farmu tvého ivtkra
PavLZka kdež dostalo ae mu
— V pondělí časně ráno nezná
mí dosud lupiči vniklí do poštov
ního Ařadu ve Farnam v okresu
Dawson a dynamitem rozbili že
leznou pokladnu Výbuch pro
budil sice celou vesnici ale lupičj
přece utekli 1 1 3 00 než se lidé
— Frank Boyd jenž spáchal
vražedný útok na předsedu Stan
dard Beet Sug ar Company Leavi-
tta ' odkázán byl ve Fremont
soudu distriktnímu kterýž f ziří
Um zasedne Poněvadž nemftle
složit záruku{bude držen po celou
tu dobu ve vězení
- — Přehlídkou knih taizel&o
pokladníka městečka Ashland J
W lioona bylo zjištěno Ze zpro-
# _ - 1 - v mm -4fu:uimi nmz eceiiintinu kuw vvtsmmm wb#w
ř- m~'~rt t-tj- nlaeúl ItHKtUHCC UVOIO uu Ti pnx tm mwb MJ —ir----
n r'Jt
t hwMrtTlI a -r -1 BtfU DUO' I I7T1 T UtáWťa
ttdttt torna zvo-1 zdi ji dopraven do aviho domova
rtía roxerraninu fca-llen bvl rro novou lil ta ftezlJ-llisxj r hm
r - r: J rťJ dirřfa rIclLJ ri Ca v„a trlvr J cuiuivj c naa ř
avcU
Zprávy osobni
Zprávy spolkové
Tábor Sebraska i 4771 M W A
Ve středu dne 19 července ur
čitě v 8 hodin večer odbývati se
bude pravidelná schůze ve spolko
vé místnosti Všichni sousedé
isou povinni aby se do schůze
této dostavili ježto předléhá dů
ežité jednání Sousedé kteří se
do schůze této nedostaví podlé
hají pokutě 50 centů dle usnesen
táboru v poslední schůzi
J F Přibyl klerk
Epidemie průjmu
Mr A Sanders piie c Cocoanut
Grove Florida ie tam paneje snaěná
epidemie průjmu On sam trpěl cnac
ně a wléčen byl čtyřmi dávkami
Chamberlain'! Cbolie Diarrboea
Cholera Bemedy On praví ie odpo
roučí JI téi jiným a kaidý praví že
jest to nejlepif lék jaký kdy uiívaL
Na prodej ve víecb lékarnaen
DÍKŮVZDÁNÍ
Srdečné díky vídány buďtei
vieaitém kdos v pravém vlaile
nockém nadíenl pfupéli ku zdaru
lavnoeti pořádané na počest uve
dení 22 řlenkyfi do fádu ZČB J
Hlavni dík nechť přijmoo bratří a
ettryodfadu Západní Svornost
číslo 28 ca skvostné vyzdobení si
né milé Metry naie pak nechť
přijmou neJerdecnéjM dík ca ne
nnavnost a obéuvost již oevřdčill
při nipořádáni banketu jehož §d
Caitnilo m téméř 000 oeob Jeitě
Jednou viem srdečný dík
Jménem Řáda Svobodná Obec
čís 01 ZC B J„
Jot Soulek st předseda
Clakso5 Neb4 13 července
— Krásná a užitečná váha pro
domácí potřebd zdarma za obaly
Diamond "C" mýdla
Za sníženou cenu]
Máme poand několik vytiakftspias
Kráíovsié vř==é cisto rilzíí
a ckres ctlcky
který vetkoa píli seaUvil a kn velle}
tvé Ikoůé vUatnlm nákladem vvdrf
fidital eoeeUké Ikolr Dan Lad Boebm
Jest to apia objemn neboť lítk 934
atraa velkého formitn a 55 obrat v a
mapou okreaa mélaického a asiata
Kaidý rodák mělnický mil by chovad
apia tento obaahajfct popia a dějiny
iehorodilti Pat spwOTatel ©právfl
e nia ka nabMnnu abytke aptaa sa
eni vala! íieaoa a aict twdem týl
prodáván nyní ta f2es I a potovi
táTlkom DHviaciat400 žádi
Mélaican eateal ae ar ni vrmloavatl
aa cena kaibf aesor tm tato ceaa jt
r prardJ tavtwe _ Clacte ae hrxy
Výstava Vétší Ameriky
Reorganizací řiditelstva výstav
ního získala výstava měrou znač
nou Ochablost která se dříve
jevila ve všem co podnikáno
rázem zmizela a nový čilý duch v
něm zavládl I počet návštěvníků
částečně stoupl ač teprve před
několika dny reorganizace byla
provedena Tam kde jest ještě
něco nedohotoveno nebo bylo
opomenuto k docílení effektu pra
cuje se plnou Silou a jest nepopi
ratelné že než mine týden neb
dva budou budovy naplněny a vše
uspořádáno :
Nedělní návštěva byla velmi
četná den byl parný a zástupy
idí ubíraly se na výstavu aby ve
stínu si pohovily a pohledem na bílé
město se pokochaly Gotfrey-ův
orchestr koncertoval odpoledne
při čemž dlužno podotknouti že
na programu nalézalo se několik
skladeb českých skladatelů a sice
Kohouta Nesvadby Komzáka á"
Novotného
Večerní procházky po výstavě
jsou opravdu Čarokrásné Výstavní
budovy a stromy a pažity kolem
nich jsou osvětleny nesčetnými
elektrickými světly tak zvanými
žárovkami a návštěvníku zdá se
jako by nalézal se v nějaké po
hádkové zahradě Na Midway
procházejí se zástupy lidí kteří
buď prohlíží různé atrakce aneb
uchylují se konečně do některého
útulného restaurantu aby sobě
odpočinuli
'-
Život na staré plantáži znázor
něný na západní Midway jest též
zajímavou atrakcí která vábí hojně
idí Četná skupina černochů
mladých i starých baví se zde
zpěvem vtipy tanci atd Zpěvy
jejich jsou zvláště pěkné neboť
jsou pěkně secvičené a hlasy pří
jemně doléhají k sluchu poslucha
čovu '
#
Některý den v tomto týdnu při
bude se dvacet pět domorodců ha
vajských kteří ubytováni budou v
havajské vesnici Mezi nimi na-
ézají se výborní plavci a potápěči
a mezi ženskými nalézají se opět
výborné tanečnice Malajci tito
vezou sebou veškeré potřeby aby
mohli znázorniti ve vesnici havaj
ské tamní život Není pochyby
že atrakce tato bude tČšiti se
zvláštní pozornosti se strany na-vštěvovatelů
#
Hagenbackův zvěřinec těší se
též hojné návštěvě Zvěřinec ten
nachází se na západní Midway a
budí pozornost každého Novinkou
zvěřince jest několik mladých lví
čat která narozena byla zde na
na lofiské výstavě Cvičitelkou
jejich jest mladá dívka jež t mlá
ďaty které jsou nyní tak veliké
asi jako bernardský pes provádí
různá cvičenu
Kdokoli z krajanů navštíví vý
stavu se svými dítkami neměl by
opomenouti podívati se na angli
cké loutkové divadlo jež zaříze
no jest na západním Midway Pro
dítky jest to zábava nevídaná na
niž s milou upomínkou budou
dlouho vzpomínati Pořadatel p
Benedix přivezl loutky přímo z
Paříže kde podobné zábavy těší
se všeobecné přízni Také paříž
ské časopisy velmi pochvalně se
zmifiují o tomto divadélku jehož
herci" prý jsou vážnými toky
pana coquelina znameno fran
couzského komika
Ohromná houpačka tak zvaná
"Seesaw1' těší te na Midway
veliké pozornotti navštěvovatelů
výstavy Zařízení houpačky jest
patentováno A F Dyerem z
Nashville Tenn a stavěna byla
Schultze Bridge Co v Pittsburgu
Pa Stroj jenž uvádí v pohyb
tuto houpačku jest 010 koňských
silách Každý návštěvník jeni
použije této houpačky jest vy
houpnut do značné výše odkudž
možno přehlédnouti nejen celou
výstavu jež zvláště večer v moři
světel vyjímá te jako v pohádce
nýbrž i velkou část města Omahy
Cíl bohatého iloTtka
YjHártmi ee aotUa s aodlá Ttaoratl eke
ro veekart H aaraasai aM ěabroUmntm
tealim caftaoblle eaeteoa pammmL Ta Ja
avata § aacfU naoko aotoa Jala
ekvaJHaaai aaaka avtak Java araoM Ma4
eateabf Jhall éoaUt aa arava tak auksee es
tétu fwliliill takt MB
Kel at luníku
Ui— I TeMHleM talá
r—VI a ~~-—— ra-