Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 18, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
!
V
to
! Dra Petra Hoboko
I
1
5
Renmatlam dut achromtititi ztHfctatť
kloubA bolesti va avalech atd
vy leči
Yyluěuje moíoToa kyselina m soustarj tělesné
tfoří norou bohatou sdravou km
IU prodej od ((tokk Jednatelů nebo majitele tUmo
Adresujte:
v
' Á DR PETER FAHRNEY 112-114 S Hoyne Av ChIcaSQIH ©
JOHN BOBKHOFP
VELKOOBCHODNÍK
d43tř
všeho druhu vinem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805
Kejlepll druhy Jaké v trhu k dostáni Jsou mim na skladě Prodávám Je na quarty i gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém —
Tlačené vyráíené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbrané náboje a sportovské zboží "
!2l9-'223 Harney Milce - OMAHA NEBHA8KA
South Omaha Brewing Co
aTBTTBS majitel
' v"í
-výtečné pivo obyčejné jakož I zvlátní druh "Pale Export"
Telefon v South Omaze 8
METZUV PIVOVAR
Původní dopis z Manily
Laskavostí p J Nestávala ob
drželi jsme dopis jeho syna pří
tomně v americkém vojsku v
Manile se nalézajícího který uve
řejňujeme v plném znění
Manila 20 dubna 1899
Moji dražil Po dlouhém očeká
vání obdržel jsem od vás konečně
několik řádek které mne velice
potěšily neb jsem již nedoufal že
spatřím písmo psané vaší rukou
Chci vám v tomto dopise v krátko
stí popsati poslední naši výpravu
Dne 8 dubna obdrželi jsme roz
kaz abychom byli připraveni že
podnikneme výpravu do vnitř
ostrova jež potrvá asi 10 dní Pro
výpravu tuto vyhlédnuto bylo 8
setnin 14 pluku pravidelného 4
setniny severo-dakotské 4 setniny
idažské 4 setniny pravidelného
pluku jízdního a 60 ostrostřelců
washingtonských celkem asi 1600
mužů Vstoupili jsme na vlečné
lodě v San Pedro Makarti a vleče
ni jsme byli proti proudu po řece
Pasig malými parníčky Asi po
dvouhodinné plavbě dostali jsme
se do velkého jezera které je asi
60 mil dlouhé a místy až 30 mil ši
roké Po březích jeho rozprostírají
se větší neb menší města a také 1
ono iež bvlo Drvvm cílem naší
výpravy Město toto jmenuje se
Santa Cruz Když jsme přistáli u
břehu vystoupili jsme na pevninu
načež bvli isme rozestaveni do
j t
bitevní linie asi 5 mil od města
Krátce na to byl dán rozkaz aby
chom postupovali ku předu avšak
sotva jsme ušli asi dvě míle nara
zili jsme na povstalecké opevněni
odkud uvítáni jsme byli prudkou
střelbou Tato však dlouho ne
trvala neboť povstalci vidouceže
postupujeme neustale ku preau
dali se na útěk avšak příliš pozdě
vstalců prudká střelba na kterou
ovšem nezůstali jsme odpověď
dlužni V okamžiku rozzuřil se
prudký a krvavý boj který trval
1 lt hodiny My byli obklíčeni
povstalci se všech stran neboť
kolem cesty nalézá se husté křoví
v kterém tito byli ukryti a rozumí
se když jsme přišli k jejich opev
nění jsouce takto obklíčeni že
nalézali jsme se ve velmi kriti
ckém postavení tím spíše jelikož
neznali jsme polohu krajiny Však
i- dokázali 1 zde že americké
vojsko podnikne útok na všekdyŽ
toho potřeba žádá Ovšem ztra
tili jsme osm vojínů a tři vojíni
byli těžce raněni avšak to již jest
osud vojína Na mé pravé straně
padlo Šest mých soudruhů ve
vedlejší linii a mohu říci že ještě
nikdy jsem v takovém dešti kulí
nestál Mnoho-h bylo povstalců
zabito nedozvěděli jsme se určitě
neboť krajina jest divoká porostlá
hustými křovinami takže neodvá
žili jsme se je vyhledávati Město
nalezli isme pusté a teprve my je
trochu oživili neboť po celodenní
cestě a po boji jsouce umdleni a
nemajíce naději na večeřiač večer
skláněl nad námi rozprchli
jsme se po meste a uuemu uu-
nalý útok na kurníky kde cnytan
jsme slepice kachny a husy ano
mnozí hoši měli laskominy 1 na
vepřovinku
V tomto městě zdrželi jsme se
pět dní načež transporto váni jsme
byli na lodě a dovezeni zpět do
Saint Pedro Makarti kde nás
očekával první batalion který nás
ítal Mnohému však
zarosilo se oko když mezi námi
hledal svého přítele a on zde
nebyl odpočívaje v nehostinné
půdě nedávného bojiště
leště několik slov o krajině
tamní která jest hornatá
Řeč br Jos Nestávala
velkopředsedy ČBnPJ přednesená dne 18
Června na slavnosti svíceni prapo
ru v Owatonna Minu
avšak
vyrábí vyhlášený a po celém Mik 711 V Ipfíííí
tápadfi za nejlepíí uznaný 1T1VHUT 1V&UI
Objednávkám včnuje se
zvláštní pozornost
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí IS výtečný ležák
r
I?oh toro jte se
O llltl011C110Ht
Hvýcli rodin
přistoupením
k rozvětvenému
oť_
the
Jeni vyplácl pojistné
pravne a ryotole
l th vr lín LU
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají se jednatelé
ktaloienl nových táboro Ví hodní pod
mínky DopUte o podrobnosti íesky neb anglicky
na vrchního velitele
T C ROOT
ilook OMAHA NEB
311 Sheely
NOVÁ
xjiviorv
zvýšená sesk dráha
Jest nyní otevřena
JEDE PO VAN BUREN UL PR1MO PRED
Chicaeo Rock Island
& Pacific stanici"
fina til Mni ktnřf dn Chicaga nřHednu mohou
po xvyíeni dráze donáhnjutl kterékoliv íásti
kollv obchod v gtřodu místa Vlaky zastavuj
na Uock Island stanici kaidou minulu V?
bodu tuto mdle skytat! pouze
Great Rock Island dráha
Zatlete ScentovJ kolek a obdrilte poítou
perspektivní obraz Chioaaa v 6 barvách lení
znázorňuje víe co sl o Chicagu a zvjíené drá
ze přelete v6dít Mapu tuto méll byste njítl
ať iilete Jinde ohceto-ll místo navitlvlti neb
bydlite li v Chloasru Poplit na
JOUN SEBASTIAN OA P-
Chicago 111
Densmoro psací stroj
Jest nejjednodufcSÍ neJtrvanllTřJSf
nejlehčeji pracující a méně spráek
vjža lající nei kterýkoliv jiný
r 1 1 uLn zAnrin nnutlvá se několik
DENSMOKE psacích strpjo JI po kolik rokA a U
k oplná spokojenosti Každému kdo by sl přál
dokonalý stroj s řwkýml pismenaml aneb pouze
Jen annllckýml mftietu OKNSMOBE co nejlépe
odporučili dtsamio
PUiesl o (Ilustrovaný clikulář který bdr-
ilte apl ni adarma oa
UNITED TYPEWRITER & SUPPLIES CO
NEW YORK CITY OMAHA NEBR
llambursko-Amor akciová paropl spol
iTřeplamil ceny
(i
parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai
Z New Yorku 1 Hamburk
do Hamburku: do New Yorhi
Po parolodích expressních 28 00 3850
pravldelnycn
Union linie KM I3ó0
Baltimorské linie t Biltimore 12700
Ohledně přeplavu hlaste se
HAMBURG - AHERICAN LINE
Ti Enilui Kti Tftri1 159 Bandolpn Strttt Cltolii Dl
Paropiav Spol Sov-ncmeckóho Llondu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
— rřplaTni osny ~~~
Po parolodích upreMfilch a New Yorku do Břemen 13000
traidelnfch t 5!8 00
exprPMnfcb 1 Břemen do 5ew Yorku M W
— pravidelných! ♦'1400
HLAVNÍ CftADOVSA:
OELEICHS Ss CO
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD
JAMES BROOKS DlLL TVŮRCE TRUSTŮ
Mr J B Dill "otec trusta'' domnívá e že velká pohroma přijde na veme trimy
které e rozmnožily Jako dětské balónky on myIl ie vsecnen ten vereiny
křik proti trustdm Jest vzbuzen nepochopením theorie a falešnými domněn
neboť naše pravé křídlo je zasko
čilo takže útěk stal se jim skoro
nemožným Při této srážce bylo
zabito 75 povstalců rančno jich
bylo 182 a zajato 36 Na straně
naíí byli dva mrtví a dva ranění
Když dospěli jsme města nalezli
jsme zde pouze asi 40 sinánu
neboť ostatní obyvatelstvo roz
uteklo se do okolních hor
V Santa Cruz zdrželi jsme se do
rána dne 10 dubna načež ode
brali jsme se do jiného města v
horách Pajsanjan zvaného a asi
8 mil od Santa Cruz vzdáleného
Na této cestě bylo po nás pouze
několikrát střeleno raněn však
nebyl nikdo kdežto my zajali 4
povstalce Po příchodu do Paj
sanjan nalezli jsme město opuště
né takže nebylo ani Živé duše k
spatření Zde pobyli den a noc
načež odebrali jsme se dne la
dubna do třetího města Lunubau
gu které též nalezli jsme opuštěné
Zde jsme si pouze na krátko od
počinuli a hned pochodovali jsme
ďo De Leguna kde jsme obědvali
a opět dále do Logas a odtud do
Pueblo De Paete (přel "Město
boje) Na celé této cestě nebl
nám kladen Žádný odpor takže
mohli jsme dosti rychle pokračo
vali v pochodech '
V městě Pueblo De Paete však
nastala nám perná práce a věru
jméno své si zaslouží plným prá
vem Pueblo De Paete leží na
břehu zmíněnéh jezera ▼ kotlině
mezi dvěma vrchy Když přichá
zeli jsme k městu hlásili nám naši
ostrostřelci kteří asi míli před
námi pochodovali ie narazili na
opevnění- Oddíl vojska v němž
jsem byl já a Lorenz došel k to
muto opevněni asi oa sto kroků
naČel zahájena byla se strany po-
nesmírně plodná Palmy dosahují
zde výšky až 100 střevíců na nichž
visí veliké ořechy kokosovéněkte
ré již zralé a jiné opět dozrávající
kdežto některé teprv kvetou Mí
sty nalézají se celé hromady ko
kosových ořechů takže by jimi
naplnil několik železničních vago
nů Banán a chlebovník rostou
zde na divoko také kávovníky lze
zde spatřiti a skořice pepř a
paprika rostou zde divoce beze
všeho pěstování Krajina tato
má mnoho řek a potoků které
nám bylo přebrodit z nichž ně
které jsou velmi hluboké takže
musili jsme užiti prámů kdežto
přes některé brodili jsme se po
krk ve vodě
Nyní nalézáme se v Manile
avšak zítra posláni budeme na
sever a sice náš celý pluk takže
budeme všichni známí pohromadě
Váš Frank Nestával
Co G N D Vol
Clý Utf František Barknobt t
Wmer Wia DÍie: "Můl Sletf srnek
měl žloutenku tak silně ie byl celý
flutý Byl Jii na tom Uk špatně ie
jsem myslel ie nevydrží Několik láhvi
Dra Petra Hoboka vyléčilo jej úplné
Přál bych sl aby kaidý o tomto léku
věděl" Je to něco hrozného kdyi
e iluě dostane do krve Dra Petra
Hoboko Jeat patříčním lékém Není
lékém lékiroickým—tvlástnf jednate
lé ie malí Adresujte: in Peter
Fabrney 112-114 8 Hoyne Ave
CtiiCsffO III
Frank Doležal
FREMONT - NEBRAJKA
Vyritnje veikeré soudní právní tile
iítocti rh vrrhnfai aneb krafskéai sond
v kterémkoliv okresa Maje dokladné
milosti práv aablxl alaleb vtrb ct
krajanům ve vlecb řálíck Máta Utf
Ctění spolubratři a krajané!
Ctěné dámy a pánové! Vykonávaje
milou mi povinnost kterou mně
úřad velkopředsedy Česko-Sl Děl
Podp Jednoty ukládá zdravím a
vítám Vás všechny co nejuctivěji k
významné slavnosti odhalení pra
poru ct spolku zdejšího
Pýchou a radostí plesá srdce
moje při pohledu na tak četně
shromáždění:
Spolubratři a přátelé ct spolku
Rovnost č 8 a příznivci naší
milé Jednoty Než pokročíme dále
v slavnostním programu dovolím
sobě požádati vás o malou chvilku
laskavé pozornosti vaší a sezná
mili ctěné shromáždění s vlaste
neckým působením a lidumilným
snažením naší Česko-Slov Děl
Podp Jednoty nejsem však žád
ným vyškoleným řečníkem a pro
tož musím iiž předem žádati za
laskavé prominutí zdali se snad
nevyslovím tak jak toho slavnost
ní den tento vyžaduje
O vzniku a blahodárné činnosti
naší Jednoty nebudu iSíříti slov
jen tolik chci podotknouti že naše
Jednota nebyla založena aby pů
sobila snad na úkor jiných českých
spolků nýbrž že hledí jim spíše
vypomáhati a sice: předně tím
že každý člen oněch starších
spolků českých může býti u více
českých spolků pojištěn a za dru
hé že každý krajan který pro
nějakou příčinu od někjterého
českého spolku čestně odstoupí
může opět do naší ČSDP J při-
stoupiti a tó bez obavy že jemu u
vykonávání jeho soukromých ná
boŽenských neb politických zále
Žitostech nějak překáženo bude
Takovýmto přistoupením k naší
Tednotě zdržují se krajane od od
padnutí od naší drahé národno
sti a od vstupování do jinonárod
uíchnám Cechům ponejvíce ne
přejících spolků tím pak udržují
se oni jakož i jejich potomci pro
národnost českou a tak 1 pro vše
chny spolky stejně že snahy naše
potkaly se s úspěchem a že jsou
mezi probudilými krajany uznává
ny dokazuje vzrůst a pourok naší
Č D Jednoty dokazuje netušený
vzrůst a pokrok ct spolku Rov
nost č 8 zde za kratičký čas
svého trvání to dokazuje drazí
krajané i dnešní přítomnost vele
ctěného shromáždění významné
slavnosti a patřím li na ty milé
tváře české plesá srdce mé rado
stí a nemohu jinak než upřímně
blahoořáti a provolati "Sláva" a
"Na zdar'' Čechům zdejším
Jednota naše ponechává každé
mu členu úplnou volnost v jeho
smýšlení a hledí spíše ony ne
šťastné roztržky zmírniti neb kde
i dříve jeden krajan druhého všeli
kymi nemístnými řečmi na po
tkání obtěžoval sedí nyní tle
nové různých spolků ve schůzích
naší Jednoty svorně podle sebe
a učí se jeden druhého poznávati
a své předsudky proti sobě přemá
háti Někdo snad namítne že máme
již dosti spolků a neb že co svě
toobčané této veliké a slavné re
publiky měli bychom se spojiti s
jinými národy by tak po nějakém
čase žádného rozdílu mezi národ
nostmi zdejšími nebylo
Ano drazí přátelé bylo by to
velmi krásné a dobré v ohledu
hmotném i společenském zvláště
ale v ohledu lidskosti a mohu
směle tvrditi že Jednota naše by
s radostí podala ruce k takovému
spojení kdyby se vůbec někdy
uskutečniti mohlo ale pokavád
bude míti každý národ a v něm
každý jednotlivec své vlastní
obyčeje předsudky a všeliké vrto
chy potuď není a nebude to mo
žným by všichni lidé spolčili se v
leden velikv spolek lidskosti a
bratrství I my Cechové máme
též své národní zvyky i my máme
svou krásnou a bohatou mluvu
českou my máme své slavné dě
jiny národní atd Nám ''netřeba
s za ně stydčti neb některému
jinému národu se ve společenském
Životě podřizovali
My můžem vždy a všude s hrdo
sti a směle říci: "la isera Uecti a
kdo jest víc?"
A protož velectění bratří a přá
telé na vás obracím se zvláště
dnes při této slavnosti s prosbou
byste měli dnešní slavnostní den
na paměti a seřaďovali e svorné
pod tímto praporem vaším Pra
por tento budiž vám symbolem
svornosti a lásky bratrské a odmě
nou sladkého vědomí že konali
jste svoji povinnost ku spolubra
trům a člověčenstvu vĎtwc
Tak jako naši slavní předkové
kdykoliv shrnuli se svorně pod
prapor český vždy a všude slavně
vítězili ať byl nepřítelem jejich
hrabivý Němec aneb dávný sveře
pý Turek předkové naši dobývali
vždy skvělého vítězství a nehynou
cí slávy Tak i milá Jednota
naše zvláště ale ctěný spolek
zdejší "Rovnost" č 8 bude do
bývati vítězství den ke dni Avšak
nebude ta vítězství provázené ni
čením majetku a životů nýbrž
bude to vítězství bratrské lásky a
lidskosti nad zlobou osudu a tru
chlivou opuštěností našich spolu
bratrů a jich pozůstalých
A protož pracujme všichni i na
dále spojenými silami a buďme
povždy pamětlivi vznešeného hesla
naší Jednoty láska svornost a
upřímnost V lásce máme se
scházeti svorně máme jednati a s
upřímností bratrskou jeden druhé
mu pomáhati a když tak jednati
budeme zbudujeme sobě nejkrás
nější pomník na tomto světě a po
tomstvo naše bude nám blahořečiti
a nás povždy v uctivé paměti cho-
vati Děkuje velectěnému shro
máždění za laskavou pozornost
provolávám všem ctěným účastní
kům slavnosti této hřímavé Sláva
Na zdar!
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
CLARKSON Nebr — Ctěná
red Pokroku ZápaduOmahaNeb
Minulou neděli naše městečko
bylo oživeno mnoha rodáky blízký-
# t ' # 1 vi
mi 1 vzdálenými a oicrasieno ná
rodními vlajkami českými i ame
rickými Ten den bylo uváděno
do řádu Západní Svornost čís 28
ZČBJ 22 manželek ponejvíce to
bratrů k Jednotě již náležejících
Bylo zde přítomno mnoho členů
od sousedních řádů mezi ostatní
mi nejvzdálenější členové pp
Emil Folda z Linwood Nebr
pokladník N H Ř a p Vančura
z Kalamazoo Neb člen a vyšlap
nec řádu Jan Hus Pqvělrnost
ten den panovala krásná a každý
se cítil být v íivotě národním do
movem Po ukončení slavnosti
ve spolkové síni vlastněné řáděny
Záp Svornost byla dávána veče
ře při niž se súčastnílo okolo 400
horlivých a upřímných krajanů
Po ukončení večeře následovala
volná zábava kteráž při nejvzor-
nějším pořádku potrvala až do
bílého rána Upomínka na tento
den utkví dlouho v paměti řádu
našemu jakož i městečku samot
nému S pozdravem
J M Mundil
Nejosvědčenějším žaludečním
lékem pro každou domácnost jest
Dra Rosy životní balsám který
veškerou činnost zažívacího ústro
jí osvěžuje chuť k jídlu zvýšuje a
jest mírně pročišťujícím Cena
menší láhve jest 50 c a větší
řioo Lék tento jest vyráběn v
lékárně Dra Fragnera v Praze a
nepadělaný možno obdržeti od
"The Prague Importing C°-" P
O B 523 New York City
(6otfH5t— I)
C H KUBÁT
zlnžccf čest? prámllí
PUárna Bar ker Block roh li a
Farnam Číslo pokoje 22
DrL H SIXTA
óeský- lékař
SCHUYLER NEBR
Pínárna v Hollmanorě bloekn
V druhém poschodí
FR CUBA
Český právník
VE SCHUYLER - - NEBR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Shuyler Neb
1 Diile & Colnmliia miáUCty SC"
sou nejlepíími pohtell obili
n Kertnatelíf jeMoTtslnrtiTiift
supori rám % TÍce amen JetrloTébo Detlt
kaidf Jloj Mro] a dokladně Je rtisti
E AS? rolnic a tažné pani stroje
json nejlehčími a neJpeTntJAinu nasvéti
IYAIT řezací Jtroje MdíK23
dHrí ku starebni a olebodnt potřebí
FjrfYÍWnjř ion
Aultxnan & Taylor
Msrhinery ('
BansOeld Ohio vVN
r 5
toifcsa hCta
r
oř
i