Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 18, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
w f
Založen 1871--RoCu
OMAHA XEBE Y ÚTERÍ DNE 18 ČERVENCE 1899
DYojtýdenníkn: Ročník VII číslo 8$
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
$ Odbor námořnictva odbad
nouti dá křižáky a dfcla ukořistěná
ve válce se Španělskem a sice za
tím účelem aby se mohla zjistiti
kořisť přináležející důstojníkům
a mužstvu z našich lodí Reina
Mercedes byla již odhadnuta na
$73000 a nyní zjištěna bude též
cena křižáku Maria Teresa kterýž
zdvižen byl sice Hobsonem ale
poněvadž zařal klesati opuštěn
byl mužstvem na cestě do Spoje
ných Států a nyní leží rozbitý na
jednom z jižních ostrovů
Z měsíčního výkazu o dovo
zu a vývozu Spojených Států vy
chází na jevo že během června
bylo sem přivezeno za Í6i686
209 "zboží z čehož $2588i33í
nepodléhalo clu Celkový dovoz
za rok měl cenu $697077388 z
čehož přes $300000000 přišlo
sem beze cla Vývoz za červen
obnášel $94828732 a za cel
rok řia27433425 coS )est 0
$4038905 méně nežli loni
% Kontrolor pokladny Dawes
vzdal se v těchto dnech opatrov
nictví fondu ve prospěch postave
ní pomníku Lafayettovi v Paříži
během světové výstavy a z ko
nečné zprávy jeho vysvítá že
hotovost sebraná školními dítka
mi z celých Spojených Států
obnáší již $45694 Nástupcem
Dawesovým v úřadě opatrovníka
fondu bude nejspíše E A Porter
z Chicaga
X V dobře zpravených kruzích
se proslýchá že zákon o válečné
dani bude poněkud pozměněn v
příštím zasedání kongresu Na
jeho odvolání není prozatím žád
né naděje a experti vládní zkou
mají jak by se to dalo docíliti
aby občanstvo bylo co nejvíce
ždímáno a nejméně ta pociťovalo
Na oko budou sice břemena slo
žena na korporace ale lid to od
nese jako dříve Tak na příklad
bude prý uvalena datt na každou
telegrafní neb expressní kancelář
kde výměnný obchod peněžní se
provozuje Také výnos z prode
je neb nájmu předmětů patenty
chráněných bude prý podroben
dani jakož i na některé léky
zvláště fenacetio kterýž prodává
se ve Spojených Státech po dolla
ru libra kdežto v Kanadě stojí
pouze 32 neb 15 centů
X Ve státním odboru panují
značné obavy o zájmy americké v
Guatemale Republika tato
hodlá totiž odmítnouti zodpověd
nost za státní dluhopisy roze
brané z většího dílu v cizině
zvláště pak v Anglii Německu a
částečně ve Spojených Státech
Velká Britanie a Německo vyhro
žují nyní že splacení dluhopisů
vymohou násilným zakročením a
to mohlo by vésti ku vážným do
mácím nepokojům při nichž ci
zinci nejvíce by utrpěli Není se
třeba obávati války ale možno
je že válečné lodi obou jmenova
ných národů zmocní se některých
přístavů a vybírati budou clo tak
dlouho dokud pohledávky nebu
dou vyrovnány U pobřeží gua
tomsUklho nalézá se přítomně
poutě dělový člun Vixen a tu je
dosti možno ie posian tam uuue
ještě křižák Filadelfia
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Poitovsl a železniční lupiči
Do Cheyenne Wyo přivezl
maršál Meikeljohn z Montany
nj Puttvho a Bud Nolana po
věstné lupiče kteří po dlouhou
dobu okrádali pošty ve Wyomingu
a na nichž lpí podezření že súčast
nili e přepadení vlaku dráhy Uni
on Pacific blíže Wilcox 2 června
Budou postaveni před soud Spo
jených Států
Iiáláll v Odboji
Po dloubou doba Swift Bear
ťrvchtf medvH) a iiní rudoŠi stři
lei i wsokou zČř v lesích na Buck
Creeku ve Wyomingu proti ho-
nebním zákonům státním Ve
Etvrtek woravil se lerif Amos
Demming 1 Converae okresu se
silnou družinou aby j pozatýkal
avlak oni postavili se na na
Aaar SbOali dřadnttum ko-
fKl&S EycÚý UcivU tutlal lira
a prohlásil že každý běloch bude
zastřelen který se přes ni odváží
Aby výhrůžce této dodali důrazu
Indiáni připravili si winchestrovky
k výstřelu Poněvadž šerif se
svými zřízenci byl v menšině
vzdálil se a telegrafoval pro posi
lu do jednatelny v Pine Ridge a
dq-Edgemont v Jižní Dakotě Ru
doŠi prchli do hor a na cestě
oloupili ovčáky na rančích N S
Tubbse o šatstvo i potraviny
Úřadníci pustili se za nimi a mají
naději že je dopadnou
Vpád civilizace do Číny
Ohromná Čínská říše co nejdříve
pocítí vliv civilizace západního
světa American-China Develop
ment Company jež zásluhou ze
snulého ex-senátora Calvina S
Bricea získala na dalekém výcho
dě cenné výsady spojila se s po
dobnou korporací britickou a za
počne se stavbou železnice z Can
: o au do Han Kow vzdálenost to
750 mil a na pobřeží z Cantonu do
Kowloon vzdálenost 180 mil V
krajinách kudy trati dráhy pove
dou obdržela korporace výsady
dolovnické jež představují báječ
né bohatství Společnost pokusí
se vymoci si uznání a aspoň mo
rální podporu od vlády anglické Í
americké V čele této ohromné
korporace stojí po úmrtí ex-sená
tora Bricea F W Whiteridge z
New Yorku V pátek i navštívil
odbor státu inženýr Barclay Par
sons a stěžoval si Že působením
cizích vlivů Čínská vláda vzpouzí
se dostáti původní úmluvě Sekre-J
tář Hay telegrafoval našemu vy
slanci do Pekingu aby se tam
ujal zájmů společnosti
Oregonský pluk na pevnině
Od odjezdu californskébo pluku
na Filipíny nebylo v ulicích San
Franciska tak živo jako v pátek
když oregonští dobrovolníci a čle
nové signálního sboru z Califor
nie právě z Manily se navrátivší
paráďovali od přístavu do tábora
Presidio V čele průvodu jel
major Noble pobočník generála
Shaftera za ním kráčela hudba
třetího pluku dělostřelectva pak
následoval guvernér Geer za ním
Členové signálního sboru californ-
ského a konečně pluk oregonský
s brigádním generálem Summerem
v čele Naposled jely ambulance
s nemocnými a raněnými Gen
Shafter s jinými hodnostáři vo
jenskými í civilními přehlížel prů
vod V ulicích tlačilo se na tisí
ce lidí kteří hromovým jásotem
dobrovolníky pozdravovali k če
muž tito podobně odpovídali
S oken pravý déšť květin padal na
vojáky a veliké prskavky z hro
movým ohlasem praskaly na všech
stranách Veteráni tropické kam
paně vyhlíželi dosti pěkně a vy
kračovali si hrdě a pružně V
táboru zůstanou asi dva týdny
načež budou ze služby Spojených
Států propuštěni a oregonští hoši
odjedou po železnici domů
Prozrazené povstalecké spiknutí
Důstojníci z druhého oregon-
ského pluku ačkoli opatrni jsou
na každé slovo přiznávají že
stav amerického vojska při vypu
knutí nepřátelství na Filipínách
byl velmi kritický Zachycení
dopisu kterýž zaslán byl z Manily
Agumaldovu vyslanci jedině snad
zachránilo armádu naši před veli
kou pohromou aneb úplným zni
čením Psaní doneseno bylo gen
Otisovi jenž shledal v něm plán
na otevření bran maailských po
vraždění stráží a vtrhnutí filipínské
armády do amerických táborů
kdež vojsko bylo by nepřipraveno
Mužstvo naše bylo ve zbrani po
noc v očekávání útoku ale po
vstalci dověděli se o zadržení do
pisu a tak z původního plánu pro
vedeno pouze vypáleni časti Ma
níly t
Novináři při svítili Deweyfco
Novinářům z celé země bude po
skytnuta příležitost podíleti se na
uvítání jež stát a město New York
připraví admirálu Deweymu Ti
skový výbor sešel se ▼ radnici
minulý pátek a usnesl se poslati
každému ! časopisu a každému
přednějšímu týdennímu magazínu
pozvání aby redaktoři a jiní za
stupci jejich přijeli v říjnu do
východní metropole a sdíleli po
hostinství města časopisy budou
požádány aby oznámily jména
žurnalistů kteří etaia podniknou
Pro novinářské hosty obstaráš
bode xvlllini parník ktcrýl pro-
vázeti bude pravidelný tiskový
parníček v námořské parádě Ve
liká čásť tribuny s níž přehlížen
bude pozemský průvod též bude
vyhrazena pro návštěvníky kteří
mimo to súčastní se všech jiných
slavností Charles Dewey bratr
admirálův oznámil že vítěz ma
nilský přijede do New Yorku někdy
kolem 1 října
i'v Zločiny
W D Smith a Robert Stevens
vynikající dobytkáři v údolí řeky
Shilds v Montaně měli po delší
dobu nedorozumění ohledně svých
rančí jež leží asi 45 mil od Li
vingston Ve čtvrtek večer sešli
se náhodou a hádku ihned zapo
čali Konečně Smith chopil veliký
kámen a chtěl jím mrštiti po
Steveusovi avšak týž tasil revol
ver a zabil svého protivníka dobře
mířenou ranou do srdce Stevens
jel po celou noc do Livington a
vydal se úřadům Oba muži těšili
se až dosud nejlepší pověsti —
Zpráva o krvavé řeži dochází z
New Boston Tex Ira Smith a
W D Hayes bratranci pohádali
se o ostnatý plot kterýž dělí jejich
farmy a po večerní pobožnosti
minulou neděli dostali se do
rvačky Byli zatčeni a v pátek
konáno s nimi přelíčení Během
poledního odročeníhádka vypukla
znova a když Smith odešel do ho
stince Hayes následoval jej se
svými bratry Hallem a Stephe
nem Sotva že vkročili do dvéří
zahájili střelbu během níž Smith
jenž neměl prý zbraně byl usmr
cen í Zpráva o vraždě rozšířila
se ihned po celém městě a Jack
John a William Frixové přátelé
Smithovi přiběhli do hostince
Tam rozpoutala se hotová bitva a
když střelivo došlo zápasníci bu
šili do sebe pažbami revolverů se
smrtícím účinkem Po zjednání
pokoje zakročením šerifa a poli
cie shledáno že W D Hayes
byl smrtelně raněn S J Hayes
má rozbitou lebku a zemře Halí
Hayes střelen byl do ruky J B
Man ning dřívější okresqí návlad
ní jenž nepodílel se na střelbě
trefen byl dvakráte Jedna kule
projela mu celým tělem tak že je
málo naděje na jeho zachránění
Mimo něho dva jiní nevinní muži
byli poraněni W Hartovi zná
mému obchodníku ustřelena byla
ruka Hall Hayes jenž raněn
byl nejlehčeji vsazen byl do věze
ní a též bratří Frixové kteří vyvá
zli úplně bez pohromy byli
zatčeni V Dallas Tex zastře
len byl prof William Lipscomb z
vyšší školy J G Carlislem jenž
ve zmíněné škole přišel o místo
školníka a vinil z toho Lipscomba
Vrah jenž je bratrancem bývalého
sekretáře pokladny Carlislea
tvrdí že nevěděl co činí a obhájci
budou dokazovati že spáchal
zločin v návalu okamžitého šílen
ství — W W Howard strojřídič
na dráze Lake Shore vyšel ze své
budky za lokomotivou na stanici
Fine blíže Laporte Ind v pátek
večer a když se dlouho nevracel
topič šel se po něm poohlédnouti
a našel jej vedle kolejí s hlavou
rozbitou patrně Železným svěrá
kem Vražda obestřena je tajem
stvím
Veliké zpronevěření
George B Valentine kasír Mid-
dlesex County Bank zpronevěřil
ústavu tomuto asi $165000 a když
shledal že pokus o útěk se zby
tkem hotových peněz banky by
se nezdařil vydal se policii Va
lentine dopouštěl se podrodů asi
po pět měsíců ale kam peníze
dával nikdo neví neboť byl to
muž střídmý a na pohled šetrný
Nejspíše vězí v tom nějaká ženšti
na v New Yorku kamž Valentine
za obchodními záležitostmi často
musel zajíždět Je ženat a otcem
několika dítek Banka odevzdána
byla ve správu bankovního odboru
státního a komisař Johnson ihned
započal s počítáním knih Va
lentine má bohaté příbuzné kteří
nejspíše obnos zpronevěřený vyro
vnají Záruka jeho určena byla
vyšetřujícím soudcem na $50000
Nový plál Mifreeko
Když ne j vyšší soud michiganský
prohlásil zákon kterýmž dávalo
se městu Detroitu právo přcvzfti
pouliční dráhy ve svoji správu za
neústavní guvernér Pingiee přišel
na nový nápad "Sorgaaisoval tak
zvanou liuoicipal Railway Com
pany tm kteroal stejí vlastni vi
sto á ta dráhy převezme prosadi
li guvernér svoji vůli v městské
radě Ku zakoupení nebylo by
třeba žádných peněz neboť -dle
výpočtů Pingreeho při 3centovém
jízdném celý obnos $17 000 000
dal by se zaplatiti a ještě na ope
rační vydání dosti by zbylo Aby
nadchnul občanstvo smluvil se s
předsedou společnosti Johnso-
nema od pátku čítáno pouze 3cen
tové jízdné což ohlašováno bylo
velikými cedulemi na kárách nale
penými Časopisy jsou vesměs
proti plánu Pingreeově ježto prý
při 3centovém jízdném nemohl
by býti umořován dluh a operační
výlohy placeny atak dráhy přešly
by opět v ruce společnosti Gu
vernér důvody tyto vyvrací ve
zvláštních letácích jichž statisíce
dal tisknouti Mayor Maybury
bude vetovati dotyčné ordinance
a tu Pingree musí spoléhati na
docílení dvoutřetinové většiny v
městské radě chce-li zvítěziti
Zbldovanost dobrovolníku
Parník Newport na němž přijel
oregonský pluk přivezl následu
jící zprávy datované v Manile 2
června: Dobrovolníci jsou nrozně
vysíleni a zbědováni následkem
několikaměsíční kampaně v tro
pické krajině Od polovice května
žádný dobrovolnický pluk neměl
méně nežli 20 procent nemoc
ných a některé pluky nyní mají
sotva třetinu mužstva schopného
k službě Nebrasský pluk zkusil
nejvíce Přišel ze San Fernando
před několika dny s méně než 200
muži v řadách Jiho-dakotský
pluk následoval včera s 275 muži
Montanský a kansasský pluk v
San Fernando nemají více nežli
285 mužů schopných k povinnosti
Ráno" když washingtonský pluk
dobyl Morongo před týdnem
263 muži odpověděli při čtení
jmén V nebrasskem pluku 24
důstojníků je nemocných a podob
ně je i v plucích montanském
kansasském washingtonském a
jiho-dakotském Tyto pluky stá
ly vffcéJprudŠím ohni Ztráty je
jich různí se od 160 v pluku mon
tanském ku 280 v pluku nebras
ském Z pravidelných pluků nej
více utrpěl třetí pluk dělostřele
ctva kterýž ztratil 123 muže za
bitých a raněných
„Ze svita průmyslu a práce
V Chicagu sešli se úřadníci A-
merican Tin Plate Company a
zástupci sdružení dělníků pracu
jících v továrnách na bílý plech a
dohodli se o sazbě mzdy pro příští
rok Pro dělníky znamená to
zvýšení 1 5 procent na mzdě Tím
stávka zažehnána úplně — Bicy
klový trust setkal se s fiaskem
Zprvu přihlásilo se 123 firem avšak
když počet ten scvrkl se na 43
finančníci new-yorŠtí kteří za
celým hnutím stáli odepřeli další
podporu a kapitál potřebný ku
provedení organisacečímž nadešel
předčasný skon trustu — David
C Coates předseda Federace
práce svědčil před podvýborem
průmyslové komise v Denver v
pátek Prohlásil že dovážení ci
zích dělníků na místa stávkářů
vždycky poškozuje stát Vyjádřil
se že přeje myšlénce arbitrace ale
neví zdali její vynucování by se
osvědčilo Jediným prostředkem
ku zažehnání stávek je změna
přítomného soutČžnickčho systé
mu v systém kooperativní Stávka
v tavírnách byla prý způsobena
pokusem trustu "oloupit! dělní
cké třídy o výhody zákona o osmi-
hodinné době pracovní"
Láska synovsk! vítězí nad disciplinou
Do Albany Ore přijel v ne
děli Frank M Girard čleo setni
ny I prvního pluku oregonského
proti rozkazům svých představe
ných Když s ostatními dobro
volníky dorazil do přístavu v San
Francisku obdržel telegram v
němž bylo mu sdělováno Že matka
jeho bydlící blíže Mommouth
umírá a že přeje si ho vidě ti Po
žádal sice důstojníka o dovolenou
a ukázal telegram avšak nebylo
mu vyhověno Za pomoci soucit
nýcb soudruhů spuštěn byl v noci
po provaze na malý člun a tak
dostal se na pevninu a prvním
vlakem do svého domova Girard
praví Ze se vrátí ku svěmu pluku
v několika dnecb
— Dětský úbor postříbřených
nožů vidliček a liic zdarma xa
71 obala s Dianood "C mýdla
Osvědčená uniová
pod Uzením chval ně
známého kapelníka
C §1
nabízí sv služby ct
- - příležitostem Jako:-
nabízí svá
Za úplnou
' Kdokoliv glužeb kapely této potřebuje nechř ie obrátí přímo na kapelníka p
F J Franka na 20 a S ul 80 Omaha aneb zavolá číslo telefonu 46 tamtéž
Železniční neštŽstl
Tři tram oové byli okamžitě
usmrceni a pět jiných poraněno
při vyšinutí se vlaku dráhy Alton
ské blíže Clendale Mo ve
čtvrtek večer Všichni jeli na
slepo v prázdné káře jež s jinými
vyletěla z kolejí na ostré zatáčce
Mezi podivnou tou společností
bvla také edna ženština převle
čena do mužských šatů Ta vy-i
vázla zcela bez pohromy Ranění
trampové museu býti dopraveni
do nemocnice V pátek vytažena
z trosek ještě jedna mrtvola
Z filipínského bojiště
Tezero Laguna de Bay patrolo-
váno ie třemi škadronami ze čtvr
tého pluku jízdy pod kapitánem
McGraw a armádním dělovým Člu
nem Napidan pod velením poručí
ka Larsena Hotovost tato má
hlavní tábor' na jednom ostrůvku
a žije v lodičkách v nichž vojáci
neočekávaně dopravováni jsou do
míst kde vyskytují se tlupy po
vstalecké V úterý svedena byla
šarvátka v Mantilupa na' jižním
břehu iezera Napidan bombar
doval povstalce a 135 vojáků bylo
wsazeno Ti zahnali Filipínce
do hor kdež mají dobrá opevnění
proti nimž nepatrná hotovost ne
mohla se odvážiti Dva naši vo
jáci byli raněni a deset mrtvých
Filipínců nalezeno
Generál Otis oznámil jména
šesti raněných vojáků Je mezi
nimi též poručík Reeves jenž
střelen byl do tváře ruky a nohy
"Orlhor válkv obdržel následující
depeši od generála Otise v níž
jeví se částečně to skvostné pod
nebí filipínské: Dvacet palců de
ště spadlo v červenci a ponevaaz
zárovea řádily tajfůny odjezd
narn fkfi bvl nemožný Šestý pluk
pěchoty vysazen byl teprve před
dvěma dny a dobrovolnický pluk
caliíornský vsedá nyní na loď
Coloradský pluk odjede zítra na
Warrenu pluky z Idaho Severní
Dakoty a Wyomingu příští týden
jakmile parník Grant zásoben
bude uhlím
FilÍDinská iunta přestěhovala se
z Hong Kongu kde obtěžována
byla americkými detektivy na
ostrov Labuan britickou kolonii
šest mil severozápadně od Bor-
nea Odtamtud doufá snáze za
sobovati povstalce zbraněmi
Dobrodiní lidstva
Pan G Přof učitel ve Wittlesay
Wi dmví o Dra Petra Hoboka
následovně: "Po léta uilvall Jsme
Hoboko a léčivý olej v naSl rouně n
- m _ i í i a i
1'J O V TBIvU J W sjv j v vtrV~-4- j
Po léta odporučoval jsem Je co dobro
jii a nnalannii nravriii onoho
K _ nčtal a4 V S9 AA ttalVlnA 11 R Mil KflIlVVIIJl
U1U1 I1Utu m i
4 T A
výroku siarycn nizaaDvm ipusuwui
jii xtn2V nnhAm nřihlí
U6UJU4Q H ti" v iw
liti $ nriílnnfm idraví lidstvu"
Jsem oceňoval Prodává se spotřebo-
vatelum přímo majitelem Vt reirem
Fahrneyem 113—114 So Hoyne Ave
Cbicsgo ni
Záchvaty trvala rflUeor Záchvaty a ner
vosnust zmlzi po Jednodenním njivanl Dr
KtlnsGrwat Nerve Kentorer Zaíleteslpro
$200 Ubtv na zkouško Obdrfit JI zdarma
lir li Klín iao au Arvn ok niunurmui
4 01VMIOI
Hledá se $yjttUJGFS£i
w 9mM fanffllrké Dobit Dlftt Btl miSCO
i Kejeptnský luh 18 aWUUlann
ví i J ' 1 _ 1 1 A dobrého Českého
llieUUIU HUiarU pro Wllaon Kao-
saa v středa TelkS osswy v sireanini
Rilasarth Cb_ Kaasaa ' dtttli4
rumu na nrndpi "líTi
Neb i míle od Nort Loop 140 akr vsdělá
no Obydlí ráje studu ta akr Třetina
_ i " 4— iL_ r4i nm 4mlr
dtrstf
8oOtaaoa Neb
n nrníloi vplml lacino kn'
mrk v "o Osmé biUe Jatek Bikaéta okolí
TlUeCtstý Prodá ae bT aa botové iwjsi
Cist potká ale sa hotové se dá ptkaá sralka
BldrvOaMae aeeb a Jasta Boatckéno U-
skara rotroM aapaaa ''
srvi avlelessfekésa obora -Hlate M vH
fit jtaat w au uasassa —
Předplácejte na Knihovnu Ano
rickoti pomx fioo toCal
kapela So OmažsKá
slul by ctěnému obecenstvu ku vlem
zátaVám Tflstfim ttíTafllflm poiíMni prflToflflm atn
spokojenost a výtečnou hudbu ge ručí
TRŽNÍ ZPRÁVY
' Chicago 17 červenět 1399
Ozlmní plenice prodává se v cení nezměněné
a iice I 2 za T3®74 pro záři viuk cent klesla na
n%&fl% a pro prosinec 73}@73! Jurka prodává
M za 68@71 tvrdá C S z 70@70tf
Knkuřlce Jest §p!íe laciněji! neboť prodává
e ííílo 2 za 83X P™ záfi za 38 h pro prosinec
a81X
Ovea drž! se v ceně ostatním obilím Čiilo
2 prodává M za 2424% bil za Í8'
Žito prodává sa 65 -
Lněná semeno za $100@101
Dobytek hovězí r cent uontknd poklesl
Krmení volt prodávají as po 450@S 80 krávy a
jalovice po l7S@fton tezaslu voli po (375
@SOO voli k itrn po t353@480
Cena vepřového dobytka ztále stoupá neboť
prodává se prostředni za $415@435 těžký za
480@440 lehký za $420@485 -
Omaha 17 Července 1889
Trh dobytčí v minulém týdnu byl tif a násle
dovně pro rolníky uspokojivý možno Kel ze u
pokojlvěji!než v týdnu předminulém Vý minku
v celém týdnu činil pátek kdy při závírcé cena
dobytka poněkud klesla ' zvláitě na dobytka
lehkém Při závírce týdnu prodával se tuíný
dobytek též poněkud levněji a sice o 10@15 ctft
Přívoz dobytka vieho drubu poněkud se zvětěil
jak možno posoudit! z následující tabulky !
Hor Vepř gkop
Celkem za min ti den 13007 69160 1589
Týden koní 8 í"ce 10094 41895 3764
Týden koni 1 í'ce 13839 60427 7331
Týden koní 24 června 12656 60775 8997
Týden koní 17 června 14939 58957 8053
Tento týden počíná příznivě pro prodávající
příčina toho je ta že přívoz jest velmi slabý
zvláitó krav a jalovic Přivezeno sem bylo asi
10 nákladu montanských krav z pastvy jež pro
dány byly po 18 90 V ohradách vyskytují ee
hlavně voli jateční kteří prodávají se od 1495®
5 35 větiinon po $5(5 Za krávy platí se $230
©440 větíinou po $875 jalovice po $3 4C@4 80
voli k žíru po $375® vSak těchto přiváží se
velmi málo t
Vepřový dobytek neustále dižl se v ceně znač '
ně vysoké Včera prodával M větJInon po $40"
0402
Vejoe jsou ceny stejné prodávají se za 11c
' Máslo je v ceně pevné obyčejné 11V4®
12c nejlepit stolní 13@14c z másloven 18@19c
Drůbež jest též ceny stejné slepice prodávají
se za 7M@8c jarní kuřata 15&10 kachny a kosy '
živé z6@7 krocani živi za 8C -' - '" ' ': 1
Brambory prodávají sa poněkud laciněji buší
4P@50e
Seno je ceny ustálené nezměněné $S5U@700
tuna dle jakosti
Kftíe čerstvé tis 1 Jsou po 7Kc Sil 2 tUo
Bolené čís 1 8o čís 2 fuc Teleci 8 až 10c
St Lonte 17 Července 1869
Plenice jest ceny chabé a o něco lacinCíěí Čer
vená Cis 2 prodává se za 73%c pro září Tt%c
a pro prosinec 75c Tvrdá C 2 je za 70c
Kukuřice drží se alále v ceně ochablé číslo S
za SSHc pro záři 32c pro prosinec 80c
Bavlna je ceny ustálené prostřední 53ÍC
Obrazy
K dostáni za hotové u Pok Západu
lan Ámos Komenský podobizna vě
nlasnéhe naSeho zakladatele moderního
Školství— Cena 50c
Hns nred koncilem Kostnickým Sní
mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena tlOO
SiriHiua fireu uiiawai suiiuca uuihu
znamenitého díla věhlasného malíře
Munkacsyho ve světlotisku velkosti 21x
28 za 85c
Hns a Ziika krásné dva litoerafované
obrazy představující české velikány
Husa a Zizku noaici se pro spoiaove s
vefeiné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady tlOO
Ladlmír KláceL věrná podobizna to
hoto věhlasného amerického svobodáfe
Cena 50 centů
RnlarakA a vat ha krígnf harvotiakoví
obraz od ruského malíře H Makowsky~
ho cena 50c
Kolumbus na král dvore spané!
ském snímek znamenitého díla nelvý-
teCnějSIho českého malíře Václ Brožíka
ktervi obraz zakoupen bvl nákladem
165000 a chová se v Metropolitan Huaeu
umemvJXew Yorku a
Návrat IkanolMaa s Moskvy Překrái
ný barvotiBkovf obraz ptedstaTuJíci
uprostřed Napoleona v čele řady d&itol
nlkft v pozadí řady vojska a za ním září
hořící Moskva NeJznamenitějM to dílo
znamenitého malíře Meisaoniera 50c
Z Tvstavv kaši Snímek zdařilého
obraza Rosy Bonheurovy 60c
Za sníženou cenu!
Máme posud několik výtiskA pisti
Královské věcné inžsto Mčlsík
a okres célsický
téry velkoa píli aestartl a kn velké
své ikodě vlastním nákladem vydal
tiditel DiěaUké Kkoly pan Lnd Boehm
Jest to apia objemný neboť £'ti 934
atran velkého íormitn SS obrazy a
mapoa okreaif mělnického a aněata
Kaídy roétik nilatcký měl by choratl
apia tento obsahující popis a dějiny
Jeho rodiitě Pan pisoratel oprávSa
je nás kn nabídnou sbytkm apian za
cena valně au Cicnoe a aice bodem týl
prodávati nyní za flC9 1 poítovni
aáayUoo DfÍTěiai cena Í40O žádný
MClaiěaa nrmaai m ayal vjmkmrail
sa tni knihy neboť sa tato ceaa j
r pravdě kvnoa Hlaste a bezy
éUresajta: TížrtT'--
t LJš