Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 14, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK-- ZÁPADU
Založen 1871-3Ř
OMAIIA NEBR Y PÁTEK DNE li ČERVENCE 1899
Drojtýdeúníku: Ročník VII číslo 87
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ 1
POLITICKÉ
Z Wasninftonu
VctrMář válkv AlKer nado-
bro iiž rozmrzen je neustálými
Dověstmi o svém poděkování
kabinetn McKinleyova a projevil
to důrazně v rozmluvě se zá
stupcem Spojeného tisku k ně
mu nravil: "Tvto neustálé úto-
kv a opětované bezohledné po
věsti jsou ovšem velmi mrzuté
pro mne a nadmíru traplivé pro
moji rodinu avšak já nikdy ještě
nez alekl se ohně a nehodlám tak
učiniti nvní Nikdy jsem nesly
šel ani nevěděl o něčem tak
krutém jako jsou tyto útoky na
mní Poukážou-li moji kritikové
na iedinv případ že udělal jsem
něco co nemělo se státi aneb
neudělal něco co mělo býti vy
konáno rád vzdám se svých pří
tomných ťtřadních povinností"
X Odbor války obdržel dotaz
od jedné známé loďařské firmy
zda-li prodal by ukořistěný špa
nělský křižák Reina Mercedes
Bylo odpověděno záporně an pa
nuje domněnka že za onou firmou
vězí vlastně Španělsko jež rádo
dostalo by zpět dřívější lodi své
nad nimiž třepatá se nyní ame
rická vlajka Reina Mercedes
není ovšem k potřebě a správka
stála by nejméně $560000 a proto
bude zachována pouze na památku
jako stará Constitution
% Ze zprávy pHstěhovaleckého
úřadu vychází na jevo že za mi
nulý berní rok přijelo do Spoje
ných Států 31 1878 přistěhovalců
což jest o 82579 více nežli v roce
předešlém
% Rozkazem vydaným z úřa
dovny generálního poštmistra za
vedena byla v Marshalltown la
bezplatná venkovská poštovní do
náška + MSmprlf velevvslanec baron
+
von
Holleben odejel na letní
prázdniny do Německa a během
jeho nepřítomností bude povinno
sti jeho zastávati první sekretář
Munn Ve vyjednávání o vzájem
né obchodní smlouvě mezi Něme
ckem a Spojenými Státy bude
nejspíše pokračováno
" X Za měsíc červen vybráno
bylo $1012809 na ch v přístavu
havanském Výn09 ze cla v šesti
měsících roku 1899 obnášel $5
146830 X Dle tvrzení dopisovatele new
yorského Worldu president po
mýšlí prý na brzké předložení
otázky neodvislosti neb přivtěle
ní ku Spojeným Státům lidu ku
bánskému Věří prý pevně na
základě ujištěni se strany generála
Wooda že většina prohlásila by
se pro přivtělení kterýžto náhled
nesdílí však gen Brooke
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Železniční neštěstí
Zvláštní vlak dráhy Burlington
ské naplněný učiteli a učitelkami
jedoucími na sjezd do Lns Auge
les vrazil do nákladního vlaku
300 stop od stanice NewmanCal
v pondělí ráno Dvě ženštiny
slečna Addie Harri ze St Louisů
a Lena Thomas ze Seneca Falls
N Y byly na místě zabity a 13
osob poraněno Jsou to téměř
samé učitelky Neštěstí zaviněno
bylo ztracením rozkazů vydaných
zřízencům vlaku nákladního —
Ošklivý zlozvyk státi na platfor
mách výletních vlaků vyžádal ši
ve středu v Chicagu dvě oběti
Když vlak dráhy Monon plný vý
letníků míjel ostrou zatáčku na
79 ulici Julius Kane a Thomas
Newell mrštěni byli dolů Prvněj-
U zůstal na místě mrtev kdežto
druhý těžce poraněn
Lesai polár
V zalesněných horách západně
od Anaconda Mont vypukl po
žár v neděli odpoledne a dosud
zuří Brzy rozšířil se na východ
i západ a do večera pohltil 1500
sáhů dříví výsledek to celoroční
práce tří chudých dřevorubců
Ohefi vidin byl na sto mil daleko
v noci poskytoval hrozokrássé
divadlo kdyl záře jeho odrážela
e od zasněženého temene hory
Uasziaovy Škoda dostoupí do
statisíců dollarů Ohe3 zaviněn
tr-rrx--J trsifch ▼jHetníků
vs 'Zprávy z armády
Odior války zaplavován je do
pisy a telegramy z Nebrasky jež
všecky obsahují dotazy co děje se
s prvním plukem nebrasským
němž nebylo ičeho slyšeti od vy
plutí z Manily Generální poboč
nik Corbin vyjádřil se že netřeba
míti žádných obav neboť Hancock
jest jedním z nejlepších a' nejry
chlejších vládních parníků v trans
portní službě a odtor války nebyl
prý by překvapen kdyby první
zprávu o Hancocku a vojsku jež
veze obdržel až ze San Franciska
— Senátor Thurston odporučil
velitele prvního pluku nebrasské
ho plukovníko Mulforda za ka
pitána v jednom z dobrovolnických
pluků Očekává se že Mulford
místo obdrží bude-li si jepřáti —
Z nařízení presidentova nová vo
jenská stanice blíže Spokane
Wash pojmenována bude Fort
Wright po generálu Geo Wright-
ovi tenz Dyl velitelem aevateno
pěšího pluku a brigádníkem do
brovolníků Plukovník Wright
porazil spojené indiánské tlupy na
planinách nedaleko Spokane 5
září 1858 a utonul 's parníkem
Brother Jonathan 30 července
když jel do státu Washingtonu
aby se ujal velení nad departmen
tem Columbia
Zodpovědnost za nehodu parníku
"Paris"
Kapitán Watkins z amerického
parníku Paris kterýž v měsíci
květnu uvízl na skále blíže angli
ckého pobřeží a teprve v úterý od
tažen byl podal o nehodě této
zprávu jež byla uveřejněna právě
new-yorskou komisí inspektorů
parníků Kapitán ve své přísežné
výpovědi béře všecku zodpověd
nost na sebe a nehodu vysvětluje
tím že špatně rozpočítal si vzdá
lenost mezi Cape Laogue a Li
zard Loď byla o 18 mil dále ku
předu nežli on se domníval a tak
neštěstí zaviněno bylo Ve své
zprávě zmiňuje se kapitán Wat-
kinsže od roku 185 1 přejel atlan
tický oceaa téměř sookráte bez
nejmenŠÍ nehody a že řídil také
Paris během války španělsko-ame-
rické kdy byla jedním z pomoc
ných křižáků Přes to však new
yorská komise inspektorů parní
ků suspendovala kapitánskou li
censi jeho na dva roky Watkins
nevysvětluje prý jak uchýliti se
mohl sedm mil od své dráhy a za
tuto nepozornost hlavně zasluhuje
prý pokát ání
Odsouzeni ůnoscS Geralda Lapinera
Elizabeth Ingersollova a Tom
Collins z Painesville O kteří
usvědčeni byli v Chicagu z únosu
a násilného přechovávání malého
Geralda Lapinera odsouzeni byli
už do káznice jolietské Ženština
počínala si jako tigřice Trhala
se sebe Šat a kousala a kopala zří
zence šerifovy - V káznici musela
býti vsazena do vycpané cely kde
drženi jsou zuřiví Šílenci Dle
nového illinoisskáho zákona soud
ce nevyměřuje délku trestu Únos
trestán může býti v Illinoisu až
doživotním Žalářem a pobyt žen
štiny i jejího společníka v káznici
záviseti bude na jejich chováni
Nový most přes Mississippi
Řeka Mississippi v St Louisů
překlenuta bude novým mostem
již třetím Bylo by se snad s prací
započalo již letos v létě avšak
podnikatelé nemohou se dohod
nout! g vlád iiím i inspektory Tito
usilují aby hlavní oblouk mostu
byl 700 stop dlouhý kdežto pod
nikatelé namítají že by to jenom
zbytečně zdražilo stavbu násled
kem Čehož muselo by býti vybírá
no vysoké mítné a most stal by se
obchodním nezdarem Postačí prý
úplně když hlavni oblouk bude
150 neb 200 stop dlouhý jako u
mostů dosavadních Sekretář vál
ky jmenoval tedy novou komisi
sestávající z dvou majorů a kapi
tána inženýrského sboru aby své
dobrozdáni podali
Nový olronaý trošt
Továrny jež vyrábí roury a
zboží Železné všeho druhu spojily
se v těchto dnech a utvořily trust
pode jménem National Tube Com
pany Společnost tato bude třetí
v řadě velikých korporací tohoto
druhu První je Kruppova druhá
Carnegiebo Kapitál trustu obnáší
8ooooooo a dle tvrzení organi
sátora Nelsona Cromwella a Ed
C Converse Čistý výdělek jeho
bude každoročně mezi šesti a sedmí
miliony dollarů což ovšem před
stavuje mzdu dělnickou
Zaplavené kraje texasské
Kongresní poslanec z Texasu
R B Hawleyjenž nyní ve Wash
ingtoně mešká učinil následující
prohlášení o povodni ve státu
tom: "Pohroma jež zachvátila
obce v jižnim Texasu nemá rovné
v naší zemi Na některých místech
během šedesáti hodin spadlo tři a
půl stopy deště čímž vznikla zá
plava jež pokryla mnoho Čtvereč
ních mil země a natropila škodu
mezi 25 a 40 miliony dollarů
Neméně nežli dvacet lidnatých
měst bylo vytopeno jakož i tisíce
krásných farem jež jsou dnes
úplně spustošenv Každé tažné
zvíře — každá dojnice spolu
ostatním dobytkem a rostlinstvem
byly smeteny do dravých proudů
rozvodněných řek tak že obyva
telstvo ožebračeno je úplně Přes
1 00000 lidí závisí svým živobytím
na dobročinnosti Texas činí vše
možné na ulevování těchto hroz
ných poměrů avšak pomoci rychlé
je třeba a proto obrací se na celý
národ o přispění" Všecky pří-
spěvky mají býti zasílány na gu
vernéra Sayerse v Austin Tex
Ústav pro šílené rodochy
Asi ve třiceti dnech započne se
v Canton Již Dakota se stavbou
ústavu pro choromyslné Indiány
na kterýž poslední kongres povo
lil $40000 mimo tři tisíce dolla
rů na zakoupení pozemku Bude
to první ústav toho druhu neboť
až dosud šílení Indiáni drženi byli
na reservacích kde ovšem nemohlo
se jim dostati náležitého ošetření
Návrat prvních dobrovolníku
Do ban r ranciska přijely ve
středu vládní parníky Newport a
Ohio s oregonským plukemkterýž
loni první na Filipíny byl vyslán
Přivítání dobrovolníků bylo velko
lepé Jakmile rozšířila se po mě
stě zpráva že lodi přijíždějí kde
kdo spěchal k přístavukde hemži
ly se parníky s výletníky a úřadní
ky spolkovými státními i měst
skými Na parníku Sea Queen
vyhraženém pro zástupce tisku a
pozvané hosty hrála hudba zjed
naná mayorem Phelanem zatím
co dobrovolnici z nichž někteří
vyšplhali se až do lanoví jásali až
do ochraptění Na parníky vstou
pili nejdříve zřízenci zdravotního
odboru a poslali je do karantény
Není dosud rozhodnuto zdali do
brovolníci cregonští vysazeni bu
dou na pevninu v San Francisku
aneb odvezeni budou přímo do
Portlandu
Vítízství "íerné knihy"
Po veliké "stávce železniční v
roce 1094 korporace zariaiiy si
tak zvané černé knihy do nichž
zanášely jména zřízenců podílev
ších se na hnutí tom a jakmile
některý se o práci někde ucházel
byl zkrátka odbyt Tím stalo se
že stávkáři úplně zbaveni byli
příležitosti vyďělávati si živobytí
ve svém povolání William Mc
Donald z Chicaga jehož jméno
též zaneseno bylo do "černé kni
hy" ucházel se o zaměstnáni a
když bylo mu všude odepřeno
vzďor tomu že je velmi schopným
zřízencem zadal žalobu proti drá
hám Illinois Central a North
western od nichž byl proskribo-
ván Před krajským soudem
však prohrál a appelační tribunál
sestávající ze soudců Freemana
Hortona a Sheparda nemohl se
shodnouti následkem čehož zů
stává v platnosti rozhodnutí sou
du krajského
Ze svita promyslu a práce
V Indianapolis koná se v těch
to dnech sjezd unie slévačské za
velkého počtu delegátů Hlavně
rokováno bude o docílení lepšího
dorozumění mezi jednotlivými od
bory práce tak aby unie byla ve
slévačském průmyslu rozhodují
cím činitelem Delegáti ze všech
částí země oznamují že mzda
slévačů zvýšena byla průměrně o
deset procent — Úřadníci tavič
ského trustu jakož i dělnická
unie jež stávku v tavfrnách colo
radských nařídila pozváni jsou
aby svědčili před podvýborem
průmyslové komise kterýž v Den
ver zasedání své zahájil Vyše
třováním mají býti zjištěny vztahy
mezi zaměstnavateli a dělníky ve
Imelcovnich Z Denver odebéře
e podvýbor do Salt Lake City a
konečně do Wardner Idaho kde
udály se v měsíci dubnu krvavé
nepokoje v dolech — V dílnách
Union Pacific v Chcyenne Wyo
kde dosud pracovali dělníci čtyři
cet hodin týdně bude nadále do
ba pracovní obnášeti 45 hodin
V zájmu nového národního parku
V Chicagu vzniklo hnutí v zá
jmu zařízení nového národního
parku v Minnesotě kde prý vláda
mohla by vyhraditi sedm milionů
akrů k tomu účeli Ve schůzi
oznámené na příští týden vypra
covány budou podrobné plány a
v srpnu svolán bude národní sjezd
všech příznivců podniku tohoto
Plukovník John S Cooper jeden
z původců hnutí obdržel povzbu
zující dopisy a telegramy od vyni
kajících mužů z celé země
Situace na Alasce
Do Seattle Wash přijeli po
slanci v kongresu Payne Hull
Steele Dalzell a Heatwole kteří
meškali delší - dobu v Alasce za
účelem nabytí správné informace
o hranicích mezi naším územím a
državou britickou Posl Steele
ochoten by byl aspoQ prozatímně
přiznati distrikt Porcupine An
glii avšak za to Hull nezřekl by
se ani jediné stopy severní půdy
Anglie prý byla spokojena s hra
nicemi od r 1825 až do roku
1867 kdy Alaska koupena byla
sekretářem Sewardem od Ruska
má-li nyní nějaké stížnosti je to
jenom proto aby se zmocnila
některých zlatonosných krajin
jež dle práva náleží Spojeným
Státům Povolení přístavu v
Linnově průlivu v Kanadě po
škodilo by prý celé pobřeží ame
rické Poslanec Payne kterýž
je členem vysoké anglo-americké
komise jíž spor o hranice svěřen
k vyrovnání odepřel projeviti své
mínění
Učitelský sjezd
V (terý zahájen byl v Los An
geles Cal sjezd národního uči
telského spolku k němuž sjeli se
zástupci a hosté z celé země Od
haduje se že 12000 učitelů a
učitelek přítomno je ve městě
Na prvním sjezdu spolku ve Fi
ladelfii přihlásilo se 38 členů
kdežto nyní členství přestoupilo
10000 Rozpravy jež Čteny by
ly vynikajícími paedagogy těšily
se veliké pozornosti tak že síň
do níž usednouti může 5000
osob byla neustále přeplněna
Dobrou náladu porušila jedině
nehoda jež potkala zvláštní vlak
s missourskvmi delecrátv při
čemž dví učitelky byly zabity a
několik poraněno
Soud s havíři ve Wardner
Ve Wardner Idaho zahájeno
bylo už líčení s havíři obviněný
mi z ničení důlního majetku a za
vraždění Paul Corcorana kterýž
při výtržnosti o život přišel Ža
lobce právník Forney způsobil
značné překvapení prohlášením
že dokáže spiknutí na základě
listin zabavených v železné po
kladně havířské jednoty v Burke
Western Federation of Labor vy
tkla prý program jaký proveden
byl 29 dubna Na protest obha
joby proti takovému svědectví od
pověděl Forney že při soudu s
anarchisty v Chicagu připuštěna
byla i Mostová kniha poněvadž
nalezena byla mezi zabavenými
archivy Forney prozatímně upu
stil od svého stanoviska ale vrátí
se k němu později
Indiáni nechtějí školy
Z jednatelny White Rock na
reservaci rudocno kmene sno
shone dochází zpráva že hrozí
tam vážné výtržnosti Vláda
zřídila totiž Školu pro indiánskou
mládež ale tím byli rudoši nějak
uraženi Stalí se nemluvnými a
neustále konali porady Konečně
dohodli se na vypálení školy a v
úterý již po čtvrté paličský pokus
opakovali
Klub stoletých
Klub itotetfch byl u lotřil Ůfelem Jeho
Jest atudovatl pomtry ktcrai pHspivaJi ku
dlonMaea Hrotu Po nnohcb studiích a M
dáních Jeho Ilenoré museli pHJÍU k airtrka
feJedlDitaotnácasta docUIU dioabébo rtka
Jest petevaU 00 nejlépe o sdrarL 8 refkeroa
aasHeaoa ictoa ptedkUdime ka prozkoumání
BoatetteraStoaiaeh Blttera To Jest sllltel
Jaaaobo a aJdUIUJiich anráat t — tm
ladka Va padesát rok I lsti stepav astrsT
teiaoat drspepati DaCaatuM slab™ Jater a
ledrla Čtal lahidek sllnss bohatou oarsaaoa
kra para alkt aerry Jestli přijmete aaca
Jtaaao aeoCekireJta as to ryléH jaká Hostrt-
tara BUtan rnatfdafea JestU aal alswtaS
hasák kryje hrdlo lihre
Osvědčená uniová
pod řízením cbvalnS
známého kapelníka
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
P J FraBka na 20 a 8 ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
Z BOJlffi FILIPÍNSKÉHO
Gen Otis telegrafoval odboru
války že pro dva pluky jež sor
ganisovati hodlá získal asi 1000
dobrovolníků Vymyslil už pro
ně zajímavé jméno "vysloužile-
cká dobrovolnická filipínská pě
chota Spojených Států" avšak
generální pobočník Corbin tele
grafoval že jméno toto působilo
by zmatek a z té příčiny pluky
označeny budou číslicemi a sice
jako 36 a 37 pluk dobrovolníků
Spojených Států
Do Manily došlo číslo povsta-
leckého orgánu Independencia
obsahující mimo jiné řeč Aguinal
dovu nedávno přednesenou při
slavnosti v Tarlaku V podstatě
mluvil asi následovně: "Filipina
milovaná dcero horského -slunce
tropického svěřená Prozřetelno
stí péči vznešeného Španělska
nebuď mu nevděčná neboť zahří
valo tě dechem své vlastní vzdě
lanosti a civilizace Okolnost
že chtělo rozdrtiti touhu po neod
vislosti nesvědčí o jeho krutosti
nýbrž o tom že jako milovaná
matka bránilo se odcizení dcery
své Filipina něžná květino vý
chodu pouze osm měsíců odlože
ná od prsou matčiných ty's po
stavila se proti velikému a moc
nému národu jakým jsou Spojené
Státy Americké sotva že jsi sor
ganisovala a vycvičila svoji malou
armádu Přece však odpovídáme
že nebudeme otroky nikomu aniž
dáme sě oklamali úlisnými slovy
Vytrvejme v obraně naší vlasti
dokud neodvislost nebude zaji
štěna My uvidíme na konec že
veliký americký národ přizná prá
vo jež ji st na naší straně Nauka
velikého Monroea že Amerika je
pro Američany není dosud zapo
menuta zrovna jako my tvrdíme
že Filipíny jsou pro Filipínce' V
americké unii vyvstalo hnutí v
náš prospěch a zvláště demokrati
cká strana je přesvědčena že ví
těz i poražený ztratí mnoho dra
hocenných životů"
Dopisovatel new-yorského
Worldu telegrafuje z Hong Kon
gu že dobrovolníci nabažili se
kampaně filipínské a že sotva 200
se jich přihlásilo na vyzvání ma
jora Bella aby déle sloužili
Z KUBY
Kubánci odhodili již všecku
pýchu a čile hlásí se o peníze
rozdílené americkou vládou Do
Bayamo v provincii Santiago de
Cuba sešlo se jich asi šest tisíc
a všichni toužebně čekají na pří
jezd výplatní káry Obchodníci
v tomto návalu cizinců viděli
svoji životní příležitost a proto
zvýšili ceny všech potřeb Život
ních až trojnásobně Vojáci šli
si stěžovat mayorovi a týž pod
přísným trestem nařídil aby se
potraviny prodávaly za ceny ob
vyklé Lihoviny k nimž se roz
kaz mayorův nevztahoval jsou
však velmi drahé Dřívější po
vstalci kteří zbraně přinesli o
devzdali je mayorovi a obdrželi
na ně strzenky
Sekretář vlády seSor Capote
předložil gen Brookovi dekret
kterýž nařizuje že všichni Špa
nělové kteří přejí si zachovati
poddanství ku domácí vládě mu
sejí během roku učiniti prohlá
šení před soudem ve smyslu tom
jinak pokládáni budou za Kubán
ce Opatřeni toto děje se v sou
hlasu se zněním srrlouvy paříž
ské Andrew Fuller Julian Baker a
Edwin Campbell civilní klerk v
ubytovatelském odboru v Cien
fuegos kteří zavinili před nedá
vnem' krvavou srážku s Kubánci
poslání byli do Spojených Státu
Generál Wood odhodlán je za
každou cenu vyplemeniti žlutou
zimnici ze Santiaga za tím úče
lem v městě zavedana přísni ka
Kapela So UmazsKá
nabízf své služby čtenému obecenstvu ku viem
příležitostem Jnfrn- issaaaaaaaa
zátavům Tfletflm díTattlfim poltřlifljn prflyoflflm atin
' Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí
ranténa Mayorovi bylo naříze
no aby zavřel všecky americké
hostince a hotely a důstojníci
aniž jiní zřízenci vládní
města Prodávání opojných ná
pojů Američanům je naprosto za
kázáno a policie obdržela rozkaz
zatýkati všecky opilé Američany
a pobudy kteří po hospodách se
potloukají Pro vojsko zařízeny
byly tábory za městem a pouze
jedna setnina ponechána v ka
stelu Morro Velitelství a úřa
dovny odboru přestěhovány do
Cristo a paroplavebním společ
nostem i železnicím zakázáno
přivážeti Američanv do
Cestující nesmí ze Santiaga do
kud nepřestáli pětidenní karanté
nu Tímto způsobem doufá gen
Wood obmeziti řádění žluté zim
nice DROBNÉ ZPRÁVY
Do Lloydové kanceláře v
New Yorku došla depeše Že par
ník Kaiser Wilhelm der Grosse
kterýž 4 července odtamtud vy
plul dorazil do Cherbourghu na
pobřeží francouzském vzdálenost
to 3190 mil v pěti dnech a 20
hodinách a 50 minutách
Ve Finkelsteinově obchodě s
barvami v New Yorku vybuchl v
pondělí terpentýn a hořící tekutina
vystříkla na Finkelsteina Žena
jeho vytáhla jej do chodby avšak
sama si v dýmu cestu spletla a s
dítkem svým v plamenech zahy
nula - '
Hrozným způsobem zmrzačen
byl šestiletý synáček farmáře Geo
Stelly od Belle Fourche v Jižní
Dakotě Usnul v poli vojtěšky
jež právě byla sekána a žací stroj
uřízl mu obě ruce v zápěstí
Na oběti hrozného tornáda v
New Richmond Wisj sešlo se již
$36672 Gen King jenž před
nedávnem z Manily se vrátil bude
přednášeti ve [prospěch podpůrné
ho fondu v některém ze středních
měst wisconsinských
Cestující z parníku Nippon
Maru kteří drženi byli v karanté
ně v San Francisku následkem
objevení se hlízového moru na
lodi byli konečně propuštěni
George W Lang a James
Raff ze South Omahy Neb a
Elmer Luther z Greely Cal za
tčeni byli úřady ze státu Wyo
mingu pro ošvindlování Johna
Miskimminse od Cheyenne Chlapi
prodali mu stádo - dobytka za
tii3o které jim nenáleželo Mis
kimmins přišel ku větší časti svých
peněz a podvodníci souzeni budou
v Cheyenne
Na Colorado & Southern drá
ze pět mil jižně od Folsom N
M oloupen byl v úterý večer
osobní vlak pěti chlapy kteří roz
bili dynamitem expressní pokladnu
a zmizeli aniž by byli vešli do
káry poštovní neb cestující obtě
žovali Úřadníci expressní spo
lečnosti praví že prý lup nestál
ani za řeč ale proto přece bandity
horlivě pronásledují
Do Seattle Wash přijelo ve
středu 150 zlatokopů z Jciondiku
se zlatým práškem v ceně asi
% 100000
— Dětský úbor postříbřených
nožů vidliček a lžic zdarma za
75 obalů z Diamond "C" mýdla
Cechové a jejích iízs
o sascsřrávD
Kikladem Pok Zip vydána byla ♦
brožurce přednáška pud vic uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal
la pro literární kub Astorovy knihov
ny v New Yorku a n pravil pak pro mi
aílnfk Midland Monthly Tntoíeskf
překlad předniSkr tvofí brožůrkB C
stránek obsáhající vyobrazeni Jana
Husa Jana žilky Jana A noa Kc
raenského Joacfa Jnngauna Cen
ponse 10ctFeb v kolkách Dra ae&ty
nrícníku Midland Monthly obana
jl tntcJ pfcd&ial V s-U3ft2 U
MJk