Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 07, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
0(hi
Založen 1871-Roénilt XXttCy
OMAHA NEBIL T PÁTEK DNE 7 ČERVENCE 1899
DYojtJdenníku: Roéník TU čísl 85
KROK
Z filipínského bojiště
Dobrovolníci jsou kvapem z
Filipín vypravováoů Gen Otis
telegrafoval v úterý odboru války
2e na parník Sherman kotvící při
ostrově Negros vsedá nyní pě
chota i jízda z Caliíornie Warren
nakládá pluk coloradský a ve Čty
rlnech vsedati budou Dlukv z
Idaho Severní Dakoty a Wyom
ingu S dobrovolníky pojedou
též vojáci z pravidelné armády
jichž služební lhůta vypršela
Očekává se že nejdéle do desáté
ho září budou všichni dobrovolní
ai z Filipin odesláni
Gen Otis oznámil odboru vál
ky jména dvou zabitých a tří ra
něných vojáků
Do Manily došla zpráva o
vzpouře na ostrově Negros jež
vznikla při odchodu californského
pluku Někteří nepřátelští do
morodci když viděli že jedna
setnina vojska se stěhuje domní
vali se že Američané chtějí ostrov
vykliditi a tu vrhli se na vojáky
o i brojeni jsouce ponejvíce dlou
hými noži jež "bolo" se nazýva
jí Byli ovšem snadno odraženi
ale přece zabili jednoho vojáka a
jiného poranili
Ve středu oznámil gen Otis
odboru války jména Čtrnácti ze
snulých vojáků na nemoce a rány
v boji utržené Jeden náhodou
se utopil
Čtvrtý červenec v Manile
Manila v oslavě Čtvrtého čer
věnce vyrovnala se kterémukol1
městu ve Spojených Státech Do
my byly dekorovány hudba hrála
průvody pořádány a když šero na
stalo vypalovány ohňostroje
Cizí lodi a konsuláty nevyjímaje
ani španělský vztyčily své vlajky
spolu s americkými prapory Vše
cky národnosti podílely se na
slavnosti Prodavači novin vy
křikovali zvláštní vydání časopisů
vojáci pochodovali městem v pa
rádních uniformách a odpoledne
v parku sešlo se několik tisíc lidí
na koncert řízený Carlem Ernd
tem kapelníkem hudby Šestého
pluku dělostřelectva ' Asi sto
filipínských hudebníků hrálo ame
rické písně Několik set hochů a
děvčat Filioinců ŠDanělů a Čí-
— — r — K —
fianů z veřejných Škol obleče
ných v nejlepŠích šatech každý s
malým americkým praporcem v
ruce zpívali hymnu "America" v
podivné míchanici dialektů — -Kaplan
Knudsen z washington
ského pluku přečetl prohlášení
neodvislosti V poledne křižák
Baltimore vypálil národní pozdrav
a večer důstojníci z téže lodi
uspořádali ples na němž podíleli
se cizí konsulové důstojníci z ci
zích lodí a všecka společnost z
armádních i námořnických kruhů
Plukovník Denby předsedal při
slavnosti vojenského klubu kde
C F Williams generální konsul
Spojených Států a jiní řečníci
promluvili Důstojníci z pluku
coloradského uspořádali ples v
plukovních kasárnách kde se tan
čilo a vůbec zábavě holdovalo V
noci zavládlo všude obvyklé ticho
ježto dle vojenských pravidel ni
kdo nesmf prodlévati na ulicích
po půl deváté večer
Z PORTO MCA
V San Juanu hlavním městě
Porto Rica slaven čtvrtý červenec
s velikým nadšením Byly pořá
dány občanské i vojenské průvo
dy tělocvičné závody vypalovány
ohňostroje a přednášeny vlaste
necké řeči f Gen guvernér Davis
vystrojil hostinu kteréž sučastnili
e všichni vynikající občané z mě
sta Strana republikánská pořá
dala právě ve městě svůj sjezd na
němž přijala platformu v níž sli
buje že podporovat! bude vládu
ve všech krocích předsevzatých za
účelem zamerikanizování ostrova
Odhaduje se že sjezd a oslava
Čtvrtého července přilákaly do ml
áta na 40000 hostí
8kr Poáp fekelek Trri hh 1
odbývá tvou schůzi v neděli dne
9 července v a bod odpoledne v
íni p J Hrocha Všechny Člen
kyol nechť se do schůze této do-uvt-
' Stasa Beolk taj
rt'JLríi m Ka&avna Asm
ť-n fss=f!oii£si "-"-
-v
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
% PříruČÍ generální poštmistr
Heath vyjádřil se že nadále žád
ný Američan nebude ustanoven do
poštovní služby na Kubě Filipi
nách a Porto Ricu "Hledíme
všemožně snížiti poštovní výlohy
v těch zemích" pravil Heath "a
za tímto cílem generální poštmistr
kabelografoval odvolání všech
Američanů poslaných na Porto
Rico v poslední době a jest dosti
možno že i starší zřízenci budou
odvoláni Nyní když poštovní
služba v každé z těchto zemí byla
náležitě zreorganisována můžeme
bezpečně odvolávati Američany a
nahražovati je pozvolna domorod
ci" t Soudce Walter S Cox člen
nejvyššího soudu distriktu Colum
bia doručil presidentovi svoji
resignaci jež bezpochyby bude
přijata neboť Cox čítá 72 roky a
v hodnojti své sloužil plných 20
roků Osobnost jeho je zajímavou
hlavně tím že byl před ním sou
zen Guiteau vrah presidenta Gar-
fielda
X Během berního roku právě
skončeného 16123 muži dali se
odvésti do námořnictva a z těch
2147 pouze pro dobu trvání vál
ky Ňa válečných lodích cvičeno
bylo v tomtéž roce 798 chlapců
X David Williams z Webster
S D ustanoven byl dozorcem
sbírání národního censu pro vý
chodní distrikt Jižní Dakoty
X Z "odboru války vydán byl
rezkaz na sorganisování deseti
pluků dobrovolnických v souhlasu
se zákonem přijatým ' kongresem
2 března Pluky tyto číslovány
budou od 26 do 35
X Za posledních čtrnáct týdnů
vybráno bylo na Kubě $3949814
na cle Nejvíce vynesl až dosud
týden minulý a sice $335931
X Gen Otis oznámil odboru
války Že Aguinaldo vyjednává se
španělskými důstojníky o propu
štění španělských zajatců a že vy
jednávání toto slibuje mít i zdárný
výsledek Zda-li též propuštěni
plavci z Yorktownu Otis dosud
neví "
Meiklejohn kandidátem senátorstvl
Příručí sekretář války George
Meiklejohn zastavil se v Chicagu
na cestě do Wisconsinukdež hodlá
dohlédnouti na zvelebovací prács
jež odbor války podniká na řece
Fox a v rozmluvě s novinářskými
zpravodaji přiznal že je kandidá
tem do senátu na místo senátora
Thurstona jenž prohlásil že ne
hodlá se ucházeti o znovuzvolení
a že úplně nabažil se politiky
Meiklejohn věří Že Nebraska v r
1901 odevzdá značnou většinou
republikánské straně
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Požáry
V Chicagu povstal v pondělí
ohefi v závodech Western Paper
Co při čemž devět dívek tam za
městnaných bylo poraněno skáká
ním s oken a čtyři osoby se pohře
šují V úterý nalezena v ssutinách
ohořelá mrtvola jedné z posledněj
ších paní Josie Doylové a po
dalších se pátrá Škoda obnáší
asi $90000 a pojištění je nedosta
tečné — V Mempbis Tenn vznikl
ohefi rovněž v papírně v úterý a
rozšířil se přes rychlé zakročení
hasičů na sousední budovy Ně
jaký neznámý černoch rozdrcen
byl pod troskami sřítivšl e zdi a
náčelník a podnáčelník hasičstva
byli nebezpečně poraněni Celková
Škoda obnáší asi $450000
Mllostie trafédle
Grace Miller mladá žena WiL
Millera' groceristy ze severní
Broadway v St Louisů zastřelena
byla klerkem svého manžela' E
Dennellym v úterý Když klesla
k zmi smrteloě raněna Donnelly
sehnul te k ní zdvihl hlavu a po
líbil jí na rty V tom vrazil do
světnice manžel zavražděné žen
štiny avšak Donnelly' řekl mu
zcela klidně že bo zabije odvá-žf-li
te ipAsobiti povyk aneb jiti
za ním Klerk byl asi zamilován
do peni UiUerové braný čin
trtj i$áthal sc iistivoati — WiL
zastřelil svoji bývalou snoubenku
hezkou 2oletou Berthu Whiteside'
ovou v její domově v Des Moines
v úterý v q hodin ráno Po té
obrátil zbrafi proti sobě a vehna
si smrtící kuli do vlastního moz
ku ' Dívka byla mrtva okamžitě
kdežto Ludwig žil asi hodinu vě
domí však nenabyl Mladí lidé
byli spolu zasnoubeni když ale
Ludwig usvědčen byl z krádeže a
poslán na šestnáct měsíců do vě'
zení dívka přerušila s ním veške
ré styky Před nedávnem lhůta
jeho vypršela a když děvče nechtě
lo upustiti od svého rozhodnutí
přísahal že ji zabije Hrozbu
svoji splnil v úterý Zločin spá
chán byl s malým revolverem je'
hoŽ hlaveň je pouze dva palce
dlouhá -
Pozůstatky po saengerfesta
Výroční slavnost severo-němec-kého
saengerbundu pořádaná mi
nulý týden v Cincinnati setkala
se s úplným zdarem mravním ale
co se financí týče je to jaksi ble
dé Místní výbor zápasí totiž se
schodkem 5000 a veliká sin k
vůli sletu stavená není ještě ho
tova Praví se že zámožnější
lidé hlavně obchodníci výboru v
této nesnázi vypomohou
Úmrtí ex-královny hawalské
Parník Coptic připluvší v úterý
do San Franciska z Hong Kongu
a Yokohamy přes Honolulu při
náŠÍ zprávu že 24 června zemře
la vdova po králi hawaiském Ka-
lakauovi Kapiolani Dosáhla 65
roků věku a smrt její očekávána
byla po delší dobu ježto trpěl
rakovinou a v poslední době byla
též raněna mrtvicí Zesnulá těšila
se veliké vážnosti na ostrovech 1
proto také pohřeb její byl velkole
pý Nezanechala žádných dětí a
za svého života mnoho vykonal?
pro obecné dobro Založila útulek
pro malomocné dívky podle ní
pojmenovaný a jiné dobročinné
ústavy -V roce 1807 navštívila
San Franci sco se svojí švákrovóú
tenkráte princeznou Liliuokalani
a byla tam královsky přivítána
Ze svita prSmyslo a práce
Se stávky v chicagských jatkách
sešlo úplně Na minulou neděli
svolána byla schůze veškerého
dělnictva a když se ukázalo že
většina není pro stávku nadšena
usneseno posečkati s předložením
požadavků až do podzima do kte
réžto doby docílena bude lepší or
ganisace Policie byla již z jatek
odvolána a majitelé mnou si ruce
že to tak dobře dopadlo Nebojí
prý se že na podzim dělníci poža
davky obnoví — Trustové tavírny
v Coloradu v nichž před nedá
vnem vypukla stávka nezačnou s
prací dokud nejvyšší soud státní
nevynese své rozhodnutí ohledně
ústavnosti zákona kterýž v závo
dech podobných stanoví osmiho
dinnou dobu pracovní Prohlášení
tohoto smyslu učinil předseda tru
stu J B Grant před státní ko
misí arbitrační Zároveň též od
mítl služby komise ale prohlásil
že doufá v dorozuměli se stávká-
ři jakmile výnos soudní vydán
bude
Obiti oslavy čtvrtého července
Chicago Tribune dala si telegra
fovali zprávy ze 250 měst a mě
steček o nehodách "džulajových"
a přehledný ten seznam nejlépe
dokazuje jaým bláznivým způ
sobem slaven je den prohlášení
neodvislosti Celkem 33 osoby
byly usmrceny 1730 lidí poraně
no a za $233070 majetku zničeno
požáry vzniknuvšími vypalováním
prskavek a střelných zbraní
Velice lledaoý bdí
V Harrisburgu Pa zatčen byl
minulý týden James Green Švin-
dléř jehol přítomnost žádoucna
je v několika státech Ve středu
přijel do Harrisburgu šerif z Walla
Walla Wash a chtěl Greenapro
ošizeni jistého farmáře ve zmíně
ném městě o $5 000 Brzy po
něm přijel detektiv z Chicaga jenž
rád představil by Greena některým
farmářům v jižním Ilhnoisu a úřa
dy iowské též přejí si dostati chla
píka ' do tvých rukou Když te
Ařadaíct hádali který' má na
Greena prvnf právo přijel do mě
sta tajný policejní zřízenec z okre
su Wettmoreland v Pennsylvanii
a ztotožnil vězni jako - ničemo
jeal ▼ roce 1887 ošidil jednoho
tannlM ve zmíalném oknti
ťs&čarft Cwtoíí Stone po
vyslyšení stran rozhodl že první
právo na Greena má okres West-
moreland v Pennsylvanu potom
úřady ve státě Washington a pak
y Illinoisu a Iowě
Hospodářský sjezd
1 v ban jrancisku započalo ve
středu zasedaní třináctého výroč
ního sjezdu spolku amerických
hospodářských kollejí á pokusných
stanic Delegáti přítomni jsou
téměř ze všech států v Unii a prů
běh jednání slibuje býti velmi za
jímavý Mayor Phelan přivítal
hosti a prof Armsby z hospodář
ské kolleje pennsylvanské odpo
věděl Po té přijímány zprávy
výborů
Zátopa v Texasu
Ku konci minulého týdne začaly
vody v údolí Brazos řeky v jižní
části Texasu opadávati avšak v
úterý nový příval přišel a způso
bil spousty ještě hroznější Blíže
Šealy řeka Brazos je pět mil širo
ká a celé domy a velké stromy po
ní plovou V Sealy dle posled
ních zpráv nebezpečí ještě nehro
zilo ale za to na druhé straně
řeky je zle Obyvatelé z Brook
shire a "Dewey " utekli se na malý
ostrov avšak voda stále stoupala
Z Houston a La Grange vysílány
jsou pomocné vlaky ao spustose-
né krajiny Guvernér Sayers ob
držel následující telegram z Brook
shire v úterý: "Sta lidí zde bez
sousta do úst a bez přístřeší Ne-bude-li
bezodkladně pomoc po
slána hlad se rozmůže a k vám
jako guvernéru Texasu obracíme
se o přispění a potravu" Gu
vernér telegrafoval ihned mayo-
rum měst riouston ualveston a
San Antonio že nemá žádných
veřejných peněz po ruce a že tedy
obyvatelstvo ostatní musí pomoci
Zprávy poslednější zni smutněji
nežli poplašné zprávy první V
okolí Brooksbire a Sealy zahynu
lo prý asi 200 osob a spousta na
majetku je přímo děsná Vláda
byla požádána - aby pomohla a
hladovícímu obyvatelstvu dodává
ny budou potraviny a lidé zachra
ňováni ve vládních lodích Škodu
povodněmi natropenou lze směle
odhadovati na $15000000
' Z KUBY
Havana' byla překrásně dekoro
vána na den 4 července ale střel
by a podobného hluku mnoho ne'
bylo Ve městě je totiž všeho
všudy asi tucet amerických chlap
ců a ti při nejlepŠÍ vůli nemohli
stropiti značnější poprask Poli
cajtům nahnali však přece Stráž
cové bezpečnosti viděli totiž ve
'fire-erakers" bomby a tu ve zdě
šení běželi se ptáti na hlavní veli
telství jak zakročiti mají proti li
dem kteří vypalují takové anar
chistické hračky Když dostalo
se jim poučení a vysvětlení krou
tili hlavou a rozjímali asi jaký
podivný lid jsou ti Amerikáni
Konsuláty všecky veřejné ob
chodní a soukromé domy byly
ozdobeny Americké vlajky ovšem
převládaly avšak kubánských též
bylo hodně Nad španělsko-ku-bánským
klubem vlál veliký pra
por španělský
V Santiagu se slavnosti sešlo
následkem nákazy žluté zimnice
Vyskytlo se opětně pět nových
případů jsou však všecky mírné
vůbec možno říci Že situace se
epší neustále
Ráno místní Spančlové súčast-
nili se veliké zádušní mše za plav
ce pobité v námořní bitvě jež
před rokem svedena byla mezi
loďstvy Cerverovým a Schley
ovým Panovaly obavy Že dojde
ku výtržnostem následkem vztyče
ní Španělské vlajky ale všecko
odbylo se v tichosti
Následkem objevení se žluté
zimnice v Santiagu bylo tam po
sečkáno t výplatou kubánských
vojáků až do 6 srpna Zatím
odbyta budou ostatní místa v pro
vincii Dvanáct tet Kubánců při
hlásilo se k výplatě v Manzanillo
což je více než bylo očekáváno
Do Santiaga přijelo v pondělí
několik lékařů z Havany tak Že
všem nemocným dostane te nále
žitého ošetření Nemocnice pro
éčení případů žluté zimnice nalé
zá te na ostrove v zálivu a je zaří
zena dle všech moderních poža
davků Každý obdivuie lékaře s
jakost oddanosti nemocné ošetřují
01 Ve střed n oznámeno byla v Sant-
tasdanct nových případů Huti
OsvĎdčoná uniová
pod rigenlm chraloS
ZDimébo kapelníka
- nahfrf
přiležltostem jal
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
Frauka na 20 a S ul 60 Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
p j
zimnice a sedm úmrtí AZ na jed
noho všecky oběti nemoce jsou
vojáci Lékaři praví že stará
španělská kasárna plna jsou zá
rodků zimnice a že řáděni jejímu
nebude učiněna přítrž dokud ne
budou až do základů spálena Ná
kaze podlehl též lékař Clenden
nin jenž po třináct roků v armádě
sloužil a pro svoji svědomitost
velmi oblíben byl
Výstava Vitší Ameriky
Oslava prohlášení neodvislosti
na výstave Dyia íaeaini a cnara
kteristickou pro Nebrasku Již od
časného rána hrnuly se davy lidu
do bran výstavních přijíždějíce
ponejvíce pouličními kárami jež
každé tři minuty pasažéry dováže
ly Jelikož však hlavni budovy
byly otevřeny až o 12 hodině po
lední procházely se davy lidí
podél laguny neb usedaly na četná
sedadla kochajíce se libým šumo
tem laškovných vln jež lehký
větřík na vodě vzbuzoval Pro
gram dne byl poněkud pozměněn
neboť nebyly odbývány řeči jak
původně bylo míněno a není po
chyby že návštěvníci byli tomu
povděčni neboť při panovavším
vedru bylo by bývalo obtíží pro
každého poslouchati v auditoriu
sáhodlouhé řeči Proto měl každý
příležitost baviti se dle své libosti
a pohoviti si buď ve vábném stínu
neb prohlížením vystavených před
mětův Odpoledne odbývána byla
pěkná paráda vojínů z Nebraska
City jakož i kadetů vjšší Školy
omažské a council-bluffské V
auditoriu byl pořádán koncert
britickou kapelou Gotfrey-hojenž
zahájen byl výtečným valčíkem
skladatele Victora Herberta po
němž následovala serenáda atd
Večer byly pořádány velkolepé
ohSostroje jež přilákaly velké
množství lidi neboť po šesté ho
dině kdy vstupné obnáší pouze
25 ct hrnuly se mocné zástupy
lidí stále do bran výstavních Nej
zajímavějšími ohňostroji byla ame
rická vlajka červená bílá a mod
rá dále podoba Jiřího Washing
tona a admirála Schleye Návště
va dostoupila čísla 28360
'
#
Včera koncertovala na výstavě
Gotfrey-ova britická námořní ka
pela majíc v programu též "rakou
ský valčík'' od českého skladatele
Novotného Doposud jest to je
diná skladba česká která kapelou
touto tyla vzata do programu
#
#
Bude-li návštěva na výstavě tak
chabou jako byla ve středu a ve
čtvrtek po Čtvrtém Červencidočká
se řiditelstvo ještě fiaska V prvé
dny otevření byla návštěva sice
velice slušná avšak toto náhlé
ochabnutí je pozoruhodné Možno
že tím jest vinna čilá práce na
farmách a jakmile jen poněkud
bude sklizeno pak ovšem farmáři
zavítají na výstavu dojista
#
Když jste na výstavišti a unave
ni již chozením neb prohlížením
budov výstavních chcete si mile
odpočinouti zajděte na West
Midway do Sboot the Chutes re
staurace kdež můžete v libém
chladu pří vodě sobě poseděti a
pohověti a vypiti sklenku výbor
ného piva south-omažského aneb
posilniti te chutným a na vaši ob
jednávku rychle připraveným po
krmem dobře a lacino Pamatuj
te: "dobře a lacino" to jsou ty
dva hlavní body Majitelem a
liditelem této restaurace jest vše
obecně známý p Chas Kaufmann
jemuž bude Činiti zvláštní potěšení
tvé četné přátely zde uvítatL vtf
# - #
e V úterý večer přibylo na výita
vu 6 Indiánů z Arizony kteři
zúčastni te zde indiantkého koa
Indiáni tito náleží ke
kmenům Aptxfaů tlokitft Nava
kapoto So QmažsKá
nvtf ali
záňaTám iflette Min poUflifim prfiyodflm atd
' Za úplnou spokcjenpst a výtečnou hudbu se ručí
joe-ú a Moki-ů Jeden z nich
jménem Red Shirt jest 6 stop a 3
palce vysoký a váží 306 liber O
dalších 150 Indiánů z reservace
Pine Ridge pro kongres indián
ský vyjednává jednatel řiditelstva
#
Do San Franciska přijela v
těchto dnech loď s výstavkou ha
vajskou jež jest třikráte větší než
ona loňská z ostrovů oněch na
zamississippské výstavě vystavená
Pozůstává ponejvíce z ovoce a
všech plodin jež hospodář havaj
ský pěstuje Dále vezena jest sem
výstavka Školnísbírka obrazů atd
Předměty a domorodci pro havaj
skou vesnici přibudou do San
Franciska koácém týdne Mezi
domorodci budou též hudebníci a
herci
VÍTEJTE ČECHOVÉ!
VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYI
Použijte výhody laciných
Web cen jízdních Jo Omaby!
Přijdie se podtvaii na výstavu VttŠl
Ameriky a uíetřite mnoho peníz
nakoupením víech potřeb v
J L BRANDEIS & SONS
MAJITELÉ
severozápadní roh 6 a Douglus ulic
(ve středu samého města)
Oraalia
NoTor
Čeití klerkoti kaldim oidžleni
NejvltU titod pro prodej v drobném na
tápadě 600 prodavači
Když přijdete do Omahy navštivte ten
to závod než odjedete -
Boston Store jest nejenom tsn největSÍ
závod pro prodej v drobném na západě
nýbrž zároveň ten nejoblíbenější a nej
známřjší Naše pravidlo kupovati i pro
dá vati pouze jen za hotové a to za mnoho
milionů ročně poskytuje nám příležito
sti kteréž nemá žádný jiný závod na zá-
Ítadě a proto mfižem nabízet! Ván? vždy
epií aboží za méně peněz než jiní
Viditelný zrost naSeho obchodu den ze
dne jest příčinou toho že hledíme uspo
koiiti přání a požadavky našich odběra
telů Nic nepřeháníme každá věc ae
prodává podle zásluhy a každý odbor v
našem nesmírném závodě řídí se tímtéž
pravidlem v každém jest výběr úplný a
naleznete tu vše co se v něm požaduje
My prodáváme vše co muž žena aneb
dět ko obléká od hlavy až k patě jakož i
mnohé jiné potřeby domácí jako kober
ce draperie lněné zboží klenoty atd
Žádáme Vái
aby jste považovali náš
store ca své shromaž
dutě kdrž lsti? v me-
stě My víme že se vám to ▼ volatí u nás
kupovali
České prodavače naleznete v každém
oddělení
BOSTON SFORE
OBCAZZA
J L BRANDEIS & SONS aj
H W CoroT lftfa 4 Douflaa St
Zveme vás aby jste ustanovili ti nái
ti vod co místo kde se sejdete kde ai od
počioete dopis napíšete a vůbec kde vy-
vDm wmm ro ubui ia w umyjetevavnj
lanč pojítesvé paklíky odložíte kdyko
liv během denní doby sobě odpočinete
My oftetříme váie paklíkv a dáme vám na
ně chacky besevšf výlohy Pro Ženské
vydriajem tvláitoí přijímací pokoj
O D KIPUNGrER
rK" 13 v JTazziaůaca w