Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 04, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Zvěstujte zprávugrV'
Mladým 1 starým ío staré spolehlivé
Dra Petra lloboko Jest zasazeným do
mocím lékem v tlsicich domovecli
Přebírá místo lékárny a lékaře Jest
vidy připraveno Zastavuje vývin nemoci najed
ošetřuje tak starosti a výlohy Lze Je obdrietl
pouze od místních Jednatelů Nenl-11 k dostáni ve
vašem mlstŽ obraťte se plsemnSs Dl PETER
FAHRNEY 112-114 So Hoyne Ave Chicago 111
JOHN BOEKHOFF
—VELKOOBCHODNÍK—
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 605
Hejlepil druhy Jaké r trhu k dostáni Jsou mám na skladě Prodávám Je na quarty i gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
i ' —prodávají ve velkém : —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný jMech
železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbranč náboje a sportovské zboží
l2i9-'22? Harney Mtco - - - OMAHA NEBRASKA
South Oinaha Brewing Co
vf '
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omaze 8
METZŮVs PIVOVAR
Vyrábí vyhláSený a po celém Maí A InXAh Objednávkám věnuje se
Metzuv ležák
tápadč za nejlepií uznán
Omaha Brewing Ass n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
KTCJI3TESI
Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U
Z Chicaga do - '
Bodeobachu Čáslavi Chru-
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu
ku Pardubic Plzně Písku
Prahy Tábora Domažlic
Teplic atd
Adresujte: J J HAVELKA
TUake 8hore a Mlchlawn Southern
Depot Chicagu 111
TéColMtarávi pojlilínf za nejnlžli oeny Ó
E144 Van Buren fct Koum M
Ilambursko-Amcr akciová paropl spol
řeplaTrnl cemy
P parolodích expregních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h
Z New Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku
Po parolodích expressnfch 12800 3860
„ pravidelných 12700 3650
u „ Union Hule 12700 136 60
Baltituorské linie t Btltimore 12700
Ohledně přeplavu hlaste se
HAMBURG AMERICAN LINE
17 Breim sISiiM MI159 Uttj Street Chicago Dl
Paroplav Spol Sov-ncmocltdho Lloydu
- Po parolodích expresních nejrychleji jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
"tS3 Ptopla-vnt oenjr —
Po parolodích expressnfch t New Yorku do Břemen 13000
pravidelných I " " " 128-00
H expreMofcb 1 Břemen do Hew Yorku 13960
pravidelných! H400
HLAVU í CftADOVNA:
OTHT
HLAVNÍ JEDNATELÉ PBO ZÁPAD
coca:
CC0000
Densmore psací stroj
Jest nojjcdncduiší nejtrvanlhejší
nejlehčeji pracující a méně správek
rjža lujicí než kterýkoliv jiný
V závodu Pokroku Z4pdn pouííví se několik
DEN3MOKE psacích strojil Již po kolik rok 6 to
k úplné spokojenosti Každému kdo by sl přál
dokonalý stroj g íeskýml pinmenaml aneb pouze
Jen anglickými můžeme UEN8MOHE co nejlépe
odporucltl dWimlO
Plité sl o (Ilustrovaný olrkulář kterýž obdr
žíte úplné zdarma od '
UNITED TYPEWRITERi
NEW YORK CITY
i SUPPLIES CO
OMAHA NEBR
d43tf
zvláfitní pozornost
NOVÁ
XJJSTOJS
zvVéená zdráhá
Jest nyní otevřena
JEDE PO VAN BUREN UU PŘÍMO PRED
Chicago Rock Island
& Pacific stanici"?"!)
Cestující kteří do Chicaga přijedou mohou
no ivtlené dráze dosáhnoutl kterékoliv časti
města aneb za poplatek Se navitivltl který
koliv obchod v sirou u města viaxy zastavuj
na Kock Island stanici kaidou minutu Vý
hodu tuto míiie skýtetl pouze
Great Rock Island dráha
Zatlete {centový kolek a obdržíte poitou
perspektivní obraz C hlenu a v 5 barvách Jeni
znáxorSuJe vie co sl o Chicagu a zvyiené drá
ze přejete vědět Mapa tuto měli byste miti
ať lijete Jinde chcete-li město navitlvltl neb
bydlíte II v Chicagu Doplite na
JOHN SEBABTIAN O P A
Chicago Jll
ČS co
Nápady ''našeho strýika"
Tuhle si ti novináři pořád lámou
hlavu co si Uncle Sam počne s
těma 11 miliony Filipinek aí je
bude mit Vždyť ani král Šala
moun dej mu pánbů nebe jich
tolik neměl
Však Uncle Sam ví proč je
drží Nepustí je za žádnou oběť
dokud Car nebude vyrovnán s
Johny Bullem Za nebožtíka
Washingtona otce vlasti nám re
belům pomáhal Car Bez jeho
diplomatické i hmotné podpory by
jsme dnes třebas nebyli United
States
Car to nedělal z lásky k nám
Chtěl jednoduše poškodit a tím
seslabit Anglii Že toho docílil
vidíme dnes: Výsledek United
States
Teď však Anglie hrabe a hrabe
Bere jako velká voda Chce k
svému vých indickému panství
přihrabatsi kus Číny anebo celou
Car však překáží a aby byl jist
úspěchu volá na Uncle Sama:
Víš že jsem pomoh' Washingto
novi a nic jsem za to nechtěl
Potřebeval jsi mne jako sůl do
polévky Za Lincolna jsem rebe
lům zavřel přístavy což mne stálo
7# milionů Ty's mně je zapla
til a já jsem Tě za to častoval
Alaskou Ta Ti stojí za víc dnes
než jsi mně za mou pomoc zaplatil
Tenkrát Jsi potřeboval mne
dnes potřebuju já Tebe Angli
čani nejsou dost silni aby mně v
Asii překáželi proto si berou na
pomoc Japonsko
Když zadržíš Filipinky loďstvo
tam máš tak si přes těch 600 mil
vody podáme ruce a nepustíme
Japonce k Angličanům zmlátíme
je na cestě a Ty's mně oplatil
službu — přátelskou ovšem — a
já ti výlohy zapravím
PRESIDENT PAV£L KRUGER
Vážná zápletka vzniklá mezi Velkou
mysl patriarcbaimno presidenta Transvaalu "Strýce Pavla Jenž svoune
ÚstUDDOStí Dřivádí AneliSanv v rozoakv On lest nrinravfln vrfati vidli 11 iln
gličany pro práva svých boe-ra Jež jim angličtí vystěhovalci chtějí zkrátitl
Anglie nechce přiznat! svrchovanost vládě boerské odpírajíc zvolení arbi
tračnfho soudu Jenž by zápletky urovnal Tím stává se Anglie zodpovědnou
&a vaicujr uua jcu£ vvDiuva v
Až budeme s Anglií hotovi tak
se Tě optám: co to stojí zrovna
jako se Lincoln ptal mne A zas
budem kamarádi
McKinley je slaboch' neber si
ho za šafáře na druhou lhůtu
Sám se k tomu přiznal Že je sla
boch když řekl zprávodajům:
am in the hands of my friends Ane
bo jináč: Já chci být presidentem
Sp St jejich 20 milionů mne
zvolí a já se o to nebudu starat
co chce národ já jim musím dát
příležitost aby si na národu vy
dřeli pateronásobně co na mé
zvolení vynaložili Vidíš hochu
jak to dělali Koupili muláky po
$25 až $40 a vládě je prodali za
1 100 až $140 Vydělali patero
násobně anebo blízko toho ten
obnos kterým pomohli McKinley
mu do prestolu
A vidíš s tím masem v pleebo-
vičkách to dělali zas tak Psali
těm jatkám by se připravily že
budou chtít ohromnou zásobu a
ta že musí být dodána na Železnici
hned Ti páni vrazili vojákům co
měli nejstarílho To je obchod
Že to muselo být dodáno přes noe
přirazili si ovšem na ceně — do
stali své peníze kterými přispěli
k zvolení McKinleyho pateroná
sobně zpět Inu kdo nevsadí
nevyhraje
Já jsem Ti řekl hned vojnou že
1 tím nebudou ani za deset let ho
tovi ale když jsi myslel že je
"Vlast v nebetpeir tak jsem viděl
že jako mladý Samson nepovolíš
Proto jsem Ti dal povolení a tnu
dobré odporufenl pánům v armádě
Oni věděli oč se jedni Proto
Tě nevzali Nejspíš si mysleli že
na takovou Židovskou vojnu je Tě
Škoda Teď už to víš Řekl jsem
Ti tenkrát le to není IdJnd vla
stenecká vojna a že Ti vyt řepám
kalhoty pfljdei-li tam Ale až
toho bude třeba ar nepůjdei le TI
rozmlátím Jo teď už se usmíváš
viď? Strýček viděl ku předu —
Ta saíraportská diplomacie je
čím dál tím hloupější
Bismark byl chlapík I Ten co
chtěl těm mocnostem pověděl ve
řejně buď v "Reichstagu' anebo
svými diplomatickými jednateli
Tím je pomát Oni mysleli že
má zrovna opak toho za lubem
Nuže naprášil jim dosáhl svého
cíle a "Ole Wilem'' měl ze svého
šafáře radost že mu tu německou
farmu dobře spravuje
A to mi tane již dlouho na my
sli proč Car a Uncle Sam neřek
nou veřejně co chtí dosáhnout
Je to "holt' diplomatický zvyk
Rus chce Anglii přetrumfnout Ale
s Uncle Samem má dobrou kartu
v ruce Anglie a Japan ví jakou
kartu mají tak bych to ke čertu
vyložil Ba stůl — Ty víš že já
jsem gambler — a řekl bych A
merickémulidu: Oplatíme Rusovi
co pro nás udělal Výlohy pone
se on Lide nech presidentovi
volnou rukunepleť ho v novinách
on to udělat nemůže a za chvíli
bude vše v pořádku
Tak by se lidi v Soustátí upo
kojili A říci Aguinaldovi: Nebuď blá
zínek! Co pak nevíš že držíme
Filipíny k vůli Rusku? Aby jsme
měli základ pro válečnou operaci?
Neříkej nic až se Rus s Anglií
srazí my půjdem domů a nebudeš
mít lepšího přítele než republiká
na -Uncle Sama Počkej! Jsi
mladý Ty tomu ještě nerozumíš
Zbavili jsme Tě Španělska a když
odtáhnem chytí Tě Anglie anebo
Anglie s Japonskem Mládí nemá
trpělivost Ty's mezi nimi slabý
Musel bys bojovat co budeš živ
Víš co takový protáhlý boj stojí?
V Čechách po bitvě Bělohorské
A JEHO JÍZDNÍ DRUŽINA
Britanii a Transvaalem uvádí čtenáři Ba
uizui Airice
zbylo z pěti milionů jen milionu
pul a to byli jen mrzáci
To by byla mluva upřímná a
Tagalové by jí brzy porozuměli
Nač zapírat? Angličani to se svý
mi vyslanci vědí Japonci to vědí
totiž vláda 'A tak na co se s tím
schovávat?
Americký lid bude vědět a stát
při vládě ať je presidentem ten
neb onen když bude třeba oplácet
přátelské služby Rusku
A tím celá komedie skončí
Tím doufám že jsem celému
tomu "imperialismu" podrazil
nohy
Vždyť on McKinley taky není
nic než Amerikán a 1 kdvbv chtěl
nemůže jinak než co tajné archivy
a historie Sp St zní protože by
mu senát zpřerálel prsty United
States is allright
Je-li dobře aby redaktor odpo
roučel patentové medicíny
Ze Sylván Valley News Brevird N C
Jest otázkou zdali redaktor časopi
su má právo veřejně td poroučet i nfi
který 1 ticb různých patentových léků
Jimiž sem jest zaplavena aviak v
zájmu trpících povalujeme ta svou
povinnost říct dobré slovo pro Cbam-
beriain's Unolie Diarrhoea St Cholera
Remedy My máme a používáme tento
lék v naší rodině do dvacet roků a
shledali jej vždy spolehlivým V mno
ha ořÍDadech dávka tohoto Uku nfatH
dlouhé hodiny utrpení neili přijde
lékař My nespoléháme úplně a vý
hradně na iádný lék ie vyléčí aviak
věříme ie kdyby láhev Chamberlain's
Diarrhoea Remedy byla vždy po roce
a užívala ae při počátku oemoce pře
deálo bv ae mnohému Qtroenf a v mno
hých případech nebylo by třeba povo
Uvati lékaře To byla aapofl oaie zku
šenost po minulých dvacet roků
Na prodej ve viech lékárnách
Předplácejte na Knihovna Ame
ríckon pouze iioo ročně
Opatřování cblebovin
Ve světovém hospodářství po
stupují přímo revoluční obraty
zdokonalováním výroby rozšiřo
váním strojů usnadňováním do
pravy hromaděním kapitálu a j
Podle statistiky sklizně v r
1898 již uveřejnil uherský ministr
orby činil v tom roce schodek při
pšenici 7 až 8 mil hl při žitě
ao až 21 mil hl a při ječmeni 3
aŽ 4 mil hl při ovsi 8 až 9 mil
hl a při kukuřici 12 až 13 milhl
Na sjezdu anglických přírodo
zpytců konaném roku 1898 v
Bristolu předseda William Crook
dokazoval že ve 40 až 50 letech
musí nastati velká krise při opa
třování chlebovin
Podle Crookových výpočtů vyži
vovalo se chlebovinami roku 1871
371 mil r 1 181 416 mil roku
1892 472 mil obyvatelův jichž
počet vzrostl nyní na 5165 mil
jež spotřebují 8445 mil hl pše
nice K uhrazení této potřeby nedo
stávalo se po sklizni roku 1898
(608 mil hl) 1465 mil hl K
uhrazení tohoto schodku bylo
použito starých zásob-109 milhl
Ročně přibývá asi 6 mil oby v
proto nebude lze na dlouho
schodky spotřeby a sklizně chle
bovin nabrazovati starými zásoba
mi Půda pšeničná jest obmezena
a bude záhy již úplně zabrána
Nyní se osévá pšenicí asi 65
mil ha půdy při průměrném vý
nosu 115 hl po ha se klidí 745
mil hl nedostává se k uhrazení
nynější potřeby 985 hl pšenice
již by bylo lze skliditi po 8 mil
ha půdy
Ve 30 letech vzroste spotřeba
pšenice na 1114 mil hl
Kdyby veškerá půda na níž lze
v mírném pásmu pšenici pěstovati'
byla vzdělána a oseta vzrostla by
sklizeS pšenice asi o 120 mil hl
jež by postačily ku výživě 230
mil obyvatelů jež do roku 1931
přibudou Potom však nebude
již půdy k opatřování pšenice pro
obyvatelstvo dále přibývající a
otázka opatřování chleba stane se
palčivou i hrozivou
Nebezpečí toto bude lze po vý
kladech Crookových odvrátiti
zvýšením výnosnosti půdy
Úkol tento bude řešiti vědě
zvláště luČbě
Ku pěstování obilí jest zapotře
bí zvláště hnojiv dusíkových
všecky ostatní součástky výživy
pšenice jsou obsaženy v půdě
Dusík jest obyčejně původu atmo
sférického Hlavním hnojivem
dusíkovým jest guano jehož loži
ska však budou záhy vyčerpána
čilský ledek jehož vývoz se páčí
ročně na 1200000 tun a jehož
ložiska po seznání odborných
znalců budou ve 30 — 50 letech
vyčerpána
Důležitou mrvou dusičnatou
jsou také výkaly měst a j
Upoutání dusíku vzduchového
ku výživě rostlin vzbec obilin
pak zvláště jest velikým a nad
jiné důležitějším úkolem vědy
Ku řešení tohoto problému učiněn
důležitý pokrok
"Vede-li se vzduchem silný in
duktivní proud" vykládal Crook
"spojuje se dusík s kyslíkem v
dusičnaté kyseliny Ralley se
strojil přístroj o 1 koňské síle
jímž vyráběl takové sloučeniny
vážící 294 gr Uměle vyvozova
ný elektrický proud jest však ne
poměrně drahý proto bude potře
bí k těmto účelům používati lev
ných sil vodních (vodopádů a j)
Vodopádem Niagary bylo by lze
vyvoditi elektický proud jímž by
mohlo býti vyrobeno ročně pomo
cí vzduchového dusíku i 12 mil
tun ledku Tímto množstvím
ledku by bylo lze sklizeS pšenice
zdvoj- ano i ztrojnásobiti Až
by i tyto prameny nestačily musí
se obyvatelstvo vždy více obraceti
ke krajům tropickým v nichž
lze obilí ročně i třikráte kliditi"
Státy v pěstování obilí aktivní
musí při rostoucí domácí spotřebě
vývoz chlebovin stále více obme
zovat- Crook vypočítal že Spo
jené Státy budou nuceny již v pří
štím pokolení obilí přivážeti!
Pří rychlém vzrůstání obyvatel
stva bude také vývoz pšenice z
Ruska Argentiny a j stále více
klesati Podle výpočtů Crooko
vých vzrostla ▼ posledních 25
létech spotřeba pšenice ve Švéd
ska a Norsku o 100 proč v Ra-
kousko-Uhersku o 80 v Belgii o
50 proč atd Toliko ▼ Italu a
Turecku spotřeba pšenice v té do
bě klesla Otázka opatřování
chlebovin jest poměrně největší
důležitostí v Anglii jejíž schodek'
při opatřování těchto potravin
progresivně vzrůstá
Rostoucí passivnost Anglie při
opatřování chleba a potravin vů
bec vzbuzuje v kruzích anglických
hospodářů a politiků vážné obavy
Walter Frewen touže na zane
dbávání pěstování chlebovin v An
glii ukazuje k nebezpečí vyhlado
vění ve válce překažením přívozu
chlebovin z ciziny jakož i v době
kdy by následkem všeobecnější
neúrody obilí ze států u pěstování
chlebovin dosud aktivních vůbec
vyváženo býti nemohlo
Při rychlém vývoji průmyslu
byl vývoz Německa v posledních
desítiletích zmnohonásoben a při
vytrvalosti energii přičinlivosti a
podnikavosti německých obchod
níkův jimž se arciť dostává vy
datné podpory prozíravými státní
ky německými stále ještě vzrůstá
a při přesnosti německých vyra
bitelů i při neúmornosti něme
ckých obchodníků na dále ještě
bude vzrůsíati
V Německu vzrůstá na světo
vých trzích průmyslovým velestá
tům Anglii a j konkurent tím ne
bezpečnější čím účinněji jest vývoj
německého průmyslu a tržby pod
porován racionelní politikou do
pravní a tržební i berní
Avšak při tomto vývoji stává Ně
mecko při opatřování chlebovin
stále passivnějším a od ciziny od
vislejším '
Německá zemědělská rada vy
počítala průměrnou spotřebu chle
bovin 1 obyv v Německu v 1 1873
— 97 na 171 kg že bylo tedy
potřebí přivésti cizího obilí 285
852 tun
Pšenice bylo v Německu v 1
1884 až 1896 spotřebováno prů
měrně ročně i'i až 12 mil tun
Průměrně na 1 obyv se klidí v
Německu 196 kg pšenice a žita
47 kg ječmene 93 kg ovsa O
proti Německu klidí Francie prů
měrně na 1 obyvatele více o 100
kg- :
V Německu žije nyní cizími po
travinami 5 — 7 mil obyvatelů
píše prof dr Oldenberg za 20 let
jich počet vzroste na 20 milionů
Co prospěje potom Německu vý
vozný průmysl? — Bez průmyslu
můžeme obstáti bez potravin zhy
Epidemie průjmu
Mr A Sanders píše z Gocoanut
Grove Florida že tam panrje značná
epidemie průjmu On sám trpěl znač
ně a vyléčen byl čtyřmi dávkami
Cbamberlain'8 Cholic Diarrhoea &
Cholera Remedy On praví že odpo -roučí
ji též jiným a každý praví že
jest to nejlepší lék jaký kdy užíval
Na prodej ve všech lékárnách
I Diiie & ColimilJia mlátiDky 1"
sou nejlepííml spořiteli obilí
II Keořekonatelnf jeteloví slapioToflí
uspuri vam 34 více semene jeieioveno nežil
každý jiný etroj a důkladně Je zčistí
III A & T rolnické a tažné parní stroje
Jsou nejlehčími a neJpevnéJSími na svítě
IV A & T řezací stroje SdiXoV
dříví ku stavební a otchoani potřebě
VyráUny jtou
Aaltman & Tavlor
' Machlnery Co
Mansfield Ohio
tfflílí ti ébrtíhnf
katalog a wmiMt w Ita
li lUtu h22t35m
HOLD TNE
AMD
DELVIEIQE
MOTOLE
O V MTLLER
Lonc DtaUaes Cbampioa
LOUIS OIMM
aRTHTJB OARDDTEB
SlHjrt Distanc Cbamfwa
Superior to afl omen muutUlvs of
prior Vrh fot Catakfoc
and ass vrhy
MSWMSWAV-
JMXSON
&lafe mol Too"
C četní (obchodní) knihy Jako Led
trs Journals denní kniby a jiaéě
%U mahora a Pokrska Zlýsrfa
l8BÍg4
MIS