Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 04, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NAMdv méfan strtčka I vojsko a ochrání je Jsou-li straj- opravdovými Čechy nejsme Naše
napsay menu iryia é„Ai hi v nvr třela ni ten vzácatf
BdílaJe Jan Botek
Pravda vítězí hochu pravda
v(tlrt vnlal ondvno radostně
strýček Špatně to tam na těch
Filipínách s námi dopadá když
už i ti naši páni kteří tak dlouho
n vítězstvích nám lhali jsou nu
ceni k tomu se přiznat že vlastně
dostáváme na frak a všechny ty
nta v(timM onerace co UŽ
isme iich tam provedli jsou jen
holé nic Výborně páni výbor
ně! To vám patří a nic jiného
Krásně jste to v tom Washingtoně
dooracovali že každý upřímný
vlastenec milující svobodu a sa-
mosorávu národů musí si přát
vaši oorážku na Filipínách neb
naše řliduí to nebude Bolestné
ie to velmi bolestné když národ
v ritech a Dřáních svých zrazený
mnsf sí Dřát porážku vlastních
voift a bezmocně hledět na to
jak nejdraŽší jeho krev prolévána
ie pro věc nehodnou — svrcnova
ně nehodnou Bolestné je to
ale i kdyby srdce při tom hojně
krvácelo a tvář hanbou až do
Cerna se rděla — nelze jinak ne
lze jinak Nejedná se tu jen o
nrávo a spravedlnost vůči těm
jimž drze a nesprávně přezdívá
co rhelft: ale i o naše blabo a
svobodu iakož i našich potomků
Deite zvítězit panovačnému a ko-
řistnickému duchu v cizině a záhy
objeví se s celou zbrojí doma a
začne s rozmnoženou silou i s
tisícerou chutí dílo podmanitelské
mezi námi První hřích je druhá
vina Teden zločin podmiňuje
druhý Podmanění Filipín musí
nevyhnutelně vést aby trvalým a
úspěšným bylo ku podmanění
obecného lidu v samém Soustátí
Strpí-li duch svobody na jehož
mohutných ! perutích spočívají li
dová naše zřízení první pokoření
mlčky a bez odporu nebude mu
set na druhou a mohutnější ránu
dlouho Čekati A proto pravím
hochu is nejen o Filipínce ale i o
nás se jedná K vůli sobě musíme
radovati se ze statečné obrany
těchto svatých bojovníků svobody
a klnout klnout z celé duše tem
živlům panovačným u naší vlády
jež nevinné syny naše honějí tam
na hanebnou a zneuctivající po
rážku — tv syny kteří ve velebném
nadšení pro osvobození nešťast
ných Kubánců ze jha španělské
ho do řad vojenských vstoupili
Ubozí synové svobodné a lidu
milné republiky! Co učinili z
vás těch domnělých poslů lidské
volnosti? Žalno vzpomínat! Pa
cholků z vás nadělali — pacholků
IfáH tvrdošnnf tako bvli tihle v
Clevelandu pan mayor rozhorle
ně si na ně dupne a poručí Jim
Se musí a pány se dorozumět
anebo Shodnout se s pány
znamená obyčejně poddat se jim
— a co pak zbude ze strajku? —
Avšak nadarmo nejsou Jejich
účinnost iako odstrašujícího pří
kladu nedá se ani dostatečně oce
nit poněvadž není viditelná Já
však sám u sebe jsem jist že ne
býti straiků a dělnických unií
dooadalo bv to s dělnickým lidem
' ~
už velmi špatně Ale ty hrozící
straiky zdržují pány od mnohých
a mnohých útisků Neb ony do
kazují že dělnictvo ie dosud
obrany schopno A s někým
kdo dovede se bránit ani známí
trhanové rvačky nevyhledávají
tím méně vzácní pánové Mimo
to isou strajky velmi dobrou 6ko
lou oro dělnictvo ve mnohých
ohledech a vyvolávají i utvrzují
důležité v jich nastávajících bojích
třídní poznání a vědomí bez ně
hož ostali by navždy bezmocni
Proto ani drahé strajky nejsou
bez užitku Avšak zkušenost učí
že nikdy lehkomyslně a bez příliš
naléhavé potřeby podnikány pyti
nemají Leč tohle není co vlast
ně jsem říci chtěl vzpomínaje
toho clevelandského strajku Je
to zvláštní případ jejž u všech
straiků neb skoro u všech jsem
Dozoroval že konečné dorozumě
ní zdržováno bylo tím že páni
stáli na tom že nově získané děl
níku nndrSÍ a ien tolik a tolik
" '
strajkářú do práce znovu přijmou
V Clevelandu nyní chtěli majite
lové pouličních drah vzíti nazpět
80 procent straikářú a konečné
snad svolili na 90 procent Tedy
deset z iednoho sta strajkářú po
zbude práci Proč medle stojí
nání vždv na této podmínce? Či
1 — j
činí to z lásky k těm nové prija
tým? I bůh uchovej! Jim jsou
noví tako staří leden vuřt Ale
lámou tím vaz obranné síle v řa
dách dělnických Působí rozkol
a nedůvěru Ti co ostanou na
holičkách pozbudou důvěru v
účinnost obrany i v upřímnost
soudruhů svých často zanevřou
na vše a hnutí dělnickému úplně
se odcizí ano i nepřátely jemu se
stanou Jich osud pak jest od
etraíiiifrím nříkladem pro iiné a
— j 1
činí všechny mdlejšími 1 trpěli
vějšími Já na místě strajkářú
isa nikdy bych na tu podmínku
i ' ar -
nepřistoupil a raději vzdal se vše
likých jiných získaných i nezíska
ných výhod t j v pádu porážky
raději dal si ubrat z toho co už
jsem měl než bych dovolil aby i
nevěra setřela nát ten vzácný
pel jímž duše české vždycky e
vyznamenávaly — obftavostt Dva
cet tisíc dollarů! — My svobodo
myslní (nehledě ani na hrozně za
nedbávané potřeby naše duchovní
a duševní) už po léta mluvíme o
potřebě dějin českého lidu v Ame
rice jež mají nám býti zde 1 ve
vlasti tak trochu jako pomníkem
a nemáme na ně dosud ani centu
a oři své úžasně ochabující "če
skosti'' 'asi do smrti mít nebude
me Tak se asi pamatuješ zmínil
jsem se o tom po smrti Kořízkově
a vvelnvil rtfánf ahv oár zámoS-
— j -- r 1 — j —
nějších Cechů se dorozumělo a ze
svvch prostředků dějiny takové
pořídilo a památce kořízkově je
věnovalo Uplynuly už týdny
ba měsíce — a kde nic tu nic
Ticho jako na hřbitově o půl noci
Ani hlásku se neozývá A nejsou
to jen dějiny ale vše ostatní
na ten pomník lonášův schází se
y
dollárky po čertech pomalu
to jsme potom Ceši osvíceni Ceši
jak si rádi — nadáváme! — Za
stydíme se a zastydíme se v čas?
Nedovedeme-h za pochodní osvč
tv nic lepšího konat než co ko
náme tož pro bůh vezměm
raděii do rukou blikající hromci
čku a iděme za "obětavými katolí
ky! Naši svobodomyslní vůdcové
měli by nám přeci jednou vy
světlit odkud ten rozdíl mezi
katolickou obětavostí a svobodo
mvslnou skrbivo&tf abychom vě
děli je-li náprava možná či není?
A není-li pro nás svobodomyslné
nápravy ar nás raději nechají jit
cestou tmy ku světlu obětavosti
než honiti nás dále cestou světla
do tmy ohavného a vražedného
prospěchářství sobeckosti a spro
sté požívavosti Těch dvacet ti
sic dollarů táborských rodáků ne
mělo by nám přestat v uších znít
dokud nedostane se nám v té věci
světla a poučení Vysokomyslné
mlčení nic nepomůže
Tresť Paldovy řeči přednesené
v Owatonna Minn dne is
řervna 1899
(Dokouřeni)
Krásný prapor jenž dnes po
nemrv nad hlavami v Vašem i se
rozvine a zašelestí je symbolem
záslužných předsevzetí a dobro
dějných účelů jež povždy ostanou
chloubou těch kdož za nim krá
četi budou a nikdy nepřestanou
vynucovat! úctu útěch kdož vedle
stojíce neb kráčejíce se zálibou na
něj pohlédnou Vždyť jedním
předních a nejhlavnějších účelů
cnoiku z vas naaeian — pacnoiKu ™— r ~ ~ l j lh
bídných katanů rdousících bez jediný jen ze strajkářú zaměstnání ež šelesty jeho budou hlásat je
milosti a slitování lidskou svobo
du a právo sebeurčovánL Však
to též lid cítí a ten cit ho dusí
iako ta noční můra Ku nové
výzvě presidentově nehrnou se
nadšení nováčkové jak by v boji
za věc jinou bylo ale jen tak z
bídy a k vůli zaopatření ti kteří se
přihlašují Nebýtí průmyslových
sirotků davů zahálejících špatně
by to s tou výzvou o nové rady
vojska dopadalo Vždyť není ni
kde nadšeni Na každém jako
by těžké spočívaly okovy jichž
rád by se sprostil nějakým šťast
ným ukončením té nešťastné a
vlastizrádné války I ti co mlčí
tak cítí I ti co nechtějí se při
znat pociťují nepokoj Tu stís
nčnost vyčteš z novin i z lidských
tváří Šťastný národ americký
že v jádře svém dosud je zdravý 1
Ti pauští despotičtí lumpové tam
nahoře se přepočítali neb lid
tohoto Soustátí je dosud lidem
svobody a lidumilným Kéž by
jen mohl povstat a hlasem mo
ným vládě svojí velet: "Potud a
nic dále!' Že by hanbou bylo
ustátí v boji nedokončeném? Mýlí
se kdo tak myslí Ustat ve
skutku zlém nikdy není hanbou
ale velkou ctí- Oh iak radostně
rozletěl by se zase širou vlastí ten
náS americký orel kdežto cyní
kdesi v horách ukryt trudí se a
jako by stonal je schlípen!
četl jsi snad milý hochu o té
stávce na pouličních drahách v
Clevelandu Ohio? Byl to zafe
iednou pořádný boj práce s kapi
tilem či vlastně dělníků s kořist
níW Ul ie ukončen ale t noví
nilských zpráv nelze ještě poznat
jakých výhod
kveh dilníci
strajků ovlem mnoho očekávati
se nedá Jsou-li chabé a mdlé
ckonlí nelitování bodnými sou
chotinami jsou-li zase rázné a od
vrhne se na ni všechna
-ii doc k vili udržení pořád
ta m cixd je Fini dotud se
cbárxt V nej-
pozbyl Neb vyloučení z práce
bývají obyčejně ti nejhorlivější
nejstatečnější a nejodvážnější což
je vždy pro dělnickou věc náram
nou Škodou Mimo to ie v tom i
pronevěra spáchaná na těch vy
loučených tedy čin sám v sobě
nemravný jenž musí míti zlo ve
svých následcích
A teď hochu ještě slovo z na
šeho abych řekl domácího živo
ta Tuhle četl jsem v "Pokroku
Západu" že katoličtí rodáci naši
přináležející k farnosti táborské
v Jižní Dakotě již spravuje řev
Bouška muž jinak probudilý i
také svého času česko-americký
novinář staví krásný kostel v ce
ně dvaceti tistc dollarů Frosim
tě hochu ien neomdlívej při této
zprávě a zachytni se raději tuhle
stolu abys překvapením neupadl
Však ie to také rána do těch na
šich svobodomyslných žeber že
věru div když ndrží se člověk na
nohou Dvacet tisíc dvacet tisíc!
Rány spasitelovy! A to dá ne
natrná česká katolická obec na
kostel Celkem několik farmářů
kteří ještě před málo lety zápolili
s divokou prérii o otázku: "byt
či nebýt!" —Chlapče kdybych
nebyl už tak stár a poněkud při
chladném rozumu rázem bych
tam jel a před těmi farmáři ne-li
v úctě poklekl tož jistě hluboce
se poklonil a každému z nich na
oholené ovskv anebo i do vousů
hubičku daL To jsou zase jed
nou Češi a lidé! Potomci oněch
Cechů co pro víru svou a svoje
ideie s radostí kladli majetky sv
na oltář krev cedili a ducha vy
taká dnes
pouštěli Co na tom
_ m ' -
zdali vůbec něia- ieiich víra kdyi Ctní pro ni totéž
jím docílili Od co slavní předkové naši činili pro
svou víru očištěnou ř co na tom r
Oni věří nečesky římsky — ale
jednají slavně česky A to padá
na váhu To je cti a povznáší
To řiní Ccehv Cechů Ta ra
dostni občť pro to co duli jejich
i drahého co jí iivf a posiluje
A tu af ti mluví a rozumuje kdo
čzz%i ta rxa ciycr po-la jak chce um tom laxtam nic ne-
vzájemná podpora tento důležitý
mezník označující rozhárání doby
staré od nové doby poddanství
od doby volnosti doby tmy od
doby světla doby krutosti od do-
bv lidskosti doby almužny od
doby práva na podporu neponižu
jící ale spíše povznášející Vzá
jemná podpora — jak obrovský
pokrok v lidstva dějinách je slovy
těmi vyznačen! Co vše muselo
předcházet i a státi se aby vzájem
ná podpora v nynějším duchu a
smyslu byla možnou?! Jaká to
dlouhá dlouhá doba vývoje ve
všech ohledech a směrech než od
ponižujícího odporného lidskou
důstojnost urážejícího almužnictví
přistáli jsme u pilíře povznášející
vzájemné podpory"! Je to dar
celé naši dosavadní vzdělanosti
jehož měli bychom sí pilně vážiti
Kdo dovede pochopiti rozdíl mezi
almužnou z milosti a podporou na
základě práva ten také dovede si
pokroku toho vážit a zněno těžit
Dnes už nemělo by být ani jedno
ho otce rodiny obzvlášť nemajet
ného aby z tohoto vzácného daru
vzdělanosti netěžil a Členem nebyl
některého podporujícího spolku
Já aspoB na zanedbání toho hle
dím nejen jako na nedbalost ale
přímo jako na zločin páchaný na
rodině — na krvi vlastni krve na
duších duše své I svobodní měli
by k nám náleietl Vždyť mají
rodiče í sourozence A nejsou ti
dost drazí aby i o ně péče se ved
la? A pak není to jen ta hmotná
podpora co spolky naše skytají
lhouce v každém pádě i též trochu
uchovní školou členstva a niž
všichni těží dle schopnosti své
méně neb více Mluvě o svobod
nýcb vzpomínám stařičkých rodi
čů kteří měli iedináčka íosííka
jenž ač mlád na vše pamatoval a
živý smysl měl nejen pro povin
nosti své k rodičům ale i pro vše
dobré a krásné Přidal se k pod
porujícímu spolku v pádu nemoci
i úmrtí uaiaa jav uz muujici
matky isou povalovala to za obíf
a neiednoo mu namítla že by k
rčli ním němči se zkracovat snad
lo BB&hoa radost a pclllek při
pravit neb na to prý dost času až
bude mít rodinu svou "Vidíte
malinko" odpovídal syn "já hle
dím na to jinak Vy jste zatím
mou celou drahou rodinou o níž je
mi radostí a blahem se starat Vy
jste už staří a práce neschopní já
mlád a oráče schopen Avšak i
— -
mladí mohou umřít Nevíte ani
jak mne to Činí šťastným když si
vzpomenu že kdyby se nějaký zly
pád stal nezůstanete tu s holýma
rukama A pak nedávám ty pení
ze zadarmo též neb' kupuji si za
ne radost a Doučení Nestoií ni
to ani tolik co tmí v kartách pro
hraiou neb zbytečně v hospodě
utratí Ve schůzích slyším mou
dré a zkušené lidi o mnohých vě
cech rokovat náhledy pronášet a
vyměňovat takže mnohé si zapa
matuji čímž rozum se mi bystři a
jsem jist že někdy budu moci též
tak rozumně o věcech rokovat a
jednat Ano matinko spolek je
škola a dobrá škola není nikdy
drahou" — I stalo se Ta zlá
horká nemoc zachvátila hodného
Josííka a v málo dnech zklátila do
hrobu Měl pravdu — mladí mo
hou také umřít Opuštění staří
čcí rodičové ostali a obdrželi pod
poru Oh jak často v slzách
rozplývající se matka při drahé na
něj vzpomínce si opakovala: "náš
Josííek to bylo dobré zlaté dítě
neb co bychom si nyní počali
kdvbv se byl o nás nepostaral?!''
Ano to bylo dobré zlaté dítě! —
Je-li tam za hrobem života tož ani
ta největŠÍ radost nebeská není s
to oblažit Josííka více než tyto
vzpomínky matčiny Ci nemyslí
te? Upoinene-li prapor jejž dnes
zasvěcujeme jenom jednoho za
nedbávajícího na jeho povinnost
kterou potom vykoná — věru ne
světíme ho nadarmo
On jest též organisace nesoucí
jméno "dělnická" Doufám že
nenese je nadarno a že členové
jeho v tom velikém zápase chy
stajícím se v bližší neb další bu
doucnosti rozhodně a statečně
postaví se na stranu těch kdož
duchovní zbraně povedou za prá
va lidu pracovního proti vydírač
nosti velkého kapitálu — mono
polů a trustů A zase jako občané
této republiky jejíž prapor skví
se na praporu spolku "Rovnosti''
státi budou věrně ku svobodě již
bohatstvo zdejší Čím dále tím více
ohrozme Z milionů na lidu vy
dřených ovšem pod ochranou zá
konů ale zákonů špatných a zlo
dějských budujou už hrady bu
doucímu despotismu a dcerami
'svými zaučují se volati: "Aťzhy
ne republika! Nechť žije král!''
jakož nedávno v Paříži ukázala
vlasti své a zřízení jejímu zprone
věřilá dcera Gouldova jež za mi
liony otcem jejím na lidu vyšálené
( a vydřené koupila si braběcíbo
manžela Velké bohatství a svo
boda se nesrovnávají a povinností
všech dobrých občanů je staviti
tomu velkolupičství a té proradě
na republikánských zřízeních meze
— vysoké meze
Tato česká strana praporu -
ten náš starý pevný lev — má
m
mluvu svoji On napomíná nás
abychom v této dálné dálné cizi
ně k sobě stáli společně se po
vznášeli a zdokonalovali Aby ty
přednosti co jako národ máme
nezašly tu s naším jazykem ale
ieště zlepšené a vytříbené skrze
potomstvo naše majetkem se sta
lv budoucího národa amerického
z jehož duše mluvili budou duebo
vé národů (snad velký člověk?)
iako ze žádného jiného Ta česká
strana praporu vyzývá nás též
abychom všechno činění a konání
své sborově i jednotlivě vedli
tak abv sloužilo nejen nám ale i
4
národu našemu ku cti Y dáv
nýcb letech vysílali králové čeští
nejkrásnější nejdovednější a nej
statečněúí rytíře své ke dvorům
evropským aby Šířili dobrou po
věsť a slávu jména českého v cizí
ně Rytířové národa českého jsou
teď nazvíce "rytíři smutné posta
vy'' ítafime se tedy dobrými rytí
ři leho my a aspoň v této zemi
chováním ušlechtilým a vzdělá
ným potom skutky dobrými a li
dumilnými rozšiřujme slávu jeho
A to vše když učiníme nebudou
prapory naše bezvýznamnými íán
srličkami ale živým odznakem na
šich snah a trvalou pobudkou ku
blahodárné činnosti další V dů
věře že ien pro vše dobré a krás
né vláti bude tento nový prapor
nad hlavami svých příslušníků
přeji Vám dnes bůjně a hojně zá
bavy"
HEZDRAVA KREV
poviUne kdyi žaludek s zažívací
dttrojl Jest poruSeno
Dr August Koenig's
jest tím neJlepSím jarním lékem
Ony žaludek potilní a pozdraví
a napomohou krev tčlstill
dokonaly šicí stroj?
Mftieme právem říci ie Sici stroje "rokroK zapaau aiere jsme m uuu v
a n „n nii12iiAm nahfzftll lunu dokonalclšíml neill troje naDl
zené kterýmkoli 11nm časopisem íeskm Kadý rok utvreuje cáa v tomto pře
komu by se nelíbil vlakénuoll ohledu tomu vrAtime peníz e jspět a př ilm em
trnioďnžhono ikoulce ♦akcvá přece r"ud nepřihláiil se nikdo Jen by Dyi
chtěl stroj vrátit! To Jeet dostatečným důkazem že ileí tOc} "Pokrok ýftpaau"
isou ueiaoKonaiejHimi m aoKonniymi ju vuuuo můro p"j -
Ai posud prodávali Jsme prodáváme a ovSem prodávat! tude te stroje s oby
celným zaHíefrm při kterdmí wV-k totiž řást obsahující blatní pracující řsl
troje připevněn Jest na ploSe stolka nehybné v sk moaa Tyzaunia ik
ve stavbé sielen stroj a v uejiepiticn oonncnnnu uuicji uíi r °
kterýchž svrSek čili část obsahující celé pracující Ostrojí stroje iponsti se potl
tnikn liríhn na mí-tft ohvřplná bedničky kterouž se pracující Část pr
obyčejných strojích přikrývá přiklopí se stroj pouze deskou na pantech savíse-
J -r - v # _ t__A _~ y I lAn( smrt 4 atnláilr íalr v tni' ti
nou taK ze ivon bicí Biroj Kyz jbbi j uhiouj V 7iJ i V -
i t ni a~ JL 1 t n~H Sininh a(inin nsvúVA HA
]e naBirojl tuiOTyoDrazencm lenio dotj uruu Buumj bii fuvj- ---v —
Drop-Head Cabinet
-JUnt ojť
SwUíWdi Se r
DROP HBAD CABINET ČÍS 4
Jelikož pečujeme vždy o to aby naším čtenářom a odbcratelfim doBtalo e
innvřIU nroto Dotišenfm idcluteme že Isme učinili opa
tření takové abychom mohli íicl stroje tohoto druhu nafiímodb&ratelftm iposky
tovati a sice za cenu až úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské
Drop-head csbinet stroje prodávány Jsou jednateli za 85 hotově aneb za 175
na splátku Aiy oDstarame našim preapiauiumiu uruy uu wumci ?W"J ?
Západu se zaručením tiplné spokojenosti a vráceníir peněz do tticetl dno kdya
by ae nelíbil Jak následuje:
Stroj Drop-head Cafctoet Pokrok Západo čís 5 s třemi
šDDlíkv to každé straně a jedním nerost rea- ww
Tentti stroj čís 4 s 2 šuplíky po každé strané a jedním
uprostřed jaK vweii jesr na vyonrazeni zsuu
Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé straně
a jedním oprostred z4uu
r _ z _ [ „ tB Klnt" nwuUvAtt hnrtnmA 5 nAíáln Inlrn ňnanň
froin nhvMni iiimtATv Ukéi isme do minulá léta olběratelom našim k Jejich
dplné spokojenosti obstarávali a sice stroj "Pokrok Západu" Jak vidět! Jest na
Ty obraženi naeleaujlcím proaavame za oiwieuujici ceuj
Stroj "Pokrok Západu" čís S
s 8 šuplíky po kaidé straně
a jedn ím uprostřed 13400
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplí
ky po každé stráni a jed
ním dlouhým uprostřed jak
vidět! na vedlejSím vyobra
zení $2300
Tentýž stroj Čís 8 s jedním
šuplíkem po kaidé strané
a jedním uprostřed 82200
Všechny tyto stroje jsou těl sou
stavy a téboi dokonalého se
stavení Rozdíl v cenfi činí
pouze a jediné jen počet iup
líkú Stroje dodáváme buď t
díeva ořechového — tmavé aneb
t dubového svčtlé dle přání
Šld stroj "Pokrok Zápartu" íi 4
V ceně kteráž jest výše uvedená za stroje zanrnnto jest již
i předplatné na časopis na rok
Kíždý stroj opatřen jest českým i anglickým návodem k zacházení s ním
TEechnv tvto stroje zhotoveny
MDklarfnřll rruřnvml ře
mevloíky s neilepsíbo-uisteriálu a
isou elegantní opravy Vinnea jei
nejnovějsího a nejjednoduKAIňo
trii
1 JArjhíV
Yiwíí' n mrč" '
Kzení tak zvaný samonavlékací Cívka vloží se uo ciuúku a poubvm zatáhnutím
ta konec nitě Jest člunek navlečen Jehla Jest aamousazovacf totiž vložíme II ji
Sravým spftsobem do ilábkn tedy usadí se bez jakékoliv svlážtnf pozornosti pou
ým castrcenlm sama do pravé polohy Každý stroj má téi samočinný naviják a
všechny potřebné přístroje Jako obrabovakv aapoěívaky sběráky atd O plnou
sbírku v ohledné skřínce kteříž obdrží ae zdarma
Vniem obekod T liarh sUnjlch a acpradáriB ) k Tkli rfdílkl Anll Jm Hmj ktw4
ambtifBF iMtatlM Proto ten U )w Uelnjt Maajtn p Jca pmmécka i Uímm aallch
ClanalS opatriJCBM trto stfoje prina tvrirnj m ktoT m ccar torárni t BfetHiM tím Uh
pulurtd U S IhUny rfUMf kurii by ptjaaU co jdtlk éo kap aUtiiIck HuUI a mtftakh I
Omkaiams ca Uma mcbl Brarllll
— — -
Zara£ajeatlaa spekajeaent a aabízíae vlesa kdai streje 4 aás keapí Jest
a a LtJII J aA J — 1 I k — ILÍhLaII AklH J _ JAI ál
mmmmn jc§ ao avH atwva iimm — - — v a-"" Mwaci
%Mláf aHehtoatrojksMB&B JeatmSřokl asicasaneaje a k m mJbot1}H aowtary
4obh ahoto-M KjDorMfml dofeaaakaiBl S Vto tak til a lebea jk y kUtrý atnf JtU aUl
u awi—niiTam Kmmi w ww www -r - ' — i iai
Urmka MrxUka) pfitro)a aal aa hbly atd
Rodina
Mimo strojt rfU wnůrnfch btziaM adUrUlta aaatai US
tni laclDélfl kkíl okTeaiBi iat#T Sni irta adUraáalaaa
patfajl la stroj "Rodina" Stroj takto tlH aa4 ff
andafck tía la ntam sou Jca pro araot aro artěl
Cnt tilí
a niíveiU Chaaberlainfiv it proU
kalkw dtotefn a prftjaa via bole
stass iala£k a vtikarým apcav1dtl
MBHBaBaaaBBaaaBaaaaaaaaBBaaaaaaaaaaa w - ~— r"— — r° ™ a -„wravat pra) praa
dcaakci a arota )aat aoavikad afcrvracja aCkoll pro rrlkaroa doaaarl pri paataCajo platakoa4
JI Sokooslo pra prád krcJCarokoa byckoai Jo] adpaneorsti a—okM a oj laato jn+ íwnU Vtlic
jáktm adkoak-rail přlatrojl tak ktkoatnj Pakrok Zipoda aarafeo H ao pat rakk Tyf
arodiiiava aatfakM aaaiat adhdrataltai aa otalidaral kta— I krrad raay:
Cía a I ffSítJ 1 Wfc s apiy ni7 Cla S m7 ial $18
mim afaaalaf I aarak — rakrok Idaoda aa Boapoát
PoIiro!i Západu Onafca ITcb
VtdWI
' -t i r a r " "13 tt-zXLrcl I t=lzí U taj avcsiaysiai
- —