Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 04, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
JPOKROK
Zdožea 1871--Boésiík Xl
OMAHA PÍEBR Y ÚTERf DNE 4 ČERVENCE 1899
Drojtdenníkur Ročník VII č£sl 84
7 :
Z BOJIŠTĚ jnJPIHSKÉHO
První nebrasský pluk vyplul t Manily
Nebrasský pluk' '740 mužů a
350 mužů z utažského dělostřele
"ctva vypluli v sobotu z Manily
Asi třicet Nébrasčanů a 25 dělo
" střelen z Utah růstalo v Manile a
z většího dílu dají se opětně od
vésti Půjde-li vSecko dobře
parník Hancock dorazí do San
Franciska asi ve dvaceti Čtyřech
dnech a poněvadž vrátivší se do
brovolníci drženi budou dva týdny
v táboře na pobřeží nebrasský
pluk může býti doma někdy kolem
15 srpna
: V pátek večer a silného lijá
ku povstalci podnikli útok na
San Fernando a v nastalé srážce
zabit byl jeden americký voják a
čtyři muži poraněni Filipínci
patrně chtěli jenom vojsko naše
pozlobiti neboť po yypálení ně
kolika hromadných výstřelů cou
vli Po celou noc však udržovali
porůznou palbu tak že Američané
ani oka zamhouřiti nemohli Ztrá
ta nepřátelská nebyla zjištěna ale
je asi nepatrná neboť Američané
stříleli jenom podle záblesků po
vstaleckých ručnic
Komise tří Španělských důstoj
níků jež odebrala se do řad po
vstaleckých aby učinila poslední
pokus v zájmu osvobození španěl
ských zajatců se dosud nevrátila
Panují o ni obavy ale zároveň do
šla "zpráva že Aguinaldo přijal
přátelsky důstojníky v Tarlacu a
pohostil je Proslýchá se dokon
ce že vystrojil na jejich poctu
banket na němž rodiny všech po
vstaleckých vůdců se podílely
General Ovenshine leží v ne
mocnici se zimnicí a tu brigádě
jeho velí gen Grant
Prof Schurman předseda ko
mise pro záležitosti filipínské
- vrátii-se právě do Manily po tří
měsíční pouti v jižní části sou
ostroví a přinesl zprávy ceíkem
potěšitelné Zámožnější a vzdě
lanější třídy přejí prý si americké
ho protektorátu kdežto massy se
svým prohlášením čekají až jak
to dopadne na Luzonu Na ostro
vě Cebu navštívil prof Schurman
předsedu města Santa Nicholas a
týž pravil: "My chceme mír po
travu a blahobyt Netoužíme po
boji Byli bychom nestranní"
To je asi všeobecný náhled Ně
která města jsou v moci tlup ta
galských a v takových obyvatelé
bojí te schvalovati americkou svr
chovanost Jakmile však se pře
svědčí Že Aguinaldo je poražen
prohlásí svoji oddanost ku Spoj
Státům
V sobotu generál Lawton a
prof Worcester navštívil hlav
nější města v provincii Cavite z
nichž povstalci se vystěhovali
Jejich účelem bylo říditi volbu
předsedů měst Imus Baccor
Paranaque a Las Pinas Předse
dové těchto měst ustanoví pod
řízené -iřadníky a vypisovati
budou daně jichž výnos smí však
býti vynakládán pouze na obecné
_ zvelebení' -
- Včera otevřeny byly školy ma
ailské a asi 5000 dítek se přihlá
silo Mezi učiteli na těchto ško
lách jsou Američané ŠpanČlové a
Filipínci NejzajímavějšI osob
ností mezi nimi je vdova po
znamenitém vlastenci filipínském
Dru Rizalovi jenž zdvihl vzpouru
proti Španělsku na podzim roku
1896 a popraven byl v prosinci
téhož roku Paní Rizalová po
smrti svého manžela odebrala se
— do města Imus a byla zvolena
kapitánem jedné povstalecké set
niny Je to vzdělaná dáma a
pochází ze zámožné rodiny v
Hong Kongu Angličina bude
vyučována ve školách hodinu
denně Mezi svátky svěceno bude
dvacet dnů církevních narozeniny
Washingtonovy a Čtvrtý červenec
Na Filipíny přijíždí neustále
mistionáři vlech možných věr a
sekt SeHor Llorento člen nej
vyCího soudu vyjádřil se Že je
nadSen americkou ideou rozvedení
církve od státu ale v nynějších
neustálených poměrech nebylo by
prý zihodno zaváděti protestant-
Coerál O tis oznámil v pátek
c "Irru války le vládní parník
r-"-"i City odejel t Hanily
V "- fcvrtrio íaru 464
5 r :"7
HOVÉ ZPRÁVY DOMiCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu ?
t President konečně rozhodl
určitě že stařičký generál Wheel
er jenž vyznamenal se v kampani
kubánské nepůjde na Filipíny
iak si přál Te prý už příliš stár
a zdraví jeho nesneslo by podnebí
a útrapy kampaně v tropických
krajinách Praví se že Wheeler
když touha jeho nedošla splnění
bude kandidovati za guvernéra
svého rodného státu Alabamy
X V poslední době proslýchalo
se že president vzdal se úmyslu
navštívit západ letos v létě avšak
McKinley sám vyjádřil se vůči
senátoru Warrenovi z Wyomingu
že výlet podnikne nestane-li se
něco nepředvídaného
% Vyslanec Straus v Cařihradu
oznámil státnímu odboru že z
Turecka povolen byl vývoz koní
ale vláda čítá I24 exportní daně z
každého zvířete
X Vládní důchody za berní rok
skončivší nátkem obnášejí I515
600000 ze cla a vnitrozemských
daní a 536523000 z různých
zdrojů Výdeje za rok dosáhnou
asi {605000000 a schodek při
bližně $89 500000 čili o $27
500000 méně nežli sekretář po
kladny Gage odhadoval Armáda
stála 5229000000 a loďstvo $64
700000 za tento rok Před vál
kou španělsko-americkou vydržo
vání armády i loďstva stálo prů
měrně 580000000 za rok
X President McKinley věnoval
stříbrný a vyzlacený pohár fran
couzskému velevyslanci Cambo
novi v uznání zásluh jež získal
si docílením smíru mezi Španěl
skem a Spojenými Státy - Pohár
je dvě a půl stopy vysoký a spo
čívá na bedrách - tří amerických
orlů Jednou z významných
ozdob je francouzský a americký
erb sloučené v pěkném vzorku
Na poháru je následující nápis:
"Věnováno presidentem Spoje
ných Států jeho excellenci M
Jules Cambonovi velevyslanci
Francie na důkaz jebo přátel
ských služeb při projednávání
protokolu míru mezi Spojenými
Státy a Španělskem 12 srpna
1898" '
Roosevelt pro McKlileyho
Po svém návratu ze západu
tázán byl guvernér ne -yorský
Roosevelt zdali bude kandidátem
presidentství na přesrok k čemuž
on odpověděl že přeje znovuna
vržení nynějšího presidenta Mc
Kinleyho a ve směru tom že bude
pracovití Pravil též že nadšen
byl západem a svým přijetím od
lidu tamního
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zárodky hlízového moru
Pytváním rrrtvol dvou japon
ských plavců kteří utonuli při
pokusu doplavati ke břehu z par
níku Nipon Maru zjištěno že ve
žlázách jejich nalézalý se zárodky
hlízového moru kterýž na jmeno
vané lodi se objevil a vyžádal si
dvě oběti Cestující meškající
nyní v karanténě na Angel Islan
du v zálivu San Franciska žádali
telegraficky' odbor pokladní za
propuštění poněvadž prý nemoc
ona nebyla hlízovým morem ale
přání jejich nebylo vyhověno na
opak karanténa ještě zostřena
Těla obou plavců byla spálena
Ze svit prffaysla a práce
Stávka na pouliční dráze ve
Wheelingu v Západní Virginii jež
několik měsíců trvala byla ve
čtvrtek skončena vzájemným do
hodnutím Stávkáři prosadili mno
hé ze svých požadavků což je
hlavni zásluhou -občanstva jel
důsledně odpíralo jezditi na ká
rách řízených neumovými zřízenci
— K rozčilujícímu výstupu došlo
ve čtvrtek v Clevelandu Zástup
asi 300 hochů a mužů zastavil na
Jennings ave káru s neuniovým
konduktérem a řidičem a zabnal
oba a tél cestující z káry vypudil
Konduktér na útěku tasit revolver
a několikráte vystřelil ala netre
fil nikoho Policie byla povolána
rozehnala zástup ja zatkla kondu
ktéra pro stříleni v městských
hranicích — Když xvliltní vlak
vesosef terzociy zPiaa VX do
dolů v již části státu kde panuje
strajk zastavil se u dolu Fredo
nia tři i míle severozápadně od
Carterville stávkáři v houští
ukrytí zahájili nafi palbu během
níž jedna ženština byla zabita a asi
dvacet osob poraněno ' Jedině
nastoupením rychlé jízdy do John
son City zabráněno bylo dalšímu
krveprolití Praví se že útočníci
byli černoši kteří nastěhováni
byli do uhlodolů asi před rokem a
od té doby přidali se k unii Po- j
děšení černoši dopraveni byli do
ohrady v dolech Brushovýcb bez
další nehody ale panují obavy
před horšími ještě výtržnostmi —
V chicagských jatkách vypukla
nepatrná 6távka asi před dvěma
týdny avšak hnutí nabývá stále
vétších rozměrů tak že panují
obavy před všeobecným zastave
ním práce Na neděli svolána
byla schůze dělnictva z jatek v
níž rokováno zdali měl by se pro-
hlásiti všeobecný strajk avšak po
delší úvaze rozhodnuto posečkati
s tím až docílena bude lepší orga-
nisace — Do uhelné oblasti v již
ním Illinoisu muselo býti povolá
no vojsko Neunioví černoši a
jiní lidé zaměstnaní v dolech
Brushorých blíže Fredonie po
dráždění útokem z předešlého dne
vrhli se v sobotu do Union City
osady kde unioví havíři bydleli a
když je vyhnali vesnici spálili
Mezi oběma stranami udržována
střelba odpoledne a po celou noc
ale není známo byl-li kdo zabit
Pět uniových černochů a jeden
Ital přidrženi byli koronerovou
porotou k zodpovědnosti pro za
bití černošky při útoku na vlak v
pátek
Nové državy Strýce Sama
William Alden Doyle zvláštní
jednatel pozemkového úřadu Spo
jených Států jenž vrátil se právě
z úladní cesty po Hawau a ostro
vech Filipínských odhaduje že y
državách těchto je 55000000
akrů pozemků k nimž není žád
ných soukromých vlastnických
nároků Pozemky tyto budou
nabídnuty k osazování ale dříve
musí kongres přijati nový zákon o
zabírání domovin Doyle odpo-
ručoval by hlavně osazování čer
nochů v těchto nových krajinách
Útrapy zlatokopu
Dr J K Stone v dřívějších
dobách vynikající lékař v San
Francisku píše od řeky Kowak v
Alasce že oběžníky rozesílané
jistou dopravní společností a ozna
mující že krajina kolem průlivu
Kotzebuova jest plna zlata jsou
čirým podvodem a byly vydány
jenom proto aby společnost ta
získala obchod pro své unie Asi
1500 mužů zaplatilo za cestu pp
520 ale ani jediný nenašel zlata
tolik aby se rýžování jeho vypla
tilo Někteří vrátili se do krajin
zalidněných ale jiní nemají peněz
a tak smrt hladem zírá jim ve
tvář nepošle-li vláda pro ně par
ník V končinách těch nelze to
tiž vůbec vypěstovati nějakých
plodin
Pomsta zklamaného politikáře
Mayor James Balbirnie z Mu-
skegon Mích zavražděn byl ve
čtvrtek v poledne J W Tayerem
úřadolovcem jenž neobdržel slí
bené místo Balbirnie stál právě
ve dveřích svého krámu a kule z
blízka vypálená vnikla mu do
levé strany prsou Raněný muž
vyběhl ještě nahoru ale v chodbě
již klesl a za patnáct minut ze
mřel Tayer po vykonání krvavé
pomsty požil silnou dávku kyse
liny karbolové a aby smrť byla
jistější střelil se do prsou Sko
nal asi za hodinu
Jedenáct osob itoaalo
Ve čtvrtek ▼ noci zuřila na je
zeře Erie bouře jakou plavci ne
pamatují ve mnoha létech Udál
se značný počet menších nehod a
parní bárka Margharet Olwill jež
s nákladem kamene plula z Kelly's
Island do Clevelandu úplně po
hlcena byla vlnami při Čeml jede
náct osob nalezlo na dně jezem fm
předčasný hrob Z mužstva za
chráněn byl pouze Duncan Coyle
jenž plné čtyři hodiny držel se na
vodě a nalezen byl parníkem State
of Ohio Soudruh jeho Heffron
také držel se plovoucích trosek a
kajuty aviak pro slabost nemohl
ani otocitt kolen tebe lano jel
bylo mu hozeno a tak zahynul
před c£ima plavců a cstxfcích aa
parníku Byly sice činěny pokusy
spustiti na vodu záchranný
člun ale jezero bylo příliš roz
bouřeno Mezi utonulými jsou
také dvě ženštiny manželka kapi
tána ' Browna a slečna Huntova z
Clevelandu jež pro zábavu na
bárce si vyjela Neštěstí událo se
mezí Toledem a Clevelandem
Zajímavá technická chyba
Náhle a sensačně zakončilo ve
čtvrtek v Chicagu líčení s Augustem
Beckerem řezníkem jenž obžalo
ván byl že zavraždil rozřezal a
uvařil ženu svoji aby vzíti si
mohl i7letou Idu Sutterlinovou
KdyŽ porota byla vybrána a vý
slech svědků započal požádali
obhájci za vyškrnutí žaloby a sice
z té ' příčiny že oběť Beckerova
jmenována jest v obžalovacím
spise Elizabeth Becker kdežto ve
skutečnosti jmenovala se Theresa
Po krátké úřadě právníků zastu
pujících stát bylo usneseno žalo
bu vzíti zpět a soudce Stein před
nímž přelíčení se konalo vydal
ihned na Beckera nový zatykač a
jako vyšetřující magistrát po vy
slechnutí několika svědků odkázal
jej do vazby Odpoledne pak
velká porota podala proti Becke
rovi novou žalobu Obhájci tvrdí
VŠak nyní že všecko toto počínání
bylo protizákonné Praví že dle
ústavy nikdo nesmí býti vystaven
v nebezpečí života dvakráte pro
tentýž zločin a to že by se stalo
kdyby Becker s nímž výslech již
započal podroben novému líčení
Dále pak soudce Stein když za
sedal jako vyšetřující magistrát
zaprísáhnouti měl svědky sám a
nikoli klerk trestního soudu Tyto
kličky mají ovšem svoji platnost
před zákonem ale proto Becker
sotva zaslouženému trestu unikne
V pátek obhájci formálně požáda
li o propuštění Beckerova ale
soudce Stein návrh jejich od
mrštil - v s
Indiáni se bouří
Rudoši kmenů Uncompagre
Ute a Uintah jichž reservace ne
dávno otevřena byla osadníkům
shromáždili se počtem asi 2000
míli od jednatelny White Rocks
křepčí válečné tance a vyhrožují
že se vrátí na své pozemky o něž
byli prý ošizeni Mezi osadníky
panuje značné zděšení poněvadž
ve Fort Duchesne zůstala pouze
jedna setnina vojska čítající 103
muže
"Výkvřt národa"
Tlupa rekrutů jedoucích z Cle
velandu na Filipíny způsobila v
sobotu výtržnost v železničních
ohradách v Denver surovým úto
kem na jednoho dělníka jenž káru
spravoval Týraného zastali se
ostatní zřízenci a v řeži jež se
rozpoutala jednomu vojáku přera
žena byla tři žebra a několik
jiných bylo bolestně poraněno
Dva rekruti J J Posey a J H
Materson byli zatčeni a obžalová
ni Že výtržnost zavinili — Podob
né hrdinství provedli vojáci ale
už "veteráni'' z pravidelné armá
dy ve Winnemucca Nevvpátek
Když se ve zmíněném místě vlak
zastavil vrazili do blízkého ho
stince vyloupili tam kde jaké liho
viny a doutníky a číšníka Chris
Deisse jenž nemohl rozumčti po
dobnému výbuchu vlastenectví
postřelili Distriktní návladní
Vanduser nechtěl dovoliti aby
vlak odejel dokud vinníci nebudou
zjištěni ale když to nemohlo býti
provedeno do jedné s půlnoci
major Noble velitel oddílu dal
rozkaz k další jízdě Tvrdí že
prý zdržením vlaku zmeškali loď
na níž odplouti měli na Filipiny
Čliaast aiacovay
Zpráva v ražbě peněz v mincov
ně filadelfické vykazuje že za
berní rok právě skončený bylo
tam raženo peněz v hodnotě
#6079440179 Z tohoto obno
su I4991918 bylo ve zlatě 59
91831165 ve stříbře a #95691 o
14 v niklu a mědi
Bicykl a lokomotiva
Chares M Murphy bicyklista
tuezinárodnf Jpověsti z Brooklyne
urazil míli v 57 4-5 vteřin podél
železničních kolejí blíže Maywood
na Long Islandu v pátek ráno
Předjížděla jej Železniční lokomo
tiva a jednou károu na níž upev
něn byl štít kterýž jezdce před
vitrem chránil Na divoké dostihy
poL l£do přes joo osob Podíl
kciíjí poldena byla hladká stezka
Osvúdčoná uniová
pod Hzenfm chval ní
snámého kapelníka
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechf se obrátí přímo na kapelníka p
F J Franka na 20 a B ul So Omaha
z orken a po té Murphy uháněl
následuie těsně parostroj Když
blížil se ke konci své dráhy bylo
na něm oozorovati smrtelnou úna
vu a tu dva silní muži zdvihli jej
s kola a vtáhli no vagonu To
snad zachránilo život bicyklistův
neboť brzy potom upadl v bezvě
domí a vzalo to delší dobu nežli
sobě přišel Murphy při své
šílené jízdě obtěžován byl všeliký
mi vidinami Tak na příklad zdálo
se mu že plaňky z chodníku před
ním vystupují a následkem toho
se několikráte zarazil
Posila pro Otlse
Během minulého týdne posláno
bylo gen Otisovi do Manily 3500
mužů na lodích Zealandia Sheri-
danValenciaa Pennsylvania Asi
polovička z nich isou rekruti pro
vyplnění prořidlých pravidelných
pluků na Filipínách ' Další čtyři
tisíce mužů budou poslány na
druhou polokouli jakmile ubyto
vatelský odbor se postará o do
pravu
Miles hostem dčlnictva
Generálmajor Miles jenž meškal
v Pittsburgu a okolí jako host
"veškerého organisovaného dělni
ctva'' měl v pátek pilný den Na
vštívil homesteadské dílny na vý
robu lodních pancířů dopoledne
odpoledne dával veřejnou audienci
a večer promluvil ku dvěma veli
kým schůzím v Grand Opera
Housu a v Avenue Theater Miles
provázen byl pó ulicích ' několika
vojenskými organisácemi a byl
všude nadšeně zdraven
Úmrtí oblíbené spisovatelky
Ve Washingtonu zemřela v pá
tek známá spisovatelka Emma D
E N SouthworthOva ve věku 69
roků Roznemohla se následkem
vedra a její stářím seslabená
soustava podlehla i přes tu nej
lepší péči jaké dostalo se jí od
syna jejího Dra Southwortha
Zesnulá po mnoho roků žila v
ústraní v krásném malebném do
mě s něhož byla rozkošná vyhlíd
ka na řeku Potomac a hory virgin
ské Mnohá díla Southworthové
objevila se též v českém překladu
hlavně v Domácnosti
y Povodni v Texasu
Neobyčejně silné deště ke konci
minulého týdne natropily v Texa
su za statisíce dollarů škody a též
značný počet obětí na životech
lidských si vyžádaly V jižní části
státu doprava na železnicích jest
úplně zastavena následkem čet
ných výmolů Rozvodněné řeky
a potoky spustošily tisíce akrů
bavlny kukuřice a cukrové třtiny
na sta kusů dobytka utonulo a
mnohé domy byly odplaveny V
Calvert voda stoupla tak rychle
že několik černochů utonulo pět
těl bylo již nalezeno V poříčí
malé i velké řeky Brazos též ně
kolik farmářů zahynulo avšak
jména nemohla býti ještě zjištěna
Z údolí všichni lidé museli se vy
stěhovati Dle nejposlednějších
zpráv Škoda na úrodě dosáhne
milion dollarů a na železnicích a
jiném majetku také asi tolik V
East Waco obchodní domy byly
zaplaveny a zboží poškozeno neb
úplně zničeno Voda začíná již
pozvolna opadávati
Za sníženou cenní
Máme posad několik výtisků spis
KrálovskévicséméstoMélsí!
a okres célnický
kter velkou pfli sestavit ku velki
své ikodě vlastním nákladem Tjd
řiditel městské školy pan Lad Bochm
Jest to spis objemný neboť řiti 934
stran velkého formátu 55 obraty a
mapou okresu mělnického a místa
Katdý rodák mělnický měl by ebovati
spi tento obsáhající popis a dějiny
tho rodišti Pan spisovatel oprávB
nás kn nabídnuti tbytku spisu ta
erna valní sníieoou a sice bodem ifi
prodá ra ti aynf aa $200 i a poitovni
sásylkoa DřlrěiU cena $400 žádní
Mělaicaa nemasi se nyní vymlouván
aa cena knihy neboť ta tuto cenu jt
v pravdě Iwvaoa Hlaste ae brzy
Adrsaajtet mroft ztptf a
kapala So Omožskú
nabízí své sluiby cttnemu obecenstvu ku vlem
příležitostem Jako: — — i
ZubaTám yýlettlm lliíaiMin pohfĎfimprtyoáfim atd
Za úplnou spokojenost a Týtečnóu hudbu se ruří
aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
DROBNÉ ZPRÁVY
V hotelu Atlantic v Dáven
port la vyskytly se neštovice
Hosté i lidé domácí podrobeni
byli přísné karanténě "
— Dokonalým lotrem jest Dan
Ashby z Weatherford Okla Pil
ve čtvrtek s několika kumpány v
hostinci a když hodně kořaly do
sebe nalil vyšel na ulici s otevře
ným nožem a prohlásil že někoho
zabije První přišel mu do cesty
C H Gnffiths vážený občan a
na něm také bídák výhrůžku svoji
provedl Griffiths bodnut byl do
prsou a skonal v několika oka
mžicích -
Do stanice dráhy North
western v Dewitt la vrazili v
sobotu v jednu hodinu v noci tři
zakuklení lupiči namířeným re
volverem přinutili staničního do
zorce k mlčení a dynamitem roz
bili železnou pokladnu z níž
uloupili $100 Chlapi : přijeli k
nádraží v bryčce a zmizeli nežli
poplach mohl býti způsoben
Při koupání v rybníce dvě
míle od Iowa City utonul v pátek
i4letý syn Samuela Forbese ze
zmíněného města
Emil Anderson topič na'
dráze Union Pacific spadl s paro- ''
stroje když sjížděl s tak zvaného
vrchu Shermanova v Cheyenne
Wyo a byl přejet všemi padesáti
kárami jež vlak tvořily Tělo
jeho bylo hrozně zohaveno
Jedním že zajímavějších tru
stů je kombinace na kontrolování
těžby a prodeje asfaltu Společ
nost s kapitálem třiceti milionů
dollarů' byla inkorporována v
New Jersey ale její hlavní úřa
dovny budou ve Filadelfii
Gen Wood jemuž nabídnuto
bylo místo předsedy společnosti
pouliční dráhy ve Washingtonu
rozhodl se Že zůstane nadále v
armádě a na počátku tohoto týdne
vrátí se na Kubu aby hleděl si
svých povinností jako guvernér
provincie Santiago ďe Cuba Ná
vrat jeho uspíšen byl zprávami O
vypuknutí žluté zimnice v Sant
iagu „:
-=#{Do Jižní Dakotyl
Oslava
PESKÉHO DME
započne shromážděním se
spolků a účastníků
dne 11 července '99 t
" y nvaine ranní
_ f r
v TyncLsil %
Jest žádoucno aby každý byl E£
0 Výkonný výbtr
Lešetlnský kováf
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná báseň Svato
pluka Čecha "Lešetínský kovář" U
Ceno v ní otrýral tahy poněmcovánf
českých dědin cizozemskými fabrikan
ty a vfelá láska lidu Českého k řeči
otců svých Iesetínský kováf vzor
pravého Cecna vzdoruje snahám po
němcovaclm a ti-platl vzdor syůj livo
tem neboť za poněmcovatel y atojf mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básea psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně aailmavém aoúsobila veliká
rozruch Vsak ten trvat na krátce!
Vláda ii skon listovala f Jen něco málo
výtisku před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
te přijdem vstříc přáni kaldčho milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme M
srol-ním spisovatele báseS tuto
plném sněni konfiskovaného vydáni
A v očekáváni ťm jsme ae nemýlili
Během prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovíem a uspořádali jsme
vydáni drahé v mnohem lepu a aoko
aleji! opravě a věUIa formát nei
bylo prvé Básefi tvo?í knihu U
stranách a prodáváme ji po ZSct Do
Cech se aa ruče ním za 50c s draní:
vydáni (ana kniha valni tkZZA) ta tZSU
K dostáni sa botové a