Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 30, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
fíiiíí'r''" r
! TO" ' "
i r
Ir
Va# " '' !" ♦ i
li"
í
i
í '
r
i
'J'J"'iV " s™a?aaTmmřmvemmv'
OTU ZÁPADU
Franciski uvítat vrátivší ta pluk proč trest měl by být! aWrrján
í ku slavnostnímu přivítání jež se
ta
nalézá se ve známé
mu připravuje v Omaze ' Na po
břeží vyslán bude zvláštní vlak a
mimo to zvláštní vlaky vypraveny
budou do Omahy z měst kde pil
1-:X I
— povoleni li sňatku vyzvetn
si JVarei uanus a van 30 rovu
starý a Mary Granahanova s Oma-
hy též 30 roktt atará y -v
"Mrň™ 77 m (Zfivm&ka buznl a přátelé dobrovolníků by Okresní rada jež aasedala
díleti na demonstraci Den kdy stale že popiatmci leios -neicopa-
zvláŠtní vlak s prvním plukem do jí ' ale za to v posledních dnech
Omahv nřliede nrohlášen bude náhled tento značně změnila
_ r r il
úřadně veřejným svátkem a všecky ťrotesty se jenom nrnuiy a jtmen
obchody zavřeny Členové první- důraznější nežli druhý Ne j větší
ho Dluku kteří se iiž dříve vrátili stížnost měli obchodníci jednou
I - la W - Ji
pozváni budou též ku slavnosti a třídou zdozi prou oaoaau oaootv
An nmk hevniatnX nHvezeni I vvch krámů Bvlo totiž - odhad
I uw wauwwj Jf f- - I 4
neviput DnifRMflI ZÁPADU n Fnri'eka nnipH z Omi-lnuto zboží v Boston btorn na
1l0Annnn i winww — r_J__ _ i
hv následu ící výbor: Mayor 112100 n myoen oroa hi
Moorea T S Clarkson 1 L ooo a u tsennetta na mene pezu
Webster J E Baum Cadet Tay
loraH S Webler
vtísle 1266 již 13 ul
: ' ' bUU WiUiam
-kdei lze veškeré naše záležitosti
: vyřizovati
nalézá se v č 509-511 jli 12
'L M AStlY I1H Afl
nJlž strtne mžat vlsstal krajan
17" F Kliaxiol
VZr(J 13-
WflWřtSf záaobv maaa v&eho druhu
' usenek salámu šunek a v&bec vSeho co
' obor tento spadá
Příští sedili dne 2 cerveice se
hrají omaiští ochotnicí v Národai
SÍBí(pfivo4ní veselohni žeiichové'
neb 'Zkouška v krypti"
Úterní schůze městské rady
oživena bvla filipikou radního
$6000 To prý j smiaoc nízko
Stížnost tlumočili Thomas Kilpa
triek a Kelley Stiger & Ca jichž
zásoba zboží odhadnuta po $10-
000 Kilpatrick a Kelley tvrdili
že zboží v Boston atom ni cenu
dobře 1250000 a n Hayden Bros
1350000 Na to odpovídal Emil
Brandeis" že zboží v Boston Storu
srunia prou Koiegum ™"™v 4 cenu $ oook feodhad
1 y r5lPr~lurnuti jsou na tomtéž základě iako
soluci aby následkem nedostatku lt M - A nft
1 I v V 1 I I VďBU vv — — '
i i~X)ti wmi vAaieníiv tinAm I P0 _r°f_řLi„_A I žitější byl stížnost George P Be-
iVCSy KTUjdif um awvikwi? juiuwt íovany za postaveni iijatauiu _ tvřjf
Z NAŠEHO MĚSTA
mMttr Frd
Stuht chtěl 'šak již po dlouhou Sue na 6es'tnácté d
qodu nyarant na ronu aevaic ií:: 11 ifi
- UUI UTI i" - jtw
nomer unc a proio se Pru rcu- E sbor Mal v5ecky
— V pondělní své schůzi školní tu" '"r T V JX i T " stížnosti v úvahu
_ 1 1 ninvm uuudii iiuc uviuvu 1
rada zadala kontrakt na zeamcaou _ Před distriktním soudem na
VI _ I _ :C _ I II ViilallL HA LUaUOUU iV Vi Ma 1 —
a tesařskou prací na sicoie racinc _ „ M4 nnaH: kter iasnř doka-
"Wallace H Parnshovi za 138120 ™ „ Lll5e iak be-ohiedně iednaií kor
_::xx lUíiicusBy ttuv ic viy i — j — — —
1 i V Y t Vl__ _ _ — MM'
bylo že v Omaze jest
osob veko mezi 5 a ai roay nnnvMli u„t dem s elevatoru v Hainmondových
-„ - — — — í„i „óhrodn nnhnfm latkacb ctiiapec KODeri Maun
1 ' ' A t 0W 0 vw — — 1
tTQveaeni censu uuu #you
iTřetí warda vykazuje značný pří
se
se snor stával výhradně osobním
— — 1 „ 1
ziednal oředseda Bineham pořá- oCitl svédkove tvraiu ze staio
" I j i v _ j- j_ř ui I fr náelMllrpm nťdosiaticit hezDeě-
Klr v ward oáté osob aeK- Puoun' "ř T 7"
7 rTrúí"x "i„ navržen dodatek aby povolen byl nostnien opaireni uieccnwi -
ieŠtě hvdrant Stuhtem žádaný ale lovati avšak společnost se uvolila
— Policie došla k náhledu že Dadi následkem nedostatečné pod- že zaplatí pohřební výlohy a po
je to zbytečnou prací zatýkati tu- norv RQhv omaŽskÝch ulic bu- skytne mu zaměstnání po celý 2i-
llky třeba by svými orgiemi při dou y nejbližších dnech ozdobeny vot načež upustil od tobo By l sice
"pajntu" rusia ceie souseusivi železnými bednami na papíry a P"J a° prače aie v uiwuu ioy
V pondělí předvedli jich soudci QdnadW z ovoce a ood Kontrakt propuštěn ačkoli žádného ' pře-
Gordonovi třináct ale jeho cti- na ::ch DOStavení uzavřen byl s stupku se nedopustil a od te doDy
hodnost všeckv propustila fnhn bída bvla domovem v leho dproá-
Wallace T Broatch jenž jistou chicagskou společnost Mě- cnosti Proto žaluje nyní spoječ
jmenován byl presidentem dru- sto nebude to stati ani centu a - r-
hým poručíkem v lodním vojsku neste oparzt 12 proč z oznámen ry r~™-~™ "F -" '
složUs úspěchem duševní zkoušku jež bedny tyto vynesou C W — Kaó chce mít nbyíbea
ale má jistou potíž se zkouškou ťorter nabídl se ze zanai 2501 bolesti vytržené neb dobře vypl-
' fysickou le však naděje že též neb 300 takových bedeo necaa je něné ten jde k A P Johnsonu
projde neboř službou na ronoiznowmu v wmie uuuc uus- zubnímu íekan 1402 rarQanai
Ricu V poslední válce dokázal' Že ti městu 15 procent z hrubého Telefon 1561
i dnttatečnž silnou soustavu výnosu oznamek XHabidka tato
ti
Jělesnou
— :%Chcete dáti svým -dítkám
dobrého obchodního vzdělání?
Zda-li ano ' nechte je navštěvo
vat Omaha Commercial Couege
1 1- JI I „U„JC I ' —
'i konána byla ve středu rečerpo-
vouu a poiícu aie smuuuuci _-__ tt- j_ nM
- n 113 wwviHair 111 inu iiim
_ — —j
a výborem Central Labpr mue
jmenoval následující členy kni-1 #im-iní &ifikýeb Členové
přijata následkem předešlé úmlu-
zr s Corbettem Mayor Moores
— — O— I V f 1 V AWWIUflIUI www
Herberta T Leavetta Franka
a TT Dickeyho T
m w 1 # vn lni
a imv nrihiaste v tisicarne r i—
'7n1n j 1nvfťA éu ialr' iiSetHte naera
-~-r-~- - — 1 - 1 1 1 t v cjk
ÍVrnlnrfm í ' í f I- V1CKCV UillUl
v ( w 1 lUUKUAf ftuuiv voiaiui javu
— bmutnou zkušenost v man- - t { j nastuDCi Mezi důleži
fclství zažila Vila btarrová jez a{U - ořiiatymi ordinančemi jed-
_ vt _ _ ijtj - k : 1
preo neKon iyany sc Byy mi na íapov(di střílení a jakékoli nu
třemi dítkami obratná se o pomoc cnl obtěžování ptactva v měst
ku zdejstpoliciu ťtijeia sem od- kých hranicích a druhá nařizuje
Duna í íowj a ccie jíucui j
' zůstávalo z bídného potahu
desátí entů: Vyprávěla že man- { tdwkv drána odeDřela
- r-™-' — - - r
2ei opuSGUf Jjl lf vaii nne íensuue i{ateJl Di ati
— jxt tr „x~ 1
a w m ťuCl - Pab8tův pavUon z loůské
soaltoH obrátila se na rodiče svého K:4Í Vr c H Frd z
Bevtvnéhd ranžeJ ve rairoury ' ť i: w
'-tvá5ak ti it- zaou- V Vnpu tsutweutr — praye n-
tova Kelley Stiger A Co- Thom
pson Belden & Co HHaidy S
Co pí Bensonové a několika
jiných mluvili yé prospěch sobot
ního zavírání v šest hodin a slíbili
že od zítřka iiž zalnou Boston
Store a Hayden Bros T obmýšlí
však střídati prodavačky v sobof u
deset
ní ieií po- ry č"™""1 ""'"7 tak že pracovaly by pouze deaei
nijejípo- j goukromí prodavači železnič- _ wit
hu a pa- nUh Ustků 'musejí vrátiti kupci hodn denní a tt
lžeman- L( tdvbv dráha - odeořela í prý aeprutonpt V pfíodJ
případ
tom 1 obchody jez soubiasi se
zavíráním v šest hodin k vůli kon
kurenci 'učiní asi podobně
1 — Ve středu večer sešlo se do
soudní síní policejního soudu Tasi
200 nadšených cyklistů kteří žá-
yšak své tlalťní rodiče v ujihw jibuw miw vé'- ordinance "Zástupct strany
Oregon a k tím nyní hodlá Korbelová vína a kořalky stále též ob jak)vané j podáíiNvf
lýiiti Prodsrfa tedy -svůj na skladě dt4ítf důvody avšak soudce róžžudek
-121 tu nezbývalo ií nici Jioého KjpviCKa j-r f iae cersive na cepu dogtW yi}- siy5eti rozhodnutí
— — ' ' I t l_ Cř-: 7l x 1 ' _ f j f
neZU vrátití se do Omahy Starroi- ™w o - i 80udce Gořdona stran 'nampičkc
▼4 má yšak sví Vlalťnl rodiče v P° Jno nepuaeie 1 é ordinanc& ' 'Zástujx strany
Salem
m uchýl
ootah ža iio akdtž matroaa Rya-1 Naítpvýčlun dvacet stop i sv&í nevvnesl právě že bhde pře
' nova zaopatřila ji voinou jiíuu uo uwuu uni-vi řv™v ntjrucu o ywi ivm uliui yj
- North platte ' nastoupila dalekou vodu při úpatí Douglas ulice v rozhodnutí 'Své ' pokůďffloíóó eb
''fiíniik Wlf i flviem úterý odooledne Hantelé leho nAVxv-' ' -s ' ' ' r'
do Oregoaa kus světa a ubohá JtJoyd a Harrison pusu se v nem po _ HUU st dívka
nevi jak se tam dostane roao- řece u a iw "-idětná žena pro domácí práci
' tsnctaiaiuznoze nejsrsi aue uu „ JPobrá mzda a stalé místo IJ
- je pouze trúete
— Guvernéru Poynťerovi před-jhjigte ge ó poďrobnosti v píaírp
'pd í kor
IxcartlX
-Členové klubu pro zveleket-
— V poslední f kůzí poiární a iozen y P"0?! ZJ™ ZPJ?: Pokroků Západu
# t býll řCa í JWJliWIUlM VJuwa
1tíř'WM-- části místavodbywíi
m a - w _ v i i nnii mií ~ tzkh a' va uk u a umu aau i ' -
ď-"- TUI JO-WW-"!" T V rw " I uhAi i(t ivřA
biiíi ~- —
IT:'íil a S-x-xi joa ze r--- 7 T radv která xkesnaU se Trti
tót— jti krajan Jo JJ" ííiTbyU jS£ívZmL
r " 3 HíyCri:aoreM II tomto tmyala iníiíd I
1 1 llzZx Uilza jmeno-
pzitt řdui {ife U nth
0Z3 ct-í-VJ mcZ2(St
CZZYili Žnuti AksBKiU
— Vior kterýi má sa staro-
_ x:t~l
TxmeaB Cord tJini koaÍKli r1"
okresu Douglat tí—í vcni — Xi arciit ttov ptacaji
rl'K3ttí okressí a míxtiíí Cad-lna pláaeci cavtíso la kteff
Petú LiiL abv BoUn&vlcá t třUvea to aezo-
trest zmírněn byl na pct Tía l es
f aiLr naker ienl orovinilce do I tovano podaika icsf GeorserY
rosice podaL IktiaM nerodtpcJ Bonus který před aJolia rtj
! tle it prý OiUcrla k xníreJ postavil velký snlý Oty
icr:
c
" a pinka ncbrtl-
f avereírcvo n€''zt tak kasJ ofce-j adii
Lin& t l-tt zikon aals feli jšn
i í - oz~ _ fciK&s p
+- Boj o ženu strhl se vě stře
du večer na 9 a Jackson ul mezi
dvěma dělníky Filipem Cbristmaa
nem á Geo Smitbem Chnst
mann již několik měsíců nežije sé
svou Ženou a poněvadž tato zalí
bila' se Smithovi n nabídl jí aby
zavedli! st spolu domácnost což
tato óřijala Zřídili si tudíž hní
zdečko na 8 a Dodge ul kde pó
nějakou dobu láskyplně na sebe
vrkali Leč to nebylo vhod bý
valému manželi zamilované Že
nušky Christmannovi jenž do-:
zvěděl se o zpronevěře své ženy
ve středu a proto s pistou v ruce
počíhal si na Smitha chtěje se na
něm pomstiti za to že žije % jeho
ženou Srážka udála se jak výše
zmíněno na 9 a Jackson kde
Cbristmaa potkal Smitha a hned
s ním počal půtku Smith vida
že soupeř jeho má zbraS v ruce
snažil se mu ji vyrvati z ruky což
se mu též po delším- zápasu poda
řilo načež dal se na útěk aniž by
bvl něiak raněn ačkoliv Cbrist-
mann za ním vypálil dvě rány jež
pro panující tmu však minuly se
cíle Později navštívili Cbnst
tnanua v jeho bytu detektivové
lorgensott a McCartby aby boje
nulovného muže zatkli: Však tento
vzpouzel se jim otevřití Leč tito
nedělali dlouhé caviky a jednoduše
dvéře vypáčilu Jakmile však
vkročili do světnice namířil na ně
Christmana zbrafi chtěje po ně
kterém střelili Však dříve než
mohl tak učiuiti zmocnili se ho
tajní a odvedli na policejní stanici
Ženichové jii příští nedlll 1
Národní SíoL ř
— Naši krajané v Bruě by si
měli dobře pamatovat! radní Mer-
cera a 9 a Mounta ze 7 waray
Minulý podzim prosadil radní
Stuht městskou radou usnesení
aby vodárna prodloužila vodovody
a dala hydrant na devátou a Ho
mer ul čímž by umožněno bylo
tamnějším osadníkům obdržeti
vodu To-nebylo společnosti vo
dárny po chuti a- proto s tím od
klád ala V minulých dnech hro
zil radní Stuht společnosti kroky
soudními a ble již v nejbliŽší
scbúzi městské rady vytasil se
radní Mercer a usnesením aby
dříve nařízené a posud nepostave
dé hydranty byly odvolány a radní
Mount navrhnul abv žádné hy
dranty ýíce nébyly zřizovány pro
to že nejsou peníze Není zapo
třebí aváštníha bystrozraku pozná
odkud v tomto případu vítr
věje a že -oba tyto návrhy jsou
články jednoho řetězu' a vyšly
jednoho popudu Nová volba
bude již příští jaro a pak dojista
voličové v Brně projeví tsvou
vděčnost oběma jím pánům : rad
ním dle zásluhy '
pjyTenhle hostinec Havelkův
Vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolí čepuje též pravé importo
vané plzefiské jako rnalvaz To
je krása to je rozkoš - ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuťl Ja
ko křenl Když jste "v rriěstě"
neopomeSte zajít na 'jednu plzeB
skébo třeba tu velkou a oč Že se
budete cítit jako doma
— Na poště nalézají se násle
dující dopisy se zdánlivě českými
jmény: J Hrubý C L Hurt J
Kudláček J Pátek
nEonATfsao
v'
)
Iři 4 ♦ 1
' ij TýllÍ DetrelU
Po Northwestern dráze" Lístky
na prodej ' 3 4 a 5 Července
platac ku návratu až do 15 srp
na' asi 'za polovic jízdoého Vý
ÍZt cesty po dráze aoeb jezeru
UUUkk úřadovda 1401 a 1403
Pokrok JumM W
POTŘEBY-
LETNÍ
POTŘEBY
KOCHŮ
i Ženská Jest bystrookým Kritikem Ifoiaký se bad natahovat a
skrčovat do nového obleku a ckouiet tdali se mu bodl kroucením se
do všelijakých postav snailc se konkati přes rameno do madla Ale
ženská to postřelme jediným pohledem — posuá jestli límec položon
jest jak by být! měl — tdali Je látka dobrá barva přiměřená a střih
tak jakým by býtl měl Ženská má sto očí pro modu v
4l Při prodeji Šatstva a prádla pro hochy jsme ralějl když matka
vybírá My si přejeme aby nejlepíí znalci prohlédli si naše zásoby šat
stva pro hochy My jsme jisti ie Jest to tá nejúipornějií zásada v ce-
lém státě Praeí kalboty pro hochy po 15c které vytrvají za 8&c Prací
kalhoty pro hoeby po SOc které ie všude prodávají ta dvojnásobnou
'částku Praeí obleky pro hochy po 85c kteréž daji službu 75c Prací
obleky pro hoeby ta 45c módně pruhované s velkým plaveckým Km
eem přkně trlmovaoó pro stáří 8 ai 10 do roků tyto obleky prodávají
se Jinde po 76c ai llOO '
Prací obleky pro hochy po 75c kteréž prodávají se jinde po II 00
a 1120 t pitná látky šedé plátno berrloRbone vzoru sámkované ru
kávy a pěkně trimované
Máme všeho druhu zahradní šla
houny a prodáváme je po 8 10 a
12c za stopu Všechny zaručené
a naše záruka vyrovná se jakékoliv
jiné kterou by jste mohli kdekoliv
obdržeti Však lépe když přijdete
a prohlédnete si naší zásobu a uvi
díte sami v našich krámech buď
1514 Farnam St v Omaze aneb
' 2408 N St South Omaha
JL o raymer
1 as sb si 1
~ CD CT-
V BÍwnAn Pnkrntrtt ZADftáltl BOI
IBOpIDVIIl QVpOHUJcQlUl ntUKWHIW J fTOOWiw uuwrvuMiu
PSACÍ - STROJE:
lnou uvol neibnnon ootfeboa kaidm ?
obe b' xlí a mof do Kel e katdém utcistni-
nU kde M vica p)M Pn koupi psacího itroje
dluiao pHblUetl blarnt k JednodachOKtl do- ?
konalost! tříient boť to iruíule trranll
voat V tcht obkdwh anli JakiohkullTik
Jlncb )mt neptadaUaitsInym
- VU14 t popUoy kataiot- na '
Diilel Tyneiríter & Supplies i Co i
niÍTÍroe Uenamoro paad atroje Jit po kolik rokli
J
niuir atlAH nmetnl t J08 BLIH8
ř C BLtóS 'prodírat boTÍa dobytka i H BL18H
prod otcI a sen mat
pr
KterkollT ~ nich pracaje v aájm ivcb lákaxnlk
prodá ra( dob Tapr
komisionář se živým dobytkem
230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Vlemoioi uMe vinuja M rtem tamlkto 1 1 Fraac Wolmaan vieobecni v Oolřax Co
nýlat16ra fMwB Vale Jat uctivé iádána inámý eo řádný a aridomlty duí ochotou
Trzoi ceoy na poiaaaoi
' obaloail krajaoy Ml teak
Zprávy spolkové
ČMko-5ár Hřbitovní 8pelek
Příští nedělí připadá p&lletní
schůze Cesko-Nár hřbitovního
spolku Zástupcové Tjsoú tudíž
Žádáni by neopomenuli v plném
počtu laskavě se dostavili
"t k Fr Svobodja taj
Tábor Kebraaská Lípa é 1S ITVO W
odbývá schůzi ve čtvrtek dne 13
července Všichni bratří jsou žá
dáni bf se jistě dostavili ári před
léhá véími důležité jednání ]
' ' Ai Novák taj
rwDoat nu xi po Jvdandrnnlia
ZicbTat a aer-
utivioJ' ar
KUn'a Grl Nerre orr Zaplete al pro
E200 láhev naakoutka Obdrtit- ji idarm
rk Kllue Lid Wl Arch Bt ťbfladrtphla
Pa BluplWlf
dta o 4
a lo
Laciné domovy UZilJi
temrOraad Vlew MM — iunmrf arufnn
imllnl aviuďrtrh n% Ih a Canioa ulici
ÍiVO — Sorý RHHWnl 16m nSlacicb a
rlk# kn na Jí pllel 10 — Iftm o tnl
eieb a la Uk ai blkfeater tmo - Vik
f ibodnlPMiXck a t docu na Vlave ai
a vroooaoa caa
velmi aieki Hraar B FAraa''-'1
Ttdwii lNTUBUaakaHb
l Liv J VmCoir'aCí-rkanab
r tvťl aa 1 fvaie4n)4thy kakréaaé-
1no otni Uka a paaiva Vi enabao
--%r ' co (aru D-I v aunvaao yr
ri4 4t pirioa protek a poceiaca
r A I bt Aiuha koaDa eMIvŤ aaa
ku( a V C karba Clarkaoa neb b Ja Kal-
paraf JVacaa dtwOhPxS
ía
HO akr dobrabo poanaka
im akri obdélAnn abrtek
tm lnak a baakvln VltrktimiMiMba-
dovf atadaAvftraik a dal aaali ran paav
íídil Uavood Nab
rtl J t-~ ata dobrého Caakéao
kAliT— — 4 StMÍO pro Vftana Vaa-
aaa v atlada velk rk naartr v atrmaiai
Kaaaami Plita na W J závodník Wllana
aUaraorta IJO- avaaeaa T
Wavaaa-1 al LmVlMMl
jiojiii cl "-"7 ptrí Li
f r-" řWa T
I -ř% aklaCS velké aelvf r!
V ťBiilnipectví IHk Zip ba k
atinl vieefta v divadelní aoiar lei vy
tUv li"Vřtii v Ceckicli a ne oa roaetwá-
a Uuiař setaa vieck r?i4 sae
avtraapotií!-lHrrS V
Farma na prodej
Neb- M mile nd North Louu 140 akrt vtdsiá-
no Obydli aiáte a atudoi NO ta akr Třetina
k oajipiatku pn a proo troko
Bliaa m NewExobaDge Uld_
iOOakrft v
Valley Co
krů vxdftlá-
xa akr Tfof lr&'
ooiove loyiea oaaxpiaiKu
J Bliaa k% Ne
dtJStf ' í 80 Omaha Neb
Na proděl felml lacino K"'
mek v So Omase blíia látek v ntlrntSm
Tlila Otitf Prodá w buď ta hotová aneb a
řáetpoíka ale ta hotovíte diprknáaráfka
r nopiani a pravnixe nervy aew York Life
Bldk rOntn aneb n luna KniMhn n
akirni Pokroku Západu artf
Pnrlr řriiri fcomP-
H9MI9' tí5-v
'
rtn
I"W
ĚĚÍiMk
Kut - ái
Whltebr sat a4a
Butrb nah-xaoédHvl velmi lac-loo
Drníte t Tiv-vf
PH0NEI9IS — — ♦ 71B So IStb Btx
HííTlflVí nccbyícjné výtsodsi
UUIU
fsinřlsti
tla-tU-117
J 14 ml Oauaa
CimASTE SYÝC1I 0CÍ!
xa "í
Cvl snakamiM
UnLH Pro letní topení i
ibtrhnn va cnáinfiat nvMttl hl n--á
lová medalioDy ve vndovoh barvách budvna
dávali od 1 eervna do 1 Července Jvdnu a
ttchtn krásoeh ruínl malnvaofcb podobiacn -píko
tarámovanýeb tdarna t kaidfm tar
iam platino kabtarlntcb aoeb vtUU:b pndo
biaea Tou Jeat nabklka neobvírjné Jt likol
nejmeuli ptioý portrétový medallloe prodává
te viudeta nrmnt nti U Ul kt Vinili
ledva velkoal! Vátého obrwe pHrtiu-ofrh
barev áploá adarma a ÍQtorraAeoil lak rvr
chd IfMmn NavMIvteMudloa tMidJvvilaaa
aat rWUbra odklade "'r™™}"
a piiéJaMM zdar
m a aancae ats4ai
sraca tstMe kaU
k!3vyM
i
1
4
r -Ura ' L4vadáj
y na
a u3 e#r v ay a- v a 1
f -
{
A-JI!--- Ivřtl
Mlha Iknu
r_ 7
1 — 1 b k a
- "-- " t)xta
'S-z
1 ~~ Vili'
trisi -a rnr
ČI
al lavsýca a peaych