Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 30, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok _5Apadu
) ADRESÁŘ
ČESKÝCIIJPOLKŮ
OMAHA
ftád Palacký ř 1 ZČBJ
odbývá tvé pravidelné achftze každou Čtvrtou
neděli t měsíci o 1 b odp síni p Klepet ky
n la Wllllam ul Předa L Berka ta) Vác
Šebek 1407 8 4th Bt eěetnik Simon Boku
sek UMt Williams ulpokl Fr Mach
TM Jed Sokol v Omaha
Odbývá své pravidelná eob&ce kaídý druh
Čtvrtek v nUol veíer ve své místnosti tSBt
Ba 13th Bt PředS Kud TU velká 1487 Bo Utb
Bt tajemník B W Bartoš 1418 rear Poppleton
ve oeetnlk Kr J Klála 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1347 sotttb Btr
Podp Sokol TjrS i 1
odbývá ave ech&ie dvakrát měsíčně kaldou
1 nedill a 8 pondělí v měilct v stnl Metzově
Oeloroěni ach&ae odbývá ae I neděli v říjnu
palletnt acboze I neděli v dubnu a Čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Bvojtek mí
stopředseda Kr Svoboda taj Jobn Chleborád
Wá JI 16tá ul áěetnlk Josef Kaipar 1430 JIŽ
13 ul Pokladník V F Kunci 131 So IS Btr
výbor majetku Jo Němec praporeCnlk Jo
Merz dozorce Fr Vojtech
Jih Hoí Loie í 5 Byt Pythla
odbývá achaie kaldou ptvnl a třett středu ▼
měsíci v Národní siní na 18 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Ud Kelcb 4018 So lSth Btr Strážce
archivu a peíetl F Vodička 104 N 16th Btr
Strážce flnaoci Via Přibyl 1211 Jli II ul Po
kladník Jot Movik 1810 Jit 13 ul
Bohemii Loie i 814 AOUW
odbývá svá pravidelná achftie v Národní tfnl
každou 2 a4 atfodu veíer Frant Bvojtek
M P F W Bandbauer Zip 11KW 8o l'i Btr
J V Vacek áěetnik 2210 Ho 14 8tr„ O Boae
water spol lékař á Bee Bulldlng
Tábor ColnmbaB i 69 W0W
odbývá acb6ie každé! íterý v měsíci v Ná
" rodní alnl v 8 h večer Předseda Kr Bvoboda
1334 Ji 18 ul Místopředseda Fr Berní n Taj
F J Fltle 211 Bheely Block Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 12J4 Jli 14 ul Při
vodil Aoton Novák
mfi wi _1 — X wtr 1
lBDor nenrasan c ti 1 1 ana
odbývá svá pravidelná scb&ze ksždou prvou a
třetí středu v měsíci v osm hodin veíer
T alnl pana Jana Hrocha Konaul F W
PVUKDIi V Jim — ' wwu - -
bankéř Joa Vnpálka1 a Wllham ulice klerk
J F PHbyi SlOHlokory provodit V DoleJS
vnitřní strii Joaef Hrubý venkovní stráí
Bart Malhauaer výbor majetku Jan Ohlebo
rád Hike Votava Karel Smrkovský a F J
Hanzelln
Tábor Kebrasská Lípa i 183 W0W
odbývá achaie každý druhý a Čtvrtý Čtvrtek v
lni Hrochové Joaef Šíp předseda 1012 Homer
8t Václav DoleJÍ místopředseda John Saf ar
pokladník 1MB Wllllama A V Kovák taj
1203 Pacific St Frank Sova pra vodil
Sbor Vlastislava £ 29 JČD
odbývá scb&ze kaldou 1 neděli v měaici v Ná
rodní alnl o % hod odp Předsdkjrně KaU
Bartol tajemnice M Suchánek 18 a Plerce
ul„ ůčetnlce Marie Michal pokladnice Karoli
na Beránek
Sbor Boleslava d 80 JČD
odbývá sobině každou 2 neděli v mentol v Ná
rodní alnl o 3 b odp Předsedka Ant Kment
1227 Jli 15 ulice tajemnice Frantllka Čapek
1814 Martha St oíetnloe Marie Příborská roh
14 a Oatellaa Bt pokladnice Karolina FIM
Rar 1308 jlí 13nl
Sbor Hrazda Nové Doby í 88 JČD
odbývá avé scbftze kaldou 8 nedill v měsíci ve
í hod odp v síni Metzově Předsedkyni M
Engelthafer taj Vllbelmlna Bartošová 1ZM
So 13th8t ííetnlce Em ' Obleborád 1U8
Poppleton ave -ť
Sbor Martha tíroTe 1 10
odbývá avé pravidelná ach fixe vidy 4 nedill
v mealcl v Národní sfni Předeedkjrni Nellle
Bvoboda místopředsedkyni Anna Brodil ta
jemnice Bosle David I2S3 So 16 Bt pokladni
ce M Boukalová 1301-14 ul průvodkyně
Fannie Pětek
Sbor Čechle D of H í 181 AOUW
odbývá pravidelné sebou každý 1 4 Čtvrtek
v měsíci ve dvě hod odpoledne v místnosti
pana J Havllíka f Národní alnl Předsedka
Antonie Hoffman tajem Josie Vacek 2312
jlini 14 ul oíetnlce A Bvojtek 1587 Bo 8t
Pokladnice Anna gluntóko apolk lékař C
Bosowater 323 Bee Bulldlng
Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřetařck
dbývásvé pravidelné echnie vidy v Čtvrtou
nedfll v mV H v místnosti p J Hrocha Před
sedkyni Marie Jiráková UHftJI Id ulmiio-
gředaedkyně Jos Homolova tujeinolce Marie
Hrncová 12 jli 13 ul poklad Kat Wolfová
3318 jli 12 ul prtvodkyoě Aloisie Bártová
1317 jiinltf ulice
Podp bor Sokolek TfrS 1 1
odbývá své ecbnse dvakrát uiěsICni kaldou
druhou neděli a Čtvrtá úterý v měsiui v ainl
Metzovi 1318 Jli 13 ni CeiorcCnl auhltze od
bývá se druhou neděli v říjnu pMletni scbnxa
druhou neděli v dubnu aitvrtlelul V lednu a
srpnu 1'ředsedkjni Marie Moravro l-KK 14 a
Canton ul mistopřednedkyni Kr Koutuký
toí Boulevard ave tajoiumce Btaxle Ueuák
1413 Jli 14 ul áCeiuioe Marie Biiek 88 Char
les ulice __________
south oiv£ _wrz__
Til Jed Sokol t So Omaha
odbývá své pravidelné srhAie JediMia měaiCnt
a sice i-aidé lni pondělí v mfnlul v mUtnosil
Jana Kmtakýuo na rohu h a Q Starosta
Jinef Vonásek ihI František Katil! Itt a H
ni éftetnfs JosrfMui-ha pokladník František
Hájek meii N a O ul
Praha Loie i 828 A0CW
odbfvá své pravidelná srh&ie 1 a t střřd'1
v iriěsii-l v síul li KoutHkýho Thomas ivsec
EinUtr Fi Wclli-h M ktr V J FltK
laj W mni a P Btr Jos Vá'tial áfntnikSO
V ulice Poklad Bedř Olenatbler ) a O ul
Tábor ŽiŽk&r Dub 1 115 W0W
odbývá své soliftao kaldou prvnt neděli v mtnU
ei vslnl p Fmka a i nlico Přleda Kr
Kavan DimtopřnMNla Frank Hrabik tajm
Janiea Kormánvk ni msi N M poklad
Anton Pivoňka ÍL a Q ul
Rid Palmové Dřevo ř 7
Kruh Dřevařek v Bo Omaae odbývá achote
avé kaidé poslední pondělí v měniči v místno
sti Br Koutakých Marie Vomsěka Mstojná
poruCok KaUe Vomáěka mlstonředsedKa
Katie Vocásek 887 Bo 23 Btr íaiemnlee
Frantllka Plvoflka bankérka Frantllka Svo
boda soukromnice Barbora Racek prt vodil
Josepbln Boukal vnitřní ttrái Anna KřeCek
venkovní stráá
Chas Kaufmati
Q pojišťující jednatel Q
u a veřejný notár w
Zaotutujv el!epl pojllřiijld poleCnostL
ppMiáváa kupuje majnirk nemovitý vydává
'epiavni lístky i Evropy a do tvropy atd
fam mice na nemovitý majetek
PUamaSeTZápro 13 aDoatlax ul
Na tamliilaitppské mexinárod
a( vatavě Umaže obdriel
v odboru pivním
__ragn_~ l4t___
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
rák ladi jeho Čistoty jeho osrě
tcicb pualiaujicfch viaatnoatl
Objednejte st bedallkn od
Frei Knif Brewisf Co
1007 Jaokaon 8C
Taxxroa na
před plácejte na Knihovnu Ame
rícios Pouxo Itoo roínl
Dr E Holovtchíner
český lékař
Offlce na rohu 1S a Howard ul Sher
ljr' Block i dveří 210
Telefoa 1488
V plsárné k nlexeni od 10 do 12 hodin ráno
od 3 do 4 odpoledne od 7 do 8 veíer
Telefon residence 1(74
H (Morfl MD Geo Bíclnell ID
E-aieai lélceitt
ZHAKU SLUCHU
1404 FARNAM UL OMAHA NIB
dt83m8 T""-"ČIslo telefonu Itt
The Harris Absíract Co
vyhotovují abstrakty každého
majetku v tomto okresu za
ceny velmi mírné
423 Bet BuUdlflfcN Omaha Web
O D KipHhger
na robu 13té a Farnam
mántjvětll výbír
doutníků tabáku
vůbec viech potřeb kuřických ve městě
Study
loMnatUa br Balí a4apU4totTW7M MHlH
approfM oj icaainf eaa
awa KiariD04l aodi
aMBpttnt lacunaiora
Tak ca apara dma anlf
Taraaaauraf -Pr4?paalt
a " Tak ca
Laws
apportaattjT to batur M
aaiiffe Am Á
_ yoarootKiiuon ano pro+fi
ar
m a areu nuwwaia ana
Home
gradaataa ftrjwhrra
Kli
motivu MBktnroiBMci mjbool or Uf
Vnll MrflnaiUra PKKK
larht raaraaf
Talaafcaaa atalMIaf 0CTBOIT BUOL
Jediný český'
q závod olovnický strojnický
i zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooli
S08 So 13t— Street
Telelon 1887
Zavádřnl vod plynu a kanalisace pro
vádí se levná a dobré ' ' t43tf
Státní jednatelství pro jedině osv&dce
né Cierelandské pivní pnmpj
JJdšlujeme ceny
' 3 fudahy'3
Zašleme vám zdarma seznam cen
li premit jel udilujeme kal
dému odkupniku Piite:
konali Co
SO OMAHA
NEB
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
11 cestujícího obecenstva omažské
ho nejoblíbenžjším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi
cago v 4:55 a v 6:55 veíer Ce
stovní lístky mažete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
CHCETE
LACINOU
FARMU?
Teď 8nd ?! Již každý že LACIXÉ
DOBRÉ pozemky Jou nyní k dostání
jen ve VVifConiinu Vsak ne každý vile
nejlépe nejlevněji % nejspolehlivěji
maže koupit! jen tehdy když kupuje od
železničních ipoleínoitl pHmo JeMli
kupujete od jednatelů koupíte třeba též
dobrý pozemek ale ne tak levni Jako
kdybyste se obrátili pfímo na společ
nost A pak nejste li'tí že pozemek
který jste koupili také skutečné máte
Chicago Milwa&kee 4 St Paul dráha
má přes 8200 krft pozemku podél tratí
svých blfže městeček v osadách mají
cích školy kostely atd kteréž prodává
po $3 00 až nejvýše 1800 akr jak násle
duje) Jednu šestinu hotové ostatek v
péti ročních splátkách procenty úroku
Panutu Ite když koupíte od dráhy Jste
jisti že máte dobré právo majetnické že
va&e peníze jsna bezpečny koupíte za
nejlevnéj&f možnou cenu Piite ti anglic
ky o clrkulář obsahující popil těchto
pozemko na-~ ~— -a__—
II O GAUGEX
Land Com'r C M A 8t P Ry
IILWACKEE WIS
ANEB 5A
T _W ŽTABTt
WPaT A
atenr -
— Pal tuctu postříbřených lžic
a noift za aoo obalů z Diamond
"C mýdla Požádejte o nl svého
groceríata
Dianil § Hf éi
tfiUVY ZÁMOŘSKÉ
Tisk v Rusku V Rusku vychá
zí 743 periodických časopisu z
nich 589 v řeči ruské 69 v polské
44 v německé 9 ve francouzské
atd Centrem publikace je Petro
hrad kde 1 lednem 1897 bylo
2069 knihtiskáren litografií a pod
závodu 54 knihkupectví 86 ma
lých obchodu s knihami 8 kniž
ních trhů 30 skladů a hudebnina
mi a 31 čítáren
Francie Mezi tím co nové
ministerstvo ve Francii rodí se a
tvoří stojí za to poznamenat! že
ministerstvo Dupuyovo }ež 12
června 1899 bylo svrženo jest už
třicátésedmé jakýmž vykazuje se
třetí republika založená 4 září r
1870 Věru přehojná to spotře
ba ministerstev v necelých 29 lé
tech: Ministerstva jež se dosud
vystřídalajsou — dle jmén ministr
presidentů svých— tato: V září r
1870 Favre 1871 Dufaure 1873
Broglie 1874 Cisseyi875 Buffet
1876 Dufaure' 1876 Simon 1877
Broglie 1877 Rochebouet 1877
Dufaure 1879 Wdddington 1879
Freycinet 1880 Ferryi88i Gam
betta 1882 Freycinet 1882 Du
clerc 1883 Fallieres 1883 Ferry
1885 Brisson 1886 Freycinet
1886 Goblet 1887 Rouier 1887
Tirard 1888 Floquet 1889 Ti
rardiBgo Freycinet 1 892 Loubet
1892 a 1893 Ribot 1893 Dupuy
1893 Kazimír Perier 1894 Dupuy
1895 Ribot 1895 Bourgeois 1896
Melinei8g8 Brissoni898Dupuyl
Ntmecký císař proti modernímu
umíní Císař Vilém II je nedo
stižný v uplatSování své originální
všestrannosti Teď zase vystoupil
jako kritický popravčí umělecké
moderny - Navštívil uměleckou
výstavu v Berlíně a velmi ostře se
NOÁ BITEVNÍ LOĎ KEAR8ARGE
Jméno lodi Kesrsarge která nyní dohotovuje se v lodínici v Newport News Jest
historickým Původní lod Kearsarge proslavila se v obfianské válce až ko
nečně byla stroskotána na Windwardských ostrovech Nová loď Kearsarge
jest bitevní loďí první třídy a bude jednou z nejlepších v našem válečném
loďstvu
vyslovil proti modernímu umění a
volal k rappoitu ředitele "národní
galerie" Tschudiho jemuž řízně
vvtknul přijetí několika moderních
obrazů francouzských Též vůči
ministru kultu vyslovil císař ně
mecký svůj rozhodný odpor k
modernímu umění i proti systému
v němž "národní galerii" spravuje
její nynější ředitel Tschudi Tyto
výroky německého "serenissima'
vf volaly vzrušení Proslýchá se
že Tschudi odstoupí Zásluhou
tohoto vynikajícího znalce umění
stala se berlínská "národní gale
rie" kde se dříve roztahovaly
pouze plachty offíciálních akade
miků a professorů uměleckým
museem prvního řádu Když pak
Tschudi získal koupí nebo darem
díla vynikajících moderních uměl
ců francouzských skotských a
anglických pobouřil proti sobě
pověstného dvorního mazala bitev
a vojenských parád Adolfa von
Wernera kterýž též poslal na
hlavu Tschudiho ijupiterský hrom
samotného monarchy Zdá se že
slova císařova přinesou veliké
změny osobní ve správě musea
pražádné však ve vítězném postu
pu moderního umění
Z madarského ráje Z Budapešti
se sděluje že proti bývalému po
slanci L Tiszovi bratranci býva
lého ministerského předsedy po
dáno bylo trestní oznámení pro
zpronevěření Stalo se tak klubem
v Isaszegu Klub tento hodlal
zříditi pomník L Tisza převzal
50 sběracích listin Při skládání
účtů shledány nesprávnosti
Rusko docílilo v Cinl nového ůspl
Jih Přimělo čínskou vládu aby
schválila projekt ruské Školy v
Pekingu jejíž účelem bode vycho
vávat! tlumočníky a - železniční
zřízence čínská vláda aama Ikola
zřídí a bude ji vydržovat! na svůj
náklad V Anglii zpráva o tomto
úspěchu ruském vzbudila roztrp
čení neboť se v ní vidí nový dů
kaz energie ruského vyslance v
Pekingu proti němuž stojí prý
nerozhodná mdlá politika angli
cká Pošta na moři Před několika
týdny byla poštovní služba mezi
plujícími loďmi a pevninou pomo
cí poštovních holubů v Havru de
finitivně zahájena Parník ' "la
Gascogne" který onehdy jme
novaný přístav opustil vezl s
sebou šestnáct dobře vycvičených
francouzských holubů z nichž
jedna polovice byla určena na
cestu do Ameriky druhá na zpá
teční plavbu do Havru Hned
prvního dne vypuštěni čtyři holu
bí druhého dne tentýž počet
všech doletělo v poměrně krátkém
Čase do havrských holubníků načež
depeše které přinesli odevzdány
adressátům ve formě dopisů (znač
ně zvětšených fotografií z maloun
kých snímků vyvolaných) které
byly fotografickými zmenšeninami
list k a jež cestující na lodi vyplni
li Je na jevě že podobně orga
nisovaná služba nepostrádá důle
žitosti Tímto způsobem bude
totiž umožněno vypustit francouz
ské á americké holuby na polovici
cesty (t j třetího dne z Francie
do Terre Neuve) a podati takto
jakýchkoli zpráv na obě strany
pevniny V případě nebezpečí
lze pak nejen stanovití bod pod
kterým se ohrožená loď nalézá ale
i udati prostředky pomoci kterých
potřebuje
Z ČESKÝCH VLASTÍ
První koncert mistra Kubelika na
Moravl VídeSská kritika jež si
osobuje právo ovládati direktivu
celého uměleckého světa nadšeně
vyslovila se o umění českého
mladého umělce J Kubelika jen
na obzoru slovanského nebe jako
zářící hvězda pojednou se objevil
Kladouc jeho mistrnou hru bá
ječnou techniku skvostný tón a
procítěný vřelý přednes na úro
veň všech světových houslistů
staví jej v popředí interprentů
báječných skladeb Paganiniho
Tak i české listy přinášely ze
všech českých měst kam mistr
Kubelík zavítal chvalné zprávy
plné uznání obdivu a nadšení
Ku příkladu nadšení turnovských
dam a pánů kteří slavného uměl
ce českého zasypali vavřínem a
kvítím poctili jej i skvostnými
dary neznal mezí I při druhém
koncertu při vyprodaném domě
jásot a nadšení nemělo konce
Mezi moravskými městy Prostě
jov byl prvním jenž slavného
umělce do středu svého pozval
Mistr vyplnil celý večer sám
Kouzelný jeho nástroj tak uchvá
til že hned při prvním čísle strhl
obecenstvo k bouřlivému potlesku
který se od čísla k číslu stupňoval
V Paganiniho variaci na anglickou
hymnu již žádný žijící houslista
pro obrovské obtíže nehraje uká
zal pan Kubelík své vzácné umě
ni ve světle nejjasnějším Výkony
p Kubelfkovy kritisovati není více
třeba Geniálně nadaný umělec
čitá teprve 19 let ' Jan Kubelík
narozen v Michli u Prahy Otec
jeho sám dobrý hudebník záhy
seznal hudební vlohy synovy a jal
se ho vyučovati ve bře na housle
Mladý hoch činil úžasné pokroky
tak že v to roce hrál již veřejně
skladby Vieuxtempsovy a úspě
chem velkým Na konservatoři
pražské kde ae stal žákem slovtu
oého paedagoga prof Ševčíka
stal se umělcem prvého řádu
Známý vídenský kritik prof Max
Kalbeck okouzlen jeho výkony
napsal o něm kritiku jež otevřela
mu celý svět Vzácný mecenáš
pan Fr Brosch ve Vídni daroval
mu skvostné housle mistra Jos
Quarneria v ceně 12000 zl
Ochrany oPultMch dltí chytají
se klerikálové zakládajíce pro ně
"Útulek sv Tosefa" Značný
podíl na té akci mají články "kře-
sťansko-sociálního spolku žen a
dívek'' z čehož vysvítá nejlépe
stranickost tohoto podniku U-
bohé duše které budou zachráně
ny ocitnou se jistě ve vleku
klerikálú Ovšem když vlaste
necké kruhy si ani nevzpomenou
na holení těchto sociálních bolestí
nelze se diviti že klerikalismus
rozestírá svoje sítě
V zákulisí Národního divadla v
Praze nemůže býti klidno neboť
divadelní dámy jsou příliš bojov
ných povah O roli se do sebe
pustí a bojují statečně a s nimi
rozumí se ctitelé jejich Po bo
jích jež vedla pí Benoniová kde
s kým o každou lepší roh (a zej
ména s pí Laudovou o "Madam- j
me Sans-Gene) sotva že nastalo
trochu klidu sl Grégrova s novi-
ckou Národního sl Hubertovou
se pustila do křížku Slečna Hil
bertova docílila skvostného úspě
chu v Pailleronově "Myšce"' ale
Themistoklu nedaly spát Aristo
dovy věnce na prosaicko vylože
no: sl Grégrova si troufala stejné
úspěšně v roli té vystoupit a sl
Hilbertovu zastíniti Docílila ú-
soěchu ale daleko ne takového
jako její domnělá sokyně jež pro
roli tu přinesla s sebou všechny
potřebné vlastností a odtud vra
žedný boj mezi divadelními sestra
mi A zajím avo je pozadí: Za sl
Hilbertovou stojí celý "Klub
mladých" jehož přičiněním se
také k Národnímu dostala (diva
delní správa nemá sama ani po
chopení pro výkony takových ta
lentů ani času aby je hledala) za
slečnou Grégrovou p Hladík z
"Lumíra'' a tak se boj dvou he
reček v pozadí jeví býti také zápa
sem dvou literárních táborů Při
padají tu maně na mysl slova pí
Benoniové pronesené v procesu s
"Pondělními Novinami'' že here
čka česká nemá-li nějakého strý
čka u novin nepronikne
Slávka textilního dllnictva v Ho
řicích jež trvala celé dva měsíce
skončila se již částečným vítěz
stvím stávkujících ač podnikatelé
houževnatě požadavkům dělnictva
odporovali Dosaženo bylo zvý
šení 'mzdy o 10 — 15 procent
Vymoženy byly mimo to ústupky
týkající se strojů délky zboží
výplaty sobotní jednání s dělni
ctvem a oslavy prvního května
Za to odepřeno odstranění domov
níka na nějž dělnictvo si stěžova
lo pro hrubé jeho chování a zave
dení stálých důvěrníků k vyřizo
vání sporů mezi dělnictvem a za
městnavateli Jest to po několika
nezdařených stávkách opět jeden
potěšlivější výsledek Chování
úřadů nadržujících ve stávce to
várníkům budilo velké rozhořčení
dělnictva
Slavnosti ilestudentski vynesou
po konečném zúčtování svém k
účeli svému k zřízení všeakade
mického domu hezkou sumičku
12000 zl Tím jest zřízení akad
domu naprosto pojištěno ba úči
nek rozhodný rozběh k neodklad
nému budování
Rozlilujlcl rýev při BoZim tile
udál Feonedy y01orauci Mladá
po venkovsku oděná ženská prora
zila najednou špalír a chtěla se
přiblížiti k duchovnímu jenž nesl
svátost Z pomatených řečí a ce
lého chování jejího bylo patrno
Že jest šílená Byla proto stráží
zadržena a odvezena ke svým ro
dičům kteří jsou rolníky v Ned
včzí Dívka jest 19 let stará a
jest stížena dle výroku lékařů
náboženským šílenstvím
Svatovítská slavnost v Jemnici na
Moravě České spolky v Jemnici
pořádaly pod protektorátem slavné
městské rady velikou slavnost
svatovítskou spojenou s veřejným
cvičením sokolským v neděli dne
18 června t r Slavnost tato je
jediná toho druhu v zemích koru
ny české Program její byl násle
dující:' V předvečer slavnosti v
sobotu dne 17 června bylo vyvě
šení barchanu t j ve formě pra
poru upravených 4 darů královny
Elišky Lucemburské čtyřem ry
chlonohým poslům českého krále
Jana z Lucemburka jenž o svém
vítězství u Veselí nad Matějem z
Trenčína královně na župní brad
Jemnici zpráva podává Ranou z
hmoždíře oznámí se počátek zá
vodního běhu jež provedou čtyři
sokolové v krojích rytířských
pážat středověkých Běžcové ob
drží čestný odznak stříbrný ' na
památku a pak historické dary:
barchent šátek punčochy a J
věnečků ze kvítí Za hlahola
fanfárních trub a víření bubna
přijíždí král český Jan z Lucem
burka ve skvostném úboru na buj
ném koni s šestičlennou váleční
generalitou svou s historickými
ozdobami koní Královna man
žela svého oslovuje král odpovídá
Pak táhne průvod ulicemi na ná
městí kdež starosta Josef Augusta
pronesl slavnostní řeč
Osud chudé ženy Při novostav
bě domu Všeobecné záložny na
Václavském náměstí v Praze za
městnána byla rovnáním cihel
47letá dělnice Josefa Jirásková ž
Košíř Onehdy spadla se střechy
bouraného domu taška která p
sudnou náhodou zasáhla Jirásko
vou a způsobila jí těžkě zranění
na hlavě V noci poranění svému
podlehla načež mrtvola doprave
na byla do pathologického ústavu
Zlořády v řemesle obuvnickém
Spolek obuvníků v Žižkově svolal
schůzi jež velmi četně jsouc na
vštívena podala truchlivý obraz
svého řemesla Za povšimnutí
stojí že vedle továren jsou néj
většími škůdci obuvníků zřízenci
pošt státní dráhy a c k policie
kteří v prázdných chvílích pracují
a berou tak oprávněným mistrům
výdělek Neplatíce daní a nema
jíce režie mohou pracovati lacino
i pod cenu a tím ovšem zhoubně
poškozují poctivé řemeslníky
Induttry Texai dne 9 trpná 189S
Pan Václav Kalaš posílá nám jiný
dopis následovního obsahu: Dr P
Fahrney Chicago Posilám vám jiné
dosvědčení o podivuhodných výsled
cích vaším Dra Fetra Hobokem na
bytých Pan Frank Posledník rolník
v tomto sousedství po dlouhou doba
trápen byl bolením hlavy a též žalu
deční li neduhem Váš lék Dra Petra
Hoboko vyléčil Jej úplně Jest vám
velmi povděčen a praví mi abych vám
za něho poděkoval Odporučuje každé
mu Váš lék S úctou Váš upřímný
Václav Kalaš
Adresář spolků
X '' ' " ' v- _ _ - - -
cesko-siov Dělnické Podpor jednoty
pro severozápadní státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebr
ska a obS Dakoty
Hlavní Jednota v Kontgomery Mino
odbývá své sebize každou 4 sobota ▼ měsíci T
siui F V StaSka o 8 b večer Velkopfedseda
J Nestával Velkotajemník F V Staněk
Velkoúčetník Jos E tfokol Velkepokladaik
Josef MaruSka
Č I v Montgoniery Mlnn
odbývá své schize každou čtvrtou neděli v
měsíci Předseda Fr K Staněk Tajema'k
Fr Mixa ÚSetnlk Jos E Sokol Pokladník
Tomáí Havel
Č II Mladoěech v Le Sueur Center
Minnesota
odbývá svá schiWe Iratdou 2 nedři I v mfeid
síni ÍOOF Předseda Jakub Kruuik tajemník
V Štěpán Tpxlnřtnn Mino dčetnik Jan Bt
cek pokladník Váo Kráva
Č III v SL Taní Mlnn
odbývá své schoze každou 3 st ředu v městrL
Předseda Jan Bednář tiilemník Frank Hk
m West 7th St ntetatk Frant Bělka alCoi
bura Bt St Paul Minu
Karel Havlířck BoroTský ř IV v
Minneapolis Minn
odbývá své scbfize každou 4 neděli v měsíci' v
siui 2 til crner nf Wnabiniiton & Uedarav
(- Předseda Jan Svlták raj August HendL
1411 S St 8 pokl Josef Pospíšil Metoilc Fr
tWiUkSSUl-SttStS
Č T v 0Té Praze Minn
odbývá své schůze každou 4 n'dr-11 v měVa
Piedseda Vol 'a Cbalupssý taj F J Novot
ný úěrtnik Václav ťowl pokladník Jaknk
Svoboda New Prague Miuu
Komenský č TI v Haynard
Minnesota
odbývá své snb&ze 1 nodělt v městci Předa
Jit IVI I doropoo Jos KiinfSr ta K Funfár
Hlinvll Minn úěetuík J Kučera pok_l
Matěj Heuei Oakland Minn
Karel Veliký l VII v 'ové Třeboni
Minnesota
odbývá své srbftze každou 4 neděli v mSb-t
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
áft-tuik Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
Kllkeney Le Sueur Co Mlnn
Č VIII Rovnost Owatonna Mina
odbývá své achaie kaldou L neděU v městci v
siní £ 8 P 8 Předseda V Martinek taješ
nik Anton J Vanoua účetní k Karel Ring
bofer pokladník Josef A Stránský Owatonna
Mlnn
Č IX Česká Koraná alatých delt
v Fine City Minnesota
Předseda Anton Pávek místopředseda Jaa
W Lovčík tajemník Joa Bartoš b B Bérova
Minn atetnik Leopold Habermaa pokladník
Frank Pávek
Č X CecDeelovaa v OUrla Minn
Předseda Karel Kohn místopředseda Mas
Petřiíka tajemník Frant W Krěch -bor—L
011 via Minn (ttetnik Bedřich Booek iDOkla
ník Václav G Plovhart
Čechle l XL v So Ontaha Sek
Odbývá schtse kaidý druhý Čtvrtek v lai
ci o osm hodin veěar v síni J Koatakýbo Pfai
sedaVác Šnajdr tajemník Jan Koutskýaa
a Q uL áěetnik Jan Hajný pokl J Kotri
Čís! XU Ckradím v Raeiae WH
odbývá tvé schl ze každon třetí sobota v art '
aicl v T bodin ve&er Předseda Joa Dufek lul
HarererSt taj Jos Stehlík lMMilwaokw
8W ífcetaik i L Sys luat Hlfh 8U
Knihkupectví Pokroku ZitzZi
Máme na akladS velké mnoislví epi
ab zábavných a poučných ae viech
noZnych oborů Divadelní spisy mi
me viechny jei jsou k dostáni r r_r
nych sbírkách Piite ai o sexnasi a
obdriítc jej idinni Adresu jte jedaa
d_e ! Zdávala
OfJM__RV