Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 30, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Zpráva odboru hospodářství
stavu osení v Nebrasc
Za týden kontlci pondllkem 30 lína
Uplynulý týden byl teplý a
vlhký a průměr teploty byl as i
st výše než obyčejně První
dny v týdnu byly velmi parné
teboť teploměr dostoupil v střed
ícb a západních okresích na 100
aiupfiů a výše kdežto poslední
4ny v týdnu byly chladnější a
spBe pod normálem
Spád deště byl nadprůměrný
vyjímaje v několika jihovýchod
alch okresích kde spadla asi po
lovina deště co obyčejně Ve vět
Kne státu převyšoval spád deště
jeden palec a v mnohých okresích
i-a palce V okresích Sherman
Buffalo Kearney a Harlan pano
valy silné lijáky a spád vláhy ob
aišel mezi 3 a téměř 6 palci
Minulý týden byl jedním z nej
příznivějších vzrůstu obilí tohoto
loku Velká tepla v prvních
inecb nebyla ku prospěchu v ně
kterých jihozápadních okresích
však všeobecně nastavšími silnými
dešti oživlo drobné obilí značně
Teplé počasí s opakujícími se
prŠkami bylo příčinou rychlého
vzrůstu všeho obilí Oves neustále
ae lepší a již nyní slibuje dobrou
éxodu v mnohých východních
kresích Zimní pšenice a žita
dobře nalily však sklizen bude
alabá Kukuřice rostla znamenitě
Tu a tam stěžuje se na plevelvSak
celkem jsou pole jak obyčejně a
kukuřice jest nyní v neobyčejně
pěkném stavu Seč timoty a jetele
započala v jižních okresích
Stav obilí v jednotlivých okre
aícb jest následující
Butler— Skoro vlhko jinak vše
dobré pro drobné obilí a kukuřici
Fillmore — Oves metá sláma
jest krátká pšenice dozrává a
klasy dobře naplněné kukuřice
jest v dobrém stavu brambory
slibují nejlepší úrodu za kolik
roků
Gage— Oves vymetaný kukuři
ce jest vyčištěna od plevele a
mnoho jest jí dvě stopy výšky
Lancaster — Oves všechen metá
brambory pěkné vyhlídka na nej
lepší úrodu za kolik lét žito a
zimní pšenice pěkně naplněné
vea slibuje velký výnos
Pawnee— -Vhodný týden pro
aičení plevele kukuřice a obilí
rostou pěkně
Richardson— Ovsy pěkné zimní
pšenice asi z polovice posekaná
kukuřice roste rychle některá pole
jíl posledně ovorána jablek mno
ho padá
Salině —Kukuřicí daří se dobře
některá jest poněkud zaplevelená
ovsy pěkné brambory mají velmi
bujnou nať louky a pastviny
pěkné
Saunders — Většina kukuřice
jest podruhé ovoraná a prostředně
čistá skoro vlhko pro drobné
obilí ku vzrůstu však úroda
výborná
Boyd — Pšenice trpí suchem
kukuřice roste pěkně
Colíax— Drobné obilí roste pě
lrně kukuřice má - vzhled skvělý
'-vlak některá pole jsou zaplevelená
plení v čekance a cukrové řepě
zdrženo bylo vlhkým počasím
Cuming — Některá pole po
škozena krupobitím byla znovu
vysázena kukuřice roste pěkně
drobné obilí se lepší něco milety
test seto na seno
Dodge — časté déště jsou pří
činou značného vzrůstu ale zdr
lují polní práci některá pole
silně zaolevelená: drobné obilí
metá kukuřice pěkná
Douglas — Drobné obilí pěkné
pastviny výtečné kukuřice
brambory potřebují méně deště a
více teoleišíbo počasí! kukuřice
# —
potřebuje ovorávánL
Holt — Pšenice a ovsy značně
poškozeny suchým počasím z po
čátku týdne: kukuřice roste pěk
aě silný liják 33 června
Madison — Pšenice a ovsy me
tají kukuřice 15 palců vysoká a
toste kvapně některá pole zaple
velená cukrovka a všechno obilí
pikně roste
Buffalo — Ovsy metají však
krátké a nestejné kukuřice ml
vzhled pěkný kultivátory pilně
milí pleveL
Howard — Všechno obilí v
dobrém vzrůstajícím stavu jarní
jrleniee a ovsy metají kukuřice
jlkni nlkteri pole zaplevelená
Vailey — Drobné obilí poško
seno horkem a suchem počátkem
tiae kukni id daří se znamenitě
Kryea — Ptemice a ovsy velmi
f-Ilcmy parným počasím ka-
Webster — Obilí má vzhled
uspokojivý pastvinám a dobytku
daří se dobře
Box Butte — Úroda má vzhled
dobrý pastva pěkná
Dawes — Pastviny pěkné do
bytek v dobrém stavu pěkné po
časí pro kukuřici
Cheyenne — Drobné obilí dá
poloviční úrodu kukuřice pěkná
vojtěška seče se poprvé
Sheridan — Příznivé počasí
vzrůstu kukuřice pozadu ostatní
obilí pěkné
Noticky ze Schnyler
Opět po delším čase musím ob-
těžovati Vás dopisem- Chtěl jsem
psáti již dříve ale v našem tichém
městečku není toho mnoho co by
za potištění papíru stálo Lež
psáti nechci a pravdu není radno
hlásati o tu se nejvíce lidé zlobí
— a já nejsem na kůži pojištěn
Z novinek které by Vás snad za-
jímati mohly jest ta že máme zde
novou továrnu na voňavku která
je tak silná Že by mohla — jak se
náš mayor vyjádřil — užívána býtí
místo dynamo v našem "inžajn
house'' o čemž se někdy svým
vlastním nosem obzvláště večer
vane-li jihovýchodní vítr přesvěd
čit! může Máme tudíž vyhlídku
na příjemné letní večery Dlouho
se hádalo co to asi je jedni že
to voní ta prosperita druzí že to
je asi z te st louisske konvence
atd až malý hošík na to kápl že
to vůně z ovčářské ranče za mě
stem Bylo navrženo by město
pro každý block koupilo asi deset
tchořů aby ti konali svou povin
nost až potáhne vítr severo-zá-padní
Co se našeho národního života
týče jsme také v 'bázni boží
potichu Otázka české školy le
tos slavně usnula ačkoliv tu má
me osm českých spolků národních
a pojišťovacích se zvučnými vla
steneckými jmény: Komenský
Hus Tyl Ludmila Vytrvalost a
které mají většinou ve svých sta
novách za účel "podporování kra
janů a vzdělávání České mládeže"
většina má též školní výbor
zvolený a přes polovici potřebné
ho kapitálu v pokladně ale — jsme
pohodlní Nám pro udržení naší
krásné řeči znalosti českých dě
jin a vůbec vzdělání jak nás tak
mládeže postačí pořádám e-li jed
nou za rok nějaké hodně veselé
divadlo — poněvadž na jiné by
chom ani nešli aneb nějakou
trdlovačku — což je také pro 'zdě
lání'— jen když se něctí pro kasu
spolkovou vydělá poučení a vzdě
lání jsou věcmi vedlejšími A pak
často čteme steskv v novinách
"že co Čechové v této zemi brzy
vyhyneme atboť prý se nám naše
mládež odnárod&uje'' — Kde se
má české dítě naučiti české řeči
českou vlasťctíti a její slavné ději
ny znáti — když rodiče mu k to
mu příleŽitosť nedají? Dítě vyro
ste sejde se s dětmi jiného náro-
na a — už je Amerikánem — stydí
se mluviti česky 1 mezí samými
Cechy — stydí se za rod svůj a ko
nečně i za rodiče — a takových
případů je na 80 procent A pak
očekávejte od takové mládeže že
bude mít i ke všemu co české lá
sku a že české národní spolky
svým časem doplní
Doma ve vlasti přiči&uje se celý
národ i jednotlivci by se mládež
naše nám neodcizovala neponěm
čovala mnohý chudý otec dělník
raději jde z práce než by nechal
dítky své v tovární šulfrfiácké ško
le ku své hanbě poněmčili — Ale
zde jsme svobodní občané a žád
nému po tom nic není jak dítky
naše mluví a co o vlasti rodičů
svých ví — zde českou řeč nepo
třebují a do Čech nepůjdou — zde
postačí postarají-li se rodiče by
jim po smrti hodně peněz zane
chali nebo kdo peníze má může
míti vše — a hloupým štěstí pře
je — k torru netřeba už žádného
doložení o té naší národní hrdosti
uvědomělosti lásce k vlasti jazy
kuo čemž se při různých příležito
stech pěkně řeční ale ve skuteč
nohti velice pěkně neprovádí Zda
liž se polepšíme jest otázkou ale
takovými jsme bylí isme a dá-li
bůh i déle zůstanem
Přítomně zajímá nás otázka
jak nejlépe oslavití co američtí
občané 4 červenec Že město
koni rozsáhlé přípravy a le i če
ské spolky a obchodníci se slav
nostního průvodu súčastní buď
osobně neb vypravením případ
nébo vozu jest Vám známo asi z
našich listů anglických Program
jest obsáhlý — tančiti bude mož
no na třech místech a vůbec jest
o vše postaráno by ni vitě vnikům
aaltbo dsU au na zábavě a po
dívané nescházelo jen jsou oba
vy zda-li ti hořejší řidiči kropící
mašiny nespustí neboť dělají do
sti dobré zkoušky přes den — ale
nelze s nimi se domluvit ani te-
efonem Dopisovatel
Čeští učedníci ve Vídni
(Z "Lučina")
Velmi stinnou stránkou v Životě
a vývoji českého národa jest osud
českých ťystěhovalců Tak bohatá
jest česká země a nepostačí uživiti
své syny Sta ba tisíce českých
idí do roka stěhuje se a namnoze
musí se stěhovat! do ciziny a jestli
že oni sami se nehlásí kdo odešel
kam a proč jak se mu vede zda
utonul v moři ciiích národů či
zachován jest pro český národ o
to se nikdo nestará Že Škoda z
toho plyne národu kdož by toho
necítil?
Ač nemáme dočista žádného
přehledu o svých vystěhovalých '
krajanech dočista žádné statistiky
přece na základě denní zkušenosti
skutečnosti můžeme tvrdit) že
ne sta nýbrž tisíce českých ho
chů odcházejí každoročně do Víd
ně aby se učili řemeslu Jsou
nejvíce z jižních Čech Moravy a
Slovenska
Řekne snad mnohý že není
třeba posílati hochy do Vídně že
jest v Čechách mistrů dost a pod
Ale mýlil by se a neznal by sku
tečné poměry kdo by takto
mluvil
Kraje z nichž se rekrutuje ře
meslnický dorost vůbec jsou nej
chudší Představme si na oř ně
které části jižních Čech: neúrodná
půda nedostatek průmyslu za
nedbaný kraj v každém směru
Chudobný kraj chudobný lid
Klopotná úmorná práce za kterou
ještě kolik hodin cesty musí do
cházeti a nepatrná odměna za to
dření jsou údělem toho lidusuchý
chléb a brambor téměř jedinou
stravou po celý rok
Rodiče vychovavše s velikými
Často obě tm i syna do 14 let pře
mýšlejí co nyní s ním Na studie
nemají peněz-— dnes dosud jest to
tak pěkně zařízeno ve státě že
chudému se buď vůbec zabraňují
neb aspoH stěžují studie — a na
učení řemeslu neb obchodu není
na blízku dost mistrů a ob
chodníků Tu pak jedinou spásou
bývá továrna nebo vídeňský agent
vyslaný od ústavu vídeňského na
lovení učSů slibuje krásné místo
mnoho výhod a pak nedivte se že
rodičové starostliví o budoucnost
dítěte poslechnou a svěří syna že
takové sprostředkování není nikdy
zadarmo jest samozřejmé
Odcházejí tedy celé řady če
ských hochů do Vídně Z velké
většiny dostanou se k německým
mistrům do německých rodin
Neznajíce cizího jazyka těžko
velmi těžko se učí což je přiroze-
no Uplyne dlouhý čas než se
oblomí jazyk jejich a než začnou
chápati co se jim v cizí řeči po
dává liž z toho tedy má hoch
škodu velikou A nyní si před
stavme českého hocha ve středu
nenvecKe roatny ceiy cas nic
V m _ 1 a # t
jiného neslyší o svém národě než
posměch a nadávky zvláště v po
sledních letech je to zjev častý
Celý čas slyší jen jak jest nízký
(infenorní) ten český lid jak česká
řeč jest řečí sprostých nízkých
atd Po práci v dílně vženou bo
do poicračovací školy průmyslové
kde se mu podávají výklady zase
jen v cizí reci a kde zase slyší
nové a nové úsměšky na svůj
národ
Za takových okolností pak není
divu že mladá mysl otupí mladé
srdce' ztratí cit příslušnosti k ná
rodu a z českého hocha stává se
lhostejný Člověk Ba stává se
často velmi Často že uvěří v tu
neustále mu do uší znějící řeč o
inferioritě českého lidu on začne
se dokonce styděti za svůi českv
původ vyhledává německou spo
lečnost a snaží se povznésti se na
dobrého Němce neboť opravdu
myslí že býti Němcem znamená
něco víc něco vyššího než býti
Čechem Z českého dítěte stává
se odpadlík a horší Turka potur
čenec horší Němce poněmčenýl
Máme uvésti příklady? Není
snad třeba Vždyť známa jsou ta
jména: Tomascheck Krall Rze
hack Jirschitzka a m j a známo
jest jak mnohý přijda po vyučení
z Vídně láme svou mateřštinu až
běda mluví a píše německy vy
hledává staré vojáky aby s nimi
mohl němčití děli jakoby neroz
uměl některým zvláštním Českým
výrazům a pod
- Vydatnou pomoc poskytuje v té
věci před třemi lety založený
český spolek pro opatřováni slu
žeb ve Vídni svým odborem pro
učně Tento spolek má účelem
opatřovati uČBOm místa u českých
mistrů ve Vídni a tak aspoň něco
zachránit! když už to zlo tu jest
Za loňský rok upatřil místa 298
učňúm což jest počet sice malý
ale vzhledem k nepatrným příjmům
spolku (asi 300 zl ročně) je tento
počet značný
Další prostředek by byl kdyby
se zřídila nějaká organisace v Pra
ze jež by si vzala na starost po
skytovat! uČňům prostředků aby
mohli zaplatiti výučné Je známo
že v Praze každý téměř mistr Žádá
od učně zaplacení za učení Ve
Vídni toho není a tak se příliv
českých učfift jen více ještě pod
poruje V tom směru jest potřeba
důkladné organisace
Bláhový Člověk
Byl Jednou Jeden Člověk který al myslel
Jak by to bylo hrozným kdyby oslepnul a ta-
vfer oil chodil aby ilcull Jak by to bylo
Takto prelel pres si£ea m zlatem kterýž Jiný
tlovtk ivednuL Tak hloupl lid Jsou dosud
Skuhrají nad svým chatrným sdrarim a myslí
te Jim nic nepomfile kdelto skruska Hostet
ters Stomach Bltters by Je sbavlla Jejich ne
duhu Ona prináii perné a Cíle nervy lidem
nerrotnim Ona iistl krev posiluje falndelsa
přlnaii tpit skutecn sdravi ílnlc nestra vlul
nost a Ucpu nemožnou Jest to roshodni nej
větii lék který! Jest inim pro neduby ialu
de£nl a nalezne se v každé lékárně
iTejlepéi zs véecJa1'
Po nadessta let Mra Wlnilow'1 fonthlns
3yrup niutkoml podáván Jich Ulikára v dubi
udři dostávali auubkr Jste vvrtilovánl
noci a sbavovánf spinka eburavým násled
kem boleni tubo plačícím dítkem? Jestli ano
zaMete sl llinrd pro láhev "Mra Wtnslow'a
Sootblne Hynp" prodltky doaUvaJtoi zoubky
Cena J ho jtt mHxlliadnutelna Uleví ubohé
mu trpícímu ditku Ihned Bpoleknete se na
matky Vyléčí p-fijeui sreguluJe íaludek a
střeva vrlé { koliku smí k ne dásně amirni
sápal a d dá svetostl celému ustrojí "Mm
Wiiiiow'ibooihli)r Byru:" prodltky zoubky
dostávající Jest ph Jorané tliuti a Jest předpi
sem Jedué s n jHtarřicu a ncjlepslch fenských
lékafek a opatrovnic ve f oj Státocn Jest
na prodej u vAevb lékárníka po celém svité
Ona &c lilu v Brďte Jisti a poisdejte
Mra WlnslowSnolhl trHyrrp''
V žádné domácnosti by
neměla cbybČti "Pralskd domácí
mast" Test osvědčeným prostřed
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními
zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: lvdtóibjtf
Prague Import Co PO B 253
New York City
LOS ANGELE3 CAL
XT otó NV
KONVENCE 11— 14 ČERVCE
bjÉjWJ&iaiaji
Lístky na prodej od 25 června do 8
července platné k návratu do 4 záH O
místo ve spacích vozicb a bližší zprávy
hlaste se
v mistské úřadovně'
Telefon 818 1303 Farnam ul Omaha
Čechové a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla %
brožurce přednáška pod výíe uvedením
názvem kterou připravil p L J Pál
ila pro literární klub Astorovy knihov
ny v New Yorku a upravil pak pro mě
síčník Midland Monthiy lentoceskj
překlad přednášky tvoři broíůrku 4Í
stránek obsahující vyobrazení Jam
Husa Jana Žižky Jana Amoae Ke
menskéhoa Jonefa Junpmana Ona
pouze 10ctřeba v kolkách Dva aefcity
nstfnfku Midland Monthly obsahu
jíc! tutéí předcá&ku v angličiné u
'Setů Pokrok Západu
Oiaaha rteb
IIOLO THE
CIO-UDEZQE
in um mnu
to st
arka Vriaafc Cal
KATILI Q
mne pnu
a9 11 uwii % ar a -
ASTTHra atioma
lalofM
Bledé ženy
Chřadnoucí matky
Chorobné dívky
atoMon xdravl a blalenoat skoal-ll
MMkiraáenhoMnl PoaaaavlUtnl
" Jednatelé }s prodávali O podrob
Dosti adresujte:
DR PETER FAHRNEY
112-114 So Hora Ave CUcajo 10
Potřebujete dokonalý šicí stroj?
Když jsme počali nabfzetl čtenářům
Jsme v úmyslu ani ta cfl opatřovati Jim atroje proto jen £e by byly levné
bez obleda na jejich dobrotu a dokonalost nýbrž hlavní věcí ku kteréi jame
přihlíželi bylo vždy to aby doatalo ae naším příznivcům a odběratelům nej
dokonalejších strojů za ceny tovární Nenabízeli jame jak činily anad nékte
ré časopisy Jiné atroje JUeialJIi Kdybychom tak čluiti chtěli mohli
bychom nabízet! atroje za doplatek 11000 aí 115 VSak nám Jest tak dobře
známo jako naiim čtenářům ze není pravdivějšího přísloví nežli: "láce za
lácl — peníze darmo" Proto opatřovali Jsme čtenářem ne atroje nejlacinějsf
ale atroje dobrá ca ceny tak levné jak dobré atroje mohou opatřovány býti
totiž za ceny tovární hotovená v jedné z nejvétiícb a oejspolehlivějiích
továren v zemi
Stroje kteréž jame pod jménem
nejsou tak zvané "rodinné" atroje totiž nízkoramenné nýbrž jsou to stroje
obyčejné jakéž se t pravidla prodávají
místními Aniž jsou to atroje podle nějakých zastaralých a již vyšlých pa
tentů nýbrž atroje opatřené nejnovějéími zařízeními a zdokonaleními To ae
rozumí na stroji "Pokrok Západu" nejsou vteohna zdokonalení vlsou Jln?oh
strojů tak jako nenaletnem je na Žádném jiném stroji Každý stroj má jiatá
zdokonalení kteráž nejsou na žádném jiném již k vůli rozdílnosti když ne
ze žádné jiné příčiny Vžak stroje "Pokrok Západu" vyrovnají se každým
jiným i těm nejdokonalejěím Továrna kteráž nše odběratele jimi zásobuje
jest nejen jednou z největfiích jak výie uvedeno nýbrž i jednou z nejpokročl
tejSích kteráž stále opravy zavádí Jak známo před dvěmi lety mohli jame
nabídnout! stroje e spouštěcím ústrojím kteréhož druhu stroje časopisy
z pravidla nenabízejí To bylo zdokonalení velíé! Však nyní můžeme a potě
šením sdělit! o
novém a důležitém zdokonalení
Stojan licího stroje "Pokrok Západu" opatřeného kulUkaml v lottskách
Jak nasnaieno
A sice pozůstává toto v tom že stroje "Pokrok Západu''
opatřeny jsou nyní
KTJLIČJKOMI O LOŽISKY
Ví naší čtenáři co to znamená? To znamená ještě mnohem větší lehkost
v chodu ačkoliv atroje "Pokrok Západu" již nyní šly zcela tiše a velmi lehce
tímto zařízením docíleno bude toho že půjdou ještě lehčefi nejlehčeji ze všech
Snad není za potřeby našim čtenářem dlouho vysvětlovat! co znamenají
kuličková ložiska ale může býti že některým z našich čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár alov k vysvětlen! uvésti Každé kolečko se musí
točit! na nápravce neboli ose Tato osa na obou koncích spočívá v ložiskách
neboli lůžkách v nicbž ae točí Obyčejně jsou ovšem tato lůžka rovná a v nich
tře se osa plnou svou délkou V minulých několika letrch však zejména od
té doby kdy zavedeny byly bicykly u nichž především snadný chod se vyža
duje zaváděny byly opravy v tom směru že lůžka v nicbž osy koleček se po
bybují vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně lůžko v kte
rém ae oay pohybují a třou Tím ovšem tření uvedeno na tu nejmeuSí míru a
zajištěn tak nejlehčí možný chod Tento vynález kuličkových lůžek navědfrl
se tak znamenité u bicyklů že se jej chopili vyrabitelé polních strojů a vše
obecně nyní hotov! stroje pouze kuličkovými a válečkovými lůžky- Teď
došlo i na stroje šicí a zavádi ae lůžka kuličková pH nicb totiž při osách
hlavního hnacího kola
ÍYKÍ M
lil liiu)
Poblsd a prfifet IUk lidbo stJ "Pokrok Zapadá- "" J' troJ
opstrsajca katttkaai prostřednictvím Jednatelů
koupený
Ceny strojů námi nabízených vzdor tomuto zdokonaleni zůstávají nezmi
ony 8troJ "drop-head cablnet" totiž as spouštěcím šicí m ústrojím Čís 5
M třemi šuplíky po každé straně a jedním uprostřed a kulidkovýmlWlskv'
stoji njnl jako dHva t2M0 atroj Číslo 4 ae dvěmi šuplíky do každé alrně
a jedním uprostřed t25 00 a atroj Číslo t a jedním šuplíkem po každé straní
a jedním opratfed 12400 Sirotě s pevně potaženým Itcfm ústrojím jsou a
dva dolary levnější V ceně této zahrnuto j Jll pfedplatoé na časopis oa rok
Zaročajeme úplné nepokojeni a vfem jleai by stroj v jakémkoliv nhl'
rni v suMiiwnu uiraiiwu praa
ULii — I X __
uciiuii Tisuan yvuiw uurt aajs ae uo v ano ptlDIMI
Objednával acenr dljoa st laskavě pod Jcdnodocboa samou:
Pohroli
SSSSSSSSSS3SÍ
Dra Petra
Hoboko
naSlm Sici atroje co prémie nemilí
"Pokrok Západu" nabízeli a nabízíme
za ceny skoro trojnásobné jednateli
Stroj 'Pokrok Západu"
Jest jedním z prvních kterýž'
opravu tuto zavádí a nice ve
všech hlavních lůžkách sto
Janu počtem třech jak vidět!
je na vyobrazení jež výíe po
dáváme Kolo setrvačné totiž
velké kolo při stroji přlpevně
né o pravé nohy opatřeno Jeat
dvěarl kuličkovými lůžky z
nicbž kaž ié čítá patnáct ku
liček Osa kolečka jež přenáší
aílu ze šlapadla na kolo se
trvačné opatřena jest též
lůžkem kuličkwým obsahu
jícím deset kuliček
Ti a našich čtenářů kte
řf potřebují šicí atroj mohou
býti njištěul když a! objed
nají atroj "Pokrok Západu"
Že obdrží atroj nejnovější a
nejdokonalejší soustavy a nej
novějším! a nejosvědčenější
ml zdokonaleními a to za ee
no akoro Jen jedné třetiny
mamu cemiOMV linea Oewhovnul
1 u 7 'vvmt
lasa
Západu Oaaha Neb