Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 30, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    x
Th3 Champion silou působlci samovazač
Tjutřednfk čili eccentrlcké kolejko
Tento výstfedník působí zvýSenl síly o
16} procent při vázáni a stlačováni
snopku a sprošťuje stroj ve&ke-
rého napínáni
Silon pAsobfcí vynáška
Tato vynáika zamezuje veškeré ncpává
n( ae a trousení obilf a zabezpečuje
dokonalé vyná&ení obili k páko-
vačam a vázacímu ústroji
The Warder Bushnell & G-lessner Co
CHICAGO ILLINOIS
i— Tn~' — ve Spxiaa8rJelS OJalo
L A Devine hlavní jednatel v Council Bluffs lowa
JOHN BOEKHOFF
VELKOOBCHODNÍK
d42tf
všeho druhu vtnom lihovinami a likóry
413-415 jižní 15 ol Omaha Neb Telefon 805
Neítopil druhy jaké t trhu Ic dottánt Json mim na skladě Prodávám Je na quarty 1 gallooy
Lee-ulass-Andreesen Hardware Co
" —prodávají ve velkém i —
Tlafené vyrážené a lakované plechové náCiní-Cfnovany" plech
ieleznÝ plech a kovové zboíí-Oatnatý drát hřebíky nožířské
hirvklv střelné zbraně náboje a sportovaké zboží
i9iQ223 Harnev ulice ' - - ÓMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B- JBTTBB m-ajitel-
vM
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláfctní druh "Pale Export"
„ Telefon v South Onrnze 8
METZŮV PIVOVAR
Vyrábí vyhlášený a po celém MAfyftv Uj4h Objednávkám vřnnje ae
Západg za nejlepžl uznán fflCllUY ICIdtlzvlážtnt pozornost
Omaha Brewing Ass n Pivovar
vyrábí výtečný ležák
PMtitojte na : Knihovnu Americkou
Přednlatné obnáší pouze $100 ročně
íačel kaídy předplatitel obdrží 26 velkých aeSita nejlepfiích románů kaldj
it o 64 atranacn ceiaeiu íwt -—
Knihovna Americká Omaha Vtb
Povodni Informace od tpravodaje "Pok Zip'
(Pokrltl Kdo pochodilí -PrutkJ kardinál
Da' ínipexcm cenin e oidu —
feltlny uznáno ▼ Norimberce — Ceoké
Hrany — Podivní obchody — Otázka
vraždy v Polní — Hmíi
V Praze 13 června 1899
Po krisi Konečně po boji
Trval plné tři neděle A nebyl
lehký Víte z naSich dobrých
zpráv kterak stále to Štěstí kolí
salo jak klonilo se brzy sem a
brzy tam Tu zdálo se Že padne
Szell ondy Thun nebo oba a
Němci sázeli 'najisto že padnou
Thun a Kaizl a za ten pád praco
vali Chlumecký si mohl nohy
uběhat ke Kolomanu Szeilovi i k
hrab Goluchovskému Než na
Dosled nadarmo Učiněn kom
promis Chlumecký ujel ze zlosti
z Vídně Kompromis ale nešel
lehce Taií se to ale tolik může
me vám bezpečně sděliti že v
sobotu 10 června v poledne jed
nání obou vlád uvázlo nadobro
Teprve na určitý rozkaz císařův
ač s nechutí chopili se azeu 1
Thun opět jednání a to konečně
včera v pondělí po třídenním ro
kování definitivně až večer skon
čili Co bylo smluveno to se tu
podnes zachovává v tajnosti Ale
pro politika je hlavní osnova nové
vMpffsk-é smlouvy iasna Tato
měla úkol trojí: vyhovět přijatým
již smlouvám išelské a klausuli
Szellově srovnat hrboly a proti
vy jimi vzniklé a posléz dle no
vech danvch poměrů zredigovati
celek který by byl zaručeně přija
telný v Cis 1 v Translajtann
Srovnání smluveno po parné
redakci všech smluv dodnes plat
ných takto:
v době nejhorší Ale jak pocho
dili Němci — jak Ceši?
Nu to je nejcharaktensticnéjsl
Němci kteří nasadili všecky
pákv abv Thtina a Kaizla pocho
vali a kteří za ten funus dávali
celé vyrovnání bez podmínky ti
pochodili nejhůře neboť 1 huni
Kaizl sedí pevně dál a ve vyrov
nání získán úspěch Proto Němci
nyní zuří
Ale Češi nemají příčiny k jásotu
dosud
Pravda oni svým votem v pra
vici platně podepřeli Thuna v do
bě nejhorší a jest nyní na nich
abv si dali vvplatiti odměnu A
to nejen v jazykových ale i náro
dohospodářských a státopravnicn
otázkách Přesvědčíme se uči-ní-li
to Potom teprve — vy
hrají Pruský arcibiskup na inspekční
cestí v Rakousku Těšínsko slez
ské má neštěstí že je připojeno
k arcidiecési pruské vratislavské
Arcibiskup Kopp nechce uznati
jiné řeči úřední v Těšínsku než
německé a proti jazykovým naří
zením nutí i české a polské farní
úřady k němčení To není ovšem
lidumilné ani zákonné a proto p
arcibiskup klidí ovoce Letos
právě vyjel si na Těšínsko na
inspekční cestu Biskup Kristův
hodlající vítěziti národní nesná
šelivostí ale nepochodil Cí
večky nelidského pastýře odmítly
Vítali ho všude a také až domů
jej doprovodili jen faráři kostel
níci báby a — četnlci Uobře
tak -
Právo leltiny uznáno — ale v
Norimberce! Z Plzně došel do
Norimberka dopis český Úřad
norimberský žádal o německé
sdělení Plzeň vyhověla ale vy-
JW' " ~ ~ ~ " ~ -l
1 m W
GENERÁL LAWTON A JEHO OPERACE V CAVITE
Provincie Cavite Jižné od Manily Bf rozprostfrajfci Jest ope 'm listem generft
a Lawtona oatua cineny dvij 'Jťj Z"tf wi Za aaiZZZ
Nyní povstalci ustoupili do vnitrozemí kde seřaďujl nové velké oddíly vojska
=== — iťé
w Jedno natřeni řasto dostačí rcvm
A byvypnbylyboletóakl SEVEKÚV 55
ft ae caau ieia tcíiuc-u w
severCv ílékprgrevjvutismu
OLEJ SV COTHARDA I -y-h'e Vám pomfiie
S0ct& i 100- Í&
ĚS Krlií-ll ůiti ié„ocidous- i nratlll Iste dmt k HUii? O
fŠ 11ÍKmblymálihorko I Jrt labými níTrlnuř f
i 1 SRVEROVA V
TlŠlta DĚTÍ I ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ U
5 jentiH P1 a yyM S Vám chuťk jídlu vrátí dodá Vám fy
fjtj 25 ctů j any a veaeie inyii - ▼
— ritu ruLE
9
es
boatí nervu vyal- W
fyS PH 6EVERĎV
$ S1UTEL LEDVIN A JATER
A Váa rychle vyléH
y{ 75ctn$125
s
niívati
PRO PLÍCE
nrn l&tra onrflvl m rfíta va noand neileoalm
varn aioiici zuavi -x icKera prou naaiuzcni
1? ívřtrA cabránf S atrm v krku
ÍJS vzniku mnohých i Vylíčí kaid kaiel
f nemoci Z 25 a 60 ctft
2S ctn aj_
veeaFoa
fS Máte-11 Obtiže a močením ře- Nečistá kreVjcat pHíinon vřt- tf
fiS tavkn boleati v řádech žlutou iinr nemocí Máte-li vyrážky
~u ——♦ Vf
SevehúV KRYEČISTITEL
$100 jí
Vypadáváni vlasfijettwmt-
vj tým holctu hUva nemá nikdo rád
SeverÚV SILITEL VLASU
tp&sobí Vám bujný vzrůst vlasů a
A ncinljejemnmi
A 60 ctů a iioa
lenosti treaavaon
tomu pomůíejcn %r
CCVCDI1V V
NERVOTON X
Dámv rx porodu T
mřlv bT ho vždy V7
a't
aY
z Vás uzdraví
Yaie žena nebo dcera {asto v!
trpí různými c noro Danu senaay w
n"- SEVERÚV
REGULÁTOR ŽENSXVCII V
NEMOCÍ V
ořiní je adravf mi kvetoncími w
írásomL l-00- ť
V7
í) Zvliitsí Uky za $300 pc&te-U pcls csn:od g
ťsi-:
A
i Všechny finanční a hospo
dářské disposice banffo-badenov-1
ské pak celní a obchodní smiou
vy ostanou nezměněny a státo
právní výhrady a Szellova iormui-
ka jak byly císařem přijaty
budou úvodem k vyrovnání čímž
státní právo Uher o zákoně vy
rovnacím dojde plného uznání
bankovní statut přijme se v
celém obsahu i s paritétní organi
sací 4 oproti tomu uherská vlá
da učinila ústupek s ohledem na
lhůtu zákona vyrovnacího a na
reciprocitu totiž: Vyrovnání po
trvá až do roku 1907 a take pnsti
obchodní smlouvy mají býti jen
až dotud uzavřeny k čemuž vlády
zahraničné svolily 5- lhůta no
vého bankovního privileje vyprší
též koncem roku 1906 o konec
ně uiednáno abv vyrovnací před
lohy uherský sněm ihned projed
nal a aby se sjednáni současné
uveřejnilo —
Císař jednání schválil Ministři
se rozjeli Je po opeře
Kdo vyhráli Soudný čtenář
oozná na první pohled že Maďa
ři iak my správně posledně psali
Ale i oni museli couvnouti Od
vezli si cenné státní své právo a
svrchovanost 1 zisk ze staré kvóty
ale museli povoliti co do doby
trvání smluv a privileje banky
Však bvli bv bývali slevili více
kdyby nebylo bláznivé německé
politiky která bez hlavy a paty
jen aby sobě v Cislajtanii nad
vládu udržela házela klacky vlá
dě Thunově pod nohy usilujíc
všemožně i v nejvyšsicb kruzích
o její pád Jen tou zbloudilou a
slepou politikou která Chlume
ckým si klestila cestu o Stella a
br Goluchovského až k císaři —
ien tou ztřeštěnostf ~ kteri se
Němcům zle vyplatí stalo se le
museli se Thun a Kaizl uskrovni
ti ač drželi se pevnt á vytrvale i
žádala si v odvetu až Norimberk
bude v Plzni něco chtíti dopis
český A hle německý Norim
berk na to přistoupil!
Tak vida v Norimberce čeština
uznána — v Cechách v Liberci
ne!
České sírany si číslo "Pokr
Záp" přineslo ve svém textu též
noticku "České strany Vypo
čítává tu veškery odstíny stran a
a dospívá celkem k názoru námi
už dávno hlásanému že strany —
a o to jde — dokud věcně hledí
si boje jsou na místě Tak na
místě dokládáme my byli svou
dobou MladočeŠi a tak nikterak
bychom dnes nezazlívali Staro
čechům realistům radikálům
Herbenovcům socialistům kleri-
kálům a všem těm kastám stra
nám a straničkám kdyby věcně
luštily českou otázku radily i
jako štika kapra proháněly 1 správ
ně kritisovaly
Ano takový žurnalistický a
stran nický boj tříbí šlechtí on
je nutný Však i ta nutnost má
mete I ten stran nický boj
musí nepřestat ale ustat!
Učme se od vítězících nepřátel —
Němci soustředili aby porazili
Thuna a Čecha Kaizla všechny
své síly Soustředili se t impo
santní šik odložili vše zatím
stranou Mají ve svém táboře
příjemný útulek pro klerikály i
kapitalisty sociální demokraty 1
liberály a nacionály Ti ještě
nedávno v parlamentě zvali se
"lumpy a zloději" dnes tisknou
si přátelsky ruce v německém sou-
ruČenstvL A ti všichni mají jeden
cíl: upevniti panství německé!
Co se zatím ale děje a nás — o
tom smutno mluvit!
Mv isme v proudu o nás ide a
— vlastní rodáci v boji podráží
nim nohy střílí nám do zad a
hází po nás blitém A vle to ne
z věcných důvodů ale z osobních
Věřte stvdíme se Často aži
Na takové strany sluší — hůl!l
Naíi dobři burSáci majíce do
syta už pohostinského vystupová
ní v Praze zajeli ondy do Míšně
potěšit své vlastní heiló brudry
Ale bědal Sám míšeňský "Tag
blatt" zcela bez obalu líčí kterak
krásní dnové studentské návštěvy
na něž MíšeS se těšila skončili
všeobecným rozladěním Chová
ní buršákú bylo hrozné a míšeň
ské občanstvo které nezáleží z
filistrův a při stálém styku s ci
cinci na různé "vtipy" je zvyklé
je skutečně rozčileno Je jasno
že je-li co nezbytno jest to to
aby studentské mravy byly zlep
šeny a buršácký život vůbec aby
byl zjemněn a zušlechtěn Není
prý to dokonce žádnou slávou
pro akademické občany je-li po
hostinství některého města tak
zneužito že veškerá stráž musí
býti konsignována aby udržela
klid a pořádek Hrubé poškozo
vání soch a pomníků městských
ano dokonce i nešetření bytů a
jejich zařízení u oněch lidí kteří
buršákům vyšli vstříc přátelským
pohostinstvím toho že přece ne
mělo by se čekati od lidí kteří
oěstuií vědy a jednou budou míti
zodpovědné postavení v životě
státním Počet trestních udání
je velice značný a trest v jednotli
vých případech nebude také ne-
natrnv —
Vida vida teď snad uvěří i ti
zahraniční přátelíčkové naši kte
rak že jsou naši Němci zde "uti
skováni" když samy německé
listy takto o nich co o svých ho
stech píší
Podivné obchody V Chabrecn
prodával hrobník kosti mrtvých a
zbytky kovové z rakvi hadrarom
— Pensiovaný úřadník hofmi
strovský B Berlích nabízel k
získání c k dvorní dodavatelství
nAtbi uraídv Polné o níž
naši čtenáři bvli dobře zpraveni
se konečně chýlí k rozluštění ale
— neúplnému V rukou sprave
dlnosti zůstane jediný Huelsner
jenž vinu svou popírá pomocníci
Huelsnerovi — a ty měl! — vy
pátráni neisou Podivná likna
vost hned po objevení zločinu za
vinila že pomocníci Huelsnerovi
mohli stopy činu svého odstranit!
a bestiální čin na Anežce Hrúzové
učiniti záhadou Huelsner státi
bude před porotou kutnohorskou
mezi 17 až 20 srpnem Obhájce
dosud nemá "Vděčný" ten úkol
rozhodně odmítl dr Pacák a dr
Vlasák a po těchto jej odmítají i
jiní
Droboty Po v parných dnech
minulého týdne se od soboty 10
června valně ochladilo Severní
vřtrv a rjřeorškv ovládly Někde
- j — 4- A
přijdou nevhod do senoseče Také
několik slavností změnou pohody
utrpělo Tak předehra matičních
slavností v Holešovicích v nedeu
dosti ztratila neboť se vyjasnilo
až odpoledne I závody veloci-
pedistů utrpěly ale celkem obě
slavnosti dopadly dobře Veliké
slavno&ti matiční čtyřdenní na
výstavišti budou konány na konci
června
Pozdrav!
— ica
Jsem ve slavnostní náladě! Ne
divte se prosím! Zítra slaví Oma
ha otevření výstavy v pondělí
slaví se na výstavě 'den Schlej ův'
v úterý slaví se den prohlášení
neodvislosti Spojených Států ve
čtvrtek slaví se posmrtní vzpo
mínka na mistra Jana Husa —
bohužel ne v Omaze — a za něko
lik krátkých týdnů budeme slaviti
otevření Sokolovny Ano v nej
bližší době otevrou se dokořán
dvéře budovy jež bude pro příště
útulkem našich spolků stánkem
kde bude se rokovati o budoucích
našich veřejných snahách Zde
oro příště budou rozeny plányjež
společnou a svornou prací nás
všech dojdou jistě svého usku
tečnění Ano svornou prací! Kéž pracu
je se v budoucnosti svorně mezi
těmito stěnami příští Sokolovny
pro dobro Čechů jako pracuje se
nyní na její postavení Pak bu
deme moci říci bez ostychu že
konáme svoji povinnost a nebu
deme se rdfti že vrháme si lživá
slova ve vlastní tváře
Postavení Sokolovny v Omaze
iest částí historie české osady to
hoto města Ještě někdy od po-
čátku soustřeďování se českého
živlu v tomto městě ač drahná
léta od té doby uplynula nebyl
zde postaven dům o němž mohlo
by se říci: Toť česká síB sffi če
ského spolku spolku národního!
Dnes to říci můžeme dík snaživé
mu Sokolu a dík veřejnosti české
jež s ochotou snáší dolar k dolaru
aby dílo započaté korunováno bylo
zdarem Chudá jest poměrně
naše osada avšak vzdor tomu
slušná hromádka dolarů uložená
již spolky i jednotlivci na dokon
čení díla A právě proto že ne-
honosíme se hojnými pozemskými
statky slouží ku cti české osadě
omažské že svorně pracuje na
vytknutém cíli a podává ochotně
pomocné ruky své sboru jehož
l snahy nesou se za cíli nejšlechet-
nějšími
Nu a když budeme míti nyní
postavenou sí2 kde ty národní
snahy mají býti svorně pěstovány
a prováděny zeptejme se v čem
budou pozftstávati? Budou tam
naše řády sbory tábory a lóže
jenom spolkařit a pořádali plesy?
Nikoliv! Ony mají takéjiný účel
Ony jsou sdruženími ' českými
národními a jejich povinností jest
aby Jednoty české ať poďpůrné
vzdělávací neb jiné zkvétaly a
mohutněly a toho docílí se jedině
tím když mládež naše bude česká
mající cit pro zemi svých otců
Aby pak byla česká jest třeba
české Školy v níž by se naučily
dítky naše ctíti zemi mistra Jana
Husa a Jana Žižky Toť jeden
z účelů národních spolků který
nemají pouštěti se zřetele nýbrž
společně a úsilovně na uskutečně
ní jeho pracovati Zdaž zasvětí
naše spolky otevření Sokolovny
skutkem jenž jest částí jejich pro
gramu jejich prospěchu prospě
chu naší mládeže — zdaž zasvětí
otevřením Sokolovny otevření če
ské školy? Doufejme! Alfa
Netrpél by tak zase ani kdyby
stál padesátkrát tolik
— Prnhnlil iaflm SO minulOU DOC 8
velkým bolením žaludku Jaktěživo
mi tak zle nebylo Když jsem pnsei
do práce dnes ráno byl jsem tak slabým
i a iwm mnhl sotva Dracovat Sel jsem
do Miller & McCurdy's lékárny a oni
odporučili Cbamberlaios Colic Cholera
s TNnrrhoea Remedy Působil skoro
zázračně a jedna dávka mne napravila
] n aVutnS ta neileDšf věc co jsem
k nJfval nro žaludek Nebudu bet
něho v domS nikdy více nebot bych
nechtěl saftSetl bolesti noci minulé
loStí tadnon za Dadeátkr£ tolik co
stoji — G H Wilson majitel konírny
Rrttatown WasbinKton Co Tenn
Terito lék Jest na prodej ve všech lékárnách
Co torna říkáte?
My nábtzime J ilno sto dolarů odmíny fa
kuiilý uřípad kataru kteří nemíuťi btvj
líi nn lék m HaT Cutarrh Oure
F J Cheney a Co majitelé Toledo O —
My nižepsani Jsme inali p F J Cheneyjwlfc
rik4 a uznáváme Jej ta poctivého a apoitbu- '
vého ve vtarb Jeho obchodních transakcích a
flnHnínř whopnélio k provedeni Jakéhokoliv
jbciioduHioršvkzKu jež íirma uíinL
WEST a TRACX
velkoobchodní lékárníci Toledo O
WALMNG KIJÍAN ft MARTIN
volkoobch lékárníci Toledo O
HalPsCatarrhCureaauMvá vnitřně ífln
íijíc ( řiiiio na krev a ellzní blány Dosvíd
Vni zaslána zdarma Na prodej u vSech 1
iártií A 'cna7- Irthev
Halťa Kamily Pllulkyjsou neJlepSL
$l550p__©ZdokonaIené biCTklr
tail eme vám C O
D ku prohlédnuti
isl Jich Jsou ta
'nejnověji! aruny
nrn nulA lADf a
rhlaivta 1 divkv —
Trvale a pevné
r I B5SOOO OaJcwoedaj34SO
XUACTl-llA-' Nentleplich Jiné máma ta 110 SI3M li
nejstartt lesk) lékárník v Nebraset
má lékárnu v Prague Neb
Je vidy čerstvě zásoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejicky sta
vičky prášky mastí pro různé bolest
jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě
pro koňské boláky léky pro koňskou
knlikn různá maxánf Dro lidi 1 pro do
mácí zvířata to vie připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamiitě účinkující
proti pícháni v uiích proti rýmě pro
ti bolení zubů a tolení hlavy mast
proti kuřím oklm ožívání pro játr?
ledviny Hexir pro tměnu života n
hinakTcha kdoví co iinfch věcí
Tím ml ovšem zásoba léků vzrostla
Uk ie moha vyplnit ksidý recept at
tu nul ktarvkoliv doktor Dovolává
i se Valí přísni doofám ieviaa
potřeby narttrvIU vidy
Jk Sf AjtlNDTJ
Není leoíich Jiné máma ta 110 1M IU60
tl7Au a lltt n) Pittedneao miinoraaaou na
bídka Obrázkový katalog adarma
U3W Van Burea Sk - B -5o Chicago 111
sThonio-A
1 Diiie & ColfiiHia HátičaT řW
tou nejlepiíml apohtell obili
n KepřcWElDf jetcloTf iMitiH
upoH vám % vioe temene Jetelového Deáli
kaldy Jiný (troj a dikladně Je stlati
m A & T rolnické a taíEé pnif stnje
1 uluMiml iKlnantlIÍBl unUl
třídy Brva a
raaoa
potreDt
IY A i T řezací stroje
dříví ka stavební a o U: bodal
Fyrébenf jW
Aultxnan £s Tavlor
lachiaery Ca t
Eansfleld Ohio #TrJi
vň
I 1
1
v