Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 30, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
OMAHA NEBR T PÁTEK DNE 30 ČERVNA 1899
1 Dyojtfdenníku: Ročník YH čísl 83
- — i— 1 1 f -ST - i ' n ' " 'I " "
Založen 187 '
" ' :' ' - : i mí:%i: h- —
i
1
i
V"
-f
I
Z BOJISTB FILIPÍNSKÉHO
Otis podává zprávo o celkové
situaci
Deíti 'vé období xapofalo
Na telegrafické vyzvání odboru
války aby dokladně vylíčil situaci
na Filipínách zaslal gen Otis
pondělí následující depeši:
"Deštivé období Ve vnitro
zemíLuzonu nedá se mnoho dě
lati Máme obsazenu velikou část
tagalská krajiny od Imus na jihu
ku San Fernando na severu téměř
Šedesát mil a na východ do pro
vincie Laguna Povstalecké sbory
utrpěly veliké ztráty a isou roz
ptýleny jeHinČv provincii Tarlac
J jest jich pohromadě asi 4000 i
značnější počet též v severní pro
vincii Pampánga V ostatních
částech Luzonu potulují se v tlu
pách o 50 až 500 mužích v pro
vinciích Cavite a Batangas mohli
by sraziti asi 2000 mužů ale jsou
zďemoralisováni následkem nedáv
né porážky - Massy lidu jsou
terrorisovány povstaleckými vojá
kypřejí si míru a americké ochra
ny a neprchají už před naším voj
skem leč jsou-li k tomu donuceni
povstalci Pálení měst přestalo
v poslední době Obyvatelstva
v našich řadách přibývá stále
půda je zabírána a namnoze vzdě
lávána Pokud možno domorodci
nejsou pouštěni do města poněvadž
nyní máme už v Manile více lidu
nežli můžeme vyživiti Domorodci
v jihovýchodním Luzonu se orga
nisují proti povstalcům
"Jedinou nadějí povstaleckých
vůdců je pomoc Spojených Států
Předpovídají blízké svržení pří
tomné administrace a uznání jejich
neodvislosti Spojenými Státy To
je ten vliv kterýž jim umožňuje
držeti lidi jejich pohromadě Mezi
nimi panuji 'neustálé nešváry a
žádná civilní vládá neexistuje
Obchod s přístavy jež nejsou s
naší moci zapovězen poněvadž
povstalci měli z toho největší vý
hody Nejsem sám jist zdali byl
to moudrý krok ježto lidé v pří
stavech takových postrádají potřeb
životních a obchodníci trpí veliké
ztráty Obmýšlím udělení obchod
ních výsad ačkoli povstalci budou
z toho mít i největší prospěch
Soudy zdejší jsou v činnosti 'pod
vedením schopných Filipínců
"Na ostatních ostrovech panuje
poměrné ticho poněvadž očekává
se výsledek na Luzonu Obyva
telstvo touží po obchodě a žádá
více vojska k vůli ochraně před
povstalci Věnuji nyní hlavně
pozornost archipelagu Jolskému a
ostrovům Palawanským Naše
vojsko osvědčilo pravé divy vy
trvalosti Dobrovolnické sbory
byly odvolány a nahražovány jsou
pravidelným vojskem jež obsaze
ny má nejdůležitější poáice Šestý
pluk pěchoty poslán byl na ostrov
Negros za účelem vystřídání pluku
calií ornského Nemoce v posled
ní době množí se ve vojsku hlavně
následkem oDtizne služby a vlivů
klimatických Mnozí důstojníci
a vojáci kteří sloužili na Kubě
byli opětně zachváceni zimnicí
následkem Čehož vznikl nedosta
tek důstojníků v pravidelných
plucích"
Gen Otis zároveň oznámil jmé
na čtrnácti vojáků zemřelých na
rány neb na nemoce
Filipínský soud sice již zasedá
ale personál jeho jest neúplný
Anibrosio Rianzares předseda
trestního odvětví soudního meškal
právě v Tarlacu když jmenování
byla ohlášena a tu hned byl zatčen
úřady povstaleckými a pro přátel
ství vůči Američanům poslán do
vyhnanstvL Kde se nyní nalézá
nikdo neví Pedro Lorento pří
sedící nejvySšího soudu dlí na
ostrově Cebukdei působí v zájmu
uznání americké svrchovanosti
mezi domorodci u nichž má veliký
vliv Domorodí soudcové za
počnou se slyšením trestních pří
padů jež podléhají všecky jejich
právomoci kromě provinění spá-
chaných vojáky aneb přestupků
proti vojenské vládě V civilních
případech dorozumívají se a ame
} rickými Členy pomocí tlumočníka
} - Kansas City Star přináší násle
dující zvláštní telegram:
"Kapitán Clarke kapitán Wat
on poručík Ball a 100 nemocných
neb raněných" vojáků z devatená
ctého pluku kansasského bylo
posláno domů Pouze 450 mužů
schopno je služby a ti nalézají se
na bitevní čáře Ostatní Členové
pluku museli býtí sproŠtěai po
vinností následkem chorob a
smrtelného vysílení'' Pluk kan
sasský měl normální sílu iVoó
mužů a tu zajisté nejlépe viděti je
zhoubné účinky kampaně luzon
Gen Otis oznámil odboru války
jména čtyř zabitých a osmi raně
ných vojáků
Vládní parník Grant přijel
úterý do Manily se šestnáctým
plukem pěchoty kterýž ležel po
sádkou ve Fort Crook blíže
Omahy Během plavby neudálo
se žádné úmrtí Cesta vyžádala
si pouze 26 dnů
oicaarona Kapitána uaiese ze
čtvrtého pluku jízdy vypravila se
v pondělí do Morongu Dělový
člun Napidan kterýž provázel
vojsko navštívil město Muntiopo-
la na západníra břehu jezera
našel tam družinu povstalců skry
tou v zákopech Opevnění byla
bombardována : a když povstalci
ustupovali jízda byla vysazena
Filipínci při vypálení hromadné
ho výstřelu zabili jednoho ameri
ckého vojáka
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
$ V minulém čísle zmínili jsme
se ve zprávách z Nebrasky o kra
dení veřejných pozemků ve státech
západních na základě zákona o
zřizování nádržek Toto zloděj-
ství hodlá hlavní pozemkový úřad
ve Washingtoně překaziti Všecky
dosavadní úděly byly zrušeny a
nadále zachovávána budou násle
dující pravidla: Žádný pozemek
nebude povolen pro nádržku iež
obsahovala by méně nežli 250000
gallonů vody Pro nádržku jež
obsahovala by méně než 500000
gallonů a méně než 1000000
gallonů ne více nežli osmdesát
akrů může býti zabráno pro ná
držku na 1000000 gallonů a
méně než 1500000 ne více než-
1120 akrů může býti zabráno a
pro nádržku na více nežli 1500-
000 gallonů 160 akrů může býti
zabráno Další pravidla stanoví
že pozemek takový nesmí býti
ohražen tak aby dobytek měl k
# v a u
nádržkám volný přistup a cesty
nebyly zahrazovány
% V úterý vrátil se president ze
svého výletu v Novo-anglicku
Obmýšlel sice setrvati tam ještě
déle avšak paní McKinleyová
onemocněla následkem nastuzení
tu uznáno bylo za nejlepŠÍ vrá
titi se do Bílého Domu kdež do-
stati se jí může žádoucího ošetření
% V poslední době proskakova-
ly ve Washingtonu zprávy že ně
které firmy americké zásobují
zbraněmi transvaalské Boery
nimiž je Velká Britanie na štíru
v
ze anglická vláda ohlásila proti
tomu svůj protest Vojenský
attaché britického vyslanectva po
_ l - Ř i _ f IV a
píra 10 roznodne a praví ze na
svoji vlastní zodpovědnost učinil
dotaz u sekretáře státu ale pře
svědčil se že na pověstech o do
dávání zbraní Boerům nebylo ani
zbla pravdy
X Po úřadě se členy kabinetu
rozhodl se president poskytnouti
generálu Otisovi armádu 40000
mužů sunou Z těchto 30000
budou vojáci pravidelní a 10000
dobrovolníků fiude to zařízeno
tak aby Otis hotovost tuto měl
hned po skončení deštivého ob
dobí kdy čilá kampaS proti po
vstalcům bude opět zahájena Do
brovolníci odváděni budou na tři
roky ačkoli zákon kterýž jich po
volání do zbraně opravfiujezřejmě
praví že sloužit! mají pouze do r
1901 Pluky nebudou známy dle
států nýbrž číslicemi jako v
pravidelné armádě Všecky od
vodní stanice v zemi počtem 70
obdržely rozkazy aby rekruty
přijímaly
Tkirstoi ubalil m politik
Nebrasský senátor Thorston
vyjádřil ae ve Washingtonu:
Ježto jsem s pozoroval fe někte
ré západní Časopisy odporučají
mne za místotfeaidenta' íeH ti I
říci jednou pro vždy že nejsem
Kandidátem a nebudu Jedinou
mojí touhou jest vrátiti se ku pro
vozování své prakse právnické po
skončení přítomné lhůty S radostí
bych so nyní poděkoval kdyby na
místo mé mohl bytí zvolen re
publikán Pevně jsem se usta
novil na tom že nikdy nebudu již
se ucházeti o veřejný úřad
Republikáni v Jižní Dakoti
konali ve středu svoji státní ' kon
venci v Aberdeen za účelem jme
nování tří členů nejvyššího soudu
Corson Haney a Fuller nynějíí černými a bílými havíři během
soudcové obdrželi nominaci Pří- níž tři černoši byli na místě usmr
sluŠnými resolucemi schválena cení a d va 'těžce poraněni Mezi
byla národní platforma st-louis- černochy a bělochy panovalo pú
ská a administrace presidenta Mc- delší dobu nepřátelství a to ještě
Kinleyho i s jeho zahraniční poli- píiostřeno bylo když John Shepp-
iiKou jedním z recniKO v Kon-iara znásilnil pani Monroe Joneso
venci byl také bývalý populista vou minulou středu a uprchl do
Loucks jenž jako senátor Peffer
do republikánské strany se vrátil
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zatřen pro starý zločin
V Shawnee v Oklahomě věz
něn jest obstárlý muž jménem
Alexander Jester na němž lpí
podezření že před 28 léty za
vraždil v Missouri bratra předse
dy American Steel and Wire Co
Johna W Gatese z Chicaga
Týž už přijel do Shawnee za úče
lem stotožnění domnělého vraha
Jester zapírá sice dosud ale uči
nil již některé výpovědi jež při
vádějí -jej v nebezpečné spojení
se zločinem Je celý zdrcen tak
že musí býti voděn ze světnice do
světnice Bude nejspíše vydán
úřadům missourským '
Souboj na ulici
lr y # í
nxvavy soudoj DOjovan byl v
úterý odpoledne na rohu Tremont
Market ulic v nejživější čtvrti
města Galveston Tex James
Johnson a William Boyd vyběhli
ze dvou různých dveří jednoho Pro Kierou "poved vydána byla
hostince a začali po sobě bezeM' došla av8ak soudce Skidmore
slova stříleli " Policista Rowe
vrhl se mezi ně' a činil zoufalé
pokusy aby střelbu zastavil ale
beze všeho výsledku Praví že
během souboje muž něiaký vvoá-
lil tři rány po Johnsonovi ze dveří
hostince Celkem vystřeleno bylo
patnáctkráte Když se kouř roz
ptýlil shledáno že Čtyři muži byli
poraněni Johnson zemřel na
cestě do nemocnice kdežto Boyd
střelen je do levé nohy a pravého
ramene George Lovick a W
Gordman kteří vraceli se právě z
práce na vládních opevněních
byli zasaženi zbloudilými kulemi
Lovick jemuž prostřeleny byly
ledviny umírá a Gordrpan proťa
tou má pravou stranu plic John
son byl asi 2g)etý karbaník Loni
v únoru zastřelil spoluhráče Dicka
Springfielda v jednom hostinci
avšak porota uznala že jednal v
sebeobraně a propustila jej na
svobodu Johnson a Boyd pohá
dali se asi před týdnem a oba
prohlašovali Že se nadobro vy
rovnají Parník shořel na moři
Do Wilmington v Severní Ka
rolině přijel v úterý parník
George W Clyde a přivezl muž
stvo z parníku Pawnee kterýž
shořel na moři v neděli v noci
Ohefi povstal ve vnitřku lodi a
kapitán Ingram ihned spozoroval
Že parník dá se těžko zachránili
Po neúspěšném pokusu požár
uhasiti nařídil spuštění člunů a
do těch se všecko mužstvo uchý
lilo Kapitán vynésti chtěl ně-
arere cenné veci ze své kaiutv a
pokus ten málem byl by Životem
zaplatil Hrozným žárem plavci
byli přinuceni odveslovati dále od
lodi a kapitán musel se vrhnouti
do rozčeřených vln Šťastně do-
plaval až k nejbližšímu Člunu ale
ztrácel již vědomí když byl vy-
tažen Za několik minut přijeli
parník Clyde s něhož požár byl
spozorován a všecko mužstvo vza-
to na palubu
Dilnlcký zákoi poralea aoodci
Soudce Gunster ve Scranton
Pa vydal rozhodiutí v němž
prohlašuje zákon plijatý sněmem
1097 na oenranc organnova-
ného dělnictva ta neústavní
Stalo se to v případě Lewís Ma-1
cka jenž žaloval George W
Clarka dílovedoucíbo jedné velké
plumbařské finnv pro propooltě-
ní uniových dilaflrtL i: Soudce
Gunster pratí: -"Zika dotvěnv
neposkytuje nejmenŠÍ ochrany za
městnanci jednotlivce hrmy neb
- omezeného společenstva Na
opak kdežto dělník u korporace
dle jeho opatření může svobodně
tvořiti neb přistoupiti a náležeti
- ku kterékoli zákonité organisaci
- soused jeho zanášející se tímtéž
f povoláním neb řemeslem může
býti beztrestně propuštěn když
totéž učiní
Plemenná válka
Blíže Cardiííu v Alabamě do
šlo v úterý k večeru ku řeži mezi
černochů kteří ozbrojili se ručni-
cemi a přísahali že lotra nevydají
V úterý shromáždili se na tak
zvaném Glasgow Hollow a náčel
ník jejich Ed Ellis ozbrojený
winchestrovkou a Coltovým revol
verem zrovna k nim mluvil když
tji běloši za ně se přikradli a za
hájili smrtonosnou palbu Ed
Ellis padl po pryní ráně a zemřel
téměř okamžitě Černoši odpo
věděli na stfelbu bělochů ale bez
účinku Panují obavy před dal
šími výtržnostmi neboť černoši v
okolí tom náležejí všichni k tajné
mu spolku zvanému "rytíři Afri
ky'' a přísahají krvavou pomstu
všem bělochům Z některých
míst došly již guvernéra žádosti o
vojsko ' '' - - - - - '
Těžko se zachovat
) V nemalých rozpacích nalézá
se Šerif v okresu Cherokee v Kan
sasu kde panuje stávka v dolech
Před časem soudce Skidmore vy
dal zápověď proti dovážení čer
nošských skébů do okresu a naří-
?" šerifovi její provádění Lhůta
I Prodloužl1 J na neurČito Meží-
"m však i'iaf soudce v tomtéž
okresu vydal zápověď zakazující
konluko překážeti společnostem
6" dovážení cizích uhlokopů
aeru po aeisi úvaze rozhodl se
provádět! původní zápověď soud
ce Skidmora
Ze svita průmyslu a práce
Sdružené dělnické spolky v Des
Moines la započaly s prodejem
akcií na postavení ústředního děl
nického stánku nákladem ?20ooo
Budou tam klubovní místnosti
tělocvična koupelny a pod a též
veliká síň pro schůze Na pod
niku tomto pomáhati budou také
některé spolky podpůrné jichž
členstvo skládá se po většině
dělníků — V Chicagu konána
byla porada mezi zástupci Ame
rican Tin Plate Company a výbo
rem sdružených dělníků pracují
cích v dílnách na výrobu bílého
plechu ohledně nové škály mzdy
ale nedošlo k dohodnutí Dělníci
žádali zvýšení mzdy o dvacet pro
cent To znamená že ve všech
továrnách společnosti vypukne
počínaje zítřkem stávka jež po
stihne asi 40000 osob Organisa
ce řemeslnická Čítá na 25000
členů a pomáhači jichž mzda
zvýšena byla před nedávnem
dvacet procent musejí ovšem ta
ké zaháleti Jak pozdější zprávy
sděluji nabízela společnost zvýše
nl mzdy o jedenáct procent ale
to bylo zástupci dělnického sdru
žení odmítnuto — V jedné z tru
stových tavíren v Pueblo
Colo
zapocaio se pracovat! asi
s polo-
vičkou dělnictva Společnost pla-
l mzdy jaké původně - nabídla a
zaučila dělníkům ochranu kdyby
kon o osmihodinné době pra-
covní porušili — Zřízenci Ohio
R'ver dráhy jež má koleje ve
státech Ohio a Západní Virginii
obdrželi zvýšení mzdy o deset
procent Je to už druhý dobro-
voIn7 přídavek od března
Návrat zproieviřllce
Do Minneapolis vrátil se Louis
F Manage dřívější předseda
zbankrotované Guarantv Loan
Company jenž po šest roků skrý
val ae před spravedlností v Mexi-
ku Přihlásil se dobrovolně u
soudu a líčení bvlo a ním odloie-
no do září pod zárukou #10000
Líeaage spolu a místopředsedou
jmenované úvěrní společnosti
přivlastnil si přes millien dollarů
ocel vkIdteiA m u-iia
Osvědčená uniová
w Za úplnou spokojenost a ?jHeěnonhndbn se ruří )
KdJkoIlv sluíeb kapely této potřebuje nechť ic obrátí přímo na kapelníka p
J Franka na 20 a S ui So Omaha aneb zavolá Cíilo telefonu 45 tamtéž -
Závažný úsudek o Flllplocích
Brigádnf generál King jenž
vrátil se nedávná z Manily v do
pise k milwauckému Journalu pra
ví že Filipínci úplně schopni
jsou vlastni vlády a že by se o
sebe postarali mnohem lépe nežli
mnozí lidé v této zemi si mvslí
Praví že jsou daleko probudilejší
nežli Kubánci a nevzdělaní černo
ši jimž Spojené Státy udělily
právo hlasovací
DROBNÉ ZPRÁVY
Ze San Franciska vyplul v
pondělí vládní parník Sheridan s
několika setninami pravidelného
vojska á 1248 nováčky pro pluky
které jsou již na Filipínách a jež
valně prořidly Na Sheridanu
pluje též generál Young se svým
štábem
Na poli blíže New Hartford
Iowě nalezeno bylo tělo mladé
ho farmáře jménem Marka děsně
zohaveno Nešťastník usmrcen
byl býkem
Do baptistického kostela v
Ames la uhodil hrom v pondělí
ráno a natropil asi za tisíc dollarů
škody
V Chicagu započato bylo lí
čení s Johnem Collinsem a Annou
ngersollovou z Painesville O
kteří obžalováni jsou z únosu a
skrývání po dlouhou dobu malého
Geralda Lappinera Událost ta
to -vzbudila svého času značné
vzrušení po celé zemi" Ve státě
Illinois zločin takový může býti
trestán až doživotním vězením
Nenávist' proti neuniovým
zřízencům na pouliční dráze
Clevelandu nepřestala se skonče
ním stávky Ve středu zástup
lidí přepadl káru řízenou "skéby"
a začal ji kamenovatí Konduktér
Connor tasil revolver a čtyřikráte
do davu vypálil ale na štěstí ni
koho netrefil Okna v káře byla
rozbita ale z cestujících nikdo ne
přišel k úrazu
Podadmirál Sampson velitel
severo-atlantické eskádry obdržel
měsíční dovolenou po namáhavé
službě rok a půl trvavší
Blíže Livermore la usmr
cen byl v úterý ráno bleskem děl
nik Mike Nugent když do práce
se ubíral Po celém těle měl
modré a černé známky
Ve čtyřmílových veslařských
závodech mezi universitami pořá
daných na řece Hudson zvítězila
četa university pennsvlvanské
urunou byla četa z university
wisconsinské Veslařským cviči-
telem na universitě pennsylvanské
jest Ellis Ward za jehož vedení
také český veslařský klub v New
Yorku vítězíval
Do přístavu v San Francisku
veplul v úterý parník Nippon
Maru z Yokohamy se vztýčenou
Žlutou vlajkou Během plavby
udála se na něm dvě úmrtí na
hlízový mor Loď dána byla do
přísné karantény a dva japonští
plavci kteří pokusili se doplavati
na břeh utonuli
James Collina bydlevší tři
míle od Delmar la zasažen byl
bleskem během bouře ve středu
na místě zabit
Mejnepřfjemnčjší nehodou jest
vymknutí obzvlášť provází-li je
pohmoždění NejjistČjSí cesta obé
vyléčiti jest používati olej Sv
akuba kterýž rychle a jistě léčí
Na 4 Července
Velmi laciná jízda po North
western dráze Lístkv na Drodei
2 3 a 4 platné ku návratu
až do 5 Července V městské
úřadovně 1401 a uei Farnam uL
Hzin ttzizílin spelifl
Cřetoí (obchod n0 keibr iako Idir-
Jovraals denní knihy a ILaéaM
ti satani a Pofcraka íimOm
kapela So Omažská
pod říjením chval ní -1 -x i — —
soámého kapelníka JT J JSZSl3!2J!£Sb
nablil sv služby ctSnémn obecenstvu ku vlem
příležitostem lito:— mhm
zábavám Tflelflin fliTafllfim DOtiřňflm prSypriam atd
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 29 íerrot 1899
Plealce cutarlla M re tvém kletini a TÍera
se opít v ctoí pouékud ilepílla dnea Tlak mi
opit cena ochableji! Čerreni ozimka iíelo 2
prodírá ae dnea za 73X@74 pro tářl 74H a pro
praslnec 78 Jarka lít 8 je za TSTS a tvrdi
za71K
Kukuřice jest ceny ochableji! zrititě pro ba
doatiiioBt Zboil botové prodivi e za 84 pro
zařf M
Orea jeat ceny klidné Prodárí ae zboží ho
lota člelo 2 za 28J4 pri ziM tl bil 273í@29
Žito ječeny pevné Si a ž z 62c
JeCmen má cena klldnoo dobrý za 89Hc
Lněné semeno Je ceny oetálenejSi c 1 za
llOÍ tevero-západní llCS
Dobytek DOTezI jeat ceny perné a aofle o n
co tylíl ateíoí roli k rfmtu jon za 5C0
@3ft5 dobře krmeni voli Jateční N90@MOa pro
třední a nedokrmení 4C0®4 99 Jateční kráry
a JaloTÍce jaon za $34C@510 toH k íírn $8 60®
$5 00 a západní krmeni roli $470@550
Vepfory dobytek má téí cenu Dernon a o ní
co lepSÍ těikí je za 375@3 85 a lehký C886®
90W
Omaha 29 cerrna 1899
Ve zdejgím trhu nannje eena nro 1ate£ní dohr
tekrelnii dobrá jelikož odbyt Jest íilí a tb
dobytek přirážení jest rStSinon dobry Jateíní
roli prodárali se dnea po $440@íž7K reiíinon
kol H90 Mnohem rice než třetina jatečních
rol6 prodána po 1500 a rfia Jateční krávy a
jelorice mají též cena dobrou a pernou po 1330
©470 Voli k žíru jsou za 38&a4 80
Vepřor dobytek jeat zde též cenr rvH! n
dáral se po 385®372H
Vejce nyní hojné se Dřiráži
blejgí aí doand neaměnéná terstré za Uc tuc
Mftelo je ceny nezmíněné obyčejné domácí
11@12 nejlepSi stolní 12@14 a z másloven 16®18
Drůbežje teď zase ceny rjevnžiěí Slenioe 1VL
®8c jarní kuřátka k smažení 16®16 kachny a
husy 6®7o krocani 80 libra
Brambora je hojně a prodávají se po 80@65'
Staré brambory jsou ceny ochablé 20 až 35c
Seno je ceny ustálené nezměněné K5li@700
tuna dle jakosti
8olené íís 1 8%o čís 2 7Jc TelecíSaž lůc
St Louis 29 cerrna 1899
Plenice jeat dnes ceny ochableji! a nižlí čer
vená ozimka í 2 prodárá ae z 781í@74J( pro
záH 75 a pro proainee T7H Tvrdá íislo i za :
71®72 'í ' -:
Knkuřice jest ceny oehablé aaižíí ííalov za
S3 procáři S8K '
Bavlna Je ceny ustálené prostředni 5X-
Si VITI vrT TJtjrTT
éaZábayu
uspořádá
!
ííslo 188 Dřerařa Světa
za spoluúíinkováni Táboru Li
lie Kruhu Dfevařek
T sobotu dne 22 července
v sial J HxocHa
O rjtečnou hudbu dobré nápoje zá-
hojně postaráno
a o peoaveni hosta vůbec Jest
v ucte zve
ĚajMMMgiBMgiBigigjiJiarBigHgiá
započne shromážděním se
spolku a úfaatníkĎ
dne 11 července '99
o g hodiní ranní
v Tyndall
Jest žídoucno aby každý byl
r im um misie
Výkonný výbor
Za sníženou cenul
Máme posud několik výtisku spiši
Královské vénné město Mčlaíl
a okres mčloický
který a velkou píli sestavil ku velké
své škodě vlastním nákladem vydal
fiditel městské' Školy pan Lad Boehm
Jest to apis objemný neboť čiti 934
stran velkého formitn 55 obraty a
mapou okresu mělnického a města
Kaldý rodák mřlnický mři by chovat!
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodUté Pan spisoratel opravfio
e náa ku nabídnuli cbytkn spisu ca
cenu valní sníženou a sice bodem týl
prodírat! nyní ta 1209 1 s poštovní
tisylkosu DřÍTřjU cena $400 žádny
Mélnican nemusí se nyní Vjmiourati
na cenu knihy neboť tato cena j$
v pravdě tevaoo Illast ae brt
A4resjU: řttntťv
3 -Do Jižní Dakotyl Ž
I ČESKÉHO DNE B
m