Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 23, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
Pokrok Západu
BIMI-WEEKLT EDITION
Pabliahed by National Prlntia? Co
5S9-11 So 12th St — Tel 1008
Botscrfetloa ty nafl
$250 per year
Vychází každé litery a patelu
vváávi - - Národní Tiskárna
309-511 JIŽnf 12 oHce-Telefoa 1008
Sídíci redaktor :
J Rosický
Předplatné i
V místí s dodávkou do domu bez přílohy 1300
a ntllnhnn i 1380
Knihovny Americké '-1u
8 Knihovnou Air-rickon' I3il
Do Čech bez přílohy:' S300
8 přílohou 4so
Každý předplatitel oprávněn Je k prémii
OhláSky
Drobní a rflsná obláíky uvereJBujeni peuit
kdvž uenize k objednávce přiloženy jsou
drobné obláíky obyéejne velkosti nepře
luhu lící palec čítáme 75 centů za třikrát
Za
Arnik ohíáieni blahopřání smrti a
Jiná čítá-
m 11 m tři nulce za kaíde uveřelném
Xecbť proto přiloží objednávce tolik
peníz Jak velkoa ohláíku mltl si přeje Ceny
ohláíek na delží doba oznámí se ochotni na
požádání
Zásilky peněz
jsou nejbezpečněji! když se koup! na polti
neb expressu "Money Order" a týž nám ta
caíle Též v registrovaném dopité aneb po
ukázkou bankovní jest zásilka jista kde
chce platitl "cbeckem" na bank nechť zaile
o 85 centů více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Ha
místi drobných peněz přijmeme též i 1- a
S-centové kolkv Vžechny zásilky necbf Jou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak
o i
Pokrok Západ M
Omaha Neb
Omaha Nebr 23 června 1899
DO ŘADY DEMOKRATICKÝCH SVĚTCŮ
přibyl nový — pan Henry O Ha
vemeyer šlechetný to muž a takto
hlava druhého největšího trustu
zemi s
Železniční bandité na západě za
jisté- že se až po uši začervenali
studem když četli o bravurním
kousku lupičů ve Filadelfii do
mově to Johna Wanamakera a ji
ných zbožných a hodných lidí
Jeden panpáter v Milwaukee
vynalezl že prý tornádo v New
Richmond "nebylo dílem božím
nýbrž skutkem nějaké neznámé
zlé moci'' Dle všeho má obec
trochu chytřejší nežli Benedikti
ni kteří řeknou že "smrt v tako
vém případě jest požehnáním'
ovečky dodají zbožně "amen"
Mrn7f cirppTTrovt? ntViTf 9v nnt
proti trustům jest "marný '
proto skládají ruce v klín a ne
chávají se od těchto úpírů dále
vyssávati Ze tomu tak není uká
zalo se nejlépe v Ohio Tam ge
nerálnf návladní Monnett pusti
se v zápas s nejmocnčjším trustem
na světě — Standard Oil Company
— a to s výsledkem tak dokoná
lým že trust sebral svých pět šve
stek a táhne do New Jersey Jeho
mluvčí ovšem říkají že jde dobro
volně a že Monnett svým vytrvá
lým stíháním ho nevyhnal ale —
kdo tomu věří spasen bude
_ Strýček Sam není "Yankee'
soudíme-li dle jeho obchodních
schopností Koupil od Španěl
ska co vůbec zemi této nenáleželo
a při kupování výpomocných lodí
pro službu převozní napálen byl
skoro zrovna tak Nyní prodává
šest takových parníků za něž za
platil 1844269 zař 2 70 000 tedy
prfldělkem 9574260 Netřeba
podotýkatí 2e koupil je od sa
mých velikých vlastenců kteří
zdobí se trojbarevnými pentli
čkami na čtvrtého července a nyní
prohlašují každého za zrádce kdo
nevidí v řeži na Filipínách velí
kou svatou válku
Anglie a Spojené Státy před
světem se odporně miliskují ale
přes to nemohou dojiti k doroz
umění ve svém vlastním sporu
'Míníme urovnání otázky hranic
kanadských Jedná se už o tom
několik roků ale hlemýžď byl by
učinil větší pokrok nežli tito dva
"anřlosasštf ' národové A zatím
spor stává se stále vážnějším V
Klondiku došlo už k několika
krvavým srážkám mezi anglický
mi a americkými havíři a nyní ko
nečně samotná vláda kanadská
nohrozila mateřské zemi že musí
voliti mezi svojí severo-americkoa
državou a Spojenými Státy ne-njme-li
se náležití zájmů svých
vzdálených poddaných Jetu skry
U výhrůžka ie Kanada vyhledá
vala by sloučení se Spojenými
Státy Stížnost její jest velmi zá
važná a sotva dá se tak snadno
vyříditL Cell tato ohromná oblasť
britická má pouze krátké přímoří
na Tichém oceán a od Vancouve
ra k tak zvanému vjezdu Dixono
vl i tu obchod její velmi trpí ná
tleilta nedostatku přístavu Ce
lí cxUtsf praoK na severu vlast
!zo j~t f rojnými Šíity xakou
r— tjtli xliovcS B Alaskou od
y mii riiiixj tiubo-
rickém přímořském pruhu a to
bylo vládou washingtonskou roz
hodně odmrštěno Anglie snaŽi
se sice uchlácholili vládu kanad
skou ale ta stojí pevně na svém
Jak to všecko skončí nelze pro
zatím předvídati ale telegram
Londýna diskrétně sděluje že ra
dikálním vystoupením Kanady ce
lé vyjednávání vedené v poslední
době mezi lordem Salisburym
naším velevyslancem Choatem
bylo značně pošinuto nazpět
přece Anglie a Spojené Státy nej
více mezinárodní arbitraci v Haa
gu odporučují
S HLAV NAŠICH VÁLEČNÝCH HRDINŮ
gloriola slávy nějak rychle mizí
Shaíterovy poklesky u vedení
kampaně byly tak křiklavé že ani
nebyl povýšen za generálmajora
zastrčen až do Caliíornie Samp
son stal se terčem posměchu oso
bováním si vítězství kterého ne
dobyl a Schleyova až dosud neob
mezená popularita také nějak po
vážlivě zapadá Prvně napsal
něm New York Sun že prý
bitvě u Santiaga dal rozkaz k
vzdálení se od břehů a když pod
velitel jeho Hodgson překvape
ně se tázal zdali se nepodřekl
neminii-11 dáti rozkaz zrovna
opačný odvětil prý Schley s dů
rázem: "Ano od břehu jsme již
u nich (tríně Španěly) až moc
blízko" Hodgson upozornil po
té svého velitele že by mohli
vraziti do lodi Texas a tu prý od
sekl Schley: "Cert vezmi Texas
ať se starají sami o sebe!" Roz
mluvu tuto opakoval Hodgson
podveliteli Heilnerovi z Texasu
tak pronikla na veřejnost Oba
důstojníci byli vyslýcháni kapitá
nem Chadwickem z křižáku New
York a co Heilner setrval ve
tvrzení íe slova Hodgsonova
věrně opakoval poslednější svčd
čil že rozmluva se Schleyem zně
la poněkud jinak ale přece jenom
přiznal že něco takového bylo
mluveno Schley zatím zacho
vává úplné mlčení a praví pouze
že je to hádka dvou mladších dů
stoimku do niz on nechce se
míchati Svým obdivovatelům by
se ovšem lépe zavděčil kdyby
učinil určitou výpověď Nyn
pouze zůstává otázkou jak dlou
ho zůstane Dewey slaveným hrdi
nou a miláčkem národa po svém
návratu do vlasti Dle našeho
náhledu země a národ nikterak
tím neutrpí bude-li zbožňování
vysokých důstojníků uvedeno na
pravou míru
1 ENTO TÝDEN BYL ZLÍM PRO IMPE
rialisty Neustále z pohodlných
kanceláří ve Washingtoně aneb
redakčních svatyní vychvaloval
Filipíny jako druhou zahradu raj
skou oplývající mlékem a strdím
1 najednou jsou jim předkládána
íakta tak pádná že musejí nevy
bnutelně ochladnoutl třeba že
píší o předmětu tak "vřelém'
jako jsou Filipíny kteréž dle
tvrzení některých dobrovolníků
musejí se nalézati hned před
branou pekelnou Odbor země
dělství požádal poručíka Haynea
z californského dělostřelectva aby
vyšetřil jakou cenu mají Filipiny
se stanoviska hospodářského
týž poněvadž byl neustále příliš
zaměstnán na bojišti předloží!
otázku tuto seňoru Manuelů del
Busto řiditeli hospodářské zku
šebné stanice v Manile autoritě
to zajisté povolané a tento podal
nyní do Washingtonu podrobnou
zprávu Přiznává že půda je
neobyčejně úrodná tak že hnojivo
je az dosud úplné zbytečným
avšak překážky s jakými setká se
rolník sebe pilnější jsou opravdu
nepřemožitelné Vyčistění půdy
samo o sobe jest prací obrovskou
níž člověk nezasvěcený nemá
ani ponětí A konečně když i to
se Šťastně překoná a pěkná úroda
se vypěstuje jest na milost vysta
vena prvnímu taifůnu spojené to
větrné a vodní smršti kteráž vy
hladí často tisíce lidí během něko
lika hodin neb 1 minut Proti
něčemu takovému jsou naše tor
náda a cyklony příjemnými větér
ky "babino lita ve vnitrozem
ských provinciích vane často opět
horký vítr zvaný "dagudo'' kte
rýž zničí veškeré rostlinstvo
Nejhorší nebezpečí skrývá se však
pannenské půdě Nemo:e ne
známé evropským lékařům povstá
vají následkem styku s ní a usmr-
cnjí v několika okamžicích - Zů-stane-li
přece postižený ubožikna
tivu trpí po ceiy ven a maao
nemůže mu pomoci Zjednati
spolehlivé dělníky jest aa Filipí
nách hotovou nemožnosti Peníze
nikdo nem Ale si vypůjči ti pod 12
procent a všude i za dob míru
panuje rozháranost a nejistota
toasto roo£a£au obřízka
fzf drIilipcilvádr CbarUt
A McQuesten lékař na Štábu
generál-majora Otise jenž právě
z Manily se vrátil Praví
že na podmanění Filipínců a udr
žení jich v poslušnosti třeba bude
100000 až 150000 vojáků Jinak
musí vojsko naše couvnouti do
Manily během deštivého počasí a
město bude opět ve stavu obležení
Padesát procent mužstva našeho
padne prý pod účinky hrozného
podnebí O dobrovolnících jichž
chrabrost nadšeně opěvuje praví
McQuesten: "Ti všichni chtějí se
vrátiti domů a já pochybuji že
dají se z nich sestaviti tři slabé
pluky Muži tito Šli bojovat pro
svoji vlast a nepřejí si potírali
vzpouru za peníze ani pro zába
vu" Výpovědi těchto lidí kteří
Filipiny poznali z vlastního pozo
rování vyváží všechen ten "vla
stenecký" ryk imperialistických
křiklounů dle nichž Filipiny jsou
hotovým rájem a povstalci pouze
tlupami banditů
Bflionový vyvoz
Dobrá úroda po
světě zmenší snad
celém
téměř
náš v
vývoz
berním roce právě ku konci se
chýlícím o několik milionů dolla
rů u porovnání s fenomenálním
rokem 1898 Číslice o vývozu
během jedenácti měsíců skončiv
ších květnem obdržené právě po
kladní statistickou kanceláří vy
kazují že za těch jedenáct měsíců
celkový vývoz byl asi o šest mili
onů dollarů menší nežli v těchže
měsících roku předcházejícího
je skoro jisto že také úhrn za celý
rok bude o něco menší nežli loni
Ze ale převýší kterýkoli jiný rok
je rovněž tak patrno Za 1 1 mě
síců berního roku 1899 vývoz mě
cenu ři 130629 572 kdežto
žádném jiném roce s výjimkou
1898 nebylo vyvezeno zboží za
bilion dollarů během jedenácti mě
síců '
Následující tabulka " vykazuje
celkový vývoz ze Spojených Států
v každém roCe od 1889 do 1899
jedenácti měsících skončivších
květnem:
1889-: $ 694133804
1890 804717334
1891 " 826886076
1892 96538981
1893 " 782218625
1894 834676085
1895 752569335
1896 815901067
1897 977800522
1898 1136303607
1899 1130629572
Podrobné zkoumání číslic obdr
žených pokladní statistickou kan
celáří přesvědčuje nás že zmen
šení ve vývozu jeví se úplně v ho
spodářských výrobcích jichž cena
byla skoro o padesát milionů dol
larů menší nežli loni V roce
1898 jak každý se pamatuje úro
da po celém téměř světě kromě
Spojených Států byla neobyčejně
slabá a následkem toho ceny vy
vezených hospodářských výrobků
byly značně vyšší nežli v mnoha
létech kdežto letos při dobré ú
rodě za hranicemi ceny jež naši
exportéři za své plodiny dostávají
jsou značně menší nežli loni ač
koli vývoz pokud mnohosti se tý
če jest letos skoro tak velký jako
roce minulém Průměrná cena
vyvezené pšenice pokud zprávy
došly byla 74 % centu za buši
proti 93J4 centu v souhlasných
měsících loBského roku mouka
též jest lacinější kdežto průměrná
vývozní cena bavlny v přítomném
roce byla 5 % centu za libru proti
téměř 6 centům v roce minulém
mnonosti vyvoz pšenice v 10
měsících za něž jsou zprávy
úplné byl o něco větší nežli loni
kdežto mouka v deseti měsících
roku 1 899 převýšila o více než dva
milionů sudů číslice souhlasných
měsíců minulého roku V kuku
řici ovse shledáváme rozhodný
úbytek což dokazuje že plodiny
tyto jsou od nás kupovány za bra
mcemi jenom tenkráte když pa
nuje tam citelný nedostatek jiných
chlebovin Úbytek v ceně vyvt-i
zené pšenice za deset měsíců za
něž zprávy jsou úplné činí 22 mi-
iony dolarů v ovse 10 milionů
dolarů a v bavlně dvacet milionů
dolarů Slaniny vyvezeno bylo
méně ža to ale vzrostl vývoz Šu
nek a čerstvého vepřového masa
Vývoz živého dobytka klesl s J32-
352833 v deseti měsících roku
minulého na #24484823 v roce
přítomném To vysvětluje se tím
ie následkem zlepšení poměrů' ve
Spojených Státech spotřeba masa
vzrostla a tím ceny stouply a po
ptávka z ciziny přirozeně ochabla
Pokud vsak ostatních potravin se
týče jako solené maso hovězí
Iftj laaky čerstvé vepřové sáilo
patlané clo drtbel i m&o
tu vzrostl vývoz as o osm milionů
dolarů Čili dostatečně aby nahra
žena byla ztráta u vývozu živého
dobytka
Z toho že vývoz hospodář
ských výrobků klesl téměř o
padesát milionů dollarů v ceně
nenásleduje ještě že rolník nedo
stal za své plodiny letos tolik
jako loni Naopak zkoumáme-li
vývozní číslice shledáváme žé s
výjimkou pšenice a bavlny obdr
žel za své výrobky více nežli lo
ni To dá se vysvětliti zvětšenou
spotřebou mezi naším vlastním li
dem přivoděnou živějším ruchem
obchodním a vyšší mzdou Máslo
sádlo čerstvé vepřové slanina
nakládané hovězí kukuřice oves
žito chmel ovce tabák přinášejí
lepší ceny ve vývozu nežli loni—
vůbec všecko mimo pšenici a ba
vlnu Úbytek v tomto případě
jest ovšem více než nahraŽen
vzrůstem vývozu tovarů
NEBRASKA
— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb tÍ79
— Poštmistrem v Box Bute ve
stejnojmenném okresu ustanoven
byl jonn A vviison na místě po
děkovavšího se M D Atkina
Na železničním mostě blíže
North Platte usmrcen byl vlakem
dráhy U P jistý asi 6oletý Ital
chlapec kterýž šel s ním po tra
tich '
— Nejparnějším místem v Ne
brasce bylo dle všeho Wymore
kde v prvních třech dnech tohoto
týden měli neustále sto a přes sto
stupňů
— Na pozemku Allenově blíže
vodárny wy mořské započato bylo
ve středu s kopáním velikých
studní z nichž bude město záso
bováno vodou
Hledá te český prodavač šat
stva Dobrá mzda a stálé místo
Přihlášky dějtež se pod adresou:
"Klerk" care oí Pokrok Západu
Omaha Neb dt8iX4
— Poštmistrem v Over v okre
su Custer ustanoven byl Emil
Kašpar na místě S C Waldrona
jenž se poděkoval
— V Ames shořela v pondělí
časně ráno maštal Standard Cattle
Company s jedenácti' koSmi a ně
kolika postroji Škoda kryta je
pojištěním Oheň zaviněn byl
nejspíše některým z mužů spících
v maštait
— Paní Samuelsonová 5oletá
Srédka bydlevší deset mil jiho
západně od Cedar Blufís v okresu
Saunders spáchala sebevra'ždu
neděli odpoledne Po delší dobu
chuiavěla a to asi dohnalo ji k
zoufalství
— Ve Fnend konali tento tý
den učitelové a učitelky z okresu
Salině svůj sjezd Bylo jich pří
tomno asi 150 a mnohé zajímavé
rozpravy vztahující se ku povin
nostem a zájmům učitelským byly
předneseny
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vázací provázek
pumpy větrníky vozy kočáry a
vše co k hospodářství se potřebu
je Krajané učiní dobře když se
u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf
— V sobotu odpoledne loletý
synáček G R Rappa z Neligh
utonul Chytal ryby ještě s něko
lika jinými hochy když tu udice
do vody mu sklouzla a při pokusu
dostati ji smekl se do hlubiny a
než pomoc přišla zahynul
— V neděli vypukl požár na
farmě Williama Luedke západně
oa wesi roím a znicu mastat a
stodolu Osm pěkných koní uho
řelo a mimo to 200 bušlů kukuřice
a téměř všecko polní nářadí bylo
úplně zničeno Původ ohně znám
není
— Majetkový odhad v okresu
Dodge obnáší #303030723 což
je o #4041017 méné nežli roku
ofiskébo To se vysvětluje tím
Ze letos odhadnuty byly laciněji
nezastavěné městské loty V okre
su jest 7551 koní v ceně #75510
27908 kusů dobytka hovězího v
cení #114438 443 mezci v ceně
#4662
Krajany v Boyd County
Neb i a Gregory County S D
upozorňujeme ze A Krikač v
Butte Boyd Ca Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář-
kých strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vidy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde S5— jm
-— Ve středa otevřena byla 9
Lincoln slavnostním z? sobem
máslovna Beatrice Creamery Co
jež asi před rokem vyhořela " Je
to největší a nejlepŠÍ závod toho
druhu ve Spojených Státech a
snad na celém světě Máslovna
tato "byla původně založena v
Beatrice ale k vůli lepšímu že
lezničnímu spojení přestěhována
do Lincolnu ' r
— V okresu Lancaster jmeno
vali republikáni následující kan
didáty pro příští volbu: Distrikt
ní soudcové Holmes Frost a Cor
nish znoyunominováni poklad
ník Aaron Buckstaíf šerif S
Branson okresní soudce Frank
Waters klerk soudu W C Fry
superintendent W A Hawes ze
měměřič W S Scottj koroner
Dr F A Graham komisař Sa
muel Tilton i
— Na oznámení z Manily že
podplukovník prvního nebrasské
ho pluku Colton propuštěn byl
na svoji vlastní žádost guvernér
jmenoval ' na jeho místo majora
Frank D Edgera a nižší důstojní
ci též postoupili Netřeba ani
podotýkati že rozhodoval zde
spíše vliv politický nežli zásluhy
Povýšení stala se též z toho ohle-
au aDy aastojnikum dostalo se
cestovného a jiných výhod během
plavby z Manily dle jejich hodno
stí — Z Praeue Neb se nám sdě
J tm sa
luje: V neděli ráno utonul mladý
krajan řrank Vavák syn p Vác
Vaváka nyní v O maze usazeného
Mladík ten sloužil nedaleko Cedar
Bluffs u německého farmáře
neděli šel se do blízkého rybníku
vykoupat s několika mladíky a př
tom utonul Bylo telegrafováno
pro otce do Omaby načež mrtvo
la převežena byla do Prague a
úterý odpoledne z evangelického
kostela Rev J Pípalem pohřbena
na evangelický hřbitov — - Minu
Iou neděli odbývala Těl Jednota
bokol výlet do stinného háje
Jana Macha s dobrým výsledkem
— Guvernér Poynter konečně
přestane býti nájemníkem a zbaví
se obav že v budoucnosti dostane
opět někdy výpověď jako obyčej
ný "rentýř" Byla totiž pro něho
zakoupena residence na niž mi
nuiy sněm peníze povolil a tak
"domácím" jeho je veškeré občan
stvo Nebrasky a jedině od něho
dostati může výpověď Z tří do
mú jež nejlépe zamlouvaly se wdě
veřejných pozemků a budov za
koupen byl příbytek DE Thomp
sona na 15 a n ulici jižné od
státního kapitolu za #24000 i s
většinou nábytku Tak isme se
před nedávnem zmínili guvernér
zůstával v poslední době v hotelu
Lincoln kamž přesídlil se z naja
tého domu kterýž byl prodán
— ve středu opět živly vzte
kaly se v Nebrasce V okolí Cal
houn sbořena byla jedna veliká
maštal a několik menších stavení
rozmeteno vichřicí listy muž
ménem Johnson jenž práčova
na farmě N Nelsona zasažen by
veivi se stromu poa kterým se
skrýval a poraněn tak nebezpečně
že brzy potom zemřel Kolem
Lincoln též řádila vichřice pro
vážená silným lijákem kterýž y
několika minutách všecky potoky
rozvodnil V úterý uhodilo na
několika místech v okolí Norfol
ku Mastal Jrred Lewa byla za
pálena a v ní uhořelo šest krav t
všecko hospodářské nářadí bylo
zničeno Podobně navštíveno bylo
stavení Otto Snellinga a zde čtyři
telata usmrcena Do ledárnv
South Norfolku též uhodilo
ale
škoda způsobená není velká
Co torno říkáte?
Ky náMzIzpa jedno sto dolar odmíny f
každý případ kataru který nemaž btn
ln lékem Malťt Catarrh Cti re
FJ Cheney aCo majitelé Toledo O —
My nižepaanfm znali p P J Cbeney wtt
ruki a uznáváme jej u poctivého a epolibU-
tbijo rw Twn jeno rncnoanicn transakcích
inianrnr wminfieno K pnveoeul JakebokoUv
9bcuodnUio:vaa Je firma o fini
„ t WE9T a TRAEX
Vlkftnhrbndnf lékárnici ToledcfiX
WAlniNO KINAN MABVIH
vrlobcb lékárnici Toledo O
Ha!l'a ratarrb Cire M o'ívf rnltřo čln
áiJlo Fíimo 11 a Irrev a ellartf bliny Doeréď
Vní rána al rma prodaj BTÍecbla
HJIarrtly tthilkyjenti nejlepit
Nabídnutí k sňatku
český mladík slušného zevněj
šku přál by si seznámiti se s krajan
kou od 20 do 30 roků stáří
dobrého chování za příčinou
sňatku Jest 27 roků stár a má
pěkně zařízenou farmu 3 míle od
Lapwai Nezperces Co Idaho
Podobenku zašle ná požádání
Anton Horiký
Lapwai Neperzces Co Idaho
PřeljtteejU irn fřátolln
Zprávy osobni
— Pan Havlík od Rushville
který již skoro 14 roků v Sberidan
Co bydlí zastavil se v minulých
dnech v Omaze Vracel se z O
klahomy kdež dlel návštěvou u
dcery Sdělil nám že v Sheridan
Co prospívá zdárně dobytkářství
Rolničení museli mnozí zanechat
pro častá sucha a někteří krajinu
opustili tak že dobytkáři mají
více místa Sdělil nám též že
jeho krajan Josef Šín z Rokytné
od Nového Města kr jihl v MoJ
ravě který asi před 15 léty do
Washingtonu se odstěhovaly má
nějaké dědictví v pechách ale p
Havlík nemůže se jeho adresy
dopátrati ~
Zprávy spolkové
Řád Palacký řís 1 ZČBJ
Všichni členové jsou tímto dů
tklivě vyzváni aby se dostavili
do schůze příští ' neděle o jedni
hodinl odpoledne Jest toho zapo
třebí jednak k vůli placení pří
spěvků aby se odbylo před schů
zí a jednak k vůli tomu že bude
uváděno 35 nových členkyH ku
řádu
Schůze půlletní podle stanov
bude se odbývati až v Červenci
Nové členkyně jež mají být
uváděny nechť sejdou se v jídel
ně hotelu Praerue o 1 hodině od
poledne aneb tak brzy po tom
jak jim možno
L Berka Vác Šebek
předseda tajemník
Háj Lily l 9ff C
odbývá příští neděli půlletní schů
zi ve spolkové místnosti p W
Hrocha Všechny členkyně jsou
žádány by se jistě dostavily an
předléhá důležité jednání a uvádě
ní nových členky!!
Mary Samec taj
VeKoTjbar JČD státo Sebraska
odbývati bude schůzi v neděli dne
25 června o 2 hod odpolední v
Národní síni
E Bandhauerova tajem
Sbor Martha Háj ěís 10
odbývá svou pravidelnou schůzi v
neděli dne 25 června o půl 2
hodině v síni pana Jos Havlíčka
Jelikož jest to' čtvrtletní schůze
jsou žádány všecky sestry by se v
plném počtu dostavily
Rosie A David klerk
Ctěn předplatitelům
oznamujeme že zásoba kalen
dářů úplně jest rozebrána a tudíž
nechť laskavě vyberou si z prémií
které jsme minulou sézonu nabí
zeli něco jiného Máme dosud a
nabízíme za prémie různé ročníky
Libuše jež obsahují četbu velice
poutavou a ušlechtilou jakož i ji
né romány Mimo toho nabízíme
za prémie pěkné obrazy a jiné
předměty jak lze se dočisti v star
ších Číslech Pokroku Západu Při
předplácení požádejte tudíž prémii
jinou poněvadž kalendáře již po
skytnouti nemůžeme nemajíce
jich V úctě
Vydavatelstvo Pokroku Západu
Lešetínský kovář
Před nřkolika lety vydána brla
Praze úchvatná výpravná oáacil Svato-
iuka Čecha -lyeáetlnaky kovář" Lí
eno v ni otřenu tahv oončmčovánf
čeakych dčdm cizozemakými fabrikan
ty a vřelá láska lidu českého li teči
otců svých Lcžetínaký kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám j
nímíovacím a zaplatí vzdor avůi £ i ve
tem neboť sa ponělnčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básefl paanávslohu lehkém a přec
úchvatné zajímavém apůaobila veliký"
rozruch V Sak ten trval na krátce!
Vláda ji ikonfiskovalal
Jen něco málo
výtisku před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi
lid jsouce přesvídčenL
e přtjdem vstříc přání kaldého milov
níka ušlechtilé četb
V vvdali ismeae
avuienim spisovatele basen
_ : -
'PÍ
tuto v
plném ínřní konfiskovaného
vvdánL
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Bčhem pn í ho roku rozebráno rr v ??
dáni skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydání drahé v mnohem lepií a doko
nalejší aprave a větším formáte nei
bylo prvé Básefl tvoří kniha o 88
stranách a nradávám II nn ?v-i T~
j_ J J - MM
Cech se zaručením ca 50c t druhého
vydáni (ana kniha valné tžíif) ra 65ct
K dor táni sa hotové a
Pokrok ZipedH
Omaha Neb
Cechoví a jejich zápas
o samosprávo
Xí kladem Pok Zin vvdána hi
brožurce předniika pod výie vedeným
názvem kterou připravil o L J
da pro literární klub Aatorovy knihov
ny v New Yorku a o pra v U pak pro né
aíčnfk Midland Moothly Tentočeský
překlad -předaUkv tvoři brnž&rk Jt
ajránek obsáhající vyobrazení Jana
Hasa Jana Ziiky Jana Amoae Ko
menakéboa Joaefa Jaofrmana Cena
poa se 10ctřeba v kolkách On ai:
aUaičníkn Midland Moathly rbaaha
JWUtrt přadaáik v anf licinf u
"cti Pokrok Dawi