Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 20, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4gOK]ROK ZÁPADU
i h
Založen lS71-Roéník XXVHI
OMAHA NEBR T ÚTERÍ DNE 20 ČERVNA 1899
Dvojtfdenníku: Ročník TIL čísl 80
Z BOJIŠTĚ FIUPINSKÉHO
Nebt ašský pluk vypluje jii tento
týden'
V pátek časně ráno povstalci
přeřezali telegrafní dráty a vytrha
li železniční koleje aby přerušili
spojení a pak udeřili na divisi
generála McArthura v San Fer
nando Bylo jich asi 5000 a jak
se praví Aguinaldo sám osobně
je vedl Američané vyčkali až
když přiblížili se na 600 yardů a
pak otevřeli na ně smrtonosnou
palbu Filipínci neočekávali ta
kového přivítání a proto ve zmat
ku couvli zanechavše na bojišti
75 mrtvých1 třicet zajatých a mno
ho raněných Na naší straně bylo
pouze čtrnáct vojáku poraněno a
to většinou lehce Před kansas
ským plukem napočítáno bylo 39
mrtvých povstalců
Do Manily přišel jeden španěl
ský důstojník jehož Aguinaldo ze
zajetí propustil a vypravuje
jakým způsobem gen Luna byl
se světa sprovoděn Aguinaldo
vydal prý tajné rozkazy prozatím
ní vládě a když se Luna ptal co
obsahovaly vzkázal mn diktátor
povstalecký že jemu jako velící
mu generálu na bojišti po ivilních
věcech ničeho není Uslyšev vkaz
tento Luna zvolal: "Zítra bude
mrtev" a také hned den nato
vypravil se se svým pobočníkem
Ramonem k Aguinaldovi Týž
obdržel však výstrahu o nebezpe
čí jaké mu hrozí a proto obklopil
se svojí nejvěrnější stráží a naří
dil aby nikdo nebyl k němu pou
štěn Brzy potom přijel Luna a
žádal o slyšení s Aguinaldem
Stráž odpověděla mu že není
doma že šel přehlížet vojsko
Ježto však Luna Aguinalda u
okna zahlédl velmi 6e rozčilil a
nazval mluvčího lhářem Zároveň
tasil revolver udeřil pažbou jed
noho vojáka do hlavy a násilím
se chtěl redrati do domu Aguinal
dova V tom jeden ze strážců
vrazil do něho bajonet jiný střelil
jej ze zadu a ostatní bodali do
kleslého generála Celkem utržil
Luaa dvacet ran Pobočník jeho
zabit tímtéž způsobem Americké
úřady pohlížejí s nedůvěrou na
vypravování Španělovo a domní
vají se Že Luna je dosud živ a že
Aguinaldo propustil zajatce jenom
proto aby zprávou o zavraždění
velícího generála klamal Ame
ričany Po odchodu amerického vojska
z Candaby povstalci se tam vráti
li a hrozně vymstili se domorod
cům kteří chovali se přátelsky
vůči Američanům Povraždili jich
na tucty a hlavy jejich nosili na
tyčích po náměstí
Na ostrově Cebu začíná též
jitření Plukovník Homer přinu
cen byl žádati o posilu a čtyři
setniny pluku z Tennessee byly
ihned poslány
Generál Otis oznámil odboru
války jména pěti zabitých vojáků
Čtyři jsou ze Čtvrtého pluku pě
choty a jeden z pluku iowského
Padli všichni v bitvě u řeky
Zapote
V pondělí přijel do Manily
vládní parník Shetmaa po tiché
plavbě Přivezl 1800 mužů a 75
důstojníků Jeden voják zemřel
brzy potom když loď v zálivu
zakotvila Nově přibylému voj
sku velí brigádní generál Fred D
Grant jenž nahradí některého z
dobrovolníckých generálů Utaž
ské dělostřelectvo bude provázeti
nebrasský pluk oa parníku Han
cock a peansylvanský pluk vyplu
je již tento týden na parníku Se-
' nator V pondělí vyplul Ma
ntly parník Indiána propuštěný
mi a nemocnými vojáky V Na
gasaki Japonsko zastaví se na
několik dní v loděnicích
Na svatební hostině blíže
Robbins la u příležitosti afiatku
George Preicotta se slečnou Myr
tle McClairovou onemocnělo asi
padesát hostí za příznaků otravy
ptomainové Z prvu panovaly
obavy že někteří zemřou ale za
krocením lékařským byli všichni
zachráněnu
Ohioski společnost v Califor
níi Dožádala presidenta IfcKin-
Uyho aby byl její hostem a xa
tím účelem poslala mo pozvaní
vyryti aazUtiaa tlen
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
V pátek odejel president 8
manželkou a družinou svojí na
desetidenní výlet do Massachus
setts 1 První vzájemná smlouva po
dle zákona Dingleyova uzavřena
byla s britickým ostrovem Barba-
dos ve skupině malých Antil
Platí na pět roků ale poněvadž
musí býti schválena senátem ne
byla dosud odborem státu uveřej
něna Z Barbados vyváží se do
Spoj Států hlavně cukr kdežto
vývoz náš pozůstává ponejvíce z
obilin a masa
% Odboru války dostalo se sdě
lení od gen Otise že organisuje
tři pluky z dobrovolníků kteří
rozhodli se sloužiti ještě dalších
Šest měsíců S těmito a posilami
jež budou mu ještě poslány bude
míti Otis armádu 33000 mužů
silnou Ony dobrovolnické pluky
doplněny budou rekruty kteří
jsou stále na Filipiny dopravováni
% Odbor námořnictva obdržel již
1700 bronzových pamětních pe
nízů jež dle rozhodnutí kongresu
rozdány budou mezi plavce podí-
levŠÍ se na bitvě v zálivu manil-
ském Na jedné straně peníze
jest vypuklé poprsí admirála
Deweyho na druhé zdealisovaná
hlava amerického plavce
% Ve schůzi kabinetu zrovna
před odjezdem presidentovým
jednáno bylo o situaci na Filipí
nách a vyjadřováno překvapení nad
tím že povstalci mají nevyčerpa
telnou zásobu střeliva a zbraní
vzdor tomu že blokáda ostrova
Luzonu byla už před delším
časem zavedena Watsonovi bylo
nařízeno aby pilněji pásl po
lodích jež povstalce zásobují
Demokraté v Pennsytvanil
nominovali za člena nejvyššího
soudu státního S L Mestrezata
na konvenci v Harrisburgu odbý
vané Zajímavo je že v této re
publikánské baště jistě zvolen
bude demokrat Dle zákona
nesmí totiž žádný volič hlasovati
pro dva kandidáty stejného vyzná
ní politického a poněvadž pouze
dva soudcové budou voleni má
demokrat zároveň s republikánem
zvolení jisté
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Odporná scéna
Caroll M Rice jenž loni za
vraždil ženu svoji oběšen byl v
Alton Mo ve čtvrtek odpoledne
Zrovna nežli byla mu nasazena
červená kukle a když nohy jeho
byly svazovány vytrhl se šerifovi
a pokusil se o útěk Po delší hon
bě byl chycen a oběšen beze všeho
protahování Před smrtí promlu
vil ku přítomným 5000 lidem a
vyjádřil naději že sejde se s nimi
na lepším světě
Pan lev na flámo
Ze zvěřince v Indíanapolis utekl
večt vrtek veliký lev Brutus jmé
nem a po dlouhou dobu terronso-
val celou jednn část města Vsko
čil oknem do jednoho grocerního
krámu a když se mu tam nic ne
hodilo navštívil řezníka kdež
pochutnal si na čerstvém mase
přímo z lednice Zvíře bylo pro
následováno zřízenci ze zvěřince
z nichž někteří utržili si trvalou
památku nežli jej do klece do
stali Živo v Klonilku
Z Dawson City došly opět po
šesti týdnech první zprávy Řeka
Yukon rozmrzla 7 května a par
níky až odjíždějí í přijíždějí Po
žár kterýž v Dawson City na
jaře zuřil natropil za 1500000
škody čili o polovičku méně než
prvně bylo oznamováno Zprávy
o rýžování na různých potocích
znějí vesměs velmi příznivě Nej
větší zrno až dosud nalezené
mělo ceny J142 Během doby
co zprávy scházely udál se ve
zlatonosné krajině značný počet
nehod Frank Julberti rozmačkán
byl pfí práci 22 května a soudruh
jeho Cesarra Fnsatta byl tělce
poraněn L Avrie se St Louisů
ndulen byl re své lachtě a podob
ný osad stihl německého havíře
jménem Keipla Arnold Bessmer
zsfSeattle ubit byl 17 května
Williamem Doggettem spoludčl
níkem v dowsonském pivovaře
Pohádali se při práci a Doggett
zasadil Bessmerovi smrtelnou rá
nu pivní lahví Gilbert Anderson
přinesl potěšitelnou zprávu že z
družiny zlatokopů jež pokládána
byla za ztracenou pouze dva Čle
nové zmrzli v horách Ostatní
hotoví čluny a připravuji se k
další pouti po Fořty Mile řece
Jede pomstit bratra
Mezi rekruty kteří dali se od
véstí do pravidelné armády v Co
ffeyville Kan byl také Daniel
McTaggart bratr poručíka W A
McTaggarta z dvacátého pluku
kannsasského jenž padl před ne
dávnem při útoku blíže Calumpit
na Filipinách Mladší McTaggart
rovněž se tam odebéře s pevným
úmyslem pomstití smrt bratrovu
Výtržní stávkáři obžalováni
Velká porota okresu Shoshone
v Idaho vznesla formální obžalo
by proti všem účastníkům krva
vých výtržností ve Wardner Ob
žalováni jsou 1 ti jichž jména
nebyla zjištěna Jak známostáv
kující havíři rozbili dynamitem a
spálili za mnoho tisíc dollarů
majetku společnosti 29 dubna
Bylo na ně přivoláno vojsko jež
pod velením generála Merriama
pořádek sice zjednalo ale jak po
zději na jevo vyšlo dopouštělo se
vůči pozatýkaným stivkářům od
cizení hodných surovostí
Povodeli v Texasu
Rio Grande řeka jež dělí stát
Texas od Mexika rozvodnila se
letos neobyčejně a způsobila veli
ké škody Celé údolí je zaplaveno
mosty strhány a domky odneseny
Městečko Brackett je úplně zni
čeno a obyvatelstvo závisí výživou
na vojenských potravinách v pev
nosti Clark kdež leží posádkou
černošská jízda Ve středu udála
se na řece Nueces vodní smršťjež
vyžádala si několik obětí
Lidnatost Chicaga
Dle policejního sčítání jež pod
nikáno jest každoročně aby se
zjistilo jak mnoho policistů třeba
jest v různých distriktech měst
ských má Chicago 2088043
obyvatelů Seržant De Longjenž
práci sčítatelskou řídil přiznává
se však že číslice tyto nejsou
úplně spolehlivé
Opít vlak oloupen
Kolem třetí hodiny v pátek ráno
zadržen byl osobní vlak dráhy
Kansas City Pittsburg & Gullf
blíže Shady v Indiánském území
třemi muži a expressní kára vy
loupena Mnoho-li obnášela ko
řist lupičů známo není poněvadž
expressní společnost tají svoji
ztrátu Stroj řidič uzřel před sebou
červenou lampu značící nebezpečí
za zatáčce v hluboké úžlabině a
když zastavil tři chlapi vskočili
do budky a namířenými ručnicemi
přinutili topiče odděliti expressní
káru s kterou pak odejeli do značné
vzdálenosti a cenné věci vybrali
Cestující nebyli obtěžováni Zprá
va o loupeži byla ihned podána
do Fort Smith spolkovému maršá
lovi a honba ihned zahájena Po
zději došla zvěsť že Joe Tate
John Burns a John Peterson za
tčeni byli v Poteau I T na po
dezření že loupež provedli '
Přes oceán ve člunu
Kapitán William A Andrews
vypravil se v neděli z Atlantic City
N J- na dalekou pouťJVe člunu
dvanáct stop dlouhém pět stop
širokém a 22 palce hlubokém
hodlá přeplouti Atlantický oceán
Prvně zaměřil k Azorským ostro
vům kdež nových zásob naloží
Kapitán Andrews podnikl již plav
bu podobnou pětkráte a třikrát
prý se mu smělý pokus jeho zda
řil Tentokráte namaloval si lo
dičku svoji černě poněvadž prý
na předešlých cestách obtěžován
byl velrybami a žraloky přiláka
nými světlou barvou
Ze svítá prsaysla a práce
Majitelé uhelných dolů v Kan-
taiu začali už provádět! svoji vy
hrůžku že nahradí stávkující bílé
havíře černochy Ve čtvrtek při
vezli 175 černých skébů z Tenne
ssee a Alabamy ale první teato
pokus skončil fiaskem Černoši
s většího dílu dali se přemluvili
strajkih - a odepřeli pracovah
Pouze trnkovi kteří měli S sebou
rodiny lli do ohrady kterou
společnost pro si připravila Vý
tržnost neudála se žádná Stáv
káři nepříjemně překvapili těžár
níky v sobotu Vyzvedli si totiž
v okresu Cherokee prozatímní
soudní zákaz proti dovážení čer
nochů a sice na základě tvrzení
že jsou to zločinci a že dovážení
jejich ohrožuje klid a pokoj obce
Soudce Skidmore určil jednáni o
vydání trvalého zákazu na den 26
června do kteréž doby i zástupci
společností podají svoji odpověď
— Stávka v colorádských tavír
nách dosud trvá ale občanský
výbor jmenovaný denverským
mayorem Johnsonem a guverné
rem Thomasem mánejlepší nadě
ji že se mu podaří docílit smír
mezi oběma stranami — V Cleve
landu kdež panuje stávka na po
uliční dráze dochází denně ku
výtržnostem Některé káry byly
kamenovány a neunioví zřízenci
přinuceni k útěku Na Bank ulici
zastavily káru dívky z okolních
velkoobchodů a hoši i dospělí
mužové vytloukli v ní pak všecka
okna Pod jednou károu na Wil
son ave vybuchlo džulajoyé "tor
pédo" a zapálilo ji Na štěstí
nikdo v ní nejel nejel káry vůbec
vozí pouze policajty a zřízence
Z KUBY
Vyplácení kubánských vojáků
jde rychle ku předu ale opět
jedna nesnáz se vyskytla Někteří
povstalci kteří skutečně sloužili
nemají už zbraní a jiní odevzdali
je hned v květnu představeným a
poněvadž evyzvedli si poukázekj
výplata také jest jim odpírána
Mnozí jsou v poměrech velmi
nuzných a tu výplatní důstojnici
požádali sami o prodlouženi lhůty
pobytu v různých městech aby
stížnosti podobné mohli vyšetřiti
Během bouře v Manzailo ve
středu zasáhl blesk vojenský stan
a omráčil patnáct jízdních vojáků
Na štěstí všichni k sobě přišli -
TRŽNÍ ZPRÁVY
' Chicago 19 Června 1899
Celý minulí týden byla pSenlce ceny pevné a
tonpajicf riuk tento týden raííná ochableji
HlaTní přiCinou klesnut! sde mělo klesnuti t
Liverpoole síkoltv nebylo patrným prof vlastni
tam kieei Z Ruska doily správy o spadlých
dcJtich a dovoz na severo-západn byl dosti hoj
ným Potaš! ve státech západních a severo
západních Je žrouta plenice příznlvo Červená
ozlmka fis i zboii hotové jest dnes za 77%
@78 pro Červenec 76 Jí pro záři 78 Ji a pro pro
slnec Ti% Jarka Cis g Je za 75@76 a tvrdá ca
7i%
Kukuřice tento týden Jest Ml ochableji! v son
hlasa s pšenici Čís g je za 85!4@35K pro
záři SSH pro prosinec 81
Oves má téi cena pevnou a vyiii tis 2
27 bílý K@30
Žito je teď stále dratll Prodává se nyn! zboii
hotové za (2
Ječmen poíiná v cení stonpatl je nyní za 37J4
@39 dle jakosti
Lnéoé semeno opět stouplo 5 L za 1108 Se
vero-západní II 10
HoTézi dobytek lest dnes ceny o 10@15c nlíií
Jatecnf volt k vývozu jsou sa $510@560
dobře krmen! voli jateční IÍ90@52S a prostředni
a nedoknnen! $400&4-85 Jateční krávy a jalovice
jsou ta $3 ♦na10 voli k liru f39U0SlO a za
padni krmen! volí lfG0@aS5
Vepřový dobytek jest téi ceny ochableji! a
prodává se levněji Pékný t£2ký $3@S82SÍ
lehký 365@38S
Omaha 19 června 1899
Koncem týdne byl přivos boveziho hovězího
dobrtka velmi slabým tak in celkem nebyl před
stižen přivol týdot jiných jak se před sklon
kem týdne očekávat! dalo Byl vsak přece jen
mnohem hojnijlim nrill v týdní předcházejícím
jak vidětl x nánlednjlcibo porovnán!:
Hov Veuř Skon
Celkem za tento tden 14937 68844 8053
Celkem xa min týden 9S 81211 T934
Týdon koní 3 června 15391 86915 1&3
Týden koní 87 května 1215 63018 13777
Pěkný lehký Jateční dobytek mil cena dobroa
a pevnou vlak tíiký v drahé polovici týdne byl
trocha levníjllm Vykrmené krávy a jalovice
nalezly tét snadný a dobrý odbyt Tento týden
poSiná opit přívozem obstojným zejména Ja
tečních volu vlak p&sobením správ a východu
byl trk ochable)!! v ceny nliii o 10115c Byl to
hlavni opit ttlký dobytek kterýi utrpěl nejviti!
kleenati Jateční voli prodávali ae dnee po 14 50
£5-10 vettlnoa kol $180 Krávy a jalovice ja
teční míly cena 13 50&440 a voU k iira 5400®
4W aaaaM
Vepřový dobytek mi zde cena vzhledem ka
klesini aa východě dobroa prodává se totii po
30J&370
Vejce stále skrovní se přiváli odbyt je dobrý
ale cena Blili čerstvé sa llc tacet
Misie) )e ceny nezměněné obyčejné domácí
UQIX aejlepal stolai n$14 a a mialoven 16QI8
Drabei le cenr ochablé Slenloe 1% lamí
kuřátka k smoleni 18 ai kachny husy
to ručeni sc uora
Brambory nové stále hojněji M přivalí
a prodávají se po suwion tar Dramoorv
Jeou ceny ochablé Se ai 4uc
Seno Je ceay aatiicaé neměněné ava&700
tana dle lakoetf
KUeeentvé a 1 Jeou po lite řis t e
Bolené Ha 1 80 Cis 7Sc Teled al Iwc
Bt Ltaria t Cervaa 189
Plenice jest osmy ochabli a kilH červeni
oslaaka Kalo t- prodává se sa T7j}7g pra řrv
se TO e pre lift tn% Tvrdá ěitlo t jessT437
KakoHcs ksMBOl mmaiébe týdne stoupla
avsek teď je levnější Bele t 54 prs
tnatrlSec
Bavlna je ceny tmtalsejli prostMnl S tS-M
llrtJUty trvale) nUtany Zechvmty a owr
eaaoss asatsiaio JMBoOeaala attviari Dr
í llne'a Ornát Horea fteotorer fallotei s4 peej
l l a l l — _ _ A
i rt rnlnm OkMuH
LeAW Are tv řt-"-J-kwie
Osvfiddená uniová
pod řízením chvalni
známého kapelníka
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
P J FraBka na 20 a 8 ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
Zprávy osobni
— Nejznámější ze všech Če
chů amerických pan W F Seve
ra vyrabitel snad ve všech Českých
rodinách zdomácnělých léků jel
v sobotu Omahou Byl jedním z
družiny výletníků ze Cedar Ra
pids do hor Colorádských Pře
jeme mu aby příjemně trávil čas
v bohatém na přírodní krásy Colo
radu '
Zesnulý poslanec Richard P
Bland pohřben byl v sobotu ve
svém domově v Lebanon Mo za
okázalých obřadů pohřebních na
nichž se podíleli kněží a kazatelé
všech vyznání v městečku 'tom
zastoupených Pohřbu přítomen
byl též W J Bryan
Provázek k vázání obilí
Hledáme rolníky za jednatele
74h8mt August Post Movttoh la
Farma na prodej "rS&So
Neb 4V míle od Nortb Loup 140 akr& vzdělá
no Obydlí aiije a studni $20 za akr Třetina
hotovi zbytek na splátku při o proo úroku
J Bliss
dt78tf
6o Omaha Neb
itew £xcDunire diuk
V o nevul ai Farma o 320 akreca v Stan
llil prUUej tonCobližeClarksonNeb
Na prodej na libovolné splátky 220 akrb zdě
láno ostatní luka a pastva VSe oplotino
Vlečky stavby co farmě náleží v dobrém po
řádku Jvý potok protéká pozemek Oelá
farma je bez dluhu Koupi chtivý nechť se
hlásí u W O Macba Clarkeon neb n Jos Kai
para v Prague Neb dt76tf h8i2
Na prodej Telmi lacino
mek v So Omaze blíže Jatek v pěkném okolí
Tltleěistý Prodá se buď za hotové aneb se
íást poěká ale za hotové se dá pěkná srážka
K doptáni u právníka Berky New Tork Life
Micig v umaže aneo u iHua nosicxeno v ii
skáwi Pokroku Západu grtf
UQIií pro letní topení
Rock Sprjngs:
Lump
Nut
1700
9650
1600
UUllUUi nu
ut Í5 50
Wblte br ut S0
Suché nařezané dřív! velmi lacino
DW7tf i LKVI
PHONEI9I8 ! 715 SoJ3tbStx
Srdečnou soustrast
vyslovuje tímto Lože Jan Hus
číslo 5 Rytířů Pythiových pozů
stalým po zemřelé
ANNĚ BÁRTOVÉ
která po delší nemoci na věčnost
se odebrala Jest srdečným přá
ním naším by bol jejich čas když
ne úplně aspoň částečně vlivem
svým odstranil
Jménem Lože
Fred Sláma C C-
-
hiskey
DIST1LLED ANO
D0TTLED AT THE
ViiloySpriigs
DistillerV
GUARANTEBD —
PURITY —
STRENCTH AND
F LA VOR
K doatání v lékárnách hotelích a ve
Tsech inámch obchodech
Rolníci pozor!
NenaHmette farmo kaňte lobS do-
temky které mftieta obdrieti v nejlepil
IímÚ ititn WiscoDsin v okresu Chippews
m velmi BÍzkoa cenu Jeet zde jii velký
počet rolníku českých usazen apofide
nových pKbývi ze viech konřin Ame
riky Zde jsou úrody iisle ksldý rok a
mfiie m pěstovat cokoliv dobrým vý
sledkem Zdenejsra iidní velké vřtry
tádni sucha hojnost čisté pramenité vo
dy Dobré cesty školy mlékárny vie
Jest v kraji hotové Pozemky prodávají
M od 1400 do 1300 akr vrt aneb Jed
na pětinu obnosu ae splatí pH koupi a
osUitti aa splátky S let úroky procent
MáaM téi mnoho obdělaných farem kte
ré prodáaM ta stejných podmínek
O dalií vysvětlení pUw pHmo na nut
jitslé poMmkk tSSBl
Šili
i
kapela So Omažská
nabízí své služby ctěnému obecenstvu ku viem
příležitostem Jako: iasasaamav
ztoáin Tf lGtfim fliTatllflm pohMin prflyoim atl
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí
— Před distriktním soudem v
Bloomington zahájeno bylo včera
líčení s W' S Colem jenž záro
veH s Jesse Toomanem obviněn
jest ze zavraždění J P Kreich
bauma v prosinci loňského roku
Tooman odsouzen byl již pro zlo
čin svůj na doživotí kdežto o
Coleovi se nemohla porota dohod
nouti 1 Diiie & Columbia mlátičky t°bU
sou nejlepíí ml spořiteli obilí
II Nepřekonali
uspoří vám ií více semene jetelového neř
Knzayginy stroj a auKiaune je ícistl
III A & T rolnické a tažné parní stroje
jsou nejlehčími a nejpevnijsími na světí
17 A & T řezací stroje j
dřiví ku stavební a obchodní
sou třídy prvá a
presne seřežou
potřebí
VurAhfaiv itu
Aultman & Ťavlor
Machlnery Co
Mansfield Ohio
&~PUlt ti tkríAni
ktttUg s muUíté st e ánv
t Uttu hSZt36m6
BOSTON STORE
Nabízí tento týden dvě spojené
zásoby zboží Vykoupili jsme zá
sobu dvou velkých a pozoruhod
ných obchodů a nabízíme tento
týden zbpží za báječně nízké ceny
kteréž každého překvapili musí
Zásoby tohoto zboží pocházejí od
firmy JENKINS & JENKINS
velkoobchodníků v střižním zboží
z Chicaga a ERNEST KROPPA
obchodníka v střižním zboží a šat
stvu v Detroit Michigan
V následujícím uvádíme pouze
jen některé druhy zboží a báječně
nízké ceny za jaké se prodává
50c hedbáví pruhované a květovaná
yard za 15c
75c černé a květované hedvábí po 25c
yard v
$300 hedvábí po 49 a 59c
85c celovlněné kašmíry 9c
50c celovlněné challies 12c
$100 vlněné látky na šaty po 25c
Pásky a mašle až do ceny $150 po 25c
Ženské dívčí a dětské rukavičky bez
prstů po 5c
Ženské hedvábné rukavičky po 15c
Šátky bílé a barevným okolkem po
2 centech
šátky z indického lawnu po 5c
Hedvábné závoje černé a jiných barev
10c yard
Dívčí a dětské černé punčochy 2c
Ženské dírČÍ a dětské punčochy 6c
Dívčí černé hnědé h modré punčochy
3t centu
Vyšívané kraječky a vložky Hc yard
Nejlepší vyšívání na nainsoocks jack
onets a cambricu 6}c yard
Torchonské kraječky a vložky S yard
Orientálské a jiné importované krajky
7$c yard
Dětské krajkové bonýtky 15c
Ženské dívči a dětské spodní prádlo 5c
Pěkné ženské hedvábím vroubené
spodní prádlo 8c
Dokonale Dřiléhailcí letní šnřrovaíkv
19 centu
Nejpěkněiší šněrovačkv z írancouzké
ho satinu a j 89c
1200 hlazené rukavičky 69c
Pomačkané aneb sebe nepatrněli do
mazané rukavičky 39
Aluzske letni spodní prádlo 15c
Mužské prané bílé košile 59c
Bavlněné challies ceny 5a yard po 1 jc
Bílé látkv kostkované neb Druhové
ceny 10c po 84 a
všechna kalika reny až do 7a po 2}c
86 palcové perkálv ivětlé neb tmavé
po 6
Nové jarní lawny po 8
Zbytky silkolinu a továrny po 2fc
Nsjlepší museli ny ceny až 12c po 4c
Nebílené museliny všech druhů po 2Íc
Těžké křížové Útky na košile 5c
Olejová plátna na stul 8
Zbytky Organlina lawnu adimitft Sra
Krajkové záclon r obvčelué cen v tlOO
ca pár po 15a kns
Záclony prodávané po $400 nyní 89c
bkvostné sáclonv krajkové cenv ai do
1500 69c
Záclony do dveří ceny ai 11250 do
1398
Těžké lněné nebílené ubrusy yard 15c
Zbývající červené ubrusy yard 9c
Bufikovité a křížové látky sa ročníky
le yard
Turecké látky na ručníky ceny do 50c
do7fa
Všechny SS a 85c červené abnuy po
15 centech -
0— O-SV—V
rei 16 a Dcln cL
I