Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 16, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
♦ _____
pavěda! loformac od spravodaje "Pa Za
(Kímeítl poslanci M nersdall mandito -Konfereno
míru v Haanu a — n ua—
Z Hl doJiho lokte - čef poslanec
Ubal na procení arcibiskupovi ruku —
Vsestudentak slavnosti y Pru — Černi
kroolsa: Vralda t ťolns VéaeB uprchl
t Pankráce)
V Praze 31 května 1899
Nimci se mandátů temskýth v
Čechách nevzdají Jak jsme v před
posledním dopise oznámili něme
čtí nacionálové odkopli českou
smírnou ruku a vzdali se mandátu
na sněm království íeského Sjezd
ostatních německých skupin ale
projevil s tím právě nesouhlas a
— mandáty poďržel! Proč? Ne
chtějí si to páni "nahoře" zkazit
Asi ano — chtí být také prozíra
vými! —
EvroPská konference míru v Haa
nás Konference luští
otázku kterak by se starý svět
obešel bez vojáčku a bezflintiček
Rakousko však zatím staví váleč
né pomníky: Ve Vídni právě od
Vialpn hvl nomník voievádci arci
vévodovi Albrechtovi v Čechách
u Kolína blíže Křečhoře pak y
neděli posvěcena mohyla na pa
mitku Daunova vítězství nad Pru
Sákv 18 června r 17 57 Obě
slavnosti byly ryze německé Ž(
druhá konala se v Čechách
českém okolí a na oslavu vítězstv
českého to nic — nevadilo Pro
to zas ale my se o ní rozepisovati
nebudeme
Z Híe dvojího lokte Buršák
Biberle který zastřelil českého
studenta Linharta byl nejvyšším
kassačním soudem osvobozen ode
všeho trestu jak v telegrafických
zprávách jste již oznámili jed
nal prý v sebeobraně — Za to
nevinný Mucha který iak známo
nesl si domů na šňůrce po ulici
balounek byl odsouzen do žaláře
na s dnv — Účastníci bouří ná
chodských stávkáři kteří proti
židovským oiiavicím se vzepřeli
byli právě odsouzeni do žalářů na
15 měsíců až 2 léta — Vražední
ci Gruenwaldští kteří v sylve
ernvctj nrfi řtl nříříflW Zahílí
dva Čechy dostali vězení pouze
48 hodin nejvíce 6 měsica!
Pražská policie se vůbec tuží
kde nemá Do slávověnce činno
sti bezpečnostního oddělení přiby
nový luoínek slávy V krátké
době iiž Dodrubé Před nedáv
nem vypátralo původce vraždy
polenské při čemž blamáž hledě
la se zakrýt i svalováním viny na
nebohého šílence Jandu A v
neděli chvtilo hned dva vrahy na
jednou Záležitost s nimi byla
Dovažována za velmi vážnou
ar t
čemuž nasvědčuje komuniké bez
pečnostního oddělení Zatím ale
celá ta rozbředlá historie není ni
čím iiným než pouhým žvaněním
hodným pro tetky při kávě Do
bezpečnostního oddělení na Fran
tišku byli přivedeni totiž dva de
likventi: 35letý sluha Jan Lavi
čka zaměstnaný u generál-majora
Viktora Matzáka aRudolf Hoře
šovský Na ně uvaleno bylo
podezření z dvoinásobné vraždy
Udala totiž kuchařka Františka
Wuenschová že sluha Lavička
sprovodil se světa Emila Matzaka
ministerského radu ve výslužbě
A oba zatčení společně že usmrtili
7oletou hospodyni Justinů Pláni-
čkovou Když se již zdálo že
kat Woblschlaeger obdrží zakázku
na zhotovení dvou šibenic vyšlo
na jevo že kuchařka Wuenschová
trpí hallucinacemi a že vse co o
domnělých vraždách vyprávěla
bylo pouhou smyšlénkou jakoby
schválně nastrojenou pro ty již
se pachtí po sensacích Oba do
mnělí vrahové byli ovšem propu
štěni na svobodu a tím končí
nařní historie z Malé strany'
— Táž echt spravedlivá policie
nevidí co má Na pnkiaa v u
henči v sobotu buršáci ve svatém
zanícení oslavovali svého bohatýra
Biberla a na počest osvobozeného
šťastného střelce prázdnily se
imahem ohromné boty a rony
Výkvět zářící kultury byl zpit pod
nhraz boží- Vybral si cestu k
domovu oklikami kolem domů ve
spánku pohřížených dejvických
občana- 10 se rozumí se yo
vše vyburcováno Neboť ať pře
stal sbor zvířecích hlasů místo
?v„ hned ozývaly se mohutné
dJary burllckých klacků do dveří
stanovních do skříní a oken a po
tutiieh jk© n oslavu hrdinných
twt-ta -i-4 -lcm dejvi
eiýrJ 1 temnou truchlou noc
1C'~-J CBOTS- wacni in
" ' " ir -rLI_nd Deutachland
"-i- ':t ptísl — UerilUf
ejHuje "Čas" překvapující zprá-
— MĚ
vu dle niž poslanec Mixa v rri-
brami slavnostně vítal účastníky
klerikální výpravy na iv Horu
ohýbaje hřbet svůj a líbaje ruce
arcibiskupu Schoenbornovi a šle
chtě Byla to as podívaná f Bla
žej Mixa sic poslancem už vdbec
není neboť jeho zvolení do sně
mu království českého bylo v po
slední schůzi letošního zasedání
zrušeno A dokud vykonával
poslanecký mandát nebyl Mixa
členem klubu národní strany svo
bodomyslné nebylť touto stranou
kandidován Ale hotová to ostu
da pro Příbram je — Je to její
starosta a její poslanec!
Vlestudentské slavnosti v Prase
konaly se zde od soboty 28 květ
na Počaly manifestační schůzí
vp ímenovaný den večer oak bvl
přátelský večírek na Žofíně Bo
hužel celý den pršelo V neděli
odpoledne pak konala se student
ská slavnost spojená s průvodem
z Klementina na vystavisie —
1 Š v V
Účel slavnosti jest: spojití stu
dentstvo staré i mladé — překle
nouti oropasť která zeie mezi
_ - t
studenty a vystudovanými a
zceliti studentstvo dosuď studující
v ieden národní celek Po
slední cíl ie jistě vlastně nejdůle
Žitější Psali jsme v těchto listech
často jak rozerváno je české stu
dentstvo iak nesjednoceno 1 do
cela oďnárodněno Poukázali
isme v něm na hlízy sociální kle
rikální i beznárodní Splní slav
nosti poslání své sjednotí ten
květ mládeže v jedno tělo s náro
dem? Kéž stalo se!
Slavnosti vyzněly mohutně
Schůze manifestační byly nadšené
a v neděli na výstavišti bylo na
40000 osob Průvod ovšem d a
leko daleko nebyl skvostnou
Jiráskem tak poutavě vylíčenou
slavností "majáles" Nebylo na
dšení nebylo upřímnosti té stu
dentské mládí s orofessory a s
lidem Za to vydařilo se na vý
stavišti znázornění roků 1848 i
1849 Roztomilé zjevy dívčí
v krinolinacn a jari siuaenu
kroii z let 48tých deklamovali
pěli staré písně při harfě a Rube-
šovy čtverácké deklamován ky po
50 letech -osvědčily nově kouzlo
své Rok i8qq ovšem vynikl
sportem atbletickým 1 uměním
dramatickým Děveckým a kon-
certním Na výstavě bylo živo
j
veselo Ale zima zima Sic ne
pršelo ale chladilo to zle že kde
kdo spěchal záhy do teplejších
koutů pražských — Slavnosti
skončily slavnostním ochotnickým
představením v Národním divadle
a banketem v pondělí
Černá kronika Vražda mla
distvá dívkv Anežky Hrůzové
Polné konečně dokázána Žid
Huelsner se přiznal že ji zabil
Proč to ovšem nebude-li zas taj
né líčení místo správného tu
soudce Lynče — to vysvětlí vy
šetřování My zatím jen nyní
dodáváme po různých mystifika
cíck naší slavné policie tuto věrné
vyšetření toho co nyní zjištěno
Že se stalo Po oznámení vraždy
vyšli z Polné hledat mrtvoly SI
7Íařunm četníci komisse lid
Školák Jirka z Dobroutova přiblí
žil se k okrau lesnímu a dral se
slabě zelenajícím se porostem
Tu uhlídal pod jedním smrčkem
kupu naházených lesních chvojí
ležto chlapci i hledači měli naká
záno aby holemi i pruty píchali
do země kde by pozorovali kupku
nebo čerstvě nahrabané místo
učinil i Jirka a tu poznal že pod
chvojím Cosi leží Chlapec ná
hodou odkryl krajní vrstvu chvojí
odhodil 11: chopil druhou vrstvu
tu kdvž delší větev táhal uhlí
dal hlavu lidskou s podříznutým
krkem od ucha k uchu Vlasy
mrtvoly byly zapleteny do chvo-
jin a tím se stalo že chlapec
tabaie větev pozvedl hlavu tak
že přestrašlivá rána celým krkem
jdoucí zrovna do očí mu padla
do běla zsinalý obličej dívčin se
smáčknutým nosem a polootevře
nými ústy objevil se hochovi tváří
▼ tvář Chlapec Jirka byl ▼ prv
ní chvíli všecek vyděšen a nemob
ani nromluviti V tom došel ho
dělník Machata z Věžničky Hoch
se vzpamatoval a dal se do křiku
Závodčí Klenovec aby zachoval
stopy a kolkolem poházené kusy
šatů a j poručil a prosil lid aby
nehrnul se tak do kupy Ale
kdož mohl zabránit! všeobecné
dychtivosti? Když konečně rada
Reichenbacb se soudní komissí na
místo se dostavil byl na okrají
lesa nad úvozem na obou pěšin
kách i ▼ lese veliký dav lidí
tile kZii iako procesí táhlo to
Poíaé k lesa Lidi nechali práce
i domino tíshdn před svátky
Zde nedaleko mrtvoly Anežky
Hrůzové ležel košíček její a šátek
hlavy Asi 15 m od místa byla
sbalena její zástěrka a zastrčena
pod smrček Tři sukně Anežčiny
byly pohromadě svinuty opodál
od místa vraždy Mimo to nale
zena byla hůl v levo jakás ko
nopná oprátka Vše poházeno
různé směry Život blůza a
košile byly roztrhány na kusy
oděv byl s Anežky při činu přímo
serván jen kousek rukávu na levé
ruce pod loktem zůstal Anežce
hyběly černé rukavice bílý ka
pesník s písmeny: "A H" a rů
ženec Kožená peněženka s x
krejcarem pohozena u roŠtiny
Komise dala nejprve sníti s mrtvo-
y chvoj a tu se poznalo že chvoj'
nošena aspoň do tri vrstev z
nichž poslední vrchní byla nej-
čerstvější Z toho se soudí Že
na mrtvolu byla dána nejprve
vrstva chvoje hned po vraždě
pak druhá a později nej čerstvější
třetí Bylo také shledáno že
kolem místa ořezány jsou strom
ky ano malý modřínek u mrtvoly
byl ořezán celý Na smrčku na
kraji lesa bylo na větvi znáti krev
jakoby na strom byla stříkla Ji
nak nikde krve nenalezeno což
jak známo zavdalo tím více dů
vodů k domněnkám o rituelní
vraždě Tělo nešťastné dívky
bylo bílé jako křída Leželo na
svahu hlavou k iihu prsoma k
zemi bylo obnaženo až po pás
ruce byly složeny dlaněmi ku bia
vě jsouce v loktech ohnuty
Mrtvola měla na sobe jenom
modré bavlněné kalhoty pruho
vané punčochy a botky Vše i
podvazky byly uvolněny nezavá
zány ač se ví že ještě u můstku
Zabokrt uvazovala si Anežka
podvazek když dne 20 března
kráčela tudy domů Pod ránou
na zemi tedy pod krkem naleze
na byla skvrna slizné tekutiny
krví zbarvené velká jako malý
talíř Divná byla poloha nohou
Anežky Hrůzové Nohy nespo
čívaly šlapadly na zemi nýbrž v
kolenou jsouce ohnuty čněly
vzhůru jakoby k tělu násilně byly
stlačeny Na mrtvole byly po
znány stopy zápasu s vrahem na
hlavě byly rány nejspíše bolí za
sazené a na krku stopy pramenů
provazových zamodralý to pruh
od škrcení Vlasy byly rozcuchá
ny vrkoč potrhán což svědčí
jednak o zápasu jednak že byla
Anežka chycena nebo držena za
vlasy Výraz obličeje ubohé div
kv byl bolestný a bylo děsno se
na něj podívati Po prozkoumá'
ní místa byla mrtvola Anežky
Hrůzové v bílý Šat zabalena na
ložena na vůz a vezena do Polné
na hřbitov do umrlčí komory
Pytvání mrtvoty vykonalo se na
Bílou sobotu na hřbitově lékaři
drem Michálkem a drem Proke
šem a trvalo od 3 do 8 hodin te
dy s hodin Na to dána mrtvola
do rakve a uložena v márnici
hřbitovní — Byla to vražda ritu
elní? Byla-li co zaslouží vrah ?
Než dosti té černě Pozdravit
— íca
Neiznané
Práce ženy nalézá málo uznání
v obyčejném životě Vidíme to na
následujícím případu:
Moje matka vstane ráno udělá
obeB uvaří mně snídaní a pošle
mě do práce vyprávěl čiperný
hoch
Co dále? Pak vzbudí otce udě
lá mu snídani a vypraví jej do
práce
Co činí dále? Vzbudí ostatn
děti obleče je a připraví jim sní
dani pošle je do školy A pak
Pak teprv upraví snídaní pro mi
minko vykoupá a uloží je A pak
Nu pak myje uklízí stele pere
vaří oběd pro všechny poklízí ší
je zašívá až do večera kdy vaří
večeři Jsi dobře placen ? Dostá
vám dva dolary týdně a otec můj
vydělá dva delary denně
Co dostává tvoje matka ?
Ona ona nedostává nic
vždyť ona nepracuje pro nikoho
Já myslím žes mi právě vy
právěl že pracuje pro vás všecky
celý den či ne? Ano ano
ale za to nedostává nicl
Vltavan
V žádné domácnosti by
neměla cbvWti "Pralské dtmlel
mast" Jest osvědčeným prostřed
kem proti zapáleninám tanám
vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními
zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: lvdttihjtf
Pragae Import Co POB 253
Vzpomínka ni Pcšklaa
V minulých dnech oslavovala
celá Rus památku stoletých naro
zenin svého největšího básníka
jehož ruská půda kdy zrodila Po
celé Rusi vzpomínáno bylo čím
yl Puškin ruskému národu co
pisovatel i básník Vzpomínky
tyto uvedly na paměť ves Michaj-
ovskou v gubernu pskovské kde
Puškin trávil ve vyhnanství Zde
uškin žil dvě léta (1824—
826) a tuto dobu věnoval jednak
doplnění svého vzdělání jednak
úsilovné činnosti tvůrčí Příčina
vyhnanství Puškinova spočívala v
tom že nemohl se shod nouti s
gen gubernátorem oděsským
hrabětem Voroncovem jenž zařa
dil Puškiaa do komise ku pro
zkoumání škod způsobených
kobylkami což tento pokládal za
přímou urážku Vyhnanství toto
nebylo však Puškinovi nijak ne
příjemné Navštěvovali jej zde
jeho přátelé a jmenovitě majitelka
sousední vsi Trigorské pí P A
OŠipova vzbudila v něm pocit
nejupřímnějŠího přátelství V je
jích dcerách Anně a Eupraxii
nalezl také první modely pro svoji
aťánu a Olgu Prostý způsob
svého života ve vyhnanství líčí
Puškin věrně v Oněginu (hlava
V sloka 39—39 44) JeJ2 Pr
ožil do češtiny česko-amencký
básník p V A Jung žijící v Ce
dar Rapidsích
Alexandr Sergejevič Puškin se
narodil dne 26 května 1799 (dle
našeho kalendáře dne 7 června) v
Moskvě Pradědem jeho byl po
matce černoch Ibrahim jenž byl
poslán s dětmi knížete abyssinské
ho rukojmím do Cařihraďu Ru
ský vyslanec jej odeslal Petru Ve
likému který mu dal jakožto jeho
kmotr jméno Hanibal Zprvu
vzdělával se A S Puškin u svého
otce člověka uhlazených mravů a
znalého nejen ruské nýbrž i fran
couzské literatury S národností
ruskou a bohatostí ruské řeči se
obeznamoval hlavně báchorkami
jež mu vypravovala opatrovnice
Arina Rodionovna Roku 181 1
vstoupil do nedávno zřízeného
ycea carsko-selského a dokonal
tamnější studie roku 1817
Potom vstoupil do služby státní
níž míval pro prudkou povahu
nepříjemnosti které jej později
přinutili na Čas služby nechati
V Batově nedaleko místa kde
Puškin trávil dvě léta vyhnanství
žije dosud nejmladší dcera pí O
šipovy nyní stařenka J J Foko
vá Když padl Puškin v souboji
bylo jí teprve třinácte let vzdor
tomu však dobře si pamatuje oko
lí slavného básníka Tak na pří
klad praví že obraz malíře Ge
jenž znázorfiuje pracovnu PuŠki-
novu není správně znázorněn
neboť jest to kabinet syna básní
kovaa nikoliv jeho samého Pra
covna Puškinova byla naopak
velmi chudobná Stála v něm
prostá dřevěná postel se dvěma
poduškami z nichž jedna byla
kožená Za psací stolek sloužil
mu obyčejný odřený stůl a místo
kalamáře prý užíval kbelíku od
pomády Vlastních knih ve vy
hnanství téměř neměl neboť vět
šinou čítával v knihovně zmíněné
přítelkyně pí Ošipové kde ze
jména oblíbil si nesmrtelného
Shakespeara Ucta ruského lidu k
PuŠkinovi projevena jest tím že
zakoupena byla za 150000 rublů
vesnice Michajlovská kde básník
žil ve vězenía změněna bude v útu
lek pro sestárlé spisovatele ruské
Mezi staršími mužíky památka
Puškinova dosti živě se zachovala
Vypravují Že byl velmi oblíben 1
lidu a těšil se aeobyčejné popula
ritě Nosil obyčejně nárednf ru
ský oděv: bílou košili s červenými
výložky mužické spodky s třepe
ním a březové dřeváky Na hlavě
nosíval slaměný klobouk se Širo
kou střechou
Když zemská správa nařídila
učitelům aby seznámili žáky se Ži
votopisem PuŠkinovým vypravuje
se tato zajímavá episodka jež při
hodila se učiteli vesnické školy 1
Dubrovách když vysvětloval žá
kům původ knihy a pojem spiso
vatele vůbec
"Jak tedy jmenuje se Člověk
tenž napsal tuto knihu? táže se
učiteL
Z celé třídy zvedá se jediná
ruka
"Nuže řekni 1"
"Car!" statečně odpovídá chla
pec
Zvedá se druhá ruka
"Bůh!"
Potom se hlásily té! dívky
"Nu řekni Lubočko'
"Čert!'' a vítězoslavní se obrá
Povétmosti
Po jaru mufme ie mltl na pocoru
Náhlé ochlazení ipbsobuje
s jedině upotfebmfm
O St Jacobs Oil O
lidy opět obživnou a
ie vzpruií i zbojl
Bodrý ruský venkov namnoze
nezná dosud jiných činných sil
mimo cara boha a "nědobrika"
jak mírnějším obratem slovním se
vyhýbá přímé titulatuře čerta
Feuflleton
Pvtel! Co lest pytel? Ví to
sice každý z laskavých čtenářů
avšak já definuji slovo pytel tro
chu jinak než mnozí by tak uči
nili — Pytel jest schránka mož
ných i nemožných věcí! — Ano v
pytli můžeme uschovati vše na co
si jen vzpomeneme a proto že jest
to právě pytel nenajde v něm ten
jenž cokoli hledá to co najiti sel
snaží aneb proto že jest to právě
pytel nenajde on totiž ten pytel
hledanou neb neprozkoumanou
věc Pytle jsou rozdílné Máme
ovtle dobrotv máme rasovy pytle
ve staré vlasti shotovuje vláda Ce
chům pytle na záda v New Yorku
dostávají Ceši pytle v doutníkář-
ských továrnách (když některý
jest puštěn z práce) a p Steiger
má také pytle jen že to jsou jiné
pytle kterými nepohrdne nikdo
Dle toho poznáš milý čtenáři že
pytlích jest rozdíl
Vzpomeneš-li sobě na zemřelé-
ho p Faurea jenž náhle skonal
u přítomnosti krásné herečky na-
vStívivší ho v paláci iehož kom-
naty jsou takřka stvořeny pro rez-
košnó chvíle tu mysl tvoje zalét-
ne k manželi krásné ženy a v
myšlénkách svých řekneš: "To
ie ovtel dobrotv !'' Ano ovtel do-
broty do něhož můžeš tlouci až
ruku si roztlučeš však pytli tomu
neublížíší '
Jdeš-li podél břehu naší rozkoš-
né Missouri kochaje se pohledem
na Jaškovné vlny dravé řeky a
mysl tvoje obírá se velkolepou'
mocí přírody vyruší tě pojednou
povznasejicicn mysieneic nos
tvůj jenž cítí aromu — ne aromu
vůni jen že nepříjemnou již roz
lévají četné vagony nashromáždě
ných odpadků a ty s odplivnutím
odlehčíš si slovy: "Zrovna jako
rasův pytel!'
Zalétneš-li v myšlénkách svých
do staré otčiny kde mysl tvá za
bývala se nejšlechetnějšími plány
pro dobro vlasti vzpomeneš na ty
ústrky se strany vlády jež Činěny
jsou našim krajanům vzpomeneš
na to soustavné vyssávání bohaté
Čechie na úkor našich bratří a
upřímně řekneš: "Až jim pokra-
dou vše dají jim "pytel na záda'
a ať jdou kam je oči povedou!'
Přijdeš-li v New Yorku do dout-
níkářské dílny a nebudeš-li se lí
bili všemocnému "foremanovi'
očekávej na jisto Že za nedlouho
přijde k tobě a dá ti "pytel t )
abys zanechal práce
A konečně až půjdeš po ulici
všimni si na př dvoj misses a
vyslechni jejich rozmluvu Usly
šíš za nedlouho jak kritisují tu
neb onu svou přítelku jejíž úbor
se jim nelíbí slovy: "Ah vždytě
to na ní visí jako pytel! '
Dle toho seznáš nilý čtenáři
že není pytel jako pytel Však
máš na vůli vyber si kterýkoliv
totiž ten pytel Alfa
JJUvtdei j ak to aaavatt V Gagol
ze Bberman uoon„ pise naaieaovne:
Dr P Fabrney Chicago III Ctěný
pane Jest mi 18 roků Poslední rok
a půl itíieo jsem byl neduhem který
nevím Jak nazvati Po kaidéos jídle
f-l ti I— _ -A E1
juuius jbvui vunvi vu iwiu iiimi
jsem polovici toho eo jsem snědl Měl I
jsem téš prudké bolesti v celém těle
inmnovit v kolenou ie iasm nefavl
to ebodltl Lékaři kteří mie oietřo
vall nemohli ml poakytnoutí tovsvi
Jednoho dne dostal a ml do rukou vý-
tisk vašeho časopisu Světlo" a po
čtení v něm rozbodnnl jsem se ie al
Vtsledek užívání léku bvl leoší atl
jsem kdy očekával Sest lábvf přivo -
dilo úplné vyléčení Pokládána to sa
povinnost vzdáU ván své díky Ks
myslím ie bodu někdy s to splatitl
vám ra to dobré které lék pro mne n
dilal Xieeséoi odporvěím kalďae
nimi st setkám vál lék šťasten
skstecni Je kdo asi Hoboko doasn
Vneti vU V Gagol
UM ne tota jea stálo jak ses-
moc jmenuje jen když lék sáhne jí na
kořen a přivodí uzdravení Dra Petra
Hoboko má nepřetržitou pověst úspě
chu v léčení nepořádků krve a sousta
vy tělesné Není lékem lékárnickým
ale prodává se lidem přímo od majite
le Dra Petra Fabrney e 119 114 80
Iloyne Avenue CbicHgo 111
i
Dr ČEPELKA
v Čechách promovaný
i téuřený
ORDINUJE
V ČESKÉ LEKlBNĚ
F NEDĚLY & SYNA
V CRETE NEBRASKA
Velkerl předpisy lékařské vyho
tovuji aer teto lekáme a pravnt i
svědomité! nejílstíicb a nejlep
len íetffDnicn prostřed na gr
BOSTONSTORE
Nabízí tento týden dvě spojené
zásoby zboží Vykoupili jsme zá-
sobu dvou velkých a pozoruhod-
ných obchodů a nabízíme tento
týden zboží za báječně nízké ceny
kteréž každého překvapiti musí
Zásoby tohoto zboží pocházejí od
firmy JENKINS & JENKINS
velkoobchodníků v střižním zboží
z Chicaga a bKNJibl KKUťťA
obchodníka v střižním zboží a šat-
stvu v Detroit Michigan -
j V následujícím uvádíme pouze
jen některé druhy zboží a báječně
nízké ceny za jaké se prodává
60c- hedbáví pruhované a květované
a květované hedvábí po 255
yard
po '
85c celovlněně kuSmíry 9c
50c celovlnřné chaliies 12c
$1 00 vlněné látky na Saty po 25c
Pásky a mašle až do ceny 1150 po 25c
Zentke dívčí a dřtské rukavičky fces
prstů po 5c
Ženské hedvábné rukavičky po 15c
Šátky bílé i barevným okolkem po
2 centech
Šátky z indického lawnu po 5c
Hedvábné závoje černé a jiných baret
10c yard
Dívčí a dětské Černé punčochy 2c
Ženské dírČÍ a dřtské punčochy 6c
Dívčí černé hnědé a modré punčochy
81 centu
Vyšívané krajeřky a vložky 11c yard
Nějlepši vylfváDÍ na nainsoocki jack
onets a cambricu 6Jc yard
Torchonské kraječky a vložky 8} yard
Orientáliké a Jiné importované krajky '
7tc yard
Dětské krajkové bonýtky 15c
Ženské dívčí a dětské spodní prádlo 5c
Pěkné ženské hedvábím vroubené
spodní prádlo 81c
Dokonale přiléhafc( letní iněrovačky
19 centů
Nejpčknčisí iněrovačky z franconzké
ho satiDU a j 89c
1200 hlazené rukavičky 69c
Pomačkané aneb sebe nepatrněji po
mazané rukavičky 89
Mnžské letni spodní prádlo 15c
Muiiké prané bílé koiile 5Sc
Bavlněné chaliies ceny 9c yard po 11c
Bílé látky kostkované neb pruhové
ceny 10c po Sic
Všechna kalika reny až do 71c po 2fc
80 palcové perkály světlé neb tmavé
po 6
Nové jarní Uwny po 8
Zbytky silkolinů a továrny po ÍJc
Nsjlepif tnnsellny ceny až 121c po 41c
Nebílené muselioy vlech druhů po 2fc
Těžké kHžové látky na koiile 5c
Olejová plátna na stůl 81
Zbytky Orzanlinb lawnů adimlto3}e
Krajkové záclony obyčejné ceny 100
za pár po 15c kus
Záclony prodávané po $2 00 nyní 39c
Skvostné záclony krajkové ceny až do
asiW Wřc
I idoDT 00 dTeH- al 112 50 po
„
Zbývající červené ubrusy yard 9c
BuňkoviU a kHžové látky aa ručníky
Je
J uu
dnii '
1 Viechny 25 a 85c červené nbmsv po
15 centech
rch 16 t Dcc-lrs ul
iU tťstls se tilUao k L:sia3
New York City
tila ke chlapcům