Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 16, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
: v v
Založen 1871--RoénW X
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 16 ČERV5A 1899
Drojtydenníkm Ročník TO čísl# 79
z bojM jjpinseého
Velké bltvv bojovány po minulé
tři dny-
Značné ztráty na obou stranách
Hrdlnstri generála Lawtona
Nejzuřivější bitva na Filipínách
bojována byla v úterý od úsvitu
až dó večera při řece Zapote ne
daleko pobřeží Ztráta Američanů
odhaduje se na 60 a povstalců
' padlo ovšem více
Brzy z rána povstalci vrhli dvě
dělové koule do loděnic v Cavite
načež dělové čluny Callao Moqui
to Zaííiro Helena a monitory
Monadnock a Monterey začaly
bombardovat! pobřeží a přinutily
povstalce k ústupu Během bom
bardování záliv manilský vypadal
iako při veliké námořní bitvě a
rachot děl byl ohlušující
Generál Lawton vytrhl s prapo
rem čtrnáctého pluku pěchoty a
dvěma četami 21 pluku a dvěma
děly aby vypátral povstaleckou
baterii ienž z džungle udržovala
smrtonosnou palbu do našich řad
Pochod tento byl namáhavý nad
Domvšlení Vojsko naše muselo
si raziti cestu přes bažiny a moČá
ly a skrze bambusové houštiny :
při vypáleni prvních ran Dylo na
padeno se všech stran Stříleli
na ně i tak zvaní "amigos'' totiž
domorodci kteří projevují vůči
Američanům přátelství a proto
byli ponecháni v domech
Setníny 21 pluku rozvinuly bi
tevní čáru podél pobřeží ' kdež
našly zdánlivě hrstku povstalců
kteří po nepatrném odporu couvli
Vojáci naši je následovali avšak
v tom byla na ně zahájena děsná
palba s obou stran 1 zezadu
Setniny couvly až ku zálivu a na
tomto nekrytém ústupu mnoho
našich vojáků padlo Když stře
livo jejich bylo téměř vyčerpáno
nastoupili chtěli ústup na celé
čáře avšak v tom gen Lawton k
nim přicválal a dodal jim srdnato-
sti Nepartný ten hlouček kladl
zoufalý odpor Generál Lawton
major Starr a poručíkové Donno
van a Connolly vzali ručnice ně
kterým raněným vojákům a stříleli
na povstalecké ostiostřelce jichž
také značný počet neškodnými
učinili Konečně když patrony
jejich byly všechny vystříleny
Američané byly přinuceni prose-
kati se nepřátelským bokem při
čemž zároveň své raněné 8 sebou
odnesli
Generál Lawton ustal v boji
jakmile však posila dva prapory
ze čtrnáctého pluku pčchoty a
jeden prapor z devátého pluku se
dostavila bitva opět zahájena
Vojáci naši museli se broditi po
pás bahnem a vodou avšak při
tom neustále udržovali ostrou
palbu do řad nepřátelských z
nichž bylo trvale odpovídáno
Generál Lawton byl nucen vyvolá
vat! jeden prapor po druhém z
Las Dinas až konečně zbylo tam
sotva tolik vojska aby ochrániti
mohlo záJa našemu sboru na bi
tevní Čáře Filipínci též si toho
povšimli a začali se krásti podél
levého křídla Američanů kdežto
se strany pravé pálili do našich
hochů domorodí ostrostřelci U
mostu přes řeku Šepote sveden
byl nejkrvavčjší boj avšak po
vstalci zatlačeni byli sotva 500
yardů Po několika prvních sal
vách gen Lawton dal rozkaz aby
každý střílel podle nejlepší příle
žitosti a co nejčastěji Přes
smrtelnou únavu po ranním boji
projížděl neustále podél řad a
pobízel a kde třeba bylo těšil
vojáky naše Hrdinství podobné
osvědčili též generálové Ovenshi
ne a Wheaton Bylí neustále v
čele mužstva a nevyhledávali ů
krytu ani při nejprudší palbě
Do Manily došla zvěsť že gen
Luna a pobočník jeho poručík
Ramon zavražděni byli stráží
Aguinaldovou níl dostali se do
hádky při návštěvě stanu povsta
leckého náčelníka
Krátce před soumrakem v úterý
čtrnáctý pěší pluk přeplaval teku
Zapote a po zuřivém odporu do
byl povstalecké zákopy Domo
rodci prchli do lesů dříve nei
mohlo dojííi k rozhodnému boji s
blíža Téměř současně devátý a
dvanáctý pluk vpadly jim do levé
ho boku na místě kde družina
lodních vojáků pálila z Maximo
vých děl do zadního vojerebelské
ho Pluk 21 přešel přes ' most
jakmile byl poněkud opraven
- V zákopech bylo nalezeno 65
ťuipinca vétsmou s ranami ry
hlavách Několik děl bylo též
ukořistěno s nábojem znatneo a
ným "U S Navy yard" (loděnice
Spoj Států)
Po překročení řeky vojsko bylo
odvoláno s výjimkou pluků 21
9 jež ponechány tam k ochraně
mostu Sotva že však se začaly
rozdělovati na setniny otevřel na
ně nepřítel palbu z džungleasi
300 stop vzdálené Přes všecku
únavu vojáci hnali útokem na po
vstalce a zahnali je asi míli dale
ko Osm domorodců bvlo zajato
mnozí filipínští ranění vzati v
ošetřování Američany Poněvadž
bombardování z lodí vypudilo po
vstalce z Bacooru couvli do opev
neneno města imus Kdež asi
dojde ku příští bitvě Generál
sděluje že na naší straně bylo
deset mužů zabitých a čtyřicet
raněných Povstalců padlo prý
na sta
Několik set ženštin přišlo do
amerických řad a cesta z Bacooru
po celý den se netrhla Domo
rodei hnali tažná zvířata před
sebou a různé movitosti své nesli
na hlavách
Generál Otis Oznámil v pondělí
odboru války jména jedenácti ze
mřelých a tří zabitých vojáků
Mezi posledními jest také John H
Killian z pluku severodakotské
ho snad Čech Raněných udává
zpráva 26 Ve středu oznámil
jména dalších jedenácti vojáků
raněných
V úterý vyplul z Manily na par
níce j Ohio a Newport pluk ore
gonský a první dobrovolnický
signálaí sbor Očekává se že
dorazí do Saa Franciska 13 Čer
věnce Oregonský pluk ztratil 62
muže na bojišti a nemocemi
Odjíždějící dobrovolníci byli nad
šeně pozdravováni obyvatelstvem
manilským když parníky opouště
ly př'síav
Generál Otis zaslal včera odbo
ru války následující depeši: ' "Ú-
spěch Lawtonovy armády v pro
vincii Cavite větší než bylo pů
vodně oznámeno Nepřítel čítal
přes 4000 ztratil v zabitých ra
něných a zajatých více než třetinu
ostatní rozprášeni couvli do
Imus jejich arsenálu Z pěti děl
tři byly ukořistěny našimi vojáky
Loďstvo značně pomáhalo vysa
divši též několik družin na břeh
Obyvatelé v té krajině se radují
že byli vysvobozeni od brůzovlá
dy povstalecké a vítají nadšeně
naše vojsko '
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
X Poslední zprávy z Manily do
kazují že síla povstalců byla
podceňována a že naše hotovost
nemůže s nimi vésti úspěšnou
válku Z těchto příčin pomýšlí
prý president na vyvolání 15000
dobrovolníků Pěší pluky 24 a
25 poslány budou gen Ótisovi
s výjimkou čtyř setnin z každého
X Odbor zemědělství vydal prá
vě úplnou zprávu o pokroku pě
stování cukrovky ve Spojených
Státech v roce 1898 Zmifiujese
o ní sekretář Wilson pravil: "Já
pokládám otázku cukrovky v této
zemi za vyřízenu Není dále nej-
menlí pochybnosti že cukr z řepy
bude vyráběn u velikém množství
na západě a severozápadě Ne
dávno jsem řekl že čtyřicet cukro
varů bude letos postaveno ' Tyto
Číslice musejí býti opraveny ježto
bude jich více nežli padesát zříze
no Na příklad v Michiganu bude
jich postaveno devět na místo
pěti jak bylo nám dříve oznáme
no Dobré zprávy docházejí ze
všech států kde cukrovka se daří"
X Koloniální komise zabývá se
sestavováním trestního a civilního
zakonníku pro Porto Rico Sy
stém soudnictví bude zahrnovat i
místní A appelační soudy z jicbl
rozhodnuti jedině odvolání ku
nej vytlím a touda Spojených Stá
tů budt možné Zákoa okledně
rozepisování daní bude se značně
podobati zákonu tohoto druhu ve
státu Michigan kdežto železnice
budou odhadovány dle zákona
iowského neb ohioského
)-: v viř':- ' Bojf se stříbři
Chicagský časopis Times-He
rald rozeslal dotazy na všecky
členy demokratického národního
výboru jaká otázka bude zajímati
přední místo v platformě této
strany a ačkoli pouze jediný ze
siaiu iviaine otevřené navrnuje
aby stříbro odhodilo téměř vši
chni dávají přednost otázce trustů
Výboři kteří projevují náhled že
stříbro mělo by míti první místo v
platformě třeba že by ha jiné
problémy položen byl též důraz
zastupují státy: Colorado Kan-
sas Nebrasku Arkansas a Indián
ské území jež ovšem nehlasuje
presideatské volbě
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Živelní pohromy
V mnohých státech měli na po
čátku tohoto týdne liiákv iež
rovnaly se botovým průtržím mra
ar # r
čen Ve Wmoně Minn celá
jižní čásť města byla zaplavená
mnohé rodiny musely býti odve
zeny na loďkách a prámech Ve
liký ocelový most přes potok Gil
more byl odnesen a železnice
utrpěly všude veliké škody Též
mnoho kusů dobytka zahynulo
V La Grosse Wis měli největší
liják v posledních sedmnácti lé
tech Padesát rodin v severní
části města muselo se zachrániti
loďkách a přes 100 kusů dobytka
zahynulo Železniční spojení bylo
na všech dráhách s výjimkou
dvou tratí přerušeno
Protltrustový sjezd
Texasský guvernér Sayers jenž
svolal do Str Louisů protitrusto
vý sjezd na měsíc září obdržel
ujištění že zastoupeny budou
tam 33 státy Některé obchodní
jednatelňy žádaly též zastoupení
a to bylo jim povoleno Guver
nér Sayers očekává mnoho dobra
od této konference
Milice za lupiči
Wyomingský guvernér Ri
chards nařídil kapitánu Thomovi
Buffalo aby s oddílem deseti
mužů státní milice súčastnil fce
stíhání banditů kteří oloupili vlak
Union Pacific dráhy a pronásledo
váni jsou už družinou spolkového
maršála Hadsella a četami vypra
venými železniční společností
Vojáci mají býti opatřeni dobrými
koňmi a zásobami na deset dní
Lupiči jsou nyní někde blíže TK
hory v pohoří Big Horn Slídiví
psi přivezení z Beatrice Neb
jsou jim na stopě
Spousta v New Rlchmond
Kolik lidí zahynulo při hroz
ném tornádu kterýž zničil mě
stečko New Richmond ve Wis v
pondělí nebylo dosud určitě zjiště
no Trosky skrývají zajisté mnoho
obětí a těžce ranění zmírají neu
stále Jisto jest že osudoá číslice
dosáhne 100 a snad ještě výše
Raněných jest asi 200 Obchodní
část městakde byly téměř vesměs
zděné výstavnosti je úplně v roz
valinách a též čtvrť obydelní zle
utrpěla Tam však přece nějaké
domy zůstaly státi a v těch nalezli
útulku nešťastníci jimž bouře
vzala všecko Škoda majetková
jest ovšem ohromná neboť téměř
nikdo neměl pojištění proti vichři
ci ťouze ti jichž příbytky zni
čeny byly požárem obdrží náhra
du První vlak se zásobami lé
kaři a ošetřovatelkami dorazil do
nešťastného města ze St Paul
Minn a po té pomocnou ruku
vztáhly osady ostatní Záchranné
a pomocné práce řídili jednatelově
železnic do New Richmond ústí
cích a poslanec Jenkin byl již také
hned druhý den na místě aby roz
sah katastrofy vyšetřil a guverné
ru ScoíEeldovi zprávu podal
Ze svita prAayslo a práce
V New Yorku vypukla stávka
krejčí již zaměstnáváni jsou při ho
tovení dětských živůtků a kalhotek
Hlavním požadavkem jest práce
od kusu na místě dosavadních
stálých platů Na atrajku podílí
se asi 6000 dělníků — - V Buffalo
zastavili opětně práci dělníci na
dokách — V CleveUndu vyšli na
stávku všichni zaváděči - plyna
Žádají osmihodinnov dobu pra
comí při taxdl I300 denně a
fi50 pro pomahače Jedna fir
ma přistoupila již na tyto poža
davky — Ohně v pecích tavíren
v Denver Pueblo a Leadville
uhasly a není jisto kdy budou
rozdělány Ve středu o půl noci
vstoupil totiž v platnost zákon o
osmihodinné době pracovní a když
společnost odepřela platiti starou
mzdu dělníci počtem asi 3000
vyšli na stávku Následky kroku
tohoto budou dalekosáhlé neboť
znamená to zastavení veškeré
práce y dolech kde zaměstnáno
jest! na 40000 dělníků Obě
strany slibují setrvati ve tvrdošíj
ném odporu a žádná nechce niče
no povouti — in a stávce na po
uličních dráhách v Clevelandu se
podstatně ničeho nezměnilo Zří
zenci zadají důrazné uznáni ume
a společnost se stejnou rozhodno
stí odpírá na tento požadavek při
stoupit! Ve středu kamenována
byla jedna kára přáteli stávkářů a
J H Anderson skébský řidič
poraněn byl nebezpečně kamenem
do hlavy Včera došlo opětně ku
výtržnostem během nichž tři ne'
unioví zřízenci byli poraněni ka
meny Jeden z nich vystřelil z
revolveru do zástupu ale na štěstí
nikoho netrefil
Americké oddělení na pařížské
výstave
Architekt Čooleridge jenž po
vedé dozor nad stavbou budov
americkém oddělení na světové
výstavě pařížské přibyl v těchto
dnech do New Yorku a vyjádřil se
o zastoupení Spojených Států vel
mi přízuivě Náklad na hlavní
Čili národní budovu rozpočten
jest ha 1204000 V budovách
jež budou v našem oddělení po
staveny jsou: výstavka hospodář
ská jež provedena bude pod do
hledem odboru hospodářského ná
kladem $28000 V jiné budově
jež známa bude pod jménem Cape
Hard soustředěn bude americký
tisk a o všemožné pohodlí a ob
čerstvení - návštěvníků bude zde
postaráno Jedna z budov bude
věnována námořnímu obchodu
americkému jiná opět lesnictví
jedna svobodnému umění jedna
povětrnostní úřadovně americké a
opět jiná americké zachrafiovací
službě Rozpočet na všecky tyto
jmenované budovy obnáší celkem
$200000 mimo budovu hlavní
Správa francouzské výstavy ne-
svolila aby budovy byly vyšší než
po dvě poschodí ačkoliv komisař
Peck zasazoval se o to aby ale
spoň povětrnostní úřadovna mohla
býti postavena po tři poschodí
Richard P Bland zemřel
Ve svém domově v Lebanon
Mo zemřel včera časně ráno
kongresní poslanec Richard P
Bland jenž byl také kandidátem
presidentství před demokratickou
konvencí r 1896 Bland sloužil
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 a 53 kongresu a byl
též zvolen do kongresu 55 a 56
Byl právníkem ale v poslední
době věnoval se z většího dílu
armaření Všeobecně říkalo se
mu siiver JJick poněvadž byl
horlivým přívržencem stříbra
Bland narodil se blíže Hartford
Ky r 1835 Před smrtí spal
plných 32 hodin
Z KUBY
Správa obce havanské jmeno
vala generála Gomeze synem mě
sta Havany Je to Čest které
dostalo se jedině následujícím
vlastencům kubánským: Martimu
staršímu Cespedesovi Calixto
Garciovi a Antonio Maceovi
Biskup havanský Mgr San-
tander navštívil v pondělí gene
rála Brooka a oznámil mu že
duchovenský úřad vyhražuje si
právor dokazování v soudech
vlastnictví hřbitovů jež město
převzalo ve svoji správu Gene
rál Brooke odpověděl Že ochoten
jest šethti práv církevních ale
zdraví občanstva jest prý nade
šecko a proto že veškerá pravi
dla a nařízení vydaná vojenskou
vládou musejí býti zachovávána
Celkem možno říci že pan biskup
odešel nepořízenou
V neděli a pondělí podplukov
nfk Randall vyplatil 319 kubán
ských vojáků v La Union a pod
plukovník Rafferty 246 v Sagua
la Grande-
Depeše Puerto Padre praví
Že třicet ozbrojených mužů vylou
pilo krám aa plantáži Marrey a
Osvddčcná uniová kapola So Omažshá
í!hi£$í?kt ZET1 7m Jsr 'XQlÁSLO
{
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť te obrátí přímo na kapelníka p
Fraňka na 20 a 8 nl So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 43 tamtéž
P J
odneslo bohatou kořist Cetníci
pustili se za nimi a zabili jedno
ho Anastasio Diaze a chytili dva
Bello a Cintina vesměs Kubánce
a členy dřívějších guerillových
sborů španělských Blíže Arte
misa dvacet ozbrojených černo
chů vyloupilo příbytek jednoho
plantážníka a zabili majitele
Zdravotní stav Havany je velmi
uspokojivý V celém městě jest
pouze jeden případ žluté zimnice
a tu ještě pacient roznemohl se
na moři dva dny před přistáním
parníku
DROBNÉ ZPRÁVY
Ze Seattle Wash vypluli ve
středu senátoři Fairbanks a Foster
na celním parníčku McCulloch do
Alasky aby si tam prohlédli spor
né hranice mezi Canadou a Spoj
Státy
V Bowling Green 0 skon
čeno bylo přelíčení s jedním z
bratří Zeltnerů kteří před několi
ka měsíci zabili advokáta Westen
havena a teprve když byla na ně
přivolána milice vzdali se úřa
dům Byl odsouzen na doživotí
do káznice a nyni zahájeno bude
líčení s druhým bratrem
V St Louisů meškal na po
čátku tohoto týdne poručík J F
Hines a odváděl mladé muže pro
službu v námořnictvu Kancelář
jeho byla neustále obléhána vla
stenci kteři ochotni byli sloužiti
strýčku Samovi a-proto důstojník
si vybíral -
V Peoria 111 odkázáni byli
tři kluci ve věku n 12 a 14 ro
ků ku spolkové velké porotě pro
vyloupení pošty v Peru v tomtéž
státě Nadějný tento trojlístek
spáchal celou řadu jiných loupeží
a krádeží
V Leclaire blíže Davenport
la vyskytlo se již 19 případů ne
štovic '
Na brodě řeky Des Moines
utonul v neděli Adam Routh vá
žený osadník jenž bydlel dvě míle
od Livermore la '
V New Yorku mají opět sen-
saci jakou byla ohavná vražda
Culdensuppova Byly tam vylo
veny ze zálivu pozůstatky nějaké
ho muže rozřezaná na několik
kusů
Blíže Monument Colorado
usmrceni byli bleskem při práci v
poli Aubrey Pring a Leonard Lee
Mimo to několik osob bylo omrá
čeno a potah zabit
V nádraží Union Pacific drá
hy v Cheyenne Wyo vypukl ve
středu požár ale byl uhašen po
natropení asi za £200 škody na
budově a $ 1000 na zařízení
hlavně v restauraci
Nějakou nevysvětlenou dosud
náhodou tři káry ze smíšeného
vlaku Missouri Pacific vyšinuly se
z kolejí blíže Goffs Kan ve stře
du po půlnoci a sřítily se s hráze
Na místě nebyl sice zabit nikdo
ale asi třicet osob bylo povážlivě
poraněno j
V továrně na výrobu prská-!
vek firmy Norlingger-Charlton vj
Graniteville L I povstal ve
čtvrtek výbuch kterýž zničil všech
36 budov závodu a natropil asi za
155000 škody jež kryta jest po
jištěním Tři dělníci byli popá-
eni
Cechové a jejich zápas
o samosprávo
Nákladem Pok Zip vydána byla v
broiúrce předniíka pod vyše uvedeným
náirem kterou připravil p I J Pal-
da pro literární klub Atorovy knihov
ny v New Yorka a upravil pak pro m$
afcnfk Midland Monthly Tento česky"
překlad předíiiky tvofí broiůrkn 40
trinek obaahujfcí vyobrazení Jana
Huaa Jana Žiíky Jana Amose Ko
menského a Josefa Junipnana Cen
ponae 10ctřWa v kolkách Dva sesitt
mtimíínSkm Midland Monthly rbsaba
jfcf tatéi pfedaitk) r anekičmť aa
nablií své elulby ctěnému obecenstvu ka vlem ' '
příležitostem jako i— —
ZutaToffl Týletflmr "flwfltm poiiřbfim prflyoflfim atl
Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbo se račí
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 19 cerrns 1899
Plenice lelrviTá ceny perní t pro budoucnost
Jeat podítstnš vy88i HIhyuí příčinou toho jest
zprira T tom ohledá autority Beerbohms o zniče
ni valných roeloh píenlee r okolí Černého moře
Zde t leverozipada dochází zpráry o příznivém '
pcCaaL vlak ns Uhozápada kde započaly jil žně
neot této práci valnŠ příznivo Jelikož panují
deltě Červeni ozlmka iíe 2 zboCf hotové pro
dírá te zs 78J4 pro červenec 77% pro září 78 4 a
s pro prosinec 79% Jarka čís í je za 7B®76X
tvrdá lit 2 74c
Kukuřice ídílí pevnost ceny a plenicí a vzdor
bojnémn přírozu jeat ceny vySSí Čis 2 prodává
ae za S5M®35H pro ierrenec 34%@35 a pro září
S& centa
Ovea jest ceny pevné Sis 2 za 2554 bílý 27J£®
i0 eento
Žito Je teď zaee dral!! Prodává se nyní zboží
hotové ca 61 v
Ječmen trvá v ceně ochablé za 80®37 dle
Jakosti
Lněné semeno onět stounln í 1 a tí M aa
vero-západní I106VÍ
Hovězí dobytek má cenu pevnějii s vylit
JateíoS voli k vývozu jeou za $510@565
dobře krmení voli jateční t490@5-25 a prostřední
a nedokrmeni $4(XX&4-85 Jateční krávy a jalovice
jsou zs $34G@5ď voli k žíru $35C@515 a zá- '
padni krmení voli $460@535
Vepřový dobytek byl včera cepy pevnější
dnes byl vlak poněkud levnějiím Dobrý těžký
prodával ae po $3-7(@393 a pěkný lebký 870®
89ÍH
Omaha 15 června 1899
Hovězí dobytek tento týden přiráží ae mnohem
hojněji nežli v předellém a jak se zdá předsti
hne tento týden několik týdnu minnlýcb Vzdor
tomn ndržuje se cena dosti obstojná Dnes pla
tili ae Jateční voli po (450@50a většinou kol
1480 Jateční krávy a jalovice placeny po $325
©440 výmineěně několik zvláště pěkných knru
ivýle Voli k žirn prodávány po $400@4 80
Vepřového dobytka zvláitě dnes bylo hojně
v trhni nepochybně následkem včerejíího stoup
nutí ceny Drží stejný krok s cenami v Chicago
ač zde poměrně jsou ceny vyli! neboť ae prodá
val dnes po $30T®370 V&bec ěim dále tím
více uznává se výhodnost trhu zdejlíbo Tak ku
přikladu včera jistý ovSář až z ialekébo západu -přivezl
sem několik nákladu ovci a byl výsled
kem prodeje úplně spokojen Ač prý mohl do
Kansaa City aoeb tst Joe obdržet! dopravn laci
nější neboť těm trbom prý dráhy nadržují po-
chodil zde lépe než tam
Vejce stále skrovně se přiváži odbyt je dobrý
a cena perná íerstvé za 12c tucet
Máslo je ceny nezměněné obyčejné domácí
11@12 nejlepii stolní 12@14 a z másloven 16@18
Drůbež Je ceny ochablé 81eplee 7Ví jarní
kuřátka k smaženi 18 až 20c kaohny a busy
7o krocani 8 až 9o libra
Brambory nové stále hojněji se přiváži
a prodávají se poU0@100 Staré brambory
jsou ceny ochablé 30 až 50c
Seno je ceny ustálené nezměněné 155(700
tnna dle jakosti
Kftže čerstvé čís 1 Jsou po 7Kč čís 2 6c
Solené čís 1 8Hc čís 2 7!c Telecí 8 a2 10c
8t Louis 15 června 1899
Plenice jest ceny pevné a vysil Červená
ozimka Cis 2 prodává ae za 77@78 pro červenec
79% a pro září 80% Tvrdá číslo 2 7áV4@74
Kukuřice jest též ceny pevné a vylil čís 2 88X
pro červenec 833Í a záři SiJS ' í
Bavlna je ceny ustálené prostředni 5 13-19
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladě velké množství spi
sů zábavných a poučných se vSech
možných oborů Divadelní spisy má
me všechny jež jsou k dostání v růz
ných sbírkách Pište si o seznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
duše Pokrok Západu
- Omaha Neb
livis a Žižka
Krásné dva litografóvané obrazy
íředstavující české velikány Husa á
Žižku hodící se pro spokové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyí na skladě Prodáváme je oba po
$100 aneb co prémii k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu
Otaaha Web
Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a ner
vosnoat smizf po jednodenním užírání Dr
Kline'8 Great Nerve Reetorer Zailete si pro
Bíuu lanev na zkoušku uoarziie ji zaarma
r K Kline Ltd 931 Arch St Pblladelpbia
Pa
HDTKfbtl
Farma na prodej ihlyZ
Neb 4% míle od North Loup 140 akru vzdělá
no Obydli Blátě a studně tžO za akr Třetina
hotově zbytek najsplátku pH 8 proc úroku
J Bliss m New Exchange Bldg
dt78tf So Omaba Neb
Mám na prodej X'
"Plzni" na 29 ulici bliže Walnut V
soudu —
a letek v
atavenf pod 9 poschodí Prodá se lacino s vol
né ruky Též prodám veřejnou dražbou v ne
děli dne 18 června ve í hod odpol v závodě
p Joe Krejčího ns 13 ol velkou ocelovou
pokladnu ceakebo stavebního a pAjčovniho
polku la nejvysif podáni Alb Hoffman
asrávce DozMaloetl čea D6lčovmhn a atavnh-
Vol Ir # ltr
s polku 1415 WlUlama 7HxÍ
Vn Ttrrulof Farma o 320 akreca v Btao
a JirUUCJ ton U bllle ClarkMMi Neb
Na prodej oa libovolné splátky zgo akru zdě
láno ootatni luka a pastva Tle oploteno
Vlečky stavby co farmě naleži v dobrém po
řádku Iry potok protéká pozemek Celá
farma je bez dluhu Koupě chtivý nechr ae
mast u w v aria uiarmon neb li Jen Kaš
para v Prague Neb dt70tfb8zj
Va ttrnílol dobře jdouci obchod s bospo
aa prUUC dářskyait stroji Jedla ob
chod tohoto druha v městečku dobře tlachy
obydleném ve státu Nebrasce O blIUí po
tí robnostl doplfte na F A Plavfek
x Mlllla-an Neb
Na prodej Tel mi lacino
mek v 9o Omas bliie jatek v pěkném okotf
Tltle ětety Prodá ae buď za hotové aoeb M
část počká ale aa botoré 4i ptkná sráika
a oopiani pravai za Berty ne Tork Lif
Bída v Omaaa aneb lana KnalrkKn v ti
skárně Pok ruku ZApadu gwtt
Hledá m tJZXXrZl
Prav-f aaal aatexM mmué mtaaaAobr i
Odnotvésai aivi byt! prvé tfMy AdraseOsat
fi"":y pod fcfrom -ffef Ks~al f rttk-t
te Oania a ay je dan mm n v— J