Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 13, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3POKROK NÁPADU '
ADUESÁŘ
ČESKÝCHSPOLKŮ
OMAHA
Řád Palacký í 1 ZČBJ
odbfvá svá pravidelní icbnte každou řtvrtou
neděli v mistcl o 2 b odp v slnl p Klepetky
na 18 a Willlam ul Fred L Berko taj Vác
Šebek 1407 B 4th St átetník Simon Roku
sek 1618 Willlam ulpokl Kr Macb
Tel Jed Sokol r Omaha
odbfvá svá pravidelní sch&ze kaíd druhý
Čtvrtek v mentol večer va ave místnosti £23
Bo I3tb Bt Předa Bud Havelka 1457 Bo 1-ttb
Bt tajemník H W Hartol 1418 rear Poppleton
ve ototnik Fr J Klála 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So 15tb Btr
Podp Sokol Tyrš { 1
odbfvá tv scbnre dvakrát misícni kaidou
1 nedill a 3 pondílí v mislcl v alnt Metrové
(Jeloroinl schtie odbývá se I nedřít v HJnu
pAlletni acb&M 1 neděli v dubnu a Čtvrtletní
v lednu a ironu řfedseda Fr Bvojtek mí
stopředseda Fr Svoboda ta] John Cbleborád
mí 111 16tá ul nřetnik Josef Kalpar 1420 JI
13 ul Pokladník V F Kunci 131Í 8o 18 Htr
vfbor majetku Jo Nímeo praporecník Jo
Hen doiorce Fr Vojtech
Jan Has Lože ř 5 Ryt Pythhi
odbfvá schAse každou ptvnt a tfeti středa v
mMící v Národní síni na 18 a Willlam ul Ve
licí kancléř Kd Relcb 40l So 13tb Htr Btráice
archivu a pečeti F Vodička 104 N 15th Htr
Btráice financí Váo Přibyl 1211 jlá 13 ul Po
kladník Jo Novák 1310 Již 13 ul
Bohemia Loie l SU AOCtT
odbývá svá pravidelná schAie v Národní slnl
kaidouZ a 4 středu večer Frant Svojtek
M P P W Bandbauer Záp 1808 So 138tr
i V Vacek Metnlk 2210 So 14 Btr O Bose
water spot lékař H9 Bee Bulldlng
Tábor Columbii ř 09 WOW
odbývá schore katdá 8 íterý v mislcl v Ná
rodní siní v h večer Předseda Fr Svoboda
1334 JI lí ul Místopředseda Fr Bemin Taj
F J Fltle 211 Sheely Block Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1S24 Jit 14 ul Při
vodil Anton Novák
Tábor Hebraska í 4771 MWA
oany v sve praviaeme scduzb mu™
třetí středu v misícl v osm hodin večer
▼ slnl pana Jana Hrocha Konsul F W
Boukal č 1237 Jit 14 ul návodčí Jan Bráida:
bankéř Jos Vopálka 8 a Willlam ulice: klerk
J F Přibyl 810 Hlokory: průvodčí V poleji:
vnitřní stráž Josef Hrubý: venkovní strtí
Bart Malhauaer výbor majetku Jan Cblebo
rád Mlke Votava Karel Smrkovský a F J
Uantelln
Sbor Vlastislava i 89 JÍD
odbývá sch&ze každou 1 nedill v měsíci v Ná
rodní síni o a% hod odp Předsedkyně Kat
Bartol tajemnic M Suchánek 13 a Plewe
ul„ áíetnlce Marie Michal pokladnice Karoli
na Beránek
Sbor Boleslava í 60 JČD
odbývá scbftze každou 2 nedéll v ancetcl v Ná
rodní slul o 8 b odp Předsedka Ant Kment
1237 Již 16 ulice tajemnice Frantlika Čapek
1314 Martha St áčetnlce Marie Příbomk á rob
14 aCastellaa St pokladnice Karolina Flbl
(ar IWBjU 13- ul
Sbor Hvězda Jíofé Doby ě 86 JČD
odbývá svá schtie každou 3 neděli v mčsici ve
2 hod odp v ainl Měnové Předsedkyni M
Engelthaler ta) Vllhelmtna Bartošová 12
So 13th St ntetnlce Em Chleborád 1118
Poppleton ave
Sbor Hartha Urove ě 10
odbývá svá nravldelná schtie vidy 4 nedill
v mislcl v Národní slnl Předsedkyní NelUe
Svoboda místopředsedkyni Anna Brodil ta
jemnice Bosle David I2 So 18 St pokladni
ce M Bou kalová 1301-14 ul průvodkyni
Fannie Pelek
Sbor Čechle D oř H ě 161 A0CW
odbývá pravidelná schtie každý 2 a 4 čtvrtek
v mísící ve dv hod odpoledne v místnosti
pana J Havlíčka v Národní síni Předsedka
Antonie Hoffman tajem Joule Vacek 2812
jlžni 14 nl„ ntetnlce A Svojtek 1S37 So St
spolk lékař O ttosewater m Bee Bulldlng
Sbor Lilie ě 9 Kruhu Dřevařek
dbývásvá pravidelná schtie vždy v čtvrtou
nedill v míi 4 v místnosti p J Hrocha Před
sedkyní Marie Jirákovi 1845 jll lí ul místo
předsedkyní Joa Homolová tajemnice Marie
Bamcová 1266 jit 13 ul poklad Kat Wolfová
83U1IÍ 13 ul prftvodkyni Aloisie Bártová
1347 jlžni 1 ulice
Podp sbor Sokolek Tyrl ě 1
odbývá svá schtie dvakrát misični: každou
drubon nedill a čtvrtá úterý v misíat v slnl
Metsoví 1316 jit 13 ul Celoroční schHie od
bývá se druhou nedill v Mnu pftlletni schtie
druhou nedéll v dubnu a čtvrtletní v ledna a
srpnu Předsedkyni Marie Moravec UM 14 a
Canton uU místopředsedkyní Kr KouUkf
SM Boulevard ave tajemnice Staale Benák
1418 Jit 14 ul Ačetnioe Marie Bílek 38 a Char
les ulice ___________
SOT7TH
Tíl Jed Sokol r So Omaha
odbývá svá pravidelná schtie jednou misični
a sice každ lni pondill v mislcl v místnosti
Jana Koulskýbo na robu 2U Q Starosta
Josef Vonásek tni Frantliek Kndl! lt a S
uU áčetnih Josef M ucha pokladník Frantliek
Hájek SO meal N a O uL
Praha Loie i S28 AOUW
odbývá tvá pravidelná schftM 1 a I středu
v misíci v slnl Koutskýbo Thomas lnec
Eimlstr Fr Wellch Mistr Práce F J Fltle
taj H mesl O a P Str Jos Vácbal tčetnlk 20
P ulice Poklad Bedř Plenstbler 20 a O ul
Tábor ŽUkir Dnb i 115 TTOW
odbývá svá schtie každou první nedill v nial
el v slnl p FraBka 80 a H ulloe Předseda Fr
Kavan místopředseda Frank Hrabík tajem
James Formánek 86 mesl N M poklad
Anton Pivoňka 21 a Q ul
Rád PalmoTé Dřev 2 7
Kruh Dřevařek v So Omase odbfvá acbftse
avá každá poslední pondělí v ménicl v místno
sti Br Kouukých Marie Voniáčka Dfttelná
řručole Katle Vomáčka místopřednedka
atle Vocásek 297 So 23 Str tajemnioe
Frantlika PlvoBka bankárka Frantlika Svo
boda soukromnice Barbora Racek prtvodči
Josephln Boukal vnitřní stráž Anna Křeček
venkovní strái
Chas Kaufman
0 pojišťující Jednatel Q
u a veřejný notár w
Za-tuou) jlepU pojlirujfcl ipoWnnsU
pnMiivá a kupuje ms)ei"k nemoviiiř vydává
k'epUvul lístky a Kvrupir a do fcvrupy atd
čow n-m na nemovitý majetek
' Fbana 8eTZii roli 13 a Oonilai nl
Na samluitalppiké me-i národ
ní výstavě t Omeze obdržel
v odboru pivním
SCrorCL— U_Ue
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
tik Ie44 jeho člatoty a j-bo oav
tcich a puslllujicich vlaMnosti
Objednejte si bedničko od
Frd Krcf Brewbf Co
1007 Jaotusoa tát
Tbultob sav
Th3 llcrrís Ustrcct Co
vyhotovuji abstrakty kaldého
majetku v tomto okresu xa
ceny velmi tníroé-
421 tt EsS2i? CSita 1UI
DrE Holovtchiner
český lékař
Office ua rohu 13 a Howard ul She
ly'i Block i drcM 210
Telefon 1438
V ptsárnč k nalezen od 10 do 12 hodin ráno
ad 2 do 4 odpoledne a od í do 8 večer
' Telefon residence 1674
HHID Geo Bictnell MD
—jrvifieXLi lélcavtl
ZRAKU -SLUCHU
I404 FARNAM ULf OMAHA NIB
dt33mS ' '''""'"Čírio telefonu 789
Study
ppfVftMI OJ leMsalUs} at
RtB4Hlse4 ěo4
owpcWDt loairaotorts
Thm oourao Propiaf is
Lan
f-portoBlty' to tou
a_ JtMr4iUMCMlprai
1T ptnm Sutinu ud
Home
KUblyMnof MeMMj
Vnll nutllra rKSSj
arauiiis oiaassrasasscasťHuoLeri
S7iisám Bu-e mtboit aica
1
1207 Donftlas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
0 D KipHnger
na rohu 13té a Farnara
mántjvčtll výbčr
(loutníků tabáku
vbbec viech potřeb kuřáckých ve miste
eeský prcVvnilci
Pisiraa t tVe S3i N 7 Life BldřM Oaili-
Kdokoliv potřebuje právnická pomoci shle
dá v pana Berkovi právníka zkuleného který
dlouholetou zkuienosti svoji mhle krajanům
naiim kdykoliv správné posloužltí 33-tf
Postarejte se
obudoucnost
svýcli rodin
přistoupením
k roivitvenému
řádu
Jenl vyplácl pojistná
iprávne a ryohle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají se jednatelé
k calotenl nových tábora Výhodná pod
mínky Doplite o podrobnosti česky neb anglicky
na vrchního velitele
v J C ROOT
SU Sbeely Block OMAHA NEB
Drilia 3 DOMOffií TOZF
DO TEXAS
íaíHuTory BnffetoTú spaci rozy a toId
pooTíofÉ rozy na necti Tlatácii
NeJIepSÍ dráha do riecb míst
Kanui Indiánském území Texaaa
Mexik ii a na Pacifickém pobřeží
Jde přímo do
fiillaj Ti Wozth Hillsborab
WaiaacTilft¥aoo Templa
altca Taylor (h—esvltle
locklurt SonriotteV ttatfaroos
UOrango Ss&tcz Almado
dOCSTOl GllYESTOK km
1 UM tfíTONlG
sz
Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U
J J Havelky
Z Chicaga do ~-aajn_Bjsj--------
Bodeobachu Čilavi Chru
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu
ku Pardubic Plzně Písku
Prahy Tibora Domallic
Teplic atd
Adresujte: J J HAVELKA
Lak f hora ft Mtehhraa Soatbeia
Depot Cktcaco 111
Tři obstarává anjlilinl sa Bfjalill eeay (t
EM4 VaaBarraav Kuca4
KcRikcctví Pokroka Utziu
Mime na akladS vclki nnoiatrt api
aft tibavnfch a poafnych se vlccb
moinch obora Uivadelnf apisy ini
bb vicchnjr jei jarní k doatiaf v řás
ných bírkich PUt al o snnaa a
občriiU jej Idtrni Adrean jtc jedno
-SL
WOODIIÁN WGELD
Ražení mincí
Jako z přečetných jiných oborů
průmyslových vymizela i z tohoto
oboru prosti lidski price a pře
nesena na neomylně přesný stroj
jemuž lidský důmysl jenom vévo
dí přenechávaje mechanickou
práci samotnou té přírodní síle
kteráž onen stroj pohání
Přes to však zůstává právě při
vytvoření mincí a medailí veliká
část práce vymezena bezprostřed
nímu výkonu člověka
Hned první a základní výkon
na němž konečný zdar rázu nejví
ce závisí vyžaduje přímo umělce
ve svém oboru Je to totiž první
návrh a modelování obou reliéfů
jimiž líc a rub mince má býti vy
zdoben 'Jedná-h se tu o podo
biznu panovníkovu nebo dokonce
o symbolické zobrazení nějakéjak
to při medailích z pravidla bývá
připadá umělci zajisté úkol nema
lý Komposice i provedení uklá
dají důvtipu a dovednosti jeho
vážnou práci která nezřídka před
pokládá četné studi hojně náčrt
kův a užití vzorů nebo dokonce
modelů živých Podle výkresů
zhotoví se pak větší model z
vosku nebo tvárlivé hlíny Vzorek
tento odlije se pak do sádry tak
že jej obdržíme prohloubený čili
negativní Po každém odlití zdo
konaluje modelér svůj výrobek co
nejpečlivěji tak aby posléze byl
pokud možno bezvadným
Tento odevzdá se pak slévači
aby dle něho zhotovil odlitek ko
vový buď přímo ze zvonoviny
nebo cestou galvanoplastickou z
oceli která se pak před vlivem
vzduchu ochrání tím že se po
nikluje Takovým způsobem zho
tovují se oba konečné vzory pro
líc i rub mince na jichž základě
BÁSNÍK EDWIN MAEKHAM
Edwln Markham budí pozornost v kruzích literárních svými básnickými plody
Íel uveřejňovány Jsou v r&zných měsíčnicích amerických Po čtyři léta byl
iditelem Školy v Oakland Cal
se teprve k další ražebné práci
přistoupiti může -
Především jedná se tu o zmen
šení původního vzoru na míru
která jest pro minci nebo medaili
stanovena podruhé pak o rytí
matice k ražení samotnému Obé
provádí se podle předloženého
modelu současně pomocí zmenšo
vacího pantograíu jehož jedno
rameno se prohlubin modelu do
týká a po nich se smýká druhé
pak nejen kresbu zmenšuje nýbrž
ji zároveS ryje do podložené oce
lové desky jejíž velikost souhlasí
a rozměrem mince Takto rytá
ocelová deska přichází pak ještě
do rukou dovedného rytce jenž
nedostatky reliéfu opraví a po
slední retuši na něm provede
Poněvadž pak toto razítko musí
po dlouhou dobu vzdorovati ohrom
nému tlaku zhotovuje se ptávě již
i oceli která se nyní ještě pečlivě
tvrdí Aby se jeho rytina na pří
mém ohni nepoškodila zahřívá se
ocelová tato matice v plechové
krabici nebo ohnivzdorném kelím
ku jenž jest naplněn práškem z
dřevěného uhlí A do tohoto uhlí
položí se ocelová deska rytinou
dolů Krabice dá se pak do žiru
700 — 800 st v němž se po dobu
určitou ponecháoačež se kleštěmi
přímo do studené vody hodí
Aby pak při ražení samotném
nemohla matice tlakem prasknouti
opatří se po způsobu kola ocelovou
obručí která jí pevně svírá Těmi
to vypouklými razítky zhotoví se
konečně teprve razítka vlastní
dutá kterými se pak mince razí
Za tím účelem vezme ae deska
měkké oceli o větším průměru nel
razítko vypouklé a přiměřené
tloušťky aby měla něco pružnosti
Kc zhotovení této matice užívá se
jíl razícího atroje
V podstatě jest to írikční lis
Jest ovšem pří razícím stroji podle
potřeby o to postaráno aby se jím
vyvoditi dala náležitá síla k raže
ní mince nezbytná K tomu ze
jména také slouží veliký setrvač
ník Setrvačník ten uváděn je do
pohybu dvěma třecími kotouči na
hřídeli jenž se otáčí pomocí ře
menové transmisse
Vzdálenost mezi oběma frikční
mi kotouči jest větší než průměr
setrvačníku tak že současně vždy
jenom jeden kotouč se může se
trvačníku dotýkati Tím se uvá
dí právě setrvačník do pohybu že
dělník pravou rukou pomocí páky
přitlačí buď pravý nebo levý
kotouč k obvodu setrvačníku dle
toho kterým směrem se setrvač
ník pohybovati má neboť každý
kotouč jej pudí jiným směrem
Pošinutelnost kotoučů je podmí
něna tím že ss jejich hřídel v lo
žištích takovou' měrou posouvati
dá' aby se jeden z kotoučů se
trvačníku dotknouti mohl Jakmile
však dělník rukojeť páky pustí
počne působili závaží na páce
zavěšené přitlačí pravý kotouč k
setrvačníku a způsobuje tím zdvi
žení šroubového lisu tak že jest
zase k opětnému ražení připraven
zatáhne-li dělník rukojeť k sobě
Hlavní částkou razícího stroje
jest však šroubový lis pohybující
se v těžké kovové kostře před níž
na prohloubeném sedadle dělník
sedí maje po pravé straně páku k
řízení kotoučů třecích Šroubové
vřeteno má závity dosti strmé tak
že dolejší písť prudkým roztoče
ním setrvačníku _ velmi silným ná
razem na podloženou kovovou
desku dopadá z níž se ' mince
raziti má
Při ražení dutého trazítka jest
potud opatrnosti zapotřeby pokud
by se příliš prudkými rázy vy-
Ji "
pouklé razítko znetvořiti nebo po
škodit! mohlo Proto konají se
první rázy jen volným pohybem
setrvačníku teprve rázy poslední
jsou prudké a silné
Konečné duté matice jichž
se takto nabylo tvrdí a kalí se
podobně jak jsme již dříve byli
naznačili opatří se železnými
obručemi a zasazují se pak do
lisu a to jedna dolů do kovadliny
druhá pak do kladiva jímž šroub
pohybuje Rázy obou matic obrá
ceny jsou k sobě tak že jediným
rázem se vytvoří reliéfy líce i rubu
na minci
Aby se však ražení mohlo dfti
rychle a spolehlivě musí přede
vším obě matice (pro líc a pro
rub) tak proti sobě býti do stroje
zasazeny aby se jejich středy
přesně naproti sobě nalézaly sice
by se jinak rázy obou stran na
minci nekryly
Obyčejně razí se mince dvěma
ranami z desky která již přesně
má váhu budoucí mince a pokud
možno i její rozměry ačkoli jest
přirozeno že se k raZení užiti
může též desny o něco tlustší ale
menší
Mnohému Čtenáři snad bylo
nápadno proč se původní matice
nezhotovují duté aby jich bez
prostředně k ražení mincí užito
býti mohlo ' Příčina toho je zcela
důvodná Při ražení stává se totiž
dosti často Že ae matice poškodí
nebo Že dokonce i praskne Kdyby
se tak stalo při matici originální
bylo by velmi nesnadno zjednali
náhradu a vyžadovalo by to značné
ztráty času Jestliže však praskne
při vypsaném uspořádání matice
ralebná ' bývá tu t pravidla jil
dosti zásobných matic pohotově
tak le tu nebývá vůbec aaí výroba
přerušována jen co výměna matic
toho vyžaduje
Jedná-li se však o hotovení ve
likých a nákladných medailí ne
stačují dvě rány nýbrž vykoná se
jich 6 — 8 ano i 30 Po každé
ráně má se mince ze svého krouž
ků vyjmouti a zase jiným způso
bem do něho zasaditi ovšem jen
tehdy nemá-li obruba mince ná
pisu Avšak prohlubené nápisy obvo
dové nekonají se razícím strojem
vždyť by se pak peníze z dotyč
ných kroužků vyjmouti nijak ne
daly Nápisy ty konají se teprve
na penězích hotových zvláštními
stroji obrubovými Podobně pro
vádí sa vroubkování okraje
Ze stručného vylíčení tohoto
seznáváme jak složitý jest původ
i nejmenší mince ano že snad ani
celý penízek nemá té ceny jaké
práce a jakého investovaného ka
pitálu ke svému vzniku potřebuje
Henry Bessemer
Loni zemřel v Londýně muž
kterýž způsobil ve výrobě oceli a
ve zpracování železa vůbec tak
veliký převrat že tím nejen pra
covní postup naprosto byl pozmě
něn nýbrž že cena oceli na dese
tinu byla snížena A to jediné by
zajisté bylo více než dostateč
ným aby jméno jeho zachováno
bylo u vděčné paměti mladší gene
race průmyslové která jen ne
snadno chápati bude obtíže s
nimiž dřívější zpracování železa
spojeno bylo
Henry Bessemer narozen byl
19 ledna r 181 1 v Hertfordshiru
v Anglii ze šlechtické rodiny stat-
kářské Ale r 1831 přestěhovala
se celá rodina do Londýna kde se
mladý Jindřich věnoval studiím
technickým Jeho geniální důvtip
osvědčil se již velmi záhy vynále
zem stroje na bronzový prášek
jímž se pozlacuje Zdarem tohoto
podniku nabyl Bessemer dostateč
ných prostředkův aby se nemusu
ucházeti o nějaký úřad nýbrž aby
se plně včnovati mohl technickým
pokusům a výzkumům Četné
vynálezy následovaly rlyní rychle
za sebou A věru diviti se musíme
vzácné mnohostrannosti tohoto
mladého muže zvláště uvážíme-li
že se tyto vynálezy neobmezovaly
na několik málo odborů nýbrž
vztahovaly se téměř ke všem smě
rům technických snah tehdejších
zejména ke slévání liter bez oky
sličování liteřiny ke stavbě lodí
ke zdokonalování sklářství a že
lezniční brzdy hlavně pak zabý
val se železářstvím a v tom dosáhl
také největších úspěchů
Do první poloviny našeho sto
letí vyráběla se ocel dvojím způ
sobem buď vypalováním na ote
vřené výhni nebo pudlováním v
peci uzavřené Již pudlování zna
menalo veliký pokrok v tomto
oboru neboť jím byla zkrácena
výrobní doba asi na sedminu doby
dřívější a na mnohých místech
pracuje se dosud podle tohoto
způsobu zejména na výrobcích
menších Pudlováním zpracuje se
litinajak z vysokých pecí vychází
buď na ocel nebo na železo kujné
Změna litiny záleží při pudlování
v tom že se přílišné množství
uhlíku v litině obsažené na men
ší míru uvádí a to děje se pro
středky dvojími totiž jednak ce
stou lučebnou spalováním uhlíku
v peci jednak současným zpraco
váním mechanickým totiž vále
ním roztahováním a opětným sba
lováním polotekutého balvanu liti
ny jímž se vždy nové částky uhlí
ku na povrch přivádějí a tím ke
spalování připravují Je to práce
nad míru namáhavá zejména po
kud se prováděla výlučně silou
lidskou a nikoliv strojovou Sídlem
velkolepé výroby ocelové byl
tehdy Seeffield v Anglii kde se
vyrobilo ročně 50000 tun v ceně
15 milionů dollarů Poněvadž se
pak k ocelení nehodila každá sliti
na zejména ne anglická musilo
býti za tímto účelem železo přivá
ženo ze Švédska kde se vyrábělo
z magnetovce Železo to bylo
velmi drahé neboť tuna jeho stála
více než ioo Nemůžeme se
tudíž tomu diviti Že se tehdy
oceli užívalo jenom na výrobky
dražší totiž na péra psací a pružná
na nože zbraně a nástroje Nebylo
tehdy ani pomýšlení na to že by
snad bylo možno stavětí na př
lodi a mosty nebo jryráběti koleje
ocelové A ze se to nyní ne j roz
šířenější měrou děje jest právě
neocenitelnou zásluhou jedině
Bessemerovou
Henry Bessemer položil si za
úkol odstramti z děje pudlovacl-
ho ona čist mechanickou která
nepoměrní mnoho nejen lidské
práce nýbrž i času vyžadovala a
nahradifi ji prací výlučně techni
ckou Pokusil se provésti tak) ze
protlačil proud vzduchu rozžhave
ným tekutým železem a to četný
mi menšími prameny aby Be pře
bytečný uhlík železa vzduchem co
nejrovnoměrněji v celé hmotě
spálil a odstranil
První pokusy Bessemerový se
qezdařily a to hlavně proto že k
nim užíval železa anglického v
němž vedle uhlíku a křemíku byly
také přísady fosforu a síry jichž
novým postupem odstraniti nedo
vedl Ale při železe švédském bez
fosforu a síry dosáhl výsledku
zcela uspokojivého K radé slav
ného inženýra Jiřího Rennice od
hodlal se roku 1856 Bessemer k
tomu že svůj vynález předložil
královské společnosti britské pro
pokrok věd Ale tu došel veliké
ho zklamání neboť společnost ta
neuznala ani za vhodné zmíniti
se o jeho vynálezu v protokole
zasedacím
Přes toto vědecké zneuznání
pokračoval však Bessemer stále v
rychlém zdokonalování svého vy
nálezu až kenečně mohl s hoto
vými svými výrobky na veřejnost
vystoupiti Snadno si lze před
staviti zděšení sheffieldských oce
láren když tehdy Bessemer počal
výbornou ocel nabízeti za cenu
která byla daleko nižší než dosa
vadní cena výrobní To zname
nalo pro ně volbu: buď zavříti své
staré závody nebo vyráběti no
vým způsobem jejž Bessemer měl
tehdy výsadou chráněný
A přece nebyl Bessemer v době
kdy svůj vynález a tím i všechen
převrat ve výrobě oceli učinil ani
odborníkem v lučbě tím méně pak
odborníkem v železářství Zde
pouze myšlénka slavila zasloužený
triumf
O významu a dosahu besseme-
rování oceli podá nám nejvýmluv
nějíí obraz několik čísel
K ocelení 5 tun železa na ote
vřené výhni dmychadlem bylo
zapotřebí 10 dní k pudlování v
pálací peci stačilo 36 hodin k
bessemerování však téhož množ
ství jen 20 minut! Bessemerová
ním sklesla cena tuny oceli ze
£300 na I30
Jak výkonnými se staly ocelár
ny všeobecným zavedením nové
této výroby svědčí nejlépe okol
nost že v obrovských ocelárnách
v Pittsburgu naplňují se jednotlivé
hrušky až 53krát a poskytují až
353 tun oceli za den
Avšak i přes tento ohromný
pokrok nebylo dlouho lze odstra
niti dra citelné nedostatky při
bessemerování železa nebylo totiž
možno spáliti v hrušce zároveS s
uhlíkem v kratičké ďobě několika
vteřin i síru a fosfor jež se v že
leze nalézaly A proto bylo uží
vání této výroby potud podmíněno
užitím železa síry a fosforu pro
stého Teprve r 1879 učiněn byl
zase značný pokrok tím že Thomas
vynašel i spalování fosforu ve
hrušce Bessemerově Tím staly
se všechny ony rudy přístupny
pro ocelárny v nichž se fosfor
nalézá a těch je veliké množství
—jsou to zejména četné druhy
hnčdčlu (hydrátu železitého)
Thomasováním železa poslou
ženo pak bylo zároveS nemálo
polnímu hospodářství tím že se
mu v Thomasově strusce poskytu
je výtečného fosforečného hno
jiva Zbývá nyní jen ještě dovršiti
Bessemerův vynález posledním
zdokonalením totiž současným
odstraněním síry ze železa Pak
teprve bude konečné vítězství
Bessemerový myšlénky úplné a
dokonalé — Komu se to asi po
daří? Za vylíčených okolností nebude
asi nikomu divno že tímto jedi
ným vynálezem získal Bessemer
velikého bohatství Avšak přes
to nepřestal se zabývati ani po
zději ještě různými vynálezy te
chnickými tak na př vymyslil
nový způsob tlačiti tuhu do tyči
nek pro tužky a navrhl nový způ
sob rovnovážného závěsu pro lod
ní salony aby se stále v téže
poloze nalézaly čímž dle jeho
domnění měli cestující bezpečně
chráněni býti proti mořské nemo
ci K závěsu tomu užil zásady
Kardanova kruhu totiž dvou hří
delů k sobě ve vahorovné rovině
kolmo umístěných Konečně za
býval se také myšlénkou taviti
kovy za zvýšeného tlaku
Vzácně jen jett vynálezci po
přáno aby se ještě za živobytí
těSiti mohl tak dokonalým splně
ním svých snahjak se to podařilo
BessemerovL Loni zemřel a vy
sokém věku 96 let r Lonáýněbyv
pro své zásluhy mnohonásobně
vyznamenán