Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 13, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Nápady tsébo strýčka
Bdíluje Jan Šotek
Tak tedy ten sjezd míru začal
tentokráte strýček svolaný na po
pud ruského cara už v Haagu
pracuje Jak zprávy dochází ne
bude asi úplným fiaskem a možno
že pokazí radost všem těm hye
nám v lidské kůži jež už nad ne
zdarem leho jásaly Už se má s
jistotou za to že když nic jiného
aspoH zřízení mezinárodního smír
čího a rozhodčího soudu bude
ním uskutečněno A pro začátek
bude toho dost Je to nad jiné
důležitý a vydatný krok ku ko
nečnému zardoušení té děsné
obludy — války Ať zatím armá
dy ostanou neztenčeny a vražedné
zbroje vyrábí se dál jen když
uvede se tento agitační a poučo
vatelsky veledůležitý skutek do
života Bude to velká mravní
protiváha oněm živlům co zrovna
nyní s úmysly po čertech taškář
skými snaží se řemeslo vojenské
k nebývalé už úctě povznést a z
vojáků anděly z jich vůdců pak
polobohy nadělat Mne blahými
pocity rozechvívá pouhé sejiti se
toho sjezdu třeba tu a tam pro
vázené úmysly neupřímnými byly
neb je to až dosud pokud vím
ojedinělý úkaz v lidstva dějinách
aby hlavy vládnoucí se sešly a
rokovaly buď o zamezení aneb
aspoB o zmírnění hrůz a spoust
války Jestli něco je vymoženo
sti vzdělanosti nasi doby nazna
čující budoucí její směr a povahu
tož je to tento neobyčejný úkaz v
životě národů jehož význam se
nezatlačí i kdyby tento sjezd nic
nevykonal a na čirý humbug se
obrátil To je moje mínění ho
chu Neb už mnoho velkých
skutků povstalo z činnosti napřed
s nechutí liknavostí ba i odpo
rem podnikané
#
Ten mírový sjezd v Haagu vy
padá ovšem jako paškvil na sku
tečné poměry světové pakli správ
ně znázorňuje je to do třeštivky
zabíhající oslavování vítězných
vojáků jež právě děje se v obou
největších a nejpokročilejších re
publikách světa — v Soustátí
americkém a ve Franciu Zrovna
jako bychom byli oslavováním
svého Dewey-e vítěze manilské
ho podráždili až horečně chuť po
téže rozkoši u lidu (vlastně části
lidu) francouzského jali se oni s
toutéž bezmezností oslavovati ma- j
jora Marchanda vítěze tam někde
v Africe jenž však na komando
anglické zas musel nevítěznč od
táhnout Je to příčina pro potře-
štěné oslavování sice pramizerná
ale divte se massám když je chytí
psinka anebo živlům které pro
jisté svoje účele nějaké to vojen
ské oslavování náramně potřebují
Hospodářské a sociální poměry
ve Francii i zde upravují se na
starých základech tak že nebu
dou na dlouho k udržení a tu
vládnoucí třídy tam i zde zabývati
chtějí mysl národa něčím jiným
než by zase nějakými prostředky
reakčními na dále v moci se utvr
dily Ve Francii je to návrat k
monarchii pomocí do nebe vyná
šené armády — zde pak zabrání
osazování a vydírání nových zemí
a na vykráŠleném slonu ve vší
slávě vedeni imperialistická poli
tika Ta má překlenout ohni
vzdorně kráter sociální sopky
hrozící chrlením ohněm trustů a
lávou vyděračství Doufejme že
dobrý duch člověčenstva co svedl
národy ku jednání míru zvítězí
nad duchem zlým myšlénku i
dflo války oslavujícím a zamezí
všechnu reakci tam i zde pomocí
vítězoslavné třeštivky chystanou
#
Četl jsem tuhle že za příležito
sti slavnosti věnčení hrobů í český
řečník vyslovil se ve prospěch a
na obrana naší vládní politiky
jak ji za nás president McKinley
a jeho úřadní četa vede na zabra
ných námi v poslední válce ostro
vech Vyslovil se prý v tento
mysl: " — třeba vyskytují se nyní
ti kdo ní nesouhlasí na konec
přece jen bude uznána za tu jedi
nou která Americe zbývala pakli
jednalo se o čest vlajky" — Dejl
to nebeský pánbúJ Nic si více
nepřeju milý hocha než abych
na konec mohl tél všechno co už
se aulo a ještě stane za dobré
uznat a s tím souhlasit Ale mni
pohříchu ml dotud avětějš{mi se
jeví práva Filipinců na samosprá
vu a svobodu než cest nalí vlxj
ky — ti vlajky a kterou iZZln
prrrcitý bambcj tis! se
jiiil o cest siroda a je-li vLta
rjr:tcic=a aíroixia tedy i její
Izzt — avUt u Ust lilslz abr
cica F-ad izliiX jito ae
spojenci kteří pomohli nám Špa
nělsko porazit abychom jednali
nimi jako s přáteli a bližními
kteří radostné krev svou za svo
bodu prolévali a nás za své andě
ly strážné považovali ale nikoli
jako se zbujnými otroky za jejichž
duše dvacet milionů jsme vypla
tili a kteří proto mají se nám bez
výminky poddat a nás poslouchat
Doufám že po čertech mnoho
vody uplyne než budu moci
schvalovat jako jedině možnou a
tedy správnou politiku politiku
nynější vlády kteráž ty učiněné
světce svobody bez potřeby tam
vraždí jen z nadutosti a velko
panství — pro tu nejfalešnější
čest vítězné vlajky — a jako na
divokou zvěř hony vede pro ra
dost a plesír válečnými hrůzami
o všechen lidský cit připravených
vojáčků Neb takhle píše jeden
z nich "Svornosti": " — Dne 15
března podnikli jsme na Filipince
útok a zahnali je až k horám Byl
to veselý den pro nás Hnali
jsme Filipince před sebou jako
stádo ovec Kdykoli se nám ukry
li v příkopech' začali jsme křičet
ze ve zděšeni úkryt opouštěli a
dále couvali při čemž my na ně
stříleli'1 — Oh zlatý dobrý vo
jáčku! V rouše těchto slov vy
padáš sice jako vtělený ďábel ale
ty ním nejsi — nejsi Otupěl jsi
řemeslem války a srdce tvé se za
tvrdilo Co tobě Čecháčku po
tomku věčných a jako Filipínci
nešťastných bojovníků za svobO'
du učinili ti ubožáci že ze hrůz
a smrti jejich jen jako by to ovce
byly se raduješ? Co?! Nic!
Jsi ubohý jako oni a kletba padá
na tu vládu která s neamerickými
a nekalými úmysly tu honbu na
ně zahájila A tohle měli bychom
někdy schvalovat! Kde jsi srdce
české kde jsi?! Já raději bych
navždy oněměl než jednou tento
zločin na lidskosti schválil A
to je pravda
♦
Abych na to nezapomenul ho
chu musím zmíniti se ještě o
krásném ponaučení lež ondvno
dala ' známá ti už Pavla Čechova
našim milým ženám a dívkám
Napomíná je totiž na závěrku
delšího pojednání svého o povin
nostech pohlaví ženského aby
nepřibíraly si žádné povinnosti
veřejné pakli by k vůli jích plně
ní musely zanedbávati bližší a
snad světčjší povinnosti příbuzen
ské a rodinné Povinnosti matky
manželky dcery a sestry jsou prý
daleko přednější povinností spol
kových úřadnic sester atd Jsou
prý ženy jen potom mravné oýrdv
nlny podíleti se v pracích veřej
ných a jich povinnostech když
plně dostály svým rodinným a
příbuzenským povinnostem
Tohle je pravda když ne absolut
ní tedy jistě relativní vztahující
se ku společnosti v níž nyní žije
me Jsouť sice veřejné úkoly pro
ženy už teď velmi krásné a uži
tečné i blahodárné ale nikoli v
te míre aby k vůli nim rodina a
příbuzenstvo směly se zanedbá
vati A lze říci totéž i o mužích
Ač jsou mnohé veřejné povinnosti
jejich velmi důležité na jichž
správném konání obecné a Často 1
soukromé blaho občanů závisí
přece nikdy neoprávSují muže
aby k vůli politice spolkům a
všem jiným věcem veřejným za
nedbával rodinu svoji á její potře
by Jako matka a manželka pro
samé ukrutné starosti spolkové
jen aby ten Šel ku předa a se zvé
dal dítky své a manžela zanedbá
vající je ženou nehodnou tak
zrovna nehodný je muž jenž pro
samou politiku spolky daleko
sáhlé opravy a obraty pokrok
blaho a štěstí celého národa za
cíl mající zapomíná zaopatřovati
svou rodinu vším potřebným a
býti jí častým milým a užitečným
společníkem Velká společnost
národ žádá úplné odevzdání se
jednotlivců jejím zájmům jen v
řídkých případech moc řídkých
kdežto malé jednoty a spolky ne
žádají to nikdy Je to jen k vůli
trestuhodnému rejdilství a falešné
představě a vlastní dttelitotti proč
se to činí Znái z našeho vlast
ního českého světa ni podobné
figurky ženské i mužské Pro
samý spolek a jeho dobro nemůže
na děti vyprat a jich tělesného a
duchovního prospívání si hledět
ale neustále jen po sestrách rejdit
zábavy vymýšlet a pořádat aby —
kasa rostla Anebo zaa mol pro
šamoa politika a spásonosné hor
lení divadla plesy výlety neví
ie je čas ni z hospody domů ode-
jt a tSa pár nepropitých groš
leni oáevziátr která ni v bolném
roxechvlaí c'khod jeho očekává
a minuty počítá jako by aa lka
vém ulil sedila kdelto 00 právi
v aejkrtasl ríli m aaUzá a
velikou vede řeč o spáse člověka
— anebo aspod o pozvednutí
spolku I aby do nich —
ně v ě v - m u
£nam uz více nasinca kten se
uspolkařili a upolitikovali Když
pak se pro ty "velké veřejné úče
ly" na mizinu připravili nemohli
pochopit že ti spolubratři a spo
luobčané pro něž se obětovalif!)
více si jich nevšímají a na pomoc
jim nejdou Bláhova! Spolky
pak samy měly by na to hledět a
tu falešnou 1 nezdravou "oběta
vost" těch kterých chorobných
slávochtivců a spasitelů vůbec ne
trpět a tím méně podporovat neb
povzbuzovat Předešlo by se tím
mnohému neštěstí a to skutečné
dobro spolků snad ani za mák by
neutrpělo Lidé vůbec měli by
se spíše soudit dle toho co činí
pro své nejbližší než i podle toho
co činí pro veřejnost a spolky
Aspoň velká většina jich
Vzpomínka na Lipany
Máj měsíc květu a krásy minu
a poslední jeho dny uvedly nam
na pamět léta dávné minulosti
kdy před 465 léty také ku konci
se sklonil máj plný nadšení síly
a vítězné slávy
Vzpomínáme a máme mnoho
příčin vzpomínati na poslední dny
měsíce maje roku 1434- kdy na
polích u Lipan zhynul květ české
demokracie Půl druhého desíti
letí bez mála vedli boj bratří Tá-
borité s celou Evropou boj za vol
nost svědomí a víry i za ohrože
nou svobodu národa A vítězně
vyšli ze yšech bojů celý svět pře
mohli a nikým nebyli přemoženi
Teprve na bojišti Lipanském první
je stihla porážka a to v boji s
vlastními krajany v boji kterýmž
uhájiti chtěli svobodu lidu proti
zvůli pánů Statečně si vedli
jako vždy a dlouho vzdorovali ú
tokům až konečně lesť zvítězila
nad silou a udatností Ale ne
vzdali se na milost a nemilost ne
zradili své demokratické zásady
nezlomena zůstala jejich hrdost
nezkalena jejich čest V boji
zoufalém na Život a na smrt raději
všecky síly napjali a do poslední
ho dechu zápasili až přesilou
přemoženi padli
Strašlivá to byla bouře jež se
snesla na tichou jindy krajinu dne
30 máje 1434 a burácela celý den
až do pozdního večera Dvě mo
hutná vojska srazila se zde v roz
hodném zápase Čechové proti
Cechům ti kteří nade všemi ná
rody Evropy proti nim spojenými
vítězili stáli zde proti sobě Na
jedné straně opravdoví upřímní
Husité v pravém slova smyslu na
druhé straně lidé kteří nechápali
husitství v pravé jeho podstatě
lidé slabí a nestálí panstvo hrabi
vé jemuž demokratický ráz husit
ství byl již nepohodlným Jak
praveno lstí zvítězili tito druzí
nad prvými
Tábor jest přemožen Veliký
vůdce Táboritů sám padá na bo
jišti Lipanském a s ním klesají v
náruč smrti všicht chrabří obhájci
svobody prostého lidu Páni ví
tězí a vítězství svého také plnou
měrou užívají jakoby až na dno
chtěli vyprázdniti rozkošnou pro
ně číší vítězství Co jim bylo po
tom že přemožený lid toutéž řečí
hovoří k témuž se národu hlásí a
tutéž víru vyznává! Co jim bylo
husitské bratrství! Nic to vše
pro ně neznamenalo Jsou vítězi
a proto poutají lid na svých stat
cích otrockými pouty přitužují
robot a činí ze sedláků pravé ne
volníky Jestliže dříve těšil se
selský lid jakés takés svobodě
nyní po Lipanech bylo veta po
všem
Samo doma zotročujíc lid sklá
ní panstvo otrocké své šíje před
cizinou ustupuje polevuje v zása
dách opičících se po cizotě přijí
má cizí mrav a zvyk mrhá národ
ní statky v hýření hrách a krato
chvílích plno sobectví a požitkář
ství hašteří se mezi sebou o tučné
úřady v zemi až konečně strhlo
všecek národ na pokraj záhuby
po Lipanech přišla Bílá Hora
přijití musila a sotva by byla při
šla kdyby rozhodnutí na Lipa
nech jinak bylo dopadlo
Smutné trpké vzpomínky budí
▼ mysli lipanský den Od Lipan
al na Bílou Horu jest jediný řetěz
utrpení selského lida podrobené
ho pode jbem těžké roboty Ná
rod ovládá šlechta a zastupují na
venek stavy panský rytířský a
zástupci měst Lid sám tedy
vlastní národ jest vyloučen po
celoa doba ze správy weřejné a
nemá ani nejmenšíbo vlivu náběh
věcí veřejných Demokracie Se
tká zhynula a ní mizel znenáhla
i dacb husitský z českých myslí
dača ts sTy a taaocUiaexa
vnosti a svobody A láska ku
svobodě smysl pro rovnost všech
lidi mužná mysl ustupuje otro
ctví lenosti a rozmařilosti Mí
sto nadšené obětovnosti pro krá
sné idee nastupuje chladné sobe
ctví Toť jsou znaky doby poli-
panské a ty nemohly jinam přivé-
stí český národ než na Bílou
Horu
Vidíme z toho jasné ze jen a
dotud byl Český národ Šťastný a
svobodný když on sám nejširší
jeho vrstvybyly svobodné Jak
mile však národ ovládly stavy
zejména šlechta vyšší i nižší byl
také konec národního rozvoje a
pokroku Privilegia a výsady
jednotlivých tříd nerovnávaly se
nikdy s duchem českým jenž zna
mená rovnost a volnost Privile
gia a výsady Šlechty přivodily zá
hubu českému národu zásady de
mokratické přinesly mu svobodu
a slávu
Tyto zásady: rovnost volnost
bratrství jsou vůdčími ideami
doby husitské A proto právem
můžeme dobu husitskou nazvati
májem českého lidu a byl to
vskutku máj plný síly a života
Svobodný byl náš národ tehdá
mravností a vzdělaností vynikal
nebylo sobectví v něm ani chladné
netečoosti Horoucí zápal pro
ideály nejsvětější ušlechtilé na
dšení síla mravní i zachovalost
tělesná to byly vzácné statky jež
tehdá byly vlastní českému náro
du Tyto vlastnosti to byly jež
způsobily že český národ první
mezi všemi ve tmách středověku
rozžehl pochodeň osvěty pokro
ku a svobody A za myšlénky
tyto po příkladu velikého Mistra
Jana s nadšením do boje se dal a
tím udaťněji si vedl když se svo
bodou přesvědčení ohrožena byla
i svoboda politická "Rachotem
houf nic táborských otvírala se
brána nového věku — svoboda!
rovnost! bratrství! zahřmělo nad
světem který nechápal ještě ve
lebných těch hesel'' tak píše Sva
topluk Čech -
A národ Husův také čestně
obránil všecky své duchovní stat
ky Jako zmatené stádo prchaly
před Tábory zástupy křižáků
všichni národové Evropy se vy
střídali v boji proti nim a všickni
hanbou odtáhli
Zachráněna byla svoboda za
chráněna národnost To stačí k
tomu abychom dobu husitskou
nazvali májem českého lidu Ško
da že tak krátko kvetl Tam na
bojišti lipanském zapadlo slunko
nad tím čarovným bujarým če
ským májem
'Kdož jste boží bojovníci''
voláme v písni husitské Vy
mřeli odešli od nás a "zůstali tu
jen lidé srdcí mdlých" — s —
Rybaření
Nynější období roční vyznáme
nává se tím že jest to sézona chy
tání ryb na udici kteréžto zábavě
holdují též mnozí a mnozí kraja
né jimž jest rybolov ne j milejší
zábavou A skutečně vyjdeme-li
si k řece neb potoku ar jest to
již v městě neb na venkově spa
tříme na březích proudících vod
postavy mladé i staré držící udici
v ruce a toužebně očekávající oka
mžik až jim některá ryba chytne
se na vnadidlo Jest sice třeba
trpělivosti k podobné zábavě
avšak náruživý rybák jí má vždy
cky dostatek
Osoby které mají dostatek ča
su a zbytečné peníze mají v Ame
rice nesčíslných míst v nichž
mohou chytati ryby libovolně
Jsou to jmenovitě státy Maine a
New Hampshire kde lcsos nalézá
se r hojnosti v tamních vodacn
dále pověstný jest okres Sullivan
ve státu New Yorku v jehož vo
dách množství různých druhů ryb
se prohání Také r Pennsylvanii
jest mnoho vhodných míst pro
rybaření jako na př v okresích
Monroe York Potter Berka atd
Rybáři chválí si také minnesot-
ské řeky v nichž nalézá se hojně
chutných ryb Ve vodách těchto
oví zejména "Babtism River
Club" jenž má ve svém středu
několik vynikajících rybářů jako
na př senátora C K Davise
generála J B Staubourna a j v
Velké množství ryb nalézá te
také v řece Cataloocbee v severní
Karolíně v Missouri Meramac
Gasconade a Černé řece kam
zajCždí ročně tisíce milovníků ry
bolovu jimZ poměry toho do
volují Královnou ryb v sladkých vo
dách amerických jest štika
(muskellunge esox hobilior) dále
otot jenž vyskytuje te zde v ta
kovém mnoiztví v četnvch řekách
i nad o tkic lí£J Lví se lovením I
CEZDÍIAVÍ
povstane když žaludek a zažívací
ústroji jett porušeno
Dr August Koenig's
této chutné ryby jež pak v kra
bicích naložená přichází do trhu
Také pstruhů jichž jest pět dru
hů nalézá se zde ohromné množ
ství Ovšem mimo tyto ryby
jsou zde ještě jiné druhy jež ry
bářům jsou vítány
Nástroje rybářské jsou různé
neboť každý rybář pořídí si je dle
toho jak dalece prostředky pe
něžní mu dovolují Vidíme ně
které rybáře kteří spokojí se s
prutem k němuž šňůru koupí za
5c a jsou opět jiní kteří jinak
nevyjdou na rybolov dokud ne
mají po ruce všechny možné ná
stroje za něž musí platiti až
£2000
Leč ať vyjde si rybář s 5cento
vou udicí neb 2 odollarovým zaří
zením rybářským na rybolov oba
jdou za jediným cílem jenž jim
poskytuje hojně zábavy — oba
jdou chytati ryby Na omylu byl
by však každý kdo by soudil že
horlivým rybářům jde jedině o
hojné nachytání ryb Nikoliv
Takový milovník rybolovu spokojí
se když chytí třeba jedinou rybu
jen když nejde domů na prázdno
aby se mu nevysmáli že jest
bžundou' Však jest to také
ale radost podívat! se na vracejí
cího se rybáře jemuž štěstí přálo
jak prohýbá se pod tíhou nachy
taných ryb Zářící jeho obličej
zvěstuje nám již z daleka že užil
zábavy již nenahradí mu žádná
jiná — Jsou ovšem také tak zva
ní sváteční rybáři kteří neznají
pravidla chytání ryb a jdou je
loviti jen z dlouhé chvíle Těmto
však z pravidla obličeje nezáří při
návratu z rybolovu naopak mrač
né jejich tváře zvěstují nám že
štěstí jim nepřálo: Oni však ne
jsou z těch kteří chodí domů s
prázdnem a proto nejbližší ob
chod s rybami vypomůže jim z
nesnází!
Jak léČiti strhnutí
— Minulý podzim strhnul Jsem se v
levém boku při zápolení s těžkými
bednami Doktor jehož jsem povolal
pravil s počátku ie jest to jen slabé
namoíení a budu brzo zdráv avšak
one bylo ěim dále tím bůře a doktor
pak pravil ie mám revmatism Bolejt
stále vzrůstala a já jsem sotva mohl do
práce Šel jsem do lékárny a lékárník
odporučil ni zkuaitl Cbamberlains
Fain Balm Zkusil jsem ho a půl Jedné
60 centové lábvé mne úplně vyléčilo
Odporoučím jej nyní všem mým přá
telům — F A Babock Erie Penn
Jest na prodej ve všech lékárnách
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské
ho nejoblíbenějším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi
cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce
stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
Dr L II SIXTA
óesltý- lékař
SCHUYLER NEBR
Písáma v Hellaanevě Meeka
V drahém poaebodL
FR CUBA
Český právník
VE SCHllYLER - NEBR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bediivě a osobně
o všechny záležitosti ma svěřené
Rzrmzxci: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Shuyler Neb
Přeijlitejl irýa ttttelln
- J _u
KREV
Jest tím nejlepíím Jarním lékem
Ony žaludek posilní a pozdraví
s napomohou krev zěistiti
L 6 -A M ¥ J±±--H
Dr ČEPELKA
v Čechách promovaný
i tkuiený
OBDINUJE
V ČESKÉ LÉkARNK
F NEDĚLY & SYNA
V CRETE NEBRASKA V
Veikert předpisy 5kahk vyho
tovuji tevieto íektrnes prtvne i
ivMomtti 1 nejfliitiich a nejlep
icn lecťumcu prosireaiia gt
1
T -vV -V -TV 7
Frank Doležale
e§ký pr&vnik
FREMONT
NEBRASKA
Vyřizuje veSkeré soudní a právní zále
žitosti při vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Male důkladná
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanom ve všech Cátlch státu 44tf
BOSTONSTORE
Nabízí tento týden dvě spojené
zásoby zboží Vykoupili jsme zá
sobu dvou velkých a pozoruhod
ných obchodů a nabízíme tento
týden zboží za báječně nízké cenv
- 4 w
kteréž každého překvapiti musí
Zásoby tohoto zboží pocházejí od
firmy JENKINS & JENKINS
velkoobchodníků v střižním zboží
z Chicaga a ERNEST KROPPA
obchodníka v střižním zboží a šat
stvu v Detroit Michigan
V následujícím uvádíme pouze
jen některé druhy zboží a báječně
nízké ceny za jaké se prodává
60c hedbáví pruhované a kvitované
yard za 15c
75c černé a květované" hedvábí po 25
yard
1200 hedvábí po 49 a 69c
86c celovlněné kašmíry 9c
60c celovlněné chaliies 12c
$100 vlněné látky na šaty po 25c
Pásky a mašle až do ceny 1160 po 25c
Ženské dívčí a dětské rukavičky bez
prstů po 5c
Ženské hedvábné rukavičky po 15c
Šátky bílé s barevným okolkem po
2 centech
šátky z indického lawnu po 5c
Hedvábné závoje černé a Jiných burev
10c yard
Dívčí a dětské černé punčochy 2c
Ženské dívčí a dětské punčochy 6c
' Dívčí černé hnědé a modré punčochy
8 centu
Vyšívané kraječky a vložky ltc yard
Nejlepsí vyšívání na nainsoocks Jack
onets a cambricu 6$c yard
Torchonské kraječky a vlotky8 yard
Orientálské a jiné importované krajky
7iC yard
Dětské krajkové bonýtky 15c
Ženské dívčí a dětské spodní prádlo 5c
Pěkné ženská hadvábtm vrnnhená
spodní prádlo etc
Dokonale přiléhaící letní lněrovačky
19 centů
Nejpřknělšl Snérovačky z francouzké
no sauna a J 89c
200 hlazené rukavičky 69c
Pomačkané aneb sebe nepatrněji po
maiané rukavičky 89
Mužské letni spodní prádlo 15c
Mužiké prané bílé koiile 69c
Bavlněné chaliies ceny 5c yard po lic
Bílé látky kostkované neb pruhové
ceny 10c po 84c
Viechna kalika ceny ai do 7tc po 2c
89 palcové perkály světlé neb tmavé
PO
Nové Jarní lawny po %
Zbytky ailkolinft a továrny po 2 Je
Nsjlepii museliny ceny ai 12Jc po 4tc
Nebílené museliny vlech druha po 2c
Těžké křížové látky na koiile 5c
Olejová plátna na stůl 8
Zbytky Organlinů lawnft adimitů 8c
Krajkové záclony obyčejné ceny L00
ta pár po 15c kus
Záclony prodávané po 2 00 nyní 39c
?i2!tBťlcolI kJkové ceny al do
500 09c
Záclony do dveří ceny ai 12 50 po
Těžké lněné nebílené ubrusy yard 15c
Zbývající červené ubrusy yard 9c
Bofikovité a křížové látky aa ručníky
le yard
Torecké látky na ručníky ceny do 50c
ao7f
15 eeatec? 85 &r?eB ubrusy po
reb 16 a Dc=bs cl
T