Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 13, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
PADU
Založen 1871-Bočník XXVIik
OMAHA NEBIL Y ÚTERÝ DNE 13 CERYJfA Í899
Dvojtýdenníkn: Ročník TU číslo 78
ZA
Z
Čtyři ikrtvi a asi třicet raninýdi na
' sírane" Američanů
' Kam pa8 filipínská béře se stále
stejným tempem ku předu Voj
sko naše učiní výpad pobije ně
kolik tuctů povstalců a opět se
vrací odkud vyšlo V sobotu při
úsvitě 4500 mužů pod generály
Lawtonem Wheatonem a Oven
shinem vytrhlo ze San Pedro Ma-
cati a vyčistili krajinu mezi záli
vetn manilským a jezerem na jih
od Manily
' Američané na tomto pochodu
-ztratili dva důstojníky zabité a 21
' vojáků poraněných Povstalci
kladli zoufalý odpor a zanechali
" padesát mrtvých v zákopech Též
značný počet raněných připadl na
starost našemu vojsku "
Horko během dne bylo hrozné
Mužstvo trpělo též nedostatkem
vody a tak se stalo že plných 40
procent vojáků stali se neschop
nými služby
Pozdější "depeše datovaná v
neděli po půl noci sděluje že ge
nerál Lawton obsadil Paranaque
a vesnice Malibay a Las Pioas
odkud bude pronásledovati po
vstalce kteří do Bacooru během
noci prchli Rebelové opustili
Paranaque a zákopy jižně od Ma
nily když shledali že jsou proná
sledováni Američany Pouze tak
zvaní "amigos'' zůstali v Para-
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
X
vé ukořistili {155 na hotovosti
noamicy se řetízkem cyu po
znáni Gottem a proto jest naděj
na jejicn polapeni berit je pro
následuje se slídícími psy
Sjezd Novodobých Dřevorubci
Příští hlavní tábor Novodobých
Dřevorubců Amerických sejde se
v St Paul Mina v roce 1901
i ax usneseno Dyio v patek na
letošním sjezdu v Kansas City
Závodilo silně také město Grand
Rapids Mich avšak prohrálo 36
hlasy Odpolední a večerní zase'
Z Washingtonu
Odbor války rozeslal všem
odvodním důstojníkům vyzvání
aby hleděli získati co"nej vfce mo
žno rekrutů pro pěchotu jízdu
lehké i těžké dělostřelctvo na Fi
lipínách Nováčkové mají býti
odesíláni přímo do San Fraaciska
V Chicagu za minulý týden dalo
se odvésti šedesát mladých mužů
% Generální návladní rozhodlŽe dánl W0 tjné nic n veřejnost
v reorganisační armádní předloze UCP™°°- v Konvenčním saie
Přijaté minulým koneresem nebvl Pořádány odpoledne závody
v j i z _ r 1 t w
míněn nemocenský sbor čítající ™f 21 ™z°y™ aapeiami a SKoncuy
2600 mužů a proto že o tolik a uu:Í rrvm' 3°°' Kape"
může bÝti pravidelná armáda roz- AUg""a "agenowa z Lincoln
množena ořes 6íooo mužů Neb'5 druhá 100' kaPela z Du
( uu4ue ia ireu f75 urani
í Před časem proskakovaly Gillettova Dasácká kanula % A hi
-i i I
ivi+vy vauKan iczuvai si u nene Kan Čtvrtá $50 kapela
vjauy ud ucaonieuBB počínaní a- sedmé wardv z Omahv Sic
uicricKycn urauu
vůči náboženským
ckým Nyní se něco takového
rozhodně popírá z kruhů zasvěce
ných "" '
% Vedle tiskové depeše že vo
jáci náši na Filipínách byli 36
hodin bez potravin na pochodu
do města Morong podivně se vy
jímá zptáva důstojníků stravova
ná riwpinacn skončen byl v sobotu dopoledne
' l _UUWU
mi jsou následující zvýšení služ
ného: Vrchní konsul $5000 hlav'
ní klerk $4500 hlavní poklad
nik 13600 rada řiditelů $15 na
den rada auditorů $12 na den a
právní výbor $12 'na den Vrchní
konsul a výkonná rada sestaví
nový odznak řádový a uniformu
naque -
Do odboru námořnictva dosel v
sobotu kabelogram od kapitána
Barkera prozatímního velitele
asijské - eskádry se sdělením že
kapitán Henry Nichola i monito
ru Monadnock zemřel náhle ná
sledkem slunečního úžehu První
poručík-Westnege a příručí lékař
armádní skonal v sobotu na zim
niar - M anželka jeho : nalézá se
přítomně v Californii kdežto ro
diče bydlí v Kalamazoo Mich
Plukovník Lippincott vrchní
lékař armády na Filipinách zasílá
za měsíc březen následující zají
mavou zprávu:
v dioune raae srazek s po
vstalci utrpěla armáda naše tyto
telského odboru jak prý pečováno Jež budou úřadní ale jednotlivé
jest o mužstvo na bitevní Čáře tábory nemusejí si je opatřiti ne-
Porce pozůstávají z čerstvého chtějí-li Byla také vzata napře-
masa sedm dní z deseti slaniny tres otázka výplaty úmrtních po-
dva dny z deseti lososa jeden jistek po sebevrazích ale usnese-
v desíti Čerstvého chleba denně n0 aby rada řiditelů jednala dle
brambor cibule nakládaných raj- svého nejlepšího dobrozdání Ve
ských jablíček kávy cukru octa cvičebních závodech mezi jedno-
solí pepře a někdy též sušeného tlivými tábory vyhrál první cenu
ovoce a rozváleného ovsa (oat- $50Cv tábor Silver Leaí z Elgin
meal} Mimo to odbor stravova- M-i druhou $200 George Smith
telský prodává bez výdělku duše- camp z Des Moines a třetí ioo
né hovězí maso šunku mléko a Beach camp z Omahy
smetanu ovoce čerstvé i zavařené
a mnoho jiných lahůdek Čerstvé
maso dopravováno je z Austrálie
a dodáváno je zmrzlé a2 úl boji
ště Vojáci nemohou si je vyna-
chváliti Major Robert H Fltz
hugh : vrchní stravovatel druhé
divise tvrdí ve své zprávě že vo
jáci obdrželi jídlo v čas i když
sváděli šarvátky s nepřítelem
X Odbor "války vydal nařízení
ahv VPÍUeri nita nrn nrvn( na
ztráty: Mrtví: Důstojníků 6 řa- bra„ky nk liátl bJJav Sao
dových vojáků 7 ! Zemřeli na Fřa v„ mí ' tft
w 1 — 1
jáků 14 Ranění: Důstojníků 18
řadových vojáků 485- Celkové
ztráty za měsíc 596 celkové ztrá
ty od vypuknutí války 1029" Ku
konci své zprávy praví vrchní lé
kař:
"Filipínským raněným dostává
se téhož ošetření jako v minulosti
a žádného úsilí není šetřeno aby
měli všemožné pohodlí a nutné
léky Počet Filipínců připuště
ných do nemocnic během měsíce
85 počet zemřelých 8 počet pře
ložených 22 jest jich ošetřováno v
nemocnici 108
Generál Otis zaslal včera odbo
ru války depeši tohoto znění
'Následkem hrozného vedra včerej
šíbo nemohlo vojsko zaujati posice
v určené hodiny tím také bylo u-
možněno povstalcům prchnouti
' v malých tlupách na jih a západ
Tažení setkalo se však s úspěchem
nepřítel zdemoralisován a poražen
velikou ztrátou vojsko odpočívá
v Las Pinas a Paranaque Loď
stvo konalo znamenitou službu
bombardováním pobřeží však
mnohé oddíly povstalecké prch
nuvší směrem tím chráněny byly
přítomností žen a dětí které s
sebou hnaly Naše ztráta čtyři
zabití a asi třicet raněných Kon
servativní odhad ztráty povstale
cké jest asi 400"
Generál Lawton ocitl se u velí'
kém nebezpečí během sobotního
boje V bílém obleku se zářící
přílbou na hlavě a na černém koni
je ovšem dobrým terčem pro po
vstalce a ti vzali si ho v sobotu
také na mušku Koně tří důstoj
níků z generálova štábu jbyli pod
nimi zastřeleni a kolem Lawtonr
samotného proletělo těsně několik
kulí Sobota byla oejhorlím
f Nestojí o staré vojáky
Soudce Weiss v 1 pennsylvan-
ském okresu Dauphin vydal roz
hodnutí' v němž ' prbhlašuje zá
neňstavňí zákon kterýž nařizoval
že vysloužilci zaměstnaní př
obecní službě nesmějí býti pro
puštěni bez závažné: příčiny Před
nedávnem mayor Fritchey z Har
risburgu ustanovil tři demokraty
na misia vysiouziicu zaměstná'
ných na policii Poslednější ode
přeli uposlechnout! rozkazu may
ořova a v rozhodnutí svém pod
pórováni byli republikánskou
městskou radou) Mayor však
obrátil se k soudu a týž rozhod
proti vysloužilcům prohlášením
zmíněného zákona neústavním
ale lidé dle všech známek v čas
se zachránili : Za to dobytka
mnoho zahynulo
Rodinná tragédie
i Sensační pokus dvojnásobné
VrafAv IrtoráV Ala vtahn "tAirni''
Skončí udál se v pátek blíže mě
stečka Delmont v Jižní Dakotě
Parmář S Clark vehnal kuli ze
44 kalibrového revolveru do krku
své ženy jež proti němu zadala
žádost o rozvod a po té dvakráte
střelil svoji pletou dceru kteráž
Osvddčená uniová kapela So Omažská
pod řiieoim cbvalně
zoámétao kapelníka
nabízí své služby ctínému obecenstvu ku vlem
: ' pHlelitostem Jako:— — -mk
Týletflm iliyaillfiffl potřbflm prfiyoflfim atd
Za úplnon spokojenost a rýteěnou hudbn se ručí
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
F J Fraňka na 30 a S ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
po dlouhou dobu pro něho
mladší sourozence domácnost ob
stará vala ' Poranění obou žen
štin jsou smrtelná ' Krvavý vý
stup odehrál se na sousední íarmě
N £ Bundyho kamŽ matka
dcerou návštěvou zavítaly Clark
po spacnani ziocinu odeDrai se
na svoji farmu a ozbrojiv se ruč
mcí a revolverem odejel pryč na
kom Jest pronásledován úřad
niky z okresů Douglas a Hutch
inson
Nová torpédová lodice
Ve Wilmington Del spuštěna
byla v sobotu na vodu nová tor
pédová loď Stringham Pokřtila
slečna Edwina Stringham
Creightonova pravnučka zesnulé
ho podadmirála Stringhama
dcera podadmirála Creightona
rovněž zesnulého Lodice kteráž
jest nejlepší svého druhu v loď
stvu " Spojených Států obdržela
jméno po Silas Norton Stringha
movi jenž plných 67 roků slouži
námořnictvu l
X President jmenoval již ko
misi jez vyšetřili má nejvhodnější
dráhu pro průplav přes š(ji pa
namskou Skládá se z následují
cích mužů: Podadmirál John Č
Walker Samuel Pasco z Floridy
Alfred Noble
S Morrison
kovnfk Peter C Haines professor
William H Burr z Connecticut
podplukovník Oswald H Ernst
UUi c uťi rcaasyivame a června ve čtyři hodiny ráno loď
prot £mory K Johnson z ťenn- jeho začala téci VíVhni nlavri
Ve {lano na vlnách mořských
Kanitán Tansn a £ost íhn
a lllik _ I _ -
"iiuuisu vjeorge plavců ze skůneru Edward Parke
X UrUU piu- nFiioi v riřl An C V
na malém člunu v němž ztrávili
plné Čtyři dny na Tichém oceánu
Kapitán Jansen vypravuje že 6
sylvanie
KRONIKA UDÁLOSTÍ
rozpnŠtřnl na pobřeží
povolám byli k čerpadlům avšak
vody stále přibývalo takže nezbý
valo nic jiného neŽli'skůner opu
stili Mužstvo stlačilo se do
malé kocábky a po dobrodružné
CMijí býti
časopis siar v nansas uty p avbě na níž mnoho atrarh
uveřejňuje zvláštní depeši od své- stálo dostalo se Šťastní Ho nřf
no dopisovatele v níž tento sdě- stavu Kapitán Jansen vyplul ze
luje Že devět desetin kansasského San Franciska do Grav'a Harhor
pluku dobrovolníků odhlasovalo
že přejí si býti rozpuštěni v San
Francisku Jak jsme několikráte
se zmínili občané kansasŠtí přáli
si aby pluk přišel do státu jako
celek a mohl tak být účasten vel
kolepého uvítání jež se mu při
pravovalo
Železniční neštěstí
Osobní vlak na Kansas City
Pittsburg & Gulí dráze vyšinul se
z koleji tri míle od Orandview
Mo o půl desáté ve čtvrtek večer
a asi 4j osob bylo poraněno tři
velmi nebezpečně Kuřácký vůz
a pohovková kára svalily se s ko
lejí a převrhly se Neštěstí zavi
něno bylo vymletou tratí Těžce
poranění cestující byli dopraveni
do Kansas City a uloženi v ne
mocnici sv lose fa
Oaarsý zloíln
Tia nffhvtlrn atFi'J'lr£-li miniM
dnem jaký dosud armáda nale na Gottovch v Norria Cit 1IL
s — — j v —
vedrali se ve čtvrtek r noci lupiči
Filipinách zažila
Požijeme-li něco co nemůžeme I a poručili si aby vydány jim byly
ttráviti nastane jistě zácpa Užf- všecky botové peníze a skvosty v
váním Dr Augusta Koeniga Ham domě Paní Gottová nevědouc
burgských kapek jest pravý pro ani co činí pokusila se strhnouti
stře&k k vyléčeni Odstraní neduh jednomu t lotrů Škraboško avtak
a uvedou vk do pcfidkn K do- v tom zahřměla rána a stařena
tílsf ve všech UkXmich skáctla se mrtva k zemi Yraho-
4 června
Blllonový trošt?
Trustovní horečka zachvátila
už také pivovary a výsledkem její
bude prý nejmohutnějŠÍ kapitali
stické sdružení ve Spojených Stá
tech První podnět na užší zor
ganisování sládků dán byl na
sjezdu v Detroitu a nyní Albert
Lieber řiditel pivovarnického
syndikátu v Indiahapolis potvr
zuje že se o utvoření trustu vážně
začne jednat! Nepůjde prý to
honem neboť celkový kapitál
bude snad přesahovati f 1000 -000000
však asi ve třech létech
může prý býti úplně organisace
provedena Trust zakoupil by
všecky pivovary v zemi počtem
2200 a též vinopalny Spotře
bovatelé dle vyjádření Lieberova
by tím netrpěli neboť sklenice
piva byla by nadále prodávána za
5 centů
Povodci t Texass
Následkem vodní smršti á sil
ných lijáků rozvodnila e řeka
Colorado a vystoupila ze břehů
V Marble Falls třicet mil nad
Austinem zničila asi za 125000
majetku Dravý proud unálí
ceU domky nastala i slodoiv
Ze svita průmyslu a práce
Občanstvu clevelandskému do
stalo se v sobotu ráno nepříjem
ného překvapní Čekali na káry
alé žádné nepřijížděly a teprve
později bylo rozhlášeno že na
takzvané Big Consolidated linii
jež vlastní asi dvě třetiny kolejí
pouličních dráb v Clevelandu vy
pukla stávka Společnost je prý
ochotna uznati: všecky hlavnější
požadavky dělníků avšak nechce
uznati unii a o to vede se hlavní
zápas Vypraveno bylo pouze
několik' kár a to jedině pro poli
cajty a zřízence šerifovy Jacob
Kratz skébský řidič uhozen byl
dd hlavy prudce kamenem tak že
v bezvědomí dopraven byl do ne
mocnice Předseda sdružení zří
ženců Bryan projíždí v bryčce
městem a napomíná stávkáře k
mírnosti a zachování pokoje
Ďewey v Slngapore
Admirál Dewey přijel V neděli
do Singapore se svojí vlajkovou
lodí Olympií Poněvadž zúmyslně
snad kabelografoval nepravý čas
svého příchodu' nedošlo k žádné
demonstraci a admirál klidně strá
vil neděli na křižáku v Včera vy
šel na břeh vykonat úřadní návště
vy u britického guvernéra Mitchella
na cestě ulicemi byl nadšeně
pozdravován místním obyvatel
stvem Admirál 1 plavci jeho těší
se výbornému zdraví
Žádné pojištění po sebevraho
Krajský spolkový soudce Mc
Pherson ve Filadelfii rozhodl že
Northwestern Life Insurance Co
z Chicaga nemusí platiti úmrtní
pojistku na f 10000 po John S
Hopkinsovi kasíru People's ban
ky poněvadž týž spáchal sebe
vraždu Žalobnicí byla vdova do
Hopkinsovi a soudce McPherson
vydal své rozhodnutí na žádost
společnosti vzdor tomu že porota
paní Hopkinsové plný obnos po
jistky přiřkla
Smutný konec koČliloy
Hloupý zvyk serenadování no
vomanželům hulákáním hvízdáním
mlácením na plechové puklice
vyžádal si jednu oběť na farmě blí
že Watonga Okla v pátek večer
Ray Higgins právě chystal se
ulehnouti se svojí nevěstou s níž
oddán byl před dvěma hodinami
když tu známí jejich přijeli před
dům u značném počtu a jali se
tropiti pekelný povyk Novoman
želé vyšli na verandu a Žádali je
aby ustaly a dali jim pokoj ale to
bylo jako pobídkou ku tropení
ještě většího rámusu Jeden niče
ma Harry Randall jmenemdokon
ce namířil ručnici na mladý párek
a vystřelil Náboj vnikl nevěstě
do obličeje a prsou tak íe za krát
ko zemřela a též ženich a mladší
bratr nevěstin bylí poraněni Po
tomto hrdinství sebranka utekla
Na vinnOry budoa ovšem vyived-
nnty satykace
Živelní pohromy
Celá dví místečka tornádem spu-stoíena
Hrozná větrná smršť snesla se
nad okolím městečka Salix šest
náct mil jihovýchodně od Sioux
City Ta o půl šesté v neděli večer
Obydlí farmáře Malloye bylo roz
meteno do všech úhlů světa a on
sám manželka jeho a i61etý syn
Harry usmrceni a pět ostatních
dítek vesměs dospělých poraně
no Rodina byla zrovna u večeře
když tornádo v podobě trychtýřo
vého černého mraku se přihnal
Mimo příbytků Malloyů v zničena
byla též obydlí Josefa Bernarda a
Filipa Bergera ale rodiny zachrá
nily Životy včasným útěkem do
sklepů Zkázonosný mrak viděn
byl až ze Sioux City a i ve městě
tomto panovaly vážné obavy před
vichřicí — Ve Winoně Minn a
okolí lilo se s oblak plných deset
hodin následkem čehož rozvodnily
se všecky potoky a řeky a značná
škoda způsobena Trati železniční
jsou na mnoha místech vymlety a
mosty odneseny Nedávné řádění
tornáda v Kirksville Mo bude
patrně zastíněno spoustou' kterou
vichřice způsobila včera v západ
ním Wisconsinu Došlé zprávy
jsou dosud neúplné ale jisto jest
Oregon 87 Kalifornie 81 Oklá
homa 85 Osevy zničené mrazy
jsou zaorávány a jiným obilím
osévány
Nový český kostel
Se stavbou českého katolického
kostela v Tábor Již Dak kdež
působí farář Bouška pokračuje se
rychle ku předu Náklad rozpo
čten jest na £20000 a po svém
dohotovení bude to# jeden z nej
krásnějších kostelů v celém státě
Svítová tižba petroleje
Na celém světě těží se ročně
více než 500 billionú gallonú pe
troleje ž čehož připadá na Spoj
Státy 250 billionú 225 billionú
na Rusko á ostatní částka těží se
ve dvanácti různých státech Mezi
těmito dvanácti státy jest Rakou
sko na prvém místě s těžbou 87
milionů gallonů ostrov Sumatra s
72 miliony ostrov Java s 30 mil
Kanada s 29 mil Rumunsko s 24
mil Indie s 15 mil Japonsko s
8 mil Německo se 7 mil Peru s
3 mil a Itálie asi s 1 milionem
gallonů
že městečka New Richmond
Boardman jsou téměř úplně zni
čena a několik set ' osob zabito
neb poraněno - Aby hrůza byla
dovršena ve zříceninách v New
Richmond povstal oheS kterýž
vyžádal si další oběti Do kan
celáře dráhy Wisconsin Central v
Milwaukee došla následující depe
íe od jednatele této společnosti
ve Stevens Point: "Začalo pršeti
na st-paulské divisi kolem 7 ho
diny večer a za půl hodiny po
zději přerušeno bylo telegrafické
spojení západně Jewell Mills V
8:45 obdrželi jsme depeši přes
Marshall že cyklon zachvátil
New Richmond v 7:30 a usmrtil
poranil mezi 2508 500 lidmi
10 hodia vypravili jsme zvlášt
ní vlak z Irvine s lékaři kteří
sbíráni budou na všech stanicích
mezi tímto místem a btevens
oint:" Do Roberts Eau Claire
Chippewa Falls též bylo tele
grafováno pro pomoc a odevšad
ékaři vypraveni Z některých
míst nemohly býti vyslány vlaky
ásledkem vymletých tratí a tu lé-
aři ujížděli v povozech co jenom
oně stačiti mohli
Stav oseté pšenice
Osev" jarní "pšenice jest letos
menší asi o 25 proč čili o 470-
000 akrů nezlí Jindy a sice vy
značuje se úbytek ten asi ve 20
státech které osívají průměrně
20000 akrů neb více Šest států
oznamuje vzrůst plochy oseté asi
o 245000 akrů kdežto 14 států
zmenšilo plochu osevu asi o 715
000 akrů V Severní Dakotě jeví
se úbytek osevu pšenice o 7 proč
v Minnesotě o 5 v lowe o o ve
Wisconsinu o 13 v Nebrasce o 1
a v Oregonu o 5 Naproti tomu
jeví se vzrůst osevu v liž Dakotě
o 4 proč a ve Washingtonu o 6
procent Průměrný stav járky
dne 1 Června obnášel 914 v po
rovnání se zprávami z r 1897 jež
vykazovaly 1009 a průměrné čí
slo nynější úrody za posledních
uplynulých patnáct roků obnáší
932 v hlavních státech je prů
měr následovní: Minnesota 94
procent Severní Dakota 93 Jižní
Dakota 93 Wisconsin 95 Iowa
91 Nebraska 89 Wasniagton 08
Oregon 81 Průměrný stav ozim
ku obnáší 673 proč proti 968
roku minulého 785 proti Červnu
v r 1897 a 834 proti měsíci
červnu uplynulých 15 let Průměr
úrody ve státech jest následovní:
Pennsylvani a Texas 77 Mary-
land 76 Washington 79 Ohio 73
Michigan 45 Indiána a Kansas
53 Illinois 36 Wisconsin 60
Z KUBY
V Matanzas přihlásilo se v pá
tek 165 kubánských vojáků k vý
platě ale pouze 125 bylo jich za
neseno v záznamech a proto bude
nutno aby výplatčí zůstali tam ně-
kolik dalších dní Vyšetřováním
bylo zjištěno že někteří Kubánci
přišli na výnosné zaměstnání Pa-
prodávají je lidem kteří nikdy a -
ručnici ani nezavadili Na štěstí
se na podvody tyto v čas přišlo
V těchto dnech vrátil se do New
Yorku rev Alfred DeBarritt jenž
v Havaně založil první protestant
ský kostel a podal následující zají
mavé vylíčení poměrů na Kubě:
"Dojde-li ku vzpouře proti na
šim vojenským úřadům na ostrově
bude to vinou Američanů Ku- -
bánci jsou pokojný lid ale jsou
též hrdí a citliví Dnes je s nimi
zacházeno tak jako by od nás byli
přemoženi V každém případě
úřady ve ' Washingtoně mělv bv
zrušiti přítomnou vojenskou ad
ministraci Tnut UnrXt _Xi: -1
jvi uwiji uuil fiuy
tečná a působí jenom zlo Pře
mnozí američtí důstojníci nemají
rádi Kubánce a také se tím nikte
rak netají Jak můžete očekávati
aby je Kubánci milovali Generál
Brooke a generál Lee jsou ablíbe-
ni a jest jim důvěřováno avšak
dobrý vliv jejich kazí ostatní dů
stojníci svým počínáním
Výplatou kubánského vojska
a rozkazem ohledně vydání zbraní
učiněna byla veliká chyba Od
zbrojení bylo velikým ponížením
pro Kubánce a mnozí po obdržení
oněch I75 koupili si ihned nové
ručnice a machety''
(ZASLÁNO)
Vidím že v min čísle Prokroku
Západu veleben jest jeden spolek
za to že povolil půjčku I5000
Těl Jed Sokol pro stavební fond
Ráda bych věděla proč nebyla
učiněna zmínka též o sboru Vlasti
slava č 39 J C D
' Jedna Členkyně
Odp red Nepochybně asi proto
že usnesení to učiněno bylo v taj
né schůzi a nám o tom ničeho ne
sděleno Jest ovšem pravda že
třeba stavební výbor mohl nám to
sdČliti již k vůli tomu aby to by
lo povzbuzením jiným Snad se'
obecenstvo též o stavbu síně zají
má a časopisy by dojista uveřej
nily ochotně vše co by stavby se
týkalo a zejména co by mohlo
vzbuditi větší zájem a vésti ku
zdaru podniku Proč stavební vý
bor ve své nevyzpytatelné moudro
sti úzkostlivě Ují před Časopisy
vše co koná není nám známo
New-yorská universita Colum
bia udělila guvernéru Roosevelto
vi titul doktora práv