Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 09, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -V
Pokrok íZAfadu
NOVINKY Z ČECH
Pftvodn( lafomac od sprarodaja "Pod
V Praze 24 květoa 1899
(Boj o bytí íi nebytí Rakouska Konference
t Vídni časy M míut my i nimi Tlsko
t4 mezinárodni kaoeelál Vyrovnáni ra-kousko-aherskt
Mtmecky program a Slo
van Česká orlíky D robo ty: Benaaíni
procesy Jaro 8t Jan NeJviUi drobet)
Bej o bytí li nebytí v Rakousku
Boj zuří u nás v obou polovicích
říše Ať se říká tak či onak ať
jedni líií boj ten jako zápas obou
polovin říše nebo jako zápas Slo
vana s Němci a Maďary faktem
je že jde vlastně o káži Rakouska
Neboť tak jak se u nás rozumí
luštění záhad o něž jde totiž roz
lousknutí oříšku vyrovnacího mezi
Cis a Trans po stránce jedné a
rozluštění rébusu jazykového v
Cs po stránce druhé tak se zále
žitosti ty nevyrovnají nikdy a my
spějeme horempádem k rozluce
1 v 1 m i — 1
nospoaarsKe s íransiajianu a
provedení důkazu: "Kdo silnější"
v Cislajtanii Známo přec že v
oboru výrovnacím Maďaři nechtějí
couvnouti ze zisku kterým okrá
dají Cislajtanii a zde nepomůže
žádné provisorium na tři neb pět
let o něž se nyní obě vlády těžce
smlouvají ani rozhodnutí císařo
vo na něž zase Maďaři spoléhají
zde kde Maďarům se nadržuje
pomůže jen radikální řez rozluky
který Maďary záhy poučí o jiných
moresech A známo i že jest v
Cislajtanii starý a odvěký zápas
mezi Němci a Slovany který
zpozdilé vlády rakouské luští už
od let dle známého dvojího lokte
vídeSského s kterým dopracovaly
to ale už tak daleko že dnes v
měsíci květnu r 1899 zuří boj
hrozný na život a na smrt mezi
Slovany a Němci všude ve všech
zemích kde Slované žijí A
boj ten destoupil vrchole a neroz
luští se žádným jazykovým záko
nem který z nařízení císařova v
potu tváře lepí nyní ThunNaopak:
dnem zákona toho prohlášení za
dujeopposice slovanská v Čechách
na Moravě ve Slezsku v Krajině
v Korutanech a bohdá i v Polště
A pak kdo silnější vyhraje Neboť
ta vole nahoře byť i sebe moc
nější jež dosud přála a za jedno
byla s Němci podrobí se přece
časem vůli většiny národů a vůli
silnějšího Jest jen na Češích a
na Slovanech rakouských aby v
době kdy mají se okázati silnými
se zase nerozd robili a tím se ne
ztrpasčili Konference ve Vídni Ve Vídni
stíhá konference konferenci Váž
ná doba právě označená to vyža
duje Ministerské rady jsou den
co den a často i za předsednictví
císařova Konference mezi mini
sterstvem cis a traaslajtanským
po nezdaru v Pešti nastavují se
nyní dopisy — Německá levice
koni denní porady vůdců rovněž
ve Vídni Co nevidět vydá svůj
program a tím i ordre de bataille
— Strany pravic sejdou se k po
radám po letnicích Nepřijdou už
po funuse s křížkem? Pravda
ministři Thun i Kaizl často dleli v
Praze ale právě ta okolnost do
kazuje potřebu ústní dohody a
ustavičné kontroly české ve' Vídni
Časy se mini a my s nimi Svatá
to pravda Jen dva doklady: Bylo
to dne 39 září r 1896 kdy na
Žofínském sjezdě mladočeské
strany najednou vystoupil p Dr
Kaizl a mluvil doslovně takto:
"Pánové když se teď mluví a
píše tak že je situace toho druhu
že Němci náramně rádi by viděli
abychom se my vrhli na kabinet
Badeni-ův a když se říká: Nečiňte
to Němcům k vůli zachovejte
velice benevolenství reservu vždyť
někdy snad přijde ke jmenování
ministra-krajana pro Čechy — pá
nové když se to tak činí jsme
docela v těch oportunistickýcb
proudech staročeských které ří
kaly: My musíme vládu držeti
protože by jinak dostala se levice
k vládě! Lituji že tyto hlasy a i
jiný hlas se ozval který pravil že
také na šlechta se musíme dívatí
poněkud jinak Nepouštím se do
všech podrobností ale prohlašuji
ie po mém zdání nemáme dnes se
šlechtou pranic co jednati Páno
vé nerad bych aby tento sjezd
se rozešel a aby z něho nevyzněl
velmi rozhodný protest proti tako
vému nazírání na věc Nechci se
počítali k nejradikálnělšímu smě
ru ala mám za to ie toho je po
třebí abychom v tom opposičním
smíru který jsme v poslední době
zaujíaiali — a ten není ani umírně
ný ani přilil radikální— abychom
tom koneční jednou pevně a bez
tiUsiní zůstali I Na konec pak
t::3 tré ra£kíloí řeči navrfcL aby
s rTrlíxJ reaclace Dr Enjlem
r-z~ a lj C—Uvec T visti
děje se zmínka o možném jednání
s vládou Badent-ovou !!1 Casy
se ovšem mění a nyní týž p Dr
Kaizl který "ani za ministra ne
chtěl s vládou" Badeni-ovou jež
nám Čechům byla přece o aěco
příznivější než nynější Thunova
ani jednat jest sám Excelencí a
to ve vládě šlechtice hr Thuna
Nevytýkáme mu to ale přejeme si
jen aby Dr Kaizl nyní i na vlád
ních i rozhodujících místech tak
radikálně nás hájil proti křivdám
jak radikálně tehdy mluvil
A jiný větší úkaz celkové naší
proměny: '
i7 května i8q — tedv ien Dřed
třemi léty — žil sněm kráL Českého
svou nejprudŠÍ éru Zuřil v něm
boj punktačních důsledků boj o
krajský soud Trutnovský Tehdá
v zápalu nadšení poslanci v pra
vém smyslu bombardovali presi
dium a poslanec Nikelfeld rozbil
i šuple svého stolku Presidium
uteklo — soud padl
Po 6 létech zas v květnu soud
klidně prošel Tytéž ruce co
proS tehdy bouřily dnes proň
hlasovaly
Tisková mezinárodni kancelář o
níž jste se tolik zasazovali přece
bude Jde to ale račím krokem
Než přece k cíli K uskutečnění
jejímu dohnaly rozhodující kruhy
brutální útisky Českých menšin a
stálé hanobení všeho českého i v
německém polovládním tisku Jed
ná se nyní o zřízení národní české
rady a tato jako druhdy váš ná
rodní výbor bude míti svou tisko
vou kancelář
Vyrovnáni rakousko-uherské a
vůbec s ním celá politika naše
leží dnes v rukou císaře Obě vlá
dy sešly se znovu ve Vídni včera
23 května a — rozešly se opět s
nezdarem Thun a Kaizl přistou
pili sic konečně na Szellovu for
muli jíž se vyrovnání prodlužuje
do r 1903 — 1904 s dodatkem že
potom celní a obchodní spolek s
Uhrami potrvá dotud pokud ne
bude zákonem vyslovena hospo
dářská rozluka obou polovin říše
Ale ústupek svůj zejména Kaizl
učinil závislým na třech podmín
kách: totiž 1) aby potravní daS
účtovala se jako dosud (to Maďaři
pokládají za svůj neúspěch) 2)
aby jako vyrovnání i bankovní
privilej skončil r 1903 — 1904 a
za 3) aby projednávání této nové
smlouvy nezačalo v Uhrách dřív
než se rakouské vláda dohodne se
svou většinou parlamentní
Uhři proti přáním Kaizlovym bro
jí zejména proti druhému Marné
byly všecky dosavadní konference
jednotlivé i společné marné i do
pisování i zasahování císaře v
proud jednání Až sem obě vlády
dospěly dál to nejde Než by
couvly vložily raději rozhodnutí
v ruce mocnářovy Ten zdráhá
se oktrojovat svou vůli u věci ho
spodářské oběma polovinám říše a
svolat na dnešek korunní radu ve
bradě Situace je vážnější než za
Badena Že by se stalo pevné
rozhodnutí skoro — jak jsme na
psali — nevěříme Nejspíš stluče
se k naléhání císařovu nějaký kom
promis který sic rozluštění oddá
lí ale zároveň i osvítí byť sebe
mdIejicelou tu motaninu rakousko
uherskou a ukáže kam se kloní
váha Že k nám ne o to jsme
klidni m
Nlmeckj program a Slované Va
řili dlouho a tajně a konečně
Němci program všech stran (až na
německé Elerikály z Tyrol) — do
vařili Nemáme úmyslu rozebírati do
podrobná jednotlivé odstavce pro
gramu Němci tenkráte na novo
osvědčili plemennou zášť která
je provází ode dne kdy vstoupili
na jeviště dějin Ku posouzení
vyzývavé urážky kterou odpově
děli na upřímní míněné projevy
smíru se strany naší stačí stručný
rozbor několika odstavcúv tohoto
jejich díla Jakým tedy způsobem
chtějí míti uspořádány jazykové
poměry v Čechách? V ryze če
ských krajích této naší vlasti do-
voliti nám chtějí podávali soudům
česká podání a dovoliti našim če
ským úřadníkům a soudcům česky
je vyhzovati Ba v první instanci
nám dokonce chtějí ponechati tak
tak zvanou vnitřní řeč úřad ní
Však nad tím jaao král duchů
nad vodami mi se vznášeli něm
čina Němčina má míti v tomto
království platnost všude ▼ Če
ském kraji jako v německém
Německá podání mají býti přijí
mána v celém království a německy
také vyřizována Naproti tomu
vypuzena býti má Čeština docela a
pro všechny Časy z území jel se
strojiti Němcům se zlíbí Soudy a
dfadové v tomto uzavřeném území
vraceti mají veškerá podání česki
Z tohoto "jejich'' (?) území má
býti tedy leč velké většiny obyva
telstva úplně vypuzena uvnitř
království českého imputuje drzost
germánská českému obyvateli že
spokojí se aby vyslýchán byl tlu
močníkem tak jako v kterémkoliv
státě cizím v EvropěČi za mořem
Ze syna této vlasti jemuž když
uzřel světla české zvuky hlaholily
vstříc učiniti chtějí ve vlastním
domově cizince sebe pak povýšiti
na pány a velitele v celé zemi
Aby pak co nej větší bylo jejich
území chtějí urvati ze svazku če
ské země nejen každou poloněme
ckou vesnici nýbrž chtějí trhati
okresy obce politické ba i osady
a konstruovati z nich novou "pro
vincii" v níž by více než půl mil
lionů našich soukmenovcú bylo
dohnáno: buď zradit svou krev
aneb snášeti pronásledování oné
sběře jež po českém obyvateli
střílí a nad hlavou mu chýŽe za
paluje A co plyne logicky z uspořádá
ní poměrů dle tohoto receptu? Že
každý český úřadník byl by nucen
vykázati se znalostí obou zem
ských jazyků Němci však že by
postačila pouze znalost němčiny
Tak ve hrubých črtech nazna
čeno jak chtějí Němci aby to
vypadalo v Čechách
A což na Moravě! V této ze tří
čtvrtin české zemi češtější tedy
než jsou Čechy mí býti napříště
trpěna čeština jen ve styku úřadů
a soudů se stranami uvnitř má
býti výhradným jazykem úřadní
němčina
Ve Slezsku pak jež dávno při
vtělili ku velikému svazku vlast!
německých přes to že žije v ní
většina obyvatelstva slovanského
a přes ryze slovanskou její minu
lost tam býti má všechno něme
cké poněvadž ale jazyk tomu kdo
ho nezná ani násilím vyrvati
nelze určí se přece pro "slovo"
někde úřadek kde by i české po
dání vzali a špatně česky vyřidilj
O ostatních zemích nemluvíme
Nuže co znamená tento pro
gram? Řekneme to krátce: Drzost
aenasytnost a vládychtivost —
Odpověď česká a Slovanů vůbec
zazní už rovněž ve čtvrtek a ve
dnech následných z porad pravi
ce jichž předsedové sejdou se
konečně (psali jsme v té chybě
dřív) a jichž první slovo něme
ckým násilníkům musí býti: "Vari
blázne!" Nestane-li se slovo to
skutkem nejrozhodnějším porad
pravice tož způsobila si pravice
sama hroznou porážku Leč
čekejme fakt a neunášejme se ale
nadějemi: "jsme v Rakousku!!" —
Však jaké stanovisko zaujímá vlá
da k programu německému? My
si tím hlavy nelámeme — co si
vláda ukuchtí to si sní Jen na
jedno upozorňujeme co znovu se
dere ven a co často pro Rakou
sko k vyléčení se předpisuje
Program Němců je vlastně počát
kem roztrhání Rakouska v národ
nostní skupiny z nichž přirozeně
slovanské potíhnou k velříši ru
ské německé k soujmenné a jiné
opět jinam Zastaví se tímto roz
dělením jež diktuje plemenná
zášť s panovačnost německá dnes
slepě zastaví se jím plemenný
boj? Odpovězte si sami! Pa
lacký odpověděl před 50 léty:
Nikoli! Naopak v zájmu klidu
plemenného je upevnění státu ve
středu Evropy jenž ač smíšen
národně háje zásadu naprosté
spravedlnosti a rovnocennosti
všech národů byl by zároveň od
půrcem hrozného boje který v
Evropě stále hrozí živen jsa pa
novačností a násilnictvím germán
ských plemen Tož federace
uzdraví Rakousko t j právoaby
každá země dle svých historických
zvláštností a práv i poměrů spra
vovala si věci domácí — společné
záležitosti pak vedla by říš rada
či delegace a federace čelila by i
furoru a žravosti německé a fede
race upevnila by i Rakousko
Ví o tom vláda? Nevi li však
co nám ovšem potom? Toť její
starost
CeskioHIky Brány sněmu kráL
Českého zapadly a ticho zas na
Pčtikostelním plácku Ticho i v
budově sněmovní Pravda nebylo
tam letos hlučno ale ruino přec
několikrát Co vykonal sněm?
Ta otázka luští se dnes u nás a
stolů žurnalistických i v hostin
cích i — na nlicL A soudy zas
různé jsou Radikálové krčí útrp
ní rameny a volají: "Nic neudělal
ten sněm" — umírnění Mladočeši
poblíží však na činnost sněmu
"s uspokojením a hrdostí"
Nu my půjdeme středem Pravda
neb lo toho mnoho co se ve sně
mu vyřídilo a nic velkého a také
upřímní řečeno ta hrozní politi
cká umfrnínost česká v ním často
vypadala jako ' praobyčejaá "bo-
jácnosť' — leč při tom otevřeném
úsudku my přece nezapomínáme
že i tento jinak chabý sněm měl
chvíle povznášející (o adresse na
příklad) že líbil se nám svým
chladem k zástupci vlády (jeho
jednomyslným porážením) a Že z
drobot které vyřídil některé jako
zákon menšinový zákon o styku
úřadů atd jsou pro nás velice
cenné věci Ostatně v podrobno
stech jsme o sněmu a jeho činno
sti referovali příležitostně vždy
Dnes brány sněmu jsou zavřeny
Slovo začne v říšské radě: slovo
vážné rozhodné Zcela upřím
ně radíme tu našim politikům:
Kéž vzali si naučení aspoň z po
sledních Činů a řečí vlády — kéž
vzali si k srdci jak Němci ruku
českou k smíru podávanou od
kopli! Jen víc počítejme a
měřme jak nám se měří I
Droboty Žijeme v době "soud
ní síně'' Afféra bubenečská ba
lounková a sylvestra gruenwald
ského jsou před soudem i zmíníme
se o nich příště Samý to spor
národnostní Jinak jsme v
plném jaru Vše vůkol pučí kvete
vše září vší silou mocně v před se
deroucího se jara Jen nad naším
národem mlha dus Když dou
fali jsme nejvíc v jaro — přišly
ledové bouře — Sv Jan u nás
letos byl chudý Málo lidu z ven
kova v továrnách se pracovalo i
v Praze Nejživější byla výstava
o sv Janě Od soboty proudy
lidu hrnuly se na výstaviště Vý
stava je velmi pěkná — Také zá
vody velocipedistů měly na Letné
hojný úspěch — Největší drobo
iu nesou naši poslanci ale ne z
Vidně ze sněmu král Českého
kde docňnují Nevymohli na
vládě ani odpověď na tak mnohé
své dotazy Do Vídně ponesou
víc Po svátcích to uvidíme I
zdá se že blíží se soud — soud
poslední nad skutky vlády i po
slanců po případě Leč věříme
v jich zdatnost dosud
Pozdrav! — ica
Zpráva odboru hospodářství o
stavn osení v Nctrasce
Za týden konc~lclfondlAemj íervna
Uplynulý týden byl teplý a vlh
ký v okresích jihovýchodních a
suchý a větrný v okresích střed
ních a západních Nad průměr
teploty kolísal meze 5 stupni ve
východní části státu a méně než 1
stupněm v části západní
Spád deště byl všeobecní pod
normál vyjímaje okresy jihový
chodní kde spád převýšil průměr
Po palec na mnoha místech a o dva
palce v okresu Lancaster a části
okresu Fillmore a Seward V se
verní části státu byl spád deště ně
co málo pod normálem ale v okre
sích středních a jihovýchodních
byl všeobecně menší než čtvrtina
palce
Celkem vzato minulý týden byl
dobrý pro vzrůst ve většině části
státu Nedostatek deště v někte
rých jihovýchodních okresích sice
trochu vadil avšak dosud žádná
škoda není pozorována Žito jest
vymetáno a bez výminky se sdělu
je že jest řídkém s vyhlídkou na
malou sklizeň Ozimka je vyme
talou v jižních okresích Ovsy a
jarka jsou zaplevelené a v někte
rých případech nejvíce zaplevelená
pole osazují se kukuřicí Tato
roste pěkně v celém státu
Ovorávání započalo a v jižních
okresích většina kukuřice jest
prvně ovoraná V severovýchod
ních okresích se musilo mnoho
znovu vysazovat avšak jinde jest
stav-značoě nadprůměrný a až do
sud málo zpráv došlo o škodách
způsobených ponravami Pastvi
ny a louky trvají ve výborném sta-
vu
Brambory a cukrovka rostou
pěkně Vojtíška se již seká v jiho
východních okresích a sklizeS jest
pouze prostřední
V jednotlivých okresích jest
stav osení následovní:
Butler — Žito jest vymetáno
trochu škody způsobeno krupobi
tím koma pěkně roste
Fillmore — Drobné obilí pěkné
kukuřice v dobrém stavu vojtěška
se seká
Gage— Silné deště velmi pro
spěly všemu osení kukuřice v
dobrém stavu osení zotavuje se
po krupobití ze dne 28 května
Lancaster— Ozimka pěkní me
tá ovorávání kukuřice pokračuje
ovsy pěkné ovoce slibné
Pawnee — Kukuřice roste obstoj
ní ovsy a pastvisr mají pěkný
vzhled
Richardson — Dobrý týden pro
vzrůst vojtlška se seká ovsy mají
pěkný vzhled
Salina— Ovsy jsou velmi zaple
relené a poníkud řídké tráva mís-
Nezdravý
vlhký vzduch jarní
MV7
podnicuje
Davttia+tcmnc W
Nejlepllm v takých utrpení lákem Jest
St aleiooTos Oil
ty mrazy zničená a obřídlá jablek
mnoho padá se stromů
Taunders — Něco kukuřice mu
silo se vysaozvat však stav její
jest všeobecně dobrý všechno
osení má vzhled pěkný vyjímaje
některých cibulových polí která
jsou v chatrném stavu
Boyd — Pšenice jest většinou
řídká a zaplevelená některá pole
se zaorávají a vysazují kukuřice
vzchází a jest v dobrém stavu
Colfax — Všechno osení roste
pěkně s ovoráváním kukuřice se
započalo
Cuming— Drobnému obilí daří
se dobře kukuřice pěkně vzchází
někteří stěžují si že jest řídká ně
co kukuřice musilo se vysazovat
ovorávání započalo
Dodge — Kukuřice v dobrém sta
vu ranně sázená ovorává se po
prvé drobné obilí roste pěkně s
výminkou kde jest zapleveleno
Kukuřice málo sázeno na místě
jarní pšenice
— Douglas — Pastviny dobré ži
to metá některá pole jsou pěkná
kdežto jiná jsou chatrná ovsy a
pšenice pěkné mnoho kukuřice
bude vysazováno
Holt — Kukuřice v dobrém sta
vu žito metá jest velmi krátké a
řídké v zemi pšenice a ovsy ro
stou pěkně trochu škody způso
beno kroupami
Knox— Pšenice a ovsy rostou
pěkně pastviny pěkné mnoho ku
kuřice vysázováno
Madison — S ovoráváním kuku
řice se započalo mileta skoro
všechna zaseta drobné obilí má
vzhled pěkný j
Pierce— Něco kukuřice vysáze-
no drobné obilí a pšenice mají
pěkný vzhled j
Buffalo — Drobné obilí zapleve-
lené ale roste pěkně kukuřice v
dobrém stavu {
Howard — Plevel rychle vzniká
s ovoráváním kukuřice se spěchá
drobné obilí i kukuřice rychle ro
stou deŠť byl by prospěšným
Sheridan — Žito vymetáno ranná
kukuřice se ovorává a stojí pěkně '
drobné obilí plno plevele dešť by
prospěl pšenicím i ovsům
Valley — Některé ranné pšenice i
jsou řídké a plny plevele kukuřice
je v dobrému stavu drobné obilí i
spěšní roste vláhy dost j
Hayes— Drobné obilí má pěkný
vzhled kukuřice hezky se zvedá
deště jest potřeba
Webster — Velmi málo pěkné
ozimicy kukuřice pěkná
Box Butte— Pastvy dobré
dobytku daří se dobře sázení sko
rém dokončeno drobné obilí pěk
né Cheyenne— Tráva a vojtěška
pěkně rostou kukuřice všechna
zasázena
Dawes — Všemu osení daří se
dobře půda jest v nejlepším sta
vu Tyooké tet? ! U&nf proaptefc
Sidoey Neb 18 říjoa 1898 Dr Peter
Fahrney Cbicago III Ctěný pane: —
Považují to za svojí povinnost sděliti
o dobrých účincích jaké vál lék Dra
Petra Boboko n mé matky měl Před
dvěma roky roznemohla se na váiný
žaludeční neduh Přišlo to s ní ko
nečně tak daleko ie sotva byla s to
něco pojisti To ji učinilo velmi slabou
Píchalo Jí po levé straně a na prsou
Povolali jsme dra lékaře kteří jí dali
všelikých léků k užívání ale na místo
aby JI bylo lépe zdálo se ie je jí hůře
Jeden s nich naival to nemoc neuralgii
srdce Nebyli s to pro ni něco udělati
Asi v oné debi zaslechli jsme o vaiem
Dra Petra Iloboku a ona si omyslila
bockusiU ač neměla ni v lidný lék
nijakou důvěro nedoufala ie se kdy
uzdraví 1
Kdyi potřela první liícl FJoboka
pravila -Moho cítit ten lék v celém
mém těle" Pokračovali jsmedávati
JI Hoboko pravidelně s výsledkem ie
pfcbiof ji popustilo počala dostávat!
eboCk Jídlo a opět byla sto špitl
Netrvalo to dlouho ie mohla vylétli t
postel a domácí práci svoji vykonává
ti Potom nechali jsme lékaře být
a aiivall vaiica lék A S přáním ospé
chn t&atávám v ale věrná
Anna Sukovatý
j?řeláejt iTsa fřátellai
a Nennlfit r
Adresář spolku
Česko-Slov Dílnlcké Podpor Jednoty
pro severozápadní štíty:
Minnesota Iowa Wlsconsirj Nebra
aka a obe Dakoty
Hlavní Jednota v Montiřomery Minn
odbývá své schftze kaidou 4 sobota v měilcl r
síni F V Statika o 8 ta veíer Volkopředseda
J Nestávsl Velkotaj V V Staněk Vel
koacetnfk Jos E Bokoí Velkopokladulk Jos
Maruška
Č I v Moutgomery Minn
odbývá svá schftze kaidou ítvrton neděli T
měsíci Předseda Fr K Stanek Tajemn'k
Fr Mixa Tjíetnlk Jos E Sokol Pokladník
Torná! Havel
Č II Mladocech v Le Suenr Center
Minnesota
odbývá svá schftze kaidou 2 neděli v m&sfct
sin) 1O0F Předseda Jakub Kreník tajemník
V Stepán Lexlnirton Minn ASetnlk Jan Bi
cek pokladník Váo Kráva
Č III v St Pani Minn
odbývá svá schoie katdouS středu v městci
Předseda Jan Bednář tajemník Frank Bkok
53 West 7th HU áfetafk Frant Bělka 301 Col
boro st Sk Paul Minn
Karel Havlíček Borovský ř IV v
Minneapolis Minn
odbývá svá schize kaldou 4 nedSlt v mSsicl v
síni 2 291 corner oř Washington & Oedar ave
So Předseda Jan 8 vitá k taj August Mendl
1411 S St So pokl Josef Pospíáil otetnik Fr
8vlták 2111-ÍK 8t 8
Č T v Nové Praze Minn
odbývá svá schftze kadou 4 nedMI v misie
Předseda Volta Chalupský taj FJ Novot
nf nietnlk Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Minn
Komenský i TI v Hayward
Minnesota
odbývá svá schftze 1 nedfll v mSsicl Preds
Jos Peil dozorce Jus Funfár taj K Funfár
Olenvllle Minn očotnik J Kuícra poklad
Matěj Beneá Oakland Minn
Karel Veliký ě VII v Nové Třeboni
Minnesota
odbývá svá schftze kaidou 4 neděli v mMel
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
ifctuik Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
Kilkeney LeSueur Co Minn
í VIII Rovnost Owatonna Minn
odbývá svá schftze kaidou 1 neděli v měsíci v
lni C S P S Předseda V Martinek tajem
nik Anton J VaftouH áěetuík Karel Kina
bofer pokladník Josef A Stránský Owatonna
Minn
Č IX Česká Koruna zlatých dolí
v Plne City Minnesota
Předseda Anton Pávek místopředseda Jan
W Lověik tajemník Jos Itartoí b iCt Beroun
Minn letník Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek
Č X Čechoslovan v Olivla Minn
Předseda Josef Lepeika místopředseda Mat
Petříčka tajemník Frant W Kvcch boi7
Olivla Minn letník Bedřich Koček poklad
ník Václav O Plovhart
Čechle ě XI v So Omaha Ueb
Odbývá tchftze kaldý druhý čtvrtek v měsí
ci o osm hodin veěer v síni J Koatakýho Před
eda Váo Snajdr tajemník Jan Kootskf na
aQiL aěetnlk Jan Hajný pokl J Kotrc
Čí! XII Chrudim r Raclne Wls
odbývá tvá schftze kaidou třetí sobotu v mi
sici v 7 hodin večer Předseda Jos luák lni
HagererHt taj Jos Stehlík WOS Mllwauke
St oíetnik J L Bys lOtt Hlh St
Není možno
uchránit! se nemoci nenUU třlo proti
nim důkladné obrněno Je-li krev slabí
nebo neíiitá snadno podlehne každému
vlivu povCtrnosti Moudrým jest tedy ten
kdo v čas tdraví své si pojistí
: SeverAv kneělstitel :
nejen Čistí nýbrž i sílí krev í!í nervy a
tím i celou soustavu ie snadno odolá
vSemu nebezpečí Se sílou tčletnou roste
I síla duievní: mysl okfele ochablosf
trnití doitavf e chuť k práci a k životu
Neopomeňte využívat! alespoň jedné lá
hve I kdyise tdsnlive tišíte neJlepSlmu
tdravf Cena tlOO
Každá rodina by mela ti na léto opa
tři U
Severtv Lék proti chollře a prSjma
který úřinkujo rychle a liste proti letni
nemoci lakslru kolice a bolenu
Cna as t SO t
V SEVERA
Český lékárník
CEDAR RAFIDS IOWA
Neobtěžujte si
dtrtátsktl hsn ná'1
TJtkf hodinářský a
A tlatnický cenoílL
-když nyní anabol
J svátky něco t obo
ru toboto potřebu
jete Zaruíujema
Vám ušetřeni od 1
do %i na každvcí
hodinkách
iTV1 íí0? potlace-
-í-m uiuruycu DOQlDek pro dámy
Í-ny u z retino Bautnic
ehlic prsten td
Odtnaky ptoZGBJ
krásná tltíi ttltlMlM
aáailkoo
Ušetříte pěníte aoMrií-
tm alull r -
jeobdaáu t ti vodo
JiiWiUtist Csiu in