Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 09, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V-
ZÁ
POKROK
PABU
Založen 1871-4
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 9 ČERVNA 1899
Dyojtfdenníku: Ročník VIL éíslo 77
-v
ZBOJíSTÉ FILIPÍNSKÉHO
Neorasski tluk vypluje v nlkolika
dnech
Americké vojsko obsadilo polo
ostrov a oddíl generála Halla
tábolí v Morongu Generál Pio
- del Pilař unikl však se svým voj
skem do bor a pouze asi sto neb
dvě stě povstalců zbylo za ním
Batterii svoji odtáhli Filipínci v
noci
Přítomná výprava dokazuje
jakým obíížím vystavena jest ar
máda závisí-li zásobami svými na
dopravě vozové ph chytání bo
sých domorodců v jich vlastních
horách a zároveň poskytuje nový
doklad že povstalci nechtějí bo
jovati pravidelné bitvy
Generál Hall opustil Santa
Teresa v pondělí a táhl dvanáct
mil k Morongu přes skalnaté
vrchy skrze lesy a močály Na
sta jeho lidí padlo následkem
nesnesitelného vedra a byli zane
cháni pozadu aby následovali dle
nejlepší možnosti První oddíl
armády dorazil do Morongu v po
ledne vyměniv pouze něco málo
ran s povstaleckými tlupami
Onemocnělí vojáci přicházeli celý
den ale hotovost Hallova byla
přece asi o 200 mužů slabší nežli
před odchodem ze Santa Teresa
Vojáci byli plných 36 hodin bez
potravin a tú je divno že vůbec
aspoH z většiny vydrželi namáha
vý pochod
Na cestě do Morongu Američa
né setkali se s více tlupami Fili
pinčů s vlajkami míru Mnozí
mladí muži měli vojenské držení
těla a také v ' domech nalezen
značný počet ukrytých uniíorem
Z chytrých domorodců vidoucích
přesilu stali se hned "amigos''
jeden člen washingtonského plu
ku byl usmrcen a dva poraněni
při srážce s filipínskými předními
strážemi
Generál Lawton jenž na dělo
vém člunu pátral na pobřeží po
oddělení mayora Trumana zasta
vil se v Binanganan naproti Mo
rongu Domorodci ihned vztyčili
bílou vlajku a vypravili delegaci
na loďkách pozdraviti Američany
a ujistit! je přátelstvím
V sobotu v noci udeřili povstal
ci na přátelské město Macabebe
a po vyhnání obyvatelstva zapálili
osadu s několika stran
Americké vojsko v San Fernan
do je obtěžováno každé noci
Několik Američanů bylo - lehce
poraněno v poslední době Ne
přítel má několik Kruppových děl
z nichž vrhá do města veliké
koule a po té rychle ustupuje
Jedna z těchto koulí dopadla tři
cet yardů od příbytku generála
McArthura Americké vojsko ne
odpovídá na noční výpady
Gen Otis oznámil v úterý od
boru války jména pěti zabitých a
dvanácti raněných vojáků
Poručík Fred W Pearce ze
Šestého pluku dělostřelectva spá
chal sebevraždu zastřelením Činu
svého dopustil se v duševní ne
příČetnosti způsobené nedávným
úžehem
Za plukem oregonským násle
dovat! bude do Spojených Států
první pluk kaliíornský a za tímto
pluky nebrasský a coloradský
Brigáda Hallova opustila ve
středu Morong a táhla podél jeze
ra do Taytay Vojsko nesetkalo
se se žádným odporem při obsa
zování menších míst ačkoli po
vstalečtí ostrostřelci obtěžovali je
po obou bocích Morong důle
žité přístavní město obsazeno
bude prozatímně severodakolským
plukem a částí čtvrtého pluku
jízdy
Proí Schurman z americké
komise vypluje dnes z Manily na
dělové lodi Bennington mezi jižní
ostrovy Dělový Člun Petrel též
byl dán proíessorovi k použití a
on navštíví Iloilo Cebu Negros
a Sulu kdei bodli konatí porady
s vynikajícími domorodci Do
Spojených Států odjede v červen
ci kdežto ostatní členové komise
zůstanou v Manile o několik mě
síců déle
Generál Otis oznámil odboru
války jména jedenácti vojáků
kteří zenřeli buď ▼ nemocnicích
aoeb různými nehodami o livotlac bouře provázená vicfcřid jel
Px1' il gen Otis odboru
válkyx iujícl depeši: "Ore
gonŠtí 'íkvijí aby odjezd jejich
odložen byl na 12 června vyplu
jí do Portlandu na parnících Ohio
a Newport Šestý pěší pluk na
hradí pluk kalifornský na Negro
su jakmile přijede Hancock
vypluje v několika dnech s plu
kem nebrasským a jiným voj
skem" Zvláštní depeše z Manily do
Londýna oznamuje že Aguinaldo
rozpustil filipínský kongres a pro
hlásil se za diktátora
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
Po úřadě se sekretářem vni
tra komisař Herrman z hlavní po
zemkové úřadovny rozhodl se
odmítnouti žádost ovčáků 1 Wyo
mingu a Utah za zmírnění svého
předešlého rozkazu jímž zapoví
dalo se pasení skotu na vládní
reservaci v Utah Reservace tato
má rozměr 875000 akrů a za její
opětné otevření žádali majitelé
asi 2000000 kusů skotu Par
kovní komisaři tvrdí že ovce ničí
mladé stromky a kazí pramenitou
vodu
Generál Otis oznámil odboru
války že oregonský pluk vypluje
ještě tento týden z Manily Bude
poslán přímo do Portland a tam
rozpuštěn
X K presidentovi a řiditeli
vládního censu Merriamovi do
stavila se v úterý silná delegace
missourských _ republikánů s pro
testem oroti stejnoměrnému roz-
1
dělení sčítáte lských míst mezi de
mokraty a republikány Riditel
Merriam odpověděl že prý repu
blikánští poslanci z Missouri byli
spokojeni s tímto rozdělením a z té
příčiny že není mu možno učiniti
Žádného opatřeni v zájmu četněj
šího zaměstnávání republikánů
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Dewey vyjel z Hone Kongu
Křižák Olympia vlajková loď
admirála Deweyho vyplul z Hong
Kongu v úterý odpoledne Počasí
bylo ošklivé pršelo totiž a divoký
vichr dul a proto nedošlo k žádné
demonstraci Když Olympia plula
kolem britického křižáku Power
ful kapela její hrála britickou
hymnu kdežto na anglickém kři
žáku hráli hudebníci "Hail Co
lumbia'' Podobné zdvořilosti vy
měněny byly s lodí italského ad
mirála NejbližŠÍ zastávka bude
Honolulu
Návrat do Klondikn
V úterý vyplul ze San Franciska
parník Homer a skůner' Salvador
do St Michaels doslovně nabity
restujícími kteří zkoušeli chtějí
štěstí v Klondiku Mnozí dobro
druzi odmrštěni byli pro nedosta
tek místa a ti zamluvili si už cestu
na parníku Charles Nelson kterýž
z Manily se vrací a do St Michaels
vypluje asi 15 června -
Zklamání Polákfi
Rev T V Jakinovicz z polské
ho baptistického kostela v Chica
gu jenz nedávno doručil ame
rickým členům komise míru
pamětní spis podepsaný členy
téměř každého spolku v zemi oro
dující za samosprávu polského
království obdržel odpověď od
sekretáře Hollise jež z části zní
jak následuje: "Bylo mně naříze
no komisí upozorniti vásže těleso
toto v koníerencí míru zastupuje
presidenta a sekretáře státu a tu
dostávati musí všecky pokyny
ohledně svého jednání zde z od
boru státu ve Washingtoně Ne
můžeme tedy na žádný pád před
ložití pamětní spis bez takových
instrukcí a mimo to jest nám líto
říci Že pravidla konference vylu
čují z rozpravy všecky otázky
přesní politického rázu"
Neobvyklé parno iervaové
Zatím co my v Omaze těšíme
se příjemné povětrnosti v jiných
velkých městech se zrovna smaží
V Chicaga měli r úterý 91 stupňů
kteréžto děsné vedro vyžádalo si
jeden lidský život mimo to tři
jiné pfípady úžehu slunečního se
: udály Krátce po poledni přihnala
Ixaačné Ikody po ccUa niatá m-
tropila Povětrnostní prorok před
povídá že není prozatím naděje
na ochlazení — Ve Washingtoně
vykazoval teploměr 96 stupňů
New Yorku 98 čili o 3 stupně
více nežli v roce 1805 kdy měli
tam nejparnějŠÍ Šestý červen Cel
kern 35 případů úžehu slunečního
událo se ve městě a dalších Šest ve
městech okolních Pokud známo
sedm případů skončilo smrtí
V St Louisů dostoupila rtuť
teploměru na 96 stupňů ve stínu
Dva lidé přemoženi byli vedrem
ale pozdraví se— V Pittsburgu po
tři dny měli přes 90 stupňů Mno
hé továrny musely býti zavřeny
První obětí úžehu byl Alfred Teu
schy- 45letý dělník ze slévárny
Rosedale v Allegheny Mimo
něho usmrcen byl vedrem jistý
Polák a lehčích případů úžehu
slunečního událo se bez počtu V
úterý vykazoval vládní teploměr
93 stupně ale na ulicích až 96—
Středa byla v New Yorku ještě
hroznější nežli úterek Celkem
28 osob zabito bylo ' vedrem v
tamním okolí a mimo to 33 tenčí
případy úžehu slunečního se udá'
ly Mnohé z oběti vedra jez v
nemocnicích v bezvědomí se nalé
zají sotva vydrží Mezí zemřelý
mi je také deset ženštin Teprve
odpoledne začalo se poněkud
ochlazovati a o půl desáté - večer
vykazoval teploměr 73 stupně —
Včera vedro v New Yorku a okolí
pokračovalo ve svém vražedném
díle Devatenáct osob mezi nimi
čtyři ' ženštiny zemřelo a 21
lehčích případů úžehu se událo
Rtuť v teploměru vystoupla na 91
stupňů Ve Filadelfii vedro zabi
lo čtyři osoby a mnoho úžehů se
událo
Krvavý boj s lupiči
Bandité kteří : blíže Wilcox
Wyo oloupili expressní vlak drá
hy Union Pacific nedají se jenom
tak zlehka pochytati V pondělí
večer byla s nimi svedena druhá
bitva' v hluboké prorvě v bórách
a vůdce družiny pronásledovatelů
šerif Joe Házen z Douglas Wyo
klesl k zemi se smrtelnou ranou v
podbřiší a také v domově svém
zemřel Bandité vytlačeni byli
konečně ze své posice a koně jim
vzati ale oni opevnili se ve skalní
výspě a hotovili se k tuhému o
poru Zatím družina lupiče o
klíčila a poslala pro další posilu a
potraviny Během noci však lotři
prchli ukradli koně a prchají ku
pověstné skalní baště známé jako
Hole-in-the-Wall (díra ve zdi)
Trojlístek skládá se z Bob Taylo
ra známého bandity jistého Me
xikána a karbaníka jménem Cava
naugh z Casper V úterý pustil
se za nimi spolkový maršál Had
seli s 65 muži a z Douglas rodiště
zastřeleného šerifa vypravila se
družina dobrovolníků na koních
Tuberkulosnf krávy '
Pod dozorem státní zdravotní
rady zabito bylo v pondělí v chi
cagských jatkách 27 krav a z těch
u 25 shledány pokročilé souchoti
ny a u zbývajících dvou nemoc
také byla už značně vyvinuta
krávy tyto pocházejí z mlékárny
jež mezi jinými zásobovala rodinu
guvernéra Tannera
Zásobovali povstalce zbraoiml
Z Washingtonu sděluje se new
yorskému Journalu: Kapitán Jos
Henry Grimes učinil úplné vyzná
ní ohledně zásobování povstalců
filipínských zbraněmi a listina do
tyčná nalézá se už v moci vlády
Je to britický poddaný rozený v
Hong Kongu před 29 léty Byl
řiditelem kanceláře firmy L Sei
zel & Co v Šanghaji a tam sezná
mil se s jednateli filipínské vzpou
ry Na začátku loňského roku
uzavřel Grimes smlouvu s Agon-
cillem na dodání parníku Pasig
5000 Mauserovek dvou Maximo
vých děl 1 000000 patron a růz
ných zásob a potravin v úhrnné
ceně 1138000 Zásilka byla však
zabavena britickými úřady na žá
dost španělského konsula Tu
dle tvrzení Grimesova B F Sil
v ester Člen firmy dohodl se s
Eduardem Bedloem americkým
konsulem v Cantonu ie na oko
prodají zbraně a všechen materiál
čínské vládě Dle úmluvy čínský
místokrál měl zásilku odmítnouti
a potom vlečko bylo by doprave
no na Filipíny Místokrál podržel
i vlak 4500 ručnic na potlačení
povstání ve Vé viaataf ptorácu a
bntKki Í2a£f parata
Pasig odplouti se zbývajícím ná
kladem V této tísni změněno
jméno parníku na Abbey vyzved
nuto proH americké povolení a
konsul Redloe vydal průvodní list
kti plavbě do Siogapore Tak
stalo se že 27 srpna Abbey opu
stila Whampoa patnáct mil od
Cantonu pod americkou vlajkou a
za velení kapitána G W Ěllise
amerického občana Na parníku
zároveň jel Leonard Etzel rovněž
americký občan enž naučiti měl
Filipínce zacházeti s dělem Maxi
movým Náklad dopraven bjl do
Santangas osmdesát mil jižně od
Manily a odevzdán povstaleckému
guvernéru toho města Obsahoval
496 ručnic 500000 patron dvě
Maximova děla a 2000000 nábo
jů pro tytéž Sylvester navštívil
později Aguinalda ale nemohli se
dohodnouti na novém kontraktu
UŽ toho je jasno" praví Grimes
"že Sylvester a Etzell osnovali
pikle rra americké půdě proti
proti americké vládě Grimes
hájí se tím že vyřídil objednávku
jedině po ujistěníže o výpravě má
admirál Dewey a generální konsul
americký v Hong Kongu Widman
vědomost Parník Abbey zabaven
byl asi 25 září loňského roku de
pecovou lodicí McCulloch kdežto
Grimes zatčen byl v Manile 5
října
í Živelní pohromy
'Prudká vichřice provázená sil
ným lijákem způsobila za několik
tisíc dollarů Škody v Oskalossa
Iowa v neděli časně z večera Z
východního křídla Pennovy kolle-
je stržena byla střecha a budova
zaplavena Několik menších sta
veni ve městě bylo zničeno ale o
život nepřišel nikdo Kolem Cedar
Rapids vichřice též hrozně řádila
Půl druhé míle na východ od
Prairieburgu vůz obsahující far
máře Asmitera ženu a pět dětí
byl převržen Rodiče byli vážně
poraněni kdežto dítky sotva bu
dou při Životě zachovány' V
Atkins sbořen byl presbyteriánský
kostel a -hospodářských stavení
rozmeteno bylo v okolí na sta
Protltrustový sjezd
Texasský guvernér Sayers roze
slal vyzvání všem guvernérům a
generálním návladním jižních stá
tů aby se súčastnili protitrusto-
vého sjezdu kterýž započne v St
Louisů 20" září Bude rokováno
společných krocích jež nastou-
piti by se měly proti trustům
Utrpení v Alasce
J F Storey jenž přijel v pon
dělí do Port Townsend Wash
na parníku Dirigo opětně přinesl
zprávy o hrozném utrpení pro
spektorů na vysokém severu On
vypravil se před sedmnácti měsíci
s dvěma soudruhy po stezce Ed-
monton do Dawson City ale ne
mohli tam proniknouti Krajinu
mezi řekou Peace a Nelson ne
prošel prý dosud Žádný běloch
ani Indián poněvadž prý je to
nepřetržité pásmo močálů a ba
hnisk Storey a společníci jeho
po celé týdny museli spáti v ša
tech a dekách vodou prosáklých
Koně jichž měli 21 pošli a tu
nezbývalo jim nic jiného nežli
nastoupiti zpáteční cestu U řeky
Bard našli třicet mužů trpících
oznobeninami a kurdějemi Ně
kterým zčernaly nohy až ke ste
hnům V každém táboře našli
nemoc a strádání Rozdávali své
potraviny až sami ničeho neměli
a po šest týdnů živili se divokými
králíky kteréž do tenat chytali
Když dorazili ku Telegraph poto
ku Storey podal zprávu o situaci
místnímu magistrátovi a týž ihned
vypravi£'o hrozné krajiny druži
ny a potahy a zásobami Počet
lidí kteří na stezce této zahynuli
nebude prý nikdy určitě znám
Sjezd Sládku
Sdružení amerických sládků
koná v Detroitu svůj 39 výroční
sjezd Hlavním předmětem roz
pravy byla dollarová válečná dali
na každý sud piva jež prý obchod
značně sdemoralisovala a sice z
té příčiny že někteří sládci přira
zili celý obnos daně k ceně piva
kdežto jiní pouze část Čítali ho
stinským!: Výbor tiskový ve avé
zprávě uvádí mezí jiným ie
armádní kantina nčinila více pro
mravnost a káxefi armády nežli
vlečky jm4 #livy dohromady
Biskup Potter vyjádMl prý téměř
visteaá phfa&aat kdyi w
Frank
ma nejvetsí ŽELEZÁŘSKY ODCHOD
v So Omaha í 2408 M ni 7 Telefon 162
Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledových
skříní "Jewel" gasolin kamen ocelové renče "Majestic" drátěné ploty
drátéué letní okenice a dvéře atd Kdo bodla stavětí nechť mne navštíví
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí
Onatřím vám žlííhkv nod okan střech - hleďte zásobí ti ie měkou vodou
I 1 neneebte ji téci podél stavení aby te vám nesesedlo Kamna pro doná
ší cnost mám nejosvedcenější druhy tólr
Osvědčená uniová
pod řízením chvatně
unámého kapelníka
Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
P J Fraňka na 20 a 8 ul 80 Omaha aneb zavolá ífslo telefonu 45 tamtéž
zval prohibičáky bandou nevědo
mých pokryteckých nezodpověd
ných a lživých lidí Sjezd skončí
dnes
Sjezd Novodobých Dřevorubců
První důležitý návrh podaný
na sjezdu Novodobých Dřevorub
ců kterýž nyní v Kansas City za
sedá" zněl na utvoření záložního
fondu a předložen byl missour-
skou delegací Vrchní tajemník
C W Hawes odhaduje ve své
zprávě že roku 1905 úmrtnost
převýší již vzrůstající členství a tu
záložního fondu mohlo by býti
používáno k udržování levných
rozpočtů a též v pádu vypuknutí
epidemických nemocí Ve středu
dopoledne ustanoven byl pěti-
členný výbor aby vypracoval
plán tohoto záložního fondu a
odpoledne podal svoji zprávu
Odporučuje aby dvanáct pravi
delných rozpočtů vypsáno bylo
každým rokem Nyní vypisovány
jsou rozpočty dle toho' jak mnoho
peněz třeba jest na vyplácení
úmrtních pojistek První ujal se
slova vrchní konsul Northcott
jenž odhadoval že dle tohoto
plánu sešlo by se $1 200000 do
roka a zároveň navrhoval aby za
peníze tyto koupeny byly vládní
dluhopisy Na návrh A R Tal
bota z Nebrasky bylo však usnese
no předložití otázku tuto v sem
členům k odhlasování a teprve na
sjezdu v roce 1901 právoplatně o
ní rozhodnouti Sjezd odhlaso
val že nadále zaměstnanci v pivo
varech a vinopalnách nemají býti
připouštěni do spolku Tohoto
ďruhu je také usnesení že výhod
pojišťovacích pozbudou členové
kteří v budoucnosti stali by se
brzdaři neb průvodčími náklad
ních vlaků topiči neb strojřídiči
lokomotiv výhybkáři zřízenci v
železničních ohradách havíři důl
ními inspektory dozorci neb po-
kladači kolejí v dolech 'jockeyi'
zaměstnanci v továrnách na výro
bu výbušných látek vyfukovači
skla vyhlubovači olejných studní
vzduchoplavci námořníky prote
sionelními hráči míče profesionel-
ními hasiči vojáky v době války
dělníky ve šmelcovnách brusiči
pluhů taviči kovů neb kdyby ko
nali práci pod hladinou vodní
Včera konán byl velkolepý výlet
kteříž vzdor deštivému počasí
skvěle se vydařil Na 8000 mužů
kráčelo v průvodu Odpoledne v
konvenčním sále promluvil VV J
Bryan S dvěma výjimkami zvo
leni všichni staří úřadníci Noví
jsou: Frank: k croker cnaruon
la jenž zvolen byl hlavním po
kladníkem na místě H H Erretta
z Missouri a George E Jenkins
z Nebrasky kterýž jako hlavní
průvodčí nastupuje po F R Van
Slykeovi z Madison Již Dakota
Itálie Papež přijme v tajném
sezení dne 19 června dvanáct
italských kardinálů mezi nimiž
bude 1 nuncius v Madridě arci
biskup v Gorici arcibiskup v Tou
lousů patriarchové v Cařihradě
arcibiskup v Antiochii a j v
IIum u Žižku
KrUni dva litocrafované obraay
ÍFelstavajíci Cetké velikány Hnsa a
Liika hodíc! ae vro polkové a veřejné
mUtnotU Jakoal pro rodiny máme
aTDlaaakladi Prodivimc j ob pa
tleo aab c artaiii k Pok Zapadá aa
doplatek fa rafa-k lípa a
Ko - ULtský
kapela So OmažsKá
nabízí své služby ctěnému obecenstvu kn víem
příležitostem Jako:—
Zatoám Tfletflin flirafllflni pohfbfim nrflypaňm atd
Za nplnon spokojenost a výtečnou hudbu se ručí
Z KUBY
Gen Gomez formálně rozloučil
se s armádou kubánskou V pro
volání za účelem tím vydaném
zmiňuje se o událostech poslední
ho roku a vyjadřuje politování
že Spojené Státy zavedly na ostro
vě vojenskou administraci jako
by pokládaly Kubánce za lid
kterýž nedovede sám jednat i a
proto vnutily jim poťučničtvi á
a otrocké poslušenství V dal
ším praví Gomez: "Svým chová
ním musíme učiniti zbytečnou
přítomnost cizí moci na ostrově a
musíme pomáhati Američanům
dokončiti čestaé poslání jež silou
okolností byli nuceni na sebe
vzíti Práce tato nebyla vyhledá
vána těmi bohatými seveřany
pány kontinentu Myslím že
pochybnosti a podezření jsou ne
spravedlivé Musíme okamžitě
utvořiti výbor neb klub kterýž
byl by jádrem příští vlády " Týž
sloúžiti bude: jedině kubánským
zájmům a zároveň napomáhati
prozatímní vládě' Ku konci
praví Gomez: "Já jako jeden z
prvních Kubánců ačkoli jeden z
našich posledních starých vojáků
a nedaleko hrobu bez vášně a
ctižádosti vyzývám vás S upřím
ností otce abyste zanechali zby
tečných rozprav a tvoření stran
všeho druhu kteréž rozrušují
vlast' naši a směřují k anarchii
V této zemi nikdo neměl by býti
považován za cizince Dnes ne
máme více autonomistů neb kon
servativců nýbrž pouze Kubánce
Ježto moje poslání skončilo ode
jdu na čas abych objal svoji ro
dinu ale vrátím se v krátce na
Kubu kterou miluji jako svoji
vlast' Mým posledním slovem k
vojákům jako vždycky jest kde
je můj stan tam Kubánci mají
přítele"
Depeše došlá' do Havany ze
San Antonio Los Batos praví že
José Lebrata pověstný nohsleda
Weylerův jenž prznil bezbranné
ženy a zabíjel děti přijel tam v
pondělí Večer byl dům v němž
se ubytoval obklíčen přáteli a
příbuznými obětí Lebratových a
když zděšený bídák pokusil se o
útěk byl zadržen Tasil revol
ver a v nastalé tahanici postřelil
dvě osoby Tím zpečetil si svůj
vlastní osud? Rozlícený lid vrhl
se na něho a než mohla stráž za
kročiti lynčoval jej na veřejném
náměstí Místní Špančlové se
tím tak poděsili že poslali do
Havany zvláštní komisi žádat gen
Brookea za ochranu Gen Gomez
nazývá lynčování José Lebraty
ohavností a prohlašuje že kdyby
za dnů jeho velitelství kubánští
vojáci byli zapleteni do něčeho
takového smrt na popraviští by
je stihla Za to El Reconcen-
trado z Matanzas vidí v lynčování
'skutek občanské statečnosti a
spravedlnosti '
Ve středu ustanovil generál
Brooke SeSora Gonzalesa de
Quesadu zvláštním komisařem
pro Kubu ve Washingtoně se
služným % 5000 ročně
Podplukovník George VV Ran
dali vyplatil 193 kubánské vojáky
ve středu v Jaruco a odmrštil jich
44 AI dosud 1437 Kubánců
vyplaceno bylo podplukovníkem
Randallem
Přadplácejte aa Kaihavna Anc
cickoa poaxa !© txlíL
'