Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 05, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
FilldUsa
POKROKU ZÁPADU
nalézá ae ve známé
v
lékárně J2m fiermdka
v čísle 1266 jiň ij ul
bliti WiUiamt
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
alexi se t i 509-511 Jli 12 ul
7 NAŠEHO MĚSTA
— Neznámý zloděj vlezl ote
vřeným oknem do příbytku slečny
Emmy Thielové v čísle 822 jižní
19 ulice a ukradl jí zlacé hodin
' ky náhrdelník a zlatý prsten
Podobné návštěvy dostalo se ně
kdy v sobotu Henry C Joikovi z
čísla 802 jižní 38 uV Zde uko
řistil zloděj revolver zlatý prsten
a břitvu
— Moritz Sachs obchodní ce
stující požádal spolkový soud
aby prohlášeD byl bankrotářem
Hiprý dluhů za £322150 osob
ního majetku za 1 200 a ten ve-
1 směs jest zákonem před věřiteli
chráněn
— První všeobecné čistění dlá
žděných ulic bylo dokončeno v
těchto dnech Městský inženýr
Rosewater pracuje nyní na systé
mu dle nenoz cisteny Duaou unce
do konce tohoto roku
— Zdaná mouka není tak dobrá
jako Zvoneíka a Aksamit a z Wilber
Zkuste ji a budete uspokojeni
— Školní rada nechce se mí
cbati do otázky udělení výčepníh
povolení výstavě Větší Ameriky
V minulé schůzi podána byla sice
resoluce aby usilováno bylo
zvláštní licensi pro každou jednot
livou živnosV ale dotyčný odsta
vec byl vyškrtnut a dle přijaté re
seluce vyzýván jest pouze právník
školní rady aby chránil její záj
my Firma Cash Bros oznámi
la že srovnala staveniště pro ško
In Pacific blíž 11 a Pacific ulice
odvezši 14806 krychlových yardů
xemě a podala účet na {162866
Z toho povoleno bylo k výplatě
f 1000 kdežto zbytek držen bude
v záloze A P Tukey od něhož
staveniště bylo koupeno za % 12
500 slíbil odvézti 10000 krychlo
výcb stop země ale slibu nedo
stal Záležitost tato odkázána
vyšetření Dle zákona přijatého
sněmem studující z jiných částí
státu mají býti připuštěni bezplat
ně na zdejší vyšší školu a okres
platiti má jejich školné počínaje
od 1 dubna Školdozorce Pearse
oznámil Že veřejné školy navšt&
▼oje nyní 15141 žáků což jest o
184 více nežli loni Ke gradu
Čním slavnostem najato bude o
pětně Boydovo divadlo Násled
kem přestavování školy Cass pře
stane se tamtéž vyučovati dne 12
června ale za to od nynějška až
do ' uvedeného dne budou dítky
navštěvovat! Školu 1 v sobotu Po
zemek kolem vyšší školy bude o
krášlen a k tomu účeli zjednán
bude zkušený krajinářský zahrad
nik — Ve středu večer konala
Školní rada pokračovací schůzi
níž schváleny plány pro školu
Cass Táž obsahovati bude 16
světnic a bude dvě poschodí
vysoká Se schválením plánů
vyšší Školy posečkáno až se zjistí
aanobo-li by stavba dle nich stála
— Sehnání zlodějských černo
šek do městského vězení mnoho
neprospělo Soudce Gordon té
měř šraabem je propouštěl Bez
trestně vyšla i Genevieve Willi
masová jež 73letému starci W
Dnvisovi 1 180 ukradla
— Tímto otnamuji všem ctěným
krajanům že jsem zařídil nábyt
kovou dílnu v čísle 1901 jižní 10té
' aL Nábytek jako divany pohovky
boapáky židle a jiné kusy nábytku
se vkusně potahuji dle práni 1 vy
cpávají žíněmi a jinými látkami
Slamníky koupíte u mne levněji
nel kdekoliv jinde
felli F S Fiala
Několik zámožnějších obča
na zdejších sestoupilo se v syndi
kát ka pěstováni cukrovky v bez
prostředním sousedství Omahy
Celkem opsali I5000
— Ve spora okresního klerka
Ilaverlybo s popokratíckou větii
tz ciresaí komise soadce Faw
c=3 CJ ti pravdu prrnějiímu o
ci zípovtř proti dosazení
r~ rrr P Cnli IIlíi Jaccb-
sona W R 0'Shaughnesseyho a
E J Dee do jeho kanceláře Jak
známo muži tito jmenováni byli
Ho úřadů okresní komisí a nyní
rozhodl soudce že obsazování
podřízených míst přináleží jedině
klerkovi
— Omaha zmůže se na nového
úřadníka kterýž sotva těšiti se
bude oblibě u občanstva Reso-
lucí přijatou i přes veto mayoro
vo pověřen byl G H Stillman
ku kolektování dlužných osobních
daní Za námahu svou obdrží ji
stá procenta a bude míti právo vy
máhati zadržené daně i exekucí
Celá tato věc zdá se býti velmi
podezřelou neboť trvání kontrak
tu není stanoveno aniž městu vy
hrazeno právo propustiti Stillma
na kdyby s ním nebylo spokoje
no Mimo to dle znění smlouvy
oprávněn jest ku procentům i z
dlužných daní zaplacených vkan
celáři pokladníkově Stillman
za pomoci několika příručích pu
stí prý se ihned do práce Mayor
vetoval též ordinanci kterou mělo
býti zrušeno tvoření z velebovacích
distriktů a ulice dlážděny jenom
tenkráte kdyby většina majetníků
přiléhajících pozemků za to žáda
la Byl učiněn pokus o přehla
pování veta ale selhal Zůstane
tedy prozatím všecko při starém
Na správku dlažby v obchodní
části města povoleno bylo Í500
Vyvezení ulice Mason přišlo by
městu hodně draho kdyby radní
Stuht prorazil se svým návrhem
Když vyvážení za něž město uvo
lilo se platiti polovičku bylo ho
tovo přiléhající pozemky ocitly
se od padesáti do Šedesáti stop ve
výšce a někteří majetníci začali
již soudy na odškodné proti mě
stu jedna z těchto žalob po
dána byla řádem Františkánských
sester kterýž vlastní pozemek na
11 a Mason ulice kde nalézal se
shořelý špitál Stuht podal nyní
resoluci kterouž navrhuje aby
město platilo polovičku výloh se
srovnáním majetku tohoto může
li práce ta býti vykonána po 10
centech za krychlový yard Fran
tiškánské sestry odvolaly by prý
pak žalobu Návrh odkázán byl
do příští schůze Na správu ulice
Vinton mezi 21 a 24 povoleno
bylo JI150 Účetní Westberg
oznámil že 29 dubna nalézalo se
ve všech fondech $29272435
Ordinance na otevření 16 ulice od
Vinton k Westerfeldt čtena a od
kázána příslušnému výboru
— Kdo chce mít zuby bez
bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul
Telefon 1561 ' tf
— Poboční stanice C nalezati
se bude v Čísle 1702 Vinton ulice
v budově Muellerově a nikoli v
čísle 1708 jak zprvu rozhodnuto
bylo Poštovní úřad zdejší nebyl
s původním místem spokojen
— V hluboké louži blíže Cut
Off jezera utonul v úterý večer H
P Olsen jenž až do nedávná pra
coval jako posluha v hostinci Jen
senově v čísle 2001 Cuming ul
Olsen vracel sj zamyšlen z East
Omahy a nepozoroval ani jak
kráčí na samém kraji vymletého
břehu Najednou pod ním povoli
kus země a už řítil se do louže ně
kolik stop hluboké Byl sice brzy
vytažen ale k sobě už nepřišel
— Broatch a jeho přívržen
učinili poslední pokus o vyhození
Moorese z křesla mayorského
Před nej vyšším soudem podali v
úterý žádost aby byl sesazen
sice proto' ze charter omažský
přijatý roku 1897 je neústavní a
následkem toho úřadníci dle něho
zvolení zastávají místa svá beze
všeho oprávnění Kdyby soud
přiklonil se k tomuto náhledu se
sazen by byl nejen Moores ale
všichni úřadníci s ním zvolení a
dosazen Broatch s celou svojí
chasou jež zbavena byla úřadů
předlohou Howell-Ransoraovou
— Clifí Cole jenž před soud
cem ooraonem zaiovan byl pro
vydržování herny odkázán byl k
distriktnímu soudu kdežto spo-
ečník jeho G A Van Inwegen
propuštěn na svobodu
— Nové helmy pro naše poli
cisty byly již objednány a při té
příležitosti budou též strážníci
znovu rozčislovani a sice od jed
ničky dle délky služby Mezi nei-
staršími policisty je také Čech Á
Vafious
— K vůli požáru v Pattersono-
vě bloku byla už druhá žaloba po
dána proti vodárenské společnosti
omažské' Tentokráte paní Minnie
C Samuelson žádá 140000 náhra
dy za zranění jež ntrpěla pří sko
ku s okna Jak minnie jsme
n vedli tvrdí se že požár zavinil
inspektor Karr jenž přepři pro
hlížení vodoměru v přísklepl hoří
cí sirku odhodil do nějakého
hořlavého haraburdí -
— Okresní soudce Baxter oď
kázal k distriktnímu soudu E L
Jenkinse jenž obviněn byl ná
vládním Shieldsem z vydržování
karbamekého náčiní
— Na Cut Off jezeře zabaveno
bylo v úterý 600 6top sítí ale
rybáři se všichni v čas odklidili
— U Rib Lake blíže Council
Bluffs usmrcen byl v úterý ráno
vlakem Northwestern dráhy W
G Ritchie 39letý hluchoněmý
muž Nešťastník zanechává man
želku rovněž hluchoněmou a tři
malé dítky v trudných poměrech
— Zdejší populistický klub
Peter Cooper pořádati bude ban
ket 20 května a Bryan přislíbil
již své účastenství
Originál Budweiser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4itf
— Před rokem John Smuck z
Beatrice obžalován byl velkou po
rotou pro posílání oplzlých dopisů
různým počestným ženštinám ve
městečku tom Byl pokutován
$500 a propuštěn na záruku aby
peníze na zaplacení pokuty mohl
si vydělati Ježto však neměl se
k vyrovnání se strýčkem Samem
zatčen byl příručím maršála Kei
mem a přivezen ve středu do Oma
hy Je to stařec 6oletý zmrzače
ný a sehnutý s vlasem bílým jako
sníh
Za první čtyři měsíce tohoto
roku vybral okresní pokladník na
daních 8271714 21 a mimo to
$3000175 na daních městských
— Do hostince Johna Veenke
601 severní 16 ulice vedra
ra
se v
úterý lupič nějaký a ukradl
ze zásuvky $35 Majitel shlédl
chlapíka při práci ale dříve než
ho mohl chytit za límec byl noční
pták ten tam Později zatkli po
licisté T B Brossarda a Veenkt
němž určitě stotožnil lupiče
Bylo na něho nalezeno půl tuctu
paklíčů ale žádných peněz
í2Fa enhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem ) Teď
Rudolf čepuje též pravé im porto
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja
ko křenl Když jste "v městě
neopomeSte zajít na 'jednu' plzefi
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma
— V obydlí své dcery paní
- i
Leypoldtové Šest mil západně od
La Platte zemřel ve středu Dor
sey B Houck jenž po třicet roků
v umaže Dyaiei a prodělal mexi
ckou a občanskou válku Byl stár
74 roky
— Den zdobení hrobů bude le
tos v Omaze hlučněji oslavován
nezu leta minuia rredesie jsme
oznámili že místní Členové velké
armády republiky snaží se docíliti
toho aby slavnost byla velkolepá
a není pochyby Že toho docílí I
v našich kruzích jest živý zájem
pro oslavu jmenovaného dne a my
doufáme že účastní se jí všecky
české spolky svobodomyslné Do
posud rozhodly se následující
spolky České oslaviti den zdobení
hrobů: Jan Hus R P tábory
Woodmen of the World a Těl
Jednota Sokol Předpokládáme
však že i ostatní spolky vzpruží
se k činnosti a budou sdoIudůso
biti při této slavnosti která ovšem
odbývala by te na Českém Národ
ním hřbitově při kteréžto příleži
tosti by mohla býti přednesena
slavnostní řeč a některé pěvecké
sbory Lze očekávati že mayor
Moores prohlásí 30 květen za
úřední svátek a sice odpoledne
od 12 bodin do 6 hodin večer a
tu nikomu by nebránilo zaměst
nání aby nesúčastnil se slavnosti
— Tábor Nebraska M W A
připravuje se ku oslavě svěcení
svého praporu která připadne na
den 28 května Zvolen by í již
zábavní výbor jehož starostí bude
vypracovat! důstojný program pro
zmíněnou oslavu Tábor za dobu
svého působení získal si hojné
přízně a lze očekávati že slavnost
bude míti důstojný průběh
Můj Vojtíšek" jest název
veselohry kterou bráti bude dra
matický odbor Tělocvičné Jedno
ty Sokol od neděle za týden Pů
sobivá tato hra zajisté přivábí
hojně příznivců tohoto odboru i
neboť všichni účinkující věnuji
značnou pílí svým úlohám tak že
nelze doaýileti se o nijakém
mf#vnfm WSzdaru tím spíŠé když
řidjtelem ochotníků jest osvědčený
a svědomitý ochotník pan Josef
Mik Divadla jeho řízením po
řádaná setkala se skoro vždy 1
úspěchem dokonalým ač mnohdy
návštěva nebyla tak četná jak
provedení zasluhovalo Doufáme
však že hojně obecenstva tento
krát se dostaví a snaživé ochotní'
ky tak odmění za jejich nezištnou
suahu Zasluhují toho plnou mě
rou Hráti se bude v Národní
síni
— Zítra oslaví nebrasský Vel
kovýbor J C D své pětileté
trvání a my nepochybujeme že
bude to slavnost okázalá důstoj
ná blahodárného tohoto tělesa
Jiz několikráte zmínili jsme se o
přípravách k této slavnosti jež
činí zábavnímu výboru všechnu
čest a nebudeme tudíž se zdržo
vati při posuzování programu
dostačí říci Že veškerá čísla jsou
cenná a přispějí značnou měrou
ku mravnímu úspěchu této slav
nosti Doufáme že návštěva bu
de velmi četná již i z toho ohle
du že vstupné jest mírné neboť
obnáší pro pána s dámou pouze
50 centů
— Minulou středu zatčen byl
krajan J Panoušek na obvinění
že zpronevěřil spolkové peníze v
obnosu $100 táboru Nebraska
M W A jehož jest pokladní
kem Panouška dal zatknouti p
Fr Boukal který jest konsulem
zmíněného táboru a zároveň ruči
telem pokladníka Zatčený byl
po složení záruky propuštěn na
svobodj avšak téhož dne večer o
10 hodině byl znovu zatčen a do
praven na policejní stanici kde
bude se zodpovídati z toho co za
vinu mu kladeno Zmínili jsme
se sveno casu že fanoušek nvl
okraden o spolkové peníze v do
bě kdy se nalézal v plesu se svou
manželkou kteroužto zprávu on
sám do světa rozhlásil Tajná
policie však po vykonané prohlíd
ce nebyla přesvědčena že loupež
v tomto případu byla spáchána
proto projeveno bylo podezření
že snad se zde jedná o něco jiné
ho než o loupež Pátráno bylo
dále a výsledek toho byl že pan
Fr Boukal jako konsul táboru
zároveň ručitel PanouŠkflv dal jej
zatknouti
— Pan K Smrkovský obdržt
tyto dny truchlivou zprávu z New
Yorku že zemřela tam stařičká
matka jeho v stáří 70 roků
— Krajan náš pan Edward
Rosewater redaktor a vydáváte!
zdejší Bee nalézal se v minulých
dnech na východě kdež ve zna
menité Cornell universitě pořádá
řadu přednášek o žurnalistice
Celkem bylo přednášek těchto
a sice: 1 co le žurnalistika 1
úkoly časopisu 3 Správa časo
pisu 4 lak se sbírán noviny
5 Časopis v politice 6 Časopis
vůči společnosti 7 Žurnalistika
co zaměstnání Přednášky tyto
jsou velice poutavými a vzbudily
značnou pozornost na východě
Kdež prisu k poznani ze 1 ze
západu může mnoho dobrého po-
jiti
— Chcete dáti svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?
Zda-li ano nechte je navštěvo
vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P
Západu a dozvíte se jak ušetříte
peněz na školném tf
— Pomocníci tesařů v Cudahy-
ho jatkách vyšli v úterý na stávku
Jak se nám sděluje dostávali 17 #
centu na hodinu a nyní společnost
u a bidla jim pouze 15 centů S
tím ovšem nebyli spokojeni a pro
to všichni přestali pracovati Až
do včerejška nemohla místa jejich
oýtí nahražena Hlásili se sice
dělnicí ale jakmile seznali skuteč
nou situaci odcházeli opětně
— Stavba budovy Těl Ted So
kol rychle pokračuje a lze se na
QEUrJATISDU
rsrcscKycn ma~i
1 f £ RICHTRA
tUadites
yMii tyl-Svf-
JÍV
Státi se lučebníkem
btáti se luřebníkcm-člověk musí atudovatl vedu lučební
m ml tAtlse prrivnifcem nutno nám stuilovHti nnWnlclvf
a5' Sliíti se lékařem— nutno studovatl védy lékařské
litem šatí
Pfefteoí tlínlnl slránky nodostačí— Člověku tu nutno stále studovali a
ledovatí Clovfiku nemožno stáli se lučebníkem nab lékárníkem v běhu
Jednodenního studium právé tuk Jako nemftže člověk stiftl se nrumyslní
kera Šatního závodu prodejem jednoho obleku My studovali Isme nyní
obor Satniho promyslu skoro celý niii život a stále leSté se přiučujeme
— nezanebáme ani jediného přiučeni se— a Jsme vždy v popředí— vždy
v čele naSI třídy— ano vždy daleko v nopfedf My vždy snažíme vy
čerpat! tržní obor šatní až na dno vždy pátrajíce po nových výhodách
a nalezneme 'e-A co "NEBRASKA" tvrdí to platí Čtete každého
týdne naíe dvahv a řvčsti o Šatstvu a mQžete jim vždy důvěry věnovali
My máme vždy lednu cenu a ta jest vždy nejnižíf Některé Sami závo
dy niaf tolikerých rozmanitých cen Jako zebra má na sobě pruhů— tak
vsak nevede se obchod u nás A mluvě o pruhované zebra připomíná
nám že možno námsdělitl obecenstvu že právě obržeii Jsme velikou
zásilku pruhovaných muikýohohiekA jakébtste nerozeznali
odzflkázkovych-ledadleceny Kdežto oay krejčovské-zakázkovó-prodávány
po $2000 až $25 00 naše cena jest pouze $7 60 až $8 60 —
Wf v sobotu prodáváme až do 10 hodin večer a náš spůsob
aanáčeaí peaéz zaáte„i
©9 cerrtcHT
Kočárky tak zvaoé "Go-Carts" $348 a za ceny i vyšší
Détské kočárky jiného druhu za $285 a výše
1519-1521
D0U0LAS UL
fllftko 1 ulice
HARDYS
vaur mwnvww
díti že v určitý Čas bude dohoto
vena Na stavbě zaměstnáno
jest hojně dčlniků a kladiva jejich
vesele buši od časného rána po
celý den Z části která jest již
postavena možno si učiniti posu
dek kde jaká síň bude se naléza
ti a můžeme směle říci že plány
jsou velmi prakticky provedeny
Doufáme že se sini bude spokoje
na nejen T f Sokol nýbrž i celé
Cešstvo omažské
— Hledáme zkušeného a obrat
ného prodavače obuvi Mui být
slušného chováni a mravů a scho
pen ochotně obsloužiti kupující
Místo jest stálé V Boston Store
Omaha Neb Dt67x2
— Zdejší reíormátofi nějak po
qivdc rozumí reiorme lak na
i v r v _
příklad měsíční výplata v kance
láři okresního návladního v minu
lých létech obnášela nejvíce 1570
alo n Shiolnc nntrVhn ia nrn "ai4"
lidi $720 každý měsíc
— Jednatelé zdejší kteří ob
starávají dělníky pro stavbu želez
nic na západě stěžuji si že ne
mohou dostati dosti lidí Je to
už hodně dávno co jsme takové
stesky slyšeli
— Na poště nalézají se násle
dující dopisy se zdánlivč českými
jmény: W S Duba F Janák
— Optický odbor firmy Aloe &
Peníold Co na Farnam ulici na
proti Paxton hotelu je nejlepŠím
nejdůkladněji zařízeným toho
druhu závodem v městě Kdo
potřebuje brejlí buď kn zotavení
zraku a ubránění se tak nebez
pečné kratkozrakostí aneb i ti
kdož v pokročilejším již věkn se
nalézají mohou s důvěrou se na
firmo tato obrititL Oni bezplat
ně optickými přístroji vyzkouší
sut vašeho zraku a poradí vám
ai
Pok Zip May
Člověku nutno studo
vati oboršatní výroby
ZaUiliceSczastt
Tyto pfUcťiitmé hndlre nentojl řiče mnoho
a Ml Je aul nehodláme udpnrnjnTittl t jak hadi
ét jel prodáváme po 8 10 S 12c íarufdj me
Prfdallť Jme tich minule fHonj 80 Mřo
lc5 řád no nedoíly nám HíJnoMl í řlihlll
june Tynahrsdltl kiiídon která hy re neoníd
{lln anvb potrhala Máme mimo (ech Ml I hadi
ce tviáltě pevná a irTHullté po 23c alřevic
Hrábě po ISc lopaty drát řešetový
na okenice drátřné ohrady pro drůbež
ce niky a kropáče žucí ruční zahradní
Stroje a iičí-Iie jiné -fcl t -dDinácnoait po-'
ttťtmé
KotitnkU H a mavlt-lé by nám míli dá
prílriluiot pokytnontf Jim nale ncjnltsi n bid
ky tm poiMiné utavi bnf tulrzáhpké no f by ia-
k jaou zámky panty hřebíky Šrouby
a tlřlce tlných věci Oláme na Telml nizká pro
cento Tjtilku
1414 Fornoin ul
- sr závod
Nejkrásnéjšftn obdobím
pro nemluvňátka
lajlHte Jct lhůta Jarní kdy každá
matka míla by dítkem svm vyjet si
do milé zdravá ptirody a Juit tedy pro
každou na řaso poohlédnoutl ae kdo
by co do skvoatu dokladná úpravy a
ceny úplné vyhověl práni a poíadav
ktm Jejím A veSkerm toto vyjmeno
váním výhodám a poiadavktm dove
deme my v plná míře vyhovětl U nás
naleznou matky ten nvjveili a nejmo-u-rníjll
vybtr skvostných diukycb ko
'árkft a ta ceny tak mírné le ae xava
xujene kaidima penise navrátltlkdyí
by shledali íe mobU by jinde Jeltí la
ciněji koupili
poctivě a nezištně A potřebu jete
li brejle aneb cokoliv jiného z
jich obchodního oboru zmiňte se
jen Že četli jste pojednaní o jich
závodu y Pok Záp a můžete být
ujištěni že dostane se vám mimo
řádného obsloužení za ceny pro
vás uspokojivé ba až přeicvapující
— ťo námaze tří a půl dne
vybrána konečně včera porota ku
slyšení případu Johna Kerra jenž
obviněn jest zavraždění tchána
svého Johna Reida Zasedá na
ní též krajan Frank B Honza
CHRAŇTE SVÝCH Ort!
Oťl préskaoMáae a prehlldaeme zdar-
xíí f "nř"JNB l"kJeBÍ
Xaaábání traká sfatoboje Uleai
hlavy
N-Mejvé oti prkou v'nt£
Woe & VioVák Co
nosrmM oihi
" vyalertkrm B-jmdrnfliirb
dam iMKlith U ~ i i"Jminanil
lakoiloikikL'í??™n — °-
FCTC3EÍFLTT
lMl-tl7
1
15191521
D0UGLAS UL L
li sL
1