Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 05, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
i
The Chicago Lumbcr Co of Omaha
Jest Jedinou spoleíoostl
FranlE :Při"b©rslc
prodavač
JOIXIV BOEKHOFF
VELKOOBCHODNÍK d42tf
všeho druhu vínem lihovinami a likóry
413415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805
Nejlepli druhy jaké v trhu k dostáni Jsou mám na skladě Prodávám Je na quarty 1 gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají v velkém — —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové íbožf— -Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovaké zboží
!2l9-'223 Harney Milce - - - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing €o
B TBTa:BI3vriaa31t©l
VHf
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
METZŮV e PIVOVAR
ryrábí vyhláSený a po celém M4-ir IaÍI Objednávkám věnuje se
- západě za nejlepSÍ uznaný JTlvltiUV lC&Un zvláštní pozornost
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozeaýlá výtečný ležák
BRTOVY
nalézají stale vetší oblibu poně
vadž jwoii spolehlivé a léčivé
Brttvs aralková kouzelná nsst hojí rány čer
stvé I zastaralé vyrátky na tilu I obličeji
vědí ní lisuje opary aspáleniny CenaZSo
BrtSv pllcaí ealsási proti kaSH píchání na
řrnou zaduté zaaleuováni a praním kře
im Ona a Wo
Krvečlstltel Jh potřební každému obzvláHf
jarní dobou Iirtávkrvečlstitel Jasni barvu
tvare dodáv télusilu a svěžesti léčí vy
rážky na lile závrať a rožl Oena II láhev
BrtJv fellsáa pro Játra a ledviny vidy pomft
áe lMilratni v zádech a v križi účinkujíc
na ledviny Lect ofttiíns mueeni rezavuu
močeni krve pluku a zaražení moče Cena
bnáii 1100
Brtovv Cascarla ellnlkv (červené) 1son nelSDO-
Íehllveti ve víecn případech zácpy zá-]
vrati jawrnlni chorobám nechuti k Jíd
lu Jsou cistě bylinné ueo zao
Ruříme krajanům za spolehlivost našich léku neb Jsou pone lvice připravovány
dle předpisů lékařských které se nejlépe osvědčily Nejwm to žádné v8e léčící vy
nálezy ale léky které pro rozličné nechhy jsou spolehlivé a připravované z nej
lepsícb látek bylinných jaké jsou v trhu k dostání
Krajané přející si léky nsíe kde nejsou k dostání v lékárně zašlém vypacené
na požádání když cena léku jest přiložena Adresujte: t7Wr
BRT & CHALOUPKA W1LBER NEBR
Předplácejte na 'Tok rok Západu" 8 "Knihovnon Amerlckon"
Předplatné obnáší pouze $320 na rok
Jedno natřeni často dostačí
aby vypuzeny byly bolesti x kaž
dé částí tčla vezme-li se k tomu
SEVERÚV
OLEJ Sv G0THARDA
60ctů
KřlČl-11 dítě celé noci dostá-vá-It
zoubky aama-H borkosť
SEVERÚV
TIŠITÉL DĚTt
I
tis
tis
tis
g
8
tis
tis
tis
tis
tis
tis
tis
tis
tis
tis
tis
8
tis
tis
je ntiší tupl a vyléčí
25 cto
iir
SEVER0VY
PILULKY
pro játra vpraví
Vám stolici zbaví
Vás nadýmání ob
tíží z větrů zabrání
vzniku mnohých
nemocí
23 ct
SEVERÚV
PRO
zůstává posad nejlepiím
lékem proti nastuzení
chřipce chrapotn a bole
stem v krku
Vyléčí každý kaieL
39 60
Máte-li Obtiie s močraím řc-1
zavkn Doiesu vzadcen tiutou j
V' SEVERÚV
SIL1TEL LEDVIN A JATER
Vás rychle vyléčí
75 rtů a $125
Vypadáváni vlasu
tým holou LU to nemá nikdo rád
SEVERÚV SIUTEL VLASŮ
způsobí Vám bájný vzrůst vlasů a ]
činí jc jemnými
60 rtů a $100
iviasxní íeny za sjuu pulcíc h pupia ucmuu v
A V (i:ř:v :Ayřva ttiVA
M3 lze vfnodni nakoupit! stavební dříví
14ti i Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
LEKY
Rcvmatlsm dnt hostec mfiie btl vyléčen
užíváním Brtova leku který Je připravo
ván ile lékař předpisu Cena 1100 láhev
BrtAv bílý llBlmeat Jest od dávna oblíben
užíván proti suchému lámáni otekllnám
pi"háuf na prsou a v kříži Nejlepií pro
středek při revmatlckých případech Cena
85afi0centa
Boleni hltvv pocházející od zácpy bděni plí
lltného pltí horkosti neb nervonosti vy
létl se rychle užíváním Brtovych kapsulL
Cena25cent&
BrtAv Kk proti choleře a projmu Jest ánlné spo
lehliv ve viech případech letních nemocí
zápalu střev žaludečním k řečem krvavé-
mu llemi kotíce a projmu Cena 26 a 60
cent 6 láhev
BrtAv cervokai Jen pravm hubltelem těchto
trapltela matických Jest příjemný k uží
váuí tak že matky nemají žádné nesnáze
dítky přimetl ho užívat Cena 26 centů
Jste-ll stíženl revmatismem
SEVERÚV:
LÉK PROTI REVMATISMU
rychle Vám pomůže
$100
Ztratili Jste chuť k Jidln?
Jste slabými nevrlými ?
SEVEROVA
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám
Ý
v
I
I
Ý
Y
?
v
v
SV
sv
sv
sv
sv
V
sv
Ý
vy
sv
sv
sv
sv
f síly a veselé mysli 50c a $100
Vííi
Kdo trpi sla
bostí nervů vysí
lenostf třesavkou
tomn pomůže jen
SEVERÚV
MERY0T0N
Dámy po porodu
měly by bo vždy
nžívati $100
BALSAM
PLÍCE
ctn
Nečistá krev jest pfffinoiivet-
Kny ncmocf Máte-li vyrážky
na těle boláky a vředy jste-u
ospalí mnratf
SEVERÚV KKVECISTITEL
I Vás nzdravt $100
Vaše žena nebo dcera často
trpí různými chorobami ženský-
mu ' SEVERÚV
REGULÁTOR ŽENSKÝCH
NEMOCÍ
očinf ie zdravými
krásnými
kvetoucími
$100
ČEŠI V AMERICE
1 Newyorská T J S pořádala
minulou neděli ve své nádherné
budově poučnou přednášku v níž
přednášel dr J F Chmelíček
"O příčinách nemocí letních" a
"Cesta na Filipíny a zpět'' jež
provázena byla stereoptickými o
brazy H Za jednoho z nejpřednějších
malířů podobizen považován jest
v Chicagu krajan p Vladimír
Šamberk člen Ludvíkovy divadel
ní společnosti Tento týden za
počal malovati podobu mayora
chicagského C Harrisona jež
provedena bude v životní veliko
sti — Pan Šamberk jest zároveň
čilým agitátorem nově projektova
ného "trustu umělca" jehož úče
lem má býti odkupováaí děl malí
řů sochařů atd tak aby tito byli
chráněni před možným nedostat
kem životních prostředku
I Starý osadník clevelandský
Fr Hesoun st ustanoven byl
nově zvoleným mayorém řidičem
mostu na Seneca ul Jest to sice
také úřad dosti pohodlný a vý
nosný avšak demokraticKý mayor
clevelandský měl se ovdžČiti svým
českým voličům více representují
cím úřadem než jest tento Dou
fejme však že ještě tak učiní
II Tklivá jest zajisté smrt má
li zasáhnouti manžely v jeden a
týž den kteří po dlouhá a dlouhá
léta snášeli svorně všecky svízele
a trampoty tohoto světa Nemů
že se nikdo ubrániti tesknému po
citu při vzpomínce že dva lidé
tak brzy za sebou odcházejí jako
by duše jejich byly nerozlučným
poutem spojeny že ani smrt ne
může je od sebe odloučiti Tak
stalo se tyto dny stařičkým man-
THOMAS B REED A JEHO PRÁVNIČTÍ SPOLEČNÍCI
Znamenitý státník smerický Thomas B Reed který podnikl tyto dny výlet do
Evropy vstoupí po svém návratu jako společník do firmy Simpson Thacher &
Barnum v New Yorku Praví se že Reed bude míti ročního služného $50000
Želům Skopcovým v Chicagu kte
ří před 35 roky přijeli do této ze
mě hledati své štěstí a spokojenou
budoucnost Stařičký Skopec si
ce po delší dobu churavěl avŠk
manželka jeho byla stále dosti či
lá až skon manželův podryl její
vetché tělo a ona žalem nad ztrá
tou jeho zemřela týž den kdy
manžel její oči k věčnému odpo
činku uzavřel Oba byli horlivý
mi katolíky navštěvujíce celých
20 let kostel a povinné poplatky
plativše Patřili ku osadě sv Ví
ta která jest druhou farou allport
ských benediktinů jsouc jimi spra
vována Těšíce se jisté zámožno
sti zakoupili si na Českc—Národ
ním hřbitově lot na němž přáli
si by uloženy byly jejich tělesné
pozůstatky Mimo toho si však
přáli aby byli pochováni dle ka
tolického způsobu Nebylo to nic
divného byliť katolíky vychová
ním navštěvovali kostel ano i syn
jejich Josef Skopec jest jii po
18 roků údem katolického kostela
Když oba skonali pozůstalí syno
vé chtějíce vyhověti přánf stařič
kých svých rodičů zašli ku faráři
svatovítskému jednomu to z all
portskýcb benediktinů a Žádali
jej by vykonal pohřební obřady
První otázkou farářovou bylo kde
budou pochováni Jakmile zvě
děl že na Česko-Národním hřbi
tově se xarputilou tvrdošíjností
odmítl nad zemřelými vykonati
pohřební obřady dle způsobu ka
tolického Nic nepomohlo pou
kázání na to Ze oba stařičtf man
želé byli nejen horlivými katolíky
ale Utidrými podporovately osady
svatovítské Ze syn Josef je kato
líkem a povinnosti jako takový vy
konává Farář allportský bene
diktin všechny své důvody shrnul
v to Ze stanovy mi brání konati
katolické obřady nad oběma ze
snulými poněvadZ aebudoo po
hřbeni na katolickém hřbitově
Tím ovsem dal na jevo oč mu
pod rouškou katolické víry běží
o peníze jež by vydělal prodáním
lotu na katolickém hřbitově Ne
dostačuje mu obnos který za vy
konání obřadů se platí Pozůsta
lí synové Skopcovi zanechajíce
všeho doprošování odbývali po
hřeb svých stařičkých rodičů bez
katolických obřadů pohřebních na
Česko-Národní hřbitov
1 Před několika dny svěřila
tajné policii chicagské jistá dáma
která pohybuje se ve vznešených
kruzích tamních že ráda by našla
rodiče své které již asi 15 let ne
viděla Zprávu v novinách četl
také ktajan Josef Hrobař bydlící
u svého syna Rudolfa v Čísle 2243
z 51 Court a ten se domnívá Že
by zmíněná mladá dáma mohla
býti jeho dcerou Je tomu asi 15
roků kdy rodina Hrobařovic by
dlila na rohu 18 a Laflin ulici
Matka se tehdy roznemohla a byla
dopravena do okresní nemocnice
Otec pracoval v dřevařských ohra
dách Jednoho dne jistá soused
ka která nyní již je mrtva vzala
dvě dcerušky Hrobařovic ioletou
Emilu a sletou Annu a odvedla
je někam "na hrádky'' Domů se
vrátila sama a otci když po dce
ruškách se sháněl řekla že ode
šly do nemocnice navštívit ma
minku Od té doby již otec je
nespatřil a ničeho o jich osudu se
nedověděl Oplakával je již jako
mrtvé Zpráva v novinách o dá
mě která se shání po svých rodi
čích přivedla jej na myšlenku že
by to mohla býti jedna ze ztrace
ných jeho dcerušek nejspíše An
na Starý Hrobař bude pátrati
dále a snad se mu podaří dovědě-
tí se je-li jeho domněnka pravdi
vou
1 Tyto dny rozešel se Sbor Zá
stupců Českých Spolků pro dolej
ší Národní budovu v New Yorku
jež asi po deset roků byla středi
skem českého spolkového života
kde pořádány byly téměř veškeré
zábavy v dobách dokud česká
osada nalézala se ještě v okolí 5
ulice K bývalé Národní budově
jež nyní opět stala se majetkem
soukromníka pojí se veliké množ
ství upomínek života spolkového
a národního a zajisté ještě po
mnohá léta bude vzpomínáno bu
dovy jež po tak dlouhý čas byla
společným střediskem Čechů new
yorských Sbor zástupců započal
již s vyplácením spolků jež měly
peníze na budovy uloženy každý
spolek obdržf 78 procent ze svého
vkladu Veškeré věci a celé zaří
zení z dolejší budovy darováno
bylo nové Národní budově — Do
lejší Národní budova zakoupena
byla asi 20 českými spolky roku
1884 celá budova i s vnitřním za
řízením stála 12293253 Za prv
ních osm let splaceno byl oz vý
těžku 115000 Dům stál na po
zemku který byl a jest dosud ma
jetkem bohaté rodiny Astorů
1 Do sjezdu ČSPS který v
srpnu odbýván bude v Detroit
Mich vyslán byl velkořádem stá
tu Nebraska wilberský krajan p
F J Sadflek
Radostná irěsť i povlnnosť
"Činím tuto nejen utéienou alebrž
I povinnou zvésť víetn vfikolním sou
sedům I jiným trpícím íe včasným
upotřebením CbamberUin's Colic
Cholera & Diarrhoea Remedy byl jsem
takřka zázračně vyléčen prudkého
záchvatu flplavice Konplv si láhev
téže po několika dávkách byl jsem
zcela uzdraven a cítím se povinen lék
ten každému od poruč i ti — J W
Lynch Dort W Va" Na prodej
všech lékárnách
Zpráva odboru hospodářství o
stavu osení v Nebrasce
Za týdenkon?lcl pondilkem akvftna
Minulý týden byl teplý a větr
ný a panovalo slunečnoi nadbytek
deště Průměrná dennf teplota
kolísala od 9 st ve východních
okresích až do 4 st v okresích zá
padních nad průměr
Spád deště byl nad průměr vy
jímaje v několika málo okresích
podél jižních hranic státu Nejvíce
pršelo poslední dva dny v týdnu a
půda byla velmi suchá ve větší
Části státu po většinu týdne
Pro práce rolnické byl uplynu
lý týden příznivým a značný po
krok byl učiněn ve většině okresů
ačkoliv na některých místech su
cho začátkem týdne poněkud
zdrželo práci Drobné obilí jest
již téměř zaseto a ranné seté
vzchází na většině míst nestejně
následkem sucha Ozimka zlepši
la se trochu v nejkřajnějších jiho
východních okresích avšak větši
na osevu ve státu jest zničena
Orba pro kukuřici jest v plném
proudu a velká část kukuřičných
polí jest připravena ku sázení
kukuřice jest dosud pouze málo
sázeno
Stav osení v jednotlivých okre
sích jest následující:
Butler — Jarní obilí vzchází ne
stejně dobrý týden pro práci
Fillmore — Pšenice není valuě
zlepšená oves vzchází půda se
oře pro kukuřici a jarní obilí skoro
vše zaseto
Holt — Pšenice a žito pěkně
rostou prérijní tráva se pomalu
zvedá
Madison — Drobné obilí a tráva
zvolna rostou
Buffalo — Jarní pšenice nestejně
vzchází kukuřice počala se sázet
Hayes — Něco pšenice vzešlo
ale vláhy potřeba prudké deště
způsobily mnoho škody
Box Butte — Půda velmi suchá
tráva pomalu vyráží
Cheyenne — Týden byl velmi
suchý a větrný tráva a vojtěška
utěšeně rostou
Dawes — Pšenice většinou zase
ta půda suchá tráva na renčích
zvedá se pěkně
Gage — Půda kde ozimka byla
zaseta bude oseta jiným obilím
oves vzchází kukuřice počíná se
sázeti
Lancaster — Kukuřice se sází
některá pšenice vzchází pastviště
jsou v dobrém stavu dobrý týden
pro polní práce
Pawnee — Déšť prospěl ozimce
oves vzchází a kukuřice počíná se
sázeti ovocné stromoví počíná po
malu kvésti v
Richardson — Pšenice se lepší
oves většinou vzešlý a kukuřice
počíná se sázeti brambory jsou
nasázeny ovocné stromy vyjíma
je broskve v květu tráva pěkně
se zelená
Salině — Oves a kukuřice budou
pěstovati se v půdě po vymrzlé
ozimce půda jest vyschlá avšak
ovsy obstojně vzchází
Saunders — Týden byl suchý a
větrný mimo poslední dva dny
kdy silně pršelo takže půda uve
dena opět do dobrého stavu
Boyd — Drobné obilí a tráva
pěkní rostou a trochu se oře pro
kukuřici
Colfax— Drobné obilí potřebuje
vláhu pšenice je poškozena prud
kým větrem a tráva obstojně roste
Cuming — Pšeaice a oves vzchá
zí avšak potřebují vláhu štěpná
tráva jest pěkná kdežto prérijní
jest opožděná
Dodge — Několik deštíků jsme
dostali ale dosud je sucho drob
né obilí a cukrovka vzchází pro
kukuřici orba započala
HOVORNA
Poure dotazy plný m Jrafnem tazatele opatřen
Uojduu novilmnuti a odpovědi Dopisy
nepodepsané a anonymní nataznou
pohodlného místa v ItoAi
BRUNO Nebr— Prosím sdělte
v Hovorně když Člověk něco dlu
huje hostinskému zdali týž jest
oprávněn mu něco bráti? Jak zní
zákon? Váš odběratel
Odpověď: — Dluh v hostinci jest
jako každý jiný dluh Hostinský
sice nemůže nikomu nic násilně
brát avšak obdrží-li proti někomu
rozsudekmůže mu soudně dát za
bavit! takový majetek jaký zaba
vení podléhá Dříve nežli jsme
měli nynější Slocumbův zákon
nemohl býti dluh za pití vymáhán
soudně nyní však ano
— Bolesf nebéře ohledu na
osobnosti a zachvátí stejnou mě
rou slabého jako silného starého
neb mladého boháče í chudého
Však nechť jakoukoliv vnitřní
neb zevnitřní užijte Perry Davis
Pain Killcr
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
BUTTE Nebr — Ctěná redak
ce Pokroku Západu: Minulý tý
den měli jsme zde návštěvu kraja
nů z východní části našeho státu
kteří zavítali sem aby osobně se
přesvědčili zdali krajina zdejší
hodí se pro osazování českými
rolníky Návštěvníkům ovšem se
zde líbilo neboť okres náš jest
jedním z nejlepších v severozá
padní Nebrasce půda jest zde vý
borná vody všude hojnost v ne
sčíslných potocích a doprava bu
de též pohodlná poněvadž dráha
se zde již staví Krajané naši
kteří by chtěli dobrý pozemek za
málo peněz si pojistit neměli by
otálet s výhodnou koupí neb
mnoho Němců se sem stěhuje
kteří v krátkosti zaujmou zde nej
lepší pozemky nepospíší-li si Če
chové Pozemky v ceně stále
stoupají a až bude zde dráha do
stavena jest jisto že hodnota je
jich se zdvojnásobí — Zima zde
byla velmi krásná a pohodlná
avšak jaro se trochu opozdilo
Nyní arci se již dostavilo a rolní
ci jsou pilně zaměstnáni v polích
Městečko naše stále vzrůstá ob
chody se zvelebují a každý obyva
tel zdejší hledí utěšené budoucno
sti vstříc Avšak nejen hmotně
nýbrž i duševně pokračujeme
Společenský náš život ušlechtile
jest pěstován o čemž hlavní zá
sluhu má zkvétající řád Karlín č
40 Z Č B J který jest naší
chloubou Řád čítá nyní asi 30
členů a téměř v každé schůzi na
vrhováni jsou noví členové S
úctou Frant Matoušek
CSL KOŘALKA
PŘÍMO OD
$3
20 kvarty se
= zá ilkou
Uspoříte tlm výdě
lek překupníka a za
mezíte možnému fal
čováni
Po 30 let vyrábíme
kořalky nejlepií Po
vést' likérft z taíeho
llhovHru Jest dobři a
tak rozsáhlá jako A
merlka sarna a máme
na tisíce ndbčrutela v
kažiiém státu Cnle
Nabídka:
Zaileme každému 4
vanové lahve Hay
ner's sedm roků sta
rou dvojnásob dešti
ovanou žitnou kotal-
u za U 20 a zaplatí
me i dovoz Za-iláme
v bedničkách obsah
iipprozrazující Po ob
držení když ±ltn
této okusíte a neshle
dáte že by byla té
dobroty Jako zaruču
jeme možete na naSe
útraty nám JI zajati
zpit a my vám vrátí
me 1330 Kořalku Ja
ko tam Jinde nekou
píte pod 16 00
Žádný tlnf lihovar
neprodává spotřebo
taar vutelom pilino a kdo
vám takto kořalky nabízí nejsou vyrabltell
nýbž pouze překnpníui Natě kořalky zaruču
je dobrá Hay ner-ova pověst'
Odporučeni: První Nir Banka jakož každý
obchodní dam v Dayton každá Jednatelna
Tle Hamer itiFi Co
205-211 W FifthSt Dayton Ohio
P 8 Objednávky z Arizony Colorado Oali
fnrnie Ida'o Nevada N Mex Uretron Utah
WdBhintrton a Wyoiulng musí znít na 20 krar
tft a doprava zaplaoeua dt&ihStf
JJdělujeme ceny
3 (pudahys
Diamond G Mýdlem
Zaíleme vám zdarma setnam ten
íi prémii jel udilujemt kat
dému odkupniku Piitt:
SO OMAHA
NEB
I Diiie & Columbia 1'ítičsiWa
sou nejlepiími spořiteli obili
n Heařetonatelní JeMoTf dííhnll
kmiúfjtnt utroj m důklad ué je tólstí
III A & T ro-n cté a taíné pani stroje
uvjcu'uti as uijjrc v ucjbi tul u ptcw
IV A & T řezací stroje 2
dříví ku stavenu! aoicbudoí potřebé
Vyrábinf jto
Aultman & Tavlor
Marhlaery C
4
Hansileld Ohio
ifield Ohio
WtsIsiirístMrf f '~
—'Sli si fm-
I
lít- -
evehyeai
áIlThe Big 4