Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 05, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
adhesář
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
fcád Palacký ě 1 ZČIJJ
Odbývá své pravidelné sch6t každou čtvrtou
neděli v mísict o 2 h odp vsfnl p Klopetky
na 13 a Wllllam ul Předs h Berka taj Vác
Šebek 1407 B 4th 8t sčetnlk Simon Boku
sek 1518 Williams uLpoklFr Mach
Těl Jed Sokol v Omaha
odbývá své pravidelní sohoz ksždý druhý
-Čtvrtek v měsíci večer ve své místnosti SK2Í
go 13th Bt Předa Bud Havelka 1457 80 14tb
Bt tajemník B W Bartoš 1418 rear Poppleton
ve oertnlh Kr J ťlsla 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So 15tb Btr
Podp Sokol TjrS i 1
odbývá tvé ach&ze dvakrát měsíčně každou
1 nedělIaS pondělí v měsíci v siní Metzovi
Celoroční schoze odbývá se I neděli v říjnu
p&lletnl scboze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Bvojtek mí
stopředseda FrHvobodataJJohn Chleborád
IS46 jll 15tá ul nčetnlk Josef Kalpar I4i Jit
13 ul Pokladník V P Kunci 131Í 80 13 Btr
výbor majetku Jos Nímec praporeínlk Jo
Merz dosorce Fr Vojtěch
Jan Uoi Loie ě 5 Ryt Pythla
Odhývá schoze každou pivni a třetí středit v
Mni NimHnl utni na 13 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Ed Kelcb 4010 80 13th Btr Strážce
archivu a pečeti F Vodička 104 N 16th Btr
Stránce financi Váo Přibyl 1211 Již 13 ul Po
kladník Jot Novaic wiv jis u ui
Bohemia Lože ě 814 AOUW
odbývá avé pravidelné scboze v Národní tlnl
každou a 4 středu večer Frant Bvojtek
MJ P P W Bandhauer Záp VXH 80 19 Btr
J V Vacek áčemík 8210 Bo 14 Btr 0 Bose-
water spoi icaar nts dihuuB
Tábor Olumbus ě 60 WOW
rodní síni ▼ H h večer Předseda r Sloboda
I - a r I ] I L _ IUmIh 'Pul
1M4J17 10 Ul HWWjJrťUWiil otmiiu
Pokladník V J Nepodal 124 Jli 14 ul Pra
vodil Auton Novák
Tábor Sebranka É 4771 MWA
třetí středu v měsíci v osm hodin večer
T slnl pana Jana Hrocha Konsui r w
HOUKÁ) G IKSI Jít m ni iivuu-j vw ™™--
bankéř Jot Vopálka S a Wllllam ulica klerk
j H rrllty- Olu lil „wrj pí 1
vnitřní st ál Josef Hrubý: venkovní stráž
Bart Malbauser výbor majetku Jan Oblebo-
rad Mine vowiva ivarci duiiu'j - -Uaozelin
Sbor Tlasttelava Č 29 JČD
rodni síni o í4 hxl odp Předs-dkyní Kat
BarUi tajHmnic M Suchánek 13 a Plerce
ul„ ofietnlce Mario Micoai puaiauuiuc n-iuu
na Beránek
Mhor BulťHlaya l 60 JČD
odbývá schfte kaidou 8 nedíll v měsioi v Ná-
coaaisinioi ouup rio™n
1227 Jli 1& ulice tajemnice FrantUka Čapek
1314 MurthaBt SCetnlce Marie Příborská roh
44 aJaiteiia Bl poKiaunn-o n™i 1
gar 1J8 jli B ui N
Shor Hvězda Jíoyé líobr i 8 JČD
odbývá své cli6ze každou í nedíll v rořsícl ve
2 BOUUUU Bili - m t
EnK-ltlmrer taj Vilhelm na Bartošová l134
w) lith ot oceimce noi ihouui u - ~
lutn sir
Shor Martha (i rove i 10
v inLírl v Národu! síni Předsedkyně NelHe
8vobKla místopředsedkyně Anna Brodil ta-
Jemnice Husle David 1453 So 10 Bt pokladní
i-n M Boukalová HOI-14 ul privodkyně
A — enliAa nAflMI
Sbor Čechle D of II í 161 AOUW
1 _ALK LiuM 9 o i vrtotr
v mětticl ve dv hod odpoledne v mwtooatl
pana J Havlíka v Národní snil Předšed k a
XiiKjnle Hoffman tajem Jos le Vacek IW12
ípolk lékař C ItiMewater xes Bee Bulldlng
Sbor Lilie i 0 Kruhu Dřerařek
dbývá své pravidelné schnse vždy v vruu
Deiii ▼ HiiMiiiwii f
ii x tt_bfsafst iJt4A 11 Itt 11 i minfi
předsedkyně Jo Homolova tajem nf re Marie
x11njlX 13 Ul prurouKjruB awio ™
U1J Jizul 10 unce
PaiIb ahor Hokolek TrrS i 1
druhou neděli a ětvrU áterý v mísiol v ainl
Metsově 1316 jll 13 ul Celoroínl schoie od
bývá s druhou neděli v říjnu pilletnl schfiie
arDDOU oeut ti t uuuuu vviimm —
rpou Předaedk)o Marie Moravec J4QH 14
3MjA Boule vard ave tajemnice StMle Benák
141 v Jll 14 ul á£etoíoe Marie Bílek 88 a Cbar
iee unce
Til Jed Sokol t So Omaha
v siní nuniii -
MsQ ulioe mitostaroata J M ToblU Itt a
I v -14 1 lan ITnl lL
děetnik Jan Vomáěka 18 aQul pokladník
Frantliek Hálek mesl N a O ul nátelmk
Alois &rajicea
Praha Loie h S28 AOCW
odbývá své pravidelné acháte lil středu
Eimlstr Fr Welich M Istr Prt- F J Fltle
k — £_ I V_aImI iAX_k nir 4JM1
IV mezi j r oi-r w -" ~v
n J r _ si (in — k h
' Ulice rOKiaa neur isibdiuioi wtvui
Tábor Žiikfir Dub i 115 WOW
dbývá své schftse každou první neděli v míní
cí v sini p Franka) a ulice Předseda Fr
Kavan mistophwlia rrana rtraoia ajero
James Formám W ul mxl Nik poklad
Anton Pivoňka (L a g ul
6id Palmové Dřevo 7
Kruh Dřevařek v 80 Omaie odbývá acbftz
avé každé poslední pondělí v měniči v mitno
SU Br KouUkýcn Marie Vomáěsa D&ntolni
fHiruěok Katle Vomáfka miHtopreaiteaKa
boda soukromnic Barbora Kscek prtvodíl
Josepbln Boukal vnltřni stráž Anna Křeček
venaovai stru
Chas Kauíinati
_ pojišťující jednatel
O a veřejný notář °
Zsluouj 'íjlepfl poJUfnJM apnlrinnatl
protlSvia kupujw maH-ira nm"vii vyosví
V epljvni iisiay a avnpf uu cvpj
-Vw na d movitý majetek
PtoaMsroli l3aDoDlai ni
Na yamissiippké meclnaroď
ní vstav Ocnace obdrlel
v odboru pivním
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
l st 'soě Jebo Hty Jeho ov
Icícb a auslllajicicb vlastnosti
Objedocjt si badal fk a od
Fred Knír Brewlar Co
1007 Jaekawm t-
TBUUOM4M
Th3 llcrrís ttstrcet Co
vyhotovují abstrakty každého
majetku v tomto okresu za
ceny velmi mírnil
4SS tt tť~zz C=a Ki
Dr E HolOYtchiner
český lékař
onicn na rohu 15 a lloward ul Sbe-
ly' Dlock c dreH 210
Telefon 1438
V nlKsrné k naleieui od 10 do 12 hodin ráno
xi t Uo 4 odpoledno od 7 do s večer
Telefon residence 1674
H Gifiorů MD Geo BiCiieil MD
xlera4ivi lélcaiíl
ZRAKU -SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NIB
dt33m" CIslo telefonu 739
PaníAiMSClER
nANHOJIČKA
a vyrabltelka ieské kořenné a by
linné masti (ctyřl droby) k vybojeni
každé rány a bolesti na těle
li: 13!0ihílUL
Velká krabička (5 unot) této vý
tečné masti stoji 60 ctil Na venkov
sasýlaJI se nejméně dvě krabičky
sa 1110 pni tou
Study
approfefi bj icaainf ra
iMiura BtperiBnewd %oá
0otupptn iBiirucior
Taki itwn) dm oolf
Th reeemrtr--Prcpftntt
Law
vnoř ootidtlraB Bud imMrt
rpBruitr u beUer
H
Home
rra1naU TOTjwHeref
nrtlnlr FRKR Ika
SPRAIIVI COKBBIir01fKVťK HťHOei OF LiMt
TMtrWaál JMIUHBff VCTMT HUb
Ouki Sta fispeir WorRs
1207 Doutflas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
0 D Kiplingeť
na rohu 13té a Fámám
mánijvftíí výbfr
doutníků tabáku
a vtboc viech potřeb kuTáckých ve městě
JOSEF KAVAN
Má na prodej
laciné lotr ve všech Matech O mata y
Bo Omaby Tdi poiemky 6 a 10 akro
vé lany u Omaby a pozemky vzaaienej
ií za mírné ceny a na výhodné splátky
Kolektule renty Pojišťuje
t BejHDolebilTejSich společnostech
proti Škodám ohněm
Nyní je řaa kupovat majetek Nikdy po
mmuiycn roao nenyiy majeiaj a
levné Jako nyní Přesvědčte e
Mám tel edntelství itt
: t t pro vyiany a anin
Hlaste se v čisle
1734 So 13lh St Omaha Neb
TCVfcTIWÁit
1813 Vlntoa ni Telefon 776
OMAHA NEB
Prodává lacino věnre a dekoruje slavnostní
sině Jakol I pohřební Dopravuje Je I ml
nu města poitou neb po express Jste ví
táni k návštěvě kvétnlko tHrl
Jediný Českýn
0 závod olovnický strojnický
u a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooh
503 Ck 18th Street
Teletoa 1587
ZavádSui vody plynu a kanaliaace pro
řidl ae levně a dobře t43tf
Stttaí jedaaUIstrí pro Jedině mtVtěe
mí LleTriudské nimi kampy
E
ítKIUW
po nejlepiích rycblolodích a jízdo
po viecb ieletolcícb obstaráme
ir±čLy nejlevněji
Kdo přeje ! nikoho ta aebon po
volatí raěii nim otnimit jeho
adreau a také jemu odporučit]
aby náa o podmínky přavosnf la
akavi poiadal
r#— f V-tW Irca
JAN ROSICKÝ jednatel
nmr
Česká kultura
Napsal Václav 6afr
Navraťte se vy zlaté doby pri
mitivní doby tvofení české kultu
ry! Oživněte vy ruce které první
v kámen jste tesaly dřevo zpraco
vávaly kov lámaly!
Navraťte se! Oživněte abyste
nás naučily lásce ku vlastní národ
ní kultuře!
Pohlédněte na naše umění u-
mění malého národa jak směle
konkuruje s uměním velkých náro
dů Česká hudba česká malba
jak všude ve světě jest oceněna!
Česká literatura kterak je uznává
na! Leč podívejme se na náš
průmysl! Ten cizinu dosud ne
předstihl Vinou koho? Vinou
vlastního národa
Český dělník je nejschopnější
Jest hledaným v cizině A z čí
ruky vyrůstá zdokonaluje se prů
mysl? Jenom z ruky dělníka! Jak
to tedy možnože nejdeme v před?
Vždyť nejvíce těch českých dělní
ků je u nás doma ve vlasti!
Na naší nezapomenutelné jubi
lejní výstavě viděli jsme krásné
překrásné museum české práce za
staletí Práce o nichž úsudek šel
že by se již dnes nedovedla! Prá
ce nejen staletá dobrá ale trvan
livá Tenkrát na dělníka nikdo
nepospíchal tenkráte byla mu po
skytnuta' možnost aby si nechal
na práci záležeti A byl malý
nebo zcela žádný plat za práci
neboť životní podmínky byly snad
né Vlasť ještě bohatá mohla
přírodou svou živiti své syny
Byla to i mnohdy' úmorná práce
ruční
KOMISA&I NA 8AMOJ8KÝCH OSTROVECH
Obrázek náS
předilHvuie amerického
misaře C H E Elliotta
ktefl ve
Šnečkem ze Šternberka Jsou vysláni
ských Jmenované vlády doufají že
cky sporné záležitosti
Dnes máme tisíce strojů a pa
tentů a my jdeme nazpátek? Vý
roba děje se dle jedné a téže ša
blony nápodobujíc často cizí
špatně výrobky Kov se leje do
všedních forem v kamenu nespa
tříme nic světového epochálního
a dřevo obrábí se prakticky s vy-
poČítavostí na nej větší zisk A
přece při té nejlepší "praktice''
při té šabloně a strojích které
svým významem mohou nejvíce
pomáhati pokrok my chtidneme!
My chudneme všestraně na poli
České práce která při vší avé
praktičnosti nás nedostatečně od
mě&uje Vždyť ta evoluce české práce
postupovala a rostla stejně s ná
rodem) Stejně s osudem vlasti obroze
ním národa a uměními Zalidně
ním však přistěhováním cizí kul
tury která bohužel začla v zemi
kterou vlastní synové nedovedli co
do bohatství přírody oceniti zle
hospodařit! na úkor naší vlastní
kultury zaČli cizozemci hlavně
naší národní odpůrci Přílivu ne
přátel se zbraní v rukou dovedl se
vidy Český národ opříti dovedl
jej vidy potříti a rozprá iti Ale
přílivu nepřátel ae spekulací v hla
vě nedovedl postavití hrázel Těm
prodával celé lány země maj na
mysli povrchní plochu a ne bo
hatství přírody které pod plochou
tou v hlubinách bylo ukryto při
chystáno jsouc pro syny vlasti
Cizí kapitál koupil pozemky kou
pil české řiditele a ieské praco
vní síly! český dělník podle toho
jak byl odměněn a jaký Čas pro
jeho schopnost byl mu vyměřen
pracoval pro zdokonalení cizí kul
tury kteří s Čech se za hranice
vyvíjela
Dokud nebyla sem rozdána na
viech stranách osvojena a v okre
sy toxdZitn hezky se to lilo
skromně a spokojeně českému
lidu: Nikdo nestaral se o to jak
peníze se světem českým kutálejí
kdo jenejvíce stahuje a bere "z
oběhu" A když vlády zatáhly
šroubem daní a poplatků ti kteří
byli postiženi vládou postihli če
ský lid což stupňováním se ještě
více přiostřilo a ty jednotlivé
vrstvy v národě bylo víc a více
znáti Lid pídil se po existenci
která byla snesitelnější anebo se
vystěhoval z vlasti V jiné zemi
založil a podniknul to co ve vlasti
by udělati nemohl Oni nejschop
nější pracovníci šli přes hranice
za cílem pravého uznání a oceně
ní duše to nejinteligentnější nej
nadanější Co z nich prospěchu
nadešlo průmyslu cizé vlasti! Tací
lidé jsou schopni nových objevů
vynálezů v říši vědy a práce a to
vše nenavrátí se více do vlasti na
ší to stává platné pro povznesení
a zvelebení jinéhone českého prů
myslu A my jim to za zlé míti
nemůžeme U nás by zanikli
jejich schopnosti jich vynaléza
vost nebyla by oceněna
Všechen život pokroku v našem
průmyslu tichne co zatím tiše
bez hluku peníze jako slze náro
da kanou a padají do bezedných
chřtánů které jimi podporují ci
zou kulturu
Cizí velkokapitál je tím šetřen
aby mohl peníze obětovati na
jinou stranu: pro vydržování ně
meckých "bundů" aby mohly ony
organisovati a agitovati proti če
skému národu ady mohly za nej
krajoějších prostředků nutiti český
lid k renegátství a kupovati sluše
Cizí kapitál je pijavicí v naší če
ské vlasti je pijavicí která ssaje
komisaře Bsrtletta Trippa a anglického ko
shodě s německým komisarem oaronem
urovnati neshodu na ostrovech satnoj
komisařům těmto podaří se urovnati víe
českou schopnost podnikavost a
vynalézavost otupujíc český ná
rod ve prospěch své kultury své
"zářící kultury"
Vlast naše ani neví kde všude
má své dobré děti české po celém
světě roztroušeny Když Praha
srdce zemí korunních halí se ve
slavnostní háv v panorama důle
žitých okamžiků národiích v ma
lebný ráz výstav: sjedou se ty děti
ze všech končin světa tiše bez
hluku navštíví známé poefelují se
s nimi a všude jde o nich jeden
hlas Že se jim vede dobře Širší
veřejnost se o nich nedozví Jen
tu a tam pamětní kniha nebo pro
ložený tibk v některém žurnálu
hlásá jich přítomnost v pravé vla
sti A tak jak přišli odejdou zase
synové její do svého domova
Jdou s lítostí v níž leží hloubka
dnešního nespravedlivého řádu
poměrů sociálních v Čechách i na
Moravě i ve Slezsku Odejdou a
strhnou za sebou opět značné pro
cento vystěhovalcú lidí našich
kteří právě socialismem pohádáni
touží po lepším živobytí A jich
místa tu zase zaujmou Židé a Něm
ci kteří na to již čekají Tako
výmto způsobem odnárodnily se
nám kraje a obce takovýmto způ
sobem řídly ty nejlepší řady synů
národa tak pukalo jádro českého
lidu!
V cizině má dnes Čech továrny
závody které zkvétají ku slávě če
ského jména avšak ku povznese
ní cizí kultury A a nás doma je
míti nemůže! Zde je Němec a
Žid který v rámci naši vlast po
mocí dobrých platů stahuje opět
ty nejleplf pracovní síly ten nej
schopnější český lid který roz
množuje jmění jeho který napo
máhá německé panovačnosti kte
rý povzaii! cizí prsmtystr
'
Nejschopnější Čeští dělnícÍ ne
jsouli vázáni k domovině rodinými
nebo jinými povinnostmi rádi jdou
na práci za hranice naší vlasti kde
náležitě jest jejich zručnost oceně
na Domů do vlasti přichází si
jen odpočinout Nepočítám zde
ovšem s těmi kdož ze zvyku po
cizině se potulují jimž i ten nej
větší výdělek nepřináší prospěchu
protože jej utopí v rozmařilém a
nemravném životě k němuž cizina
tolik příležitosti jim sk5'tá Ne
počítám zde s těmi kdóž bídnější
mi vracejí se do vlasti nežli jaký
mi byli když ji opouštěli jsouce
hnáni domů postrkem často i cizí
nemoci nakažlivé sem vnášejíce
V Čechách tedy největším škůd
cem našeho průmyslu části to
naší kultury jsou německé a ži
dovské velké podniky továrny a
závody v nichž našinci pracují
pomáhajíce procentálně ku rozší
ření podniků ku zakládání nových
závodu a ústavů rozmnožujíce pro
centálně ten velkokapitál cizí
který za sebou vleče germanisaci
S těmi faktory počítá nejlépe
pro organisační a agitační účel
sociální demokracie v Čechách
To jest ta voda na její mlýn To
jest nejlepší zbraní její proti "če
ským měšťákům" proti české
"buržoasii" a sice té která: a)
nechce b) nemůže podle stupůů
zásluhy práci lidu odměniti Při
tom pranic nevšímá si oněch ži
dovských nebo německých tová
ren a závodů a podniků které
nejlépe a nejvíce mohou avšak
nejméně chtějí patřičně odměniti
pracující a hladovící český lid
který z jedné strany svými poruč
níky a z druhé strany sociální de
mokracií jest zgermanisovaný
Na tyto podniky neukáže nikdy
prst "socialisty"' a "demokrata''
Tomu pomůže stávkou aby si vy
prodal zboží a vyprázdnil sklady
na úkor českých živnostníků
Zde vcházíme na to široké pole
práce z níž roste český průmysl
(má totiž růsti) z něhož zvelebuje
se česká kultura která represen
tuje naši vlast vůči cizině
Proč je tedy taková bída v prů
myslu?! Vždyť máme také česká
panství české bohaté fondy bo
haté fary kapitalisty správy a
samosprávy! Ty přece potřebují
práci kterou musí zaplatit! Kam
tedy plynou ty peníze které po
všech berních a daních zůstávají
ve vlasti a které by hojnou měrou
rozmnoženy byly kdyby český
stát byl samostatný?
Odpovědí bylo by mnohc ty se
sem aevejdou — Avšak obsah
těch odpovědí jest zcela jasný a
přístupný Za škůdcem cizincem
stojí škůdce našinec!
Bez ohledu na měřítko majet
nosti: všichni čeští zákazníci všech
stavů a povolání jsou vinni: a)
Špatným postupem českého prů
myslu hlavně uměleckého prů
myslu b) prázdnou účasti pro
zvelebení pokroku a povznesení
kultury české v tomto směru c)
úpadkem řemesel a živností d)
sociální bídou lidu našeho
Špatným postupem českého
průmyslu jscu vinni v tom směru
že hltají chvatem nejlacinější ofer
ty které často vysoko vystoupnou
při dohotovení práce — nevšímajíce
si jakou za to obdrželi práci že
draze zaplatí práci špatnou a ne
trvanlivou že často na svou vlast
ní škodu zamhouří třeba obě oči
aby neviděli špatnost kterou při
jímají pod pláštíkem protekce
Úpadkem řemesel a živností
isou vinni v tom že první vina
má za následky opuštěnost české
ho průmyslu od těch kdož za své
peníze chtějí míti práci umělou
dokonalou nade vše vzornou a
kteří vidouce tu kleslost tu špat
nost odbývané práce nevěří do
mácímu průmyslu a obrací se bo
hužel do cizinyl
Sociální bídou jsou vinni skrze
oba hříchy předešlé který násle
duje posledaí nejtěžší hřích: bída
pracujícího lidu nezaměstnanost
špatné rozdělení vyučování řeme
slu a průmyslu uměleckému Sem
náleží výše zmínění poskytovatelé
práce kteří předně nemohou a za
druhé nechtí práci lidu odměniti
Ti co nemohou to jsou oběti
průmyslu kteří mají dobrou vůli
pracovati k jeho zvelebení avšak
nevšímavostí zákazníků kteté by
k účelům těm dobrým potřebovali
mají svázané ruce a dospívají k
těm koncům že sami pakli nic
nevyienili neb nezdělili hůře jsou
na tom nežli dělník a ztratí se v
řadách proletariátu klesnou v pro
pasf nepochopení neoceněnf
výie svého balení po zveleben:
průmyslu A ti co aechtí to jsou
povahy labulaické které počítaj
s překvapujícím výsledkem sa t
protekci s trfv
těžek dobrý rok co rok přijímajíce
ale práci lidu neodměBujíce Okla
mou zákazníky oklamou pracující
id a staví si domy!
Zde musíme postaviti hráz aby
neklesl průmysl český na dobro
Neboť co by nám byly platný
dobré školy života? Co by vlasti
naší byli platni needvislí průmysl
níci kteří skutečně ku vlastní jich
cti a chvále cenu českého průmy
slu české práce jedině nám za
chraňují? v
Ve třech těch vinách leží pevně
základní kámen odborových orga
nisací o nichž poslední dobou
tolik se píše a hovoří
Posilování na neplavém mlátě
Dráždidla nebudou nic platná když
soustava vašeho těla je v špatném po
řádku Potřebujete něčeho trvalejší
bo důkladnějšího a měli byste upo
slechnouti rady pana Henryho 8ar
bacha v Havara O Pan Sarbach píše
majiteli Dra Petra Hoboka násle
dovně: 'Kéž by Bůh všecbno své po
žehnání na vás vylil zasloužíte toho
pro velký prospěch jakého se lidstvu
vaším lékem dostává Patnáct lei by
dlím již v Ohiu ale každé léto soužen
sem byl pálčivou vyrážkou a všemi
ejími hroznými průvodci Po využí
vání 12 lablí Hoboka cítím se svého
starého trapitele zbavena Palčivá vy
rážka se poslední léto neukázala a aě
e mi 65 roků cítím se jako muž 80
letý Před tím sotva jsem byl s to
pozdvihnout židli ale nyní cítím se
statným a silným a jsem s to praco
vati jako v mých mladších letech
Kupující Dra Petra Hoboko nechť
si laskavě povšimnou zda li číslo na
vrchu obalu nebylo porušeno Výstra
ba tato je pro dobru odběratele
— Nejčelnější časopisy pro do
mácnost aneb skvostné měsíčníky
můžete obdržeti celoročně před
placené zdarma když uchováte
zábalky Diamand "C" mýdla
Pánům úřaanikům spolku
Účetní (obchodní) knihy ja Leci(f-
jrs Journals denní knihy a jiné- w
'5c nahoru u ťckn-itu -aoaau
BOSTON STORE
nabízi nyii! obecenstvu nádoby čej ně
výhodné příležitosti koupltl spousty
nejkrásnějíibo importovaného zboží za
ceny jakých Omaha posud poskytnou
tl nemoh la Vy koupiliť od poj ISťu jicích
společ námořních celé ohromné lodní
náklady poněkud zavlhlého aviak za
chovalého importovaného zboží z ná
mořských parníku
GERMANIC-®-
a fJamestown
Zboží to poz&stává z látek hedvábných tu
reckých damaika lrskýoh krajka 1 záclon
lněných drahých láteic Smyrna koberci ang
lických m íslinft drahocenného spod prádla
skvostných krajkami zdobených nočních ko-
911 iněrovaček skvostných látek oblekovýoh
sukní ženského htdvábného spodního prádla
ozdobného módního a galanterniho zboží 1
soukenných látek a vibeo vlebo takové záso
by že nelze tuto ani vyjmenovatl Vle bude
me prodá vatl za jednu třetinu za čtvrtinu al
sedmlnu pravidelné ceny
Stúfž tuto několik málo příkladu:
II 00 brokátované taffeta hedváb! za CSc
50c perské hedvábí yard za 9c
1100 hedvábný samet yard za 15c
S%o indický muslin yard za t%c
10c mužské punčochy černé neb hnědé Kc
50o ubrusy z tureckého damaiku 19c
50c ubrusy ze Ikotskébo těžkého damaiku 85c
S500 Irské krajkové záclony 75c
1100 brusselské koberce yard za 30c -
II 35 Wilton koberce yard za 85c
75c iněrovačky za 19e
II Oo noční koille krajkami zdobené za 49c
15c lněné ručniky za 7V4c
Ottc nebílené plátno na podslamky yard2c
8V4o lněný "erash" na ručníky 9%o
11000 velké nrlentálské Moquette a Smyrna
caiouuy sa tzau
liné 1350 za 1150
65c lngrain koberce za 30c
1135 nejleplí brusselské koberce 59c
1260 Maraeillské pokrývky na pietele za 85c
Těžké stolovky z Irského damaiku jaké
proaavany po tac za yara po sec
1100 lenoleum a olejová plátna yard sal5c
75c ženské hedvábné spodní prádlo po 35o
35c ženské 8tvlss pruhované spodní prádlo
ozaoone vrouoeoeza iuc
35c arni a letni prádlo pro chlapce sa 15c
Mužské černé a barevné punčochy beze Ivo
lenaeiiezsi par za c
25c zvláltě dobré punčochy černé a hnědé
neavaoím prosívané sa iuo
A tls'cero nesčetných potřeb domácích
Mimo ohromných spoust onoho vodou po
střihaného vlak ne poikoceného zboží vykou
pili Jsme nejleplí obsah velikého střižního
ZuTcdn Fraat Brotúers na State St
CMotfo Illinois
Ohromný a moderní tento aávod prohlásil
ipadek a my vykoupili Jsme za kotové nej
větli část téhož skoro sa svou vlastni nabídka
mažeme Je nyní prodávaU takto:
1500 importovaná sukna yard po 1100
210 ~ " " " 50c
Frank Bros hedvábné 1100 látky sa 2Bc
" " C-OU látky aaa4c
" ~ 1300 látky na katy po OSc
- " t31U al t2 50 látky na laty po48o
" " 3 50115 00 - - "I1J8
" - II 50 al £ 00 rakavtfkr m SB a Me
- " 115 50 skvostné sáclony ta ta S8
" I7J0 záclony t
- - (Sto " 11 1
Mimo to Mkoaečnoa sáaoba atrusw
bílého (boát Utká peotli krajek a j
rch 16 Bc=£li3 cL